ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke menighet skal være et fellesskap for tilbedelse og tilhørighet. Vi vil: - verdsette mangfold og vise raushet - skape tilhørighet og hjelpe til tro - være preget av kvalitet - fremme godt samarbeid og dialog I Bergen domkirke menighet vil du møte en åpen og tjenende folkekirke som deler Bjørgvin bispedømme sin visjon: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menigheten og fremme rettferdighet. ÅRSMØTE I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET ONSDAG 4. JUNI kl i St. Jakob kirke ÅRSMØTET ETTERFØLGES AV SOMMERFEST FOR MENIGHETEN (se baksiden)

2 BERGEN DOMKIRKE MENIGHETSRÅD FORVENTNING OM FORNYELSE Et nytt år har gått i Bergen domkirke menighet. Målet for menighetsrådets arbeid er fornyelse og vekst for kirkene i Bergen sentrum. For å få dette til må vi tørre å prioritere. Vi har i 2013 sett resultater av vår prioritering. I Bergen sentrum har vi nå en kulturkirke for ungdom som det ikke finnes make til i Norge! Vi har pusset opp kirken for egne midler, og ansatt egen ungdomsprest og fem prosjektmedarbeidere. Langsomt vokser det frem et ungdomsarbeid for unge etter konfirmasjonsalderen og for studenter. Målet for arbeidet er å bygge et levekraftig åpent ungdomsmiljø der unge kan få drive med kulturelt arbeid i et profesjonelt miljø. Kulturkirken St Jakob bygges nedenfra og opp. Her skal ungdom få utvikle seg og møte troen. Her ønsker vi å bygge opp en bærekraftig kirkelig studentmenighet. Her skal unge få bruke moderne kultur og klassisk kultur. Vi har bygget om orgelet og vi har utstyrt kirken med teknisk utstyr som gir mangfoldige muligheter. St Jakob skal være et hus med puls og et hus med hjerte. Målgruppen for menigheten er ungdom og studenter i sentrum. Med på prosjektet er også bispedømmet og KFUK KFUM. De ønsker å utvikle en ungdomskatedral, som er et samlingspunkt og en ressursbank for hele bispedømmet. Vi ser det vokse langsomt frem og vi har forventninger om at dette kan bety noe nytt for kirken. I Barnas katedral har vi hatt et meget godt arbeidsår. Gudstjenestetilbudet har høy kvalitet og er i all hovedsak profilert mot barnefamilier. Barnearbeidet er styrket og har vokst i Vi har fått ansatt ny barne- og ungdomskantor med relevant kompetanse. Dette styrker kvaliteten på arbeidet både i Barnas katedral og i Ungdomskatedralen. Vi har hatt flere teaterforestillinger og bedre besøk i Arbeidet med å styrke og utvikle finansieringen av Barnas katedral som et tilbud for skoler og barnehager i hele kommunen, har hatt og vil ha prioritet. I Domkirken er det arbeidet stabilt og godt i året som gikk. Kombinasjonen av dyktige medarbeidere, fine gudstjenester og et strålende kulturtilbud med høy kvalitet gir Domkirken et preg av å være en katedral for hele byen. I Johanneskirken har vi i 2013 hatt jevnlige søndagsgudstjenester og hverdagsmesser både formiddag og kveld. Søndag kveld er det studentmenigheten som har faste gudstjenester. Arbeidet med å få nytt klokkespill har pågått over lang tid, og i 2013 ble det nye klokkespillet bestilt. Menigheten har i flere år prioritert å investere i barn og unge. Samtidig har vi videreført et rikt gudstjenestetilbud og et kirkemusikalsk arbeid med høy kvalitet. Når vi nå etter hvert blir ferdig med utbyggingen på barne- og ungdomssiden, vil det være vesentlig for oss å arbeide videre med å styrke vårt informasjonsarbeid samt å styrke

3 vårt arbeid for og med frivillige. Menigheten har et sterkt diakonalt engasjement gjennom driften av flere sykehjem og eldreboliger, men trenger også å arbeide for å fornye det diakonale arbeidet. Vi har store forventninger til arbeidet i menigheten i årene som følger. For å styrke det strategiske arbeidet, er vi med på et menighetsutviklingskurs styrt av Menighetsfakultetet. Gjennom dette arbeidet vil vi satse på å fornye arbeidet lokalt i de ulike kirkekomiteene. Guds fred Gudmund Waaler Leder av Menighetsrådet MENIGHETSRÅDET HAR I 2013 HATT DENNE SAMMENSETNINGEN: Gudmund Waaler, leder Christian Nesset, nestleder Åsta Rosendahl Knudsen, nestleder Sokneprest Bjarne Aagaard (til 1.aug) Fungerende Sokneprest (fra 1.aug) Heidi Lee Mannes Jone Trovik Finn Alexander Clementsen Hilde Christine Lien Magli Sofie Økland Christian Vedeler Otto Grønner 1.vara Dag Bakka jr.

4 ARBEIDET I MENIGHETSRÅDET GJENNOM ÅRET GENERELT OG SPESIELT I 2013 Menighetsrådet har avholdt sju møter i løpet av 2013, og behandlet i alt 89 saker. I tillegg er det blitt avholdt årsmøte og ett menighetsmøte angående den nye salmeboken. Av saker menighetsrådet har arbeidet med og gjort vedtak om kan nevnes: Arbeid med stillinger og innstilling i ansettelser (kirketjener, barne- og ungdomskantor, ungdomsprest, produsent i Barnas Katedral) Vedtak om å gå inn i og delfinansiere prosjektet Menighetsutvikling i Folkekirken en treårig reise Trosopplæringsreformen Innføring av ny salmebok i våre kirker Klokkespill i Johanneskirken Vi konstaterer også at det gir resultater med langsiktighet i arbeidet. Dette innebærer tydeliggjøring av nødvendige satsinger på veien frem mot de valg og vedtak som skal fattes. I denne prosessen er kommunikasjon og møter mellom råd og menighetens ansatte i ulike avdelinger og geografiske områder vesentlige, både på praktiske, faglige og åndelige områder Vi konstaterer samtidig at det er en stadig utfordring for Bergen domkirke menighet å synliggjøre sin funksjon som sentrumsmenighet, som bispesete og som storbymenighet, med de særskilte krav og behov dette medfører på mange områder.

5 BERGEN DOMKIRKE MENIGHET I TALL 2013 HOVEDTREKK GUDSTJENESTER OG DELTAKELSE Det ble holdt 164 forordnede søn- og helgedagsgudstjenester i 2013, fordelt på 66 i Domkirken, 56 i Johanneskirken og 42 i Nykirken. I tillegg var det en del ikkeforordnede gudstjenester på slike dager, slik at det samlede antall søn- og helgedagsgudstjenester var 175. I alt deltok ved disse gudstjenestene. Det gjennomsnittlige antall gudstjenestedeltakere var 110 personer. Det ble holdt 315 hverdagsgudstjenester med til sammen deltakere, dvs. i snitt 35. Samlet antall gudstjenester i Bergen domkirke menighet i hverdag og helg var 490 med til sammen deltakere. I Korskirken ble det holdt 79 gudstjenester. På disse deltok 4651 mennesker, dvs. i snitt 59. Mariakirken har vært under rehabilitering i hele 2013, det samme gjelder kirkerommet i St. Jakob kirke. DÅP OG KONFIRMASJON Det ble døpt 169 mennesker. Antallet døpte fordeler seg med knappe 40 i Domkirken og Johanneskirken og vel 30 i Nykirken. Soknet registrerer også døpte i Korskirken og i andre forsamlinger i sentrum tilhørende DnK som utfører dåp. Av alle de døpte var 77 hjemmehørende innenfor menighetens grenser, mens de andre var bosatt i andre menigheter. Antall tilhørende i andre sokn som blir døpt hos oss, er på samme nivå som tilhørende hos oss døpt andre steder. Foreldrene til alle dåpsbarn bosatt i menigheten ble invitert til samtale i Nykirken, med orientering om menighetens trosopplæring, uavhengig av om barnet ble døpt i eller utenfor menigheten. De som hørte til i menigheten, hadde også egen dåpssamtale med forrettende prest. For barn som bor i andre sokn, regner vi med at vanlig praksis i DnK med kontakt mellom familie og hjemmemenighet ble gjennomført før dåpen skjedde. I tillegg til de døpte mottok menigheten 4 innmeldinger i Den norske Kirke, og 65 utmeldinger. 59 ungdommer ble konfirmert i Bergen domkirke menighet i Menigheten fulgte sitt innarbeidede konfirmantopplegg med månedlige samlinger i Nykirken, leir på Sætervika, samlinger i interessegrupper (idrett-, friluftsliv-, musikkog sjømannskirkegruppe) og deltakelse på 10 gudstjenester hvorav flere fellesgudstjenester i Nykirken (åpningsgudstjeneste, lysmesse, ung messe og avslutningsgudstjeneste).

6 Konfirmantene velger selv i hvilken av kirkene de ønsker at selve konfirmasjonen skal skje. 44 ble konfirmert i Domkirken, 11 i Nykirken og 4 i Johanneskirken. VIGSEL OG GRAVFERD 70 par ble viet i menigheten. 27 par giftet seg i Domkirken, 29 i Johanneskirken, 5 i Nykirken, 5 i Korskirken, 2 på Kristkirketomten og 2 på annet sted. Det ble forrettet 157 gravferder, hvorav et flertall var fra store og lille Møllendal kapell og Solheim kapell. Domkirken hadde 6 gravferder, Nykirken hadde 3, Johanneskirken hadde 7 og Korskirken hadde 1. OFRING OG GIVERGLEDE Til sammen ble det samlet inn kr i takkoffer i våre kirker, om lag likt med i fjoråret. Av dette var kr til egen virksomhet, mens resten fordelte seg på offerformål vedtatt av menighetsrådet. Blant de eksterne offerformål inngikk offer til menighetens to misjonsprosjekt i Mali og på Madagaskar, og Kirkens nødhjelp. Menigheten har også valgt å gi til eksterne virksomheter med forankring i vår by; Kalfarhuset, Kirkens SOS, Sjømannskirken/Norske kirke i utlandet, Bjørgvin krets av KFUK/M. Flere mindre organisasjoner har også mottatt offergaver fra menigheten. I tillegg ble det samlet inn ved andre innsamlinger, hvorav til egen virksomhet. KONTAKT MED BARNEHAGE OG SKOLE Skoler og barnehager besøker kirkene våre, og våre prester og ansatte i trosopplæringen er også på besøk i skoler og barnehager. I 2013 var det 7 besøk av barnehager og 5 skolebesøk i kirkene. Det ble gjennomført 7 besøk i barnehager og 2 besøk i skoler.. Tallene for Barnas Katedral som har den største kontakten med barnehage og skole er beskrevet i årsmeldingen under rapporten fra barnas katedral. Menigheten driver selv to åpne barnehager Mariakirken og Nykirken åpne barnehager.

7 OPPLÆRING OG DIAKONI I ALLE ALDERSGRUPPER Det ble utdelt 25 4-årsbøker, 15 6-årsbøker og 30 bibler/nt til barn og unge utenom konfirmantene. 321 barn under konfirmasjonsalder deltar i ulike arrangementer som søndagsskole, babysang, Lys Våken, Tårnagenthelg mm hvorav babysang er det mest populære tilbudet med 250 deltakere. For unge etter konfirmasjonsalderen begynner St. Jakob å bli et synlig og aktuelt sted for unge mennesker i menigheten. I 2013 er det startet aktiviteter her med bl.a. lederkurs og ulike grupper som samles i kirken, og har et brukertall på 56 ungdommer. For voksne og eldre finnes det 5 ulike tilbud (samtalegrupper, bibelgrupper, eldretreff o.a.). Det er blitt avholdt 140 andakter på institusjoner/aldershjem. Det er også blitt arrangert tre menighetsturer. Menighetens besøkstjeneste har ikke vært i aktivitet i 2013, noe en vil prøve å få i gang igjen. Domkirkens åpne dag er videreført gjennom hvor kirken er åpen, med mulighet for samtale og stillhet, forbønn og sjelesorg. KIRKEMUSIKK OG KULTUR Det er blitt arrangert 187 konserter/musikkandakter i menigheten i løpet av 2013, som samlet i alt tilhørere. Domkirken hadde 85 konserter med til sammen tilhørere, Johanneskirken hadde 51 konserter med et publikumstall på , og Nykirken hadde 51 konserter/musikkandakter med et deltakertall på Det drives 3 kor for barn og unge med til sammen 77 medlemmer. For voksne har menigheten 3 kor, med til sammen 69 medlemmer. Barnas Katedral sam let ca 6000 på sine forestillinger for skoler og barnehager gjennomåret. Kirkeakademiet og Barnas katedral hadde også åpne forestillinger og arrangementer som samlet 200 tilhørere, og i tillegg ble det avholdt 6 andre kulturarrangementer som til sammen samlet 1668 mennesker. FRIVILLIGE 266 personer bidrar til menighetens arbeid gjennom frivillig innsats i bl.a. gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet, komité- og utvalgsarbeid og diakoni.

8 ANSATTE I 2013 Domprost Jan Otto Myrseth Ledende sokneprest Bjarne Aagaard (sluttet i august) Sokneprest Jacob Frode Knudsen Sentrumsprest Atle Moe Spesialprest for Barn og Unge Åse Kristin N. Aagaard Dialogprest/Spesialprest for diakoni Hildegunn Isaksen Sentrumsprest Anna Bæckström Hovda Domkantor Kjetil Almenning Kantor Karstein Askeland Barne- og Ungdomskantor Anita Haugland Berge (sluttet i juni) Kantor Asbjørn Myksvoll Eirik Minde (vikar for kantor) Line Vederhus (vikar for kantor) Prosjektleder St. Jakob Ung katedral Anne Line Kroken Menighetspedagog og leder Trosopplæringen Hilde Tetlie Styrer i Åpne Barnehager Jan Frode Sandvik Produsent Barnas Katedral Monika Solheim (vikar fra 1.august) Pedagogisk Leder i Nykirken Åpen Barnehage Anne Sofie Kallekleiv Pedagogisk Leder i Maria Åpen Barnehage Anne Stiegler Diakonimedarbeider Solveig Sjursæther Administrasjonsleder Marit Jørstad Daglig leder Kristin Knudsen Kirketjener Camilla Grimsby (fra 1. august) Kirketjener Finn Oscar Svendsen

9 ÅRET 2013 I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET NYE MEDARBEIDERE 2013 ble et år preget av endringer i staben. Sokneprest Bjarne Aagaard ble takket av med gudstjeneste og avskjedsfest 25.august. Det var med vemod og takknemlighet menigheten kunne si takk for Bjarnes innsats, nærvær og ledelse gjennom 6 år som ledende sokneprest. I august kunne vi endelig ta imot vår nye kirketjener i Domkirken Camilla Grimsby. Barnas Katedral fikk også ny produsent i Monika Solheim tiltrådte som vikar for Jan Frode Sandvik. I november kunne vi også presentere Eirik Breivik Minde som vår nye, faste barneog ungdomskantor en stilling han har vikariert i gjennom hele året. Anne Line Tufteland Kroken har vært i menigheten i hele 2013 som prosjektleder for St. Jakob. I desember ble hun imidlertid ordinert til prestetjeneste av biskop Halvor Nordhaug, og ordinasjonsgudstjenesten fant sted i St. Jakob kirke. Hun vil i det videre ha tittel og funksjon som prosjektprest. GUDSTJENESTEREFORMEN Menigheten har gjennom året fått erfaring med de ulike gudstjenesteordningene for hver enkelt kirke. For hovedgudstjenestene Domkirken, Johanneskirken og Nykirken var det kirkekomiteene som utarbeidet forslagene som ble vedtatt i menighetsrådet, og godkjent av biskopen. De ulike ordningene er et resultat av en grundig og langvarig prosess en prosess med meningsbrytninger og endelig vedtak om ordninger som gir rom for ulike kirkelige tradisjoner og kulturelle uttrykk innenfor menighetens grenser.. Hvordan vi skal tenke helhetlig om menighetens samlede gudstjenestetilbud, forblir et strategisk hovedspørsmål for Bergen domkirke menighet i det videre arbeidet, og i evalueringen av ordningene. Hovedregelen er at hver kirke har sin gudstjenesteprofil uavhengig av ansvarshavende prest og kirkemusiker, og er noe av bakgrunnen for vedtaket menighetsrådet har gjort om ny grunnordning. Gudstjenesteprofilen avspeiler de ulike kirkenes funksjon og karakter: Domkirken er, foruten å være menighetens kirke, også hele bispedømmets og biskopens hovedkirke. Felleskirkelige anliggender som innføring av nye liturgier eller bibeloversettelser, jubileer og økumeniske begivenheter markeres gjerne spesielt i Domkirkens gudstjenester. Hovedgudstjenestene i Domkirken er klassiske i formen og preges av gode musikalske krefter.

10 Johanneskirken er, med sin synlige beliggenhet, sitt store kirkerom og sin kulturåpne profil, også kirke for hele byen. Inspirert av kirkens særegne alterbilde av Marcus Grønvold (Jesus ber), har bønnen en sentral plass i Johanneskirkens gudstjenesteliv. Gudstjenestene preges tidvis av kunstkulturelle samarbeid, og Kafe A Capella er stedet for sosial samling. Om sommeren holdes internasjonale messer. Johanneskirken er ofte et førstevalg for konserter og kunstproduksjoner som krever store rom. Nykirken er kirke for Nordnesfolk og samtidig Barnas katedral for hele menigheten og byen. Mange av gudstjenestene er preget av barns medvirkning. Det gleder også mange voksne seg over. Barnas katedral har et mangfoldig gudstjenesteliv som farges av forsamlingens sammensetning fra søndag til søndag, med involvering av konfirmanter, dåpsforeldre, åpne barnehager m.fl. Gudstjenestene har et rytmisk musikalsk preg, som oftest med band. ST. JAKOB KIRKE UNG KATEDRAL Menighetsrådet har i en årrekke planlagt å ta i bruk St. Jakob som en kirke for ungdom, og det har vært arbeidet i og med kirken gjennom hele 2013 menighetsråd, prosjektleder og styringsgruppe i samarbeid med Akasia/BKF. Bygget har fått nytt kjøkken og toaletter, den gamle hybelen brukes som klubblokaler, og menighetssalen er blitt pusset opp og rustet opp med topp teknisk utrustning på lyd og lys. Kirkerommet og lydstudio skal ferdigstilles i Visjonen er at kirken skal være en hjørnestein i arbeidet for unge over konfirmasjonsalder og for studenter. For ungdommene ser vi for oss at kirken skal bli et aktivitetssenter, med spesiell vekt på ulike typer kultur. Lydstudio og datarom blir viktige arenaer for skapende arbeid. Menighetssalen er stedet for konserter og arrangementer med husets ulike band og grupper. Inni kirken blir orgelet restaurert, og blir øvingssted for ungdom fra orgelklubben Ferdinand. For studentene vil huset kunne fremstå som en ressurs på samme måte som for ungdomsgruppen. Vi ser for oss at studentene våre skal kunne være med å lede arbeidet. Vi ser også for oss at det vokser frem et eget arbeid for studenter på huset, med gudstjenestearbeid og felles aktiviteter. St Jakob blir en kulturkirke for og av unge, men skal også innimellom fungere som en profesjonell kulturkirke. Her er det særlig to arbeidsfelt som er aktuelle. Lydstudio og resten av kirken kan i stille perioder leies ut til plateinnspillinger, og kirken vil bli meget velegnet til konserter, Jakobsmesser og andre arrangementer. For Bergen domkirke menighetsråd er dette en stor og offensiv diakonal, kulturell og kirkebyggende satsing på en aldersgruppe som har få tilbud i vår menighet, og det arbeides kontinuerlig for en sunn økonomi i prosjektet.

11 KONTAKT MED VÅR VENNSKAPSMENIGHET Vår relasjon til vennskapsmenigheten vår i Southwark Cathedral i London, er i stadig utvikling. Siden avtalen ble undertegnet første gang i år 2000, har det vært avviklet en rekke besøk fra Bergen til London og omvendt. I 2013 var det en gruppe fra Bergen sin tur til å reise til England. En gruppe på 10 personer reiste til London, for så å reise videre til Whitby. Natten i London ble samtlige ble innkvartert privat. Dette styrker fellesskapet og nærer kjennskapet. Bergensgruppen reiste sammen med 20 personer fra Southwark Cathedral til Whitby, for å tilbringe en helg boende hos et lite søsterfellesskap i et kloster der. Vi bodde i en utleiedel av klosteret, så tok ikke aktivt del i klosterlivet annet enn at vi deltok på morgen-, middags- og kveldsbønner. Vi fikk fortalt av søster(nonnen vet ikke hva som er best titulering) Carol om hvordan klosterlivet var der på Sneaton Castle. Et sånt opphold var fruktbart for vennskapssamarbeidet for å knytte nye kontakter, pleie gamle bekjentskaper og også skape bevissthet internt om hva et slikt samarbeid kan bety og hvordan det kan brukes. KLOKKESPILL I JOHANNESKIRKEN Kantor Asbjørn Myksvoll startet allerede i 2002 arbeidet med å skaffe nytt klokkespill til Johanneskirkens tårn det naturlige stedet for et klokkespill i byen til glede for hele befolkningen, hverdag som fest. Produksjonen av klokkespillet startet høsten 2013 hos Royal Eijsbouts i Nederland, og skal være ferdig montert våren 2014, med innvielse på 17.mai. Klokkepillkomiteen har arbeidet jevnt gjennom året både med delfinansiering, utforming av tekster og dekor på klokkene, samt planlegge arrangementer i forbindelse med innvielse. ØKUMENIKK I mars 2013 ble det arrangert stort Taize-treff i Bergen domkirke. Det ble avholdt 5 ulike gudstjenester i løpet av helgen, med gjennomsnittlig 100 tilstede på hver. Arrangementet var et samarbeid mellom Bergen domkirke menighet, St. Paul katolske menighet, Kirkelig dialogsenter o.a. Etter det store treffet holdes det jevnlige Taize-bønner vekselvis i Bergen domkirke og i St. Paul kirke. Metodsitkirken og Frelsesarmeen er medarrangører. Økumenisk gudstjeneste avholdes årlig 2.pinsedag på Kristkirketomten på Bergenhus Festning.

12 ØKONOMI 2013 Menighetsrådet har et selvstendig ansvar for en forsvarlig økonomiforvaltning, økonomistyring og regnskapsførsel for sin virksomhet. Menighetsrådet har disposisjon over diverse eiendommer, kapital, stiftelser og fond, som utgjør et relativt solid økonomisk grunnlag. Menighetens store aktivitetsnivå i 2013 gjenspeiles i regnskapet, med noen store avdelingsregnskap, og mange små. De største avdelingene er Kirkemusikk, Trosopplæring, Barnas katedral, Nykirken Åpen barnehage og Mariakirken Åpen barnehage, og de har i hovedsak ansvar for egne budsjett. Dette innebærer at de i tillegg til menighetens og andre offentlige tilskudd også må søke ekstern støtte for å kunne opprettholde det aktivitetsnivået de legger opp til i sine budsjett. Den siste store avdelingen som er kommet til, er st. Jakob Ung katedral. På driftsregnskapets inntektsside er det spesielt følgende poster som bidrar: Billettinntekter Leieinntekter ved kulturarrangementer Avkastning på eiendomsdrift Tildeling av trosopplæringsmidler Innsamlede midler (kollekt/gaver) Tildelinger/tilskudd fra private og offentlige fond, kommune og fylkeskommune Renteinntekter På utgiftssiden fordeler det seg slik: Kjøp av varer og tjenester Honorarer (Kirkemusikk, Barnas katedral, gudstjenester) Lønnsutgifter i menigheten Trosopplæring Offer til andre Konfirmanter Driftsutgifter eiendom Utgifter ved gudstjenester Tilskudd til egne avdelinger Regnskapet viser ca. 9,7mill kr i inntekter, og ca. 9,9 i utgifter. Det regnskapsmessige resultatet for 2013 er et underskudd på kr , som dekkes inn ved å styrke i avsetning til disposisjonsfondet.

13 bergen domkirke menighetsråsd 2000 Kirkemusikk 7000 Trosopplæring 2270 Barnas Katedral 2277 Nykirken Åpen Barnehage 9100 Mariakirken Åpen Barnehage 9200 Konfirmant 4101 St. Jakob Ung Katedral 1104 OVERSIKT REGNSKAP FOR DE STØRSTE AVDELINGENE 2013 (Tall i hele tusen) Regnskap for de største avdelingene våre INNTEKTER Brukerbet, salg, avg. og leieinntekter Refusjoner og overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføringet/tilskudd fra kommunen Tilskudd fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd/gaver innsamlede midler sum driftsinntekter UTGIFTER lønn - og sos.utgifter Kjøp varer og tjenester Refusjoner/overføringer ut Tilskudd og gaver sum driftsutgifter Renteinntekter

14 KIRKENE VÅRE Aktiviteten er jevn og ulik i de tre kirkene som har vært åpne i 2013 Domkirken, Johanneskirken og Nykirken. Kirkekomitéene knyttet til den enkelte kirke har som særlig oppgave å delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene, samt lokalt menighetsbyggende arbeid. Felles utfordringer er: Menighetsbygging Skal skje i god balanse mellom den lokale, gudstjenestefeirende menighet og «stormenigheten». Frivillige Gudstjenestereformen innebærer involvering av frivillige, og vi trenger både å rekruttere, oppmuntre og ta vare på denne verdifulle, menneskelige ressursen. Bred deltakelse Vi trenger å arbeide videre med at menigheten skal favne bredt med sine gudstjenester, dvs. også alle aldersgrupper. DOMKIRKEN I Domkirken har vi drøftet en målsetning for arbeidet vårt - om at vi vil ære den Treenige Gud ved å feire Guds nærvær gjennom tilbedelse, musikk og kunst forkynne Kristus, gjennom ord og sakrament, og ved å søke å leve etter Kristi lære i dagens verden bygge menighet, gjennom å ønske alle varmt velkommen, og ved å fremme: kunnskap i kristen tro, personlig utvikling og åndelig vekst. fremme rettferdighet, ved å utfordre urett, hjemme og ute. FRA ÅRET SOM GIKK I DOMKIRKEN Tidlig i januar ble Bjørgvin bispedømmes satsing «Ungdomsåret» åpnet med fullsatt Domkirke samlet til en ungdommelig gudstjeneste. Besøk fra Taize i mars, ble starten på felleskirkelige samlinger basert på konseptet fra denne franske kommuniteten. Det var en stor glede da vi 1.september kunne presentere og be for vår nye kirketjener Camilla Grimsby. Etter en langvarig vakanse var denne stillingen endelig fylt. Akasia presentere i desember et flott forslag til ombygging av kjøkken og nye toalett, men dessverre kom dette arbeidet ikke i gang i (Blir igangsatt etter påske 2014). På sensommeren møtte vi firmaet som skal utbedre Kong Oscarsgate fra Bryggesporen til Nygaten. De presenterte en ombygging og rehabilitering av Domkirkeplassen som fikk almen tilslutning. Den 7. september ble det avholdt en gudstjeneste hvor det ble undertegnet en samarbeidsavtale med Domkirken i Turku. Byen er vennskapsby med Bergen, og det var korbesøk fra Finland. Siste helgen i september var en gruppe fra Bergen på pilegrimstur til Whitby i England sammen med en gruppe fra Southwark Cathedral. Domkirkens stille dag ble avviklet med brukbart fremmøte. 14

15 JOHANNESKIRKEN Medlemmer i kirkekomiteen gjennom 2013 har vært: Sentrumsprest Anna B. Hovda, kantor Asbjørn Myksvoll, studentprest Marie Grindheim, Greta Gramstad, Marit Salomonsen, Birte Lundhaug, Otto Grønner Etter sommeren har ikke komiteen møttes til ordinært møte. Dette fordi det har vært vanskelig å finne datoer alle kunne stille. Vi har også måttet avlyse fordi vi ble for få som kunne. I november stilte deler av komiteen til MUV-samlingen på Bryggen, og det blir vårt viktigste arbeid fremover. Vi ser også for oss å starte opp et lavterskeltilbud i Johanneskirken for å kunne tilby åndelig vekst og fellesskap utenom gudstjenestene. En hverdags- ettermiddag/kveld, i første omgang en gang i måneden, med fokus på bibelkunnskap og samtale. FRA ÅRET SOM GIKK I JOHANNESKIRKEN GUDSTJENESTELIVET Kveldsmessene og søndagens gudstjenester går sin gang og har funnet en form vi er glade for. Vi ser at å leie ut Johanneskirken til Harmonien førte til redusert søkning til kveldsmessene, som måtte vike fra sin innarbeidede rytme. MEDARBEIDERE Vi har en flott gjeng med ulønnede medarbeidere, og forsøker som før, to ganger i året, å arrangere kveldssamling med god mat og hyggelig atmosfære. NY LYSGLOBE Første halvår brukte komiteen mest tid på å skaffe til veie ny lysglobe, og nå har vi en stor globe på plass som vi er svært fornøyd med. I tillegg har komiteen også arbeidet med spørsmål knyttet til kirkekaffe, bruk av cafeen, blomster i kirken, håndtering av offer og liknende. KIRKEKAFFE Kirkekaffen holdes fortsatt i kafeen. Her trekkes like mye mennesker som da den var bak i kirken. Og fordelen er at det blir mer ro og folk blir lenger. Samtidig som det er mye enklere for kirkevertene med gode kjøkken og utstyrsforhold. SIDEALTER Vi ønsker også å se på mulighetene for å lage til et sidealter i kirken. NORSK-ENGELSKE GUDSTJENESTER I juli holdt menighetens prester norsk-engelske gudstjenester i Johanneskirken søndag kl. 11. Det ble utarbeidet en egen liturgi for disse og et eget hefte med salmer som kan synges både på norsk og engelsk. Det var en god erfaring å være sammen om å feire gudstjeneste på tvers av språk- og konfesjonsgrenser. 15

16 NYKIRKEN Medlemmer i kirkekomité i Nykirken gjennom 2013 har vært: Haakon A. Gudbrandsen, Heidi Lee Mannes, Dag Bakka jr., Anne-Sofie Kalleklev, Kristine Kjærgaard, Grete D. Roe Hilde Tetlie, Åse Kristin Nøkling Aagaard FRA ÅRET SOM GIKK I NYKIRKEN Gudstjenester Årsstatistikken kan vise til svært variable tall av gudstjenestedeltakere. Det ligger mye arbeid i å få folk til å komme på de ulike gudstjenestene. Om det ikke er en spesiell gruppe som er invitert, og heller ikke dåp, er det svært få fremmøtte. Dette er en kjempe stor utfordring, som vi er usikre på hvordan vi skal løse. Kanskje vil kirkekomiteens arbeid med MUV gi oss noe av svaret? Musikken i Nykirken Det er gledelig at korene i Nykirken samler så mange barn til øving hver uke: Knøttekoret har ca. 15 barn med foreldre og småsøsken på øvingene Av praktiske grunner er dette arbeidet flyttet til menighetshuset/åpen barnehage Barnegospelkoret er delt i to grupper, 1-2.klasse og 3.-4 klasse. At koret er lagt til SFO tid, er kjekt både for barna og de ansatte. Barne- og ungdomskantor. Eirik Minde ble fast ansatt i november Gjennom året har han vikariert i stillingen sammen med Line Dybedahl Vederhus, i godt samspill med Johannes N. Aagaard. Det konseptet som vi har lagt opp til mht. gudstjenester i Nykirken, fordrer mer enn en musiker. Andre arrangementer Åpen kirke på tirsdag formiddag, med orgelmeditasjon, skriftlesing og sosialt samvær. Juletrefesten Hellige tre kongers dag ble markert med gudstjeneste i Johanneskirken hvor barnekorene fra Domkirken og Nykirken deltok. Anna B Hovda tok ansvaret for gudstjenesten mens kirkekomiteen i Nykirken tok ansvar for juletrefesten. Solveig Sjursæther organiserte bakst/ innkjøp av kaker. Dette er en dag i året hvor vi klarer å samle folk fra de ulike kirkene i menigheten. Tilbakemeldingene er gode. Det er en fortsatt utfordring i å tenke «lurt» på hvilken måte vi skal få alle til å eie denne dagen, sammen. Gamlekarmusikkens årlige konsert i adventstiden samler full kirke. Barnas Katedral fyller kirken til stadighet med sine forestillinger, som samler skole- og barnehagebarn fra hele Bergen i Nykirkens vakre rom. Ved flere anledninger er forestillingene også blitt trukket inn i søndagsgudstjenestene 16

17 Babysang hver uke gjøres det klart på gulvet foran alteret under den nydelige dåpsengelen for babysang. Et viktig møtested for unge foreldre med sine babyer, i møte med sang og kirke. Bygningen Det er en stor utfordring at kirken ikke har skikkelig varmeanlegg. På nyåret i 2013 måtte vi stenge kirken på grunn av kulde. De «midlertidige» varmluftsovnene gir så mye støy at det er ikke mulig å ha samlinger i kirkerommet. Når de blir slått av, går det kort tid før kirken er kald. Problemet har vart i flere år. Etter befaring med folk fra BKF, ble det bestemt at nytt varmeanlegg skal være på plass i løpet av Kirkekomiteen har sammen med menighetsrådet arbeidet for at dåpssakristiet kan pusses opp og oppgraderes til et arbeidsrom. Rommet blir ferdig i Vi ser veldig frem til at dette rommet blir klart for bruk! Kirken bærer ellers preg av mye rot, stabling av diverse utstyr og en rekke stygge stoler og bord. Det er kjøpt inn nye klapp-bord og stoler vi kan bruke til ulike arrangement. Likevel gjenstår det å få tillatelse til nye, faste stoler som skal erstatte benkene i fronten av alteret. Sakristiet er en aldri så liten «katastrofe». Slik det fremstår i dag, er det ikke tjenlig i bruk. Det hele er selvsagt et økonomisk spørsmål. MARIAKIRKEN Mariakirken har vært stengt for restaurering siden 2010, og skal åpnes igjen sommeren Gjennom 2013 fremstår kirken stadig tydeligere i bybildet, med sine nyrestaurerte fasader og nye kopperbelagte tårn. Mens kirken har vært stengt er «På vei hjem» startet opp som et tilbud annenhver onsdag i de gamle menighetslokalene i Dræggen. Initiativet har utviklet seg til en stabil kjernegruppe som møtes for samtale, fellesskap og suppe. «På vei hjem» er et svært godt utgangspunkt for videre menighetsbygging omkring Mariakirken når den igjen åpner, og deler av gruppen fungerer også som en av de fem styringsgruppene i prosjektet MUV menighetsutvikling i folkekirken. 17

18 ST. JAKOB KIRKE UNG KATEDRAL I 2013 kunne St. Jakob så vidt begynne å åpne dørene, og høsten ble på mange måter en prøveperiode i St. Jakobprosjektet. Vi har testet ut ulike arrangementer, muligheter for driftsrutiner og utleiemuligheter for å finne ut hva som kan fungere i lengden. En gruppe ungdommer utgjør Staben, ledet av prosjektleder Anne Line T. Kroken gjennom ukentlige stabsmøter og samarbeid. Staben har bestått av: Lars Tveit Christiansen, Gudmund Guren, Thomas Nordvik, Daniel Tveit, Fredrik Svabø. Vi har testet ut ulike arrangementer for ulike aldersgrupper: Gudstjeneste for Unge Voksne (GUV) er avholdt tre torsdager i løpet av høsten. Det ble dannet en komite av frivillige Unge Voksne og Fredrik fra Staben, og oppmøte var mellom 30 og 40 personer hver gang. Interessegrupper for konfirmanter i drama, musikkvideo, teknikk, og en gruppe som har sett film samarbeid med teamet i Nykirken. Arrangementer på fredagskvelder med konfirmanter fra Landås er blitt avholdt tre ganger i løpet av høsten Presentasjon og promotering av prosjektet. Det har vært diverse møter i kirken hvor Staben har presentert prosjektet og vist rundt (prostene i bispedømmet, bispedømmerådet). I november var TenSing Norway på besøk i kirken, og de ble veldig imponert av prosjektet og bygget. Utleie av kirken. Det arbeides med å leie ut lokaler til møter, selskaper, arrangementer og konserter. Gudstjenester o Bergen International Ministry har gudstjeneste i menighetssalen hver søndag (utleie). o Ordinasjonsgudstjeneste for Anne Line T. Kroken i desember o Avslutningsgudstjenesten for ungdomsåret 2013 med biskop Halvor Nordhaug Ungdomskvelder/Klubbkvelder Vi har hatt ungdomskvelder med pizza for å bli kjent med ungdommene og gi dem et forhold til kirken. Det har vært mange besøkende og ungdommer som har brukt kirken i løpet av høsten. 18

19 BARNAS KATEDRAL En av Nykirkens viktige funksjoner, er funksjonen som Barnas Katedral. Herunder omtales produksjon, fremføring og avvikling av forestillinger i Barnas Katedral, et tilbud som når langt ut over menighetens grenser. Arbeidet er basert på nært samarbeid med kunstnere og produsenter i de ulike forestillingene. I første halvår 2013 har Jan Frode Sandvik vært produsent/leder for Barnas, mens Monika Solheim har vikariert i andre halvdel av året Barnas Katedral er en unik kultur kirke for barn. Gjennom 10 års drift ser vi nå klare konturer av et veletablert, bredt nettverk til skoler og barnehager i Bergen og omegn. 80 % av Bergens skoler har nå besøkt et eller flere av våre tilbud gjennom årene, og det er vi stolte av Det har tatt mange år å bygge tillit til vår målgruppe, barn mellom fra 0-13 år. Våre viktigste virkemidler i denne tillitsbyggingen er alltid å bestrebe kvalitet i det vi gjør og leverer 2013 var det 10 års Jubileum for Barnas katedral. Det har vært et spennende år med høyt tempo, fine besøkstall, opprettelse av nye samarbeids-kontakter og et flott helhetlig program som favnet både kirkemusikk, dans og teater tilpasset de ulike publikumsgruppene, helt fra de aller minste i barnehagene til 7. klasse i barneskolen. SAMARBEIDSPARTNERE I 2013 I 2013 har Barnas Katedral hatt en rekke samarbeidspartnere, noen av disse har samarbeidet trofast med BK over flere år. Trosopplæringen i Nykirken ved Hilde Tetlie (menighetspedagog) og Eirik Minde (kirkemusiker) Teater Okolo og Scenekunstner/ skuespiller Darina Cizcova og Flamencogitarist Luis Gallo Barnas Kulturhus / kommunalt kulturhus for barn Kirkerottene fra IKO-forlaget består av Mari Cathrine Brostuen Hagen og Marianne Steinsrud. Dukkenikkerne består i hovedsak av Jack Markussen, Gabrielle Barth, Monika Solheim og Jan Holden. Som gruppe er disse involvert i bl.a. Juleevangeliet, som nå er å regne som en tradisjon i høst-programmet. I tillegg til å levere forestillinger har Jan Holden og Jack Markussen vært velvillig til å levere teknisk hjelp og utstyr til andre oppsetninger, dette er et 19

20 rikt samarbeid. Gabrielle Barth og Monika Solheim har nok en gang spilt Metamorfose Sommerfuglens påskedans. Gabrielle Barth har som teaterinstruktør for BK`s egen barne/ungdoms teatergruppe Kirkenarrene, satt opp forestillingen «Det udelte hjertet» i tillegg har hun medvirket til regi på en av BK`s nykomlinger «Karneval ala Noas Ark» Teater Uno v/annicke Gill spiller i Farvel, Hr. Muffin. Hege Haagenrud profesjonell danser/koreograf med forestillingen «Superglad» Domkantor Kjetil Almenning og Bergen kirke Autunnale - festival for kirkekunst og kirkemusikk. Kirkemusikkprogram for barn, et fruktbart samarbeid med faglige ressurser som sikret den musikalske kvaliteten. Vi fortsetter også samarbeidet i 2014 og har funnet et egnet stykke musikk/teater stykke for barn, med særdeles høy kunstnerisk kvalitet.. FORESTILLINGER OG PUBLIKUM Totalt har vi hatt besøk av 5623 publikummere på følgende forestillinger, fordelt på 58 visninger, og målgruppene for de ulike produksjonene er varierende i alder. FEBRUAR KARNEVAL A LA NOAS ARK (BARNEHAGER) En interaktiv forestilling. Her får publikum være med i Noas Ark, båten ble bygget opp ved hjelp av enkle kulisser i Nykirken, barn og voksne fikk kle seg ut som dyr, og reiser på en fin seilas med sang, fortelling og trylleri sammen med Trosopplærings ansvarlig Hilde Tetlie og kirkemusiker Eirik Minde. 6 forestillinger Publikumstall: 298 (Barnehager i Bergen Kommune) MARS GUDS GJØGLER (1-7 KLASSE) En poetisk forestilling basert på middelalder-legenden om gategutten Santiago som vokste opp og ble en berømt sjonglør. Teater Okolo`s vakre versjon bygger på Tomie de Paolos barnebok «Guds Gjøgler», og publikum tas med inn i en vakker historie, med nydelige flamenco toner og sjonglering på høyt plan. 7 forestillinger Publikumstall: 627 elever og lærere (barneskoler i Bergen). 20

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim Kirkelig fellesråd i Trondheim Årsrapport 2014 Innhold: Godt levert så langt v/kirkeverge Kjell Inge Nordgård...3 Om virksomheten...4 Vi er på vei v/leder av Kirkelig fellesråd Arild Nybraaten...5 Tro,

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer