Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra Telefon: Telefaks: E-post:

2 [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m er forsikringsgiver International Insurance Company of Hannover Limited (Inter Hannover, reg. nr. i England ). For forsikringer som starter f.o.m er forsikringsgiver Codan Forsikring AS (reg. nr. i Danmark ). Begge forsikringsgivere representeres i Norge av White Label Insurance AS, Pb 434 Skøyen, 0213 Oslo. Side: Vilkårsnavn: Vilkårnr: 3 Generelle vilkår MOTORVOGNFORSIKRINGER 6 Personbil Kasko standard Delkasko Kjøring utenfor Norden Kriseforsikring Bil Super Forsikring for Campingbil Kasko standard Delkasko Felles vilkår for motorvognforsikringer 18 Ansvar Fører- og passasjer ulykke Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Auto Panthaverdekning Rettshjelp [ Side 2 ]

3 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 3 ] De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Andre særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1. Jordskjelv eller vulkanske utbrudd Giftig, radioaktiv, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall. 2. Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av Tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 3. Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmende med FAL 8-4 eller Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i anledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, jfr. FAL, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Oppsigelse 5.1. Forsikringstakerens rett til oppsigelse. Forsikringstakeren kan si opp forsikringen i henhold til FAL 3-2 og 12-3: fra utløpet av forsikringstiden. Selskapet må varsles om dette senest en måned fra den dag selskapet har sendt ordinært premievarsel for den nye perioden. for bortfall før utløpet av forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger andre særlige grunner Selskapets rett til oppsigelse. Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4: med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller [ Side 3 ]

4 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 4 ] med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL 8-1, eller Selskapet kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4 med 2 måneders varsel dersom: det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet det er inntruffet skade, og oppsigelse er rimelig. 6. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. Beregningen foretas etter 'Premieberegningsregler ved opphør' som kan fås ved henvendelse til selskapet. Se FAL 3-5 og Fornyelse av forsikringen Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 8. Lovlig interesse Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 9. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter kl Særlig begrensning for tidsfeil i databehandlingsfunksjon Forsikringen dekker ikke skade, kostnad, ansvar eller tvist som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med tidsfeil i databehandlingsfunksjonen. Med tidsfeil menes feil eller forstyrrelser på grunn av: en bestemt tidsangivelse eller overgang fra et tidspunkt til et annet en bestemt tidsperiode eller overgang fra en tidsperiode til en annen en bestemt kalenderdato eller overgang fra en dato til en annen. Med databehandlingsfunksjon menes komponent eller funksjon i enhet for elektronisk behandling av data, inkludert maskinvare og dataprogrammer i datamaskin eller mikroprosessor og såkalt innebygget elektronikk. Nevnte unntak gjelder likevel ikke: personskade eller dødsfall eller erstatningsansvar for slike skader [ Side 4 ]

5 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 5 ] erstatningsansvar etter Bilansvarsloven. For forsikringer for privatpersoner gjelder ikke unntak for: brannskade følgeskader av tidsfeil i databehandlingsfunksjon som f.eks. skader som følger av at strømmen uteblir. 14. Særlig begrensninger ved terrorhandlinger. Absolutte unntak: Selskapet dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. Selskapet svarer heller ikke for skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandlinger. Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. [ Side 5 ]

6 [ MOTORVOGNFORSIKRINGER ] [ Side 6 ] FORSIKRING FOR PERSONBIL VILKÅR NR Vilkår av Hvem forsikringen gjelder til fordel for 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset. Når ansvarsdekningen er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen Forsikringen faller bort hvis motorvognen skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1. Forsikringen gjelder i Norden Forsikringen gjelder i Europa. Se vilkår Rettshjelpdekningen gjelder i Norden Internasjonalt forsikringskort (Grønt Kort) må løses for at myndighetene i følgende land vil tillate grensepassering uten særskilt ansvarsdekning: Albania, Andorra, Bulgaria, Estland, Kroatia, Kypros, Makedonia, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia og Ukraina Uavhengig av foranstående kan det forekomme at enkelte nye stater i Europa ikke aksepterer Grønt Kort eller deltar i internasjonalt forsikringssamarbeid. Noen av disse statene forlanger særskilt ansvarsforsikring i landet Grenseforsikring. Når slik grenseforsikring er tegnet, gjelder selskapets ansvarsforsikring bare for skade som rammer fører og reisende med motorvognen. 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter 3.1. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til juridisk bistand, og til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fører av den forsikrede motorvogn. Selges motorvognen og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også tvist i forbindelse med denne skade Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eierens eller førerens yrke eller erverv, og heller ikke ved tvist som alene hører innunder namsmyndighetene. Tvist mot selskapet som skyldes avslag eller avkortning i forbindelse med svik, grov uaktsomhet eller overtredelse av sikkerhetsforskrift Forøvrig gjelder vilkår nr , Rettshjelpdekning. 4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen 4.1. Ansvarsbegrensning når fører er påvirket. Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol, eller annet berusende eller bedøvende middel (jfr. vegtrafikkloven 22 første ledd). Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til motorvognens bruk enda han eller hun visste, eller måtte forstå at føreren var påvirket, se FAL Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien blir endret Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for holdes vedlike. Videre er premien basert på motorvognens årlige kjørelengde. Det er oppgitt i forsikringsbeviset hvilke forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen Videre omfatter forsikringen rettshjelpdekning. [ Side 6 ]

7 [ Side 7 ] Bilen skal ikke benyttes i næring, herunder taxi, budbil o.l, eller til erhvervsmessig utleie Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringene Dersom fører i skadeøyeblikket er under 25 år, og det er avtalt og gitt rabatt for at dette ikke skal forekomme, vil selskapet avkorte skaden med inntil kr før egenandelen trekkes. Regress for krav mottatt under ansvarsdekningen er begrenset til kr Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: a) Fører av motorvognen skal ha gyldig førerkort for den aktuelle type motorvogn. (Selskapet erstatter skade oppstått ved lovlig øvelseskjøring.) b) Motorvognens dører og bagasjerom skal være låst når føreren forlater vognen. Det skal påsees at motorvognens nøkler oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelige for uvedkommende. c) Bilalarm godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd, eller godkjent FG godkjent alarm skal være montert på spesielt tyveriutsatte biltyper og dette skal være avtalt ved inngåelse av forsikringsavtalen. d) Ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted for å hindre tyveri som omfattes av kasko- eller delkaskodekning, vilkår nr eller nr Oppbevares dekk og felger i fellesgarasje skal disse være låst og boltet til fast vegg. e) Gods som er med motorvognen skal være forsvarlig sikret slik at det ikke kan volde skade. f) Motorvognen skal til en hver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt og den må ikke utsettes for unormal belastning. g) Motorvognen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. h) Motorvognen skal ikke benyttes til terrengkjøring Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at en av nevnte sikkerhetsforskrifter er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor meget, se FAL Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. (Identifikasjon) Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 5. Andre bestemmelser for forsikringen 5.1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet er uten ansvar for tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med at motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet Premiereduksjon og premietillegg. Bonus og malus Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for ansvars- og kaskoforsikringen ved fornyelse med 10 % av basispremien når forsikringstaker har fra 0% til 60 % bonus eller har malus Når 70 % bonus er oppnådd, reduseres premien med 5 % etter 5 års skadefri kjøring. Høyeste bonus er 75 %. [ Side 7 ]

8 [ Side 8 ] Når bonusreduserende skade inntreffer, foretas ingen premieforhøyelse hvis bonus har vært 75 % i 5 skadefrie år eller mer. Etter bonusreduserende skade i de øvrige bonusklasser forhøyes premien med: 15 % av basispremie når bonus før skaden var 75 % og hadde vært det i mindre enn 5 skadefrie år på rad 30 % av basispremien når bonus før skaden var f.o.m. 70 % og t.o.m. 10 %. 40 % av basispremien når bonus før skaden var 0 % eller lavere. Premien forhøyes både på ansvars- og kaskodekningen selv om bare den ene dekningen berøres av skaden Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som fører til utbetaling under en eller flere av de bonusberettigede dekninger Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing leieren. Eier eller leier av flere motorvogner må opparbeide en bonusrett for hver motorvogn Opparbeidet bonus for motorvogn kan ikke overføres til et annet forsikringsselskap før utestående premie for motorvognen er betalt For forsikringen gjelder ellers: 1.3. Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen, verdi inntil kr (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter 2.1. Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig plutselig, ytre påvirking. Maskinbrudd, dvs. bruddskade på motorvognen eller deler av denne samt skade som skyldes frost, dekkes ikke. Heller ikke skade forårsaket av insekter eller gnagere Vognskade som følge av brann og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn Redningsutgifter for motorvogn med tilhenger. Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Motorvognforsikring Vilkår nr Generelle vilkår Vilkår nr KASKO STANDARD PERSONBIL Vilkår nr vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder Selve motorvognen slik den ble levert fra importør og slik den er beskrevet i forsikringsbeviset Deler av motorvognen, herunder 4 ekstra dekk/- felger i standard utførelse. Ved behov for assistanse i Norge kontakt: Viking Redningstjeneste AS, tlf Ved behov for assistanse i Norden, kontakt: Falck på tlf: Ved behov for assistanse i resten av Europa, kontakt: Falck på tlf: , eller SOS på tlf: Persontransport. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel: 1. for passasjerer (ikke haikere) som ikke kan fortsette reisen med motorvognen fordi fører rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død. [ Side 8 ]

9 [ Side 9 ] 2. for fører og passasjerer (ikke haikere), hvis reisen med motorvognen ikke kan fortsette fordi motorvognen er skadet så alvorlig at den ikke kan settes i trafikksikker stand innen tre arbeidsdager, hvis motorvognen er stjålet og ikke kommet til rette innen tre døgn. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for reise til annet hensiktsmessig sted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise Transport av motorvognen med tilhenger. 1. Ved skade eller upåregnelig driftsstopp (også utelåsing) omfatter dekningen utgifter til berging eller tauing av motorvogn/tilhenger til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette faller rimeligere. Selskapet dekker ikke assistanse når årsaken er er defekt \ flatt batteri, eller når transporten kan kreves ertsattet under annen forsikring, garanti o.l. 2. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til transport eller henting av motorvogn med tilhenger når motorvognen er blitt etterlatt av årsaker som er angitt i Slik transport skal på forhånd godkjennes av selskapet. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for transport til annet hensiktsmessig sted enn hjemsted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise. Erstatning for transport av motorvognen er begrenset oppad til 50% av motorvognens verdi umiddelbart før skadetilfellet inntraff Leiebil. Ved erstatningsmessig kaskoskade dekkes leiebil (Gruppe B) normal reparasjonstid i inntil 10 dager for kaskoforsikret bil. Selskapet skal kontaktes før leiebil bestilles Nyverdierstatning. Eieren av person-/varebil har rett til ny motorvogn av samme merke, modell og årgang, dersom reparasjonskostnader vil overstige 60 % av motorvognens nyanskaffelsesverdi på skadedagen, og motorvognen ikke har vært kjørt mer enn km. Og heller ikke tidligere har vært utsatt for skade, og skaden inntreffer innen 2 år etter at motorvognen som fabrikkny, var registrert på forsikringstaker 3. Egenandel 3.1. Ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset Er fører i skadeøyeblikket under 25 år, økes egenandelen med kr i tillegg til egenandelen som fremgår av forsikringsbeviset. Forøvrig gjelder følgende egenandeler: 3.2. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.2., 2.3.og Egenandelen bortfaller når FG godkjent tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen Egenandelen bortfaller når FG godkjent tracker har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det har skjedd tyveri av bilen Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.5. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr Kr 500 ved bruk av redningsdekningen, pkt Denne egenandel bortfaller ved samtidig skadetilfelle som faller inn under andre av punktene i kaskodekningen. 4. Dekning av egenandel etter sammenstøt med dyr 4.1. Hvilke utgifter selskapet dekker: Selskapet dekker standard egenandel, maks kr 4.000hvor sammenstøt med dyr i Norden har medført en erstatningsmessig kaskoskade. [ Side 9 ]

10 [ Side 10 ] 4.2. Forutsetninger for at egenandel dekkes: Kaskoforsikringen skal brukes i forbindelse med skaden. Ved sammenstøt med dyr skal politi/ lensmann eller viltnemnd på stedet varsles. 5. Bonus Det gis bonus på premien for kaskodekning Ved skader som faller inn under punkt 2.1., reduseres bonus. Skade etter sammenstøt med dyr er ikke bonusreduserende. DELKASKO PERSONBIL VILKÅR NR vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder 1.1. Selve motorvognen slik den ble levert fra importør Deler av motorvognen, herunder 4 ekstra dekk/- felger i standard utførelse Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen, verdi inntil kr (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter Vognskade som følge av brann og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres, eller nye ruter settes inn Redningsutgifter for motorvogn med tilhenger i Norden. Ved behov for assistanse i Norge kontakt: Viking Redningstjeneste AS, tlf Ved behov for assistanse i Norden, kontakt: Falck på tlf: Ved behov for assistanse i resten av Europa, kontakt: Falck på tlf: , eller SOS på tlf: Persontransport. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel: 1. for passasjerer (ikke haikere) som ikke kan fortsette reisen med motorvognen fordi fører rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død. 2. for fører og passasjerer (ikke haikere), hvis reisen med motorvognen ikke kan fortsette fordi motorvognen er skadet så alvorlig at den ikke kan settes i trafikksikker stand innen tre arbeidsdager, hvis motorvognen er stjålet, og ikke kommet til rette innen tre døgn. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for reise til annet hensiktsmessig sted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise Transport av motorvognen med tilhenger. 1. Ved skade eller upåregnelig driftsstopp (også utelåsing) omfatter dekningen utgifter til berging eller tauing av motorvogn/tilhenger til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette faller rimeligere. Selskapet dekker ikke assistanse når årsaken er er defekt \ flatt batteri, eller når transporten er kan kreves ertsattet under annen forsikring, garanti o.l. 2. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til transport eller henting av motorvogn med tilhenger når motorvognen er blitt etterlatt av årsaker som er angitt i Slik transport skal på forhånd godkjennes av selskapet. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for transport til annet hensiktsmessig sted enn hjemsted. [ Side 10 ]

11 [ Side 11 ] Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise. Erstatning for transport av motorvognen er begrenset oppad til 50 % av motorvognens verdi umiddelbart før skadetilfellet inntraff. 3. Egenandel 3.1. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.1., 2.2. og Egenandelen bortfaller når FG godkjent tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen Egenandelen bortfaller når FG godkjent tracker har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det har skjedd tyveri av bilen Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.4. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr Kr 500 ved bruk av redningsdekningen, pkt Denne egenandel bortfaller ved samtidig skadetilfelle som faller inn under andre av punktene i delkaskodekningen. 4. Bonus 4.1. Det gis ikke bonus på premien for delkaskodekningen Skader under delkaskodekningen er ikke bonusreduserende. KJØRING UTENFOR NORDEN VILKÅR NR vilkår av Motorvognforsikringen er utvidet til å dekke bruk av motorvognen utenfor Norden i sammenhengende mer enn 2 måneder. Dekningen må avtales spesielt, og vil fremkomme i forsikringsbeviset. KRISEFORSIKRING VILKÅR NR vilkår av Hvem dekningen omfatter Dekningen er inkludert i kaskoforsikringen, og omfatter motorvognens rettmessige fører og passasjerer i denne. 2. Hvor dekningen gjelder Dekningen gjelder i Norden. 3. Hva dekningen omfatter 3.1. Dekningen gir rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer pr. forsikrede når forsikrede blir utsatt for ran, overfall, voldtekt i direkte forbindelse med bruk av motorvognen, eller blir innblandet i alvorlig trafikkulykke. Behandlingstiden for terapien er begrenset til 12 måneder fra skadedato. Behandlingen skjer hos psykolog anvist av selskapet. Reisekostnader i forbindelse med behandlingen dekkes etter folketrygdens satser. Dersom det er behov for behandling i utlandet, refunderes behandlingsutgiftene etter satser som gjelder i Norge. Originalkvittering må fremlegges. 4. Unntak og alminnelige forutsetninger for dekningen: 4.1. Dekningen omfatter ikke: reisekostnader i utlandet eller hjemreisekostnader til Norge Dekningen omfatter ikke behandlingsutgifter ved hendelser som oppstår som følge av: at den forsikrede har inntatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler, at den forsikrede har deltatt i forbrytelse, at motorvognen er rekvirert eller disponert i forbindelse med mobilisering eller militærøvelse. Dekningen er likevel i kraft når motorvognene under militærøvelse i fredstid kjøres av eieren, hans/hennes familiemedlemmer eller av personer ansatt i hans/- hennes tjeneste. [ Side 11 ]

12 [ Side 12 ] 4.2. at motorvognen har deltatt i hastighetsløp eller i motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp Forsettelig fremkalling av forsikringstilfelle Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Grov uaktsomhet. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift. 5. Melding om forsikringstilfelle 5.1. Kontakt Norske Boligbyggelags skadeservice, tlf: 03215, når det er behov for psykolog som omfattes av denne dekningen. 6. Forholdsregler ved skade 6.1. Opplysningsplikt Forsikrede som har rett til behandling, skal gi behandlede psykolog de opplysninger og dokumenter som kan være av betydning for psykologen Ran, overfall og voldtekt skal politianmeldes. 7. Egenandel 7.1. Det er ingen egenandel på dekningen. 8. Andre bestemmelser for dekningen 8.1. Kan sikrede etter alminnelige erstatningsregler kreve at tredjemann erstatter utgiftene, inntrer selskapet i sikredes rett overfor denne tredjepersonen, eller hans ansvarsselskap, jfr. erstatningslovens 3-7, nr. 3. BIL SUPER VILKÅR. NR vilkår av Det fremkommer av forsikringsbeviset dersom Bil Super er tegnet, og da er vilkårene utvidet til å omfatte: 1. Redusert egenandel ved bruk av kaskodekningen Ved bruk av kaskodekningen reduseres egenandelen som er nevnt i vilkår pkt. 3. Egenandel som utgjør inntil kr bortfaller. Egenandeler som utgjør mer enn kr reduseres med kr Leiebil Ved erstatningsmessig kaskoskade, dekkes leiebil i normal reparasjonstid. Dekningen er utvidet med inntil 21 dager. Selskapet skal kontaktes før leiebil bestilles. I de tilfeller større bil enn ordinær leiebil (gruppe B) er forsikret og behov for større bil med tilsvarende plass er nødvendig, vil etter forhåndsavtale merutgifter erstattes etter samme kriterier som beskrevet ovenfor, forutsatt at slik bil kan skaffes. 3. Fastmontert tilbehør Punkt 1.3. i vilkår nr , kaskodekning, er utvidet til å omfatte fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen, til en verdi inntil kr (førsterisiko). 4. Bagasje Skade på bagasje som følge av erstatningsmessig kaskoskade og tyveri av bagasje fra motorvogn eller fra påmontert, låsbar bagasjeboks. Erstatningen er begrenset til totalt kr og til kr for hver enkelt gjenstand. CD er erstattes med maksimum kr Ved tyveri fra kjøretøyets kupe svarer selskapet for maksimum kr [ Side 12 ]

13 [ Side 13 ] 5. Redning Selskapet dekker også assistanse når årsaken er er defekt \ flatt batteri. FORSIKRING FOR CAMPINGBIL VILKÅR NR vilkår av Hvem forsikringen gjelder til fordel for 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset. Når ansvarsdekning er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig bruker/fører av campingbilen Forsikringen faller bort hvis campingbilen skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1. Forsikringen gjelder i Europa Rettshjelpdekningen gjelder i Norden Internasjonalt forsikringskort (Grønt Kort) må løses for at myndighetene i følgende land vil tillate grensepassering uten særskilt ansvarsdekning: Albania, Andorra, Bulgaria, Estland, Iran, Israel, Kroatia, Kypros, Makedonia, Malta, Marokko, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia og Ukraina Uavhengig av foranstående kan det forekomme at enkelte nye stater i Europa ikke aksepterer Grønt Kort eller deltar i internationalt forsikringssamarbeid. Noen av disse statene forlanger særskilt ansvarsforsikring i landet - Grenseforsikring. Når slik grenseforsikring er tegnet, gjelder selskapets ansvarsforsikring bare for skade som rammer fører og reisende med campingbilen. 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter 3.1. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset Videre omfatter forsikringen rettshjelpdekning. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til juridisk bistand og til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fører av den forsikrede campingbil. Selges campingbilen og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også tvist i forbindelse med denne skade Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eierens eller førerens yrke eller erverv, og heller ikke ved tvist som alene hører inn under namsmyndighetene For øvrig gjelder Vilkår nr , Rettshjelpdekning. 4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen 4.1. Ansvarsbegrensning når fører er påvirket. Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel (jfr. Vegtrafikkloven 22 første ledd). Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til campingbilen bruk enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var påvirket, se FAL Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien, blir endret Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for holdes vedlike. Videre er premien basert på: a) at campingbilen er registrert som campingbil hos biltilsynet. [ Side 13 ]

14 [ Side 14 ] b) om motorvognen benyttes til privat bruk, eller til utleie. I forsikringsbeviset er det oppgitt de forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at campingbilen er benyttet i strid med forutsetningene for premieberegningen når sikrede ikke har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringene. Se FAL Ved overskredet kjørelengde foretas reduksjon i erstatningen uansett om overskridelsen for samme motorvogn har funnet sted i inneværende forsikringsår eller tidligere. Erstatningen reduseres til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle være betalt. Se FAL 4-7. Dette gjelder likevel ikke ved brann-,tyveri-, glassrute- og redningsskader når slike dekninger omfattes av forsikringen Er fører i skadeøyeblikket under 25 år og det er gitt rabatt for og avtalt at campingbilen ikke skal brukes av fører under 25 år, vil den maksimale avkortning være kr Se FAL Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: a) Fører av campingbilen skal ha gyldig førerkort. (Selskapet erstatter skade oppstått ved lovlig øvelseskjøring.) b) Campingbilen skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den. Nøklene skal oppbevares adskilt fra campingbilen når denne forlates og de skal alltid holdes utilgjengelige for uvedkommende. c) Når forsikringen omfatter kasko- eller delkaskodekning, skal ekstra dekk og felger til campingbilen oppbevares på avlåst sted for å hindre tyveri. De skal være låst/boltet til fast vegg hvis de oppbevares i fellesgarasje. d) Gods som er med campingbilen skal være forsvarlig sikret slik at det ikke kan volde skade. e) Campingbilen skal til en hver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt og den må ikke utsettes for unormal belastning. f) Campingbilen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. g) Fortelt som ikke er montert på vognen skal oppbevares på avlåst sted. Fellesgarasje regnes ikke som avlåst sted. h) Campingbilen skal ikke benyttes til terrengkjøring Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrifter er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor meget, se FAL Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. (Identifikasjon) Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for campingbilen, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 5. Andre bestemmelser for forsikringen 5.1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet er uten ansvar for tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med at campingbilen er rekvirert av offentlig myndighet Premiereduksjon og premietillegg. Bonus og malus. [ Side 14 ]

15 [ Side 15 ] Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for ansvars- og kaskoforsikringen ved fornyelse med 10 % av basispremien når forsikringstaker har fra 0 % til 60 % bonus eller har malus Når 70 % bonus er oppnådd, reduseres premien med 5 % etter 5 års skadefri kjøring. Høyeste bonus er 75 % Når bonusreduserende skade inntreffer, foretas ingen premieforhøyelse hvis bonus har vært 75 % i 5 skadefrie år eller mer. Etter bonusreduserende skade i de øvrige bonusklasser forhøyes premien med: 15 % av basispremien når bonus før skaden var 75 %, og hadde vært det i mindre enn 5 skadefrie år på rad. 30 % av basispremien når bonus før skaden var f.o.m. 70 % og t.o.m. 10 %. 40 % av basispremien når bonus før skaden var 0 % eller lavere. Premien forhøyes både på ansvars og kaskodekningen selv om bare den ene dekningen berøres av skaden Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som fører til utbetaling under en eller flere av de bonusberettigede dekninger Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing leieren. Eier eller leier av flere motorvogner må opparbeide en bonusrett for hver motorvogn Opparbeidet bonus for motorvogn kan ikke overføres til et annet forsikringsselskap før utestående premie for motorvognen er betalt For forsikringen gjelder ellers: Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Motorvognforsikring Vilkår nr Generelle vilkår Vilkår nr KASKO STANDARD CAMPINGBIL VILKÅR NR vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder 1.1. Selve campingbilen i seriemessig utførelse Serieprodusert innredning som er montert i bilen Deler av campingbilen, herunder 4 ekstra dekk- /felger i standard utførelse Fortelt til campingbil Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på campingbilen, verdi inntil kr (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke Løst utstyr og personlige eiendeler med verdi i alt inntil kr hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Erstatning for enkeltgjenstander er begrenset til kr Penger, bankbøker, verdipapirer, antikviteter, smykker, vin, øl og brennevin, dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekninger omfatter 2.1. Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig plutselig, ytre påvirking. Følgende dekkes ikke: a) Maskinbrudd, dvs. bruddskade på campingbilen eller deler av denne samt skade som skyldes frost. b) Skader på løst utstyr som skyldes ujevnheter i vei, eller som følge av oppbremsing. c) Skade forårsaket av insekter, eller gnagere Vognskade som følge av brann, og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, [ Side 15 ]

16 [ Side 16 ] brukstyveri, forsøk på tyveri, og hærverk i forbindelse med dette Tyveri av ekstra dekk, og felger i standard utførelse Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn. 3. Egenandel 3.1. Ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset Er føreren i skadeøyeblikket under 25 år, økes egenandelen med kr når ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. For øvrig gjelder følgende egenandeler: 3.2. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.2., 2.3. og Egenandelen bortfaller når FG godkjent tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.5. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr Bonus 4.1. Det gis bonus på premien for kaskodekning Ved skader som faller inn under punkt 2.1., reduseres bonus Skade etter sammenstøt med dyr er ikke bonusreduserende. DELKASKO CAMPINGBIL VILKÅR NR vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder 1.1. Selve campingbilen i seriemessig utførelse 1.2. Serieprodusert innredning som er montert i bilen Deler av campingbilen, herunder fire ekstra dekk/felger i standard utførelse Fortelt til campingbil Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på campingbilen, verdi inntil kr (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke Løst utstyr og personlige eiendeler med verdi i alt inntil kr , hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Erstatning for enkeltgjenstander er begrenset til kr Penger, bankbøker, verdipapirer, antikviteter, smykker, vin, øl og brennevin dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter 2.1. Vognskade som følge av brann og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av campingbilen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse Bruddskade på campingbilen glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn. 3. Egenandel 3.1. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.1., 2.2. og 2.3. [ Side 16 ]

17 [ Side 17 ] Egenandelen bortfaller når FG godkjent tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen. For øvrig gjelder følgende egenandeler: 3.2. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.4. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr Bonus 4.1. Det gis ikke bonus på premien for delkaskodekningen Skader under delkaskodekningen er ikke bonusreduserende. [ Side 17 ]

18 [ FELLES VILKÅR FOR MOTORVOGNFORSIKRINGER ] [ Side 18 ] Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. ANSVAR MOTORVOGN VILKÅR NR vilkår av Hvilket erstatningsansvar dekningen omfatter 1.1. Dekningen omfatter erstatningsansvar etter Bilansvarsloven av Videre omfatter dekningen ansvar som kan pålegges sikrede etter alminnelige erstatningsregler for tingskade som overstiger beløpsbegrensningen på kr i Bilansvarslovens 9 første ledd, men ellers går inn under Bilansvarslovens regler Ansvar etter Bilansvarsloven for personskade dekkes med ubegrenset beløp. Forsikringssummen for tingskade inklusive erstatningsansvar etter Bilansvarsloven, er kr pr. skadetilfelle Utenfor Norge omfatter dekningen erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar. 2. Skademelding 2.1. Melding om skade, påført fødselsnummer (11 siffer) eventuelt bedriftens Org.nr., skal sendes til selskapet uten ugrunnet opphold. Det påhviler sikrede å overholde sine plikter etter FAL Personskade skal meldes til politiet. 3. Bonus 3.1. Det gis bonus på premien for ansvarsdekningen. (Dette gjelder ikke for moped, veterankjøretøy og snøscooter) 3.2. Skader under ansvarsdekningen er bonusreduserende. (Dette gjelder ikke for moped, veterankjøretøy og snøscooter) FØRER- OG PASSASJERULYKKE VILKÅR NR vilkår av Hvem dekningen omfatter Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den motorvogn som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne. For person som er fylt 70 år er forsikringssummen nevnt i pkt. 7.3, begrenset til kr ved livsvarig invaliditet. 2. Hvor dekningen gjelder Dekningen gjelder i det området som er fastsatt for ansvarsdekningen for motorvognen. 3. Hvilke skader dekningen omfatter Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i eller på motorvognen. Er motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor denne. Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 4. Unntak og alminnelige for dekningen 4.1. Dekningen omfatter ikke ulykkesskade: som skyldes slagtilfelle, besvimelse, eller annen sykelig tilstand, som skyldes jordskjelv, eller vulkanske utbrudd i Norge, som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende, eller narkotiske midler, som er oppstått under deltagelse i forbrytelse, [ Side 18 ]

19 [ Side 19 ] som er oppstått mens motorvognen er rekvirert, eller disponert i forbindelse med mobilisering, eller militærøvelse. Dekningen er likevel i kraft når motorvognen under militærøvelse i fredstid kjøres av eieren, hans/hennes familiemedlemmer eller av personer ansatt i hans/hennes tjeneste, som er oppstått under deltagelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver, eller trening til slike løp Selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, er følgende sykdommer eller sykelige tilstander unntatt fra dekningen: hjerteinfarkt, angina pectoris, kreft, åreknuter, nucleusprolaps, ischias, lumbago, 'hekseskudd', revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, rotsyndrom, rotkompresjon, osteochondrose, skivelesjon, spinalstenose, spondylolisthese, gikt, nevrose. I andre tilfeller settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg har medvirket til den forsikredes død eller invaliditet. Erstatningen nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet eller invaliditeten Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Selskapet svarer ikke for selvmord, eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus), eller sjokk, og ikke for sinnslidelse i medisinsk forstand Grov uaktsomhet. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned, eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift. 5. Melding om forsikringstilfelle Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot selskapet uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Ved forsettlig eller grovt uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan selskapets ansvar overfor vedkommende settes ned eller falle bort. Under enhver omstendighet, bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigete fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 6. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør Den som fremsetter krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger, og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet. 7. Skadeoppgjør ytelser 7.1. Forsikringssummen er begrenset til kr 1,5 mill. i alt for fører og passasjerer i motorvognen. Summen fordeles forholdsmessig - avhengig av dødsfall- eller invaliditetserstatning, jf. pkt. 7.2 og 7.3 mellom de personer som i skadeøyeblikket befinner seg i eller på motorvognen. De forsikringssummer som er nevnt under pkt. 7.2 og 7.3 er under enhver omstendighet øvre grense for selskapets ansvar etter denne dekningen Dødsfall. Har ulykkesskaden medført døden innen 1 år, betales dødsfallerstatning med kr for hver person som ikke er fylt 75 år. Dog er dødsfallerstatningen begrenset til kr dersom den forsikrede da han døde verken hadde ektefelle eller barn under 20 år i live. [ Side 19 ]

20 [ Side 20 ] Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade kommer til fradrag i dødsfallerstatningen. Dødsfallerstatningen tilfaller forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament Invaliditet. Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, kr for hver person, for delvis invaliditet, en tilsvarende mindre del av den. Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at skaden ville ha medført livsvarig invaliditet. Dør den forsikrede innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke invaliditetserstatning. Invaliditetserstatningen tilfaller forsikrede Beregning av invaliditetsgrad Invaliditetstabell. Den varige og skadebetingede medisinske invaliditet skal fastsettes i.h.t. den på skadedagen gjeldende invaliditetstabell fra Sosial- og helsedepartementet (forskrift til lov om folketrygd 13 17, 2.ledd). Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg, eller sosial stilling Invaliditetsvurdering ved tidligere nedsatt funksjonsevne. Tap eller skade på lem, eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt, eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes Invaliditetsvurdering ved annen invaliditet. I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet de prosentsatser som er anført i tabellen i pkt skal tjene som veiledning. Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er nevnt, danner tabellens satser under enhver omstendighet grenser for selskapets erstatningsplikt Vansirende skader/tannskader. Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning Invaliditetsvurdering/erstatningsutbetaling. Invaliditetsgraden vurderes 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen forfaller til betaling på årsdagen for skaden. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, dog ikke lenger enn 3 år for voksne og 5 år for barn under 20 år, etter at ulykkesskaden inntraff. Den forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den lege som selskapet utpeker. Hvis den forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet. Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det allikevel ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kan antas å ville ha medført. OPPGJØRS- OG SKADEBEHANDLINGSREGLER FOR MOTORVOGNFORSIKRING VILKÅR NR vilkår av Skademelding 1.1. Melding om skade, påført sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens Org.nr., skal sendes selskapet uten ugrunnet opphold Person-, brann-, tyveri- og hærverkskader skal meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det. [ Side 20 ]

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Motorvognforsikring for uteleiebiler

Motorvognforsikring for uteleiebiler Avamera Motorvognforsikring for uteleiebiler Vilkår av 01.10.2015 1. Motorvognforsikring for utleiebil.side 1 2. Kaskoforsikring.side 2 3. Ansvarsforsikring.side 3 4. Fører- og passasjerulykke.side 3 5.

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR

FORSIKRINGSVILKÅR FOR FORSIKRINGSVILKÅR FOR 1.5.2004 FORSIKRING FOR ELBIL VILKÅR NR. 30100 - vilkår av 1.3.2004 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for. 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Pasientulykkesforsikring VILKÅR NR. 52015

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Gjelder snøscooter Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side 1. Bilansvar 2 2. Kasko 2 3. Brann 3 4. Tyveri 3 5. Fører-/passasjerulykke 4 6. Spesielle bestemmelser 6 7. Generelle

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 1. Hvem

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring Gjelder fra 01.01.2011 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Utvidet Persondekning

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010

VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 VERDISAKFORSIKRING VERDISAK 910-01, gyldig fra 10.2.2010 Gjelder for verdisaker eiet av privatperson. 1. Forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder for: den som er nevnt i Forsikringsbeviset,

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01.2014 Uten hensyn til om noen har

Detaljer

Vilkår motorvognforsikring - MVL 100

Vilkår motorvognforsikring - MVL 100 Vilkår motorvognforsikring - MVL 100 Gjelder kjøretøy med totalvekt over 3500 kg Vilkår av 01.01.2013 Innhold Side Bilansvar 2 Kasko 2 Brann 3 Tyveri 4 Glass 4 Fører-/passasjerulykke 5 Godsansvar 7 Kranansvar

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m.

Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m. Kollektiv ulykkesforsikring for barn, skoleelever m.m. Gjelder fra 01.01.2008 Avløser vilkår av 01.01.2006 BU 2008-1 1 Definisjoner 3 2 Hvem forsikringen omfatter 3 3 Når og hvor gjelder forsikringen 3

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds

Vilkår for Norsk Radiografforbunds Vilkår for Norsk Radiografforbunds kollektive gruppelivsforsikring med uførekapital Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Norsk Radiografforbund VILKÅR OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 11.11.2011 MPBA211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og død

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Snøscooter Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags familieulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags familieulykkesforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags familieulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Familieulykkesforsikring VILKÅR NR. 50112 Vilkår av 01.01.2011 Forsikringsavtalen består

Detaljer

Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis

Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2009 MPBA109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Bil og Campingbil. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Bil og Campingbil. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009

BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009 BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Delkasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ulykkesforsikring. Gjeldende fra 01.07.2009. Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10

Forsikringsvilkår. Ulykkesforsikring. Gjeldende fra 01.07.2009. Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10 Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Gjeldende fra 01.07.2009 Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10 Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF (Organisasjonsnr. 991 502 491) Side:

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer