Miljøredegjørelse 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøredegjørelse 2005"

Transkript

1 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Nord Norge AS

2 Innholdsfortegnelse Miljørapport 2005 Introduksjon 3 Våre produkter 4 Styringssystem for alle selskaper 5 Kvalitet og miljøpolicy 6 Målsetninger for alle selskaper i Miljøredegjørelse Oppland Metall 8 Miljøredegjørelse Toten Metall 9 Miljøredegjørelse Raufoss Metall 10 Miljøredegjørelse Norsk Metallfragmentering 11 Miljøredegjørelse Elektrogjenvinning Norge familien Målsetninger for alle selskaper Miljøinvesteringer Miljøprestasjoner 17 Samarbeidspartnere for kompetanse og teknologiutvikling 18 2

3 INTRODUKSJON Selskapene AS Oppland Metall, datterselskaper og tilknyttede selskaper har sin virksomhet innenfor kjøp, salg, produksjon og gjenvinning av jern, metaller, elektronisk og elektrisk avfall ( EE avfall ) og andre produkter som tilbakeføres til industrien som råvarer for ny produksjon. Selskaper som har tilknytning til AS Oppland Metall med styringssystem ( ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, EMAS og Internkontroll ) og felles kvalitet miljøsjef er: Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Nord Norge AS AS Oppland Metall sitt oppkjøp av Toten Metall i 2002 og Raufoss Metall i 2002 og 2004 styrket konkurransekraften innenfor gjenvinning og produksjon av aluminium, kobber og messing. Ved disse oppkjøpene har AS Oppland Metall nå komplette gjenvinningsprosesser innenfor aluminium og messing. Prosesser som omfatter kjøp - innsamling - mottak behandling og salg av ferdig produkter. Gjenvinning av elektronisk og elektrisk avfall har en stor samfunnsmessig betydning. Avfallet inneholder helse -og miljøfarlige stoffer som er vanskelig å bryte ned og som samler seg opp i både mennesker og naturen. Disse må håndteres riktig ellers kan de gjøre stor skader. Elektrogjenvinning familien skal behandle og miljøsanere EE avfall. De har forskjellig eierstruktur og beliggenhet, men felles prosesser og arbeidssett. Selskapene har avtale med RENAS, om behandling av næringselektroavfall og El RETUR ( før kalt Hvitevareretur og Elektronikkretur ) for elektrisk og elektronisk avfall. Elektrogjenvinning Norge har i tillegg konsesjon til behandling av kvikksølvholdige lysstoffrør. Norsk Metallfragmentering AS kompletterer vår verdikjede ved å fragmentere kompleksjern og metaller, samt sanert EE avfall til nye råvarer. Råvarene tilbakeføres til vår virksomhet eller selges til eksterne kunder. Samfunn og gjenvinning Gjenvinning av avfall gir betydelige mengder råstoff til industrien. Råstoff som også gir store miljømessige gevinster. Som et eksempel kan nevnes at omsmelting av returaluminium krever kun 5% energiforbruk i forhold til å produsere ny aluminium. Økende krav til. gjenvinningsgrad innenfor alle områder setter stadig nye krav. til oss. For oss går miljø og kvalitet hånd i hånd. En miljø messig håndtering gir også gevinster m.h.t. kvaliteten på de produkter vi leverer som råvarer tilbake til industrien, samt en mer rasjonell drift. Vi bistår nærmiljø som skoler, barnehager, kommuner etc med våre erfaringer og kompetanse om avfallsbehandling, gjenvinning og miljø. Denne rapporten er en del av opplæringsarbeidet. Utvikling og utfordringer Kreativitet og nytenkning, teknologisk og på andre måter m.h.t. å bearbeide avfall som muliggjør økt gjenvinning, vil være en av våre suksessfaktorer i årene som kommer. Dette vil dreie seg om material- og energigjenvinning av eksisterende og nye fraksjoner. Vi har som overordnet mål å redusere avfallsmengden som må gå til deponi til en minimal andel. Helse og miljøfarlige stoffer som forbys erstattes kontinuerlig med andre stoffer. Effekten av disse på helse og miljø vises erfaringsvis ikke før noen år etter at de er tatt i bruk. Før det blir satt fokus på disse stoffene fra myndighetenes side, kan de ha vært gjennom vår verdikjede i flere år med uante effekter. Bruk av personlig vernestyr og fokus på å ta være på helsen din på jobben, samt minimalisere utslipp til omgivelsene er og vil være meget viktig. En viktig forutsetning for utvikling av selskapene er kontinuerlig arbeid med å øke verdiskapningen innenfor selskapenes virksomhetsområder. Dette omfatter nye produksjonsprosesser, samt nye virksomhetsområder som ligger i tilknytning til selskapenes kjerneområder. For å oppnå de gevinster som ligger i en riktig miljø- og kvalitetsmessig håndtering av avfall, er vi avhengige av et positivt og utviklende samarbeid med våre kunder og leverandører. Målet er å øke verdien av de varestrømmer som håndteres og gjennom dette å øke selskapenes konkurransekraft, produkt og markedsmessig. Vi har tatt utfordringen og satt miljøet i fokus for vår behandling av avfall i alle våre prosesser! Denne miljørapporten skal synliggjøre vår kunnskap, våre prosesser, våre produkter, våre muligheter og vårt spennende potensiale! Gjøvik, Trude H. Øvstetun 3

4 VÅRE PRODUKTER VI KJØPER INN OG TAR IMOT Aluminium I alle kvaliteter, spon og fast returmetall VI SELGER OG LEVERER Kundespesifiserte støpelegeringer Standard støpelegeringer Alu sugger Omarbeiding av alu for kunder Kobber, messing og rødgods I alle kvaliteter, spon og fast returmetall. Messingstenger alle kvaliteter og dimensjoner Halvfabrikata messingdeler for vann, gass og bremserørskoblinger Kundespesifiserte spesiallegeringer Sink, bly og andre metaller Sink, bly og andre metaller Jern i alle kvaliteter Jern alle kvaliteter Komplekse jern og metallfraksjoner Shredderjern, metallfraksjoner og avfall til deponi og energigjenvinning Rustfrie kvaliteter Rustfrie kvaliteter Syrefaste kvaliteter Syrefaste kvaliteter Kabel alle kvaliteter Kabel alle kvaliteter Elektriske motorer Elektriske motorer Hvitevarer, næringselektriske produkter og elektriske og elektroniske produkter Kretskort, plast, kabel, kompressor, metaller, farlig avfall m.m Kvikksølvholdige lyskilder Glass og kvikksølvselenid Batterier, alle typer Batterier Plast, som er gjenvinningsbare og frie for kjemikalie rester Plast, som er gjenvinningsbare og frie for kjemikalie rester 4

5 STYRINGSSYSTEM FOR ALLE SELSKAPER Styringssystem Ivaretar ISO 14001:2004, EMAS, Internkontrollforskriften og ISO 9001:2000. I tillegg har Toten Metall eget sertifikat som Miljøfyrtårbedrift. Systemet er er ledelses - og prosessverktøy med formål å tilfredsstille alle lover og krav som er pålagt selskapene, samt initiere kontinuerlige forbedringer og sikre et enhetlig arbeidssett for alle selskapene. Det er utarbeidet felles administrative og felles prosedyrer og skjema, og egendefinerte prosessbeskrivelser for hver av selskapene. Dette betyr at ledelsesverktøyet er felles for alle selskaper og prosessverktøyet er egendefinert og tilpasset de enkelte selskapenes aktiviteter. En miljøredegjørelse for hvert av selskapene gis senere i rapporten. Konsesjoner Våre selskaper er regulert gjennom konsesjoner med krav som følges opp og overvåkes gjennom styringssystemet. Følgende selskaper har konsesjon fra følgende myndigheter: AS Oppland Metall (OM ): Gjøvik kommune Raufoss Metall ( RM ) : SFT Toten Metall ( TM ): SFT Norsk Metallfragmentering ( NMF ): SFT Elektrogjenvinning Norge ( EGN ): Fylkesmannen i Oppland og SFT Elektrogjenvinning Romsdal ( EGR ) og Elektrogjenvinning Møre ( EGM ): Fylkesmanne i Møre og Romsdal Elektrogjenvinning Nord-Norge ( EGNN ) : Fylkesmannen i Troms Dette betyr at god styring på våre miljøaspekter er en forutsetning for vi skal tilfredsstille de rammebetingelsene som er satt til oss. Det er laget felles prosedyrer og skjematikk for å overvåke og styre miljøaspektene for å sikre en enhetlig rapportering internt og til myndigheter. De enkeltes selskapers betydelige miljøaspekter, reflekterer krav som er satt i konsesjonene. Organisering og ansvar Kvalitet - og miljøsjef for alle selskaper er ansatt i AS Oppland Metall. Kvalitet og miljøsjef er ansvarlig for å sikre at kvalitetshåndboken og administrative og felles prosedyrer ivaretas og vedlikeholdes, samt påse gjennom revisjoner at de enkeltes selskaper prosesser er hensiktsmessige og effektive. Kvalitet og miljøsjef har myndighet til å pålegge alle selskaper forebyggende og korrektive tiltak som angår kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og ledd ved de respektive selskapene. Opplæring og kompetanse Relevant opplæring og god kompetanse er en forutsetning for å være konkurransedyktige og ivareta krav som er pålagt oss gjennom kunder og myndigheter. Det er utarbeidet opplæringsplaner for alle våre anlegg. Behov for opplæring og kompetansehevning kartlegges gjennom medarbeidersamtaler. Miljøaspekter og risikoforhold er tema under opplæring, og under opplæring gir også de ansatte tilbakemelding på forslag til korrektive og forebyggende tiltak på hvordan ivaretakelse av miljøaspekter. Avviksbehandling Avvik og tilløp til avvik ( nesten uhell ) meldinger skal registreres løpende internt, samt kommuniseres til leverandører. Avvik fra konsesjoner skal rapporteres til myndigheter. Naboklager skal avviksbehandles og de respektive daglige leder skal informeres og sørge for dialog. Revisjoner Interne revisjoner er vårt beste verktøy for å jobbe med kontinuerlige forbedringer. Kvalitet og miljøsjef er ansvarlig for å planlegge og utføre interne revisjoner. Revisjonene skal sjekkes selskapenes ivaretakelse av ISO 14001, ISO 9001, lover og forskrifter samt kontrakter. Rapport fra revisjonene gir en bedømmelse av selskapenes ivaretakelse av interne og eksterne krav, samt en oversikt over avvik og observasjoner som er avdekket. Alle revisjoner verifiseres før revisjonsrapporten lukkes. Resultater fra alle revisjoner rapporteres inn til ledelsens gjennomgang. Målsetninger og handlingsplaner Overordnede målsetninger og policy gir føringer for egne årlige handlingsplaner m/ tiltak for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø ved de respektive selskaper. Planene er et samarbeid mellom ledelse og ansatte. Felles prosedyrer for behandling av Kvalitetshåndbok, policy, målsetninger, lover og forskrifter, miljøaspekter,intern kommunikasjon, opplæring, planlegging, avviksbehandling, samsvarsvurdering, intern revisjon, analysering av data, ledelsens gjennomgang, Råvarer/ avfall Behandling Ferdig produkt Mottakskontroll Håndbøker for prosesser Kundetilfredshet Kvalitetskrav Vedlikehold Varekvalitet Veierutiner Lagring Produktblad Oversikt avtaler Driftskontroll Veierutiner Konsesjoner Konsesjoner Avtaler 5

6 KVALITET OG MILJØPOLICY Policy er forankret i bedriftens ledelse. Alltid å gjennomføre avtalte kontrakter. Vi skal tilfredsstille alle relevante lover, forskrifter og andre relevante krav innen helse, miljø og sikkerhet. Kontinuerlige forbedringer og fjerning av avvik, tidligst mulig og til en lavest mulig kostnad. Utvikling og vedlikehold av prosedyrer og rutiner som sikrer at arbeidet blir utført riktig hver gang. Opplæring av ansatte slik at alle har nødvendig kompetanse til å utføre sitt arbeid riktig og rasjonelt, samt aktivt deltar i bedriftens kontinuerlige arbeid med forbedringer. At ansvar og myndighetsforhold skal være klart definert og forstått i hele bedriften. Dokumenter behandles og lagres forsvarlig. Bedriften har nær kontakt med kunder og leverandører, for å sikre at viktige produkter og tjenester som skal leveres er spesifisert. Nødvendig kontroll av prosesser og produkter utføres. Kontroll og oppfølging av bedriftens viktige underleverandører Vi stiller miljøkrav til alle varer med miljørisiko. Vi gjennomfører transporter på en effektiv måte, slik at kapasitet utnyttes best mulig og tomkjøring minimaliseres Forebygging av mulig forurensning skjer ved at alle prosesser som kan ha en miljømessig konsekvens blir underlagt en miljøgjennomgåelse. Vi skal sikre vårt produksjonsområde slik at vi i liten grad forurenser jord og luft Vi har en miljø riktig håndtering av alt avfall Gjennom riktig håndtering av de varer som bedriften kjøper og selger skal vi medvirke til økt gjenvinning. 6

7 MÅLSETNINGER FOR ALLE SELSKAPER I 2005 Kvalitetsmål Bedriften har som kvalitetsmål og ha en servicegrad på 97% i forhold til leveranser til kunder. Miljømål Drift : Maks 3 avvik m.h.t utslipp som forurenser grunn eller luft Ingen avvik i forhold til lover og regler for vår virksomhet. Alle produksjonsprosesser og aktiviteter skal være miljøsikret ved en miljøgjennomgåelse og tiltak definert innen utgangen av mai HMS Sykefravær: Sykefravær skal ikke overstige 3,5% Ulykker: Ingen ulykker som medfører personskade. 7

8 AS Oppland Metall og Oppland Metall Transport AS Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Ansatte 25 Eier Linnerud Holding AS 54 % og Metallco 46 % Omsetning mill NOK tonn Produksjon AS Opplan Metall har sin virksomhet innen gjenvinning og videreforedling av jern, metaller og andre produkter skal tilbakeføres til industrien som råvarer for ny produksjon. Selskapet har riving og ryddeoppdrag for industri og andre næringsvirksomheter. I tillegg har selskapet et betydelige salg av bruks - og armeringsjern. AS Oppland Metall er også Miljøregnskap 2005 Regnskapet viser eksempler på fraksjoner som behandles ved Oppland Metall en godkjent innsamler av næringselektroavfall i RENAS systemet ( s.12) AS Oppland Metall er eier og deleier i selskaper som omfattes i denne rapporten. Oppland Metall Transport AS er et transportselskap som i hovedsak har sin virksomhet mot AS Oppland Metall sine kunder og leverandører på containerservice og transport. Oppland Metall Transport skal sikre en rasjonell transport av varer inn og ut av våre, kunders og leverandørers anlegg. Betydelige miljøforhold Transport Det har tidligere vært fokus på reduksjon av dieselforbruk, men målsetninger er oppnådd gjennom riktig kjørestil og skifte til mer miljøvennlige lastebiler og utstyr. Fokus nå er å redusere tomkjøring, maksimal kapasitetsutnyttelse per tur, riktige lastebærer med hensyn til de forskjellige fraksjonene, redusert ventetid ved lossing og lasting etc. Utslipp til vann Industriområdet dekker et areal på m2, hvorav m2 har faste betongdekker tilknyttet oljeutskillere. De resterende områdene består av produksjons og lagerbygninger, samt kjøreområder med asfaltdekke. Det er foretatt en kartlegging av materialstrømmer på industriområde, som viser at det er meget vanskelig å ha 0 utslipp når man bearbeider ( skjære, sakse, presse ) jern og metaller. Infrastrukturen ble gjennomgått, tømt og sanert høsten 2005 Støy Støysonekartet fra 2002/2003 ble oppdatert for nye bygninger, nye driftstider og nytt kartgrunnlag. Resultatet viste at ingen hus i tilstøtende bebyggelse får lydnivå over grenseverdien på 55 dba. Dette er en klar forbedring fra 2002 som viste overskridelser av grenseverdier for noen boliger. Arbeidsmiljø Sykefravær OM: 7,54 % Sykefravær OMT: 0,90% Skader: 0 skader m/fravær Det er mye fysisk tungt arbeid på arbeidsplassen, og mye stasjonært arbeid i forbindelse med transport og maskinkjøring. Arbeid/ informasjon med å bli IA bedrift startet på høsten med hensikt å forebygge sykefraværet pga tungt arbeid. Kobber/messing 1440 tonn Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1 periode revisjon av TI og 1 brannøvelse. Det er ikke registrert avvik på utslipp til vann og luft. Det var i 2005 størst fokus på industriområde sin påvirkning på lokal resipient gjennom en materialstrømkartlegging. Rapporten er kommunisert til Gjøvik kommune, SFT og Viktige målsetninger/tiltak OM Kartlegge materialstrømmer for å redusere utslipp - Iverksette krav satt i forskrift om brannforebyggende tiltak Viktige målsetninger/tiltak OM Bli IA-bedrift, for å redusere og forebygge sykefravær - Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - Medlemskap i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver - Sertifisert opplæring for varmt arbeid Jern tonn l Diesel Driftsenergi Diesel Propan Vannforbruk kwh l 1996 kg 1298m 3 Kabler 100 tonn Aluminium tonn I tillegg har AS Oppland Metall som innsamler i RENAS systemet levert 1323,18 tonn EE avfall til Elektrogjenvinning Norge AS. Vi har også mottak, håndtering og forsendelse av batterier til Batteriretur. I 2005 tok vi imot kg Pb-batterier og 898 kg NiCd-batterier. 8

9 Toten Metall AS Beliggenhet Toten Metall Industriområde Ansatte 17 Eier AS Oppland Metall Omsetning millioner NOK tonn Produksjon Produksjon av støpelegeringer i aluminium ved å bruke skrap som råmetall ved bruk av 2 gassfyrte 15 tonns smelteovner. Samt en induksjonsovn for omsmelting av aluminium for kunder. Aluminium kan gjenvinnes uten at materialets egenskaper forsvinner Prosessen krever bare 5 prosent av det energibehovet som behøves ved fremstilling av primær aluminium. Betydelige miljøforhold Luft Å smelte om aluminiumsskrap kan skape forurensning i omgivelsene fordi det er veldig ofte olje, lakk o.l. på skrapet som smeltes. Røyken fra prosessen må derfor gå igjennom et filter å fjerne bla klor, fluor og dioksider, samt redusere utslipp av støv til luft. Det er derfor installert 1 kjeramisk filter på induksjonsovnen og 2 posefilter på smelteovnene. Det tas emmisjonsmålinger av utslipp til luft 1 gang per år. Bedriften er meddelt av SFT at prosessene omfattes av IPPC direktivet fra , som vil kreve en revisjon av måleprogram og en reduksjon av timemiddel på utslipp av støv ( s.17). Støy Det er iverksatt støyreduserende tiltak i henhold til en støyrapport fra Dette i form av nye filter, ny vifte, fjernet vifter på tak. Det har ikke forekommet naboklager i Det er konstant fokus på å redusere støy mot naboer. Ny støyrapport for å verifisere tiltakene skal utarbeides i Avfall Renseprosesser for utslipp til luft medfører en oppsamling av filterstøv, som må håndteres som farlig avfall. Dross omsmeltes og brukes igjen. Renovasjonsavfall sorteres i trevirke, brunt papir og restavfall.. Aluminiumsskrap/avfall er råvaren til prosessene. Energiforbruk Det benyttes store mengder propan til å produsere støpelegeringer i aluminium, og et vi har et stort forbruk av elkraft til smelteprosessen. I 2005 er det kartlagt ENØK tiltak for å redusere forbruket. Arbeidsmiljø Sykefravær: 9,5 % Skader: 2 skader, 1m/fravær Sykefraværet har hatt en stor økning det siste året. Arbeid med å bli IA-bedrift ble derfor satt i gang på slutten av året, for å redusere og forebygge sykefraværet. Det har vært fokus på forbedring av orden og ryddighet for å skape bedre trivsel og bedre produksjonsstyring. Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1 periode revisjon av TI, 1 intern revisjon og 3 vernerunder,1 brannvernrunde samt 1 brannøvelse. Avvik som ble avdekket viste at dokumentasjon på korrigerende tiltak må bli bedre, samt en bedre implementering i styringssystemet til Oppland Metall. Det er god styring på produksjonsprosessene. Det er registrert et avvik på utslipp til luft pga omorganisering av utstyr for induksjonsovn. I forbindelse med omorganiseringen ble det satt inn en ny vifte, som reduserer støynivå mot naboer. Intern revisjon og vernerunder har gode verktøy for å skape forbedringer. Viktige målsetninger/tiltak TM Kartlegging av ENØK tiltak - Gjennomgang av tilpasning til styringssystem til Oppland Metall, og bedre implementering til Toten Metall sine prosesser - Redusere utslipp til luft fra smelteovner - Redusere energiforbruk på induksjonsovn Viktige målsetninger/tiltak TM Bli IA bedrift, for å redusere og forebygge sykefravær - Gjennomføring av ENØK tiltak, spesielt redusere forbruk av propan - Kartlegging av forurensning i inneklima og fagopplæring på bruk av personlig verneutstyr - Tilrettelegging av faste lagringsplasser for produkter og annet bruksmateriale inne og ute. Miljøregnskap 2005 Råvarer er avfall/skrap som smeltes om i induksjonsovn, eller lages som støpelegeringer i smelteovner. Propan og elkraft er energikilder som benyttes. Støv til luft 585 kg Filterstøv 4700 kg Dross 25 tonn Restavfall kg 6865 tonn 7625 tonn Propan 78 kg per tonn 4975 tonn 4734 tonn Elkraft 1867 Gwh 9

10 Raufoss Metall AS Beliggenhet Raufoss Industripark ( RIP ), bygn 365 og hall 7-10 i Fjellanlegget. Ansatte 81 Eier Oppland Metall AS Omsetning mill NOK tonn Produksjon Produksjon av messingstenger og halvfabrikata i messing til alle typer koblinger innen vann, gass og bremserør gjennom eget støperi, stangpresse og varmpresse. Spesialkompetanse på smiing av avsinkingsbestandig messing. Tilbakeføring av messingspon fra kunder og internt er en viktig råvare til støperiet. Bilindustrien er blant våre kvalitetsbevisste kunder. Betydelige miljøforhold Luft Messingspon som tilbakeføres til støperiet som en råvare må tørkes for å minimalisere innhold av olje for det tilføres støpeprosess. Tørking av spon og støping av messingbolter resulterer i frigjøring av støv,. Det er installert brannsikre og miljømessige støvfilter som minimaliserer utslipp av støv, og som sikrer at støvutslipp ligger langt under tillatte grenser i utslippstillatelsen. Støvmålinger for utslipp til luft utføres hvert 2.år, og neste måling er i Grunnforurensning Raufoss Næringpark ANS har fått pålegg av SFT om å rydde opp i historisk forurensning ved RIP. I grunnen ved støperiet og i ventilasjonsjaktene og servicekanalene i Fjellanlegget er det kartlagt historisk forurensning. Opprydningsarbeidet i Fjellanlegget startet i Opprydningen ved støperiet starter i Arbeidsmiljø Vann Sykefravær: 9,5 % 12% svovelsyreløsning benyttes til overflatebehandling av Skader: 2 skader m/fravær messingstenger/kveiler. Som IA bedrift har vår fokus vært Prosessvannet leveres til å forebygge og redusere renseanlegget til Eidsiva sykefravær. Vi tilbyr derfor Servicepartner i RIP. Renseanlegget triggerpunktsbehandling gjennom har god kontroll på sine prosesser egen massør for våre ansatte. Det og ligger under sine utslippskrav til har vært stor fokus en forbedring lokal resipient. Hunnselva. Raufoss av registrering av Industripark er tilløpsmeldinger, samt orden og medlem av:. renhold i våre lokaler. Det har også vært fokus på innhold av Avfall blyholdig støv i inneklima i Det er tilrettelagt for sortering og støperiet, og derav bruk av gjenvinning papp, papir og personlig verneutstyr. Dialog med trevirke. Farlig avfall leveres til bedriftshelsetjenesten for Eidsiva Industriservice som har oppfølging av ansatte har vært tillatelse til å mellomlagre og viktig. videreforsende farlig avfall til Ivaretakelse av lover og krav godkjente mottakere. Det er gjennomført 3 interne Energiforbruk revisjon, 26 vernerunder, 3 kunde Det er et stort forbruk av drifts revisjoner og 1 periode revisjon energi for våre produksjonsanlegg. av TI i Avvikene viser at RM må forbedre implementeringen av styringssystemet til AS Oppland Metall, samt oppdatere prosedyrer og rutiner for de siste års organisasjonsendringer. Ytre miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet er på dagsorden. Viktige målsetninger/tiltak RM Kartlegging av ENØK tiltak - Reduksjon av sykefravær - Kartlegging av blyholdig støv i inneklima i støperiet, og redusere andel røyk i inneklima - Redusere utslipp av støv til luft ved behandling av oljeholdig spon - Forbedre inneklima i støperiet Viktige målsetninger/tiltak RM utslipp av støv fra varmpresser til ventilasjonssjakter i Fjellanlegget - 5 % sykefravær - Gjennomføring av ENØK tiltak på energiforbruk og industrivann. - Årlige legeundersøkelser - Redusere andel blyholdig støv i produksjonslokalet i støperiet. Miljøregnskap 2005 Råvarer er messingskrap/spon som tilføres smelteovn og deretter en støpemaskin i støperiet. Støpebolter transporteres til Stangpresse og presses/ kveiles til messingstenger. De selges direkte til kunde, eller smiies til halvfabrikata produkter tonn stenger og stk varmpresset halvfabrikata Oljeholdig avfall 318 kg Spillolje 11,9m3 Restavfall kg Svartvann 3,7m3 Utslipp til luft - Spillolje 4m3 Restavfall 8790 kg Prosessvann 2510 m3 Emulsjoner 13,1m3 Oljeholdig avfall 1121 kg Spillolje 2m3 Restavfall 8790 kg Emulsjoner 8,8m3 Varme-energi Varme-energi Varme-energi 891 MWh 1857, 523 MWh 1689,022 MWh Propan kg Industrivann Industrivann Industrivann m m3 Råvarer : tonn Internt:: 4018 tonn m3 Eksternt::7883 tonn Driftsenergi: 12807,6 Mwh 10

11 Norsk Metallfragmentering AS Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Ansatte 6 Eiere 1/3 Oppland Metall, 1/3 Stensli AS og 1/3 Metallco AS Omsetning millioner NOK tonn Produksjon Norsk Metallfragmentering AS driver et fragmenteringsverk for fragmentering av komplekse jern- og metallfraksjoner og miljøsanert EE avfall. Driften av et slikt anlegg er underlagt strenge konsesjonskrav m.h.t. utslipp til luft, forurensning av vann, samt støy. Leveringsbetingelser ( m/krav til miljøsanering) gir krav til varer som leveres og behandles, for å sikre en overholdelse av konsesjonen. Betydelige miljøforhold Vann Område har fast dekke og oppsamlingsvann ledes gjennom en oljeutskiller. Et betydelig miljøforhold er når varer som behandles ved anlegget ikke er tilfredstillende miljøsanert. Overflatevannet kan dermed inneholde annen forurensning enn olje, som ledes til resipient via oljeutskiller. Dette kan være forurensning som miljøgifter og tungemetaller. Det tas analyser av vann fra oljeutskiller mellom 6-8 ganger per år. Luft En våtscrubber skal fjerne det fine støvet fra luften i anlegget, for å redusere utslipp til luft. Hvis varer ikke er tilstrekkelig miljøsanert for tungmetaller og miljøgifter kan dette føre til en overskridelse av konsesjonen. Det tas målinger på utslipp til luft 2 ganger per år. Miljøvennlig kjølevæske benyttes for å sikre drift av våtvaskeren over 10 minus grader. Avfall Det oppstår ca 18 % avfall i produksjonen. Søppelsorteringsanlegg deler avfallsfraksjonene i 2; grov fluff og fin fluff. Grov fluff leveres til energigjenvinning pga stor brennverdi og stor andel plast. Innhold av plast må overvåkes for å sikre at innhold av brommerte flammehemmere ikke klassifiserer fraksjonen som farlig avfall. Fin fluff og slam fra våtvasker leveres til deponi. Fraksjonen må også overvåkes for å sikre at avfallet ikke kan klassifiseres som farlig avfall. Støy Støyberegninger viser nå at ingen hus i tilstøtende bebyggelse får lydnivå iver grenseverdien på 55 dba. Se omtale under AS Oppland Metall. Arbeidsmiljø Sykefravær : 6,63% Skader : 3 skader, 1 m/fravær Arbeidet med å bli IA-bedrift ble satt i gang på slutten av året. Det har vært stor fokus på bruk av personlig verneutstyr, og at det er viktig å ta vare på egen helse. Ivaretakelse av lover og krav Det er gjennomført 1inspeksjon av SFT, 1 systemrevisjon av TI,1 interne revisjon og 1 vernerunde. Avvik i denne forbindelsen avdekket at det har vært mangelfull oppfølging overvåkningsprogram og dokumentasjon av styringssystem.. Under inspeksjonen til SFT i mars, ble de informert om at det ble avdekket et internt avvik i 2004 hvor prosessvann fra våtscrubberen ble sluppet ut til resipient og kommunalt avløpsnett. Dette resulterte i en anmeldelse og etterforskning av selskapet oktober 2005.Utslippet ble stanset umiddelbart etter det ble avdekket internt i Norsas ble engasjert for å gjøre en resipientvurdering og kartlegge eventuelle andre potensielle kilder for utslipp til resipient. Det er ventet en avgjørelse i saken sommeren Alle avvik avdekket i inspeksjoner og revisjoner i 2005 er lukket. I juli ble det påvist legionella i en vannprøve fra scrubberen. Dette medførte at anlegget måtte kjemisk renses og at det ble laget et overvåkningsprogram for vann > 12 grader. Det tas regelmessige prøver av vannet, og det er ikke påvist legionella i etterkant. Det er også stilt spørsmål ved prøvemetoden om påviste legionella, da dette ikke var en akkreditert metode. Begge målingene for utslipp til luft viser en overskridelse av konsesjonsgrenser for utslipp av kvikksølv. Dette er kommunisert med SFT, som har gitt tilbakemelding på at utslippstillatelsen vil sannsynligvis endres og tilpasses utslippskrav til andre shredderanlegg i Norge. Dette medfører sannsynligvis en utvidelse av grense for utslipp av kvikksølv. Viktige målsetninger NMF Øke gjenvinningsgrad på avfall til 40% - Kartlegge materialstrømmer for å redusere utslipp - Revisjon av driftshåndbok - Lukke alle avvik gitt av SFT Viktige målsetninger NMF Bli IA-bedrift for å forebygge og redusere sykefravær - Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - Opplæring på mottakskontroll og avviksbehandling Miljøregnskap 2005 Avfall i form av jern og metallskrap fragmenteres i en shredder, og gir mulighet for nye råvarer til nye bransjer. Utslipp til luft Cd 0,093 kg Hg 0,474 kg Støv 0,39 tonn PB 1,35 kg Utslipp til vann Cd 15,77 g Fe 10581,g Hg 0,825 g Olje 3600 g Avfall Grov fluff kg Fin fluff kg Jern fraksjon tonn Avfall inn: t onn Driftsenergi kwh 4 typer fraksjoner selges videre som nye råvarer. Jern er bare 1 fraksjon. De andre består av aluminium, messing/kobber, zink, rustfritt. 11

12 Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning Romsdal AS Elektrogjenvinning Møre AS Elektrogjenvinning Nord-Norge AS Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet Oppland Metall Industriområde Årødalen Industriområde Vartal Gjenvinning industriområde Stangnes miljøpark Eiere 1/3 AS Oppland Metall, 1/3 Stensli AS, 1/3 Metallco AS Ansatte 27 Omsetning NOK Eiere Elektrogjenvinning Norge AS 3/4 og Tofte Gjenvinning 1/4 Ansatte 3 Omsetning NOK Eiere Elektrogjenvinning Norge AS 3/4 og Vartal Gjenvinning 1/4 Ansatte 4 Omsetning NOK Eiere HRS 3/4 og Elektrogjenvinning Norge AS 1/4 Ansatte 3 Omsetning NOK Behandling av elektrisk og elektronisk avfall skal utføres i henhold til Avfallsforskriften Kap.1 Kasserte elektriske og elektroniske produkter ( EE forskriften ). EE- forskriften pålegger produsenter og importører i Norge et ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene. EU direktivet WEEE (waste elektrical and electronic equipment ) art.7.2 fra 2002 stiller krav til en gjenvinningsgrad på diverse varegrupper på mellom %. Anleggene våre har avtaler med RENAS og Elretur, som skal følge kravene i EE forskriften og WEEE direktivet: RENAS. Er en organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi en bransjeforening i Norsk Industri med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften. ELRETUR. Gjennom en egen avtale mellom de største bransjeforeningene og Miljøverndepartementet (bransjeavtaler) har organisasjonene påtatt seg et ansvar for etableringen av et landsdekkende returtilbud. Elretur er opprettet for å sørge for en mest mulig praktisk gjennomføring. Elretur er eid av Stiftelsen EE-bransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT Norge med 30% og Abelia med 10%. Alle selskapene har en 3 årig avtale med RENAS ( fra og med ) og med Elretur ( fram til ), men unntak av EGNN som kun har avtale med RENAS. Fra og med er det EGN og EGM som har avtaler med Elretur. Ingen av anleggene behandler hvitevarer med KFK, men videresender fraksjonen til godkjent behandlingsanlegg. Elektrogjenvinning Norge har et eget smelteanlegg for miljøsanering av lysrør. Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Behandlede mengder ( tonn ) Hvitevarer: Hvitevarer: 970,159 Hvitevarer: 2 097,529 Renas: 899,742 KFK hvitevarer: 466,323 KFK hvitevarer: 310,815 KFK hvitevarer: 449,115 Totalt: 899,742 Elektronikk: 2 529, 593 Renas: 1107,430 Renas: 979,970 Til gjenvinning: 762, 924 Renas: 7 003,990 Totalt: 2 077,589 Totalt: 3 007,499 Lysrør: 337, 874 Til gjenvinning: 1 829,175 Til gjenvinning: 2 589, 597 Lyspærer: 29, 338 Totalt: , 856 Til gjenvinning: % Gjenvinningsgrad 88 % Gjenvinningsgrad 84 % Gjenvinningsgrad 85%Gjenvinningsgrad Gjenvinningsgraden gjenspeiler andel fraksjoner etter miljøsanering som går til materialgjenvinning, energigjenvinning, ombruk og deponi. Målsetningen er å redusere andel fraksjoner som leveres til deponi. Det er vanskelig å sammenligne gjenvinningsgrad med forhenværende år pga variasjoner i varegrupper som behandles ved anleggene, samt at endringer i forskrifter, EU direktiver eller kundekrav har ført til endringer i sluttbehandling av fraksjoner. Våre anlegg har hatt en stabil økning i gjenvinningsgraden de siste årene, noe som tilsier at selskapene har som målsetning å ligge i forkant med nye løsninger og leverandører, slik at den økende gjenvinningsgraden opprettholdes. 12

13 Miljøsanering av EE avfall Det er utarbeidet håndbok og prosesser for mottak, veiing, miljøsanering av EE avfall, samt behandling av fraksjoner. Dette tar utgangspunkt i Avfallsforskriften Kap.1 Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter, WEEE direktivet, Internkontrollforskriften og avtaler med RENAS og Elretur. Avtalene og forskriftene gir klare rammebetingelser for hvordan avfallet skal behandles ved våre anlegg. Avfall leveres til anlegget gjennom et nett av leverandører. Det er gjennom avtaler med Renas og El-Retur gitt klare krav til kvalitet ved leveranser til våre anlegg. Det gis avvik til leverandører som ikke overholder disse kravene. Etter mottakskontroll, klassifisering og veiing, behandles varene gjennom å fjerne helse og miljøfarlige komponenter og komponenter som leveres videre til materialgjenvinning. Figuren nedenfor gir eksempler på varer som leveres til destruksjon og varer som går til materialgjenvinning og energigjenvinning. Det er utarbeidet prosesser som gir retningslinjer for hva som skal fjernes ved miljøsaneringen. Miljøsanert avfall leveres videre til shredderanlegg, som gir mulighet for nye råvarer til andre industriformål. Det er meget viktig at avfall som leveres fra våre behandlingsanlegg er miljøsanert, da shredderanlegg har egne konsesjoner med krav til utslipp til luft, vann og grunn. Usanert eller mangelfullt sanert EE avfall vil kunne resultere i betydelige miljøaspekter til grunn, luft og vann. Opplæring i hva som kan gi shredderanlegg betydelige miljøaspekter er en viktig del av opplæringen ved våre anlegg ( s.11) Smelteanlegg EGN har tillatelse til å motta og behandle kvikksølvholdige lysstoffrør. Anlegget fjerner kvikksølv fra lysstoffrør ved å binde kvikksølvet til selenid og aktivt kull. Produkter fra prosessen er glass og kvikksølvselenid. Glass lagres per dags dato intern og noe leveres til deponi i påvente av godkjenning til at det kan leveres til materialgjenvinning. Det tas prøver av glasset for å sjekke kvaliteten til anlegget og for å verifisere at glasset ikke kan klassifiseres som farlig avfall. Se neste side for miljøredegjørelse for anlegget. Eks. på RENAS varer ( referanse ) Gruppe 1 Lysrør Gruppe 2 Andre lyskilder Gruppe 3 Kabler Gruppe 4 små enheter Gruppe 5 Store enheter Eks på ElRETUR varer ( referanse ) Barneleker Kjøledisker Små elektronikk Mobiltelefonladere Levering av avfallsfraksjoner til EGN Behandling og miljøsanering av avfall Produkter fra behandling og miljøsanering Kvikksølv til destruksjon Kretskort til materialgjenvinning PCB kondensatorer til destruksjon Kabler til materialgjenvinning Beryllium til destruksjon Plast m/brom til energi gjenvinning 13

14 Betydelige miljøforhold Avfall Avfall er selve råvaren for våre anlegg. Behandling og miljøsanering av EE-avfall resulterer i såkalte positive og negative fraksjoner. Positive fraksjoner er resirkuleringsbare og kan benyttes til materialgjenvinning og energigjenvinning. Negative fraksjoner leveres til deponi eller destruksjon, og defineres som farlig avfall ( se skisse på forrige side ). Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Det er utarbeidet miljøvurderinger for å identifisere risiko ved behandling av farlig avfall, samt kartlagt korrigerende tiltak for å redusere sannsynligheten for utslipp gjennom behandling, lagring og intern transport. Farlig avfall skal ikke utsettes for ytre påvirkninger som kan medføre spill/utslipp og skal være merket med kontraktspartner ( RENAS eller Elretur ), fraksjonsnavn og eventuell fareklasse. Farlig avfall som plast med brommerte flammehemmere og CRT-glass eksporteres til henholdsvis Sverige og Tyskland for energigjenvinning og materialgjenvinning. Smelteanlegget for kvikksølvholdige lysstoffrør resulterer i farlig avfall som kvikksølvselenid, og kvikksølvvann fra rengjøring av selen. Brukte filter og aktivt kull skal håndteres som farlig avfall. Dette leveres til et godkjent anlegg i Norge. Utslipp til luft Smelteanlegget for behandling av kvikksølvholdige lysrør har bla konsesjon med krav til mengder og parametere for utslipp til luft. Det er krav til mengde avgass gjennom anlegget, samt krav til utslippskomponenter som eks støv, kvikksølv, dioksiner, NOx, metaller. Det måles på alle komponentene av et eksternt godkjent firma 1 gang per år, og i tillegg tas det ut interne prøver for analysering på kvikksølv. Utslipp til vann Lagring på uteområde foregår på fast dekke som er tilknyttet oljeutskillere. For å redusere sannsynligheten for utslipp til vann og resipient må det være stor fokus på vedlikehold og tømming av infrastruktur dvs kummer og sandfangere. Dette gjøres 1 gang per år, samt at det er identifisert hvilke kummer som skal overvåkes i områder hvor det er fare for avrenning. Arbeidsmiljø Sykefravær EGN: 11,38% Sykefravær EGM: 2,73% Sykefravær EGR: 2,52% Sykefravær EGNN: 0 % Skade m/fravær EGN : 3 skader, 2 m/fravær EGM : 1 skade Sykefraværet ved EGN har vært relativt høyt de siste årene, og arbeidet med å bli bedrift med Inkluderende Arbeidsliv ble igangsatt på slutten av året. Det har vært stor fokus på bruk av personlig verneutstyr ( hørselsvern, hansker, støvmasker ) og personlig hygiene, og at det er viktig å ta vare på egen helse. I tillegg har det vært stor fokus på at orden og ryddighet er viktig for et godt arbeidsmiljø. Det er stabil arbeidskraft ved alle våre anlegg. Ivaretakelse av lover og krav Revisjoner i 2005 Elektrogjenvinning Norge AS 2 revisjoner av RENAS 1 revisjon av Elretur 1 periode revisjon av TI 2 interne revisjon 1 brannøvelse Elektrogjenvinning Møre AS 1 intern revisjon Elektrogjenvinning Romsdal AS 1 intern revisjon 1 periode revisjon av TI Elektrogjenvinning Nord Norge AS 1 revisjon av RENAS 1 sertifiseringsrevisjon av TI I tillegg er det gjennomført interne kontroller på mottakskontroll hos alle. Avvikene viser at det har vært mangelfull oppfølging av mottakskontroll og tilbakemelding av avvik til innsamlere, men at det er god styring på miljøsanering og behandling av farlig avfall. Det er en stor utfordring å ha kontinuerlig kapasitet på lagring under tak på uteområdene våre. Det er registrert 2 avvik på utslipp av kvikksølv til luft for lysrøranlegget. Korrigerende tiltak ble igangsatt på slutten av året, og videre inn i Viktige målsetninger/tiltak EGN: Kartlegging av materialstrømmer på Oppland Metall Industriområde for å redusere sannsynlighet for utslipp - Alle: Gjennomgang av prosesser og håndbok og oppdatere endringer og arbeidsmetoder. Viktige målsetninger/tiltak EGN: Bli IA bedrift for å redusere og forbygge sykefravær - EGN: Identifisere renseløsning for overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient. - EGN: Prosessgjennomgang av lysrøranlegg. Redusere utslipp av Hg - EGR og EGM: Etablere avtale med bedriftshelsetjeneste - EGM: Øke lagringsplass under tak - Alle: Gjennomføre risikoanalyser for å kartlegge uønskede hendelser for helse miljø og sikkerhet. Miljøregnskap 2005 Lysrøranlegg Kvikksølvholdige lysrør smeltes, og kvikksølv fjernes fra glasset. Utslipp til luft Cd 0,00125 kg HF 0,518 kg Hg 0,0662 kg Pb 0,098 kg Avfall Kvikksølvselenid 284 kg Kvikksølvann Glass masse kg Avfall inn: kg Driftsenergi kwh Propan Glass lagres per dags dato intern og noe leveres til deponi i påvente av godkjenning til at det kan leveres til materialgjenvinning. 14

15 MÅLSETNINGER FOR ALLE SELSKAPER I Kvalitetsmål - Servicegrad på leveranser til våre kunder : > 97 - Gjenvinningsgrad for varer som behandles i våre anlegg: : > 90 % : > 95 % - Maks 3 reklamasjoner per år per bedrift. Miljømål - Ingen avvik i forhold til konsesjoner, lover, forskrifter og kundekrav for våre virksomheter. - Ingen deponering av organisk materiale fra våre prosesser innen Reduksjon av utslipp og avfall fra våre prosesser: : > 30 % : > 50 % HMS - Tilstedeværelse for våre ansatte skal være > 97% - Ingen ulykker som medfører personskade. - Avtale om inkluderende arbeidsliv 15

16 MILJØINVESTERINGER Våre investeringer gjenspeiler målsetninger og arbeidet med miljøprestasjoner: nye posefilter for smelteovnen ved Toten Metall for å redusere utslipp av støv til luft Varmegjenvinningsanlegg for induksjonsovn ved Toten Metall for å redusere energiforbruket Nytt tørkesystem for oljeholdig spon m/ nytt avtrekksystem ved Raufoss Metall for å redusere utslipp av støv til luft Nytt avtrekksystemet for smelteovn og holdeovn ved Raufoss Metall for å redusere utslipp av støv til luft og forbedre inneklima i støperi Kartlegging av ENØK tiltak ved Raufoss Metall og Toten Metall Kartlegging, inspeksjon og sanering av infrastruktur m/kummer og sandfangere på Oppland Metall Industriområde 2006 Nytt avtrekksystem for varmpresser ved Raufoss Metallmed gjenbruk av renset luft for å redusere utslipp av støv til luft og forbedre inneklima. Anlegg for mottak og sortering av plast for Oppland Metall Anlegg for separasjon av metaller for Oppland Metall Metode for sortering av avfall ved Norsk Metallfragmentering for å redusere andel organisk materiale Nytt tak for uteområde for Elektrogjenvinning Romsdal for å lagring av EE avfall Nytt sorteringsanlegg for behandling av EE avfall ved Elektrogjenvinning Nord- Norge AS Prosjekt for effektivisering av mottak, sortering og logistikk av EE-avfall ved Elektrogjenvinning Norge AS Forprosjekt ved Oppland Metall Industriområde for rensing av overflatevann for å minimalisere utslipp til resipient Nytt tappeaggregat for kjøleskap ved Elektrogjenvinning Norge og Elektrogjenvinning Møre 16

17 MILJØPRESTASJONER Tabellene gir noen eksempler på miljøprestasjoner de siste årene. Det er gjort store økonomiske og menneskelige investeringer med målsetning om å redusere påvirkningen våre anlegg har på samfunn, naboer og resipienter. Kvikksølv, mg/m3 (målt ved O 2 ) 0,4 0,3 0,2 0,1 0 02/04 Elektrogjenvinning Norge AS Kvikksølv i emisjonsløsninger ( Referanse Eurofins ) 04/04 09/04 11/04 04/05 07/05 10/05 Norsk Metallfragmentering AS Utslippsmålinger for støv ( Referanse, Eurofins ) 60 Konsentrasjon mg/nm /03 11/03 05/04 10/04 06/05 Total støvmengde Konsesjonskrav Måned/år Emisjonsmålingene gjenspeiler funksjonaliteten, effektiviteten og utslippsforhold til smelteanlegget for kvikksølvholdige lyskilder. Tabellen viser at opplæring av ansatte har gitt gode resultater. Raufoss Metall AS.Utslippsm ålinger for støv. ( Referanse, Norsk Energi ) Utslippsmålingene reflekterer funksjonaliteten til våtvaskeren i anlegget. Tabellen viser en nedgang som er et resultat av opplæring, og større fokus på drift og vedlikehold. Toten Metall AS. Utslippsmålinger for støv. ( Referanse Det Norske Veritas ) Konsentrasjon mg/nm Utslipp søndre filter Utslipp nordre filter B rikket eringsanleg g Konsesjonskrav nord Konsesjonskrav syd Konsesjonskrav brikk Konsentrasjon mg/nm År Utslipp støv Konsesjonskrav Brikketeringsanlegget hadde store problemer med å overholde konsesjonskrav. Dette resulterte i at det ble investert i et nytt anlegg i 2004, som overholder krav med Anlegget med 2 filter for m3 med avkastluft, ligger godt under kravet til SFT. Fra reduseres kravet til 15 mg/m3 i henhold til krav i IPPC direktivet. Verdi (log skala) ,1 0,01 0,001 jun.03 Vannprøver fra oljeutskiller NMF ( Referanse, Analysen og Norsas ) Aug.03 Sept.03 Juni 04 Juli 04 Aug 04 Sept.04 okt.04 nov.04 nov.04 jul.05 aug.05 nov.05 Utslipp fra NMF er en stor utfordring, og denne tabellen viser at vi har hatt en framgang det siste året. Det er brukt mye ressurser på opplæring på mottakskontroll og betydelige miljøaspekter for anlegget. Jern Fe) Kvikksølv (Hg) Kadmium (Cd) Total olje (C10- C40) Sum PCB 7 ph 17

18 SAMARBEIDSPARTNERE PÅ KOMPETANSE OG TEKNOLOGIUTVIKLING 18

19 .fra avfall til ferdige råvarer! AS Oppland Metall og Oppland Metall Transport AS Postboks 46, 2801 Gjøvik Besøksadr: Mattisrudsvingen Hunndalen Tlf: Hjemmeside: Kontaktadresser Toten Metall AS Postboks 34, 2854 Eina Tlf: Hjemmeside: Daglig leder: Terje Lofthus Raufoss Metall AS Postboks 52, 2831 Raufoss Besøksadresse: Raufoss Industripark Tlf: Hjemmeside: Daglig leder: Anders Frisenger Norsk Metallfragmentering Postboks 163, 2801 Gjøvik Besøksadresse: Mattisrudsvingen 2 Tlf : Daglig leder: Knut Sørlie Elektrogjenvinning Norge AS Postboks 32,2801 Gjøvik Besøksadresse : Mattisrudsvingen 2 Tlf : Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Romsdal AS Årøsæterveien 53, 6400 Molde Tlf: Driftsleder: Torgrim Ramsfjell Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Møre AS 6170 Vartal Tlf: Driftsleder: Torgrim Ramsfjell Daglig leder: Hans A.Bakke Elektrogjenvinning Nord-Norge AS Skavdalsveien Harstad Tlf: Hjemmeside: Daglig leder : John Skog Kontaktperson for miljørapporten : Kvalitet og miljøsjef Trude H. Øvstetun Tlf: Miljøkontroller : Teknologisk Institutt Sertifisering AS Akkrediteringsnummer: NO-V-0005 Dato for godkjennelse av miljøredegjørelse:

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Toten Metall AS Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Om Toten Metall AS Grunnlagt 1992 100 % eid av Oppland Metall 20 ansatte Produserer ca 13.000 tonn aluminiumstøpelegeringer

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Avdelinger: Kristiandsund - Florø - Ålesund - Vartdal www.vartdalgjenvinning.no Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Om mottaket Avdelinger og bedrifter

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2011.012.I.FMTE Saksnummer: 2011/2000 Dato for kontroll: 24.06.2011

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll:

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 2007.101.I. SFT Virksomhet: Røros Tweed AS Bedriftsnummer: 923 250 182 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Tollef Bredalsvei 8 7374 Røros Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.020.I.FMTE Saksnummer: 2013/1556 Dato for kontroll: 30.04.13

Detaljer

Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde. Dato for inspeksjonen: Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016

Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde. Dato for inspeksjonen: Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde Dato for inspeksjonen: 18.09.2013 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016 Til stede

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYN ved METALL & GJENVINNING AS AVD. BODØ OPPSAMLINGSPLASS FOR

RAPPORT FRA TILSYN ved METALL & GJENVINNING AS AVD. BODØ OPPSAMLINGSPLASS FOR RAPPORT FRA TILSYN ved METALL & GJENVINNING AS AVD. BODØ OPPSAMLINGSPLASS FOR BILVRAK PÅ LANGSTRANDA I BODØ KOMMUNE Selskapets adresse: Postboks 1215 8001 Bodø Konsesjon av: 30.05.1996 Telefonnr. 75 56

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore Haugen 73

Detaljer

INSPEKSJON VED INSPEKSJONS- RAPPORT NR Hermod Teigen as FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN. Virksomhetens adresse: 2005/7103

INSPEKSJON VED INSPEKSJONS- RAPPORT NR Hermod Teigen as FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN. Virksomhetens adresse: 2005/7103 FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Hermod Teigen as INSPEKSJONS- RAPPORT NR. 05.014 Virksomhetens adresse: Utslippstillatelse av: Bransjenr.: Organisasjonsnr: Kontrollklasse: Tilstede

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Rapport nr.: 2006.088.I.SFT Virksomhet: SMA Magnesium AS Bedriftsnummer: 984680023 Virksomhetens adresse: Herøya Industripark 3908 Porsgrunn SFTs arkivkode: 408/04-031 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Hålogaland Biloppsamling AS, Rødskjær

Rapport fra tilsyn ved Hålogaland Biloppsamling AS, Rødskjær Rapport fra tilsyn ved Hålogaland Biloppsamling AS, Rødskjær 15.6.2011 Opplysninger om virksomheten Virksomhetens adresse Rødskjærveien 25, 9430 Sandtorg Besøksadresse Rødskjærveien 25, 9430 Sandtorg Fylkesmannens

Detaljer

I. SFT Endelig

I. SFT Endelig 1 Rapport nr.: 2007.178.I. SFT Endelig Virksomhet: Hellik Teigen AS Organisasjonsnummer: 941538576 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 2 3301 Hokksund Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer: 2002/480

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad

Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad 6.6 2011 Opplysninger om virksomheten Virksomhetens adresse Skavdalsveien 6 Fylkesmannens arkivkode 2011/6716 Besøksadresse Skavdalsveien 6 Anleggsnummer

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal HENRIKSEN JAN AS Molde, 27.09.2017 Bingsa Industriområde 6019 Ålesund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Henriksen 2014/2736 Saksbehandler: Reidun Sofie Schei

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Steinkjer Agenturforretning AS - avfallsanlegg

Rapport etter kontroll ved Steinkjer Agenturforretning AS - avfallsanlegg Rapport etter kontroll ved Steinkjer Agenturforretning AS - avfallsanlegg Virksomhet Steinkjer Agenturforretning AS Virksomhetens adresse (anlegg) Bomvegen 10, 7725 Steinkjer Organisasjonsnummer (underenhet)

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen STENA RECYCLING AS AVD ALNABRU - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.0860.02 2013.314.I.FMOA 2013/18152 24/10-2013 Opplysninger om virksomheten Navn Stena

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon John B.Mpongo Ntachombwene, 35586203 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Bø Bilco AS-avd.Seljord Postadresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Revisjon Amdal Miljø Container AS Tidsrom: 21. 26.09.2011 Rapport nr.: 2011.001.R.FMRO Bedriftens adresse: Fylkesmannens revisjonsgruppe Postboks 354 Kristin

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Halvorsli Fjell og Grunn AS, Porsgrunn Bilopphugging

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.006.I.FMTE Saksnummer: 2016/935 Dato for kontroll: 09.03.2016

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Bråten Bilco AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Bråten Bilco AS Vår dato: 24.06.2011 Vår referanse: 2011/4141 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Bråten Bilco AS Boks 296 3300 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.009.I.FMTE Saksnummer: 2017/2174 Dato for kontroll: 18.05.17

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Søknad om tillatelse til drift etter forurensningsloven for Stena Recycling AS filial Stord

Søknad om tillatelse til drift etter forurensningsloven for Stena Recycling AS filial Stord . Fylkesmannen i Hordaland Att. Hallvard Hageberg Postboks 7310, 5020 Bergen 0032 Oslo Haugesund 10.2.16 Søknad om tillatelse til drift etter forurensningsloven for Stena Recycling AS filial Stord Stena

Detaljer

I.SFT (endelig)

I.SFT (endelig) 1 Rapport nr.: 2006.095.I.SFT (endelig) Virksomhet: Toten Metall AS Bedriftsnummer: 963419511 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 34 2854 Eina Ja SFTs arkivkode: Anleggsnummer: 408/89-048

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 014.006.I.FMTE Saksnummer: 2015/1843 Dato for kontroll: 06.05.15

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

konsernnivå Utslippstillatelse datert: , endret Antall sider i rapporten: 5

konsernnivå Utslippstillatelse datert: , endret Antall sider i rapporten: 5 1 Rapport nr.: 06.039 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Hydro Aluminium Sunndal Postboks 51 6601 Sunndalsøra Nei Bedriftsnummer: 917537534 SFTs arkivkode: 06/908 Anleggsnummer: A31015

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hermod Teigen AS - Sorteringsanlegg Lierstranda Kontrollnummer: I.FMBU

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hermod Teigen AS - Sorteringsanlegg Lierstranda Kontrollnummer: I.FMBU Fylkesmannen i Buskerud HERMOD TEIGEN AS AVD LIERSTRANDA Drammen, 29. mai 2017 Lierstranda Industriområde 3414 Lierstranda Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Christine Løvvik 2017/3086 Saksbehandler:

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015. Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 30.10.15 2015/5436-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Lisa Bjørnsdatter Helgason, 776 42203 Arkiv nr. Deres referanse Tilsynsrapport: Breeze

Detaljer

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei 1 Rapport nr.: 05.165 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Nei Nei Bedriftsnummer: 979618840 SFTs arkivkode:

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 03.08.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: Arkivnr: KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Virksomhet:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.001.I.FMTE Saksnummer: 2013/277 Dato for kontroll:

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest Utslippstillatelse for Forsvarsbygg Utvikling Vest gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Informasjon om virksomheten Navn: Varanger Bil Demontering AS Organisasjonsnr.: Adresse: 9840 Varangerbotn Telefon/telefaks:

Informasjon om virksomheten Navn: Varanger Bil Demontering AS Organisasjonsnr.: Adresse: 9840 Varangerbotn Telefon/telefaks: FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Inspeksjonsrapport Saksnr.: 2010/2465 Dato for inspeksjon: 06. mai 2010 Informasjon om virksomheten Navn: Varanger

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Deltagere fra virksomheten Atle Opdahl (daglig leder) Monica Melum (kontor) Organisasjonsnummer

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 001 /2010 Status : Endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Røsnæs Bilopphugging as Tidsrom for 16.02.2010 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

Fra Fylkesmannen i Oppland: Inspeksjon ved Norsk Metallfragmentering as i Gjøvik kommune 2017

Fra Fylkesmannen i Oppland: Inspeksjon ved Norsk Metallfragmentering as i Gjøvik kommune 2017 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norsk Metallfragmentering as i Gjøvik kommune 2017 Dato inspeksjon: 28.06.2017 Dato rapport: 07.07.2017 Saksnr: 2017/3806 Kontaktpersoner

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato 16.10.07 Saksbehandler: Karin Espvik Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Brødrene London AS Adresse: Postboks 6181 Etterstad Besøksadresse: Knud

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ / Miljøvernavdelingen Haslum krematorium Gamle Ringeriksvei 88 1356 BEKKESTUA Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2008 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

- Bedriftens overholdelse av gjeldende utslippstillatelse med vekt på utslipp til kommunalt nett og avfallsbehandling

- Bedriftens overholdelse av gjeldende utslippstillatelse med vekt på utslipp til kommunalt nett og avfallsbehandling 2012-001 Endelig rapport fra tilsyn ved Tine Meieriet Bergen Bedriftens adresse: Postboks 6030 Postterminalen 5863 Bergen Dato for tilsynet: 23. og 24. februar 2012 Organisasjonsnr.: 974283689 Anleggsnr.:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Stena Recycling AS filial Alnabru Postboks 156 Alnabru 0668 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS Vår dato: 23.10.2012 Vår referanse: 2009/7004 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Leif Ove Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821 Rapport

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Haldorsen AS, Sorreisa

Rapport fra tilsyn ved Haldorsen AS, Sorreisa Rapport fra tilsyn ved Haldorsen AS, Sorreisa 7.6.2011 Opplysninger om virksomheten Virksomhetens adresse Øyjordnesveien 40 Fylkesmannens 2011/6717 arkivkode Besoksadresse Øyjordnesveien 40, Anleggsnummer

Detaljer

Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda

Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda 1 Rapport nr.: 05.004 Virksomhet: Virksomhetens adresse: Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda Bedriftsnummer: 974077930 SFTs arkivkode: 408/2002-010 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer: A31005 ISO-14001-sertifisert:

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS

Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Kåre Holthe & Sønner AS Måneset 7970 KOLVEREID Organisasjonsnummer 984463952 Tidsrom for kontrollen 05.11.2014 Deltagere

Detaljer

I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes

I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes 1 Rapport nr.: Virksomhet: Virksomhetens adresse: 2007.127.I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes Organisasjonsnummer: 972027847 SFTs saksnr.: 2002/538 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Dennis Andre Wahl (kvalitetskoordinator)

Detaljer

Rapportens innhold Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Rapportens innhold Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: 1 Rapport nr.: 05.037 Virksomhet: SIM Næring AS Bedriftsnummer: 978595014 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Eldøyane Næringspark, 5411 Stord Nei SFTs arkivkode: Anleggsnummer: 2004/461 A 62909 ISO-1400-sertifisert:

Detaljer

SAMARBEID OVER LANDEGRENSER

SAMARBEID OVER LANDEGRENSER SAMARBEID OVER LANDEGRENSER MOTTAK OG GJENVINNING AV GLASS, LYSRØR, LAVENERGILAMPER OG LYSPÆRER FOR PRODUKSJON AV HASOPOR OG HAS GLASS. 1 HAS Group HAS Holding AS eier fra 2006 100% av Miljøtek HASOPOR

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS, Linnestad, Re kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS, Linnestad, Re kommune Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS Ravneveien 11 3174 REVETAL Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/578 07.10.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 470 Rapport etter

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer