Steinkjer Næringsselskap AS 20 år!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinkjer Næringsselskap AS 20 år!!"

Transkript

1 1 Steinkjer Næringsselskap AS 20 år!! Når en blir spurt om å gi et historisk tilbakeblikk ja da er det vel et tegn på at en har levd en stund. Jeg tar det til etterretning. Det er heller ikke så mange næringsselskap som har en så lang fartstid som dagens jubilant. Mange er avviklet lenge før tanken om et historisk tilbakeblikk har vært særlig framtredende. Det hele startet i Selskapet ble stiftet 29. oktober, og det første styret bestod av Kolbjørn Lillevestre som styreleder med Gunnar Lyng, Gunnar Severeide, Jon Rannem og Odd Arve Bartnes som styremedlemmer. Sistnevnte fungerte som selskapets forretningsfører frem til 1. august 1992, da Bernt Gausen startet i jobben som daglig leder. Selskapet overtok fra samme dato ansvaret for forretningsførsel for datterselskapet Steinkjer Industrihus AS. Fra starten var Sjøfartsgt. 3 (NTE) kontoradresse i kontorfelleskap med Adv. Kveli, Bartnes og Christiansen AS. Fra årsmeldingen for 1992 har jeg hentet følgende sitat: Antallet henvendelser om bistand har vært uventet stort, ca. 35, slik at det har vært naturlig å prioritere disse. Viktige nyetableringer har også skjedd, for eksempel Asplan Viak, ElKjøp, Nor Treindustri, Steinkjer Mekaniske, Dampsaga Kulturhus og flere prosjekter med tilknytning til landbruk. Det observeres imidlertid mørke skyer over Steinkjer-himmelen, og det er bemerket : Det er foretatt estimater som viser at Steinkjer vil oppleve et frafall på ca arbeidsplasser i fireårsperioden Dette er meget dramatisk og representerer ca. 10% av antallet arbeidsplasser i kommunen. Nedleggelsen a IØ 3 står for en vesentlig del av dette, men et særdeles uheldig sammenfall med nedbygging innen annen offentlig forvaltning, landbruket og flere betydelige bedriftsnedleggelser, gjør at totaleffekten blir så vidt negativ. I 1993, nærmere bestemt 19. juni, starter jeg som rådgiver i selskapet. Husker gått hva Bernt Gausen sa da det var klart at jeg skulle begynne: Det her kan ikke jeg makte på alene, så tok han 4 ukers sommerferie, og sa at du kan ring meg hvis noen av eiendommene til Steinkjer Industrihus brenner. Fra årsmeldingen siteres: Den mest sentrale bedriftsutviklingssaken for SNS og SIH AS i 1993 har vært å sikre kontroll over og bidra til virksomhet i verkstedanlegget til tidligere Teigen Maskinforretning AS. Gjennom etablering av selskapet Verkstedparken AS ble storparten av eiendommen ervervet og utleid til Steinkjer Mekaniske Verksted AS og noen mindre foretak, som med dette fikk sikret gode utviklingsmuligheter. Så er vi kommet til 1994 fortsatt samme styre som fra starten. Spørsmålet om et nærmere formelt og organisatorisk samarbeid med Steinkjer Servicekontor AS tas opp og prosessen løper inn i Fra årsmeldingen trekkes frem:

2 2 Spesielt er det grunn til å trekke frem den positive utviklingen i Datapower AS og Steinkjer Mekaniske Verksted AS, som også har fått regional og nasjonal oppmerksomhet gjennom tildeling av henholdsvis Midt-Norsk Eksportpris og Det nasjonale nyskapingsstipendet. NHO s kåring av Steinkjer som næringslivets favorittkommune er både en anerkjennelse og en sterk oppmuntring til dette arbeidet. Det er 800 registrerte foretak i Steinkjer- en vekst på 100 siste 3 årene. Vi går fremover til 1995, og Bjørn Asp er nå selskapets styreleder, og Gunnar Lyng er erstattet med Terje Iversen som styremedlem. Fra strategidiskusjonen ble det konkludert med at: SNS oppfattes å ha stor tillit og integritet, og den uavhengige rollen oppfattes å være medvirkende årsak til dette. SNS bør ikke endre kurs, men fortsette med stø kurs i hvert fall i 2 år fremover. Ellers interessant å nevne følgende fra årsmeldingen: Uten at det er gjort konkrete undersøkelser er det grunn til å tro at over 500 arbeidsplasser er falt bort som en følge av avviklingen og rasjonaliseringen i Steinkjer siden årsskiftet 91/92. Det er således oppløftende å registrere at Steinkjer, på tross av en betydelig avvikling av arbeidsplasser, faktiske har greid å kompensere antall arbeidsplasser. I februar 1996 innvilges Bernt Gausen 1 års permisjon for å begynne i Datapower AS, og unge Wekre konstitueres som daglig leder. Morten Stene ansettes som rådgiver i selskapet, og Ivar Tronstad kommer inn i styret. Ordfører Wibe uttrykker i styremøte i august 1996 tilfredshet med arbeidet som gjøres i selskapet, og mente det var bred politisk enighet i kommunen om en fortsatt satsing de nærmeste 2 årene på nivå med tidligere års bevilgninger, dvs. ca 1 mill kroner. Morten Stene får ikke innvilget permisjon lenger enn til august 97, og Bjørn Nordseth ansettes fra 1. oktober som rådgiver med lønnsplassering ca. kr Gausen har bitt seg fast i Datapower, og jeg ansettes fra 1. juni som daglig leder i selskapet. Selskapet har nå kontoradresse Ogndalsveien 2. Vi arbeider blant annet hardt for å få til industriell tørking av vegatabiler gjennom Kværner Eureka i lokalene til Gartnerhallen, samt å få Thoresen og Finne til å gå sammen om å etablere en tyngre kjøttforedlingsvirksomhet i Steinkjer. Dette er to saker jeg i dag gjerne skulle sett det ble noe av. Vi driver etablerersentral Innherred og prosjektet Visjon 2017 verdiskaping i et langsiktig perspektiv med bred deltakelse og involvering startes opp. Meieriet Eiendom AS er blitt en del av Steinkjer Industrihus, og leieavtaler med blant annet Steinkjer Treningssenter inngås. Steinkjer kommune søker i januar 1998 KRD om omstillingsstatus. Fra KRD blir det presisert at omstillingsstatus ikke er gitt fordi det er akutt krise i kommunen, men fordi Steinkjer ikke i tilstrekkelig grad har tatt del i den økonomiske vekst og sysselsettingsutvikling som tilsvarende kommuner har hatt de siste årene. Arena 2017, en samfunnsanalyse, prosjektet Næringsvennlig kommune og ikke minst KPMG s konkurransefortrinnsanalyse blir lagt til grunn for utviklingen av Handlingsplan for omstilling i kommunen.

3 3 KPMG mener for øvrig i sin rapport av veien videre for Steinkjerregionen går gjennom oppbygging av kompetanse innen felter som tiltrekker mennesker med interesse for fremtidsrettet næring, herunder dyrke miljøer og bedrifter som driver innen IT og anvendt bruk av IT, og et mer utstrakt samarbeide med andre deler av regionen også storregionen. Prosjektet IT-Byen rulles ut i 2008 med Erik Schønning i spissen. Steinkjer Servicekontor er etter mye fram og tilbake omsider innfusjonert i SNS, og medfører at vi går fra 2 ansatte til 6. I brev fra Steinkjer kommune til SNS 2. juli 1999 blir flere viktige forhold lagt på plass: Omstillingsarbeidet i kommunen skal koordineres og gjennomføres gjennom kun en omstillingsorganisasjon. Det klargjøres av SNS med et utvidet styre skal være denne omstillingsorganisasjonen. Det heter videre i dette brevet: Gjennom etableringsperioden har prosjektet IT-byen Steinkjer oppnådd en svært markant og positiv status. Det kan dokumenteres en rekke positive resultater og etableringer. Det er derfor viktig at dette ivaretas videre på en helhetlig måte i forhold til programområdet IT/IKT. Det etableres et omstillingsstyre med Kristian Wibe som leder. Målsettingen i den første handlingsplanen sier at det skal skapes 200 nye arbeidsplasser innen de utvalgte satsingsområdene i løpet av de 3 første årene. Artig å ta inn et sitat fra Odd Birger Grønli et skråblikk på omstilling en del av sluttrapporten Som innbyggere i en idretts og garnisonsby har vi steinkjerbygg i generasjoner drillet inn og vært vant med både liggestilling, sittestilling, oppstilling, skytestilling og grunnstilling. Når spørsmålet om omstilling ble brakt på bane, var det således noe kjent med dette, men samtidig også noe underkjennende; vår utgangsstilling var altså ikke bra nok og noe skulle stilles om. 8. oktober i 1999 avholdes det første omstillingsstyremøtet. I styret sitter fra starten: Kristian Wibe, ordfører Per Sverre Rannem, Erik Sakshaug, Bjørn Asp, Ivar Tronstad, Gunnar Thorsen - alle styremedlemmer i SNS, og i tillegg Hans Brattås, Søren Fredrik Voie, Even Kne, Brit Tove Welde, ( Kirsten Haugum og Ottar Hermansen som observatører). SNS flytter i oktober 99 inn i nye lokaler i Meierigården. Kristian Wibe i en rolle som arbeidende styreleder. Johan Christian Mørkved leies ut fra kommunen til SNS. En ny tid for SNS budsjett på 11 mill de neste 12 månedene. Fra 2000 kommer Oddbjørn Troøien fra Trondheim inn i SNS-styret, og erstatter Ivar Tronstad. Han blir også en del av omstillingsstyret. Den delen av SNS som ble innfusjonert fra Steinkjer Servicekontor AS avvikles, og turistinformasjonen selges fra SIH til Kystriksveien Reiseliv, som også inngår avtale med Steinkjer kommune om vertskapstjenester. Kunne trukket fram mange saker opp gjennom omstillingsårene. Fra 2001 kan nevnes at en offensiv IT-by inngår samarbeidsavtale med Steinkjer Fotballklubb. I del 3 i avtalen står det: For samarbeidsavtalens del 1 og 2 skal IT-byen Steinkjer honorere SFK for år 2001 med kr ,- + mva. Ut over detter foreslås det utbetaling av en bonus etter sportslige resultater.

4 4 Opprykk til 1. divisjon etter endt sesong 2001 utgjør kr ,- og plassering blant de 3 beste i 2. divisjon utgjør kr ,-. For å si det sånn det ble ikke noen bonusutbetaling!! Mye prøves og noe lykkes; i 2002 lykkes vi med å få lokalisert det regionale mattilsynet for Midt- Norge til Steinkjer, men vi blir 74 færre Steinkjerbygg dette året. Randi Henning og Inger Mari Bomo kommer nå inn i styret i SNS I 2003 bevilger omstilllingsstyret ,- til oppstart av Kunnskapsparken Steinkjer. Og det bevilges ,- til bygging av et prøveanlegg for gruppeoppdrett av kalver i uisolerte hytter. Et eget IT-bilag i ComputerWorld blir også funnet riktig å prioritere. Marvin Wiseth erstatter Kristian Wibe som leder av omstillingsstyret i mai Erik Sakshaug blir ny styreleder i Steinkjer Næringsselskap med Per Sverre Rannem, Inger Mari Bomo, John Martin Amdal, Oddbjørn Troøyen og Randi Henning som styremedlemmer. Omstillingsprogrammet bedriftsrettes, og med god hjelp av bedre konjunkturer, E6-utbyggingen, en stor boligutviklng i sentrum, begeistringsarrangement med over 500 fremmøtte på Damspsaga osv. snur utviklingen fra mye stang ut til stang inn. Nortura investerer og satser. Det samme gjør Skanska Husfabrikken. Alle med god støtte fra næringsselskapet og omstillingsprogrammet. For å gjøre en lang omstillingshistorie kort: Disponert 74,3 millioner kroner. Arbeidsplassmålene må sies å være nådd gjennom at det er skapt 436 nye arbeidsplasser i 100 bedrifter, hvorav 88 er nye bedrifter. Videre er det sikret 343 arbeidsplasser i 17 eksisterende bedrifter siden oktober Et viktig element som er tatt inn i siste del av programmet er begeistring. Gjennom ulike aktiviteter og tiltak kan man nå registrere en betydelig større optimisme i Steinkjersamfunnet. Spesielt gledelig er det å registrere at ungdom i større grad flytter tilbake til Steinkjer, og at de også uttrykker stolthet over hjembyen. IN skriver i sin sluttevaluering: Omstillingsprogrammet har nådd sine hovedmål. Det er ikke tvil om at omstillingsarbeidet i sum har vært vellykket preges i stor grad av opprydding etter 5 år med omstilling. Bjørn Nordseth og jeg sitter tilbake i selskapet og bruker mye tid på dette. Mange prosjekter ikke avsluttet i januar I oktober 2006 er alt på plass, og da har vi en differanse på kr ,-. Et tilsagnsbeløp NTFK hadde betalt ut direkte til HINT uten at vi hadde fått melding om dette. Når revisjonsrapporten ble mottatt av oss var det en god dag. I 2007 er selskapet involvert i Byjubileet. En gavepakke i forhold til å kunne videreføre en gryende tro på en framtid for Steinkjersamfunnet. Timingen er optimal. Bjørn Nordseth gir seg sommeren 2007 etter nesten 10 år i selskapet. Astrid Skogseth Fuglesang (fra stillingen som leder av Byjubileet) ansattes i 50% stilling fra 13. august og Gunn Tangstad (fra Elsafe Wingcard i Leksvik) i 100% stilling fra oktober I en orientering til styret skriver jeg 5. juli 2007: Jeg tror vi i sum har fått på plass meget interessant og ny kompetanse i selskapet som blir utrolig spennende fremover (også for meg som leder). Avslutter med : Jeg sitter nå alene i våre kontorer i O2 huset.

5 5 Erik Sakshaug går av som styreleder og inn kommer Per Ivar Mohrsen. Anja Gotvassli kommer inn som styremedlem. Vi driver Innherredsprogrammet for næringsutvikling, vi skiver en unik samarbeidsavtale med Innovasjon Norge om desentralisert saksbehandlingsfullmakt, vi arbeider med samordning mellom Steinkjer Handelsstandsforening, Steinkjer Næringsforum og samlokalisering på Næringstorget. Vi kjører i gang prosjektet Huze Entreprenørskap myntet på ungdom og ansetter Aleksander Kjølstad og Øyvind Kveli på prosjektet. I 2008 er vi i bresjen for utarbeidelsen av Strategisk næringsplan for Steinkjer. Astrid er i gang med attraktivitetsprogrammet. Gunn arbeider med Vitensenteretablering, Rådgivning og veiledning overfor etablerere og bistand i utvikling av eksisterende bedrifter har fortsatt høy prioritet. Kommunen kjøper ut de private aksjonærene i SNS og selskapet blir dermed 100% kommunalt eid. Håvard Hårstad kommer inn som styreleder og Kristin Wibe som styremedlem i selskapet fra ord. Generalforsamling sommeren Den 3. september leverer jeg min oppsigelse i selskapet, og slutter pr etter 14,5 år i selskapet. Her stopper min historie og epoke i SNS. I min nye jobb i Distriktssenteret har jeg fått mulighet til å gjøre meg kjent med næringsutviklingsarbeid over det ganske land. Hvordan norske kommuner velger å organisere sitt utviklingsarbeid ser ut til å ha mindre betydning for resultatet. Egenskaper til enkeltpersoner og politisk prioritering og tett på næringsliv derimot ser ut til å ha stor betydning. Til slutt vil jeg sitere ordføreren fra kronikken i TA 14. desember : Det går heldigvis bra i Steinkjer, vi har en fin folketallsutvikling og det skjer mye positivt. Men vi kan ikke tillate oss noen hvileskjær. Vi skal derimot bli enda bedre i vårt utviklingsarbeid. Næringsselskapet er vår førstelinje i næringsutviklingen, og gjør en kjempeinnsats. På baksiden av brosjyren som Bernt og jeg fikk laget i 2005 står det: - Det finnes alltid muligheter for nyskaping - Alle har ansvar for at mulighetene blir utnyttet - Det handler om tro, tillit og engasjement Mye har forandret seg siden tidlig på 90-tallet, men dette står seg bra!! Gratulerer med de første 20 og lykke til videre i et viktig arbeid for Steinkjer!!

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013 Rapport Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018 Lothar Maruhn 10.02.2013 Dokumentet er en oppsummering og oppdatering av omstillingen i Meløy kommune for 2012 vedtatt i Meløy kommunestyret

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE Generasjonsskifte Drama og suksess på Villa Skaar DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strukturelle forberedelser: Gode råd om valg av selskapsform GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No. 5/ Juni. 2011

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer