Miljøredegjørelse 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøredegjørelse 2005"

Transkript

1 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Nord Norge AS

2 Innholdsfortegnelse Miljørapport 2005 Introduksjon 3 Våre produkter 4 Styringssystem for alle selskaper 5 Kvalitet og miljøpolicy 6 Målsetninger for alle selskaper i Miljøredegjørelse Oppland Metall 8 Miljøredegjørelse Toten Metall 9 Miljøredegjørelse Raufoss Metall 10 Miljøredegjørelse Norsk Metallfragmentering 11 Miljøredegjørelse Elektrogjenvinning Norge familien Målsetninger for alle selskaper Miljøinvesteringer Miljøprestasjoner 17 Samarbeidspartnere for kompetanse og teknologiutvikling 18 2

3 INTRODUKSJON Selskapene AS Oppland Metall, datterselskaper og tilknyttede selskaper har sin virksomhet innenfor kjøp, salg, produksjon og gjenvinning av jern, metaller, elektronisk og elektrisk avfall ( EE avfall ) og andre produkter som tilbakeføres til industrien som råvarer for ny produksjon. Selskaper som har tilknytning til AS Oppland Metall med styringssystem ( ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, EMAS og Internkontroll ) og felles kvalitet miljøsjef er: Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Nord Norge AS AS Oppland Metall sitt oppkjøp av Toten Metall i 2002 og Raufoss Metall i 2002 og 2004 styrket konkurransekraften innenfor gjenvinning og produksjon av aluminium, kobber og messing. Ved disse oppkjøpene har AS Oppland Metall nå komplette gjenvinningsprosesser innenfor aluminium og messing. Prosesser som omfatter kjøp - innsamling - mottak behandling og salg av ferdig produkter. Gjenvinning av elektronisk og elektrisk avfall har en stor samfunnsmessig betydning. Avfallet inneholder helse -og miljøfarlige stoffer som er vanskelig å bryte ned og som samler seg opp i både mennesker og naturen. Disse må håndteres riktig ellers kan de gjøre stor skader. Elektrogjenvinning familien skal behandle og miljøsanere EE avfall. De har forskjellig eierstruktur og beliggenhet, men felles prosesser og arbeidssett. Selskapene har avtale med RENAS, om behandling av næringselektroavfall og El RETUR ( før kalt Hvitevareretur og Elektronikkretur ) for elektrisk og elektronisk avfall. Elektrogjenvinning Norge har i tillegg konsesjon til behandling av kvikksølvholdige lysstoffrør. Norsk Metallfragmentering AS kompletterer vår verdikjede ved å fragmentere kompleksjern og metaller, samt sanert EE avfall til nye råvarer. Råvarene tilbakeføres til vår virksomhet eller selges til eksterne kunder. Samfunn og gjenvinning Gjenvinning av avfall gir betydelige mengder råstoff til industrien. Råstoff som også gir store miljømessige gevinster. Som et eksempel kan nevnes at omsmelting av returaluminium krever kun 5% energiforbruk i forhold til å produsere ny aluminium. Økende krav til. gjenvinningsgrad innenfor alle områder setter stadig nye krav. til oss. For oss går miljø og kvalitet hånd i hånd. En miljø messig håndtering gir også gevinster m.h.t. kvaliteten på de produkter vi leverer som råvarer tilbake til industrien, samt en mer rasjonell drift. Vi bistår nærmiljø som skoler, barnehager, kommuner etc med våre erfaringer og kompetanse om avfallsbehandling, gjenvinning og miljø. Denne rapporten er en del av opplæringsarbeidet. Utvikling og utfordringer Kreativitet og nytenkning, teknologisk og på andre måter m.h.t. å bearbeide avfall som muliggjør økt gjenvinning, vil være en av våre suksessfaktorer i årene som kommer. Dette vil dreie seg om material- og energigjenvinning av eksisterende og nye fraksjoner. Vi har som overordnet mål å redusere avfallsmengden som må gå til deponi til en minimal andel. Helse og miljøfarlige stoffer som forbys erstattes kontinuerlig med andre stoffer. Effekten av disse på helse og miljø vises erfaringsvis ikke før noen år etter at de er tatt i bruk. Før det blir satt fokus på disse stoffene fra myndighetenes side, kan de ha vært gjennom vår verdikjede i flere år med uante effekter. Bruk av personlig vernestyr og fokus på å ta være på helsen din på jobben, samt minimalisere utslipp til omgivelsene er og vil være meget viktig. En viktig forutsetning for utvikling av selskapene er kontinuerlig arbeid med å øke verdiskapningen innenfor selskapenes virksomhetsområder. Dette omfatter nye produksjonsprosesser, samt nye virksomhetsområder som ligger i tilknytning til selskapenes kjerneområder. For å oppnå de gevinster som ligger i en riktig miljø- og kvalitetsmessig håndtering av avfall, er vi avhengige av et positivt og utviklende samarbeid med våre kunder og leverandører. Målet er å øke verdien av de varestrømmer som håndteres og gjennom dette å øke selskapenes konkurransekraft, produkt og markedsmessig. Vi har tatt utfordringen og satt miljøet i fokus for vår behandling av avfall i alle våre prosesser! Denne miljørapporten skal synliggjøre vår kunnskap, våre prosesser, våre produkter, våre muligheter og vårt spennende potensiale! Gjøvik, Trude H. Øvstetun 3

4 VÅRE PRODUKTER VI KJØPER INN OG TAR IMOT Aluminium I alle kvaliteter, spon og fast returmetall VI SELGER OG LEVERER Kundespesifiserte støpelegeringer Standard støpelegeringer Alu sugger Omarbeiding av alu for kunder Kobber, messing og rødgods I alle kvaliteter, spon og fast returmetall. Messingstenger alle kvaliteter og dimensjoner Halvfabrikata messingdeler for vann, gass og bremserørskoblinger Kundespesifiserte spesiallegeringer Sink, bly og andre metaller Sink, bly og andre metaller Jern i alle kvaliteter Jern alle kvaliteter Komplekse jern og metallfraksjoner Shredderjern, metallfraksjoner og avfall til deponi og energigjenvinning Rustfrie kvaliteter Rustfrie kvaliteter Syrefaste kvaliteter Syrefaste kvaliteter Kabel alle kvaliteter Kabel alle kvaliteter Elektriske motorer Elektriske motorer Hvitevarer, næringselektriske produkter og elektriske og elektroniske produkter Kretskort, plast, kabel, kompressor, metaller, farlig avfall m.m Kvikksølvholdige lyskilder Glass og kvikksølvselenid Batterier, alle typer Batterier Plast, som er gjenvinningsbare og frie for kjemikalie rester Plast, som er gjenvinningsbare og frie for kjemikalie rester 4

5 STYRINGSSYSTEM FOR ALLE SELSKAPER Styringssystem Ivaretar ISO 14001:2004, EMAS, Internkontrollforskriften og ISO 9001:2000. I tillegg har Toten Metall eget sertifikat som Miljøfyrtårbedrift. Systemet er er ledelses - og prosessverktøy med formål å tilfredsstille alle lover og krav som er pålagt selskapene, samt initiere kontinuerlige forbedringer og sikre et enhetlig arbeidssett for alle selskapene. Det er utarbeidet felles administrative og felles prosedyrer og skjema, og egendefinerte prosessbeskrivelser for hver av selskapene. Dette betyr at ledelsesverktøyet er felles for alle selskaper og prosessverktøyet er egendefinert og tilpasset de enkelte selskapenes aktiviteter. En miljøredegjørelse for hvert av selskapene gis senere i rapporten. Konsesjoner Våre selskaper er regulert gjennom konsesjoner med krav som følges opp og overvåkes gjennom styringssystemet. Følgende selskaper har konsesjon fra følgende myndigheter: AS Oppland Metall (OM ): Gjøvik kommune Raufoss Metall ( RM ) : SFT Toten Metall ( TM ): SFT Norsk Metallfragmentering ( NMF ): SFT Elektrogjenvinning Norge ( EGN ): Fylkesmannen i Oppland og SFT Elektrogjenvinning Romsdal ( EGR ) og Elektrogjenvinning Møre ( EGM ): Fylkesmanne i Møre og Romsdal Elektrogjenvinning Nord-Norge ( EGNN ) : Fylkesmannen i Troms Dette betyr at god styring på våre miljøaspekter er en forutsetning for vi skal tilfredsstille de rammebetingelsene som er satt til oss. Det er laget felles prosedyrer og skjematikk for å overvåke og styre miljøaspektene for å sikre en enhetlig rapportering internt og til myndigheter. De enkeltes selskapers betydelige miljøaspekter, reflekterer krav som er satt i konsesjonene. Organisering og ansvar Kvalitet - og miljøsjef for alle selskaper er ansatt i AS Oppland Metall. Kvalitet og miljøsjef er ansvarlig for å sikre at kvalitetshåndboken og administrative og felles prosedyrer ivaretas og vedlikeholdes, samt påse gjennom revisjoner at de enkeltes selskaper prosesser er hensiktsmessige og effektive. Kvalitet og miljøsjef har myndighet til å pålegge alle selskaper forebyggende og korrektive tiltak som angår kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og ledd ved de respektive selskapene. Opplæring og kompetanse Relevant opplæring og god kompetanse er en forutsetning for å være konkurransedyktige og ivareta krav som er pålagt oss gjennom kunder og myndigheter. Det er utarbeidet opplæringsplaner for alle våre anlegg. Behov for opplæring og kompetansehevning kartlegges gjennom medarbeidersamtaler. Miljøaspekter og risikoforhold er tema under opplæring, og under opplæring gir også de ansatte tilbakemelding på forslag til korrektive og forebyggende tiltak på hvordan ivaretakelse av miljøaspekter. Avviksbehandling Avvik og tilløp til avvik ( nesten uhell ) meldinger skal registreres løpende internt, samt kommuniseres til leverandører. Avvik fra konsesjoner skal rapporteres til myndigheter. Naboklager skal avviksbehandles og de respektive daglige leder skal informeres og sørge for dialog. Revisjoner Interne revisjoner er vårt beste verktøy for å jobbe med kontinuerlige forbedringer. Kvalitet og miljøsjef er ansvarlig for å planlegge og utføre interne revisjoner. Revisjonene skal sjekkes selskapenes ivaretakelse av ISO 14001, ISO 9001, lover og forskrifter samt kontrakter. Rapport fra revisjonene gir en bedømmelse av selskapenes ivaretakelse av interne og eksterne krav, samt en oversikt over avvik og observasjoner som er avdekket. Alle revisjoner verifiseres før revisjonsrapporten lukkes. Resultater fra alle revisjoner rapporteres inn til ledelsens gjennomgang. Målsetninger og handlingsplaner Overordnede målsetninger og policy gir føringer for egne årlige handlingsplaner m/ tiltak for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø ved de respektive selskaper. Planene er et samarbeid mellom ledelse og ansatte. Felles prosedyrer for behandling av Kvalitetshåndbok, policy, målsetninger, lover og forskrifter, miljøaspekter,intern kommunikasjon, opplæring, planlegging, avviksbehandling, samsvarsvurdering, intern revisjon, analysering av data, ledelsens gjennomgang, Råvarer/ avfall Behandling Ferdig produkt Mottakskontroll Håndbøker for prosesser Kundetilfredshet Kvalitetskrav Vedlikehold Varekvalitet Veierutiner Lagring Produktblad Oversikt avtaler Driftskontroll Veierutiner Konsesjoner Konsesjoner Avtaler 5

6 KVALITET OG MILJØPOLICY Policy er forankret i bedriftens ledelse. Alltid å gjennomføre avtalte kontrakter. Vi skal tilfredsstille alle relevante lover, forskrifter og andre relevante krav innen helse, miljø og sikkerhet. Kontinuerlige forbedringer og fjerning av avvik, tidligst mulig og til en lavest mulig kostnad. Utvikling og vedlikehold av prosedyrer og rutiner som sikrer at arbeidet blir utført riktig hver gang. Opplæring av ansatte slik at alle har nødvendig kompetanse til å utføre sitt arbeid riktig og rasjonelt, samt aktivt deltar i bedriftens kontinuerlige arbeid med forbedringer. At ansvar og myndighetsforhold skal være klart definert og forstått i hele bedriften. Dokumenter behandles og lagres forsvarlig. Bedriften har nær kontakt med kunder og leverandører, for å sikre at viktige produkter og tjenester som skal leveres er spesifisert. Nødvendig kontroll av prosesser og produkter utføres. Kontroll og oppfølging av bedriftens viktige underleverandører Vi stiller miljøkrav til alle varer med miljørisiko. Vi gjennomfører transporter på en effektiv måte, slik at kapasitet utnyttes best mulig og tomkjøring minimaliseres Forebygging av mulig forurensning skjer ved at alle prosesser som kan ha en miljømessig konsekvens blir underlagt en miljøgjennomgåelse. Vi skal sikre vårt produksjonsområde slik at vi i liten grad forurenser jord og luft Vi har en miljø riktig håndtering av alt avfall Gjennom riktig håndtering av de varer som bedriften kjøper og selger skal vi medvirke til økt gjenvinning. 6

7 MÅLSETNINGER FOR ALLE SELSKAPER I 2005 Kvalitetsmål Bedriften har som kvalitetsmål og ha en servicegrad på 97% i forhold til leveranser til kunder. Miljømål Drift : Maks 3 avvik m.h.t utslipp som forurenser grunn eller luft Ingen avvik i forhold til lover og regler for vår virksomhet. Alle produksjonsprosesser og aktiviteter skal være miljøsikret ved en miljøgjennomgåelse og tiltak definert innen utgangen av mai HMS Sykefravær: Sykefravær skal ikke overstige 3,5% Ulykker: Ingen ulykker som medfører personskade. 7

8 AS Oppland Metall og Oppland Metall Transport AS Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Ansatte 25 Eier Linnerud Holding AS 54 % og Metallco 46 % Omsetning mill NOK tonn Produksjon AS Opplan Metall har sin virksomhet innen gjenvinning og videreforedling av jern, metaller og andre produkter skal tilbakeføres til industrien som råvarer for ny produksjon. Selskapet har riving og ryddeoppdrag for industri og andre næringsvirksomheter. I tillegg har selskapet et betydelige salg av bruks - og armeringsjern. AS Oppland Metall er også Miljøregnskap 2005 Regnskapet viser eksempler på fraksjoner som behandles ved Oppland Metall en godkjent innsamler av næringselektroavfall i RENAS systemet ( s.12) AS Oppland Metall er eier og deleier i selskaper som omfattes i denne rapporten. Oppland Metall Transport AS er et transportselskap som i hovedsak har sin virksomhet mot AS Oppland Metall sine kunder og leverandører på containerservice og transport. Oppland Metall Transport skal sikre en rasjonell transport av varer inn og ut av våre, kunders og leverandørers anlegg. Betydelige miljøforhold Transport Det har tidligere vært fokus på reduksjon av dieselforbruk, men målsetninger er oppnådd gjennom riktig kjørestil og skifte til mer miljøvennlige lastebiler og utstyr. Fokus nå er å redusere tomkjøring, maksimal kapasitetsutnyttelse per tur, riktige lastebærer med hensyn til de forskjellige fraksjonene, redusert ventetid ved lossing og lasting etc. Utslipp til vann Industriområdet dekker et areal på m2, hvorav m2 har faste betongdekker tilknyttet oljeutskillere. De resterende områdene består av produksjons og lagerbygninger, samt kjøreområder med asfaltdekke. Det er foretatt en kartlegging av materialstrømmer på industriområde, som viser at det er meget vanskelig å ha 0 utslipp når man bearbeider ( skjære, sakse, presse ) jern og metaller. Infrastrukturen ble gjennomgått, tømt og sanert høsten 2005 Støy Støysonekartet fra 2002/2003 ble oppdatert for nye bygninger, nye driftstider og nytt kartgrunnlag. Resultatet viste at ingen hus i tilstøtende bebyggelse får lydnivå over grenseverdien på 55 dba. Dette er en klar forbedring fra 2002 som viste overskridelser av grenseverdier for noen boliger. Arbeidsmiljø Sykefravær OM: 7,54 % Sykefravær OMT: 0,90% Skader: 0 skader m/fravær Det er mye fysisk tungt arbeid på arbeidsplassen, og mye stasjonært arbeid i forbindelse med transport og maskinkjøring. Arbeid/ informasjon med å bli IA bedrift startet på høsten med hensikt å forebygge sykefraværet pga tungt arbeid. Kobber/messing 1440 tonn Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1 periode revisjon av TI og 1 brannøvelse. Det er ikke registrert avvik på utslipp til vann og luft. Det var i 2005 størst fokus på industriområde sin påvirkning på lokal resipient gjennom en materialstrømkartlegging. Rapporten er kommunisert til Gjøvik kommune, SFT og Viktige målsetninger/tiltak OM Kartlegge materialstrømmer for å redusere utslipp - Iverksette krav satt i forskrift om brannforebyggende tiltak Viktige målsetninger/tiltak OM Bli IA-bedrift, for å redusere og forebygge sykefravær - Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - Medlemskap i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver - Sertifisert opplæring for varmt arbeid Jern tonn l Diesel Driftsenergi Diesel Propan Vannforbruk kwh l 1996 kg 1298m 3 Kabler 100 tonn Aluminium tonn I tillegg har AS Oppland Metall som innsamler i RENAS systemet levert 1323,18 tonn EE avfall til Elektrogjenvinning Norge AS. Vi har også mottak, håndtering og forsendelse av batterier til Batteriretur. I 2005 tok vi imot kg Pb-batterier og 898 kg NiCd-batterier. 8

9 Toten Metall AS Beliggenhet Toten Metall Industriområde Ansatte 17 Eier AS Oppland Metall Omsetning millioner NOK tonn Produksjon Produksjon av støpelegeringer i aluminium ved å bruke skrap som råmetall ved bruk av 2 gassfyrte 15 tonns smelteovner. Samt en induksjonsovn for omsmelting av aluminium for kunder. Aluminium kan gjenvinnes uten at materialets egenskaper forsvinner Prosessen krever bare 5 prosent av det energibehovet som behøves ved fremstilling av primær aluminium. Betydelige miljøforhold Luft Å smelte om aluminiumsskrap kan skape forurensning i omgivelsene fordi det er veldig ofte olje, lakk o.l. på skrapet som smeltes. Røyken fra prosessen må derfor gå igjennom et filter å fjerne bla klor, fluor og dioksider, samt redusere utslipp av støv til luft. Det er derfor installert 1 kjeramisk filter på induksjonsovnen og 2 posefilter på smelteovnene. Det tas emmisjonsmålinger av utslipp til luft 1 gang per år. Bedriften er meddelt av SFT at prosessene omfattes av IPPC direktivet fra , som vil kreve en revisjon av måleprogram og en reduksjon av timemiddel på utslipp av støv ( s.17). Støy Det er iverksatt støyreduserende tiltak i henhold til en støyrapport fra Dette i form av nye filter, ny vifte, fjernet vifter på tak. Det har ikke forekommet naboklager i Det er konstant fokus på å redusere støy mot naboer. Ny støyrapport for å verifisere tiltakene skal utarbeides i Avfall Renseprosesser for utslipp til luft medfører en oppsamling av filterstøv, som må håndteres som farlig avfall. Dross omsmeltes og brukes igjen. Renovasjonsavfall sorteres i trevirke, brunt papir og restavfall.. Aluminiumsskrap/avfall er råvaren til prosessene. Energiforbruk Det benyttes store mengder propan til å produsere støpelegeringer i aluminium, og et vi har et stort forbruk av elkraft til smelteprosessen. I 2005 er det kartlagt ENØK tiltak for å redusere forbruket. Arbeidsmiljø Sykefravær: 9,5 % Skader: 2 skader, 1m/fravær Sykefraværet har hatt en stor økning det siste året. Arbeid med å bli IA-bedrift ble derfor satt i gang på slutten av året, for å redusere og forebygge sykefraværet. Det har vært fokus på forbedring av orden og ryddighet for å skape bedre trivsel og bedre produksjonsstyring. Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1 periode revisjon av TI, 1 intern revisjon og 3 vernerunder,1 brannvernrunde samt 1 brannøvelse. Avvik som ble avdekket viste at dokumentasjon på korrigerende tiltak må bli bedre, samt en bedre implementering i styringssystemet til Oppland Metall. Det er god styring på produksjonsprosessene. Det er registrert et avvik på utslipp til luft pga omorganisering av utstyr for induksjonsovn. I forbindelse med omorganiseringen ble det satt inn en ny vifte, som reduserer støynivå mot naboer. Intern revisjon og vernerunder har gode verktøy for å skape forbedringer. Viktige målsetninger/tiltak TM Kartlegging av ENØK tiltak - Gjennomgang av tilpasning til styringssystem til Oppland Metall, og bedre implementering til Toten Metall sine prosesser - Redusere utslipp til luft fra smelteovner - Redusere energiforbruk på induksjonsovn Viktige målsetninger/tiltak TM Bli IA bedrift, for å redusere og forebygge sykefravær - Gjennomføring av ENØK tiltak, spesielt redusere forbruk av propan - Kartlegging av forurensning i inneklima og fagopplæring på bruk av personlig verneutstyr - Tilrettelegging av faste lagringsplasser for produkter og annet bruksmateriale inne og ute. Miljøregnskap 2005 Råvarer er avfall/skrap som smeltes om i induksjonsovn, eller lages som støpelegeringer i smelteovner. Propan og elkraft er energikilder som benyttes. Støv til luft 585 kg Filterstøv 4700 kg Dross 25 tonn Restavfall kg 6865 tonn 7625 tonn Propan 78 kg per tonn 4975 tonn 4734 tonn Elkraft 1867 Gwh 9

10 Raufoss Metall AS Beliggenhet Raufoss Industripark ( RIP ), bygn 365 og hall 7-10 i Fjellanlegget. Ansatte 81 Eier Oppland Metall AS Omsetning mill NOK tonn Produksjon Produksjon av messingstenger og halvfabrikata i messing til alle typer koblinger innen vann, gass og bremserør gjennom eget støperi, stangpresse og varmpresse. Spesialkompetanse på smiing av avsinkingsbestandig messing. Tilbakeføring av messingspon fra kunder og internt er en viktig råvare til støperiet. Bilindustrien er blant våre kvalitetsbevisste kunder. Betydelige miljøforhold Luft Messingspon som tilbakeføres til støperiet som en råvare må tørkes for å minimalisere innhold av olje for det tilføres støpeprosess. Tørking av spon og støping av messingbolter resulterer i frigjøring av støv,. Det er installert brannsikre og miljømessige støvfilter som minimaliserer utslipp av støv, og som sikrer at støvutslipp ligger langt under tillatte grenser i utslippstillatelsen. Støvmålinger for utslipp til luft utføres hvert 2.år, og neste måling er i Grunnforurensning Raufoss Næringpark ANS har fått pålegg av SFT om å rydde opp i historisk forurensning ved RIP. I grunnen ved støperiet og i ventilasjonsjaktene og servicekanalene i Fjellanlegget er det kartlagt historisk forurensning. Opprydningsarbeidet i Fjellanlegget startet i Opprydningen ved støperiet starter i Arbeidsmiljø Vann Sykefravær: 9,5 % 12% svovelsyreløsning benyttes til overflatebehandling av Skader: 2 skader m/fravær messingstenger/kveiler. Som IA bedrift har vår fokus vært Prosessvannet leveres til å forebygge og redusere renseanlegget til Eidsiva sykefravær. Vi tilbyr derfor Servicepartner i RIP. Renseanlegget triggerpunktsbehandling gjennom har god kontroll på sine prosesser egen massør for våre ansatte. Det og ligger under sine utslippskrav til har vært stor fokus en forbedring lokal resipient. Hunnselva. Raufoss av registrering av Industripark er tilløpsmeldinger, samt orden og medlem av:. renhold i våre lokaler. Det har også vært fokus på innhold av Avfall blyholdig støv i inneklima i Det er tilrettelagt for sortering og støperiet, og derav bruk av gjenvinning papp, papir og personlig verneutstyr. Dialog med trevirke. Farlig avfall leveres til bedriftshelsetjenesten for Eidsiva Industriservice som har oppfølging av ansatte har vært tillatelse til å mellomlagre og viktig. videreforsende farlig avfall til Ivaretakelse av lover og krav godkjente mottakere. Det er gjennomført 3 interne Energiforbruk revisjon, 26 vernerunder, 3 kunde Det er et stort forbruk av drifts revisjoner og 1 periode revisjon energi for våre produksjonsanlegg. av TI i Avvikene viser at RM må forbedre implementeringen av styringssystemet til AS Oppland Metall, samt oppdatere prosedyrer og rutiner for de siste års organisasjonsendringer. Ytre miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet er på dagsorden. Viktige målsetninger/tiltak RM Kartlegging av ENØK tiltak - Reduksjon av sykefravær - Kartlegging av blyholdig støv i inneklima i støperiet, og redusere andel røyk i inneklima - Redusere utslipp av støv til luft ved behandling av oljeholdig spon - Forbedre inneklima i støperiet Viktige målsetninger/tiltak RM utslipp av støv fra varmpresser til ventilasjonssjakter i Fjellanlegget - 5 % sykefravær - Gjennomføring av ENØK tiltak på energiforbruk og industrivann. - Årlige legeundersøkelser - Redusere andel blyholdig støv i produksjonslokalet i støperiet. Miljøregnskap 2005 Råvarer er messingskrap/spon som tilføres smelteovn og deretter en støpemaskin i støperiet. Støpebolter transporteres til Stangpresse og presses/ kveiles til messingstenger. De selges direkte til kunde, eller smiies til halvfabrikata produkter tonn stenger og stk varmpresset halvfabrikata Oljeholdig avfall 318 kg Spillolje 11,9m3 Restavfall kg Svartvann 3,7m3 Utslipp til luft - Spillolje 4m3 Restavfall 8790 kg Prosessvann 2510 m3 Emulsjoner 13,1m3 Oljeholdig avfall 1121 kg Spillolje 2m3 Restavfall 8790 kg Emulsjoner 8,8m3 Varme-energi Varme-energi Varme-energi 891 MWh 1857, 523 MWh 1689,022 MWh Propan kg Industrivann Industrivann Industrivann m m3 Råvarer : tonn Internt:: 4018 tonn m3 Eksternt::7883 tonn Driftsenergi: 12807,6 Mwh 10

11 Norsk Metallfragmentering AS Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Ansatte 6 Eiere 1/3 Oppland Metall, 1/3 Stensli AS og 1/3 Metallco AS Omsetning millioner NOK tonn Produksjon Norsk Metallfragmentering AS driver et fragmenteringsverk for fragmentering av komplekse jern- og metallfraksjoner og miljøsanert EE avfall. Driften av et slikt anlegg er underlagt strenge konsesjonskrav m.h.t. utslipp til luft, forurensning av vann, samt støy. Leveringsbetingelser ( m/krav til miljøsanering) gir krav til varer som leveres og behandles, for å sikre en overholdelse av konsesjonen. Betydelige miljøforhold Vann Område har fast dekke og oppsamlingsvann ledes gjennom en oljeutskiller. Et betydelig miljøforhold er når varer som behandles ved anlegget ikke er tilfredstillende miljøsanert. Overflatevannet kan dermed inneholde annen forurensning enn olje, som ledes til resipient via oljeutskiller. Dette kan være forurensning som miljøgifter og tungemetaller. Det tas analyser av vann fra oljeutskiller mellom 6-8 ganger per år. Luft En våtscrubber skal fjerne det fine støvet fra luften i anlegget, for å redusere utslipp til luft. Hvis varer ikke er tilstrekkelig miljøsanert for tungmetaller og miljøgifter kan dette føre til en overskridelse av konsesjonen. Det tas målinger på utslipp til luft 2 ganger per år. Miljøvennlig kjølevæske benyttes for å sikre drift av våtvaskeren over 10 minus grader. Avfall Det oppstår ca 18 % avfall i produksjonen. Søppelsorteringsanlegg deler avfallsfraksjonene i 2; grov fluff og fin fluff. Grov fluff leveres til energigjenvinning pga stor brennverdi og stor andel plast. Innhold av plast må overvåkes for å sikre at innhold av brommerte flammehemmere ikke klassifiserer fraksjonen som farlig avfall. Fin fluff og slam fra våtvasker leveres til deponi. Fraksjonen må også overvåkes for å sikre at avfallet ikke kan klassifiseres som farlig avfall. Støy Støyberegninger viser nå at ingen hus i tilstøtende bebyggelse får lydnivå iver grenseverdien på 55 dba. Se omtale under AS Oppland Metall. Arbeidsmiljø Sykefravær : 6,63% Skader : 3 skader, 1 m/fravær Arbeidet med å bli IA-bedrift ble satt i gang på slutten av året. Det har vært stor fokus på bruk av personlig verneutstyr, og at det er viktig å ta vare på egen helse. Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1inspeksjon av SFT, 1 systemrevisjon av TI,1 interne revisjon og 1 vernerunde. Avvik i denne forbindelsen avdekket at det har vært mangelfull oppfølging overvåkningsprogram og dokumentasjon av styringssystem.. Under inspeksjonen til SFT i mars, ble de informert om at det ble avdekket et internt avvik i 2004 hvor prosessvann fra våtscrubberen ble sluppet ut til resipient og kommunalt avløpsnett. Dette resulterte i en anmeldelse og etterforskning av selskapet oktober 2005.Utslippet ble stanset umiddelbart etter det ble avdekket internt i Norsas ble engasjert for å gjøre en resipientvurdering og kartlegge eventuelle andre potensielle kilder for utslipp til resipient. Det er ventet en avgjørelse i saken sommeren Alle avvik avdekket i inspeksjoner og revisjoner i 2005 er lukket. I juli ble det påvist legionella i en vannprøve fra scrubberen. Dette medførte at anlegget måtte kjemisk renses og at det ble laget et overvåkningsprogram for vann > 12 grader. Det tas regelmessige prøver av vannet, og det er ikke påvist legionella i etterkant. Det er også stilt spørsmål ved prøvemetoden om påviste legionella, da dette ikke var en akkreditert metode. Begge målingene for utslipp til luft viser en overskridelse av konsesjonsgrenser for utslipp av kvikksølv. Dette er kommunisert med SFT, som har gitt tilbakemelding på at utslippstillatelsen vil sannsynligvis endres og tilpasses utslippskrav til andre shredderanlegg i Norge. Dette medfører sannsynligvis en utvidelse av grense for utslipp av kvikksølv. Viktige målsetninger NMF Øke gjenvinningsgrad på avfall til 40% - Kartlegge materialstrømmer for å redusere utslipp - Revisjon av driftshåndbok - Lukke alle avvik gitt av SFT Viktige målsetninger NMF Bli IA-bedrift for å forebygge og redusere sykefravær - Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - Opplæring på mottakskontroll og avviksbehandling Miljøregnskap 2005 Avfall i form av jern og metallskrap fragmenteres i en shredder, og gir mulighet for nye råvarer til nye bransjer. Utslipp til luft Cd 0,093 kg Hg 0,474 kg Støv 0,39 tonn PB 1,35 kg Utslipp til vann Cd 15,77 g Fe 10581,g Hg 0,825 g Olje 3600 g Avfall Grov fluff kg Fin fluff kg Jern fraksjon tonn Avfall inn: t onn Driftsenergi kwh 4 typer fraksjoner selges videre som nye råvarer. Jern er bare 1 fraksjon. De andre består av aluminium, messing/kobber, zink, rustfritt. 11

12 Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Nord-Norge AS Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Årødalen Industriområde Vartal Gjenvinning industriområde Stangnes miljøpark Eiere 1/3 AS Oppland Metall, 1/3 Stensli AS, 1/3 Metallco AS Ansatte 27 Omsetning NOK Eiere Elektrogjenvinning Norge AS 3/4 og Tofte Gjenvinning 1/4 Ansatte 3 Omsetning NOK Eiere Elektrogjenvinning Norge AS 3/4 og Vartal Gjenvinning 1/4 Ansatte 4 Omsetning NOK Eiere HRS 3/4 og Elektrogjenvinning Norge AS 1/4 Ansatte 3 Omsetning NOK Behandling av elektrisk og elektronisk avfall skal utføres i henhold til Avfallsforskriften Kap.1 Kasserte elektriske og elektroniske produkter ( EE forskriften ). EE- forskriften pålegger produsenter og importører i Norge et ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene. EU direktivet WEEE (waste elektrical and electronic equipment ) art.7.2 fra 2002 stiller krav til en gjenvinningsgrad på diverse varegrupper på mellom %. Anleggene våre har avtaler med RENAS og Elretur, som skal følge kravene i EE forskriften og WEEE direktivet: RENAS. Er en organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi en bransjeforening i Norsk Industri med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften. ELRETUR. Gjennom en egen avtale mellom de største bransjeforeningene og Miljøverndepartementet (bransjeavtaler) har organisasjonene påtatt seg et ansvar for etableringen av et landsdekkende returtilbud. Elretur er opprettet for å sørge for en mest mulig praktisk gjennomføring. Elretur er eid av Stiftelsen EE-bransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT Norge med 30% og Abelia med 10%. Alle selskapene har en 3 årig avtale med RENAS ( fra og med ) og med Elretur ( fram til ), men unntak av EGNN som kun har avtale med RENAS. Fra og med er det EGN og EGM som har avtaler med Elretur. Ingen av anleggene behandler hvitevarer med KFK, men videresender fraksjonen til godkjent behandlingsanlegg. Elektrogjenvinning Norge har et eget smelteanlegg for miljøsanering av lysrør. Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Hvitevarer: Hvitevarer: 970,159 Hvitevarer: 2 097,529 Renas: 899,742 KFK hvitevarer: 466,323 KFK hvitevarer: 310,815 KFK hvitevarer: 449,115 Totalt: 899,742 Elektronikk: 2 529, 593 Renas: 1107,430 Renas: 979,970 Til gjenvinning: 762, 924 Renas: 7 003,990 Totalt: 2 077,589 Totalt: 3 007,499 Lysrør: 337, 874 Til gjenvinning: 1 829,175 Til gjenvinning: 2 589, 597 Lyspærer: 29, 338 Totalt: , 856 Til gjenvinning: % Gjenvinningsgrad 88 % Gjenvinningsgrad 84 % Gjenvinningsgrad 85%Gjenvinningsgrad Gjenvinningsgraden gjenspeiler andel fraksjoner etter miljøsanering som går til materialgjenvinning, energigjenvinning, ombruk og deponi. Målsetningen er å redusere andel fraksjoner som leveres til deponi. Det er vanskelig å sammenligne gjenvinningsgrad med forhenværende år pga variasjoner i varegrupper som behandles ved anleggene, samt at endringer i forskrifter, EU direktiver eller kundekrav har ført til endringer i sluttbehandling av fraksjoner. Våre anlegg har hatt en stabil økning i gjenvinningsgraden de siste årene, noe som tilsier at selskapene har som målsetning å ligge i forkant med nye løsninger og leverandører, slik at den økende gjenvinningsgraden opprettholdes. 12

13 Miljøsanering av EE avfall Det er utarbeidet håndbok og prosesser for mottak, veiing, miljøsanering av EE avfall, samt behandling av fraksjoner. Dette tar utgangspunkt i Avfallsforskriften Kap.1 Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter, WEEE direktivet, Internkontrollforskriften og avtaler med RENAS og Elretur. Avtalene og forskriftene gir klare rammebetingelser for hvordan avfallet skal behandles ved våre anlegg. Avfall leveres til anlegget gjennom et nett av leverandører. Det er gjennom avtaler med Renas og El-Retur gitt klare krav til kvalitet ved leveranser til våre anlegg. Det gis avvik til leverandører som ikke overholder disse kravene. Etter mottakskontroll, klassifisering og veiing, behandles varene gjennom å fjerne helse og miljøfarlige komponenter og komponenter som leveres videre til materialgjenvinning. Figuren nedenfor gir eksempler på varer som leveres til destruksjon og varer som går til materialgjenvinning og energigjenvinning. Det er utarbeidet prosesser som gir retningslinjer for hva som skal fjernes ved miljøsaneringen. Miljøsanert avfall leveres videre til shredderanlegg, som gir mulighet for nye råvarer til andre industriformål. Det er meget viktig at avfall som leveres fra våre behandlingsanlegg er miljøsanert, da shredderanlegg har egne konsesjoner med krav til utslipp til luft, vann og grunn. Usanert eller mangelfullt sanert EE avfall vil kunne resultere i betydelige miljøaspekter til grunn, luft og vann. Opplæring i hva som kan gi shredderanlegg betydelige miljøaspekter er en viktig del av opplæringen ved våre anlegg ( s.11) Smelteanlegg EGN har tillatelse til å motta og behandle kvikksølvholdige lysstoffrør. Anlegget fjerner kvikksølv fra lysstoffrør ved å binde kvikksølvet til selenid og aktivt kull. Produkter fra prosessen er glass og kvikksølvselenid. Glass lagres per dags dato intern og noe leveres til deponi i påvente av godkjenning til at det kan leveres til materialgjenvinning. Det tas prøver av glasset for å sjekke kvaliteten til anlegget og for å verifisere at glasset ikke kan klassifiseres som farlig avfall. Se neste side for miljøredegjørelse for anlegget. Eks. på RENAS varer ( referanse ) Gruppe 1 Lysrør Gruppe 2 Andre lyskilder Gruppe 3 Kabler Gruppe 4 små enheter Gruppe 5 Store enheter Eks på ElRETUR varer ( referanse ) Barneleker Kjøledisker Små elektronikk Mobiltelefonladere Levering av avfallsfraksjoner til EGN Behandling og miljøsanering av avfall Produkter fra behandling og miljøsanering Kvikksølv til destruksjon Kretskort til materialgjenvinning PCB kondensatorer til destruksjon Kabler til materialgjenvinning Beryllium til destruksjon Plast m/brom til energi gjenvinning 13

14 Betydelige miljøforhold Avfall Avfall er selve råvaren for våre anlegg. Behandling og miljøsanering av EE-avfall resulterer i såkalte positive og negative fraksjoner. Positive fraksjoner er resirkuleringsbare og kan benyttes til materialgjenvinning og energigjenvinning. Negative fraksjoner leveres til deponi eller destruksjon, og defineres som farlig avfall ( se skisse på forrige side ). Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Det er utarbeidet miljøvurderinger for å identifisere risiko ved behandling av farlig avfall, samt kartlagt korrigerende tiltak for å redusere sannsynligheten for utslipp gjennom behandling, lagring og intern transport. Farlig avfall skal ikke utsettes for ytre påvirkninger som kan medføre spill/utslipp og skal være merket med kontraktspartner ( RENAS eller Elretur ), fraksjonsnavn og eventuell fareklasse. Farlig avfall som plast med brommerte flammehemmere og CRT-glass eksporteres til henholdsvis Sverige og Tyskland for energigjenvinning og materialgjenvinning. Smelteanlegget for kvikksølvholdige lysstoffrør resulterer i farlig avfall som kvikksølvselenid, og kvikksølvvann fra rengjøring av selen. Brukte filter og aktivt kull skal håndteres som farlig avfall. Dette leveres til et godkjent anlegg i Norge. Utslipp til luft Smelteanlegget for behandling av kvikksølvholdige lysrør har bla konsesjon med krav til mengder og parametere for utslipp til luft. Det er krav til mengde avgass gjennom anlegget, samt krav til utslippskomponenter som eks støv, kvikksølv, dioksiner, NOx, metaller. Det måles på alle komponentene av et eksternt godkjent firma 1 gang per år, og i tillegg tas det ut interne prøver for analysering på kvikksølv. Utslipp til vann Lagring på uteområde foregår på fast dekke som er tilknyttet oljeutskillere. For å redusere sannsynligheten for utslipp til vann og resipient må det være stor fokus på vedlikehold og tømming av infrastruktur dvs kummer og sandfangere. Dette gjøres 1 gang per år, samt at det er identifisert hvilke kummer som skal overvåkes i områder hvor det er fare for avrenning. Arbeidsmiljø Sykefravær EGN: 11,38% Sykefravær EGM: 2,73% Sykefravær EGR: 2,52% Sykefravær EGNN: 0 % Skade m/fravær EGN : 3 skader, 2 m/fravær EGM : 1 skade Sykefraværet ved EGN har vært relativt høyt de siste årene, og arbeidet med å bli bedrift med Inkluderende Arbeidsliv ble igangsatt på slutten av året. Det har vært stor fokus på bruk av personlig verneutstyr ( hørselsvern, hansker, støvmasker ) og personlig hygiene, og at det er viktig å ta vare på egen helse. I tillegg har det vært stor fokus på at orden og ryddighet er viktig for et godt arbeidsmiljø. Det er stabil arbeidskraft ved alle våre anlegg. Ivaretakelse av lover og krav Revisjoner i 2005 Elektrogjenvinning Norge AS 2 revisjoner av RENAS 1 revisjon av Elretur 1 periode revisjon av TI 2 interne revisjon 1 brannøvelse Elektrogjenvinning Møre AS 1 intern revisjon Elektrogjenvinning Romsdal AS 1 intern revisjon 1 periode revisjon av TI Elektrogjenvinning Nord Norge AS 1 revisjon av RENAS 1 sertifiseringsrevisjon av TI I tillegg er det gjennomført interne kontroller på mottakskontroll hos alle. Avvikene viser at det har vært mangelfull oppfølging av mottakskontroll og tilbakemelding av avvik til innsamlere, men at det er god styring på miljøsanering og behandling av farlig avfall. Det er en stor utfordring å ha kontinuerlig kapasitet på lagring under tak på uteområdene våre. Det er registrert 2 avvik på utslipp av kvikksølv til luft for lysrøranlegget. Korrigerende tiltak ble igangsatt på slutten av året, og videre inn i Viktige målsetninger/tiltak EGN: Kartlegging av materialstrømmer på Oppland Metall Industriområde for å redusere sannsynlighet for utslipp - Alle: Gjennomgang av prosesser og håndbok og oppdatere endringer og arbeidsmetoder. Viktige målsetninger/tiltak EGN: Bli IA bedrift for å redusere og forbygge sykefravær - EGN: Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - EGN: Prosessgjennomgang av lysrøranlegg. Redusere utslipp av Hg - EGR og EGM: Etablere avtale med bedriftshelsetjeneste - EGM: Øke lagringsplass under tak - Alle: Gjennomføre risikoanalyser for å kartlegge uønskede hendelser for helse miljø og sikkerhet. Miljøregnskap 2005 Lysrøranlegg Kvikksølvholdige lysrør smeltes, og kvikksølv fjernes fra glasset. Utslipp til luft Cd 0,00125 kg HF 0,518 kg Hg 0,0662 kg Pb 0,098 kg Avfall Kvikksølvselenid 284 kg Kvikksølvann Glass masse kg Avfall inn: kg Driftsenergi kwh Propan Glass lagres per dags dato intern og noe leveres til deponi i påvente av godkjenning til at det kan leveres til materialgjenvinning. 14

15 MÅLSETNINGER FOR ALLE SELSKAPER I Kvalitetsmål - Servicegrad på leveranser til våre kunder : > 97 - Gjenvinningsgrad for varer som behandles i våre anlegg: : > 90 % : > 95 % - Maks 3 reklamasjoner per år per bedrift. Miljømål - Ingen avvik i forhold til konsesjoner, lover, forskrifter og kundekrav for våre virksomheter. - Ingen deponering av organisk materiale fra våre prosesser innen Reduksjon av utslipp og avfall fra våre prosesser: : > 30 % : > 50 % HMS - Tilstedeværelse for våre ansatte skal være > 97% - Ingen ulykker som medfører personskade. - Avtale om inkluderende arbeidsliv 15

16 MILJØINVESTERINGER Våre investeringer gjenspeiler målsetninger og arbeidet med miljøprestasjoner: nye posefilter for smelteovnen ved Toten Metall for å redusere utslipp av støv til luft Varmegjenvinningsanlegg for induksjonsovn ved Toten Metall for å redusere energiforbruket Nytt tørkesystem for oljeholdig spon m/ nytt avtrekksystem ved Raufoss Metall for å redusere utslipp av støv til luft Nytt avtrekksystemet for smelteovn og holdeovn ved Raufoss Metall for å redusere utslipp av støv til luft og forbedre inneklima i støperi Kartlegging av ENØK tiltak ved Raufoss Metall og Toten Metall Kartlegging, inspeksjon og sanering av infrastruktur m/kummer og sandfangere på Oppland Metall Industriområde 2006 Nytt avtrekksystem for varmpresser ved Raufoss Metallmed gjenbruk av renset luft for å redusere utslipp av støv til luft og forbedre inneklima. Anlegg for mottak og sortering av plast for Oppland Metall Anlegg for separasjon av metaller for Oppland Metall Metode for sortering av avfall ved Norsk Metallfragmentering for å redusere andel organisk materiale Nytt tak for uteområde for Elektrogjenvinning Romsdal for å lagring av EE avfall Nytt sorteringsanlegg for behandling av EE avfall ved Elektrogjenvinning Nord- Norge AS Prosjekt for effektivisering av mottak, sortering og logistikk av EE-avfall ved Elektrogjenvinning Norge AS Forprosjekt ved Oppland Metall Industriområde for rensing av overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient Nytt tappeaggregat for kjøleskap ved Elektrogjenvinning Norge og Elektrogjenvinning Møre 16

17 MILJØPRESTASJONER Tabellene gir noen eksempler på miljøprestasjoner de siste årene. Det er gjort store økonomiske og menneskelige investeringer med målsetning om å redusere påvirkningen våre anlegg har på samfunn, naboer og resipienter. Kvikksølv, mg/m3 (målt ved O 2 ) 0,4 0,3 0,2 0,1 0 02/04 Elektrogjenvinning Norge AS Kvikksølv i emisjonsløsninger ( Referanse Eurofins ) 04/04 09/04 11/04 04/05 07/05 10/05 Norsk Metallfragmentering AS Utslippsmålinger for støv ( Referanse, Eurofins ) 60 Konsentrasjon mg/nm /03 11/03 05/04 10/04 06/05 Total støvmengde Konsesjonskrav Måned/år Emisjonsmålingene gjenspeiler funksjonaliteten, effektiviteten og utslippsforhold til smelteanlegget for kvikksølvholdige lyskilder. Tabellen viser at opplæring av ansatte har gitt gode resultater. Raufoss Metall AS.Utslippsm ålinger for støv. ( Referanse, Norsk Energi ) Utslippsmålingene reflekterer funksjonaliteten til våtvaskeren i anlegget. Tabellen viser en nedgang som er et resultat av opplæring, og større fokus på drift og vedlikehold. Toten Metall AS. Utslippsmålinger for støv. ( Referanse Det Norske Veritas ) Konsentrasjon mg/nm Utslipp søndre filter Utslipp nordre filter B rikket eringsanleg g Konsesjonskrav nord Konsesjonskrav syd Konsesjonskrav brikk Konsentrasjon mg/nm År Utslipp støv Konsesjonskrav Brikketeringsanlegget hadde store problemer med å overholde konsesjonskrav. Dette resulterte i at det ble investert i et nytt anlegg i 2004, som overholder krav med Anlegget med 2 filter for m3 med avkastluft, ligger godt under kravet til SFT. Fra reduseres kravet til 15 mg/m3 i henhold til krav i IPPC direktivet. Verdi (log skala) ,1 0,01 0,001 jun.03 Vannprøver fra oljeutskiller NMF ( Referanse, Analysen og Norsas ) Aug.03 Sept.03 Juni 04 Juli 04 Aug 04 Sept.04 okt.04 nov.04 nov.04 jul.05 aug.05 nov.05 Utslipp fra NMF er en stor utfordring, og denne tabellen viser at vi har hatt en framgang det siste året. Det er brukt mye ressurser på opplæring på mottakskontroll og betydelige miljøaspekter for anlegget. Jern Fe) Kvikksølv (Hg) Kadmium (Cd) Total olje (C10- C40) Sum PCB 7 ph 17

18 SAMARBEIDSPARTNERE PÅ KOMPETANSE OG TEKNOLOGIUTVIKLING 18

19 .fra avfall til ferdige råvarer! AS Oppland Metall og Oppland Metall Transport AS Postboks 46, 2801 Gjøvik Besøksadr: Mattisrudsvingen Hunndalen Tlf: Hjemmeside: Kontaktadresser Toten Metall AS Postboks 34, 2854 Eina Tlf: Hjemmeside: Daglig leder: Terje Lofthus Raufoss Metall AS Postboks 52, 2831 Raufoss Besøksadresse: Raufoss Industripark Tlf: Hjemmeside: Daglig leder: Anders Frisenger Norsk Metallfragmentering Postboks 163, 2801 Gjøvik Besøksadresse: Mattisrudsvingen 2 Tlf : Daglig leder: Knut Sørlie Elektrogjenvinning Norge AS Postboks 32,2801 Gjøvik Besøksadresse : Mattisrudsvingen 2 Tlf : Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Romsdal AS Årøsæterveien 53, 6400 Molde Tlf: Driftsleder: Torgrim Ramsfjell Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Møre AS 6170 Vartal Tlf: Driftsleder: Torgrim Ramsfjell Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Nord-Norge AS Skavdalsveien Harstad Tlf: Hjemmeside: Daglig leder : John Skog Kontaktperson for miljørapporten : Kvalitet og miljøsjef Trude H. Øvstetun Tlf: Miljøkontroller : Teknologisk Institutt Sertifisering AS Akkrediteringsnummer: NO-V-0005 Dato for godkjennelse av miljøredegjørelse:

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Toten Metall AS Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Om Toten Metall AS Grunnlagt 1992 100 % eid av Oppland Metall 20 ansatte Produserer ca 13.000 tonn aluminiumstøpelegeringer

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Avdelinger: Kristiandsund - Florø - Ålesund - Vartdal www.vartdalgjenvinning.no Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Om mottaket Avdelinger og bedrifter

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2008 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 11 og 16,

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0236.0007.01 2015.011.I.FMOA 2015/9483 03/06-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0236.0007.01 2015.011.I.FMOA 2015/9483 03/06-2015 Miljøvernavdelingen Bil-demontering Nes AS Industrivegen 18 2166 OPPAKER Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

SAMARBEID OVER LANDEGRENSER

SAMARBEID OVER LANDEGRENSER SAMARBEID OVER LANDEGRENSER MOTTAK OG GJENVINNING AV GLASS, LYSRØR, LAVENERGILAMPER OG LYSPÆRER FOR PRODUKSJON AV HASOPOR OG HAS GLASS. 1 HAS Group HAS Holding AS eier fra 2006 100% av Miljøtek HASOPOR

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Viknaslipen AS

Rapport etter kontroll ved Viknaslipen AS Rapport etter kontroll ved Viknaslipen AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Viknaslipen AS Hansvika 7900 RØRVIK Organisasjonsnummer 980775941 Tidsrom for kontrollen 04.11.2014 Deltagere fra virksomheten

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff. Norsk Industri, Oslo, 9. april 2008. Deltakere på workshop Prosjektdeltakere GjenVinn

Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff. Norsk Industri, Oslo, 9. april 2008. Deltakere på workshop Prosjektdeltakere GjenVinn GJELDER NOTAT SINTEF IKT Postadresse: Boks 124, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 1 0373 Oslo Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff Norsk

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Resirkulert aluminium god som ny? Foredrag Avfall Innlandet 2012

Resirkulert aluminium god som ny? Foredrag Avfall Innlandet 2012 Resirkulert aluminium god som ny? Foredrag Avfall Innlandet 2012 Yngve Langsrud 2012-01-27 Innhold Hvorfor resirkulere aluminium? Hva mener vi med resirkulering av aluminium? Hva brukes aluminium til og

Detaljer

ALLE SNAKKER OM FARLIG AVFALL VI GJØR NOE MED DET

ALLE SNAKKER OM FARLIG AVFALL VI GJØR NOE MED DET MILJØRAPPORT ALLE SNAKKER OM FARLIG AVFALL VI GJØR NOE MED DET 2007 et springbrett inn i fremtiden Renor har de siste årene opplevd et stadig økende behov for sine tjenester, og i 2007 så vi tidlig at

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen MILJØRAPPORT Weber Leca Rælingen 29 Weber Leca Rælingen Juni 21 www.weber-norge.no Årnesveien www.leca.no 28 FJERDINGBY Tlf : 64 8 28 Fax : 63 83 25 33 MILJØRAPPORT 29 Dette er miljørapporten fra Weber

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst Overordnede mål for avfallshåndtering Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

Økt gjennvinning gjennom bedre sortering

Økt gjennvinning gjennom bedre sortering GjenVinn prosjektet; status og videre arbeid Økt gjennvinning gjennom bedre sortering Dag Ausen Seniorrådgiver SINTEF Workshop Shredderfluff Oslo, 9. april 2008 4 Trender Rammebetingelser endres Deponiforbud

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0215.0009.01 2015.008.I.FMOA 2015/10118 10/8-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0215.0009.01 2015.008.I.FMOA 2015/10118 10/8-2014 Miljøvernavdelingen Eriks bildemontering AS Nesoddveien 135 1455 NORDRE FROGN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato 12.05.2006 Vår referanse 2006/2516 Saksbehandler, innvalgstelefon: Anne Sundet Tangen, tlf. 74 16 80 65 Arkiv nr.472.1 Deres referanse Inspeksjonsrapport

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Biltunet verksted AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 872 951 172 0213.0065.01 2012.137.I.FMOA 2012/22564 09/11-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

2006 var et hektisk og spennende år for Renor

2006 var et hektisk og spennende år for Renor MILJØRAPPORT 26 26 var et hektisk og spennende år for Renor Foruten å markere våre første 25 år var det stor fokus på interne og eksterne aktiviteter fra: ytterligere oppgradering og optimalisering av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til Fron Bilverksted AS for drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Frya, Sør-Fron kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til Fron Bilverksted AS for drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Frya, Sør-Fron kommune Tillatelse etter forurensningsloven til Fron Bilverksted AS for drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Frya, Sør-Fron kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen. 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill.

Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen. 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill. Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill. Visjon NordMiljø AS skal innen 2011 være det største næringsavfallsselskapet i Nord Norge Forretningsidè Tilfredsstille nåværende og fremtidige

Detaljer

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Skedsmo Bilopphogging AS Postboks 31 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå Vår dato: 15.10.2014 Vår referanse: 2014/6770 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer