C-540 Tilhenger. Forsikringsvilkår. Gjelder fra Erstatter C-540 Tilhenger av Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C-540 Tilhenger. Forsikringsvilkår. Gjelder fra Erstatter C-540 Tilhenger av Til våre forsikringstakere. codanforsikring."

Transkript

1 C-540 Tilhenger Gjelder fra Erstatter C-540 Tilhenger av Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) kan være fraveket i medhold av FAL 1-3 hvor dette fremgår av forsikringsbeviset. codanforsikring.no

2 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 3. Hva forsikringen omfatter 3 4. Ikke i bruk 3 5. Ansvar 3 6. Delkasko 4 7. Kasko 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Endring av risiko 6 Erstatningsregler 7 2/8 codanforsikring.no

3 Tilhenger Vilkåret gjelder for følgende kjøretøygrupper, eiet eller leaset av forsikringstaker, ved bruk i næring: Tilhenger Grenseforsikring Enkelte land vil kunne forlange at særskilt ansvarsforsikring (grenseforsikring) kjøpes før grensepassering. Når grenseforsikringen er kjøpt, gjelder Codan sin ansvarsforsikring bare for skade på fører og passasjerer. C 540 Tilhenger erstatter følgende vilkår: C 540 Tilhenger av C 564 Prøvekjennemerke I tillegg til forsikringsvilkåret gjelder: Forsikringsbeviset (med eventuelle spesifikasjoner) Generelle vilkår C 100 Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) av 3. februar 1961 Det øvrige lovverk 3. Hva forsikringen omfatter Forsikringen kan bestå av flere dekninger. Avsnitt 5-7 beskriver innholdet i de ulike dekningene. Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som gjelder for det aktuelle kjøretøyet. 4. Ikke i bruk Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen på din forsikring er basert på de opplysninger som fremkommer av ditt forsikringsbevis. Du har plikt til å informere oss om eventuelle endringer. Hvis det har skjedd endringer som vi ikke er kjent med kan erstatningen reduseres ved skade. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og begrense skade. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker Registrert eier av kjøretøyet Rettmessig bruker av kjøretøyet Dersom det er avtalt med Codan dekkes også andre med tinglyst eiendomsrett Forsikringen opphører hvis kjøretøyet skifter eier. Ved eierskifte gjelder kaskoforsikringen inntil ny eier har opprettet egen forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter at eierskiftet fant sted. 2. Hvor forsikringen gjelder I Europa, med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset For prøvekjennemerke gjelder forsikringen kun i Norden Internasjonalt forsikringskort (Grønt kort) Enkelte land i Europa vil kreve internasjonalt forsikringskort for å tillate grensepassering. Dette fås ved å kontakte Codan. 5. Ansvar Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at ansvarsforsikring er avtalt gjelder følgende: 5.1 Ansvar Hva dekkes Erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar Hva dekkes ikke Skade som er voldt forsettlig eller fremkalt ved grov uaktsomhet. Skade når kjøretøyet blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel. Det samme gjelder når eieren eller den som er ansvarlig for kjøretøyet visste eller burde vite det. Skade på eget kjøretøy. Skade på gods jf Vegfraktloven (se Godsansvar) og gods under løft med kran (se Gods under løft). Skade på ting som tilhører andre som sikrede tar hånd om for salg, uleie, oppbevaring, reparasjon og lignende. Skade voldt på broer, veier, vekter eller annet underlag som følge av at disse blir overbelastet. Skade som på grunn av avtale eller tjenesteforhold faller utenfor alminnelig/ikke kontraktsmessig erstatningsansvar. Ansvar ovenfor egen familie eller innehaver av firma og deres familie. Det samme gjelder ovenfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap, disponeres av sikrede eller overfor mor/datterselskap samt ovenfor selskap/virksomhet i samme konsern. Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til alle former for motorsport Egenandel Fremkommer av forsikringsbeviset. 3/8 codanforsikring.no

4 6. Delkasko Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at delkaskoforsikring er avtalt gjelder følgende: Hva omfattes Kjøretøy med påbygg og utstyr slik det fremgår av forsikringsbeviset. 6.1 Brann Hva dekkes Skade som følge av: a) Brann. b) Lynnedslag. c) Eksplosjon Hva dekkes ikke Andre skader som ikke fører til åpen ild. Kortslutning/overoppheting i batterier alene. Skade som skyldes kulde, varme, fukt, korrosjon, tæring eller normal slitasje. Skade som skyldes unormal bruk, belastning av kjøretøyet eller skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse, ombygging, chiptrimming og lignende. Skade som importør, selger, verksted eller andre er ansvarlig for. Skade som følge av sprengningsarbeid foretatt for eller av andre. Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til alle former for motorsport. Skade som oppstår når kjøretøyet er rekvirert av offentlig myndighet. 7.1 Vognskade Hva dekkes Skade som følge av sammenstøt. Skade som følge av utforkjøring. Skade som følge av hærverk. Skade som følge av annen tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning Hva dekkes ikke Skade som er voldt forsettlig eller fremkalt ved grov uaktsomhet. Skade når kjøretøyet blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel. Det samme gjelder når eieren eller den som er ansvarlig for kjøretøyet visste eller burde vite det. Skade som skyldes synkning under arbeid på flåte, lekter eller skip. Skade som skyldes ombordlessing, transport eller ilandlessing fra sjøgående transportmiddel. Skade som skjer under lufttransport eller transport med kabel- /svevebane Egenandel Fremkommer av forsikringsbeviset Egenandel Fremkommer av forsikringsbeviset. 6.2 Tyveri Hva dekkes Tyveri av/fra kjøretøyet. Brukstyveri. Forsøk på tyveri. Hærverk i forbindelse med tyveri Hva dekkes ikke Tyveri når den skyldige tilhører forsikringstakers husstand, er ansatt hos, eller er i tjeneste hos forsikringstaker Egenandel Fremkommer av forsikringsbeviset. FG godkjent alarm eller sporingssystem reduserer egenandelen ved tyveri med kr Kasko Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at kaskoforsikring er avtalt gjelder følgende, i tillegg til det som fremkommer i kapittel 6: 4/8 codanforsikring.no

5 Sikkerhetsforskrifter Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade eller avverge at en skade oppstår. Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (jf. Forsikringsavtalelovens 4-8). 1. Bruk Kjøretøyets fører skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og attester myndighetene krever for den klasse og brukstype kjøretøyet tilhører. Forskrifter om kjøre- og hviletid fastsatt av Samferdselsdepartementet, skal overholdes, også bestemmelsen som gjelder for fartsskriveren og diagrammene/datalager til denne. Ved skade skal diagramskivene/datalager på forlangende forelegges Codan. Kan diagramskive/datalager ikke fremvises, betraktes sikkerhetsforskriften som overtrådt. Fartssperre jf. Vegvesenets krav til lastebil og buss skal ikke overstyres/kobles ut. Elektroniske sikkerhetssystemer, herunder ABS og elektronisk stabilitetssystem, skal ikke overstyres/kobles ut. Ved bruk av kran, tipp og bakløfter skal forskrifter fastsatt av leverandør eller av Arbeidstilsynet overholdes. Kjøretøyet skal videre være utstyrt med en indikator hvis det er påmontert kran som skal varsle om at kranlabb er ute og om kranens høyde overstiger en forutbestemt maksimalhøyde ved parkering på lasteplanet eller når den legges oppå lasten. Kjøretøy med støttelabber og andre stabiliserende anordninger skal, hvor det er foreskrevet, alltid være i funksjon ved løfting. Last skal sikres slik at den ikke kan forskyve seg, falle av eller rase ut. Før graving igangsettes skal de nødvendige tillatelser/påvisninger fra offentlig myndighet for vei, vann, kloakk, elektrisitet og Televerket innhentes. Forskrift om graving og avstiving av grøfter skal følges. Ved kjøring på broer, veier, vekter, islagt vann eller annet underlag, skal forsikringstaker eller den som med forsikringstakers samtykke er ansvarlig for kjøretøyet forvisse seg om at kjøringen kan skje uten fare for overbelastning. 2. Vedlikehold Kjøretøyet skal til en hver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt, og det må heller ikke utsettes for unormal belastning. Kjøretøyets kjølesystem skal ha påfylt frostvæske tilpasset klimaet. Fabrikantens instruksjoner skal overholdes. 3. Tyveri Kjøretøyets dører og bagasjerom skal være låst når føreren forlater kjøretøyet. Eiendeler i kjøretøyet skal være oppbevart uten mulighet for innsyn. Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkler. Tilhenger skal være låst med FG - godkjent låseanordning når den er frakoblet trekkbil eller når den er parkert og koblet til trekkbil. Det skal påses at motorvognens/hengerens nøkler oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelige for uvedkommende. Nøkler som oppbevares på anleggsplasser eller i bedriftens egne lokaler skal oppbevares i låst FG - godkjent sikkerhetsskap. Skapet skal være boltet fast til gulv eller vegg i henhold til produsentens monteringsanvisning. Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av kjøretøyet som er midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst bygning, rom i bygning eller kjøretøy. Ekstra dekk/felger som oppbevares utenfor kjøretøyet, men i garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i fellesbod/rom skal være fastlåst/boltet til vegg, tak eller gulv. Vedlikeholdsutstyr, kjettinger, stropper, festeutstyr og utvendige styrepaneler som ikke er fastmontert, skal oppbevares i låst kjøretøy, i utvendig montert låst kasse eller i låst rom i bygning. 4. Prøvekjøring og utlån I forbindelse med salg av kjøretøyet, skal forsikringstaker være med under prøvekjøring og/eller når nøkkelen befinner seg der. Før utleie eller prøvekjøring skal det tas kopi av leietakers førerkort. Ved skade skal kopi av førerkort følge med skademeldingen. Ved profesjonell utleie/prøvekjøring skal også kopi av leiekontrakt/prøvekjøringsseddel følge skademeldingen. 5. Brann Arbeidsmaskiner som benyttes på steder hvor det er lett antennelig materiale (sagbruk, søppelfylling, skogbruk og lignende) skal plasseres på ikke-brennbart underlag av sand, grus eller stein når de ikke benyttes og aldri i nærheten av lett antennelig materiale (minimum to meter). Arbeidsmaskiner som benyttes på søppelfyllinger skal rengjøres grundig minst en gang hver annen uke. Arbeidsmaskiner skal ha daglig kontroll av utsatte elektriske kabler. Busser og arbeidsmaskiner skal være utstyrt med hovedstrømsbryter som skal slås av når kjøretøyet forlates uten oppsyn samt ved reparasjon og rengjøring. Slukningsutstyr arbeidsmaskin: Pulver brannslukningsapparat av typen ABE, effektivitetsklasse II, godkjent av Statens Branninspeksjon, skal være montert lett tilgjengelig og fortrinnsvis ved førerplassen. 5/8 codanforsikring.no

6 Antall apparater og mengde: a) Skogsmaskin, asfaltutlegger og skurtresker: 2 stk. a 6 kg 1 stk. a 2 kg b) Øvrige arbeidsmaskiner: I stk. a 2 kg eller I stk. a 6 kg hvis arbeidsmaskinen benyttes i brannfarlig miljø. Apparatene skal være lett tilgjengelige, men samtidig beskyttet mot tyveri, nedbør og støt. Apparatene skal være godkjent av Statens Branninspeksjon og skal kontrolleres minst en gang hvert år. For øvrige kjøretøy gjelder krav jf. Kjøretøyforskriften. Anordning som benyttes til å gi starthjelp, varme eller tørke motorvognen, skal være testet og godkjent for formålet. Endring av risiko 1. Meld i fra om endringer Prisen på forsikringen er beregnet ut i fra opplysningene som fremgår av forsikringsbeviset. Meld derfor i fra om du gjør endringer i forhold til disse. Hvis det skjer en skade og endringer ikke har blitt meldt Codan, vil erstatningen bli redusert som følger: Ved vognskade reduseres erstatningen til den prosentvise andelen av premien som er betalt sammenlignet med den som skulle ha vært betalt. Ved ansvarsskade har Codan rett til å kreve at sikrede betaler tilbake en del av erstatningen gitt forskjellen mellom prosentvis andel av betalt premie og den som skulle ha vært betalt. 2. Hva omfattes Endring av kjøretøyets tekniske spesifikasjoner, herunder motoreffekt og påbygg, slik at det får spesifikasjoner tilsvarende en annen modell. Bruk av kjøretøyet som strider mot det som fremgår av forsikringsbeviset. Overskridelse av avtalt kjørelengde. Ved skade blir kilometerstand på skadetidspunktet sammenlignet med opplyst kilometerstand og kjørelengde, uavhengig av forsikringsavtalens gyldighetsperiode. Er kjørelengden overskredet, anses den i sin helhet å ha funnet sted i inneværende forsikringsår. Forsikringstaker har plikt til å betale premie for korrekt årlig kjørelengdeintervall for hele inneværende forsikringsår selv om meddelelse om overskridelse og påfølgende korreksjon skjer etter at den avtalte kjørelengde faktisk er overskredet. Endring av andre avtalte forutsetninger for reduksjon av forsikringspremien: hvilke forutsetninger som er avtalt, vil fremgå av forsikringsbeviset. 6/8 codanforsikring.no

7 Erstatningsregler 1. Kjøretøy 1.1 Melding om skade Skademelding skal sendes Codan uten ugrunnet opphold. Person-, brann-, tyveri- og hærverksskader skal i tillegg meldes til politiet. Påkjørsel av dyr skal meldes viltnemnd eller politi. 1.2 Erstatningsberegning Erstatning beregnes etter reglene nedenfor. Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. Erstatningen utbetales når Codan har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. Codan plikter ikke å gjøre opp skaden før eventuelle offentlige undersøkelser er avsluttet. 1.3 Reparasjon Skaden skal repareres når Codan mener det er teknisk og økonomisk mulig. Reparasjon skal ikke påbegynnes uten samtykke fra Codan. Codan avgjør ved hvilket verksted reparasjonen skal foretas. Finner Codan det ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med likeverdige. Hvis reparasjon bare kan skje ved bruk av nye deler og de utskiftede deler var forringet som følge av slitasje, trekkes det skjønnsmessig fra i erstatningen for dette. Codan har rett til å overta de utskiftede deler. Meromkostninger til forandringer, forbedringer, overtidsbetaling, foreløpig reparasjon og eventuell verdiforringelse, erstattes ikke. Codan kan etter avtale utbetale erstatning kontant. Blir reparasjon foretatt utenom verksted, erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted. Merverdiavgift erstattes bare når den er betalt. 1.4 Totalskade og tap Er kjøretøyet/tilhengeren gått tapt eller er reparasjon etter Codans vurdering ikke lønnsom eller teknisk mulig, kan erstatningsoppgjør utbetales kontant beregnet etter reglene i punkt 1.5 og 1.6. Codan avgjør hvem som skal beholde det skadede kjøretøyet. Ved tap av utstyr har Codan rett til å erstatte dette med tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende utstyr. Ved tyveri av kjøretøyet kan Codan kreve at alle nøkler blir innlevert. Dokumentasjon fra produsentens nøkkelregister kan også kreves. 1.6 Totalskadegaranti Om kjøretøyet omfattes av nyverdierstatning erstattes dette etter gjeldende vilkår for kjøretøyet. Codan har rett til å foreta kontantoppgjør. Det skadede kjøretøy overtas av Codan. 1.7 Ting som kommer til rette Kommer ting til rette etter at erstatningen er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. 1.8 Tabell for aldersfradrag Gjenstand Antall år uten aldersfradrag Aldersfradrag i % per år Maks fradrag i % per år GPS, lyd- og bildeanlegg 1 år 10 % 50 % Dekk 1 år 20 % 100 % Felger 2 år 10 % 50 % Ski og annet sportsutstyr 2 år 10 % 80 % Golfutstyr 1 år 10 % 80 % Sykkel 2 år 10 % 80 % Klær og sko (unntatt bunad og pels) 1 år 20 % 80 % Mobiltelefon og datautstyr 1 år 20 % 100 % Foto-/videokamera med utstyr 3 år 10 % 80 % Elektrisk husholdningsmaskin/apparat 3 år 10 % 80 % Motorisert og elektrisk verktøy 2 år 10 % 80 % Hvite- og brunevarer 3 år 10 % 80 % Integrerte hvitevarer 3 år 10 % 80 % Parabolantenne 3 år 10 % 80 % Andre elektriske maskiner/apparater 5 år 5 % 100 % Møbler 3 år 10 % 80 % CD, DVD og liknende media for lyd og bilde Erstattes med nytt eller kr 100 per stk 1.5 Verdifastsettelse Oppgjør etter punkt 1.4 beregnes etter hva det på skadedagen ville koste å anskaffe et kjøretøy i samme stand og av tilsvarende fabrikat, type og årgang (markedsverdien). Hvis sikrede beholder kjøretøyet gjøres fradrag for vrakets verdi og omregistreringsavgift. For kjøretøy med angitt forsikringssum i forsikringsbeviset, er maksimal erstatning begrenset til angitt forsikringssum. Codan forbeholder seg rett til å erstatte tapt eller totalskadet kjøretøy med tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende kjøretøy. Codan forbeholder seg rett til å erstatte tapt utstyr med tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende utstyr. 7/8 codanforsikring.no

8 2. Person 2.1 Melding om skade Når ulykkestilfelle har inntruffet må melding om skade sendes Codan omgående. Den som fremmer krav mot Codan skal gi opplysninger og dokumentasjon som er tilgjengelig, og som Codan trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen. Utgifter som kreves erstattet skal dokumenteres med originale kvitteringer. 2.5 Behandlingsutgifter Erstatningen kommer til utbetaling når forsikringstilfellet er inntruffet, Codan har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å vurdere ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. 2.2 Lege og spesialisterklæringer Codan og den forsikrede har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelse av erstatningsberegningen. Dersom Codan finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Dersom forsikrede befinner seg utenfor Norge kan Codan kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for erstatning er til stede. Legens honorar betales av Codan. 2.3 Medisinsk invaliditet Erstatningen kommer til utbetaling når forsikringstilfellet er inntruffet, Codan har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å vurdere ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. Erstatningen fastsettes på grunnlag av den livsvarige medisinske invaliditetsgrad ulykken har forårsaket. Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av den på skadedagen gjeldende invaliditetstabell fra Helse- og Omsorgsdepartementet som fremgår av forskrift om mènerstatning ved yrkesskade av 21. april For skader som ikke er angitt i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av sammenlignende skadetyper. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes i inntil 3 år etter skadedagen. Oppgjøret baseres da på hva som antas å bli den livsvarige medisinske invaliditeten ut i fra tilstanden på 3 års dagen. Hvis forsikrede hadde nedsatt funksjonsevne før ulykken, gjøres det fradrag for denne i erstatningsoppgjøret. Dersom det antas at sykelig tilstand, disposisjon eller mèn sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes invaliditet, reduseres erstatningen i forhold til betydningen dette har hatt for invaliditeten. Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. 2.4 Dødsfall Erstatningen kommer til utbetaling når dødsfallet er inntruffet, Codan har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å vurdere ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. Dersom ulykkesskaden medfører at forsikrede dør innen 1 år etter skadedagen, betales dødsfallserstatning. Eventuell invaliditetserstatning som er forskuddsbetalt for samme skade vil komme til fradrag. Utbetaling av erstatningen følger bestemmelsene i forsikringsavtaleloven kapittel 15. 8/8 codanforsikring.no

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

C-550 Buss. Forsikringsvilkår. Gjelder fra Erstatter C-550 Buss av Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

C-550 Buss. Forsikringsvilkår. Gjelder fra Erstatter C-550 Buss av Til våre forsikringstakere. codanforsikring. C-550 Buss Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter C-550 Buss av 01.02.2010 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset.

Detaljer

C-530 Arbeidsmaskin. Forsikringsvilkår. Gjelder fra Erstatter C-530 Arbeidsmaskin av Til våre forsikringstakere

C-530 Arbeidsmaskin. Forsikringsvilkår. Gjelder fra Erstatter C-530 Arbeidsmaskin av Til våre forsikringstakere C-530 Arbeidsmaskin Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter C-530 Arbeidsmaskin av 10.07.2014 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller

Detaljer

C-520 Lastebil. Forsikringsvilkår. Gjelder fra Erstatter C-520 Lastebil av Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

C-520 Lastebil. Forsikringsvilkår. Gjelder fra Erstatter C-520 Lastebil av Til våre forsikringstakere. codanforsikring. C-520 Lastebil Gjelder fra 01.01.2015 Erstatter C-520 Lastebil av 01.02.2010 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

C-510 Person- og varebil

C-510 Person- og varebil C-510 Person- og varebil Gjelder fra 24.10.2014 Erstatter C-510 Næringsbil Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset.

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Avtalevilkår. P 602 Motorvogn >3,5 t Lastebil/buss

Avtalevilkår. P 602 Motorvogn >3,5 t Lastebil/buss Avtalevilkår P 602 Motorvogn >3,5 t Lastebil/buss Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Side 2 av 6 1 Hvilke utgifter selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder Når det fremgår av forsikringsbeviset

Detaljer

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Dok: 7.1.132 -Tide forsikring VK 132-Elsykkel, gjelder fra 01072016 1 0. Hvem er Tide Forsikring AS 3 1. Forsikringen gjelder for: 3 2. Hvor forsikringen gjelder:

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Gjelder snøscooter Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side 1. Bilansvar 2 2. Kasko 2 3. Brann 3 4. Tyveri 3 5. Fører-/passasjerulykke 4 6. Spesielle bestemmelser 6 7. Generelle

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. y Andre kjøretøy Veteranbil, Motorsykkel, Moped, Snøscooter og Traktor Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. y Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. y Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Bil og Campingbil. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Bil og Campingbil. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se

Detaljer

Bil og Campingbil. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Bil og Campingbil. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. for Ledernes private skadeforsikringer Andre kjøretøy Veteranbil, Motorsykkel, Moped, Snøscooter og Traktor Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. for Ledernes private skadeforsikringer Andre kjøretøy Veteranbil, Motorsykkel, Moped, Snøscooter og Traktor Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.01.2017 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.01.2017 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

y Campingvogn og Tilhenger

y Campingvogn og Tilhenger y Campingvogn og Tilhenger For medlemmer av Norsk Bobil og Caravan Club Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt

Detaljer

Motorvognforsikring for uteleiebiler

Motorvognforsikring for uteleiebiler Avamera Motorvognforsikring for uteleiebiler Vilkår av 01.10.2015 1. Motorvognforsikring for utleiebil.side 1 2. Kaskoforsikring.side 2 3. Ansvarsforsikring.side 3 4. Fører- og passasjerulykke.side 3 5.

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Snøscooter Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Vilkår av 1. november 2012 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 2 2 Forklaring av ord og uttrykk

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Moped Kasko Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Mopedforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Snøscooterforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: ØRLAND KOMMUNE Postboks 41 41 7129 Brekstad KLP AS Et selskap i KLP-konsernet Org.nr.: 97896 856 Foretaksregisteret Dronning Eufemias gate so, Pb. 4 Sentrum, 13 Oslo Tlf.:22 3 2 oo Faks: 22 3 39 41 www.klp.no

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Traktorforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Erstatningsregler... 3 4 Reservasjon... 3 5 Opplysninger om katten....3 6 Begrensninger... 4 7 Livsforsikring... 4 8 Veterinærutgifter...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 11.11.2011 MPBA211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Tjenesteformidling Ulykkesforsikring

Tjenesteformidling Ulykkesforsikring Tjenesteformidling Ulykkesforsikring 1. Hvem forsikringen kan gjelde for 2.Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4.Hva forsikringen dekker 5.Hvilke begrensninger som gjelder 6. Forsikringssum

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Veterankjøretøyforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. juli 2015 Forsikring SAMMENDRAG DENNE OVERSIKTEN VISER HVA DIN FORSIKRING KAN OMFATTE, OG NOEN AV BEGRENSNINGENE SOM FINNES. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ALLTID ER

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. y C-500/01 Kjøretøy Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. C-500/01 Kjøretøy gjelder fra januar

Detaljer

Vilkår for Lastebil, Buss, Traktor og Arbeidsmaskin

Vilkår for Lastebil, Buss, Traktor og Arbeidsmaskin Vilkår av 1 mars 2009 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (Gjelder når det fremgår

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Snøscooter og weasel/beltemaskin

Snøscooter og weasel/beltemaskin Forsikringsvilkår av 1.6.2013 for Snøscooter og weasel/beltemaskin 1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. juli 2015 Forsikring SAMMENDRAG DENNE OVERSIKTEN VISER HVA DIN FORSIKRING KAN OMFATTE, OG NOEN AV BEGRENSNINGENE SOM FINNES. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ALLTID ER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. for deg som er privatkunde i DUBORGH

Forsikringsvilkår. for deg som er privatkunde i DUBORGH Forsikringsvilkår for deg som er privatkunde i DUBORGH Gjeldende fra 01-07-2009 HVA ER FORSIKRING? Det var en gang det å bli forsikret var et partnerskap på liv og eksistens, som krevde stor gjensidig

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer