2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke menighet skal være et fellesskap for tilbedelse og tilhørighet. Vi vil: - verdsette mangfold og vise raushet - skape tilhørighet og hjelpe til tro - være preget av kvalitet - fremme godt samarbeid og dialog I Bergen domkirke menighet vil du møte en åpen og tjenende folkekirke som deler Bjørgvin bispedømme sin visjon: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menigheten og fremme rettferdighet. MENIGHETENS ÅRSMØTE holdes 6.juni kl i St. Jakob kirke Etter årsmøte er alle invitert til sommerfest! Se innkalling og invitasjon på baksiden av årsmeldingen 1

2 BERGEN DOMKIRKE MENIGHET DOMKIRKEN JOHANNESKIRKEN NYKIRKEN MARIAKIRKEN ST. JAKOB KIRKE BERGEN DOMKIRKE MENIGHET I TALL HOVEDTREKK GUDSTJENESTER OG DELTAKELSE Det ble holdt 164 forordnede søn- og helgedagsgudstjenester i 2012, fordelt på 64 i Domkirken, 56 i Johanneskirken, 44 i Nykirken. Mariakirken og St. Jakob kirke var begge under rehabilitering. I alt deltok ved disse forordnede hovedgudstjenestene. Det gjennomsnittlige antall gudstjenestedeltakere var 116 personer. Se egen oversikt over gudstjenestedeltakelse i menigheten i perioden I tillegg til hovedgudstjenestene ble det holdt 33 andre søndagsgudstjenester, hvorav 26 ble holdt i Korskirken, med til sammen 1812 deltakere (1348 i Korskirken). Det ble holdt 483 hverdagsgudstjenester med til sammen deltakere. Samlet antall gudstjenester i Bergen domkirke menighet i hverdag og helg var 680 med til sammen deltakere. Fjorårets tall var 383 gudstjenester hverdag og helg med til sammen deltakere. DÅP OG KONFIRMASJON 144 ble døpt i kirkene i vår menighet i ble døpt Domkirken, 57 i Johanneskirken og 30 i Nykirken. To dåp ble holdt utenom hovedgudstjeneste. Det samlede tallet for fjoråret var 129, dette gir en økning i antall døpte på 15. Av de 144 døpte, var 85 hjemmehørende innenfor menighetens grenser. Vi døpte m.a.o. 57 barn bosatt i andre menigheter. 73 barn bosatt i Bergen domkirke menighet ble døpt utenfor menigheten. Foreldrene til alle dåpsbarn bosatt i menigheten ble kalt inn til samtale, med orientering om menighetens trosopplæring uavhengig av om barnet ble døpt i eller utenfor menigheten. På samme måte forutsetter vi en kontakt mellom familie og hjemmemenighet når vi døper barn bosatt utenfor menigheten vår. 60 ungdommer ble konfirmert i Bergen domkirke menighet i Det var omtrent likt med i fjor. Medlemsregisteret viste i 2012 at det var 79 døpte i konfirmantårskullet, noe som gir ca. 75 oppslutning om konfirmasjon målt i forhold til antall døpte. I det samme kullet er 23 ungdommer registrert som «tilhørende» Den norske kirke, dvs. de er ikke døpt, men mor og/eller far er medlem av kirken. Når denne gruppen regnes med, er oppslutningen om konfirmasjon i dette årskullet 60 %. Menigheten fulgte sitt innarbeidede konfirmantopplegg med månedlige samlinger i Nykirken, leir på Sætervika, samlinger i interessegrupper (idrett-, friluftsliv-, musikkog sjømannskirkegruppe) og deltakelse på 10 gudstjenester hvorav flere 2

3 fellesgudstjenester i Nykirken (åpningsgudstjeneste, lysmesse, ung messe og avslutningsgudstjeneste). Konfirmantene velger selv i hvilken av kirkene de ønsker at selve konfirmasjonen skal skje. 44 ble konfirmert i Domkirken, 11 i Nykirken og 4 i Johanneskirken. VIGSEL OG GRAVFERD 71 par ble viet i menigheten, mot 80 i 2011 og 103 i par giftet seg i Domkirken, 29 i Johanneskirken, tre i Nykirken, 11 i St, Jørgen, ett i Korskirken og ett på Kristkirketomten. Det ble forrettet 135 gravferder, hvorav et flertall av gravferdene var fra store og lille Møllendal Kapell. Domkirken hadde åtte gravferder, Nykirken hadde seks og Johanneskirken hadde tre. OFRING OG GIVERGLEDE Til sammen ble det samlet inn kr i takkoffer i våre kirker. Av dette var kr til egen virksomhet, mens resten fordelte seg på offerformål vedtatt av menighetsrådet. Blant de eksterne offerformål inngikk offer til menighetens to misjonsprosjekt i Mali og på Madagaskar, og Kirkens nødhjelp. Menigheten har også valgt å gi til eksterne virksomheter med forankring i vår by; Kalfarhuset, Kirkens SOS, Sjømannskirken/Norske kirke i utlandet, Bjørgvin krets av KFUK/M. I tillegg har flere mindre organisasjoner mottatt offergaver fra menigheten. KONTAKT MED BARNEHAGE OG SKOLE Skoler og barnehager besøker kirkene våre, og våre prester og ansatte i trosopplæringen er også på besøk i skoler og barnehager. I 2012 var det 92 besøk av barnehager (i alt 146 avdelinger) og 71 skolebesøk (av 144 klasser) i kirkene. Dette representerer en økning i antallet avdelinger/skoleklasser som kommer på besøk. Det ble gjennomført 20 besøk i barnehager (50 avdelinger) og 4 besøk i skoler (12 klasser) dette er ligger litt høyere enn fjoråret. Tallene inkluderer aktiviteten i Barnas katedral OPPLÆRING OG DIAKONI I ALLE ALDERSGRUPPER Det ble utdelt 17 4-årsbøker, 14 6-års bøker og 48 bibler/nt til barn og unge utenom konfirmantene. 184 barn under konfirmasjonsalder deltar i ulike arrangementer som søndagsskole, babysang, Lys Våken, Tårnagenthelg, dåpsskole, barneklubb o.a. For voksne og eldre finnes det 9 ulike tilbud (samtalegrupper, bibelgrupper, eldretreff o.a.), og 30 personer deltok på bibelkurs. Menighetens besøkstjeneste har avlagt 100 hjemmebesøk, og det er blitt avholdt 151 andakter på institusjoner/aldershjem. Det er også blitt arrangert tre menighetsturer. Menigheten har få eller ingen diakonale og opplæringsmessige tilbud til ungdom utover konfirmantarbeidet, og etter konfirmasjonsalderen (15 25 år), men dette er en målgruppe for arbeidet som nå drives frem i St. Jakob Ung katedral. 3

4 Bergen domkirke menighet har ønsket mest mulig åpne kirker, og i 2011 kunne vi holde åpent 200 dager/kvelder. Domkirkens åpne dag hver torsdag startet opp høsten KIRKEMUSIKK OG KULTUR Menigheten arrangerte 153 konserter i løpet av 2012, som samlet i alt tilhørere. I tillegg ble det avholdt 39 konserter i andres regi. Disse hadde til sammen besøkende til sammen Korskirken har 2012 hatt 104 konserter med til sammen tilhørere. For kirkene innenfor Bergen domkirke menighets grenser gir dette et totalt konsertantall på 296 og publikum på Det drives 5 kor for barn og unge med til sammen 75 medlemmer. For voksne har menigheten 3 kor, med til sammen 70 medlemmer. Kirkeakademiet og Barnas katedral samlet 200 tilhørere på sine 12 åpne forestillinger og arrangementer. FRIVILLIGE 210 personer bidrar til menighetens arbeid gjennom frivillig innsats i bl.a. gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, komité- og utvalgsarbeid og diakoni. 4

5 Sum Nykirken Maria Johannes Domkirken STATISTIKK FOR HOVEDGUDSTJENESTER I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp utført i hovedg.tj. BDM hvorav bosatt i BDM Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Dåp utenom hovedg.tj Bosatt i BDM, døpt utenfor

6 ANSATTE I 2012 Domprost Jan Otto Myrseth Ledende sokneprest Bjarne Aagaard Sokneprest Jacob Frode Knudsen Sentrumsprest Atle Moe Spesialprest for Barn og Unge Åse Kristin N. Aagaard Dialogprest/Spesialprest for diakoni Hildegunn Isaksen Sentrumsprest Anna Bæckström Hovda Domkantor Kjetil Almenning Kantor Karstein Askeland Barne- og Ungdomskantor Anita Haugland Berge (permisjon) Kantor Asbjørn Myksvoll Eirik Minde (vikar for kantor) Line Vederhus (vikar for kantor) Prosjektleder St. Jakob Ung katedral Anne Line Kroken Menighetspedagog og leder Trosopplæringen Hilde Tetlie Styrer i Åpne Barnehager og Daglig Leder av Barnas Katedral Jan Frode Sandvik Pedagogisk Leder i Nykirken Åpen Barnehage Anne Sofie Kallekleiv Pedagogisk Leder i Maria Åpen Barnehage Anne Stiegler Diakonimedarbeider Solveig Sjursæther Administrasjonsleder Marit Jørstad Daglig leder Kristin Knudsen (fra november) Kirketjener Hilde Gjessing (permisjon) Kirketjener Finn Oscar Svendsen Kirketjener Sidsel Grønlund (vikar) MENIGHETSRÅDET 2012 (frem til november) Kristin Knudsen, leder Gudmund Waaler, nestleder Heidi Lee Mannes, nestleder Christian Nesset Jone Trovik Finn Alexander Clementsen Hilde Christine Lien Åsta Rosendahl Knudsen Magli Sofie Økland Christian Vedeler Bjarne Aagaard 1.vara Otto Grønner 2.vara Dag Bakka jr. Fra november trådte Kristin Knudsen ut av Menighetsrådet, og Gudmund Waaler ble valgt som leder. Nye nestledere ble Christian Nesset og Åsta R. Knudsen. Otto Grønner fikk fast plass i rådet, mens Dag Bakka jr. er 1.varamedlem. 6

7 ÅRET 2012 I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET GUDSTJENESTEREFORMEN Menighetsrådet vedtok nye, lokale grunnordninger for gudstjenester i Bergen domkirke menighet. For hovedgudstjenestene Domkirken, Johanneskirken og Nykirken er det kirkekomiteene som har utarbeidet forslagene, etter mandat fra menighetsrådet. De ordninger som ble vedtatt er blitt prøvd ut i de respektive kirkene, og er således et resultat av en grundig og langvarig prosess en prosess med meningsbrytninger og endelig vedtak om ordninger som gir rom for ulike kirkelige tradisjoner og kulturelle uttrykk innenfor menighetens grenser.. Hvordan vi skal tenke helhetlig om menighetens samlede gudstjenestetilbud, forblir et strategisk hovedspørsmål for Bergen domkirke menighet i det videre arbeidet, og i evalueringen av ordningene. Hovedregelen er at hver kirke har sin gudstjenesteprofil uavhengig av ansvarshavende prest og kirkemusiker, og er noe av bakgrunnen for vedtaket menighetsrådet har gjort om ny grunnordning. Gudstjenesteprofilen avspeiler de ulike kirkenes funksjon og karakter: Domkirken er, foruten å være menighetens kirke, også hele bispedømmets og biskopens hovedkirke. Felleskirkelige anliggender som innføring av nye liturgier eller bibeloversettelser, jubileer og økumeniske begivenheter markeres gjerne spesielt i Domkirkens gudstjenester. Hovedgudstjenestene i Domkirken er klassiske i formen og preges av gode musikalske krefter. Johanneskirken er, med sin synlige beliggenhet, sitt store kirkerom og sin kulturåpne profil, også kirke for hele byen. Inspirert av kirkens særegne alterbilde av M. Grønvold (Jesus ber), har bønnen en sentral plass i Johanneskirkens gudstjenesteliv. Gudstjenestene pregs tidvis av kunstkulturelle samarbeid, og Kafé A Capella er stedet for sosial samling. Om sommeren holdes internasjonale messer. Nykirken er kirke for Nordnesfolk og samtidig Barnas katedral for hele menigheten og byen. Mange av gudstjenestene er preget av barns medvirkning. Det gleder også mange voksne seg over. Barnas katedral har et mangfoldig gudstjenesteliv som farges av forsamlingens sammensetning fra søndag til søndag, med involvering av konfirmanter, dåpsforeldre, åpne barnehager m.fl. HVORDAN SKAPE TILHØRIGHET Det må sies at ulike liturgier i seg selv ikke umiddelbart trekker nye mennesker til gudstjeneste. Det må mer til for at byens mennesker skal oppleve tilhørighet til kirken slik vi ønsker. Viktige stikkord her er bl.a. Gudstjenester som vekselvirker med annet menighetsarbeid. f.eks. medvirkning fra konfirmanter, barnekor, barneteatergruppe, babysang, åpne barnehager, m.fl. Menigheten ønsker en positiv samhandling med byens organisasjons- og kulturliv. Det ligger et potensiale i å knytte flere forbindelseslinjer mellom 7

8 gudstjenestelivet og det rike kulturlivet som utspiller seg i kirkene i form av konserter, teateroppsetninger o.l. I noen tilfeller bør vi forholde oss til den vedtatte gudstjenesteordningen med en viss fleksibilitet for å gi rom for fruktbare kulturimpulser. ANDRE TYPER GUDSTJENESTER De ordninger som menigheten har innarbeidet for regelmessige hovedgudstjenester som vil avvike fra normalordningene, er også sendt inn til godkjenning i forbindelse med gudstjenestereformen dette er viktige elementer i menighetens omfattende gudstjenestetilbud, og berikende for gudstjenestelivet generelt og høytidene spesielt. Dette gjelder Lysgudstjeneste m/konfirmanter (N), Julesanggudstjeneste (D), Julaftensgudstjeneste ordning for hver av kirkene, Askeonsdagsmesse(D), Pasjonsgudstjeneste Langfredag, Påskenattmesse (D), Påskesangmesse (D) i 2. påskedag, «Perlegudstjeneste» (Avslutningsmesse for konfirmantkullet), (N), Gospelmesse 17.mai (J), Konfirmasjonsgudstjeneste, Økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten 2.pinsedag, Bots- og bønnedagsmesse, Norsk-engelske messer (sommersøndager) (J), Salmehefte for norsk-engelske messer, med tekster på norsk og engelsk. ST. JAKOB KIRKE UNG KATEDRAL Menighetsrådet har i en årrekke planlagt å ta i bruk St. Jakob som en kirke for ungdom, og i 2012 startet arbeidet for alvor, i godt og konstruktivt samarbeid med Akasia/BKF. I første rekke begynte vi oppussingen i menighetsavdelingen i kirken. Her skal det bli klubblokaler i den gamle hybelen, lydstudio i lille salen i andre etasje, datarom og en liten scene i første etasje. Bygget får også nytt kjøkken og nye toaletter. Det er meningen at kirken skal være en hjørnestein i arbeidet for unge over konfirmasjonsalderen og for studenter. For ungdommen ser vi for oss at kirken skal bli et aktivitetssenter, med spesiell vekt på ulike typer kultur. I lydstudio skal ulike grupper kunne øve og spille inn musikk, og den gamle hybelen kan fungere som sosialt samlingspunkt. Datarommet skal kunne brukes til skapende arbeid med lyd, tekst og bilder. Menighetssalen er tenkt som sted for konserter og arrangementer med husets ulike band og grupper. Inni kirken blir orgelet restaurert, og blir øvingssted for ungdom fra orgelklubben Ferdinand. Hele bygget planlegges å tas i bruk i løpet av 2013 med begynnende åpning på våren, og offisiell åpning av hele bygget sent i Prosjektleder Anne Line Kroken ble tilsatt i 50 % stilling fra høsten 2012, og leder arbeidet med programplanlegging. For studentene vil huset kunne fremstå som en ressurs på samme måte som for ungdomsgruppen. Vi ser for oss at studentene våre skal kunne være med å lede arbeidet. Vi ser også for oss at det vokser frem et eget arbeid for studenter på huset, med gudstjenestearbeid og felles aktiviteter. St Jakob blir en kulturkirke for og av unge, men skal også innimellom fungere som en profesjonell kulturkirke. Her er det særlig to arbeidsfelt som er aktuelle. Lydstudio og resten av kirken kan i stille perioder leies ut til plateinnspillinger, og kirken vil bli meget velegnet til konserter, Jakobsmesser og andre arrangementer. 8

9 For Bergen domkirke menighetsråd er dette en stor og offensiv diakonal, kulturell og kirkebyggende satsing på en aldersgruppe som har få tilbud i vår menighet, og det arbeides kontinuerlig for en sunn økonomi i prosjektet. KONTAKT MED VÅR VENNSKAPSMENIGHET Vår relasjon til vennskapsmenigheten vår i Southwark Cathedral i London, er i stadig utvikling. Siden avtalen ble undertegnet første gang i år 2000, har det vært avviklet en rekke besøk fra Bergen til London og omvendt. I 2012 var det besøk fra London til Vestlandets hovedstad. En gruppe på 10 personer besøkte oss, og samtlige ble innkvartert privat. Dette styrker fellesskapet og nærer kjennskapet. Den store utflukten var lørdagen da vi dro til Moster og avholdt messe i Game Moster kirke et sted som i særlig grad bringer våre to menigheter sammen. I året 995 ble den første messen avholdt her, etter at Olav Tryggvasson hadde satt seil over Nordsjøen, med sine menn, prester og diakoner. Året før var kongen blitt døpt av biskopen av Winchester. Han var på den tiden også biskop i det området som i dag kalles Southwark bispedømme, og hans residens lå bare 150 meter fra den nåværende katedral. KLOKKESPILL I JOHANNESKIRKEN Kantor Asbjørn Myksvoll startet allerede i 2002 arbeidet med å skaffe nytt klokkespill til Johanneskirkens tårn det naturlige stedet for et klokkespill i byen. Bergen er en av de få kystbyene som ikke har et slikt instrument til glede for hele befolkningen, hverdag som fest. Nå har imidlertid saken fått ny og god fart, og Bergen kirkelige fellesråd v/kirkevergen har garantert for investeringen slik at arbeidet med anbud er i gang, og en planlegger at det vil stå ferdig sommeren Det er nedsatt en klokkespillkomite som arbeider for videre innsamling av midler, noe som er betydelig enklere nå som en vet at klokkespillet blir en realitet i nærmeste fremtid. Komiteen består av kantor Asbjørn Myksvoll, kirkeverge Kjell Bertel Nyland, daglig leder Kristin Knudsen og kunstner Anne Randine Øverby. 9

10 BERGEN DOMKIRKE MENIGHETSRÅD ARBEIDET I MENIGHETSRÅDET GJENNOM ÅRET GENERELT OG SPESIELT I 2012 Menighetsrådet har avholdt ni møter i løpet av 2012, og behandlet i alt 90 saker. Menighetsrådet har en allsidig og god sammensetning, både aldersmessig, yrkesmessig og interessemessig. Møtene er preget av godt fremmøte, frisk debatt, konstruktivitet og godt humør med samstemmige vedtak i de aller fleste vedtak. Vi konstaterer også at det gir resultater med langsiktighet i arbeidet. Dette innebærer tydeliggjøring av nødvendige satsinger på veien frem mot de valg og vedtak som skal fattes. I denne prosessen er kommunikasjon og møter mellom råd og menighetens ansatte i ulike avdelinger og geografiske områder av sosial, faglig og åndelig art vesentlige. Menighetsrådets sammensetning ble endret i november da tidligere leder for menighetsrådet Kristin Knudsen ble ansatt som daglig leder i menigheten. Gudmund Waaler ble valgt som ny leder, og nye nestledere ble Christian Nesset og Åsta R. Knudsen. Otto Grønner rykket opp som fast medlem i rådet. I fjorårets årsmelding ble det trukket opp noen visjoner for 2012: Menighetens nettsider St. Jakob kirke tar form, og klargjøres for bruk som Ung katedral Innføring av ny liturgi i kirkene våre med hver sitt lokale særpreg Arbeide målrettet for at Mariakirken når den åpner i 2015, også blir en arena for gudstjenestefeiring Særskilt oppmerksomhet på Dræggen-området, spesielt på det diakonale området Finansiering og tilrettelegging av en halv stilling som spesialprest med diakoni som hovedfelt Øke menighetens administrative ressurs. Vi kan med tilfredshet konstatere at disse visjonene har bidratt til å nå noen mål 2012, og bidrar til måloppnåelse et stykke lenger fremme: Bergen domkirke menighet sine nettsider er publisert og tatt i bruk, og menigheten har også fått sin egen Facebook-side: Bergen domkirke menighet. Det har vært arbeidet med rehabilitering av St. Jakob kirke gjennom store deler av året, og nye toaletter, kjøkken og menighetssal var nær ved ferdigstillelse ved årsskiftet 2012/2013. Samarbeidet mellom Bergen domkirke menighet og Akasia/BKF har vært konstruktivt og godt. Prosjektleder Anne-Line Kroken ble ansatt fra august 2012 for nettverksbygging, planlegging og utvikle samarbeidsrelasjoner i Ungdomsprosjektet St. Jakob. 10

11 De ulike kirkekomiteene har arbeidet jevnt med gudstjenestereformen, og alle kirkene kunne første søndag i advent innføre sine lokale liturgier alle godkjent av biskopen. Menighetsrådet har i vedtak, møter og brev arbeidet med visjoner for Mariakirken når den åpner på nyåret Det arbeides jevnt for at ressursgrunnlaget blir best mulig for at fire satsingsområder kan realiseres etter gjenåpning: o Mariakirken skal benyttes av menigheten til dåp, vielser og gudstjenester. o Mariakirken rommer en liturgisk og teologisk mangfoldig historie som vi ønsker å gi nytt liv i møte med vår moderne kultur. Bergen domkirke menighet ønsker at Mariakirken skal bli et senter for liturgisk og økumenisk arbeid i bispedømme. o Mariakirken skal stå sentralt i kulturlivet i Bergen, med en helt klar kirkelig profil. o Mariakirken skal være en profesjonell og kirkelig aktør i møte med barn fra barnehager, skoler, turister og andre historisk interesserte. Hildegunn Isaksen ble tilsatt som spesialprest for diakoni (50 %) sommeren 2012, og har særlig fokus, sammen med frivillige på Dræggen-området, hvor prosjektet «På vei hjem» ble startet opp høsten Bergen domkirke menighet fikk økt sin administrative ressurs fra BKF med 50 % fra november Bergen domkirke menighetsråd vedtok i desember å øke stillingen med 25 %, med forutsetning at BKF vil bidra med de siste 25% til en full stilling. VISJONER FOR 2013 St. Jakob kirke tar form, og klargjøres for bruk som Ung katedral. Offisiell åpning av hele kirken i løpet av året, og kirken fylles av ungdom, liv, musikk, dans, kreativitet og teknikk! Innføring av ny liturgi i kirkene våre med hver sitt lokale særpreg. Samle erfaring og la evalueringen fungere konstruktivt i forhold til justeringer og endringer. Fortsatt å arbeide målrettet for at Mariakirken når den åpner i 2015 blir en arena for gudstjenestefeiring, økumenikk, kultur og historisk besøkssted, og arbeide for at ressursgrunnlaget for prestetjeneste, kantortjeneste og kirketjeneroppgaver blir tilfredsstillende. Barnas katedral feirer 10 års kulturarbeid blant barn og unge i skole/kirkefeltet. Arbeide for større spredning av det økonomiske ansvaret. 11

12 KIRKENE VÅRE Aktiviteten er jevn og ulik i de tre kirkene som har vært åpne i 2012 Domkirken, Johanneskirken og Nykirken. Kirkekomitéene knyttet til den enkelte kirke har som særlig oppgave å delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene, samt lokalt menighetsbyggende arbeid. Felles utfordringer er Gudstjenestereformen Ny lokal grunnordning skal vedtas og godkjennes. Kirkekomiteene deltar aktivt i dette arbeidet. Menighetsbygging Skal skje i god balanse mellom den lokale, gudstjenestefeirende menighet og «stormenigheten». Frivillige Gudstjenestereformen innebærer involvering av frivillige, og vi trenger både å rekruttere, oppmuntre og ta vare på denne verdifulle, menneskelige ressursen. Bred deltakelse Vi trenger å arbeide videre med at menigheten skal favne bredt med sine gudstjenester, dvs. også alle aldersgrupper. DOMKIRKEN Kirkekomiteen i Domkirken har hatt 8 møter i 2012 og behandlet i alt 57 saker. Referat er løpende sendt til menighetsrådet. Komiteen består av: Christian Nesset (fra MR), Jacob Frode Knudsen, Andor Roald, Kjetil Almenning, Odd Sætre, Jan Otto Myrseth og Bjarne Aagaard. Felicity B Rinde var med i årets 8 første måneder. Hun representerte Domkoret, men valgte å tre ut av komiteen og vi har ikke lykkes i å finne hennes erstatter. FRA ÅRET SOM GIKK I DOMKIRKEN Det var vært vanninnsig i kjelleren, som har gjort at toalettene i perioder ikke kunne brukes. En konsekvens er at Søndagskolerommet ikke lenger kan brukes. De bruker nå kun Skrudhus/ Skrudhushall. Like før jul presenterte Akasia en modell for ombygging av kjøkken og toalett i tilbygget, som forventes gjennomført i løpet av Det ble avviklet 2 radio-overførte høymesser i Domkirken, som begge ble sendt på NRK: en om våren 2012 og en om høsten. Mye arbeid er lagt ned i å komme frem til en helstøpt, klassisk gudstjenesteliturgi. I denne henseende har kirkekomiteen arbeidet som et gudstjenesteutvalg. Det har vært et fruktbart samarbeid mellom prester, kantorer og frivillige i å finne frem til de kloke valgene for vår kirke. Høsten 2012 ble det hele sendt biskopen i Bjørgvin for endelig godkjennelse. I begynnelsen av mai var det besøk av en gruppe på 10 personer fra Southwark Cathedral, og høydepunktet var nok gudstjenesten i Gamle Moster kirke. 12

13 Vi var aktivt involvert da bispedømmet i juni 2012 tok imot en delegasjon fra Turku i Finland med tanke på å etablere en vennskapsrelasjon med kirken der borte. Årsdagen for terroren 22. juli ble markert i Domkirken på årsdagen. Selv om dette var midt i fellesferien, var det godt fremmøte. Biskopen ledet gudstjenesten og musikalsk ansvarlig var domkantor Almenning. I slutten av september, på Mikkelsmess ble det arrangert en jubileumskonsert som markerte at Domkirkens Rieger-orgel var 15 år. Kantor Askeland gledet de fremmøte med sitt orgelspill. Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere nye frivillige medarbeidere, og «pleie dem» for å beholde dem. Tidlig høst ble det avholdt lunsj for dem hjemme hos Jacob Frode Knudsen etter gudstjenesten. Det har vært et savn at vi hele året har vært uten fast kirketjener. Kirkekomiteen er et nyttig samarbeidsorgan i Domkirken, og det muliggjør både behandling av aktuelle saker og informasjon mellom de ulike aktører og arbeidslag i kirken. JOHANNESKIRKEN Medlemmer i kirkekomiteen: Sentrumsprest Anna B. Hovda, kantor Asbjørn Myksvoll, studentprest Marie Grindheim, Greta Gramstad, Marit Salomonsen, Birte Lundhaug, Otto Grønner. Kristin Knudsen var menighetsrådets representant frem til november 2012, da hun trådte ut av MR. Kirkekomiteen har hatt 6 ordinære møter i løpet av 2012, med tillegg av noen «liturgisamlinger» i forbindelse med arbeid med gudstjenestereformen. FRA ÅRET SOM GIKK I JOHANNESKIRKEN GUDSTJENESTEREFORMEN Første halvår var komiteens arbeid særlig fokusert mot å kunne være med på å utvikle ny liturgi-ordning for Johanneskirken lokalt. Flere kreative og inspirerende samlinger ble gjennomført, og resulterte i et enstemmig forslag fra komiteens side i juni, som menighetsråd og videre Biskop godkjente. I løpet av høsten har dette gradvis blitt implementert i gudstjeneste-livet, og i siste komite-møte før jul tok vi den første lille evalueringen. Konklusjonen var at vi mener å kunne oppleve at den nye ordningen fungerer bra for alle. JOHANNESKIRKEN OG NÆRMILJØET Et nytt fast punkt på agendaen til hvert møte har vært: «Hva ønsker vi å fylle Johanneskirken og nærmiljøet med av aktiviteter/tiltak, og hvordan utvikler vi Johanneskirkens profil? Målet er at vi kan konkretisere noen punkter som menighetsrådet skal ta stilling til i løpet av KVELDSGUDSTJENESTER OM TORSDAGENE De nå regelmessige torsdagskveld-messer med suppe-servering i etterkant har funnet sin form, med dialogkveld/taize-preg annenhver uke med 13

14 Hildegunn Isaksen, og annenhver uke kveldsgudstjeneste v/anna B. Hovda eller en annen av menighetens prester. Ukentlige kveldsgudstjenester med kveldsmat og lav terskel er noe kirkekomiteen ønsker å videreføre. FRIVILLIGE Vi har en flott gjeng med frivillige gudstjenestemedarbeidere, og to ganger i året å arrangeres kveldssamling med god mat og hyggelig atmosfære. KIRKEKAFFE Kirkekaffen holdes nå alltid i Kafé a Capella. Her trekkes like mye mennesker som da den var bak i kirken. Samtidig er det mye enklere for kirkevertene med gode kjøkken- og utstyrsforhold, samt hyggeligere å kunne sitte rundt et bord for samtale og litt mat. STUDENTMENIGHETEN Studentmenigheten holdt ukentlig hverdagsmesser i Johanneskirken samt enkelte søndagskveldsmesser. Studentmenigheten har et ønske i studentmenigheten om å knytte seg sterkere til Johanneskirken, og som et uttrykk for det er nå en av studentprestene medlem i kirkekomiteen i Johanneskirken NORSK-ENGELSKE GUDSTJENESTER I juli holdt menighetens prester norsk-engelske gudstjenester i Johanneskirken søndag kl. 11. Det ble utarbeidet en egen liturgi for disse og et eget hefte med salmer som kan synges både på norsk og engelsk. Det var en god erfaring å være sammen om å feire gudstjeneste på tvers av språk- og konfesjonsgrenser. 14

15 NYKIRKEN Høsten 2012 ble det satt ned en ny kirkekomité i Nykirken. Medlemmer i komitéen: Haakon A. Gudbrandsen, Heidi Lee Mannes, Da Bakka jr., Anne-Sofie Kalleklev, Kristine Kjærgaard, Hilde Tetlie, Bjarne Aagaard, Åse Kristin Nøkling Aagaard FRA ÅRET SOM GIKK I NYKIRKEN Tilrettelegging Etter samtykke fra Riksantikvaren, ble frontene foran de to benkeseksjonene som vender rett mot alteret, tatt bort. Dette gir bedre sikt og har åpnet et nytt «rom i rommet». Økt aktivitetsnivå i Nykirken er gledelig! Med dette melder behovet seg for praktisk tilrettelegging. Vi er blitt en «stor» stab og dette merkes på kontorfasilitetene. Det er satt inn to nye «klienter» i dåpssakristiet. Dette oppleves dessverre ikke som et nyttig rom, da det samtidig skal benyttes som dåpsrom og grupperom for konfirmanter. Det vil i 2013 arbeides for en generell oppgradering/opp-pussing av hovedsakristi/kontoret (bl.a. nytt kjøkken) og evt. løsninger på små-rommene i kirken. Nytt lydanlegg Det har skjedd en vesentlig forbedring både av lydkvaliteten, antall mikrofoner og høyttalere og muligheten for å styre lyden på best mulig måte. Kirken er nå f.eks. utstyrt til å kunne ha band med i gudstjenester. Vi ser etter hvert behovet for å ha en person som kan styre lyden under gudstjenestene. Dette kan ikke kirketjeneren ha ansvar for. Vi gleder oss over at nytt flygel er på plass og at forsangertjenesten er mer forutsigbar. Åpen kirke på tirsdag Som tidligere, var det også i 2012 ukentlig åpen kirke på tirsdag formiddag, med orgelmeditasjon, skriftlesing og sosialt samvær. Gudstjenestedeltakelse Deltakelsen om hovedgudstjenestene har økt jevnt gjennom flere år, noe som fortsatte i Gudstjenester der barn og unge er særlig involvert, bidrar spesielt til økningen. Vi klarer i økende grad å involvere ulike grupper i menighetens barne- og ungdomsarbeid i gudstjenestene (åpne barnehager, barnekor, babysang, teatergruppe, konfirmanter, musikkelever, trosopplæringstiltak som f.eks. «Tårnagenter» m.fl.). Tilbakemeldingene fra gudstjenestene er gode og vi opplever at vi er på rett vei! Samtidig som flere «involverings-gudstjenester» er på plass, ser vi et økende behov for de frivillige både før, under og etter en gudstjeneste. Kirkekomitéen stiller opp, men vi har ennå en vei å gå før alt er kommet inn i gode og faste rammer. 15

16 BARNAS KATEDRAL En av Nykirkens viktige funksjoner, er funksjonen som Barnas Katedral. Herunder omtales produksjon, fremføring og avvikling av forestillinger i Barnas Katedral, et tilbud som når langt ut over menighetens grenser. Arbeidet er basert på nært samarbeid med kunstnere og produsenter i de ulike forestillingene. Jan Frode Sandvik er produsent/leder for Barnas Katedral. SAMARBEIDSPARTNERE I 2012 Kirkerottene fra IKO-forlaget består av Mari Cathrine Brostuen Hagen og Marianne Steinsrud. Dukkenikkerne består i hovedsak av Jack Markussen, Gabrielle Barth, Monica Solheim og Jan Holden. Som gruppe er disse involvert i Juleevangeliet og Noas Ark. Gabrielle Barth har i tillegg skrevet både manus og regi på pinsespillet En lang natts ferd mot dag, der Monica Solheim og Siri A. Kristensen spiller. Barth har også vært medvirkende i stykket Metamorfose Sommerfuglens påskedans. Teater Uno v/annicke Gill spiller i Farvel, Hr. Muffin. FORESTILLINGER OG PUBLIKUM Totalt har vi hatt besøk av 5623 publikummere på følgende forestillinger, fordelt på 58 visninger, og målgruppene for de ulike produksjonene er varierende i alder. MARS METAMORFOSE SOMMERFUGLENS PÅSKEDANS (0 3 ÅR) Stykket ble spilt som sju barnehageforestillinger på dagtid, samt en åpen. Publikumstall: 363 (barnehager) + 40 (åpen forestilling). Totalt: 403 JUNI PINSESPILLET LANG NATTS FERD MOT DAG (10 12ÅR) Vi følger Maria og Sofia en natt i livet deres. De møtte hverandre under dramatiske omstendigheter i Jerusalem for noen uker siden, og nå gjemmer de seg for de romerske soldatene i en by ved kysten. Mens de venter på at natten skal ta slutt forteller Maria om alle de dramatiske og underlige tingene som skjedde i påsken og pinsen. Det ble oppført 10 skoleforestillinger på dagtid. Publikumstall: 746 OKTOBER FARVEL HR MUFFIN (5 10 ÅR) En varm og poetisk historie som handler om døden, i form av at marsvinet Hr Muffin dør. Barnas katedral har utarbeidet et pedagogisk tilrettelagt tilbud som ble tatt i bruk etter forestillingen. I 2012 ble deler av stykket vist på søndag kl.11 under Barnas Allehelgensdag. Det ble oppført fem skoleforestillinger på dagtid og en åpen forestilling. 16

17 Publikumstall: 484 (skoleforestillinger)+150 (åpen forestilling). Totalt: 634 NOVEMBER KIRKEROTTENE (3 6 ÅR) Her møter vi sirkusrottene som ble kirkerotter. Vesle og Frodo er ofte ute på eventyr og evner å skape engasjement blant barna som ser på. Menighetene i Landås, Indre Arna og Os kjøpte hver sin kveldsforestilling. Det ble oppført tre barnehage-/skoleforestillinger på dagtid og fire åpne kveldsforestillinger. Publikumstall: 365(skole-/barnehageforestillinger) (åpne forestillinger). Totalt:685 DESEMBER JULEEVANGELIET/OG DET SKJEDDE I DE DAGER (3 10 ÅR) Vi blir tatt med til år 0. Stedet er Nasaret, og selvsagt reiser vi den lange veien til Betlehem sammen med Maria og Josef. Ved siden av å få innblikk i Josefs forberedelser og Marias venting, møter vi en rekke karakterer rundt selve kjernefortellingen. Ved hjelp av dukker og mennesker, tar Dukkenikkerne barna med på en fascinerende, lærerik og morsom reise til Bethlehem i år 0. Stykket spilte 23 skoleforestillinger på dagtid og fire åpne helgeforestillinger. Publikumstall: 2920 (skoleforestillinger) (åpne forestillinger). Totalt: 3155 KULTURAKTØR I SKOLE/KIRKE-SAMARBEIDSFELTET UT OVER MENIGHETENS GRENSER Barnas katedral har etablert seg som en aktør i Bergens kulturtilbud, holder høy kvalitet og leverer gode opplevelser. Det mottas høy og god skåring i brukerundersøkelser, ikke minst fra lærere og førskolelærere i hele Bergen kommune. Barnas Katedral er i all hovedsak finansiert av Bergen domkirke menighet selv, med noe tilskudd fra ulike fond og stiftelser, samt egenbetalinger. Frem mot 10-årsjubiletet i 2013 arbeides det for en utvidet økonomisk forpliktelse fra naturlige samarbeidspartnere som Bjørgvin bispedømme og Bergen kirkelige fellesråd. Mer info: 17

18 TROSOPPLÆRING De som i hovedsak er tilknyttet trosopplæringen er menighetspedagog Hilde Tetlie (koordinator for trosopplæringen), Åse Kristin Aagaard (spesialprest for barn og unge), Anita Haugland Berge (barne- og ungdomskantor) og Jan Frode Sandvik (Produsent i Barnas Katedral og styrer i Åpen barnehage). Sommeren 2012 fikk kantor Anita ut i morspermisjon, og vi fikk inn vikar Eirik B Minde og Line Dybdal, som delte vikariatet 60/40. Det ble en god løsning. Det er mye å glede seg over i vårt trosopplæringsarbeid, og har lykkes i å skape et bra miljø for småbarnsfamilier: familiegudstjenester med sosial samling i etterkant 1 gang i måneden superonsdag/torsdag med middagsservering i hver av de åpne barnehagene med jevne mellomrom babysang i Nykirken hver torsdag har også blitt en suksess, med opptil 25 babyer på det meste. Når barna har blitt for store og trenger ytterligere stimuli, blir de ofte brukere av de åpne barnehagene. Barnegospel i SFO Dette har blitt et populært tilbud som stadig vokser. Vi er veldig fornøyd med å ha kommet inn i SFO på Nordnes med tilbud om Barnegospel. Koret har vært med på flere gudstjenester gjennom året, og målet er min 2 hvert semester. Høsten 2012 delte vi koret i to grupper, da vi var blitt 40 medlemmer! Nå er det en gruppe for 1-2 klasse og en fra 3-4 klasse. Det har vist seg å være lurt, med tanke på ro på øvelsen og mer fokus på den enkelte i koret. Tilrettelagte gudstjenester: Høsttakkefest m/ 4-årsbok, Mukulamesse m/4- års bok, Skolestartgudstjeneste, Barnas påskefest m/ 6-års bok Andre gudstjenester: Karnevalsgudstjeneste, Barnas allehelgensgudstjeneste, månedlige Åpne barnehagegudstjenester, Lys våken gudstjeneste, Tårnagentgudstjeneste m.m. REKRUTTERING Vi erfarer at det ikke er så lett å få til god oppslutning om de spesifikke trosopplæringstiltakene for de ulike alderstrinn, som er skissert i vår lokale plan for trosopplæring. Utfordringen er å tenke konstruktivt omkring dette. vi må ut der folk er, for å bygge relasjoner Mange foreldre sender lettere barna sine til kirken når de vet de møter kjente ansikter, enten det er ansatte eller frivillige. Invitasjoner som sendes ut via post får som regel lite respons. Skoler og barnehager Det er viktig at vi som jobber med trosopplæring får innpass i skoler/barnehager, sånn at barna vet hvem de vi treffe igjen dersom de kommer til kirken. En god og virksom skole-/kirkeplan der vi jevnlig møter de ulike årskullene, tror vi generelt vil øke antall påmeldinger til Kirkens trosopplæringstiltak. Dette bør det jobbes videre med i Tilhørighet i hele menigheten Mange kjenner særlig tilhørighet til en av kirkene i menigheten vår. Det er et mål at flere fatter interesse for det som foregår i annen kirke enn den kjenner mest tilhørighet til. Dette må vi leve med her i sentrum, på godt og vondt. Det gode er at vi har fantastiske bygg vi kan invitere barna inn i bygg som er proppfulle av spennende historie, noe vi nyter godt av når vi har Lys våken eller Tårnagenter. 18

19 Barnegospel i SFO Dette har blitt et populært tilbud som stadig vokser. Vi er veldig fornøyd med å ha kommet inn i SFO på Nordnes med tilbud om Barnegospel. Koret har vært med på flere gudstjenester gjennom året, og målet er min 2 hvert semester. Høsten 2012 delte vi koret i to grupper, da vi var blitt 40 medlemmer! Nå er det en gruppe for 1-2 klasse og en far 3-4 klasse. Det har vist seg å være lurt, med tanke på ro på øvelsen og mer fokus på den enkelte i koret. MÅL FOR TROSOPPLÆRINGEN Trosopplæringen i BDM må søke å nå ut til flest mulig av våre menighetsbarn, og har som mål at kirken blir en naturlig del av barn og unges oppvekst, og at de kan få frimodighet til å kalle seg kristne. Fremfor alt skylder vi våre dåpsbarn å legge til rette for at de får mulighet til å bli kjent med den tro de er døpt inn i. For å søke å nå disse målene, må vi jobbe strategisk og systematisk med å skape gode møtepunkter for hver aldersgruppe fra 0 til 18 år. Vi tar mål av oss å greie 1-2 nye tiltak knyttet mot gudstjeneste i året. Nytt i fjor var invitasjon til Sansegudstjeneste i Nykirken. En tilrettelagt gudstjeneste der brukere av babysangtilbudet ble invitert spesielt + alle døpte 0-2 åringer i menigheten. Et annet nytt tiltak var teater for 5 åringene. Vi inviterte pr post de døpte 5 åringene i menigheten til å komme å se teaterstykket «kirkerottene» i Barnas Katedral., Det kom 11 5 åringer med familie. FOKUS FREMOVER Målgruppen 7 14 år Dette er en aldersgruppe vil vi ønsker flere trosopplæringstiltak for. Vi har tårnagenter for 8- åringer og Lys våken for 11 åringer. Vi har så vidt forsøkt å bruke noen teaterforestillinger som utgangspunkt for et aldersbestemt tiltak, med ulikt hell. Vi prøver hele tiden å bygge utfra det vi allerede har fått til, sånn at barna opplever sammenheng når de kommer til oss. Etter konfirmantalder Det er en utfordring i å engasjere ungdom videre i kirken, etter konfirmasjonstiden. De siste årene har vi tilbudt lederkurset MILK (i regi av KFUK/KFUM) på tampen av konfirmantåret, til noen vi har sett på som potensielle ledere. Få har meldt seg til dette. Vi tror terskelen for å delta er for høy når de kun har ett konfirmantår bak seg. Vi trenger å kunne tilby et kristent ungdomsmiljø der de får modnes i troen og samtidig får et trygt sosialt miljø. Vi har forventninger til at St Jacob/Ung katedral kan bidra til å skape dette miljøet for våre ungdommer. FRIVILLIG ARBEID I TROSOPPLÆRINGEN BARNEKLUBB OG SØNDAGSSKOLE Barneklubben på Møhlenpris er drevet av studenter. Søndagskolen i Domkirken drives av frivillige. Vi ønsker også å knytte til oss flere foreldre som har barn som er med på våre aktiviteter regelmessig, som frivillige medarbeidere. 19

20 ÅPNE BARNEHAGER I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET De to åpne barnehagene Nykirken og Mariakirken drives av menigheten, og er et viktig sted for mange å møte kirken og menigheten. Barnehagene tilbyr voksne som har omsorg for små barn å komme til samlinger med pedagogisk tilbud, sosialt felleskap og tilhørighet. De fleste brukerne er familier fra barnehagenes nærområder, men noen kommer også fra andre deler av byen. Noen brukere veksler litt mellom avdelingene på Nordnes og Sandviken, alt etter hvilken som er åpen. Jan Frode Sandvik har 50 % stilling som styrer for begge barnehagene i kombinasjon med å være produsent i Barnas Katedral. NYKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE Virksomheten her startet i september Per 31/ var Anne-Sofie Kalleklev pedagogisk leder (60 % stilling) og Jannicke Godvik assistent og renholder (75%stilling). Lena Schmid og Luise Schlechtweg var volontør/assistent (50 % stilling). Barnehagen har hatt 4 timers åpningstid mandag torsdag kl Målgruppen for de åpne barnehagene er 0-6 år med foreldre/omsorgsperson, og samler familier fra alle bydeler i Bergen. Lokalene er godkjent for inntil for 50 barn. Superonsdag hver siste onsdag i måneden er det langåpent. Da serveres det middag fra kl Dette tilbudet benyttes heldigvis også av tidligere brukere av Åpen barnehage. BESØKSTALL OG TILSKUDD De offentlige tilskuddene blir gitt i forhold til registrerte, gjennomsnittlige besøkstall. Våren 2012 lå gjennomsnittet for hver åpningsdag på 30 barn, og høsten 2012 hadde et gjennomsnittlig besøk på 29 barn per dag. Både vår og høst var det like mange voksne som barn. Det totale antall besøk var om våren 2643 og om høsten 1907, dvs. til sammen 4550 barn og like mange voksne. Antall unike brukere i 2012 var 328 barn. 20

21 MARIAKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE Denne barnehagen ble åpnet i januar Per 31/ var Anne Stiegler pedagogisk leder (50 % stilling) og Lena Schmid / Luise Schlechtweg var volontør/assistent (50 % stilling). Barnehagen har hatt 5-5,5 timers åpningstid på tirsdager, torsdager og fredager kl / Målgruppen er barn 0-6 år med foreldre/omsorgsperson, og samler flest familier fra nærområdet, men også fra andre deler av byen. Lokalene er godkjent for 30 barn. BESØKSTALL OG TILSKUDD Våren 2012 hadde et gjennomsnittlig besøk på 20 barn hver åpningsdag, og høsten hadde samme gjennomsnittstall. I tillegg kom like mange voksne som barn. Antall besøk var om våren 1227 og om høsten 990, dvs. til sammen 2217 barn og like mange voksne. Antall unike brukere var 312 barn. 21

22 ØKONOMI OG DRIFT Begge barnehagene genererte overskudd i Dette ble igjen tilbakeført til eier i form av husleie. Det ble gjennomført Brukerundersøkelse høst og vinter 2012/13 i begge barnehagene, noe som gir verdifull informasjon om driften og brukernes tilfredshet med tilbudet. På en skala fra 1 6, hvor 1 er lavest, skårer Nykirken og Mariakirken hhv 5,46 og 5,58 hvilket er en svært god tilbakemelding. Mariakirken ÅB hadde 19 respondenter på undersøkelsen, hvorav 57,9 % av barn i utvalget er døpt. Nykirken ÅB hadde 39 respondenter, og 38,5 % av barna i utvalget er døpt. REKRUTTERING TIL GUDSTJENESTER FOR HELE FAMILIEN Det er et uttalt mål å rekruttere flere til familiegudstjenester i Nykirken. I snitt samler vi mellom 20 og 50 barnefamilier hver ukedag. Familiegudstjenestene i Nykirken er i ferd med å samle en fin gjeng som vi får med fra de åpne barnehagene. Stadige tilbakemeldinger om viktigheten av dette tilbudet bekrefter at dette kirkelige gratistiltaket skårer høyt hos brukerne. DÅPSSAMTALER Fellesdelen/første del av den samtalen alle foreldre med dåpsbarn inviteres til, ble holdt i lokalene til Mariakirken Åpen barnehage frem til sommeren. Høsten 2012 startet vi opp med månedlige samlinger i Nykirken for de som skal døpe samme måned. Vi ønsker å bruke kirkerommet som ramme for å presentere dåpen og menighetens arbeid. 22

23 KIRKEMUSIKK Bergen domkirke menighet ønsker å være et kirkemusikalsk kraftsenter i Norge, i Bjørgvin bispedømme og i Bergen by. Vi vil være en viktig initiativtager og samarbeidspartner for kirkemusikk med fokus på synlig aktivitet, stor variasjon og høy kvalitet. Det er de ansatte kantorene i Bergen domkirke menighet som har hovedansvaret for den kirkemusikalske aktiviteten; Domkantor Kjetil Almenning Kantor Asbjørn Myksvoll Kantor Karstein Askeland Barne- og ungdomskantor Anita Haugland Berge. Anita Haugland Berge har vært i permisjon siden sommeren 2012, og Eirik Minde og Line Vederhus har fordelt de kirkemusikalske oppgavene i Nykirken i denne perioden. Den kirkemusikalske virksomheten består av konserter, kor, spill til gudstjenester og institusjonsandakter, samt stå i samarbeidsrelasjon med ulike aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. KIRKEMUSIKK I BERGEN Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet har et bredt samarbeid med andre kulturinstitusjoner, eksempelvis Bergen Barokk, Barokksolistene, Bergen Bachsolister, Griegakademiet, Collegium Musicum, Forsvarets Stabsmusikkorps Vestlandet, Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Nasjonale Opera, Kammerkoret Gneis, KorVest, Ensemble neon, Opera Bergen, Bergen Operakor med flere. Kirkemusikk i Bergen domkirke menighets hovedstøttespillere er Bergen kommune og Norsk Kulturråd, samt private sponsorer. En nykommer i 2012 er Bergen kirkeautunnale en festival for kirkekunst og musikk. Den fant sted i månedsskiftet oktober/november, og det ble presentert et svært variert program i alle våre kirker, med ulike målgrupper med konserter, seminarer, jam, foredrag, mesterklasse og barneforestilling. Det planlegges ny festival i KONSERTER Det ble holdt 153 konserter i kirkene i menighetens egen regi og som samarbeidsproduksjoner med andre, fordelt på 78 i Domkirken, 29 i Johanneskirken og 46 i Nykirken. I tillegg ble det arrangert 39 konserter i andres regi i de tre kirkene. Totalt publikumstallet for konserter var Sommerserien med orgelkonserter i Johanneskirken onsdag og i Domkirken torsdag og søndag fortsatte på tradisjonelt vis, med en rekke besøkende organister fra innog utland. Konsertene er godt besøkte av både turister og byens eget publikum. I nærmere 50 år har de årlige internasjonale sommerkonsertene vært arrangert med gjestende organister fra inn- og utland sesongen bød nok en gang på gode 23

24 utøvere som spilte for både de mange turister og en del hjemmeværende. På disse konsertene som er relativt «smalsporet» lå likevel snittet på 105. I Nykirken er den ukentlige orgelmeditasjonen i forbindelse med åpen kirke et tilbud som både besøkende og en fast stamme av menighetens medlemmer setter pris på. INSTITUSJONER De fire kantorene spilte på omtrent 145 andakter ved henholdsvis St. Johannes aldershjem, Nykirkehjemmet, Domkirkehjemmet, Enkers aldershjem, Margit Tanners minne og Kalfaret sykehjem. Det vil si av hver musiker spilte på vel 36 andakter. KORVIRKSOMHETEN I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET Kor- og babysangaktivitetene for de minste i Nykirken er beskrevet i Trosopplæringens årsmelding. BERGEN DOMKIRKES PENSJONISTKOR består av rundt 10 kvinnelige pensjonister, og øver 3 ganger i måneden. De fleste damene har bred korerfaring og rekrutteres mest fra de som bor i Domkirkeboligene. De opptrer på aldershjem, formiddagstreff og lignende minst 1 gang i måneden. Korets dirigent gjennom en lengre periode Magnhild Storruste gikk plutselig bort i 2012, og koret opplevde en lengre periode uten aktivitet, før Merethe Ruud Myrseth overtok som dirigent. BERGEN DOMKIRKES JENTEKOR OG DOMKIRKESPIRENE Ledes av Eirin Beate Åserud-Løvlid, og har hatt ukentlige øvinger tirsdager i Bergen domkirke. Jentekoret har vært delt i to grupper; Jenter klasse og Domkirkens Ungdomsgruppe (DUG) 8.kl 2.videregående. Medlemstallet er sangere i de to guppene til sammen. DomkirkeSpirene har hatt 8 10 sangere. Begge korene er medlem av Ung Kirkesang. Gjennom året har korene deltatt på 6 gudstjenester i Domkirken og Nykirken. De har også hatt samarbeidsprosjekter/konserter med andre kor og musikere; korskolen i Biskopshavn i mars vårtreff i regi av Ung Kirkesang/Bjørgvin i april medvirkning på konsert under Rikskirkesangfesten Vennskapskoret «Elise» fra Estland på besøk i mai konserter i Johanneskirken og i Meland Gjenvisitt i oktober konsert i musikkskole og i Elisabethkirken i Pärnu Luciamorgen i Domkirken 13.desember, etter overnatting i kirken Domkirkens tradisjonelle julekonsert med Bergen Domkor, St. Sunniva Kammerkor og Georg Riedl Koret har fått nye korkjoler høsten 2012, finansiert gjennom Frifondsmidler fra Ung Kirkesang sentralt. 24

25 BERGEN DOMKOR med vel 40 medlemmer, dirigeres av Kjetil Almenning, som med inspirerende og utfordrende ledelse har løftet koret videre repertoarmessig og musikalsk. Sangpedagog Hilde Haraldsen Sveen bidrar også med vokalutvikling og bevissthet hos sangerne som et ledd i utviklingsarbeidet for koret. Koret har sitt eget styre, men som tilhørende BDM ligger det administrativt og økonomisk under menighetsrådet. Det har faste øvinger i Domkirken hver onsdag. Koret er medlem av Norsk Kirkesangerforbund. Det har vært et mål å bli mer synlige og hørbare i gudstjenestene i 2012, noe en har forsøkt løst med varierende besetning på gudstjeneste fra 4 forsangere på galleri til ensemble på opp til 16 sangere fremme med aktiv deltakelse i gudstjenesten i alt 14 gudstjenester i Koret har medvirket i til sammen 10 konserter gjennom året; bl.a. påskekonsert, rikskirkesangerfest, «Midnetter i Domkirken», Bergen kirkeautunnale og julekonserter med fremføringer av en rekke større og mindre verk, gammel og ny musikk. Korets musikalske bredde viser seg foruten i repertoarvalg også i ulike samarbeidsparter som Bryn Terfel, Agnete G. Haaland, Forsvarets musikkorps Vestlandet, Festspillene i Bergen, Stavanger Domkantori, Georg Riedel m.fl. Koret har gjennomført seminar og kortur, samt sommer- og julefest for medlemmene. STA. SUNNIVA KAMMERKOR (STAS) hadde ved årets utgang 27 medlemmer. Koret dirigeres av Tore Kloster og øver mandager i Johanneskirken. Siden 2010 har menigheten hatt ansvar for korets økonomi, og til gjengjeld deltar korets medlemmer bl.a. som forsangere i menighetens gudstjenester. Koret har sitt eget styre, som arbeider med arbeidsfordeling, repertoar, PR, konsertantrekk, turer/sosialt o.a. Koret er medlem av korforbundet «Ung i kor». Koret har i 2012 feiret sitt 10-årsjubileum, med en rekke konserter i menighetens kirker, og var på sin årlige tur til London høsten StaS samarbeidet i løpet av året med menighetens kor, koret Con Spirito fra Stord, musikere og solister. I 2013 planlegger koret å reise på korfestival i Hellas, ny reise til London, samt den årlige julekonserten sammen med Bergen domkor og Domkirkens Jentekor. Mer info. 25

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

BERGEN DOMKIRKE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

BERGEN DOMKIRKE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 BERGEN DOMKIRKE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL MENIGHETENS ÅRSMØTE TORSDAG 16. APRIL KL. 18.00 I ST. JAKOB KIRKE ETTERPÅ BLIR DET MENIGHETSFEST MED BEVERTNING Send din påmelding til domkirken.menighet@bergen.kirken.no

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

PLAN FOR KIRKEMUSIKK I SKIEN MENIGHET Syng og spill av hjertet for Herren! (Efeserne 5,19.)

PLAN FOR KIRKEMUSIKK I SKIEN MENIGHET Syng og spill av hjertet for Herren! (Efeserne 5,19.) PLAN FOR KIRKEMUSIKK I SKIEN MENIGHET 2014-2018. Syng og spill av hjertet for Herren! (Efeserne 5,19.) Lovverk og regler: Forslag til Plan for kirkemusikk, tjenesteordningen for kantorer, arbeidsmiljøloven

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 23.05.2017 kl. 19.00 21.00 STED: Menighetssenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Strategi for Uranienborg menighetsråd

Strategi for Uranienborg menighetsråd 1 Strategi for Uranienborg menighetsråd 2017-2018 Strategien for Uranienborg menighetsråd skal gi aktive bidrag til målene som Oslo bispedømme har satt i sin strategi for årene 2015-2018 Mer himmel på

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kirkemusikk i Ålgård menighet

Kirkemusikk i Ålgård menighet Kirkemusikk i Ålgård menighet - Lokal plan- vedtatt av Ålgård Menighetsråd, oktober 2015 INNHOLD: 1. Innledning. s. 2 2. Ulike ansvarsnivå s. 2 3. Tverrgående perspektiv. s. 3 4. Hovedmål. s. 3 4.1 Gudstjenester

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 25. april 2017 kl. 16.30 22.00 STED: ÅPNING: Sakristiet i Tananger kirke. Vi starter med middag! Refleksjonsspørsmål:

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2010-11 Vedtatt i menighetsrådsmøte 27. April 2010 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer