2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke menighet skal være et fellesskap for tilbedelse og tilhørighet. Vi vil: - verdsette mangfold og vise raushet - skape tilhørighet og hjelpe til tro - være preget av kvalitet - fremme godt samarbeid og dialog I Bergen domkirke menighet vil du møte en åpen og tjenende folkekirke som deler Bjørgvin bispedømme sin visjon: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menigheten og fremme rettferdighet. MENIGHETENS ÅRSMØTE holdes 6.juni kl i St. Jakob kirke Etter årsmøte er alle invitert til sommerfest! Se innkalling og invitasjon på baksiden av årsmeldingen 1

2 BERGEN DOMKIRKE MENIGHET DOMKIRKEN JOHANNESKIRKEN NYKIRKEN MARIAKIRKEN ST. JAKOB KIRKE BERGEN DOMKIRKE MENIGHET I TALL HOVEDTREKK GUDSTJENESTER OG DELTAKELSE Det ble holdt 164 forordnede søn- og helgedagsgudstjenester i 2012, fordelt på 64 i Domkirken, 56 i Johanneskirken, 44 i Nykirken. Mariakirken og St. Jakob kirke var begge under rehabilitering. I alt deltok ved disse forordnede hovedgudstjenestene. Det gjennomsnittlige antall gudstjenestedeltakere var 116 personer. Se egen oversikt over gudstjenestedeltakelse i menigheten i perioden I tillegg til hovedgudstjenestene ble det holdt 33 andre søndagsgudstjenester, hvorav 26 ble holdt i Korskirken, med til sammen 1812 deltakere (1348 i Korskirken). Det ble holdt 483 hverdagsgudstjenester med til sammen deltakere. Samlet antall gudstjenester i Bergen domkirke menighet i hverdag og helg var 680 med til sammen deltakere. Fjorårets tall var 383 gudstjenester hverdag og helg med til sammen deltakere. DÅP OG KONFIRMASJON 144 ble døpt i kirkene i vår menighet i ble døpt Domkirken, 57 i Johanneskirken og 30 i Nykirken. To dåp ble holdt utenom hovedgudstjeneste. Det samlede tallet for fjoråret var 129, dette gir en økning i antall døpte på 15. Av de 144 døpte, var 85 hjemmehørende innenfor menighetens grenser. Vi døpte m.a.o. 57 barn bosatt i andre menigheter. 73 barn bosatt i Bergen domkirke menighet ble døpt utenfor menigheten. Foreldrene til alle dåpsbarn bosatt i menigheten ble kalt inn til samtale, med orientering om menighetens trosopplæring uavhengig av om barnet ble døpt i eller utenfor menigheten. På samme måte forutsetter vi en kontakt mellom familie og hjemmemenighet når vi døper barn bosatt utenfor menigheten vår. 60 ungdommer ble konfirmert i Bergen domkirke menighet i Det var omtrent likt med i fjor. Medlemsregisteret viste i 2012 at det var 79 døpte i konfirmantårskullet, noe som gir ca. 75 oppslutning om konfirmasjon målt i forhold til antall døpte. I det samme kullet er 23 ungdommer registrert som «tilhørende» Den norske kirke, dvs. de er ikke døpt, men mor og/eller far er medlem av kirken. Når denne gruppen regnes med, er oppslutningen om konfirmasjon i dette årskullet 60 %. Menigheten fulgte sitt innarbeidede konfirmantopplegg med månedlige samlinger i Nykirken, leir på Sætervika, samlinger i interessegrupper (idrett-, friluftsliv-, musikkog sjømannskirkegruppe) og deltakelse på 10 gudstjenester hvorav flere 2

3 fellesgudstjenester i Nykirken (åpningsgudstjeneste, lysmesse, ung messe og avslutningsgudstjeneste). Konfirmantene velger selv i hvilken av kirkene de ønsker at selve konfirmasjonen skal skje. 44 ble konfirmert i Domkirken, 11 i Nykirken og 4 i Johanneskirken. VIGSEL OG GRAVFERD 71 par ble viet i menigheten, mot 80 i 2011 og 103 i par giftet seg i Domkirken, 29 i Johanneskirken, tre i Nykirken, 11 i St, Jørgen, ett i Korskirken og ett på Kristkirketomten. Det ble forrettet 135 gravferder, hvorav et flertall av gravferdene var fra store og lille Møllendal Kapell. Domkirken hadde åtte gravferder, Nykirken hadde seks og Johanneskirken hadde tre. OFRING OG GIVERGLEDE Til sammen ble det samlet inn kr i takkoffer i våre kirker. Av dette var kr til egen virksomhet, mens resten fordelte seg på offerformål vedtatt av menighetsrådet. Blant de eksterne offerformål inngikk offer til menighetens to misjonsprosjekt i Mali og på Madagaskar, og Kirkens nødhjelp. Menigheten har også valgt å gi til eksterne virksomheter med forankring i vår by; Kalfarhuset, Kirkens SOS, Sjømannskirken/Norske kirke i utlandet, Bjørgvin krets av KFUK/M. I tillegg har flere mindre organisasjoner mottatt offergaver fra menigheten. KONTAKT MED BARNEHAGE OG SKOLE Skoler og barnehager besøker kirkene våre, og våre prester og ansatte i trosopplæringen er også på besøk i skoler og barnehager. I 2012 var det 92 besøk av barnehager (i alt 146 avdelinger) og 71 skolebesøk (av 144 klasser) i kirkene. Dette representerer en økning i antallet avdelinger/skoleklasser som kommer på besøk. Det ble gjennomført 20 besøk i barnehager (50 avdelinger) og 4 besøk i skoler (12 klasser) dette er ligger litt høyere enn fjoråret. Tallene inkluderer aktiviteten i Barnas katedral OPPLÆRING OG DIAKONI I ALLE ALDERSGRUPPER Det ble utdelt 17 4-årsbøker, 14 6-års bøker og 48 bibler/nt til barn og unge utenom konfirmantene. 184 barn under konfirmasjonsalder deltar i ulike arrangementer som søndagsskole, babysang, Lys Våken, Tårnagenthelg, dåpsskole, barneklubb o.a. For voksne og eldre finnes det 9 ulike tilbud (samtalegrupper, bibelgrupper, eldretreff o.a.), og 30 personer deltok på bibelkurs. Menighetens besøkstjeneste har avlagt 100 hjemmebesøk, og det er blitt avholdt 151 andakter på institusjoner/aldershjem. Det er også blitt arrangert tre menighetsturer. Menigheten har få eller ingen diakonale og opplæringsmessige tilbud til ungdom utover konfirmantarbeidet, og etter konfirmasjonsalderen (15 25 år), men dette er en målgruppe for arbeidet som nå drives frem i St. Jakob Ung katedral. 3

4 Bergen domkirke menighet har ønsket mest mulig åpne kirker, og i 2011 kunne vi holde åpent 200 dager/kvelder. Domkirkens åpne dag hver torsdag startet opp høsten KIRKEMUSIKK OG KULTUR Menigheten arrangerte 153 konserter i løpet av 2012, som samlet i alt tilhørere. I tillegg ble det avholdt 39 konserter i andres regi. Disse hadde til sammen besøkende til sammen Korskirken har 2012 hatt 104 konserter med til sammen tilhørere. For kirkene innenfor Bergen domkirke menighets grenser gir dette et totalt konsertantall på 296 og publikum på Det drives 5 kor for barn og unge med til sammen 75 medlemmer. For voksne har menigheten 3 kor, med til sammen 70 medlemmer. Kirkeakademiet og Barnas katedral samlet 200 tilhørere på sine 12 åpne forestillinger og arrangementer. FRIVILLIGE 210 personer bidrar til menighetens arbeid gjennom frivillig innsats i bl.a. gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, komité- og utvalgsarbeid og diakoni. 4

5 Sum Nykirken Maria Johannes Domkirken STATISTIKK FOR HOVEDGUDSTJENESTER I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Antall g.tj Deltakere Deltakere, gj.snitt Dåp utført i hovedg.tj. BDM hvorav bosatt i BDM Antall g.tj. med n.v N.v.delt N.v.delt., gj.snitt Dåp utenom hovedg.tj Bosatt i BDM, døpt utenfor

6 ANSATTE I 2012 Domprost Jan Otto Myrseth Ledende sokneprest Bjarne Aagaard Sokneprest Jacob Frode Knudsen Sentrumsprest Atle Moe Spesialprest for Barn og Unge Åse Kristin N. Aagaard Dialogprest/Spesialprest for diakoni Hildegunn Isaksen Sentrumsprest Anna Bæckström Hovda Domkantor Kjetil Almenning Kantor Karstein Askeland Barne- og Ungdomskantor Anita Haugland Berge (permisjon) Kantor Asbjørn Myksvoll Eirik Minde (vikar for kantor) Line Vederhus (vikar for kantor) Prosjektleder St. Jakob Ung katedral Anne Line Kroken Menighetspedagog og leder Trosopplæringen Hilde Tetlie Styrer i Åpne Barnehager og Daglig Leder av Barnas Katedral Jan Frode Sandvik Pedagogisk Leder i Nykirken Åpen Barnehage Anne Sofie Kallekleiv Pedagogisk Leder i Maria Åpen Barnehage Anne Stiegler Diakonimedarbeider Solveig Sjursæther Administrasjonsleder Marit Jørstad Daglig leder Kristin Knudsen (fra november) Kirketjener Hilde Gjessing (permisjon) Kirketjener Finn Oscar Svendsen Kirketjener Sidsel Grønlund (vikar) MENIGHETSRÅDET 2012 (frem til november) Kristin Knudsen, leder Gudmund Waaler, nestleder Heidi Lee Mannes, nestleder Christian Nesset Jone Trovik Finn Alexander Clementsen Hilde Christine Lien Åsta Rosendahl Knudsen Magli Sofie Økland Christian Vedeler Bjarne Aagaard 1.vara Otto Grønner 2.vara Dag Bakka jr. Fra november trådte Kristin Knudsen ut av Menighetsrådet, og Gudmund Waaler ble valgt som leder. Nye nestledere ble Christian Nesset og Åsta R. Knudsen. Otto Grønner fikk fast plass i rådet, mens Dag Bakka jr. er 1.varamedlem. 6

7 ÅRET 2012 I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET GUDSTJENESTEREFORMEN Menighetsrådet vedtok nye, lokale grunnordninger for gudstjenester i Bergen domkirke menighet. For hovedgudstjenestene Domkirken, Johanneskirken og Nykirken er det kirkekomiteene som har utarbeidet forslagene, etter mandat fra menighetsrådet. De ordninger som ble vedtatt er blitt prøvd ut i de respektive kirkene, og er således et resultat av en grundig og langvarig prosess en prosess med meningsbrytninger og endelig vedtak om ordninger som gir rom for ulike kirkelige tradisjoner og kulturelle uttrykk innenfor menighetens grenser.. Hvordan vi skal tenke helhetlig om menighetens samlede gudstjenestetilbud, forblir et strategisk hovedspørsmål for Bergen domkirke menighet i det videre arbeidet, og i evalueringen av ordningene. Hovedregelen er at hver kirke har sin gudstjenesteprofil uavhengig av ansvarshavende prest og kirkemusiker, og er noe av bakgrunnen for vedtaket menighetsrådet har gjort om ny grunnordning. Gudstjenesteprofilen avspeiler de ulike kirkenes funksjon og karakter: Domkirken er, foruten å være menighetens kirke, også hele bispedømmets og biskopens hovedkirke. Felleskirkelige anliggender som innføring av nye liturgier eller bibeloversettelser, jubileer og økumeniske begivenheter markeres gjerne spesielt i Domkirkens gudstjenester. Hovedgudstjenestene i Domkirken er klassiske i formen og preges av gode musikalske krefter. Johanneskirken er, med sin synlige beliggenhet, sitt store kirkerom og sin kulturåpne profil, også kirke for hele byen. Inspirert av kirkens særegne alterbilde av M. Grønvold (Jesus ber), har bønnen en sentral plass i Johanneskirkens gudstjenesteliv. Gudstjenestene pregs tidvis av kunstkulturelle samarbeid, og Kafé A Capella er stedet for sosial samling. Om sommeren holdes internasjonale messer. Nykirken er kirke for Nordnesfolk og samtidig Barnas katedral for hele menigheten og byen. Mange av gudstjenestene er preget av barns medvirkning. Det gleder også mange voksne seg over. Barnas katedral har et mangfoldig gudstjenesteliv som farges av forsamlingens sammensetning fra søndag til søndag, med involvering av konfirmanter, dåpsforeldre, åpne barnehager m.fl. HVORDAN SKAPE TILHØRIGHET Det må sies at ulike liturgier i seg selv ikke umiddelbart trekker nye mennesker til gudstjeneste. Det må mer til for at byens mennesker skal oppleve tilhørighet til kirken slik vi ønsker. Viktige stikkord her er bl.a. Gudstjenester som vekselvirker med annet menighetsarbeid. f.eks. medvirkning fra konfirmanter, barnekor, barneteatergruppe, babysang, åpne barnehager, m.fl. Menigheten ønsker en positiv samhandling med byens organisasjons- og kulturliv. Det ligger et potensiale i å knytte flere forbindelseslinjer mellom 7

8 gudstjenestelivet og det rike kulturlivet som utspiller seg i kirkene i form av konserter, teateroppsetninger o.l. I noen tilfeller bør vi forholde oss til den vedtatte gudstjenesteordningen med en viss fleksibilitet for å gi rom for fruktbare kulturimpulser. ANDRE TYPER GUDSTJENESTER De ordninger som menigheten har innarbeidet for regelmessige hovedgudstjenester som vil avvike fra normalordningene, er også sendt inn til godkjenning i forbindelse med gudstjenestereformen dette er viktige elementer i menighetens omfattende gudstjenestetilbud, og berikende for gudstjenestelivet generelt og høytidene spesielt. Dette gjelder Lysgudstjeneste m/konfirmanter (N), Julesanggudstjeneste (D), Julaftensgudstjeneste ordning for hver av kirkene, Askeonsdagsmesse(D), Pasjonsgudstjeneste Langfredag, Påskenattmesse (D), Påskesangmesse (D) i 2. påskedag, «Perlegudstjeneste» (Avslutningsmesse for konfirmantkullet), (N), Gospelmesse 17.mai (J), Konfirmasjonsgudstjeneste, Økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten 2.pinsedag, Bots- og bønnedagsmesse, Norsk-engelske messer (sommersøndager) (J), Salmehefte for norsk-engelske messer, med tekster på norsk og engelsk. ST. JAKOB KIRKE UNG KATEDRAL Menighetsrådet har i en årrekke planlagt å ta i bruk St. Jakob som en kirke for ungdom, og i 2012 startet arbeidet for alvor, i godt og konstruktivt samarbeid med Akasia/BKF. I første rekke begynte vi oppussingen i menighetsavdelingen i kirken. Her skal det bli klubblokaler i den gamle hybelen, lydstudio i lille salen i andre etasje, datarom og en liten scene i første etasje. Bygget får også nytt kjøkken og nye toaletter. Det er meningen at kirken skal være en hjørnestein i arbeidet for unge over konfirmasjonsalderen og for studenter. For ungdommen ser vi for oss at kirken skal bli et aktivitetssenter, med spesiell vekt på ulike typer kultur. I lydstudio skal ulike grupper kunne øve og spille inn musikk, og den gamle hybelen kan fungere som sosialt samlingspunkt. Datarommet skal kunne brukes til skapende arbeid med lyd, tekst og bilder. Menighetssalen er tenkt som sted for konserter og arrangementer med husets ulike band og grupper. Inni kirken blir orgelet restaurert, og blir øvingssted for ungdom fra orgelklubben Ferdinand. Hele bygget planlegges å tas i bruk i løpet av 2013 med begynnende åpning på våren, og offisiell åpning av hele bygget sent i Prosjektleder Anne Line Kroken ble tilsatt i 50 % stilling fra høsten 2012, og leder arbeidet med programplanlegging. For studentene vil huset kunne fremstå som en ressurs på samme måte som for ungdomsgruppen. Vi ser for oss at studentene våre skal kunne være med å lede arbeidet. Vi ser også for oss at det vokser frem et eget arbeid for studenter på huset, med gudstjenestearbeid og felles aktiviteter. St Jakob blir en kulturkirke for og av unge, men skal også innimellom fungere som en profesjonell kulturkirke. Her er det særlig to arbeidsfelt som er aktuelle. Lydstudio og resten av kirken kan i stille perioder leies ut til plateinnspillinger, og kirken vil bli meget velegnet til konserter, Jakobsmesser og andre arrangementer. 8

9 For Bergen domkirke menighetsråd er dette en stor og offensiv diakonal, kulturell og kirkebyggende satsing på en aldersgruppe som har få tilbud i vår menighet, og det arbeides kontinuerlig for en sunn økonomi i prosjektet. KONTAKT MED VÅR VENNSKAPSMENIGHET Vår relasjon til vennskapsmenigheten vår i Southwark Cathedral i London, er i stadig utvikling. Siden avtalen ble undertegnet første gang i år 2000, har det vært avviklet en rekke besøk fra Bergen til London og omvendt. I 2012 var det besøk fra London til Vestlandets hovedstad. En gruppe på 10 personer besøkte oss, og samtlige ble innkvartert privat. Dette styrker fellesskapet og nærer kjennskapet. Den store utflukten var lørdagen da vi dro til Moster og avholdt messe i Game Moster kirke et sted som i særlig grad bringer våre to menigheter sammen. I året 995 ble den første messen avholdt her, etter at Olav Tryggvasson hadde satt seil over Nordsjøen, med sine menn, prester og diakoner. Året før var kongen blitt døpt av biskopen av Winchester. Han var på den tiden også biskop i det området som i dag kalles Southwark bispedømme, og hans residens lå bare 150 meter fra den nåværende katedral. KLOKKESPILL I JOHANNESKIRKEN Kantor Asbjørn Myksvoll startet allerede i 2002 arbeidet med å skaffe nytt klokkespill til Johanneskirkens tårn det naturlige stedet for et klokkespill i byen. Bergen er en av de få kystbyene som ikke har et slikt instrument til glede for hele befolkningen, hverdag som fest. Nå har imidlertid saken fått ny og god fart, og Bergen kirkelige fellesråd v/kirkevergen har garantert for investeringen slik at arbeidet med anbud er i gang, og en planlegger at det vil stå ferdig sommeren Det er nedsatt en klokkespillkomite som arbeider for videre innsamling av midler, noe som er betydelig enklere nå som en vet at klokkespillet blir en realitet i nærmeste fremtid. Komiteen består av kantor Asbjørn Myksvoll, kirkeverge Kjell Bertel Nyland, daglig leder Kristin Knudsen og kunstner Anne Randine Øverby. 9

10 BERGEN DOMKIRKE MENIGHETSRÅD ARBEIDET I MENIGHETSRÅDET GJENNOM ÅRET GENERELT OG SPESIELT I 2012 Menighetsrådet har avholdt ni møter i løpet av 2012, og behandlet i alt 90 saker. Menighetsrådet har en allsidig og god sammensetning, både aldersmessig, yrkesmessig og interessemessig. Møtene er preget av godt fremmøte, frisk debatt, konstruktivitet og godt humør med samstemmige vedtak i de aller fleste vedtak. Vi konstaterer også at det gir resultater med langsiktighet i arbeidet. Dette innebærer tydeliggjøring av nødvendige satsinger på veien frem mot de valg og vedtak som skal fattes. I denne prosessen er kommunikasjon og møter mellom råd og menighetens ansatte i ulike avdelinger og geografiske områder av sosial, faglig og åndelig art vesentlige. Menighetsrådets sammensetning ble endret i november da tidligere leder for menighetsrådet Kristin Knudsen ble ansatt som daglig leder i menigheten. Gudmund Waaler ble valgt som ny leder, og nye nestledere ble Christian Nesset og Åsta R. Knudsen. Otto Grønner rykket opp som fast medlem i rådet. I fjorårets årsmelding ble det trukket opp noen visjoner for 2012: Menighetens nettsider St. Jakob kirke tar form, og klargjøres for bruk som Ung katedral Innføring av ny liturgi i kirkene våre med hver sitt lokale særpreg Arbeide målrettet for at Mariakirken når den åpner i 2015, også blir en arena for gudstjenestefeiring Særskilt oppmerksomhet på Dræggen-området, spesielt på det diakonale området Finansiering og tilrettelegging av en halv stilling som spesialprest med diakoni som hovedfelt Øke menighetens administrative ressurs. Vi kan med tilfredshet konstatere at disse visjonene har bidratt til å nå noen mål 2012, og bidrar til måloppnåelse et stykke lenger fremme: Bergen domkirke menighet sine nettsider er publisert og tatt i bruk, og menigheten har også fått sin egen Facebook-side: Bergen domkirke menighet. Det har vært arbeidet med rehabilitering av St. Jakob kirke gjennom store deler av året, og nye toaletter, kjøkken og menighetssal var nær ved ferdigstillelse ved årsskiftet 2012/2013. Samarbeidet mellom Bergen domkirke menighet og Akasia/BKF har vært konstruktivt og godt. Prosjektleder Anne-Line Kroken ble ansatt fra august 2012 for nettverksbygging, planlegging og utvikle samarbeidsrelasjoner i Ungdomsprosjektet St. Jakob. 10

11 De ulike kirkekomiteene har arbeidet jevnt med gudstjenestereformen, og alle kirkene kunne første søndag i advent innføre sine lokale liturgier alle godkjent av biskopen. Menighetsrådet har i vedtak, møter og brev arbeidet med visjoner for Mariakirken når den åpner på nyåret Det arbeides jevnt for at ressursgrunnlaget blir best mulig for at fire satsingsområder kan realiseres etter gjenåpning: o Mariakirken skal benyttes av menigheten til dåp, vielser og gudstjenester. o Mariakirken rommer en liturgisk og teologisk mangfoldig historie som vi ønsker å gi nytt liv i møte med vår moderne kultur. Bergen domkirke menighet ønsker at Mariakirken skal bli et senter for liturgisk og økumenisk arbeid i bispedømme. o Mariakirken skal stå sentralt i kulturlivet i Bergen, med en helt klar kirkelig profil. o Mariakirken skal være en profesjonell og kirkelig aktør i møte med barn fra barnehager, skoler, turister og andre historisk interesserte. Hildegunn Isaksen ble tilsatt som spesialprest for diakoni (50 %) sommeren 2012, og har særlig fokus, sammen med frivillige på Dræggen-området, hvor prosjektet «På vei hjem» ble startet opp høsten Bergen domkirke menighet fikk økt sin administrative ressurs fra BKF med 50 % fra november Bergen domkirke menighetsråd vedtok i desember å øke stillingen med 25 %, med forutsetning at BKF vil bidra med de siste 25% til en full stilling. VISJONER FOR 2013 St. Jakob kirke tar form, og klargjøres for bruk som Ung katedral. Offisiell åpning av hele kirken i løpet av året, og kirken fylles av ungdom, liv, musikk, dans, kreativitet og teknikk! Innføring av ny liturgi i kirkene våre med hver sitt lokale særpreg. Samle erfaring og la evalueringen fungere konstruktivt i forhold til justeringer og endringer. Fortsatt å arbeide målrettet for at Mariakirken når den åpner i 2015 blir en arena for gudstjenestefeiring, økumenikk, kultur og historisk besøkssted, og arbeide for at ressursgrunnlaget for prestetjeneste, kantortjeneste og kirketjeneroppgaver blir tilfredsstillende. Barnas katedral feirer 10 års kulturarbeid blant barn og unge i skole/kirkefeltet. Arbeide for større spredning av det økonomiske ansvaret. 11

12 KIRKENE VÅRE Aktiviteten er jevn og ulik i de tre kirkene som har vært åpne i 2012 Domkirken, Johanneskirken og Nykirken. Kirkekomitéene knyttet til den enkelte kirke har som særlig oppgave å delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene, samt lokalt menighetsbyggende arbeid. Felles utfordringer er Gudstjenestereformen Ny lokal grunnordning skal vedtas og godkjennes. Kirkekomiteene deltar aktivt i dette arbeidet. Menighetsbygging Skal skje i god balanse mellom den lokale, gudstjenestefeirende menighet og «stormenigheten». Frivillige Gudstjenestereformen innebærer involvering av frivillige, og vi trenger både å rekruttere, oppmuntre og ta vare på denne verdifulle, menneskelige ressursen. Bred deltakelse Vi trenger å arbeide videre med at menigheten skal favne bredt med sine gudstjenester, dvs. også alle aldersgrupper. DOMKIRKEN Kirkekomiteen i Domkirken har hatt 8 møter i 2012 og behandlet i alt 57 saker. Referat er løpende sendt til menighetsrådet. Komiteen består av: Christian Nesset (fra MR), Jacob Frode Knudsen, Andor Roald, Kjetil Almenning, Odd Sætre, Jan Otto Myrseth og Bjarne Aagaard. Felicity B Rinde var med i årets 8 første måneder. Hun representerte Domkoret, men valgte å tre ut av komiteen og vi har ikke lykkes i å finne hennes erstatter. FRA ÅRET SOM GIKK I DOMKIRKEN Det var vært vanninnsig i kjelleren, som har gjort at toalettene i perioder ikke kunne brukes. En konsekvens er at Søndagskolerommet ikke lenger kan brukes. De bruker nå kun Skrudhus/ Skrudhushall. Like før jul presenterte Akasia en modell for ombygging av kjøkken og toalett i tilbygget, som forventes gjennomført i løpet av Det ble avviklet 2 radio-overførte høymesser i Domkirken, som begge ble sendt på NRK: en om våren 2012 og en om høsten. Mye arbeid er lagt ned i å komme frem til en helstøpt, klassisk gudstjenesteliturgi. I denne henseende har kirkekomiteen arbeidet som et gudstjenesteutvalg. Det har vært et fruktbart samarbeid mellom prester, kantorer og frivillige i å finne frem til de kloke valgene for vår kirke. Høsten 2012 ble det hele sendt biskopen i Bjørgvin for endelig godkjennelse. I begynnelsen av mai var det besøk av en gruppe på 10 personer fra Southwark Cathedral, og høydepunktet var nok gudstjenesten i Gamle Moster kirke. 12

13 Vi var aktivt involvert da bispedømmet i juni 2012 tok imot en delegasjon fra Turku i Finland med tanke på å etablere en vennskapsrelasjon med kirken der borte. Årsdagen for terroren 22. juli ble markert i Domkirken på årsdagen. Selv om dette var midt i fellesferien, var det godt fremmøte. Biskopen ledet gudstjenesten og musikalsk ansvarlig var domkantor Almenning. I slutten av september, på Mikkelsmess ble det arrangert en jubileumskonsert som markerte at Domkirkens Rieger-orgel var 15 år. Kantor Askeland gledet de fremmøte med sitt orgelspill. Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere nye frivillige medarbeidere, og «pleie dem» for å beholde dem. Tidlig høst ble det avholdt lunsj for dem hjemme hos Jacob Frode Knudsen etter gudstjenesten. Det har vært et savn at vi hele året har vært uten fast kirketjener. Kirkekomiteen er et nyttig samarbeidsorgan i Domkirken, og det muliggjør både behandling av aktuelle saker og informasjon mellom de ulike aktører og arbeidslag i kirken. JOHANNESKIRKEN Medlemmer i kirkekomiteen: Sentrumsprest Anna B. Hovda, kantor Asbjørn Myksvoll, studentprest Marie Grindheim, Greta Gramstad, Marit Salomonsen, Birte Lundhaug, Otto Grønner. Kristin Knudsen var menighetsrådets representant frem til november 2012, da hun trådte ut av MR. Kirkekomiteen har hatt 6 ordinære møter i løpet av 2012, med tillegg av noen «liturgisamlinger» i forbindelse med arbeid med gudstjenestereformen. FRA ÅRET SOM GIKK I JOHANNESKIRKEN GUDSTJENESTEREFORMEN Første halvår var komiteens arbeid særlig fokusert mot å kunne være med på å utvikle ny liturgi-ordning for Johanneskirken lokalt. Flere kreative og inspirerende samlinger ble gjennomført, og resulterte i et enstemmig forslag fra komiteens side i juni, som menighetsråd og videre Biskop godkjente. I løpet av høsten har dette gradvis blitt implementert i gudstjeneste-livet, og i siste komite-møte før jul tok vi den første lille evalueringen. Konklusjonen var at vi mener å kunne oppleve at den nye ordningen fungerer bra for alle. JOHANNESKIRKEN OG NÆRMILJØET Et nytt fast punkt på agendaen til hvert møte har vært: «Hva ønsker vi å fylle Johanneskirken og nærmiljøet med av aktiviteter/tiltak, og hvordan utvikler vi Johanneskirkens profil? Målet er at vi kan konkretisere noen punkter som menighetsrådet skal ta stilling til i løpet av KVELDSGUDSTJENESTER OM TORSDAGENE De nå regelmessige torsdagskveld-messer med suppe-servering i etterkant har funnet sin form, med dialogkveld/taize-preg annenhver uke med 13

14 Hildegunn Isaksen, og annenhver uke kveldsgudstjeneste v/anna B. Hovda eller en annen av menighetens prester. Ukentlige kveldsgudstjenester med kveldsmat og lav terskel er noe kirkekomiteen ønsker å videreføre. FRIVILLIGE Vi har en flott gjeng med frivillige gudstjenestemedarbeidere, og to ganger i året å arrangeres kveldssamling med god mat og hyggelig atmosfære. KIRKEKAFFE Kirkekaffen holdes nå alltid i Kafé a Capella. Her trekkes like mye mennesker som da den var bak i kirken. Samtidig er det mye enklere for kirkevertene med gode kjøkken- og utstyrsforhold, samt hyggeligere å kunne sitte rundt et bord for samtale og litt mat. STUDENTMENIGHETEN Studentmenigheten holdt ukentlig hverdagsmesser i Johanneskirken samt enkelte søndagskveldsmesser. Studentmenigheten har et ønske i studentmenigheten om å knytte seg sterkere til Johanneskirken, og som et uttrykk for det er nå en av studentprestene medlem i kirkekomiteen i Johanneskirken NORSK-ENGELSKE GUDSTJENESTER I juli holdt menighetens prester norsk-engelske gudstjenester i Johanneskirken søndag kl. 11. Det ble utarbeidet en egen liturgi for disse og et eget hefte med salmer som kan synges både på norsk og engelsk. Det var en god erfaring å være sammen om å feire gudstjeneste på tvers av språk- og konfesjonsgrenser. 14

15 NYKIRKEN Høsten 2012 ble det satt ned en ny kirkekomité i Nykirken. Medlemmer i komitéen: Haakon A. Gudbrandsen, Heidi Lee Mannes, Da Bakka jr., Anne-Sofie Kalleklev, Kristine Kjærgaard, Hilde Tetlie, Bjarne Aagaard, Åse Kristin Nøkling Aagaard FRA ÅRET SOM GIKK I NYKIRKEN Tilrettelegging Etter samtykke fra Riksantikvaren, ble frontene foran de to benkeseksjonene som vender rett mot alteret, tatt bort. Dette gir bedre sikt og har åpnet et nytt «rom i rommet». Økt aktivitetsnivå i Nykirken er gledelig! Med dette melder behovet seg for praktisk tilrettelegging. Vi er blitt en «stor» stab og dette merkes på kontorfasilitetene. Det er satt inn to nye «klienter» i dåpssakristiet. Dette oppleves dessverre ikke som et nyttig rom, da det samtidig skal benyttes som dåpsrom og grupperom for konfirmanter. Det vil i 2013 arbeides for en generell oppgradering/opp-pussing av hovedsakristi/kontoret (bl.a. nytt kjøkken) og evt. løsninger på små-rommene i kirken. Nytt lydanlegg Det har skjedd en vesentlig forbedring både av lydkvaliteten, antall mikrofoner og høyttalere og muligheten for å styre lyden på best mulig måte. Kirken er nå f.eks. utstyrt til å kunne ha band med i gudstjenester. Vi ser etter hvert behovet for å ha en person som kan styre lyden under gudstjenestene. Dette kan ikke kirketjeneren ha ansvar for. Vi gleder oss over at nytt flygel er på plass og at forsangertjenesten er mer forutsigbar. Åpen kirke på tirsdag Som tidligere, var det også i 2012 ukentlig åpen kirke på tirsdag formiddag, med orgelmeditasjon, skriftlesing og sosialt samvær. Gudstjenestedeltakelse Deltakelsen om hovedgudstjenestene har økt jevnt gjennom flere år, noe som fortsatte i Gudstjenester der barn og unge er særlig involvert, bidrar spesielt til økningen. Vi klarer i økende grad å involvere ulike grupper i menighetens barne- og ungdomsarbeid i gudstjenestene (åpne barnehager, barnekor, babysang, teatergruppe, konfirmanter, musikkelever, trosopplæringstiltak som f.eks. «Tårnagenter» m.fl.). Tilbakemeldingene fra gudstjenestene er gode og vi opplever at vi er på rett vei! Samtidig som flere «involverings-gudstjenester» er på plass, ser vi et økende behov for de frivillige både før, under og etter en gudstjeneste. Kirkekomitéen stiller opp, men vi har ennå en vei å gå før alt er kommet inn i gode og faste rammer. 15

16 BARNAS KATEDRAL En av Nykirkens viktige funksjoner, er funksjonen som Barnas Katedral. Herunder omtales produksjon, fremføring og avvikling av forestillinger i Barnas Katedral, et tilbud som når langt ut over menighetens grenser. Arbeidet er basert på nært samarbeid med kunstnere og produsenter i de ulike forestillingene. Jan Frode Sandvik er produsent/leder for Barnas Katedral. SAMARBEIDSPARTNERE I 2012 Kirkerottene fra IKO-forlaget består av Mari Cathrine Brostuen Hagen og Marianne Steinsrud. Dukkenikkerne består i hovedsak av Jack Markussen, Gabrielle Barth, Monica Solheim og Jan Holden. Som gruppe er disse involvert i Juleevangeliet og Noas Ark. Gabrielle Barth har i tillegg skrevet både manus og regi på pinsespillet En lang natts ferd mot dag, der Monica Solheim og Siri A. Kristensen spiller. Barth har også vært medvirkende i stykket Metamorfose Sommerfuglens påskedans. Teater Uno v/annicke Gill spiller i Farvel, Hr. Muffin. FORESTILLINGER OG PUBLIKUM Totalt har vi hatt besøk av 5623 publikummere på følgende forestillinger, fordelt på 58 visninger, og målgruppene for de ulike produksjonene er varierende i alder. MARS METAMORFOSE SOMMERFUGLENS PÅSKEDANS (0 3 ÅR) Stykket ble spilt som sju barnehageforestillinger på dagtid, samt en åpen. Publikumstall: 363 (barnehager) + 40 (åpen forestilling). Totalt: 403 JUNI PINSESPILLET LANG NATTS FERD MOT DAG (10 12ÅR) Vi følger Maria og Sofia en natt i livet deres. De møtte hverandre under dramatiske omstendigheter i Jerusalem for noen uker siden, og nå gjemmer de seg for de romerske soldatene i en by ved kysten. Mens de venter på at natten skal ta slutt forteller Maria om alle de dramatiske og underlige tingene som skjedde i påsken og pinsen. Det ble oppført 10 skoleforestillinger på dagtid. Publikumstall: 746 OKTOBER FARVEL HR MUFFIN (5 10 ÅR) En varm og poetisk historie som handler om døden, i form av at marsvinet Hr Muffin dør. Barnas katedral har utarbeidet et pedagogisk tilrettelagt tilbud som ble tatt i bruk etter forestillingen. I 2012 ble deler av stykket vist på søndag kl.11 under Barnas Allehelgensdag. Det ble oppført fem skoleforestillinger på dagtid og en åpen forestilling. 16

17 Publikumstall: 484 (skoleforestillinger)+150 (åpen forestilling). Totalt: 634 NOVEMBER KIRKEROTTENE (3 6 ÅR) Her møter vi sirkusrottene som ble kirkerotter. Vesle og Frodo er ofte ute på eventyr og evner å skape engasjement blant barna som ser på. Menighetene i Landås, Indre Arna og Os kjøpte hver sin kveldsforestilling. Det ble oppført tre barnehage-/skoleforestillinger på dagtid og fire åpne kveldsforestillinger. Publikumstall: 365(skole-/barnehageforestillinger) (åpne forestillinger). Totalt:685 DESEMBER JULEEVANGELIET/OG DET SKJEDDE I DE DAGER (3 10 ÅR) Vi blir tatt med til år 0. Stedet er Nasaret, og selvsagt reiser vi den lange veien til Betlehem sammen med Maria og Josef. Ved siden av å få innblikk i Josefs forberedelser og Marias venting, møter vi en rekke karakterer rundt selve kjernefortellingen. Ved hjelp av dukker og mennesker, tar Dukkenikkerne barna med på en fascinerende, lærerik og morsom reise til Bethlehem i år 0. Stykket spilte 23 skoleforestillinger på dagtid og fire åpne helgeforestillinger. Publikumstall: 2920 (skoleforestillinger) (åpne forestillinger). Totalt: 3155 KULTURAKTØR I SKOLE/KIRKE-SAMARBEIDSFELTET UT OVER MENIGHETENS GRENSER Barnas katedral har etablert seg som en aktør i Bergens kulturtilbud, holder høy kvalitet og leverer gode opplevelser. Det mottas høy og god skåring i brukerundersøkelser, ikke minst fra lærere og førskolelærere i hele Bergen kommune. Barnas Katedral er i all hovedsak finansiert av Bergen domkirke menighet selv, med noe tilskudd fra ulike fond og stiftelser, samt egenbetalinger. Frem mot 10-årsjubiletet i 2013 arbeides det for en utvidet økonomisk forpliktelse fra naturlige samarbeidspartnere som Bjørgvin bispedømme og Bergen kirkelige fellesråd. Mer info: 17

18 TROSOPPLÆRING De som i hovedsak er tilknyttet trosopplæringen er menighetspedagog Hilde Tetlie (koordinator for trosopplæringen), Åse Kristin Aagaard (spesialprest for barn og unge), Anita Haugland Berge (barne- og ungdomskantor) og Jan Frode Sandvik (Produsent i Barnas Katedral og styrer i Åpen barnehage). Sommeren 2012 fikk kantor Anita ut i morspermisjon, og vi fikk inn vikar Eirik B Minde og Line Dybdal, som delte vikariatet 60/40. Det ble en god løsning. Det er mye å glede seg over i vårt trosopplæringsarbeid, og har lykkes i å skape et bra miljø for småbarnsfamilier: familiegudstjenester med sosial samling i etterkant 1 gang i måneden superonsdag/torsdag med middagsservering i hver av de åpne barnehagene med jevne mellomrom babysang i Nykirken hver torsdag har også blitt en suksess, med opptil 25 babyer på det meste. Når barna har blitt for store og trenger ytterligere stimuli, blir de ofte brukere av de åpne barnehagene. Barnegospel i SFO Dette har blitt et populært tilbud som stadig vokser. Vi er veldig fornøyd med å ha kommet inn i SFO på Nordnes med tilbud om Barnegospel. Koret har vært med på flere gudstjenester gjennom året, og målet er min 2 hvert semester. Høsten 2012 delte vi koret i to grupper, da vi var blitt 40 medlemmer! Nå er det en gruppe for 1-2 klasse og en fra 3-4 klasse. Det har vist seg å være lurt, med tanke på ro på øvelsen og mer fokus på den enkelte i koret. Tilrettelagte gudstjenester: Høsttakkefest m/ 4-årsbok, Mukulamesse m/4- års bok, Skolestartgudstjeneste, Barnas påskefest m/ 6-års bok Andre gudstjenester: Karnevalsgudstjeneste, Barnas allehelgensgudstjeneste, månedlige Åpne barnehagegudstjenester, Lys våken gudstjeneste, Tårnagentgudstjeneste m.m. REKRUTTERING Vi erfarer at det ikke er så lett å få til god oppslutning om de spesifikke trosopplæringstiltakene for de ulike alderstrinn, som er skissert i vår lokale plan for trosopplæring. Utfordringen er å tenke konstruktivt omkring dette. vi må ut der folk er, for å bygge relasjoner Mange foreldre sender lettere barna sine til kirken når de vet de møter kjente ansikter, enten det er ansatte eller frivillige. Invitasjoner som sendes ut via post får som regel lite respons. Skoler og barnehager Det er viktig at vi som jobber med trosopplæring får innpass i skoler/barnehager, sånn at barna vet hvem de vi treffe igjen dersom de kommer til kirken. En god og virksom skole-/kirkeplan der vi jevnlig møter de ulike årskullene, tror vi generelt vil øke antall påmeldinger til Kirkens trosopplæringstiltak. Dette bør det jobbes videre med i Tilhørighet i hele menigheten Mange kjenner særlig tilhørighet til en av kirkene i menigheten vår. Det er et mål at flere fatter interesse for det som foregår i annen kirke enn den kjenner mest tilhørighet til. Dette må vi leve med her i sentrum, på godt og vondt. Det gode er at vi har fantastiske bygg vi kan invitere barna inn i bygg som er proppfulle av spennende historie, noe vi nyter godt av når vi har Lys våken eller Tårnagenter. 18

19 Barnegospel i SFO Dette har blitt et populært tilbud som stadig vokser. Vi er veldig fornøyd med å ha kommet inn i SFO på Nordnes med tilbud om Barnegospel. Koret har vært med på flere gudstjenester gjennom året, og målet er min 2 hvert semester. Høsten 2012 delte vi koret i to grupper, da vi var blitt 40 medlemmer! Nå er det en gruppe for 1-2 klasse og en far 3-4 klasse. Det har vist seg å være lurt, med tanke på ro på øvelsen og mer fokus på den enkelte i koret. MÅL FOR TROSOPPLÆRINGEN Trosopplæringen i BDM må søke å nå ut til flest mulig av våre menighetsbarn, og har som mål at kirken blir en naturlig del av barn og unges oppvekst, og at de kan få frimodighet til å kalle seg kristne. Fremfor alt skylder vi våre dåpsbarn å legge til rette for at de får mulighet til å bli kjent med den tro de er døpt inn i. For å søke å nå disse målene, må vi jobbe strategisk og systematisk med å skape gode møtepunkter for hver aldersgruppe fra 0 til 18 år. Vi tar mål av oss å greie 1-2 nye tiltak knyttet mot gudstjeneste i året. Nytt i fjor var invitasjon til Sansegudstjeneste i Nykirken. En tilrettelagt gudstjeneste der brukere av babysangtilbudet ble invitert spesielt + alle døpte 0-2 åringer i menigheten. Et annet nytt tiltak var teater for 5 åringene. Vi inviterte pr post de døpte 5 åringene i menigheten til å komme å se teaterstykket «kirkerottene» i Barnas Katedral., Det kom 11 5 åringer med familie. FOKUS FREMOVER Målgruppen 7 14 år Dette er en aldersgruppe vil vi ønsker flere trosopplæringstiltak for. Vi har tårnagenter for 8- åringer og Lys våken for 11 åringer. Vi har så vidt forsøkt å bruke noen teaterforestillinger som utgangspunkt for et aldersbestemt tiltak, med ulikt hell. Vi prøver hele tiden å bygge utfra det vi allerede har fått til, sånn at barna opplever sammenheng når de kommer til oss. Etter konfirmantalder Det er en utfordring i å engasjere ungdom videre i kirken, etter konfirmasjonstiden. De siste årene har vi tilbudt lederkurset MILK (i regi av KFUK/KFUM) på tampen av konfirmantåret, til noen vi har sett på som potensielle ledere. Få har meldt seg til dette. Vi tror terskelen for å delta er for høy når de kun har ett konfirmantår bak seg. Vi trenger å kunne tilby et kristent ungdomsmiljø der de får modnes i troen og samtidig får et trygt sosialt miljø. Vi har forventninger til at St Jacob/Ung katedral kan bidra til å skape dette miljøet for våre ungdommer. FRIVILLIG ARBEID I TROSOPPLÆRINGEN BARNEKLUBB OG SØNDAGSSKOLE Barneklubben på Møhlenpris er drevet av studenter. Søndagskolen i Domkirken drives av frivillige. Vi ønsker også å knytte til oss flere foreldre som har barn som er med på våre aktiviteter regelmessig, som frivillige medarbeidere. 19

20 ÅPNE BARNEHAGER I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET De to åpne barnehagene Nykirken og Mariakirken drives av menigheten, og er et viktig sted for mange å møte kirken og menigheten. Barnehagene tilbyr voksne som har omsorg for små barn å komme til samlinger med pedagogisk tilbud, sosialt felleskap og tilhørighet. De fleste brukerne er familier fra barnehagenes nærområder, men noen kommer også fra andre deler av byen. Noen brukere veksler litt mellom avdelingene på Nordnes og Sandviken, alt etter hvilken som er åpen. Jan Frode Sandvik har 50 % stilling som styrer for begge barnehagene i kombinasjon med å være produsent i Barnas Katedral. NYKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE Virksomheten her startet i september Per 31/ var Anne-Sofie Kalleklev pedagogisk leder (60 % stilling) og Jannicke Godvik assistent og renholder (75%stilling). Lena Schmid og Luise Schlechtweg var volontør/assistent (50 % stilling). Barnehagen har hatt 4 timers åpningstid mandag torsdag kl Målgruppen for de åpne barnehagene er 0-6 år med foreldre/omsorgsperson, og samler familier fra alle bydeler i Bergen. Lokalene er godkjent for inntil for 50 barn. Superonsdag hver siste onsdag i måneden er det langåpent. Da serveres det middag fra kl Dette tilbudet benyttes heldigvis også av tidligere brukere av Åpen barnehage. BESØKSTALL OG TILSKUDD De offentlige tilskuddene blir gitt i forhold til registrerte, gjennomsnittlige besøkstall. Våren 2012 lå gjennomsnittet for hver åpningsdag på 30 barn, og høsten 2012 hadde et gjennomsnittlig besøk på 29 barn per dag. Både vår og høst var det like mange voksne som barn. Det totale antall besøk var om våren 2643 og om høsten 1907, dvs. til sammen 4550 barn og like mange voksne. Antall unike brukere i 2012 var 328 barn. 20

21 MARIAKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE Denne barnehagen ble åpnet i januar Per 31/ var Anne Stiegler pedagogisk leder (50 % stilling) og Lena Schmid / Luise Schlechtweg var volontør/assistent (50 % stilling). Barnehagen har hatt 5-5,5 timers åpningstid på tirsdager, torsdager og fredager kl / Målgruppen er barn 0-6 år med foreldre/omsorgsperson, og samler flest familier fra nærområdet, men også fra andre deler av byen. Lokalene er godkjent for 30 barn. BESØKSTALL OG TILSKUDD Våren 2012 hadde et gjennomsnittlig besøk på 20 barn hver åpningsdag, og høsten hadde samme gjennomsnittstall. I tillegg kom like mange voksne som barn. Antall besøk var om våren 1227 og om høsten 990, dvs. til sammen 2217 barn og like mange voksne. Antall unike brukere var 312 barn. 21

22 ØKONOMI OG DRIFT Begge barnehagene genererte overskudd i Dette ble igjen tilbakeført til eier i form av husleie. Det ble gjennomført Brukerundersøkelse høst og vinter 2012/13 i begge barnehagene, noe som gir verdifull informasjon om driften og brukernes tilfredshet med tilbudet. På en skala fra 1 6, hvor 1 er lavest, skårer Nykirken og Mariakirken hhv 5,46 og 5,58 hvilket er en svært god tilbakemelding. Mariakirken ÅB hadde 19 respondenter på undersøkelsen, hvorav 57,9 % av barn i utvalget er døpt. Nykirken ÅB hadde 39 respondenter, og 38,5 % av barna i utvalget er døpt. REKRUTTERING TIL GUDSTJENESTER FOR HELE FAMILIEN Det er et uttalt mål å rekruttere flere til familiegudstjenester i Nykirken. I snitt samler vi mellom 20 og 50 barnefamilier hver ukedag. Familiegudstjenestene i Nykirken er i ferd med å samle en fin gjeng som vi får med fra de åpne barnehagene. Stadige tilbakemeldinger om viktigheten av dette tilbudet bekrefter at dette kirkelige gratistiltaket skårer høyt hos brukerne. DÅPSSAMTALER Fellesdelen/første del av den samtalen alle foreldre med dåpsbarn inviteres til, ble holdt i lokalene til Mariakirken Åpen barnehage frem til sommeren. Høsten 2012 startet vi opp med månedlige samlinger i Nykirken for de som skal døpe samme måned. Vi ønsker å bruke kirkerommet som ramme for å presentere dåpen og menighetens arbeid. 22

23 KIRKEMUSIKK Bergen domkirke menighet ønsker å være et kirkemusikalsk kraftsenter i Norge, i Bjørgvin bispedømme og i Bergen by. Vi vil være en viktig initiativtager og samarbeidspartner for kirkemusikk med fokus på synlig aktivitet, stor variasjon og høy kvalitet. Det er de ansatte kantorene i Bergen domkirke menighet som har hovedansvaret for den kirkemusikalske aktiviteten; Domkantor Kjetil Almenning Kantor Asbjørn Myksvoll Kantor Karstein Askeland Barne- og ungdomskantor Anita Haugland Berge. Anita Haugland Berge har vært i permisjon siden sommeren 2012, og Eirik Minde og Line Vederhus har fordelt de kirkemusikalske oppgavene i Nykirken i denne perioden. Den kirkemusikalske virksomheten består av konserter, kor, spill til gudstjenester og institusjonsandakter, samt stå i samarbeidsrelasjon med ulike aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. KIRKEMUSIKK I BERGEN Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet har et bredt samarbeid med andre kulturinstitusjoner, eksempelvis Bergen Barokk, Barokksolistene, Bergen Bachsolister, Griegakademiet, Collegium Musicum, Forsvarets Stabsmusikkorps Vestlandet, Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Nasjonale Opera, Kammerkoret Gneis, KorVest, Ensemble neon, Opera Bergen, Bergen Operakor med flere. Kirkemusikk i Bergen domkirke menighets hovedstøttespillere er Bergen kommune og Norsk Kulturråd, samt private sponsorer. En nykommer i 2012 er Bergen kirkeautunnale en festival for kirkekunst og musikk. Den fant sted i månedsskiftet oktober/november, og det ble presentert et svært variert program i alle våre kirker, med ulike målgrupper med konserter, seminarer, jam, foredrag, mesterklasse og barneforestilling. Det planlegges ny festival i KONSERTER Det ble holdt 153 konserter i kirkene i menighetens egen regi og som samarbeidsproduksjoner med andre, fordelt på 78 i Domkirken, 29 i Johanneskirken og 46 i Nykirken. I tillegg ble det arrangert 39 konserter i andres regi i de tre kirkene. Totalt publikumstallet for konserter var Sommerserien med orgelkonserter i Johanneskirken onsdag og i Domkirken torsdag og søndag fortsatte på tradisjonelt vis, med en rekke besøkende organister fra innog utland. Konsertene er godt besøkte av både turister og byens eget publikum. I nærmere 50 år har de årlige internasjonale sommerkonsertene vært arrangert med gjestende organister fra inn- og utland sesongen bød nok en gang på gode 23

24 utøvere som spilte for både de mange turister og en del hjemmeværende. På disse konsertene som er relativt «smalsporet» lå likevel snittet på 105. I Nykirken er den ukentlige orgelmeditasjonen i forbindelse med åpen kirke et tilbud som både besøkende og en fast stamme av menighetens medlemmer setter pris på. INSTITUSJONER De fire kantorene spilte på omtrent 145 andakter ved henholdsvis St. Johannes aldershjem, Nykirkehjemmet, Domkirkehjemmet, Enkers aldershjem, Margit Tanners minne og Kalfaret sykehjem. Det vil si av hver musiker spilte på vel 36 andakter. KORVIRKSOMHETEN I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET Kor- og babysangaktivitetene for de minste i Nykirken er beskrevet i Trosopplæringens årsmelding. BERGEN DOMKIRKES PENSJONISTKOR består av rundt 10 kvinnelige pensjonister, og øver 3 ganger i måneden. De fleste damene har bred korerfaring og rekrutteres mest fra de som bor i Domkirkeboligene. De opptrer på aldershjem, formiddagstreff og lignende minst 1 gang i måneden. Korets dirigent gjennom en lengre periode Magnhild Storruste gikk plutselig bort i 2012, og koret opplevde en lengre periode uten aktivitet, før Merethe Ruud Myrseth overtok som dirigent. BERGEN DOMKIRKES JENTEKOR OG DOMKIRKESPIRENE Ledes av Eirin Beate Åserud-Løvlid, og har hatt ukentlige øvinger tirsdager i Bergen domkirke. Jentekoret har vært delt i to grupper; Jenter klasse og Domkirkens Ungdomsgruppe (DUG) 8.kl 2.videregående. Medlemstallet er sangere i de to guppene til sammen. DomkirkeSpirene har hatt 8 10 sangere. Begge korene er medlem av Ung Kirkesang. Gjennom året har korene deltatt på 6 gudstjenester i Domkirken og Nykirken. De har også hatt samarbeidsprosjekter/konserter med andre kor og musikere; korskolen i Biskopshavn i mars vårtreff i regi av Ung Kirkesang/Bjørgvin i april medvirkning på konsert under Rikskirkesangfesten Vennskapskoret «Elise» fra Estland på besøk i mai konserter i Johanneskirken og i Meland Gjenvisitt i oktober konsert i musikkskole og i Elisabethkirken i Pärnu Luciamorgen i Domkirken 13.desember, etter overnatting i kirken Domkirkens tradisjonelle julekonsert med Bergen Domkor, St. Sunniva Kammerkor og Georg Riedl Koret har fått nye korkjoler høsten 2012, finansiert gjennom Frifondsmidler fra Ung Kirkesang sentralt. 24

25 BERGEN DOMKOR med vel 40 medlemmer, dirigeres av Kjetil Almenning, som med inspirerende og utfordrende ledelse har løftet koret videre repertoarmessig og musikalsk. Sangpedagog Hilde Haraldsen Sveen bidrar også med vokalutvikling og bevissthet hos sangerne som et ledd i utviklingsarbeidet for koret. Koret har sitt eget styre, men som tilhørende BDM ligger det administrativt og økonomisk under menighetsrådet. Det har faste øvinger i Domkirken hver onsdag. Koret er medlem av Norsk Kirkesangerforbund. Det har vært et mål å bli mer synlige og hørbare i gudstjenestene i 2012, noe en har forsøkt løst med varierende besetning på gudstjeneste fra 4 forsangere på galleri til ensemble på opp til 16 sangere fremme med aktiv deltakelse i gudstjenesten i alt 14 gudstjenester i Koret har medvirket i til sammen 10 konserter gjennom året; bl.a. påskekonsert, rikskirkesangerfest, «Midnetter i Domkirken», Bergen kirkeautunnale og julekonserter med fremføringer av en rekke større og mindre verk, gammel og ny musikk. Korets musikalske bredde viser seg foruten i repertoarvalg også i ulike samarbeidsparter som Bryn Terfel, Agnete G. Haaland, Forsvarets musikkorps Vestlandet, Festspillene i Bergen, Stavanger Domkantori, Georg Riedel m.fl. Koret har gjennomført seminar og kortur, samt sommer- og julefest for medlemmene. STA. SUNNIVA KAMMERKOR (STAS) hadde ved årets utgang 27 medlemmer. Koret dirigeres av Tore Kloster og øver mandager i Johanneskirken. Siden 2010 har menigheten hatt ansvar for korets økonomi, og til gjengjeld deltar korets medlemmer bl.a. som forsangere i menighetens gudstjenester. Koret har sitt eget styre, som arbeider med arbeidsfordeling, repertoar, PR, konsertantrekk, turer/sosialt o.a. Koret er medlem av korforbundet «Ung i kor». Koret har i 2012 feiret sitt 10-årsjubileum, med en rekke konserter i menighetens kirker, og var på sin årlige tur til London høsten StaS samarbeidet i løpet av året med menighetens kor, koret Con Spirito fra Stord, musikere og solister. I 2013 planlegger koret å reise på korfestival i Hellas, ny reise til London, samt den årlige julekonserten sammen med Bergen domkor og Domkirkens Jentekor. Mer info. 25

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012 Ansatte 2012 Sokneprest Ånund Hardang Kapellan Torill Rojahn Søby (fraværende i 2012, stillingen dekket opp med vikarer fra prostiet) Kantor Iver Kleive Kateket Turid Skarbø Ungdomsarbeider Piriyanthy

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1 ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Navn Nr. Årsmeld. nr. sidenr. Barne- og Ungdomsutvalget.. 2.1 6 Babysang 2.2 7 Bibelgruppe 4.6 14 Diakoniutvalget.. 3.1 11 Fredagsklubben..

Detaljer