Miljøredegjørelse 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøredegjørelse 2005"

Transkript

1 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Nord Norge AS

2 Innholdsfortegnelse Miljørapport 2005 Introduksjon 3 Våre produkter 4 Styringssystem for alle selskaper 5 Kvalitet og miljøpolicy 6 Målsetninger for alle selskaper i Miljøredegjørelse Oppland Metall 8 Miljøredegjørelse Toten Metall 9 Miljøredegjørelse Raufoss Metall 10 Miljøredegjørelse Norsk Metallfragmentering 11 Miljøredegjørelse Elektrogjenvinning Norge familien Målsetninger for alle selskaper Miljøinvesteringer Miljøprestasjoner 17 Samarbeidspartnere for kompetanse og teknologiutvikling 18 2

3 INTRODUKSJON Selskapene AS Oppland Metall, datterselskaper og tilknyttede selskaper har sin virksomhet innenfor kjøp, salg, produksjon og gjenvinning av jern, metaller, elektronisk og elektrisk avfall ( EE avfall ) og andre produkter som tilbakeføres til industrien som råvarer for ny produksjon. Selskaper som har tilknytning til AS Oppland Metall med styringssystem ( ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, EMAS og Internkontroll ) og felles kvalitet miljøsjef er: Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Nord Norge AS AS Oppland Metall sitt oppkjøp av Toten Metall i 2002 og Raufoss Metall i 2002 og 2004 styrket konkurransekraften innenfor gjenvinning og produksjon av aluminium, kobber og messing. Ved disse oppkjøpene har AS Oppland Metall nå komplette gjenvinningsprosesser innenfor aluminium og messing. Prosesser som omfatter kjøp - innsamling - mottak behandling og salg av ferdig produkter. Gjenvinning av elektronisk og elektrisk avfall har en stor samfunnsmessig betydning. Avfallet inneholder helse -og miljøfarlige stoffer som er vanskelig å bryte ned og som samler seg opp i både mennesker og naturen. Disse må håndteres riktig ellers kan de gjøre stor skader. Elektrogjenvinning familien skal behandle og miljøsanere EE avfall. De har forskjellig eierstruktur og beliggenhet, men felles prosesser og arbeidssett. Selskapene har avtale med RENAS, om behandling av næringselektroavfall og El RETUR ( før kalt Hvitevareretur og Elektronikkretur ) for elektrisk og elektronisk avfall. Elektrogjenvinning Norge har i tillegg konsesjon til behandling av kvikksølvholdige lysstoffrør. Norsk Metallfragmentering AS kompletterer vår verdikjede ved å fragmentere kompleksjern og metaller, samt sanert EE avfall til nye råvarer. Råvarene tilbakeføres til vår virksomhet eller selges til eksterne kunder. Samfunn og gjenvinning Gjenvinning av avfall gir betydelige mengder råstoff til industrien. Råstoff som også gir store miljømessige gevinster. Som et eksempel kan nevnes at omsmelting av returaluminium krever kun 5% energiforbruk i forhold til å produsere ny aluminium. Økende krav til. gjenvinningsgrad innenfor alle områder setter stadig nye krav. til oss. For oss går miljø og kvalitet hånd i hånd. En miljø messig håndtering gir også gevinster m.h.t. kvaliteten på de produkter vi leverer som råvarer tilbake til industrien, samt en mer rasjonell drift. Vi bistår nærmiljø som skoler, barnehager, kommuner etc med våre erfaringer og kompetanse om avfallsbehandling, gjenvinning og miljø. Denne rapporten er en del av opplæringsarbeidet. Utvikling og utfordringer Kreativitet og nytenkning, teknologisk og på andre måter m.h.t. å bearbeide avfall som muliggjør økt gjenvinning, vil være en av våre suksessfaktorer i årene som kommer. Dette vil dreie seg om material- og energigjenvinning av eksisterende og nye fraksjoner. Vi har som overordnet mål å redusere avfallsmengden som må gå til deponi til en minimal andel. Helse og miljøfarlige stoffer som forbys erstattes kontinuerlig med andre stoffer. Effekten av disse på helse og miljø vises erfaringsvis ikke før noen år etter at de er tatt i bruk. Før det blir satt fokus på disse stoffene fra myndighetenes side, kan de ha vært gjennom vår verdikjede i flere år med uante effekter. Bruk av personlig vernestyr og fokus på å ta være på helsen din på jobben, samt minimalisere utslipp til omgivelsene er og vil være meget viktig. En viktig forutsetning for utvikling av selskapene er kontinuerlig arbeid med å øke verdiskapningen innenfor selskapenes virksomhetsområder. Dette omfatter nye produksjonsprosesser, samt nye virksomhetsområder som ligger i tilknytning til selskapenes kjerneområder. For å oppnå de gevinster som ligger i en riktig miljø- og kvalitetsmessig håndtering av avfall, er vi avhengige av et positivt og utviklende samarbeid med våre kunder og leverandører. Målet er å øke verdien av de varestrømmer som håndteres og gjennom dette å øke selskapenes konkurransekraft, produkt og markedsmessig. Vi har tatt utfordringen og satt miljøet i fokus for vår behandling av avfall i alle våre prosesser! Denne miljørapporten skal synliggjøre vår kunnskap, våre prosesser, våre produkter, våre muligheter og vårt spennende potensiale! Gjøvik, Trude H. Øvstetun 3

4 VÅRE PRODUKTER VI KJØPER INN OG TAR IMOT Aluminium I alle kvaliteter, spon og fast returmetall VI SELGER OG LEVERER Kundespesifiserte støpelegeringer Standard støpelegeringer Alu sugger Omarbeiding av alu for kunder Kobber, messing og rødgods I alle kvaliteter, spon og fast returmetall. Messingstenger alle kvaliteter og dimensjoner Halvfabrikata messingdeler for vann, gass og bremserørskoblinger Kundespesifiserte spesiallegeringer Sink, bly og andre metaller Sink, bly og andre metaller Jern i alle kvaliteter Jern alle kvaliteter Komplekse jern og metallfraksjoner Shredderjern, metallfraksjoner og avfall til deponi og energigjenvinning Rustfrie kvaliteter Rustfrie kvaliteter Syrefaste kvaliteter Syrefaste kvaliteter Kabel alle kvaliteter Kabel alle kvaliteter Elektriske motorer Elektriske motorer Hvitevarer, næringselektriske produkter og elektriske og elektroniske produkter Kretskort, plast, kabel, kompressor, metaller, farlig avfall m.m Kvikksølvholdige lyskilder Glass og kvikksølvselenid Batterier, alle typer Batterier Plast, som er gjenvinningsbare og frie for kjemikalie rester Plast, som er gjenvinningsbare og frie for kjemikalie rester 4

5 STYRINGSSYSTEM FOR ALLE SELSKAPER Styringssystem Ivaretar ISO 14001:2004, EMAS, Internkontrollforskriften og ISO 9001:2000. I tillegg har Toten Metall eget sertifikat som Miljøfyrtårbedrift. Systemet er er ledelses - og prosessverktøy med formål å tilfredsstille alle lover og krav som er pålagt selskapene, samt initiere kontinuerlige forbedringer og sikre et enhetlig arbeidssett for alle selskapene. Det er utarbeidet felles administrative og felles prosedyrer og skjema, og egendefinerte prosessbeskrivelser for hver av selskapene. Dette betyr at ledelsesverktøyet er felles for alle selskaper og prosessverktøyet er egendefinert og tilpasset de enkelte selskapenes aktiviteter. En miljøredegjørelse for hvert av selskapene gis senere i rapporten. Konsesjoner Våre selskaper er regulert gjennom konsesjoner med krav som følges opp og overvåkes gjennom styringssystemet. Følgende selskaper har konsesjon fra følgende myndigheter: AS Oppland Metall (OM ): Gjøvik kommune Raufoss Metall ( RM ) : SFT Toten Metall ( TM ): SFT Norsk Metallfragmentering ( NMF ): SFT Elektrogjenvinning Norge ( EGN ): Fylkesmannen i Oppland og SFT Elektrogjenvinning Romsdal ( EGR ) og Elektrogjenvinning Møre ( EGM ): Fylkesmanne i Møre og Romsdal Elektrogjenvinning Nord-Norge ( EGNN ) : Fylkesmannen i Troms Dette betyr at god styring på våre miljøaspekter er en forutsetning for vi skal tilfredsstille de rammebetingelsene som er satt til oss. Det er laget felles prosedyrer og skjematikk for å overvåke og styre miljøaspektene for å sikre en enhetlig rapportering internt og til myndigheter. De enkeltes selskapers betydelige miljøaspekter, reflekterer krav som er satt i konsesjonene. Organisering og ansvar Kvalitet - og miljøsjef for alle selskaper er ansatt i AS Oppland Metall. Kvalitet og miljøsjef er ansvarlig for å sikre at kvalitetshåndboken og administrative og felles prosedyrer ivaretas og vedlikeholdes, samt påse gjennom revisjoner at de enkeltes selskaper prosesser er hensiktsmessige og effektive. Kvalitet og miljøsjef har myndighet til å pålegge alle selskaper forebyggende og korrektive tiltak som angår kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og ledd ved de respektive selskapene. Opplæring og kompetanse Relevant opplæring og god kompetanse er en forutsetning for å være konkurransedyktige og ivareta krav som er pålagt oss gjennom kunder og myndigheter. Det er utarbeidet opplæringsplaner for alle våre anlegg. Behov for opplæring og kompetansehevning kartlegges gjennom medarbeidersamtaler. Miljøaspekter og risikoforhold er tema under opplæring, og under opplæring gir også de ansatte tilbakemelding på forslag til korrektive og forebyggende tiltak på hvordan ivaretakelse av miljøaspekter. Avviksbehandling Avvik og tilløp til avvik ( nesten uhell ) meldinger skal registreres løpende internt, samt kommuniseres til leverandører. Avvik fra konsesjoner skal rapporteres til myndigheter. Naboklager skal avviksbehandles og de respektive daglige leder skal informeres og sørge for dialog. Revisjoner Interne revisjoner er vårt beste verktøy for å jobbe med kontinuerlige forbedringer. Kvalitet og miljøsjef er ansvarlig for å planlegge og utføre interne revisjoner. Revisjonene skal sjekkes selskapenes ivaretakelse av ISO 14001, ISO 9001, lover og forskrifter samt kontrakter. Rapport fra revisjonene gir en bedømmelse av selskapenes ivaretakelse av interne og eksterne krav, samt en oversikt over avvik og observasjoner som er avdekket. Alle revisjoner verifiseres før revisjonsrapporten lukkes. Resultater fra alle revisjoner rapporteres inn til ledelsens gjennomgang. Målsetninger og handlingsplaner Overordnede målsetninger og policy gir føringer for egne årlige handlingsplaner m/ tiltak for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø ved de respektive selskaper. Planene er et samarbeid mellom ledelse og ansatte. Felles prosedyrer for behandling av Kvalitetshåndbok, policy, målsetninger, lover og forskrifter, miljøaspekter,intern kommunikasjon, opplæring, planlegging, avviksbehandling, samsvarsvurdering, intern revisjon, analysering av data, ledelsens gjennomgang, Råvarer/ avfall Behandling Ferdig produkt Mottakskontroll Håndbøker for prosesser Kundetilfredshet Kvalitetskrav Vedlikehold Varekvalitet Veierutiner Lagring Produktblad Oversikt avtaler Driftskontroll Veierutiner Konsesjoner Konsesjoner Avtaler 5

6 KVALITET OG MILJØPOLICY Policy er forankret i bedriftens ledelse. Alltid å gjennomføre avtalte kontrakter. Vi skal tilfredsstille alle relevante lover, forskrifter og andre relevante krav innen helse, miljø og sikkerhet. Kontinuerlige forbedringer og fjerning av avvik, tidligst mulig og til en lavest mulig kostnad. Utvikling og vedlikehold av prosedyrer og rutiner som sikrer at arbeidet blir utført riktig hver gang. Opplæring av ansatte slik at alle har nødvendig kompetanse til å utføre sitt arbeid riktig og rasjonelt, samt aktivt deltar i bedriftens kontinuerlige arbeid med forbedringer. At ansvar og myndighetsforhold skal være klart definert og forstått i hele bedriften. Dokumenter behandles og lagres forsvarlig. Bedriften har nær kontakt med kunder og leverandører, for å sikre at viktige produkter og tjenester som skal leveres er spesifisert. Nødvendig kontroll av prosesser og produkter utføres. Kontroll og oppfølging av bedriftens viktige underleverandører Vi stiller miljøkrav til alle varer med miljørisiko. Vi gjennomfører transporter på en effektiv måte, slik at kapasitet utnyttes best mulig og tomkjøring minimaliseres Forebygging av mulig forurensning skjer ved at alle prosesser som kan ha en miljømessig konsekvens blir underlagt en miljøgjennomgåelse. Vi skal sikre vårt produksjonsområde slik at vi i liten grad forurenser jord og luft Vi har en miljø riktig håndtering av alt avfall Gjennom riktig håndtering av de varer som bedriften kjøper og selger skal vi medvirke til økt gjenvinning. 6

7 MÅLSETNINGER FOR ALLE SELSKAPER I 2005 Kvalitetsmål Bedriften har som kvalitetsmål og ha en servicegrad på 97% i forhold til leveranser til kunder. Miljømål Drift : Maks 3 avvik m.h.t utslipp som forurenser grunn eller luft Ingen avvik i forhold til lover og regler for vår virksomhet. Alle produksjonsprosesser og aktiviteter skal være miljøsikret ved en miljøgjennomgåelse og tiltak definert innen utgangen av mai HMS Sykefravær: Sykefravær skal ikke overstige 3,5% Ulykker: Ingen ulykker som medfører personskade. 7

8 AS Oppland Metall og Oppland Metall Transport AS Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Ansatte 25 Eier Linnerud Holding AS 54 % og Metallco 46 % Omsetning mill NOK tonn Produksjon AS Opplan Metall har sin virksomhet innen gjenvinning og videreforedling av jern, metaller og andre produkter skal tilbakeføres til industrien som råvarer for ny produksjon. Selskapet har riving og ryddeoppdrag for industri og andre næringsvirksomheter. I tillegg har selskapet et betydelige salg av bruks - og armeringsjern. AS Oppland Metall er også Miljøregnskap 2005 Regnskapet viser eksempler på fraksjoner som behandles ved Oppland Metall en godkjent innsamler av næringselektroavfall i RENAS systemet ( s.12) AS Oppland Metall er eier og deleier i selskaper som omfattes i denne rapporten. Oppland Metall Transport AS er et transportselskap som i hovedsak har sin virksomhet mot AS Oppland Metall sine kunder og leverandører på containerservice og transport. Oppland Metall Transport skal sikre en rasjonell transport av varer inn og ut av våre, kunders og leverandørers anlegg. Betydelige miljøforhold Transport Det har tidligere vært fokus på reduksjon av dieselforbruk, men målsetninger er oppnådd gjennom riktig kjørestil og skifte til mer miljøvennlige lastebiler og utstyr. Fokus nå er å redusere tomkjøring, maksimal kapasitetsutnyttelse per tur, riktige lastebærer med hensyn til de forskjellige fraksjonene, redusert ventetid ved lossing og lasting etc. Utslipp til vann Industriområdet dekker et areal på m2, hvorav m2 har faste betongdekker tilknyttet oljeutskillere. De resterende områdene består av produksjons og lagerbygninger, samt kjøreområder med asfaltdekke. Det er foretatt en kartlegging av materialstrømmer på industriområde, som viser at det er meget vanskelig å ha 0 utslipp når man bearbeider ( skjære, sakse, presse ) jern og metaller. Infrastrukturen ble gjennomgått, tømt og sanert høsten 2005 Støy Støysonekartet fra 2002/2003 ble oppdatert for nye bygninger, nye driftstider og nytt kartgrunnlag. Resultatet viste at ingen hus i tilstøtende bebyggelse får lydnivå over grenseverdien på 55 dba. Dette er en klar forbedring fra 2002 som viste overskridelser av grenseverdier for noen boliger. Arbeidsmiljø Sykefravær OM: 7,54 % Sykefravær OMT: 0,90% Skader: 0 skader m/fravær Det er mye fysisk tungt arbeid på arbeidsplassen, og mye stasjonært arbeid i forbindelse med transport og maskinkjøring. Arbeid/ informasjon med å bli IA bedrift startet på høsten med hensikt å forebygge sykefraværet pga tungt arbeid. Kobber/messing 1440 tonn Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1 periode revisjon av TI og 1 brannøvelse. Det er ikke registrert avvik på utslipp til vann og luft. Det var i 2005 størst fokus på industriområde sin påvirkning på lokal resipient gjennom en materialstrømkartlegging. Rapporten er kommunisert til Gjøvik kommune, SFT og Viktige målsetninger/tiltak OM Kartlegge materialstrømmer for å redusere utslipp - Iverksette krav satt i forskrift om brannforebyggende tiltak Viktige målsetninger/tiltak OM Bli IA-bedrift, for å redusere og forebygge sykefravær - Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - Medlemskap i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver - Sertifisert opplæring for varmt arbeid Jern tonn l Diesel Driftsenergi Diesel Propan Vannforbruk kwh l 1996 kg 1298m 3 Kabler 100 tonn Aluminium tonn I tillegg har AS Oppland Metall som innsamler i RENAS systemet levert 1323,18 tonn EE avfall til Elektrogjenvinning Norge AS. Vi har også mottak, håndtering og forsendelse av batterier til Batteriretur. I 2005 tok vi imot kg Pb-batterier og 898 kg NiCd-batterier. 8

9 Toten Metall AS Beliggenhet Toten Metall Industriområde Ansatte 17 Eier AS Oppland Metall Omsetning millioner NOK tonn Produksjon Produksjon av støpelegeringer i aluminium ved å bruke skrap som råmetall ved bruk av 2 gassfyrte 15 tonns smelteovner. Samt en induksjonsovn for omsmelting av aluminium for kunder. Aluminium kan gjenvinnes uten at materialets egenskaper forsvinner Prosessen krever bare 5 prosent av det energibehovet som behøves ved fremstilling av primær aluminium. Betydelige miljøforhold Luft Å smelte om aluminiumsskrap kan skape forurensning i omgivelsene fordi det er veldig ofte olje, lakk o.l. på skrapet som smeltes. Røyken fra prosessen må derfor gå igjennom et filter å fjerne bla klor, fluor og dioksider, samt redusere utslipp av støv til luft. Det er derfor installert 1 kjeramisk filter på induksjonsovnen og 2 posefilter på smelteovnene. Det tas emmisjonsmålinger av utslipp til luft 1 gang per år. Bedriften er meddelt av SFT at prosessene omfattes av IPPC direktivet fra , som vil kreve en revisjon av måleprogram og en reduksjon av timemiddel på utslipp av støv ( s.17). Støy Det er iverksatt støyreduserende tiltak i henhold til en støyrapport fra Dette i form av nye filter, ny vifte, fjernet vifter på tak. Det har ikke forekommet naboklager i Det er konstant fokus på å redusere støy mot naboer. Ny støyrapport for å verifisere tiltakene skal utarbeides i Avfall Renseprosesser for utslipp til luft medfører en oppsamling av filterstøv, som må håndteres som farlig avfall. Dross omsmeltes og brukes igjen. Renovasjonsavfall sorteres i trevirke, brunt papir og restavfall.. Aluminiumsskrap/avfall er råvaren til prosessene. Energiforbruk Det benyttes store mengder propan til å produsere støpelegeringer i aluminium, og et vi har et stort forbruk av elkraft til smelteprosessen. I 2005 er det kartlagt ENØK tiltak for å redusere forbruket. Arbeidsmiljø Sykefravær: 9,5 % Skader: 2 skader, 1m/fravær Sykefraværet har hatt en stor økning det siste året. Arbeid med å bli IA-bedrift ble derfor satt i gang på slutten av året, for å redusere og forebygge sykefraværet. Det har vært fokus på forbedring av orden og ryddighet for å skape bedre trivsel og bedre produksjonsstyring. Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1 periode revisjon av TI, 1 intern revisjon og 3 vernerunder,1 brannvernrunde samt 1 brannøvelse. Avvik som ble avdekket viste at dokumentasjon på korrigerende tiltak må bli bedre, samt en bedre implementering i styringssystemet til Oppland Metall. Det er god styring på produksjonsprosessene. Det er registrert et avvik på utslipp til luft pga omorganisering av utstyr for induksjonsovn. I forbindelse med omorganiseringen ble det satt inn en ny vifte, som reduserer støynivå mot naboer. Intern revisjon og vernerunder har gode verktøy for å skape forbedringer. Viktige målsetninger/tiltak TM Kartlegging av ENØK tiltak - Gjennomgang av tilpasning til styringssystem til Oppland Metall, og bedre implementering til Toten Metall sine prosesser - Redusere utslipp til luft fra smelteovner - Redusere energiforbruk på induksjonsovn Viktige målsetninger/tiltak TM Bli IA bedrift, for å redusere og forebygge sykefravær - Gjennomføring av ENØK tiltak, spesielt redusere forbruk av propan - Kartlegging av forurensning i inneklima og fagopplæring på bruk av personlig verneutstyr - Tilrettelegging av faste lagringsplasser for produkter og annet bruksmateriale inne og ute. Miljøregnskap 2005 Råvarer er avfall/skrap som smeltes om i induksjonsovn, eller lages som støpelegeringer i smelteovner. Propan og elkraft er energikilder som benyttes. Støv til luft 585 kg Filterstøv 4700 kg Dross 25 tonn Restavfall kg 6865 tonn 7625 tonn Propan 78 kg per tonn 4975 tonn 4734 tonn Elkraft 1867 Gwh 9

10 Raufoss Metall AS Beliggenhet Raufoss Industripark ( RIP ), bygn 365 og hall 7-10 i Fjellanlegget. Ansatte 81 Eier Oppland Metall AS Omsetning mill NOK tonn Produksjon Produksjon av messingstenger og halvfabrikata i messing til alle typer koblinger innen vann, gass og bremserør gjennom eget støperi, stangpresse og varmpresse. Spesialkompetanse på smiing av avsinkingsbestandig messing. Tilbakeføring av messingspon fra kunder og internt er en viktig råvare til støperiet. Bilindustrien er blant våre kvalitetsbevisste kunder. Betydelige miljøforhold Luft Messingspon som tilbakeføres til støperiet som en råvare må tørkes for å minimalisere innhold av olje for det tilføres støpeprosess. Tørking av spon og støping av messingbolter resulterer i frigjøring av støv,. Det er installert brannsikre og miljømessige støvfilter som minimaliserer utslipp av støv, og som sikrer at støvutslipp ligger langt under tillatte grenser i utslippstillatelsen. Støvmålinger for utslipp til luft utføres hvert 2.år, og neste måling er i Grunnforurensning Raufoss Næringpark ANS har fått pålegg av SFT om å rydde opp i historisk forurensning ved RIP. I grunnen ved støperiet og i ventilasjonsjaktene og servicekanalene i Fjellanlegget er det kartlagt historisk forurensning. Opprydningsarbeidet i Fjellanlegget startet i Opprydningen ved støperiet starter i Arbeidsmiljø Vann Sykefravær: 9,5 % 12% svovelsyreløsning benyttes til overflatebehandling av Skader: 2 skader m/fravær messingstenger/kveiler. Som IA bedrift har vår fokus vært Prosessvannet leveres til å forebygge og redusere renseanlegget til Eidsiva sykefravær. Vi tilbyr derfor Servicepartner i RIP. Renseanlegget triggerpunktsbehandling gjennom har god kontroll på sine prosesser egen massør for våre ansatte. Det og ligger under sine utslippskrav til har vært stor fokus en forbedring lokal resipient. Hunnselva. Raufoss av registrering av Industripark er tilløpsmeldinger, samt orden og medlem av:. renhold i våre lokaler. Det har også vært fokus på innhold av Avfall blyholdig støv i inneklima i Det er tilrettelagt for sortering og støperiet, og derav bruk av gjenvinning papp, papir og personlig verneutstyr. Dialog med trevirke. Farlig avfall leveres til bedriftshelsetjenesten for Eidsiva Industriservice som har oppfølging av ansatte har vært tillatelse til å mellomlagre og viktig. videreforsende farlig avfall til Ivaretakelse av lover og krav godkjente mottakere. Det er gjennomført 3 interne Energiforbruk revisjon, 26 vernerunder, 3 kunde Det er et stort forbruk av drifts revisjoner og 1 periode revisjon energi for våre produksjonsanlegg. av TI i Avvikene viser at RM må forbedre implementeringen av styringssystemet til AS Oppland Metall, samt oppdatere prosedyrer og rutiner for de siste års organisasjonsendringer. Ytre miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet er på dagsorden. Viktige målsetninger/tiltak RM Kartlegging av ENØK tiltak - Reduksjon av sykefravær - Kartlegging av blyholdig støv i inneklima i støperiet, og redusere andel røyk i inneklima - Redusere utslipp av støv til luft ved behandling av oljeholdig spon - Forbedre inneklima i støperiet Viktige målsetninger/tiltak RM utslipp av støv fra varmpresser til ventilasjonssjakter i Fjellanlegget - 5 % sykefravær - Gjennomføring av ENØK tiltak på energiforbruk og industrivann. - Årlige legeundersøkelser - Redusere andel blyholdig støv i produksjonslokalet i støperiet. Miljøregnskap 2005 Råvarer er messingskrap/spon som tilføres smelteovn og deretter en støpemaskin i støperiet. Støpebolter transporteres til Stangpresse og presses/ kveiles til messingstenger. De selges direkte til kunde, eller smiies til halvfabrikata produkter tonn stenger og stk varmpresset halvfabrikata Oljeholdig avfall 318 kg Spillolje 11,9m3 Restavfall kg Svartvann 3,7m3 Utslipp til luft - Spillolje 4m3 Restavfall 8790 kg Prosessvann 2510 m3 Emulsjoner 13,1m3 Oljeholdig avfall 1121 kg Spillolje 2m3 Restavfall 8790 kg Emulsjoner 8,8m3 Varme-energi Varme-energi Varme-energi 891 MWh 1857, 523 MWh 1689,022 MWh Propan kg Industrivann Industrivann Industrivann m m3 Råvarer : tonn Internt:: 4018 tonn m3 Eksternt::7883 tonn Driftsenergi: 12807,6 Mwh 10

11 Norsk Metallfragmentering AS Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Ansatte 6 Eiere 1/3 Oppland Metall, 1/3 Stensli AS og 1/3 Metallco AS Omsetning millioner NOK tonn Produksjon Norsk Metallfragmentering AS driver et fragmenteringsverk for fragmentering av komplekse jern- og metallfraksjoner og miljøsanert EE avfall. Driften av et slikt anlegg er underlagt strenge konsesjonskrav m.h.t. utslipp til luft, forurensning av vann, samt støy. Leveringsbetingelser ( m/krav til miljøsanering) gir krav til varer som leveres og behandles, for å sikre en overholdelse av konsesjonen. Betydelige miljøforhold Vann Område har fast dekke og oppsamlingsvann ledes gjennom en oljeutskiller. Et betydelig miljøforhold er når varer som behandles ved anlegget ikke er tilfredstillende miljøsanert. Overflatevannet kan dermed inneholde annen forurensning enn olje, som ledes til resipient via oljeutskiller. Dette kan være forurensning som miljøgifter og tungemetaller. Det tas analyser av vann fra oljeutskiller mellom 6-8 ganger per år. Luft En våtscrubber skal fjerne det fine støvet fra luften i anlegget, for å redusere utslipp til luft. Hvis varer ikke er tilstrekkelig miljøsanert for tungmetaller og miljøgifter kan dette føre til en overskridelse av konsesjonen. Det tas målinger på utslipp til luft 2 ganger per år. Miljøvennlig kjølevæske benyttes for å sikre drift av våtvaskeren over 10 minus grader. Avfall Det oppstår ca 18 % avfall i produksjonen. Søppelsorteringsanlegg deler avfallsfraksjonene i 2; grov fluff og fin fluff. Grov fluff leveres til energigjenvinning pga stor brennverdi og stor andel plast. Innhold av plast må overvåkes for å sikre at innhold av brommerte flammehemmere ikke klassifiserer fraksjonen som farlig avfall. Fin fluff og slam fra våtvasker leveres til deponi. Fraksjonen må også overvåkes for å sikre at avfallet ikke kan klassifiseres som farlig avfall. Støy Støyberegninger viser nå at ingen hus i tilstøtende bebyggelse får lydnivå iver grenseverdien på 55 dba. Se omtale under AS Oppland Metall. Arbeidsmiljø Sykefravær : 6,63% Skader : 3 skader, 1 m/fravær Arbeidet med å bli IA-bedrift ble satt i gang på slutten av året. Det har vært stor fokus på bruk av personlig verneutstyr, og at det er viktig å ta vare på egen helse. Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1inspeksjon av SFT, 1 systemrevisjon av TI,1 interne revisjon og 1 vernerunde. Avvik i denne forbindelsen avdekket at det har vært mangelfull oppfølging overvåkningsprogram og dokumentasjon av styringssystem.. Under inspeksjonen til SFT i mars, ble de informert om at det ble avdekket et internt avvik i 2004 hvor prosessvann fra våtscrubberen ble sluppet ut til resipient og kommunalt avløpsnett. Dette resulterte i en anmeldelse og etterforskning av selskapet oktober 2005.Utslippet ble stanset umiddelbart etter det ble avdekket internt i Norsas ble engasjert for å gjøre en resipientvurdering og kartlegge eventuelle andre potensielle kilder for utslipp til resipient. Det er ventet en avgjørelse i saken sommeren Alle avvik avdekket i inspeksjoner og revisjoner i 2005 er lukket. I juli ble det påvist legionella i en vannprøve fra scrubberen. Dette medførte at anlegget måtte kjemisk renses og at det ble laget et overvåkningsprogram for vann > 12 grader. Det tas regelmessige prøver av vannet, og det er ikke påvist legionella i etterkant. Det er også stilt spørsmål ved prøvemetoden om påviste legionella, da dette ikke var en akkreditert metode. Begge målingene for utslipp til luft viser en overskridelse av konsesjonsgrenser for utslipp av kvikksølv. Dette er kommunisert med SFT, som har gitt tilbakemelding på at utslippstillatelsen vil sannsynligvis endres og tilpasses utslippskrav til andre shredderanlegg i Norge. Dette medfører sannsynligvis en utvidelse av grense for utslipp av kvikksølv. Viktige målsetninger NMF Øke gjenvinningsgrad på avfall til 40% - Kartlegge materialstrømmer for å redusere utslipp - Revisjon av driftshåndbok - Lukke alle avvik gitt av SFT Viktige målsetninger NMF Bli IA-bedrift for å forebygge og redusere sykefravær - Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - Opplæring på mottakskontroll og avviksbehandling Miljøregnskap 2005 Avfall i form av jern og metallskrap fragmenteres i en shredder, og gir mulighet for nye råvarer til nye bransjer. Utslipp til luft Cd 0,093 kg Hg 0,474 kg Støv 0,39 tonn PB 1,35 kg Utslipp til vann Cd 15,77 g Fe 10581,g Hg 0,825 g Olje 3600 g Avfall Grov fluff kg Fin fluff kg Jern fraksjon tonn Avfall inn: t onn Driftsenergi kwh 4 typer fraksjoner selges videre som nye råvarer. Jern er bare 1 fraksjon. De andre består av aluminium, messing/kobber, zink, rustfritt. 11

12 Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Nord-Norge AS Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Årødalen Industriområde Vartal Gjenvinning industriområde Stangnes miljøpark Eiere 1/3 AS Oppland Metall, 1/3 Stensli AS, 1/3 Metallco AS Ansatte 27 Omsetning NOK Eiere Elektrogjenvinning Norge AS 3/4 og Tofte Gjenvinning 1/4 Ansatte 3 Omsetning NOK Eiere Elektrogjenvinning Norge AS 3/4 og Vartal Gjenvinning 1/4 Ansatte 4 Omsetning NOK Eiere HRS 3/4 og Elektrogjenvinning Norge AS 1/4 Ansatte 3 Omsetning NOK Behandling av elektrisk og elektronisk avfall skal utføres i henhold til Avfallsforskriften Kap.1 Kasserte elektriske og elektroniske produkter ( EE forskriften ). EE- forskriften pålegger produsenter og importører i Norge et ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene. EU direktivet WEEE (waste elektrical and electronic equipment ) art.7.2 fra 2002 stiller krav til en gjenvinningsgrad på diverse varegrupper på mellom %. Anleggene våre har avtaler med RENAS og Elretur, som skal følge kravene i EE forskriften og WEEE direktivet: RENAS. Er en organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi en bransjeforening i Norsk Industri med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften. ELRETUR. Gjennom en egen avtale mellom de største bransjeforeningene og Miljøverndepartementet (bransjeavtaler) har organisasjonene påtatt seg et ansvar for etableringen av et landsdekkende returtilbud. Elretur er opprettet for å sørge for en mest mulig praktisk gjennomføring. Elretur er eid av Stiftelsen EE-bransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT Norge med 30% og Abelia med 10%. Alle selskapene har en 3 årig avtale med RENAS ( fra og med ) og med Elretur ( fram til ), men unntak av EGNN som kun har avtale med RENAS. Fra og med er det EGN og EGM som har avtaler med Elretur. Ingen av anleggene behandler hvitevarer med KFK, men videresender fraksjonen til godkjent behandlingsanlegg. Elektrogjenvinning Norge har et eget smelteanlegg for miljøsanering av lysrør. Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Hvitevarer: Hvitevarer: 970,159 Hvitevarer: 2 097,529 Renas: 899,742 KFK hvitevarer: 466,323 KFK hvitevarer: 310,815 KFK hvitevarer: 449,115 Totalt: 899,742 Elektronikk: 2 529, 593 Renas: 1107,430 Renas: 979,970 Til gjenvinning: 762, 924 Renas: 7 003,990 Totalt: 2 077,589 Totalt: 3 007,499 Lysrør: 337, 874 Til gjenvinning: 1 829,175 Til gjenvinning: 2 589, 597 Lyspærer: 29, 338 Totalt: , 856 Til gjenvinning: % Gjenvinningsgrad 88 % Gjenvinningsgrad 84 % Gjenvinningsgrad 85%Gjenvinningsgrad Gjenvinningsgraden gjenspeiler andel fraksjoner etter miljøsanering som går til materialgjenvinning, energigjenvinning, ombruk og deponi. Målsetningen er å redusere andel fraksjoner som leveres til deponi. Det er vanskelig å sammenligne gjenvinningsgrad med forhenværende år pga variasjoner i varegrupper som behandles ved anleggene, samt at endringer i forskrifter, EU direktiver eller kundekrav har ført til endringer i sluttbehandling av fraksjoner. Våre anlegg har hatt en stabil økning i gjenvinningsgraden de siste årene, noe som tilsier at selskapene har som målsetning å ligge i forkant med nye løsninger og leverandører, slik at den økende gjenvinningsgraden opprettholdes. 12

13 Miljøsanering av EE avfall Det er utarbeidet håndbok og prosesser for mottak, veiing, miljøsanering av EE avfall, samt behandling av fraksjoner. Dette tar utgangspunkt i Avfallsforskriften Kap.1 Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter, WEEE direktivet, Internkontrollforskriften og avtaler med RENAS og Elretur. Avtalene og forskriftene gir klare rammebetingelser for hvordan avfallet skal behandles ved våre anlegg. Avfall leveres til anlegget gjennom et nett av leverandører. Det er gjennom avtaler med Renas og El-Retur gitt klare krav til kvalitet ved leveranser til våre anlegg. Det gis avvik til leverandører som ikke overholder disse kravene. Etter mottakskontroll, klassifisering og veiing, behandles varene gjennom å fjerne helse og miljøfarlige komponenter og komponenter som leveres videre til materialgjenvinning. Figuren nedenfor gir eksempler på varer som leveres til destruksjon og varer som går til materialgjenvinning og energigjenvinning. Det er utarbeidet prosesser som gir retningslinjer for hva som skal fjernes ved miljøsaneringen. Miljøsanert avfall leveres videre til shredderanlegg, som gir mulighet for nye råvarer til andre industriformål. Det er meget viktig at avfall som leveres fra våre behandlingsanlegg er miljøsanert, da shredderanlegg har egne konsesjoner med krav til utslipp til luft, vann og grunn. Usanert eller mangelfullt sanert EE avfall vil kunne resultere i betydelige miljøaspekter til grunn, luft og vann. Opplæring i hva som kan gi shredderanlegg betydelige miljøaspekter er en viktig del av opplæringen ved våre anlegg ( s.11) Smelteanlegg EGN har tillatelse til å motta og behandle kvikksølvholdige lysstoffrør. Anlegget fjerner kvikksølv fra lysstoffrør ved å binde kvikksølvet til selenid og aktivt kull. Produkter fra prosessen er glass og kvikksølvselenid. Glass lagres per dags dato intern og noe leveres til deponi i påvente av godkjenning til at det kan leveres til materialgjenvinning. Det tas prøver av glasset for å sjekke kvaliteten til anlegget og for å verifisere at glasset ikke kan klassifiseres som farlig avfall. Se neste side for miljøredegjørelse for anlegget. Eks. på RENAS varer ( referanse ) Gruppe 1 Lysrør Gruppe 2 Andre lyskilder Gruppe 3 Kabler Gruppe 4 små enheter Gruppe 5 Store enheter Eks på ElRETUR varer ( referanse ) Barneleker Kjøledisker Små elektronikk Mobiltelefonladere Levering av avfallsfraksjoner til EGN Behandling og miljøsanering av avfall Produkter fra behandling og miljøsanering Kvikksølv til destruksjon Kretskort til materialgjenvinning PCB kondensatorer til destruksjon Kabler til materialgjenvinning Beryllium til destruksjon Plast m/brom til energi gjenvinning 13

14 Betydelige miljøforhold Avfall Avfall er selve råvaren for våre anlegg. Behandling og miljøsanering av EE-avfall resulterer i såkalte positive og negative fraksjoner. Positive fraksjoner er resirkuleringsbare og kan benyttes til materialgjenvinning og energigjenvinning. Negative fraksjoner leveres til deponi eller destruksjon, og defineres som farlig avfall ( se skisse på forrige side ). Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Det er utarbeidet miljøvurderinger for å identifisere risiko ved behandling av farlig avfall, samt kartlagt korrigerende tiltak for å redusere sannsynligheten for utslipp gjennom behandling, lagring og intern transport. Farlig avfall skal ikke utsettes for ytre påvirkninger som kan medføre spill/utslipp og skal være merket med kontraktspartner ( RENAS eller Elretur ), fraksjonsnavn og eventuell fareklasse. Farlig avfall som plast med brommerte flammehemmere og CRT-glass eksporteres til henholdsvis Sverige og Tyskland for energigjenvinning og materialgjenvinning. Smelteanlegget for kvikksølvholdige lysstoffrør resulterer i farlig avfall som kvikksølvselenid, og kvikksølvvann fra rengjøring av selen. Brukte filter og aktivt kull skal håndteres som farlig avfall. Dette leveres til et godkjent anlegg i Norge. Utslipp til luft Smelteanlegget for behandling av kvikksølvholdige lysrør har bla konsesjon med krav til mengder og parametere for utslipp til luft. Det er krav til mengde avgass gjennom anlegget, samt krav til utslippskomponenter som eks støv, kvikksølv, dioksiner, NOx, metaller. Det måles på alle komponentene av et eksternt godkjent firma 1 gang per år, og i tillegg tas det ut interne prøver for analysering på kvikksølv. Utslipp til vann Lagring på uteområde foregår på fast dekke som er tilknyttet oljeutskillere. For å redusere sannsynligheten for utslipp til vann og resipient må det være stor fokus på vedlikehold og tømming av infrastruktur dvs kummer og sandfangere. Dette gjøres 1 gang per år, samt at det er identifisert hvilke kummer som skal overvåkes i områder hvor det er fare for avrenning. Arbeidsmiljø Sykefravær EGN: 11,38% Sykefravær EGM: 2,73% Sykefravær EGR: 2,52% Sykefravær EGNN: 0 % Skade m/fravær EGN : 3 skader, 2 m/fravær EGM : 1 skade Sykefraværet ved EGN har vært relativt høyt de siste årene, og arbeidet med å bli bedrift med Inkluderende Arbeidsliv ble igangsatt på slutten av året. Det har vært stor fokus på bruk av personlig verneutstyr ( hørselsvern, hansker, støvmasker ) og personlig hygiene, og at det er viktig å ta vare på egen helse. I tillegg har det vært stor fokus på at orden og ryddighet er viktig for et godt arbeidsmiljø. Det er stabil arbeidskraft ved alle våre anlegg. Ivaretakelse av lover og krav Revisjoner i 2005 Elektrogjenvinning Norge AS 2 revisjoner av RENAS 1 revisjon av Elretur 1 periode revisjon av TI 2 interne revisjon 1 brannøvelse Elektrogjenvinning Møre AS 1 intern revisjon Elektrogjenvinning Romsdal AS 1 intern revisjon 1 periode revisjon av TI Elektrogjenvinning Nord Norge AS 1 revisjon av RENAS 1 sertifiseringsrevisjon av TI I tillegg er det gjennomført interne kontroller på mottakskontroll hos alle. Avvikene viser at det har vært mangelfull oppfølging av mottakskontroll og tilbakemelding av avvik til innsamlere, men at det er god styring på miljøsanering og behandling av farlig avfall. Det er en stor utfordring å ha kontinuerlig kapasitet på lagring under tak på uteområdene våre. Det er registrert 2 avvik på utslipp av kvikksølv til luft for lysrøranlegget. Korrigerende tiltak ble igangsatt på slutten av året, og videre inn i Viktige målsetninger/tiltak EGN: Kartlegging av materialstrømmer på Oppland Metall Industriområde for å redusere sannsynlighet for utslipp - Alle: Gjennomgang av prosesser og håndbok og oppdatere endringer og arbeidsmetoder. Viktige målsetninger/tiltak EGN: Bli IA bedrift for å redusere og forbygge sykefravær - EGN: Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - EGN: Prosessgjennomgang av lysrøranlegg. Redusere utslipp av Hg - EGR og EGM: Etablere avtale med bedriftshelsetjeneste - EGM: Øke lagringsplass under tak - Alle: Gjennomføre risikoanalyser for å kartlegge uønskede hendelser for helse miljø og sikkerhet. Miljøregnskap 2005 Lysrøranlegg Kvikksølvholdige lysrør smeltes, og kvikksølv fjernes fra glasset. Utslipp til luft Cd 0,00125 kg HF 0,518 kg Hg 0,0662 kg Pb 0,098 kg Avfall Kvikksølvselenid 284 kg Kvikksølvann Glass masse kg Avfall inn: kg Driftsenergi kwh Propan Glass lagres per dags dato intern og noe leveres til deponi i påvente av godkjenning til at det kan leveres til materialgjenvinning. 14

15 MÅLSETNINGER FOR ALLE SELSKAPER I Kvalitetsmål - Servicegrad på leveranser til våre kunder : > 97 - Gjenvinningsgrad for varer som behandles i våre anlegg: : > 90 % : > 95 % - Maks 3 reklamasjoner per år per bedrift. Miljømål - Ingen avvik i forhold til konsesjoner, lover, forskrifter og kundekrav for våre virksomheter. - Ingen deponering av organisk materiale fra våre prosesser innen Reduksjon av utslipp og avfall fra våre prosesser: : > 30 % : > 50 % HMS - Tilstedeværelse for våre ansatte skal være > 97% - Ingen ulykker som medfører personskade. - Avtale om inkluderende arbeidsliv 15

16 MILJØINVESTERINGER Våre investeringer gjenspeiler målsetninger og arbeidet med miljøprestasjoner: nye posefilter for smelteovnen ved Toten Metall for å redusere utslipp av støv til luft Varmegjenvinningsanlegg for induksjonsovn ved Toten Metall for å redusere energiforbruket Nytt tørkesystem for oljeholdig spon m/ nytt avtrekksystem ved Raufoss Metall for å redusere utslipp av støv til luft Nytt avtrekksystemet for smelteovn og holdeovn ved Raufoss Metall for å redusere utslipp av støv til luft og forbedre inneklima i støperi Kartlegging av ENØK tiltak ved Raufoss Metall og Toten Metall Kartlegging, inspeksjon og sanering av infrastruktur m/kummer og sandfangere på Oppland Metall Industriområde 2006 Nytt avtrekksystem for varmpresser ved Raufoss Metallmed gjenbruk av renset luft for å redusere utslipp av støv til luft og forbedre inneklima. Anlegg for mottak og sortering av plast for Oppland Metall Anlegg for separasjon av metaller for Oppland Metall Metode for sortering av avfall ved Norsk Metallfragmentering for å redusere andel organisk materiale Nytt tak for uteområde for Elektrogjenvinning Romsdal for å lagring av EE avfall Nytt sorteringsanlegg for behandling av EE avfall ved Elektrogjenvinning Nord- Norge AS Prosjekt for effektivisering av mottak, sortering og logistikk av EE-avfall ved Elektrogjenvinning Norge AS Forprosjekt ved Oppland Metall Industriområde for rensing av overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient Nytt tappeaggregat for kjøleskap ved Elektrogjenvinning Norge og Elektrogjenvinning Møre 16

17 MILJØPRESTASJONER Tabellene gir noen eksempler på miljøprestasjoner de siste årene. Det er gjort store økonomiske og menneskelige investeringer med målsetning om å redusere påvirkningen våre anlegg har på samfunn, naboer og resipienter. Kvikksølv, mg/m3 (målt ved O 2 ) 0,4 0,3 0,2 0,1 0 02/04 Elektrogjenvinning Norge AS Kvikksølv i emisjonsløsninger ( Referanse Eurofins ) 04/04 09/04 11/04 04/05 07/05 10/05 Norsk Metallfragmentering AS Utslippsmålinger for støv ( Referanse, Eurofins ) 60 Konsentrasjon mg/nm /03 11/03 05/04 10/04 06/05 Total støvmengde Konsesjonskrav Måned/år Emisjonsmålingene gjenspeiler funksjonaliteten, effektiviteten og utslippsforhold til smelteanlegget for kvikksølvholdige lyskilder. Tabellen viser at opplæring av ansatte har gitt gode resultater. Raufoss Metall AS.Utslippsm ålinger for støv. ( Referanse, Norsk Energi ) Utslippsmålingene reflekterer funksjonaliteten til våtvaskeren i anlegget. Tabellen viser en nedgang som er et resultat av opplæring, og større fokus på drift og vedlikehold. Toten Metall AS. Utslippsmålinger for støv. ( Referanse Det Norske Veritas ) Konsentrasjon mg/nm Utslipp søndre filter Utslipp nordre filter B rikket eringsanleg g Konsesjonskrav nord Konsesjonskrav syd Konsesjonskrav brikk Konsentrasjon mg/nm År Utslipp støv Konsesjonskrav Brikketeringsanlegget hadde store problemer med å overholde konsesjonskrav. Dette resulterte i at det ble investert i et nytt anlegg i 2004, som overholder krav med Anlegget med 2 filter for m3 med avkastluft, ligger godt under kravet til SFT. Fra reduseres kravet til 15 mg/m3 i henhold til krav i IPPC direktivet. Verdi (log skala) ,1 0,01 0,001 jun.03 Vannprøver fra oljeutskiller NMF ( Referanse, Analysen og Norsas ) Aug.03 Sept.03 Juni 04 Juli 04 Aug 04 Sept.04 okt.04 nov.04 nov.04 jul.05 aug.05 nov.05 Utslipp fra NMF er en stor utfordring, og denne tabellen viser at vi har hatt en framgang det siste året. Det er brukt mye ressurser på opplæring på mottakskontroll og betydelige miljøaspekter for anlegget. Jern Fe) Kvikksølv (Hg) Kadmium (Cd) Total olje (C10- C40) Sum PCB 7 ph 17

18 SAMARBEIDSPARTNERE PÅ KOMPETANSE OG TEKNOLOGIUTVIKLING 18

19 .fra avfall til ferdige råvarer! AS Oppland Metall og Oppland Metall Transport AS Postboks 46, 2801 Gjøvik Besøksadr: Mattisrudsvingen Hunndalen Tlf: Hjemmeside: Kontaktadresser Toten Metall AS Postboks 34, 2854 Eina Tlf: Hjemmeside: Daglig leder: Terje Lofthus Raufoss Metall AS Postboks 52, 2831 Raufoss Besøksadresse: Raufoss Industripark Tlf: Hjemmeside: Daglig leder: Anders Frisenger Norsk Metallfragmentering Postboks 163, 2801 Gjøvik Besøksadresse: Mattisrudsvingen 2 Tlf : Daglig leder: Knut Sørlie Elektrogjenvinning Norge AS Postboks 32,2801 Gjøvik Besøksadresse : Mattisrudsvingen 2 Tlf : Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Romsdal AS Årøsæterveien 53, 6400 Molde Tlf: Driftsleder: Torgrim Ramsfjell Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Møre AS 6170 Vartal Tlf: Driftsleder: Torgrim Ramsfjell Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Nord-Norge AS Skavdalsveien Harstad Tlf: Hjemmeside: Daglig leder : John Skog Kontaktperson for miljørapporten : Kvalitet og miljøsjef Trude H. Øvstetun Tlf: Miljøkontroller : Teknologisk Institutt Sertifisering AS Akkrediteringsnummer: NO-V-0005 Dato for godkjennelse av miljøredegjørelse:

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2014 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

2006 var et hektisk og spennende år for Renor

2006 var et hektisk og spennende år for Renor MILJØRAPPORT 26 26 var et hektisk og spennende år for Renor Foruten å markere våre første 25 år var det stor fokus på interne og eksterne aktiviteter fra: ytterligere oppgradering og optimalisering av

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4 Innhold Del 1 Om INEOS

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24 ÅRSRAPPORT 20 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket 11-16 Tid for å se fremover 12-13 Nye løsninger frigjør areal 14-15 Kunnskap motiverer 16

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3 Tillatelse etter forurensningsloven til Valdres Metall AS for etablering og drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak av avfall på Rebneskogen, Vestre Slidre kommune Tillatelsen er gitt

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljøårsrapport 2010

Miljøårsrapport 2010 Miljøårsrapport 21 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer