Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra Telefon: Telefaks: E-post:

2 [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m er forsikringsgiver International Insurance Company of Hannover Limited (Inter Hannover, reg. nr. i England ). For forsikringer som starter f.o.m er forsikringsgiver Codan Forsikring AS (reg. nr. i Danmark ). Begge forsikringsgivere representeres i Norge av White Label Insurance AS, Pb 434 Skøyen, 0213 Oslo. Side: Vilkårsnavn: Vilkårnr: 3 Generelle vilkår MOTORVOGNFORSIKRINGER 6 Personbil Kasko standard Delkasko Kjøring utenfor Norden Kriseforsikring Bil Super Forsikring for Campingbil Kasko standard Delkasko Felles vilkår for motorvognforsikringer 18 Ansvar Fører- og passasjer ulykke Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Auto Panthaverdekning Rettshjelp [ Side 2 ]

3 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 3 ] De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Andre særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1. Jordskjelv eller vulkanske utbrudd Giftig, radioaktiv, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall. 2. Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av Tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 3. Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmende med FAL 8-4 eller Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i anledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, jfr. FAL, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Oppsigelse 5.1. Forsikringstakerens rett til oppsigelse. Forsikringstakeren kan si opp forsikringen i henhold til FAL 3-2 og 12-3: fra utløpet av forsikringstiden. Selskapet må varsles om dette senest en måned fra den dag selskapet har sendt ordinært premievarsel for den nye perioden. for bortfall før utløpet av forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger andre særlige grunner Selskapets rett til oppsigelse. Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4: med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL 4-3, eller [ Side 3 ]

4 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 4 ] med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL 8-1, eller Selskapet kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL 3-3, eller 12-4 med 2 måneders varsel dersom: det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet det er inntruffet skade, og oppsigelse er rimelig. 6. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. Beregningen foretas etter 'Premieberegningsregler ved opphør' som kan fås ved henvendelse til selskapet. Se FAL 3-5 og Fornyelse av forsikringen Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 8. Lovlig interesse Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 9. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter kl Særlig begrensning for tidsfeil i databehandlingsfunksjon Forsikringen dekker ikke skade, kostnad, ansvar eller tvist som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med tidsfeil i databehandlingsfunksjonen. Med tidsfeil menes feil eller forstyrrelser på grunn av: en bestemt tidsangivelse eller overgang fra et tidspunkt til et annet en bestemt tidsperiode eller overgang fra en tidsperiode til en annen en bestemt kalenderdato eller overgang fra en dato til en annen. Med databehandlingsfunksjon menes komponent eller funksjon i enhet for elektronisk behandling av data, inkludert maskinvare og dataprogrammer i datamaskin eller mikroprosessor og såkalt innebygget elektronikk. Nevnte unntak gjelder likevel ikke: personskade eller dødsfall eller erstatningsansvar for slike skader [ Side 4 ]

5 [ GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR ] Vilkår av [ Side 5 ] erstatningsansvar etter Bilansvarsloven. For forsikringer for privatpersoner gjelder ikke unntak for: brannskade følgeskader av tidsfeil i databehandlingsfunksjon som f.eks. skader som følger av at strømmen uteblir. 14. Særlig begrensninger ved terrorhandlinger. Absolutte unntak: Selskapet dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. Selskapet svarer heller ikke for skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandlinger. Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. [ Side 5 ]

6 [ MOTORVOGNFORSIKRINGER ] [ Side 6 ] FORSIKRING FOR PERSONBIL VILKÅR NR Vilkår av Hvem forsikringen gjelder til fordel for 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset. Når ansvarsdekningen er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen Forsikringen faller bort hvis motorvognen skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1. Forsikringen gjelder i Norden Forsikringen gjelder i Europa. Se vilkår Rettshjelpdekningen gjelder i Norden Internasjonalt forsikringskort (Grønt Kort) må løses for at myndighetene i følgende land vil tillate grensepassering uten særskilt ansvarsdekning: Albania, Andorra, Bulgaria, Estland, Kroatia, Kypros, Makedonia, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia og Ukraina Uavhengig av foranstående kan det forekomme at enkelte nye stater i Europa ikke aksepterer Grønt Kort eller deltar i internasjonalt forsikringssamarbeid. Noen av disse statene forlanger særskilt ansvarsforsikring i landet Grenseforsikring. Når slik grenseforsikring er tegnet, gjelder selskapets ansvarsforsikring bare for skade som rammer fører og reisende med motorvognen. 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter 3.1. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til juridisk bistand, og til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fører av den forsikrede motorvogn. Selges motorvognen og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også tvist i forbindelse med denne skade Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eierens eller førerens yrke eller erverv, og heller ikke ved tvist som alene hører innunder namsmyndighetene. Tvist mot selskapet som skyldes avslag eller avkortning i forbindelse med svik, grov uaktsomhet eller overtredelse av sikkerhetsforskrift Forøvrig gjelder vilkår nr , Rettshjelpdekning. 4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen 4.1. Ansvarsbegrensning når fører er påvirket. Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol, eller annet berusende eller bedøvende middel (jfr. vegtrafikkloven 22 første ledd). Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til motorvognens bruk enda han eller hun visste, eller måtte forstå at føreren var påvirket, se FAL Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien blir endret Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for holdes vedlike. Videre er premien basert på motorvognens årlige kjørelengde. Det er oppgitt i forsikringsbeviset hvilke forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen Videre omfatter forsikringen rettshjelpdekning. [ Side 6 ]

7 [ Side 7 ] Bilen skal ikke benyttes i næring, herunder taxi, budbil o.l, eller til erhvervsmessig utleie Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringene Dersom fører i skadeøyeblikket er under 25 år, og det er avtalt og gitt rabatt for at dette ikke skal forekomme, vil selskapet avkorte skaden med inntil kr før egenandelen trekkes. Regress for krav mottatt under ansvarsdekningen er begrenset til kr Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: a) Fører av motorvognen skal ha gyldig førerkort for den aktuelle type motorvogn. (Selskapet erstatter skade oppstått ved lovlig øvelseskjøring.) b) Motorvognens dører og bagasjerom skal være låst når føreren forlater vognen. Det skal påsees at motorvognens nøkler oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelige for uvedkommende. c) Bilalarm godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd, eller godkjent FG godkjent alarm skal være montert på spesielt tyveriutsatte biltyper og dette skal være avtalt ved inngåelse av forsikringsavtalen. d) Ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted for å hindre tyveri som omfattes av kasko- eller delkaskodekning, vilkår nr eller nr Oppbevares dekk og felger i fellesgarasje skal disse være låst og boltet til fast vegg. e) Gods som er med motorvognen skal være forsvarlig sikret slik at det ikke kan volde skade. f) Motorvognen skal til en hver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt og den må ikke utsettes for unormal belastning. g) Motorvognen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. h) Motorvognen skal ikke benyttes til terrengkjøring Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at en av nevnte sikkerhetsforskrifter er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor meget, se FAL Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. (Identifikasjon) Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 5. Andre bestemmelser for forsikringen 5.1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet er uten ansvar for tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med at motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet Premiereduksjon og premietillegg. Bonus og malus Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for ansvars- og kaskoforsikringen ved fornyelse med 10 % av basispremien når forsikringstaker har fra 0% til 60 % bonus eller har malus Når 70 % bonus er oppnådd, reduseres premien med 5 % etter 5 års skadefri kjøring. Høyeste bonus er 75 %. [ Side 7 ]

8 [ Side 8 ] Når bonusreduserende skade inntreffer, foretas ingen premieforhøyelse hvis bonus har vært 75 % i 5 skadefrie år eller mer. Etter bonusreduserende skade i de øvrige bonusklasser forhøyes premien med: 15 % av basispremie når bonus før skaden var 75 % og hadde vært det i mindre enn 5 skadefrie år på rad 30 % av basispremien når bonus før skaden var f.o.m. 70 % og t.o.m. 10 %. 40 % av basispremien når bonus før skaden var 0 % eller lavere. Premien forhøyes både på ansvars- og kaskodekningen selv om bare den ene dekningen berøres av skaden Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som fører til utbetaling under en eller flere av de bonusberettigede dekninger Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing leieren. Eier eller leier av flere motorvogner må opparbeide en bonusrett for hver motorvogn Opparbeidet bonus for motorvogn kan ikke overføres til et annet forsikringsselskap før utestående premie for motorvognen er betalt For forsikringen gjelder ellers: 1.3. Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen, verdi inntil kr (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter 2.1. Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig plutselig, ytre påvirking. Maskinbrudd, dvs. bruddskade på motorvognen eller deler av denne samt skade som skyldes frost, dekkes ikke. Heller ikke skade forårsaket av insekter eller gnagere Vognskade som følge av brann og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn Redningsutgifter for motorvogn med tilhenger. Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Motorvognforsikring Vilkår nr Generelle vilkår Vilkår nr KASKO STANDARD PERSONBIL Vilkår nr vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder Selve motorvognen slik den ble levert fra importør og slik den er beskrevet i forsikringsbeviset Deler av motorvognen, herunder 4 ekstra dekk/- felger i standard utførelse. Ved behov for assistanse i Norge kontakt: Viking Redningstjeneste AS, tlf Ved behov for assistanse i Norden, kontakt: Falck på tlf: Ved behov for assistanse i resten av Europa, kontakt: Falck på tlf: , eller SOS på tlf: Persontransport. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel: 1. for passasjerer (ikke haikere) som ikke kan fortsette reisen med motorvognen fordi fører rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død. [ Side 8 ]

9 [ Side 9 ] 2. for fører og passasjerer (ikke haikere), hvis reisen med motorvognen ikke kan fortsette fordi motorvognen er skadet så alvorlig at den ikke kan settes i trafikksikker stand innen tre arbeidsdager, hvis motorvognen er stjålet og ikke kommet til rette innen tre døgn. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for reise til annet hensiktsmessig sted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise Transport av motorvognen med tilhenger. 1. Ved skade eller upåregnelig driftsstopp (også utelåsing) omfatter dekningen utgifter til berging eller tauing av motorvogn/tilhenger til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette faller rimeligere. Selskapet dekker ikke assistanse når årsaken er er defekt \ flatt batteri, eller når transporten kan kreves ertsattet under annen forsikring, garanti o.l. 2. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til transport eller henting av motorvogn med tilhenger når motorvognen er blitt etterlatt av årsaker som er angitt i Slik transport skal på forhånd godkjennes av selskapet. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for transport til annet hensiktsmessig sted enn hjemsted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise. Erstatning for transport av motorvognen er begrenset oppad til 50% av motorvognens verdi umiddelbart før skadetilfellet inntraff Leiebil. Ved erstatningsmessig kaskoskade dekkes leiebil (Gruppe B) normal reparasjonstid i inntil 10 dager for kaskoforsikret bil. Selskapet skal kontaktes før leiebil bestilles Nyverdierstatning. Eieren av person-/varebil har rett til ny motorvogn av samme merke, modell og årgang, dersom reparasjonskostnader vil overstige 60 % av motorvognens nyanskaffelsesverdi på skadedagen, og motorvognen ikke har vært kjørt mer enn km. Og heller ikke tidligere har vært utsatt for skade, og skaden inntreffer innen 2 år etter at motorvognen som fabrikkny, var registrert på forsikringstaker 3. Egenandel 3.1. Ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset Er fører i skadeøyeblikket under 25 år, økes egenandelen med kr i tillegg til egenandelen som fremgår av forsikringsbeviset. Forøvrig gjelder følgende egenandeler: 3.2. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.2., 2.3.og Egenandelen bortfaller når FG godkjent tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen Egenandelen bortfaller når FG godkjent tracker har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det har skjedd tyveri av bilen Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.5. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr Kr 500 ved bruk av redningsdekningen, pkt Denne egenandel bortfaller ved samtidig skadetilfelle som faller inn under andre av punktene i kaskodekningen. 4. Dekning av egenandel etter sammenstøt med dyr 4.1. Hvilke utgifter selskapet dekker: Selskapet dekker standard egenandel, maks kr 4.000hvor sammenstøt med dyr i Norden har medført en erstatningsmessig kaskoskade. [ Side 9 ]

10 [ Side 10 ] 4.2. Forutsetninger for at egenandel dekkes: Kaskoforsikringen skal brukes i forbindelse med skaden. Ved sammenstøt med dyr skal politi/ lensmann eller viltnemnd på stedet varsles. 5. Bonus Det gis bonus på premien for kaskodekning Ved skader som faller inn under punkt 2.1., reduseres bonus. Skade etter sammenstøt med dyr er ikke bonusreduserende. DELKASKO PERSONBIL VILKÅR NR vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder 1.1. Selve motorvognen slik den ble levert fra importør Deler av motorvognen, herunder 4 ekstra dekk/- felger i standard utførelse Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen, verdi inntil kr (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter Vognskade som følge av brann og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres, eller nye ruter settes inn Redningsutgifter for motorvogn med tilhenger i Norden. Ved behov for assistanse i Norge kontakt: Viking Redningstjeneste AS, tlf Ved behov for assistanse i Norden, kontakt: Falck på tlf: Ved behov for assistanse i resten av Europa, kontakt: Falck på tlf: , eller SOS på tlf: Persontransport. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel: 1. for passasjerer (ikke haikere) som ikke kan fortsette reisen med motorvognen fordi fører rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død. 2. for fører og passasjerer (ikke haikere), hvis reisen med motorvognen ikke kan fortsette fordi motorvognen er skadet så alvorlig at den ikke kan settes i trafikksikker stand innen tre arbeidsdager, hvis motorvognen er stjålet, og ikke kommet til rette innen tre døgn. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for reise til annet hensiktsmessig sted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise Transport av motorvognen med tilhenger. 1. Ved skade eller upåregnelig driftsstopp (også utelåsing) omfatter dekningen utgifter til berging eller tauing av motorvogn/tilhenger til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette faller rimeligere. Selskapet dekker ikke assistanse når årsaken er er defekt \ flatt batteri, eller når transporten er kan kreves ertsattet under annen forsikring, garanti o.l. 2. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til transport eller henting av motorvogn med tilhenger når motorvognen er blitt etterlatt av årsaker som er angitt i Slik transport skal på forhånd godkjennes av selskapet. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for transport til annet hensiktsmessig sted enn hjemsted. [ Side 10 ]

11 [ Side 11 ] Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise. Erstatning for transport av motorvognen er begrenset oppad til 50 % av motorvognens verdi umiddelbart før skadetilfellet inntraff. 3. Egenandel 3.1. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.1., 2.2. og Egenandelen bortfaller når FG godkjent tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen Egenandelen bortfaller når FG godkjent tracker har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det har skjedd tyveri av bilen Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.4. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr Kr 500 ved bruk av redningsdekningen, pkt Denne egenandel bortfaller ved samtidig skadetilfelle som faller inn under andre av punktene i delkaskodekningen. 4. Bonus 4.1. Det gis ikke bonus på premien for delkaskodekningen Skader under delkaskodekningen er ikke bonusreduserende. KJØRING UTENFOR NORDEN VILKÅR NR vilkår av Motorvognforsikringen er utvidet til å dekke bruk av motorvognen utenfor Norden i sammenhengende mer enn 2 måneder. Dekningen må avtales spesielt, og vil fremkomme i forsikringsbeviset. KRISEFORSIKRING VILKÅR NR vilkår av Hvem dekningen omfatter Dekningen er inkludert i kaskoforsikringen, og omfatter motorvognens rettmessige fører og passasjerer i denne. 2. Hvor dekningen gjelder Dekningen gjelder i Norden. 3. Hva dekningen omfatter 3.1. Dekningen gir rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer pr. forsikrede når forsikrede blir utsatt for ran, overfall, voldtekt i direkte forbindelse med bruk av motorvognen, eller blir innblandet i alvorlig trafikkulykke. Behandlingstiden for terapien er begrenset til 12 måneder fra skadedato. Behandlingen skjer hos psykolog anvist av selskapet. Reisekostnader i forbindelse med behandlingen dekkes etter folketrygdens satser. Dersom det er behov for behandling i utlandet, refunderes behandlingsutgiftene etter satser som gjelder i Norge. Originalkvittering må fremlegges. 4. Unntak og alminnelige forutsetninger for dekningen: 4.1. Dekningen omfatter ikke: reisekostnader i utlandet eller hjemreisekostnader til Norge Dekningen omfatter ikke behandlingsutgifter ved hendelser som oppstår som følge av: at den forsikrede har inntatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler, at den forsikrede har deltatt i forbrytelse, at motorvognen er rekvirert eller disponert i forbindelse med mobilisering eller militærøvelse. Dekningen er likevel i kraft når motorvognene under militærøvelse i fredstid kjøres av eieren, hans/hennes familiemedlemmer eller av personer ansatt i hans/- hennes tjeneste. [ Side 11 ]

12 [ Side 12 ] 4.2. at motorvognen har deltatt i hastighetsløp eller i motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp Forsettelig fremkalling av forsikringstilfelle Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Grov uaktsomhet. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift. 5. Melding om forsikringstilfelle 5.1. Kontakt Norske Boligbyggelags skadeservice, tlf: 03215, når det er behov for psykolog som omfattes av denne dekningen. 6. Forholdsregler ved skade 6.1. Opplysningsplikt Forsikrede som har rett til behandling, skal gi behandlede psykolog de opplysninger og dokumenter som kan være av betydning for psykologen Ran, overfall og voldtekt skal politianmeldes. 7. Egenandel 7.1. Det er ingen egenandel på dekningen. 8. Andre bestemmelser for dekningen 8.1. Kan sikrede etter alminnelige erstatningsregler kreve at tredjemann erstatter utgiftene, inntrer selskapet i sikredes rett overfor denne tredjepersonen, eller hans ansvarsselskap, jfr. erstatningslovens 3-7, nr. 3. BIL SUPER VILKÅR. NR vilkår av Det fremkommer av forsikringsbeviset dersom Bil Super er tegnet, og da er vilkårene utvidet til å omfatte: 1. Redusert egenandel ved bruk av kaskodekningen Ved bruk av kaskodekningen reduseres egenandelen som er nevnt i vilkår pkt. 3. Egenandel som utgjør inntil kr bortfaller. Egenandeler som utgjør mer enn kr reduseres med kr Leiebil Ved erstatningsmessig kaskoskade, dekkes leiebil i normal reparasjonstid. Dekningen er utvidet med inntil 21 dager. Selskapet skal kontaktes før leiebil bestilles. I de tilfeller større bil enn ordinær leiebil (gruppe B) er forsikret og behov for større bil med tilsvarende plass er nødvendig, vil etter forhåndsavtale merutgifter erstattes etter samme kriterier som beskrevet ovenfor, forutsatt at slik bil kan skaffes. 3. Fastmontert tilbehør Punkt 1.3. i vilkår nr , kaskodekning, er utvidet til å omfatte fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen, til en verdi inntil kr (førsterisiko). 4. Bagasje Skade på bagasje som følge av erstatningsmessig kaskoskade og tyveri av bagasje fra motorvogn eller fra påmontert, låsbar bagasjeboks. Erstatningen er begrenset til totalt kr og til kr for hver enkelt gjenstand. CD er erstattes med maksimum kr Ved tyveri fra kjøretøyets kupe svarer selskapet for maksimum kr [ Side 12 ]

13 [ Side 13 ] 5. Redning Selskapet dekker også assistanse når årsaken er er defekt \ flatt batteri. FORSIKRING FOR CAMPINGBIL VILKÅR NR vilkår av Hvem forsikringen gjelder til fordel for 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset. Når ansvarsdekning er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig bruker/fører av campingbilen Forsikringen faller bort hvis campingbilen skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1. Forsikringen gjelder i Europa Rettshjelpdekningen gjelder i Norden Internasjonalt forsikringskort (Grønt Kort) må løses for at myndighetene i følgende land vil tillate grensepassering uten særskilt ansvarsdekning: Albania, Andorra, Bulgaria, Estland, Iran, Israel, Kroatia, Kypros, Makedonia, Malta, Marokko, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia og Ukraina Uavhengig av foranstående kan det forekomme at enkelte nye stater i Europa ikke aksepterer Grønt Kort eller deltar i internationalt forsikringssamarbeid. Noen av disse statene forlanger særskilt ansvarsforsikring i landet - Grenseforsikring. Når slik grenseforsikring er tegnet, gjelder selskapets ansvarsforsikring bare for skade som rammer fører og reisende med campingbilen. 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter 3.1. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset Videre omfatter forsikringen rettshjelpdekning. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til juridisk bistand og til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fører av den forsikrede campingbil. Selges campingbilen og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også tvist i forbindelse med denne skade Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eierens eller førerens yrke eller erverv, og heller ikke ved tvist som alene hører inn under namsmyndighetene For øvrig gjelder Vilkår nr , Rettshjelpdekning. 4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen 4.1. Ansvarsbegrensning når fører er påvirket. Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel (jfr. Vegtrafikkloven 22 første ledd). Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til campingbilen bruk enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var påvirket, se FAL Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien, blir endret Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for holdes vedlike. Videre er premien basert på: a) at campingbilen er registrert som campingbil hos biltilsynet. [ Side 13 ]

14 [ Side 14 ] b) om motorvognen benyttes til privat bruk, eller til utleie. I forsikringsbeviset er det oppgitt de forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at campingbilen er benyttet i strid med forutsetningene for premieberegningen når sikrede ikke har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringene. Se FAL Ved overskredet kjørelengde foretas reduksjon i erstatningen uansett om overskridelsen for samme motorvogn har funnet sted i inneværende forsikringsår eller tidligere. Erstatningen reduseres til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle være betalt. Se FAL 4-7. Dette gjelder likevel ikke ved brann-,tyveri-, glassrute- og redningsskader når slike dekninger omfattes av forsikringen Er fører i skadeøyeblikket under 25 år og det er gitt rabatt for og avtalt at campingbilen ikke skal brukes av fører under 25 år, vil den maksimale avkortning være kr Se FAL Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: a) Fører av campingbilen skal ha gyldig førerkort. (Selskapet erstatter skade oppstått ved lovlig øvelseskjøring.) b) Campingbilen skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den. Nøklene skal oppbevares adskilt fra campingbilen når denne forlates og de skal alltid holdes utilgjengelige for uvedkommende. c) Når forsikringen omfatter kasko- eller delkaskodekning, skal ekstra dekk og felger til campingbilen oppbevares på avlåst sted for å hindre tyveri. De skal være låst/boltet til fast vegg hvis de oppbevares i fellesgarasje. d) Gods som er med campingbilen skal være forsvarlig sikret slik at det ikke kan volde skade. e) Campingbilen skal til en hver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt og den må ikke utsettes for unormal belastning. f) Campingbilen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. g) Fortelt som ikke er montert på vognen skal oppbevares på avlåst sted. Fellesgarasje regnes ikke som avlåst sted. h) Campingbilen skal ikke benyttes til terrengkjøring Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrifter er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor meget, se FAL Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. (Identifikasjon) Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for campingbilen, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 5. Andre bestemmelser for forsikringen 5.1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet er uten ansvar for tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med at campingbilen er rekvirert av offentlig myndighet Premiereduksjon og premietillegg. Bonus og malus. [ Side 14 ]

15 [ Side 15 ] Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for ansvars- og kaskoforsikringen ved fornyelse med 10 % av basispremien når forsikringstaker har fra 0 % til 60 % bonus eller har malus Når 70 % bonus er oppnådd, reduseres premien med 5 % etter 5 års skadefri kjøring. Høyeste bonus er 75 % Når bonusreduserende skade inntreffer, foretas ingen premieforhøyelse hvis bonus har vært 75 % i 5 skadefrie år eller mer. Etter bonusreduserende skade i de øvrige bonusklasser forhøyes premien med: 15 % av basispremien når bonus før skaden var 75 %, og hadde vært det i mindre enn 5 skadefrie år på rad. 30 % av basispremien når bonus før skaden var f.o.m. 70 % og t.o.m. 10 %. 40 % av basispremien når bonus før skaden var 0 % eller lavere. Premien forhøyes både på ansvars og kaskodekningen selv om bare den ene dekningen berøres av skaden Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som fører til utbetaling under en eller flere av de bonusberettigede dekninger Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing leieren. Eier eller leier av flere motorvogner må opparbeide en bonusrett for hver motorvogn Opparbeidet bonus for motorvogn kan ikke overføres til et annet forsikringsselskap før utestående premie for motorvognen er betalt For forsikringen gjelder ellers: Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Motorvognforsikring Vilkår nr Generelle vilkår Vilkår nr KASKO STANDARD CAMPINGBIL VILKÅR NR vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder 1.1. Selve campingbilen i seriemessig utførelse Serieprodusert innredning som er montert i bilen Deler av campingbilen, herunder 4 ekstra dekk- /felger i standard utførelse Fortelt til campingbil Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på campingbilen, verdi inntil kr (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke Løst utstyr og personlige eiendeler med verdi i alt inntil kr hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Erstatning for enkeltgjenstander er begrenset til kr Penger, bankbøker, verdipapirer, antikviteter, smykker, vin, øl og brennevin, dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekninger omfatter 2.1. Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig plutselig, ytre påvirking. Følgende dekkes ikke: a) Maskinbrudd, dvs. bruddskade på campingbilen eller deler av denne samt skade som skyldes frost. b) Skader på løst utstyr som skyldes ujevnheter i vei, eller som følge av oppbremsing. c) Skade forårsaket av insekter, eller gnagere Vognskade som følge av brann, og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, [ Side 15 ]

16 [ Side 16 ] brukstyveri, forsøk på tyveri, og hærverk i forbindelse med dette Tyveri av ekstra dekk, og felger i standard utførelse Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn. 3. Egenandel 3.1. Ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset Er føreren i skadeøyeblikket under 25 år, økes egenandelen med kr når ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. For øvrig gjelder følgende egenandeler: 3.2. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.2., 2.3. og Egenandelen bortfaller når FG godkjent tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.5. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr Bonus 4.1. Det gis bonus på premien for kaskodekning Ved skader som faller inn under punkt 2.1., reduseres bonus Skade etter sammenstøt med dyr er ikke bonusreduserende. DELKASKO CAMPINGBIL VILKÅR NR vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder 1.1. Selve campingbilen i seriemessig utførelse 1.2. Serieprodusert innredning som er montert i bilen Deler av campingbilen, herunder fire ekstra dekk/felger i standard utførelse Fortelt til campingbil Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på campingbilen, verdi inntil kr (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke Løst utstyr og personlige eiendeler med verdi i alt inntil kr , hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. Erstatning for enkeltgjenstander er begrenset til kr Penger, bankbøker, verdipapirer, antikviteter, smykker, vin, øl og brennevin dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter 2.1. Vognskade som følge av brann og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av campingbilen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse Bruddskade på campingbilen glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn. 3. Egenandel 3.1. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.1., 2.2. og 2.3. [ Side 16 ]

17 [ Side 17 ] Egenandelen bortfaller når FG godkjent tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen. For øvrig gjelder følgende egenandeler: 3.2. Kr ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.4. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr Bonus 4.1. Det gis ikke bonus på premien for delkaskodekningen Skader under delkaskodekningen er ikke bonusreduserende. [ Side 17 ]

18 [ FELLES VILKÅR FOR MOTORVOGNFORSIKRINGER ] [ Side 18 ] Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. ANSVAR MOTORVOGN VILKÅR NR vilkår av Hvilket erstatningsansvar dekningen omfatter 1.1. Dekningen omfatter erstatningsansvar etter Bilansvarsloven av Videre omfatter dekningen ansvar som kan pålegges sikrede etter alminnelige erstatningsregler for tingskade som overstiger beløpsbegrensningen på kr i Bilansvarslovens 9 første ledd, men ellers går inn under Bilansvarslovens regler Ansvar etter Bilansvarsloven for personskade dekkes med ubegrenset beløp. Forsikringssummen for tingskade inklusive erstatningsansvar etter Bilansvarsloven, er kr pr. skadetilfelle Utenfor Norge omfatter dekningen erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar. 2. Skademelding 2.1. Melding om skade, påført fødselsnummer (11 siffer) eventuelt bedriftens Org.nr., skal sendes til selskapet uten ugrunnet opphold. Det påhviler sikrede å overholde sine plikter etter FAL Personskade skal meldes til politiet. 3. Bonus 3.1. Det gis bonus på premien for ansvarsdekningen. (Dette gjelder ikke for moped, veterankjøretøy og snøscooter) 3.2. Skader under ansvarsdekningen er bonusreduserende. (Dette gjelder ikke for moped, veterankjøretøy og snøscooter) FØRER- OG PASSASJERULYKKE VILKÅR NR vilkår av Hvem dekningen omfatter Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den motorvogn som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne. For person som er fylt 70 år er forsikringssummen nevnt i pkt. 7.3, begrenset til kr ved livsvarig invaliditet. 2. Hvor dekningen gjelder Dekningen gjelder i det området som er fastsatt for ansvarsdekningen for motorvognen. 3. Hvilke skader dekningen omfatter Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i eller på motorvognen. Er motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor denne. Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 4. Unntak og alminnelige for dekningen 4.1. Dekningen omfatter ikke ulykkesskade: som skyldes slagtilfelle, besvimelse, eller annen sykelig tilstand, som skyldes jordskjelv, eller vulkanske utbrudd i Norge, som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende, eller narkotiske midler, som er oppstått under deltagelse i forbrytelse, [ Side 18 ]

19 [ Side 19 ] som er oppstått mens motorvognen er rekvirert, eller disponert i forbindelse med mobilisering, eller militærøvelse. Dekningen er likevel i kraft når motorvognen under militærøvelse i fredstid kjøres av eieren, hans/hennes familiemedlemmer eller av personer ansatt i hans/hennes tjeneste, som er oppstått under deltagelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver, eller trening til slike løp Selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, er følgende sykdommer eller sykelige tilstander unntatt fra dekningen: hjerteinfarkt, angina pectoris, kreft, åreknuter, nucleusprolaps, ischias, lumbago, 'hekseskudd', revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, rotsyndrom, rotkompresjon, osteochondrose, skivelesjon, spinalstenose, spondylolisthese, gikt, nevrose. I andre tilfeller settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg har medvirket til den forsikredes død eller invaliditet. Erstatningen nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet eller invaliditeten Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Selskapet svarer ikke for selvmord, eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus), eller sjokk, og ikke for sinnslidelse i medisinsk forstand Grov uaktsomhet. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned, eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift. 5. Melding om forsikringstilfelle Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot selskapet uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Ved forsettlig eller grovt uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan selskapets ansvar overfor vedkommende settes ned eller falle bort. Under enhver omstendighet, bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigete fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 6. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør Den som fremsetter krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger, og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet. 7. Skadeoppgjør ytelser 7.1. Forsikringssummen er begrenset til kr 1,5 mill. i alt for fører og passasjerer i motorvognen. Summen fordeles forholdsmessig - avhengig av dødsfall- eller invaliditetserstatning, jf. pkt. 7.2 og 7.3 mellom de personer som i skadeøyeblikket befinner seg i eller på motorvognen. De forsikringssummer som er nevnt under pkt. 7.2 og 7.3 er under enhver omstendighet øvre grense for selskapets ansvar etter denne dekningen Dødsfall. Har ulykkesskaden medført døden innen 1 år, betales dødsfallerstatning med kr for hver person som ikke er fylt 75 år. Dog er dødsfallerstatningen begrenset til kr dersom den forsikrede da han døde verken hadde ektefelle eller barn under 20 år i live. [ Side 19 ]

20 [ Side 20 ] Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade kommer til fradrag i dødsfallerstatningen. Dødsfallerstatningen tilfaller forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament Invaliditet. Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, kr for hver person, for delvis invaliditet, en tilsvarende mindre del av den. Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at skaden ville ha medført livsvarig invaliditet. Dør den forsikrede innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke invaliditetserstatning. Invaliditetserstatningen tilfaller forsikrede Beregning av invaliditetsgrad Invaliditetstabell. Den varige og skadebetingede medisinske invaliditet skal fastsettes i.h.t. den på skadedagen gjeldende invaliditetstabell fra Sosial- og helsedepartementet (forskrift til lov om folketrygd 13 17, 2.ledd). Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg, eller sosial stilling Invaliditetsvurdering ved tidligere nedsatt funksjonsevne. Tap eller skade på lem, eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt, eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes Invaliditetsvurdering ved annen invaliditet. I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet de prosentsatser som er anført i tabellen i pkt skal tjene som veiledning. Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er nevnt, danner tabellens satser under enhver omstendighet grenser for selskapets erstatningsplikt Vansirende skader/tannskader. Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning Invaliditetsvurdering/erstatningsutbetaling. Invaliditetsgraden vurderes 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen forfaller til betaling på årsdagen for skaden. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, dog ikke lenger enn 3 år for voksne og 5 år for barn under 20 år, etter at ulykkesskaden inntraff. Den forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den lege som selskapet utpeker. Hvis den forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet. Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det allikevel ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kan antas å ville ha medført. OPPGJØRS- OG SKADEBEHANDLINGSREGLER FOR MOTORVOGNFORSIKRING VILKÅR NR vilkår av Skademelding 1.1. Melding om skade, påført sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens Org.nr., skal sendes selskapet uten ugrunnet opphold Person-, brann-, tyveri- og hærverkskader skal meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det. [ Side 20 ]

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Gjelder fra 01.07.2013 Erstatter vilkår av 01.12.2012 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT EGENANDEL PER SKADETILFELLE Reisegods kr 20 000 per sikret punkt A, 1 kr

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2 Ulykkesforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2 3.Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer