ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke menighet skal være et fellesskap for tilbedelse og tilhørighet. Vi vil: - verdsette mangfold og vise raushet - skape tilhørighet og hjelpe til tro - være preget av kvalitet - fremme godt samarbeid og dialog I Bergen domkirke menighet vil du møte en åpen og tjenende folkekirke som deler Bjørgvin bispedømme sin visjon: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menigheten og fremme rettferdighet. ÅRSMØTE I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET ONSDAG 4. JUNI kl i St. Jakob kirke ÅRSMØTET ETTERFØLGES AV SOMMERFEST FOR MENIGHETEN (se baksiden)

2 BERGEN DOMKIRKE MENIGHETSRÅD FORVENTNING OM FORNYELSE Et nytt år har gått i Bergen domkirke menighet. Målet for menighetsrådets arbeid er fornyelse og vekst for kirkene i Bergen sentrum. For å få dette til må vi tørre å prioritere. Vi har i 2013 sett resultater av vår prioritering. I Bergen sentrum har vi nå en kulturkirke for ungdom som det ikke finnes make til i Norge! Vi har pusset opp kirken for egne midler, og ansatt egen ungdomsprest og fem prosjektmedarbeidere. Langsomt vokser det frem et ungdomsarbeid for unge etter konfirmasjonsalderen og for studenter. Målet for arbeidet er å bygge et levekraftig åpent ungdomsmiljø der unge kan få drive med kulturelt arbeid i et profesjonelt miljø. Kulturkirken St Jakob bygges nedenfra og opp. Her skal ungdom få utvikle seg og møte troen. Her ønsker vi å bygge opp en bærekraftig kirkelig studentmenighet. Her skal unge få bruke moderne kultur og klassisk kultur. Vi har bygget om orgelet og vi har utstyrt kirken med teknisk utstyr som gir mangfoldige muligheter. St Jakob skal være et hus med puls og et hus med hjerte. Målgruppen for menigheten er ungdom og studenter i sentrum. Med på prosjektet er også bispedømmet og KFUK KFUM. De ønsker å utvikle en ungdomskatedral, som er et samlingspunkt og en ressursbank for hele bispedømmet. Vi ser det vokse langsomt frem og vi har forventninger om at dette kan bety noe nytt for kirken. I Barnas katedral har vi hatt et meget godt arbeidsår. Gudstjenestetilbudet har høy kvalitet og er i all hovedsak profilert mot barnefamilier. Barnearbeidet er styrket og har vokst i Vi har fått ansatt ny barne- og ungdomskantor med relevant kompetanse. Dette styrker kvaliteten på arbeidet både i Barnas katedral og i Ungdomskatedralen. Vi har hatt flere teaterforestillinger og bedre besøk i Arbeidet med å styrke og utvikle finansieringen av Barnas katedral som et tilbud for skoler og barnehager i hele kommunen, har hatt og vil ha prioritet. I Domkirken er det arbeidet stabilt og godt i året som gikk. Kombinasjonen av dyktige medarbeidere, fine gudstjenester og et strålende kulturtilbud med høy kvalitet gir Domkirken et preg av å være en katedral for hele byen. I Johanneskirken har vi i 2013 hatt jevnlige søndagsgudstjenester og hverdagsmesser både formiddag og kveld. Søndag kveld er det studentmenigheten som har faste gudstjenester. Arbeidet med å få nytt klokkespill har pågått over lang tid, og i 2013 ble det nye klokkespillet bestilt. Menigheten har i flere år prioritert å investere i barn og unge. Samtidig har vi videreført et rikt gudstjenestetilbud og et kirkemusikalsk arbeid med høy kvalitet. Når vi nå etter hvert blir ferdig med utbyggingen på barne- og ungdomssiden, vil det være vesentlig for oss å arbeide videre med å styrke vårt informasjonsarbeid samt å styrke

3 vårt arbeid for og med frivillige. Menigheten har et sterkt diakonalt engasjement gjennom driften av flere sykehjem og eldreboliger, men trenger også å arbeide for å fornye det diakonale arbeidet. Vi har store forventninger til arbeidet i menigheten i årene som følger. For å styrke det strategiske arbeidet, er vi med på et menighetsutviklingskurs styrt av Menighetsfakultetet. Gjennom dette arbeidet vil vi satse på å fornye arbeidet lokalt i de ulike kirkekomiteene. Guds fred Gudmund Waaler Leder av Menighetsrådet MENIGHETSRÅDET HAR I 2013 HATT DENNE SAMMENSETNINGEN: Gudmund Waaler, leder Christian Nesset, nestleder Åsta Rosendahl Knudsen, nestleder Sokneprest Bjarne Aagaard (til 1.aug) Fungerende Sokneprest (fra 1.aug) Heidi Lee Mannes Jone Trovik Finn Alexander Clementsen Hilde Christine Lien Magli Sofie Økland Christian Vedeler Otto Grønner 1.vara Dag Bakka jr.

4 ARBEIDET I MENIGHETSRÅDET GJENNOM ÅRET GENERELT OG SPESIELT I 2013 Menighetsrådet har avholdt sju møter i løpet av 2013, og behandlet i alt 89 saker. I tillegg er det blitt avholdt årsmøte og ett menighetsmøte angående den nye salmeboken. Av saker menighetsrådet har arbeidet med og gjort vedtak om kan nevnes: Arbeid med stillinger og innstilling i ansettelser (kirketjener, barne- og ungdomskantor, ungdomsprest, produsent i Barnas Katedral) Vedtak om å gå inn i og delfinansiere prosjektet Menighetsutvikling i Folkekirken en treårig reise Trosopplæringsreformen Innføring av ny salmebok i våre kirker Klokkespill i Johanneskirken Vi konstaterer også at det gir resultater med langsiktighet i arbeidet. Dette innebærer tydeliggjøring av nødvendige satsinger på veien frem mot de valg og vedtak som skal fattes. I denne prosessen er kommunikasjon og møter mellom råd og menighetens ansatte i ulike avdelinger og geografiske områder vesentlige, både på praktiske, faglige og åndelige områder Vi konstaterer samtidig at det er en stadig utfordring for Bergen domkirke menighet å synliggjøre sin funksjon som sentrumsmenighet, som bispesete og som storbymenighet, med de særskilte krav og behov dette medfører på mange områder.

5 BERGEN DOMKIRKE MENIGHET I TALL 2013 HOVEDTREKK GUDSTJENESTER OG DELTAKELSE Det ble holdt 164 forordnede søn- og helgedagsgudstjenester i 2013, fordelt på 66 i Domkirken, 56 i Johanneskirken og 42 i Nykirken. I tillegg var det en del ikkeforordnede gudstjenester på slike dager, slik at det samlede antall søn- og helgedagsgudstjenester var 175. I alt deltok ved disse gudstjenestene. Det gjennomsnittlige antall gudstjenestedeltakere var 110 personer. Det ble holdt 315 hverdagsgudstjenester med til sammen deltakere, dvs. i snitt 35. Samlet antall gudstjenester i Bergen domkirke menighet i hverdag og helg var 490 med til sammen deltakere. I Korskirken ble det holdt 79 gudstjenester. På disse deltok 4651 mennesker, dvs. i snitt 59. Mariakirken har vært under rehabilitering i hele 2013, det samme gjelder kirkerommet i St. Jakob kirke. DÅP OG KONFIRMASJON Det ble døpt 169 mennesker. Antallet døpte fordeler seg med knappe 40 i Domkirken og Johanneskirken og vel 30 i Nykirken. Soknet registrerer også døpte i Korskirken og i andre forsamlinger i sentrum tilhørende DnK som utfører dåp. Av alle de døpte var 77 hjemmehørende innenfor menighetens grenser, mens de andre var bosatt i andre menigheter. Antall tilhørende i andre sokn som blir døpt hos oss, er på samme nivå som tilhørende hos oss døpt andre steder. Foreldrene til alle dåpsbarn bosatt i menigheten ble invitert til samtale i Nykirken, med orientering om menighetens trosopplæring, uavhengig av om barnet ble døpt i eller utenfor menigheten. De som hørte til i menigheten, hadde også egen dåpssamtale med forrettende prest. For barn som bor i andre sokn, regner vi med at vanlig praksis i DnK med kontakt mellom familie og hjemmemenighet ble gjennomført før dåpen skjedde. I tillegg til de døpte mottok menigheten 4 innmeldinger i Den norske Kirke, og 65 utmeldinger. 59 ungdommer ble konfirmert i Bergen domkirke menighet i Menigheten fulgte sitt innarbeidede konfirmantopplegg med månedlige samlinger i Nykirken, leir på Sætervika, samlinger i interessegrupper (idrett-, friluftsliv-, musikkog sjømannskirkegruppe) og deltakelse på 10 gudstjenester hvorav flere fellesgudstjenester i Nykirken (åpningsgudstjeneste, lysmesse, ung messe og avslutningsgudstjeneste).

6 Konfirmantene velger selv i hvilken av kirkene de ønsker at selve konfirmasjonen skal skje. 44 ble konfirmert i Domkirken, 11 i Nykirken og 4 i Johanneskirken. VIGSEL OG GRAVFERD 70 par ble viet i menigheten. 27 par giftet seg i Domkirken, 29 i Johanneskirken, 5 i Nykirken, 5 i Korskirken, 2 på Kristkirketomten og 2 på annet sted. Det ble forrettet 157 gravferder, hvorav et flertall var fra store og lille Møllendal kapell og Solheim kapell. Domkirken hadde 6 gravferder, Nykirken hadde 3, Johanneskirken hadde 7 og Korskirken hadde 1. OFRING OG GIVERGLEDE Til sammen ble det samlet inn kr i takkoffer i våre kirker, om lag likt med i fjoråret. Av dette var kr til egen virksomhet, mens resten fordelte seg på offerformål vedtatt av menighetsrådet. Blant de eksterne offerformål inngikk offer til menighetens to misjonsprosjekt i Mali og på Madagaskar, og Kirkens nødhjelp. Menigheten har også valgt å gi til eksterne virksomheter med forankring i vår by; Kalfarhuset, Kirkens SOS, Sjømannskirken/Norske kirke i utlandet, Bjørgvin krets av KFUK/M. Flere mindre organisasjoner har også mottatt offergaver fra menigheten. I tillegg ble det samlet inn ved andre innsamlinger, hvorav til egen virksomhet. KONTAKT MED BARNEHAGE OG SKOLE Skoler og barnehager besøker kirkene våre, og våre prester og ansatte i trosopplæringen er også på besøk i skoler og barnehager. I 2013 var det 7 besøk av barnehager og 5 skolebesøk i kirkene. Det ble gjennomført 7 besøk i barnehager og 2 besøk i skoler.. Tallene for Barnas Katedral som har den største kontakten med barnehage og skole er beskrevet i årsmeldingen under rapporten fra barnas katedral. Menigheten driver selv to åpne barnehager Mariakirken og Nykirken åpne barnehager.

7 OPPLÆRING OG DIAKONI I ALLE ALDERSGRUPPER Det ble utdelt 25 4-årsbøker, 15 6-årsbøker og 30 bibler/nt til barn og unge utenom konfirmantene. 321 barn under konfirmasjonsalder deltar i ulike arrangementer som søndagsskole, babysang, Lys Våken, Tårnagenthelg mm hvorav babysang er det mest populære tilbudet med 250 deltakere. For unge etter konfirmasjonsalderen begynner St. Jakob å bli et synlig og aktuelt sted for unge mennesker i menigheten. I 2013 er det startet aktiviteter her med bl.a. lederkurs og ulike grupper som samles i kirken, og har et brukertall på 56 ungdommer. For voksne og eldre finnes det 5 ulike tilbud (samtalegrupper, bibelgrupper, eldretreff o.a.). Det er blitt avholdt 140 andakter på institusjoner/aldershjem. Det er også blitt arrangert tre menighetsturer. Menighetens besøkstjeneste har ikke vært i aktivitet i 2013, noe en vil prøve å få i gang igjen. Domkirkens åpne dag er videreført gjennom hvor kirken er åpen, med mulighet for samtale og stillhet, forbønn og sjelesorg. KIRKEMUSIKK OG KULTUR Det er blitt arrangert 187 konserter/musikkandakter i menigheten i løpet av 2013, som samlet i alt tilhørere. Domkirken hadde 85 konserter med til sammen tilhørere, Johanneskirken hadde 51 konserter med et publikumstall på , og Nykirken hadde 51 konserter/musikkandakter med et deltakertall på Det drives 3 kor for barn og unge med til sammen 77 medlemmer. For voksne har menigheten 3 kor, med til sammen 69 medlemmer. Barnas Katedral sam let ca 6000 på sine forestillinger for skoler og barnehager gjennomåret. Kirkeakademiet og Barnas katedral hadde også åpne forestillinger og arrangementer som samlet 200 tilhørere, og i tillegg ble det avholdt 6 andre kulturarrangementer som til sammen samlet 1668 mennesker. FRIVILLIGE 266 personer bidrar til menighetens arbeid gjennom frivillig innsats i bl.a. gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet, komité- og utvalgsarbeid og diakoni.

8 ANSATTE I 2013 Domprost Jan Otto Myrseth Ledende sokneprest Bjarne Aagaard (sluttet i august) Sokneprest Jacob Frode Knudsen Sentrumsprest Atle Moe Spesialprest for Barn og Unge Åse Kristin N. Aagaard Dialogprest/Spesialprest for diakoni Hildegunn Isaksen Sentrumsprest Anna Bæckström Hovda Domkantor Kjetil Almenning Kantor Karstein Askeland Barne- og Ungdomskantor Anita Haugland Berge (sluttet i juni) Kantor Asbjørn Myksvoll Eirik Minde (vikar for kantor) Line Vederhus (vikar for kantor) Prosjektleder St. Jakob Ung katedral Anne Line Kroken Menighetspedagog og leder Trosopplæringen Hilde Tetlie Styrer i Åpne Barnehager Jan Frode Sandvik Produsent Barnas Katedral Monika Solheim (vikar fra 1.august) Pedagogisk Leder i Nykirken Åpen Barnehage Anne Sofie Kallekleiv Pedagogisk Leder i Maria Åpen Barnehage Anne Stiegler Diakonimedarbeider Solveig Sjursæther Administrasjonsleder Marit Jørstad Daglig leder Kristin Knudsen Kirketjener Camilla Grimsby (fra 1. august) Kirketjener Finn Oscar Svendsen

9 ÅRET 2013 I BERGEN DOMKIRKE MENIGHET NYE MEDARBEIDERE 2013 ble et år preget av endringer i staben. Sokneprest Bjarne Aagaard ble takket av med gudstjeneste og avskjedsfest 25.august. Det var med vemod og takknemlighet menigheten kunne si takk for Bjarnes innsats, nærvær og ledelse gjennom 6 år som ledende sokneprest. I august kunne vi endelig ta imot vår nye kirketjener i Domkirken Camilla Grimsby. Barnas Katedral fikk også ny produsent i Monika Solheim tiltrådte som vikar for Jan Frode Sandvik. I november kunne vi også presentere Eirik Breivik Minde som vår nye, faste barneog ungdomskantor en stilling han har vikariert i gjennom hele året. Anne Line Tufteland Kroken har vært i menigheten i hele 2013 som prosjektleder for St. Jakob. I desember ble hun imidlertid ordinert til prestetjeneste av biskop Halvor Nordhaug, og ordinasjonsgudstjenesten fant sted i St. Jakob kirke. Hun vil i det videre ha tittel og funksjon som prosjektprest. GUDSTJENESTEREFORMEN Menigheten har gjennom året fått erfaring med de ulike gudstjenesteordningene for hver enkelt kirke. For hovedgudstjenestene Domkirken, Johanneskirken og Nykirken var det kirkekomiteene som utarbeidet forslagene som ble vedtatt i menighetsrådet, og godkjent av biskopen. De ulike ordningene er et resultat av en grundig og langvarig prosess en prosess med meningsbrytninger og endelig vedtak om ordninger som gir rom for ulike kirkelige tradisjoner og kulturelle uttrykk innenfor menighetens grenser.. Hvordan vi skal tenke helhetlig om menighetens samlede gudstjenestetilbud, forblir et strategisk hovedspørsmål for Bergen domkirke menighet i det videre arbeidet, og i evalueringen av ordningene. Hovedregelen er at hver kirke har sin gudstjenesteprofil uavhengig av ansvarshavende prest og kirkemusiker, og er noe av bakgrunnen for vedtaket menighetsrådet har gjort om ny grunnordning. Gudstjenesteprofilen avspeiler de ulike kirkenes funksjon og karakter: Domkirken er, foruten å være menighetens kirke, også hele bispedømmets og biskopens hovedkirke. Felleskirkelige anliggender som innføring av nye liturgier eller bibeloversettelser, jubileer og økumeniske begivenheter markeres gjerne spesielt i Domkirkens gudstjenester. Hovedgudstjenestene i Domkirken er klassiske i formen og preges av gode musikalske krefter.

10 Johanneskirken er, med sin synlige beliggenhet, sitt store kirkerom og sin kulturåpne profil, også kirke for hele byen. Inspirert av kirkens særegne alterbilde av Marcus Grønvold (Jesus ber), har bønnen en sentral plass i Johanneskirkens gudstjenesteliv. Gudstjenestene preges tidvis av kunstkulturelle samarbeid, og Kafe A Capella er stedet for sosial samling. Om sommeren holdes internasjonale messer. Johanneskirken er ofte et førstevalg for konserter og kunstproduksjoner som krever store rom. Nykirken er kirke for Nordnesfolk og samtidig Barnas katedral for hele menigheten og byen. Mange av gudstjenestene er preget av barns medvirkning. Det gleder også mange voksne seg over. Barnas katedral har et mangfoldig gudstjenesteliv som farges av forsamlingens sammensetning fra søndag til søndag, med involvering av konfirmanter, dåpsforeldre, åpne barnehager m.fl. Gudstjenestene har et rytmisk musikalsk preg, som oftest med band. ST. JAKOB KIRKE UNG KATEDRAL Menighetsrådet har i en årrekke planlagt å ta i bruk St. Jakob som en kirke for ungdom, og det har vært arbeidet i og med kirken gjennom hele 2013 menighetsråd, prosjektleder og styringsgruppe i samarbeid med Akasia/BKF. Bygget har fått nytt kjøkken og toaletter, den gamle hybelen brukes som klubblokaler, og menighetssalen er blitt pusset opp og rustet opp med topp teknisk utrustning på lyd og lys. Kirkerommet og lydstudio skal ferdigstilles i Visjonen er at kirken skal være en hjørnestein i arbeidet for unge over konfirmasjonsalder og for studenter. For ungdommene ser vi for oss at kirken skal bli et aktivitetssenter, med spesiell vekt på ulike typer kultur. Lydstudio og datarom blir viktige arenaer for skapende arbeid. Menighetssalen er stedet for konserter og arrangementer med husets ulike band og grupper. Inni kirken blir orgelet restaurert, og blir øvingssted for ungdom fra orgelklubben Ferdinand. For studentene vil huset kunne fremstå som en ressurs på samme måte som for ungdomsgruppen. Vi ser for oss at studentene våre skal kunne være med å lede arbeidet. Vi ser også for oss at det vokser frem et eget arbeid for studenter på huset, med gudstjenestearbeid og felles aktiviteter. St Jakob blir en kulturkirke for og av unge, men skal også innimellom fungere som en profesjonell kulturkirke. Her er det særlig to arbeidsfelt som er aktuelle. Lydstudio og resten av kirken kan i stille perioder leies ut til plateinnspillinger, og kirken vil bli meget velegnet til konserter, Jakobsmesser og andre arrangementer. For Bergen domkirke menighetsråd er dette en stor og offensiv diakonal, kulturell og kirkebyggende satsing på en aldersgruppe som har få tilbud i vår menighet, og det arbeides kontinuerlig for en sunn økonomi i prosjektet.

11 KONTAKT MED VÅR VENNSKAPSMENIGHET Vår relasjon til vennskapsmenigheten vår i Southwark Cathedral i London, er i stadig utvikling. Siden avtalen ble undertegnet første gang i år 2000, har det vært avviklet en rekke besøk fra Bergen til London og omvendt. I 2013 var det en gruppe fra Bergen sin tur til å reise til England. En gruppe på 10 personer reiste til London, for så å reise videre til Whitby. Natten i London ble samtlige ble innkvartert privat. Dette styrker fellesskapet og nærer kjennskapet. Bergensgruppen reiste sammen med 20 personer fra Southwark Cathedral til Whitby, for å tilbringe en helg boende hos et lite søsterfellesskap i et kloster der. Vi bodde i en utleiedel av klosteret, så tok ikke aktivt del i klosterlivet annet enn at vi deltok på morgen-, middags- og kveldsbønner. Vi fikk fortalt av søster(nonnen vet ikke hva som er best titulering) Carol om hvordan klosterlivet var der på Sneaton Castle. Et sånt opphold var fruktbart for vennskapssamarbeidet for å knytte nye kontakter, pleie gamle bekjentskaper og også skape bevissthet internt om hva et slikt samarbeid kan bety og hvordan det kan brukes. KLOKKESPILL I JOHANNESKIRKEN Kantor Asbjørn Myksvoll startet allerede i 2002 arbeidet med å skaffe nytt klokkespill til Johanneskirkens tårn det naturlige stedet for et klokkespill i byen til glede for hele befolkningen, hverdag som fest. Produksjonen av klokkespillet startet høsten 2013 hos Royal Eijsbouts i Nederland, og skal være ferdig montert våren 2014, med innvielse på 17.mai. Klokkepillkomiteen har arbeidet jevnt gjennom året både med delfinansiering, utforming av tekster og dekor på klokkene, samt planlegge arrangementer i forbindelse med innvielse. ØKUMENIKK I mars 2013 ble det arrangert stort Taize-treff i Bergen domkirke. Det ble avholdt 5 ulike gudstjenester i løpet av helgen, med gjennomsnittlig 100 tilstede på hver. Arrangementet var et samarbeid mellom Bergen domkirke menighet, St. Paul katolske menighet, Kirkelig dialogsenter o.a. Etter det store treffet holdes det jevnlige Taize-bønner vekselvis i Bergen domkirke og i St. Paul kirke. Metodsitkirken og Frelsesarmeen er medarrangører. Økumenisk gudstjeneste avholdes årlig 2.pinsedag på Kristkirketomten på Bergenhus Festning.

12 ØKONOMI 2013 Menighetsrådet har et selvstendig ansvar for en forsvarlig økonomiforvaltning, økonomistyring og regnskapsførsel for sin virksomhet. Menighetsrådet har disposisjon over diverse eiendommer, kapital, stiftelser og fond, som utgjør et relativt solid økonomisk grunnlag. Menighetens store aktivitetsnivå i 2013 gjenspeiles i regnskapet, med noen store avdelingsregnskap, og mange små. De største avdelingene er Kirkemusikk, Trosopplæring, Barnas katedral, Nykirken Åpen barnehage og Mariakirken Åpen barnehage, og de har i hovedsak ansvar for egne budsjett. Dette innebærer at de i tillegg til menighetens og andre offentlige tilskudd også må søke ekstern støtte for å kunne opprettholde det aktivitetsnivået de legger opp til i sine budsjett. Den siste store avdelingen som er kommet til, er st. Jakob Ung katedral. På driftsregnskapets inntektsside er det spesielt følgende poster som bidrar: Billettinntekter Leieinntekter ved kulturarrangementer Avkastning på eiendomsdrift Tildeling av trosopplæringsmidler Innsamlede midler (kollekt/gaver) Tildelinger/tilskudd fra private og offentlige fond, kommune og fylkeskommune Renteinntekter På utgiftssiden fordeler det seg slik: Kjøp av varer og tjenester Honorarer (Kirkemusikk, Barnas katedral, gudstjenester) Lønnsutgifter i menigheten Trosopplæring Offer til andre Konfirmanter Driftsutgifter eiendom Utgifter ved gudstjenester Tilskudd til egne avdelinger Regnskapet viser ca. 9,7mill kr i inntekter, og ca. 9,9 i utgifter. Det regnskapsmessige resultatet for 2013 er et underskudd på kr , som dekkes inn ved å styrke i avsetning til disposisjonsfondet.

13 bergen domkirke menighetsråsd 2000 Kirkemusikk 7000 Trosopplæring 2270 Barnas Katedral 2277 Nykirken Åpen Barnehage 9100 Mariakirken Åpen Barnehage 9200 Konfirmant 4101 St. Jakob Ung Katedral 1104 OVERSIKT REGNSKAP FOR DE STØRSTE AVDELINGENE 2013 (Tall i hele tusen) Regnskap for de største avdelingene våre INNTEKTER Brukerbet, salg, avg. og leieinntekter Refusjoner og overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføringet/tilskudd fra kommunen Tilskudd fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd/gaver innsamlede midler sum driftsinntekter UTGIFTER lønn - og sos.utgifter Kjøp varer og tjenester Refusjoner/overføringer ut Tilskudd og gaver sum driftsutgifter Renteinntekter

14 KIRKENE VÅRE Aktiviteten er jevn og ulik i de tre kirkene som har vært åpne i 2013 Domkirken, Johanneskirken og Nykirken. Kirkekomitéene knyttet til den enkelte kirke har som særlig oppgave å delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene, samt lokalt menighetsbyggende arbeid. Felles utfordringer er: Menighetsbygging Skal skje i god balanse mellom den lokale, gudstjenestefeirende menighet og «stormenigheten». Frivillige Gudstjenestereformen innebærer involvering av frivillige, og vi trenger både å rekruttere, oppmuntre og ta vare på denne verdifulle, menneskelige ressursen. Bred deltakelse Vi trenger å arbeide videre med at menigheten skal favne bredt med sine gudstjenester, dvs. også alle aldersgrupper. DOMKIRKEN I Domkirken har vi drøftet en målsetning for arbeidet vårt - om at vi vil ære den Treenige Gud ved å feire Guds nærvær gjennom tilbedelse, musikk og kunst forkynne Kristus, gjennom ord og sakrament, og ved å søke å leve etter Kristi lære i dagens verden bygge menighet, gjennom å ønske alle varmt velkommen, og ved å fremme: kunnskap i kristen tro, personlig utvikling og åndelig vekst. fremme rettferdighet, ved å utfordre urett, hjemme og ute. FRA ÅRET SOM GIKK I DOMKIRKEN Tidlig i januar ble Bjørgvin bispedømmes satsing «Ungdomsåret» åpnet med fullsatt Domkirke samlet til en ungdommelig gudstjeneste. Besøk fra Taize i mars, ble starten på felleskirkelige samlinger basert på konseptet fra denne franske kommuniteten. Det var en stor glede da vi 1.september kunne presentere og be for vår nye kirketjener Camilla Grimsby. Etter en langvarig vakanse var denne stillingen endelig fylt. Akasia presentere i desember et flott forslag til ombygging av kjøkken og nye toalett, men dessverre kom dette arbeidet ikke i gang i (Blir igangsatt etter påske 2014). På sensommeren møtte vi firmaet som skal utbedre Kong Oscarsgate fra Bryggesporen til Nygaten. De presenterte en ombygging og rehabilitering av Domkirkeplassen som fikk almen tilslutning. Den 7. september ble det avholdt en gudstjeneste hvor det ble undertegnet en samarbeidsavtale med Domkirken i Turku. Byen er vennskapsby med Bergen, og det var korbesøk fra Finland. Siste helgen i september var en gruppe fra Bergen på pilegrimstur til Whitby i England sammen med en gruppe fra Southwark Cathedral. Domkirkens stille dag ble avviklet med brukbart fremmøte. 14

15 JOHANNESKIRKEN Medlemmer i kirkekomiteen gjennom 2013 har vært: Sentrumsprest Anna B. Hovda, kantor Asbjørn Myksvoll, studentprest Marie Grindheim, Greta Gramstad, Marit Salomonsen, Birte Lundhaug, Otto Grønner Etter sommeren har ikke komiteen møttes til ordinært møte. Dette fordi det har vært vanskelig å finne datoer alle kunne stille. Vi har også måttet avlyse fordi vi ble for få som kunne. I november stilte deler av komiteen til MUV-samlingen på Bryggen, og det blir vårt viktigste arbeid fremover. Vi ser også for oss å starte opp et lavterskeltilbud i Johanneskirken for å kunne tilby åndelig vekst og fellesskap utenom gudstjenestene. En hverdags- ettermiddag/kveld, i første omgang en gang i måneden, med fokus på bibelkunnskap og samtale. FRA ÅRET SOM GIKK I JOHANNESKIRKEN GUDSTJENESTELIVET Kveldsmessene og søndagens gudstjenester går sin gang og har funnet en form vi er glade for. Vi ser at å leie ut Johanneskirken til Harmonien førte til redusert søkning til kveldsmessene, som måtte vike fra sin innarbeidede rytme. MEDARBEIDERE Vi har en flott gjeng med ulønnede medarbeidere, og forsøker som før, to ganger i året, å arrangere kveldssamling med god mat og hyggelig atmosfære. NY LYSGLOBE Første halvår brukte komiteen mest tid på å skaffe til veie ny lysglobe, og nå har vi en stor globe på plass som vi er svært fornøyd med. I tillegg har komiteen også arbeidet med spørsmål knyttet til kirkekaffe, bruk av cafeen, blomster i kirken, håndtering av offer og liknende. KIRKEKAFFE Kirkekaffen holdes fortsatt i kafeen. Her trekkes like mye mennesker som da den var bak i kirken. Og fordelen er at det blir mer ro og folk blir lenger. Samtidig som det er mye enklere for kirkevertene med gode kjøkken og utstyrsforhold. SIDEALTER Vi ønsker også å se på mulighetene for å lage til et sidealter i kirken. NORSK-ENGELSKE GUDSTJENESTER I juli holdt menighetens prester norsk-engelske gudstjenester i Johanneskirken søndag kl. 11. Det ble utarbeidet en egen liturgi for disse og et eget hefte med salmer som kan synges både på norsk og engelsk. Det var en god erfaring å være sammen om å feire gudstjeneste på tvers av språk- og konfesjonsgrenser. 15

16 NYKIRKEN Medlemmer i kirkekomité i Nykirken gjennom 2013 har vært: Haakon A. Gudbrandsen, Heidi Lee Mannes, Dag Bakka jr., Anne-Sofie Kalleklev, Kristine Kjærgaard, Grete D. Roe Hilde Tetlie, Åse Kristin Nøkling Aagaard FRA ÅRET SOM GIKK I NYKIRKEN Gudstjenester Årsstatistikken kan vise til svært variable tall av gudstjenestedeltakere. Det ligger mye arbeid i å få folk til å komme på de ulike gudstjenestene. Om det ikke er en spesiell gruppe som er invitert, og heller ikke dåp, er det svært få fremmøtte. Dette er en kjempe stor utfordring, som vi er usikre på hvordan vi skal løse. Kanskje vil kirkekomiteens arbeid med MUV gi oss noe av svaret? Musikken i Nykirken Det er gledelig at korene i Nykirken samler så mange barn til øving hver uke: Knøttekoret har ca. 15 barn med foreldre og småsøsken på øvingene Av praktiske grunner er dette arbeidet flyttet til menighetshuset/åpen barnehage Barnegospelkoret er delt i to grupper, 1-2.klasse og 3.-4 klasse. At koret er lagt til SFO tid, er kjekt både for barna og de ansatte. Barne- og ungdomskantor. Eirik Minde ble fast ansatt i november Gjennom året har han vikariert i stillingen sammen med Line Dybedahl Vederhus, i godt samspill med Johannes N. Aagaard. Det konseptet som vi har lagt opp til mht. gudstjenester i Nykirken, fordrer mer enn en musiker. Andre arrangementer Åpen kirke på tirsdag formiddag, med orgelmeditasjon, skriftlesing og sosialt samvær. Juletrefesten Hellige tre kongers dag ble markert med gudstjeneste i Johanneskirken hvor barnekorene fra Domkirken og Nykirken deltok. Anna B Hovda tok ansvaret for gudstjenesten mens kirkekomiteen i Nykirken tok ansvar for juletrefesten. Solveig Sjursæther organiserte bakst/ innkjøp av kaker. Dette er en dag i året hvor vi klarer å samle folk fra de ulike kirkene i menigheten. Tilbakemeldingene er gode. Det er en fortsatt utfordring i å tenke «lurt» på hvilken måte vi skal få alle til å eie denne dagen, sammen. Gamlekarmusikkens årlige konsert i adventstiden samler full kirke. Barnas Katedral fyller kirken til stadighet med sine forestillinger, som samler skole- og barnehagebarn fra hele Bergen i Nykirkens vakre rom. Ved flere anledninger er forestillingene også blitt trukket inn i søndagsgudstjenestene 16

17 Babysang hver uke gjøres det klart på gulvet foran alteret under den nydelige dåpsengelen for babysang. Et viktig møtested for unge foreldre med sine babyer, i møte med sang og kirke. Bygningen Det er en stor utfordring at kirken ikke har skikkelig varmeanlegg. På nyåret i 2013 måtte vi stenge kirken på grunn av kulde. De «midlertidige» varmluftsovnene gir så mye støy at det er ikke mulig å ha samlinger i kirkerommet. Når de blir slått av, går det kort tid før kirken er kald. Problemet har vart i flere år. Etter befaring med folk fra BKF, ble det bestemt at nytt varmeanlegg skal være på plass i løpet av Kirkekomiteen har sammen med menighetsrådet arbeidet for at dåpssakristiet kan pusses opp og oppgraderes til et arbeidsrom. Rommet blir ferdig i Vi ser veldig frem til at dette rommet blir klart for bruk! Kirken bærer ellers preg av mye rot, stabling av diverse utstyr og en rekke stygge stoler og bord. Det er kjøpt inn nye klapp-bord og stoler vi kan bruke til ulike arrangement. Likevel gjenstår det å få tillatelse til nye, faste stoler som skal erstatte benkene i fronten av alteret. Sakristiet er en aldri så liten «katastrofe». Slik det fremstår i dag, er det ikke tjenlig i bruk. Det hele er selvsagt et økonomisk spørsmål. MARIAKIRKEN Mariakirken har vært stengt for restaurering siden 2010, og skal åpnes igjen sommeren Gjennom 2013 fremstår kirken stadig tydeligere i bybildet, med sine nyrestaurerte fasader og nye kopperbelagte tårn. Mens kirken har vært stengt er «På vei hjem» startet opp som et tilbud annenhver onsdag i de gamle menighetslokalene i Dræggen. Initiativet har utviklet seg til en stabil kjernegruppe som møtes for samtale, fellesskap og suppe. «På vei hjem» er et svært godt utgangspunkt for videre menighetsbygging omkring Mariakirken når den igjen åpner, og deler av gruppen fungerer også som en av de fem styringsgruppene i prosjektet MUV menighetsutvikling i folkekirken. 17

18 ST. JAKOB KIRKE UNG KATEDRAL I 2013 kunne St. Jakob så vidt begynne å åpne dørene, og høsten ble på mange måter en prøveperiode i St. Jakobprosjektet. Vi har testet ut ulike arrangementer, muligheter for driftsrutiner og utleiemuligheter for å finne ut hva som kan fungere i lengden. En gruppe ungdommer utgjør Staben, ledet av prosjektleder Anne Line T. Kroken gjennom ukentlige stabsmøter og samarbeid. Staben har bestått av: Lars Tveit Christiansen, Gudmund Guren, Thomas Nordvik, Daniel Tveit, Fredrik Svabø. Vi har testet ut ulike arrangementer for ulike aldersgrupper: Gudstjeneste for Unge Voksne (GUV) er avholdt tre torsdager i løpet av høsten. Det ble dannet en komite av frivillige Unge Voksne og Fredrik fra Staben, og oppmøte var mellom 30 og 40 personer hver gang. Interessegrupper for konfirmanter i drama, musikkvideo, teknikk, og en gruppe som har sett film samarbeid med teamet i Nykirken. Arrangementer på fredagskvelder med konfirmanter fra Landås er blitt avholdt tre ganger i løpet av høsten Presentasjon og promotering av prosjektet. Det har vært diverse møter i kirken hvor Staben har presentert prosjektet og vist rundt (prostene i bispedømmet, bispedømmerådet). I november var TenSing Norway på besøk i kirken, og de ble veldig imponert av prosjektet og bygget. Utleie av kirken. Det arbeides med å leie ut lokaler til møter, selskaper, arrangementer og konserter. Gudstjenester o Bergen International Ministry har gudstjeneste i menighetssalen hver søndag (utleie). o Ordinasjonsgudstjeneste for Anne Line T. Kroken i desember o Avslutningsgudstjenesten for ungdomsåret 2013 med biskop Halvor Nordhaug Ungdomskvelder/Klubbkvelder Vi har hatt ungdomskvelder med pizza for å bli kjent med ungdommene og gi dem et forhold til kirken. Det har vært mange besøkende og ungdommer som har brukt kirken i løpet av høsten. 18

19 BARNAS KATEDRAL En av Nykirkens viktige funksjoner, er funksjonen som Barnas Katedral. Herunder omtales produksjon, fremføring og avvikling av forestillinger i Barnas Katedral, et tilbud som når langt ut over menighetens grenser. Arbeidet er basert på nært samarbeid med kunstnere og produsenter i de ulike forestillingene. I første halvår 2013 har Jan Frode Sandvik vært produsent/leder for Barnas, mens Monika Solheim har vikariert i andre halvdel av året Barnas Katedral er en unik kultur kirke for barn. Gjennom 10 års drift ser vi nå klare konturer av et veletablert, bredt nettverk til skoler og barnehager i Bergen og omegn. 80 % av Bergens skoler har nå besøkt et eller flere av våre tilbud gjennom årene, og det er vi stolte av Det har tatt mange år å bygge tillit til vår målgruppe, barn mellom fra 0-13 år. Våre viktigste virkemidler i denne tillitsbyggingen er alltid å bestrebe kvalitet i det vi gjør og leverer 2013 var det 10 års Jubileum for Barnas katedral. Det har vært et spennende år med høyt tempo, fine besøkstall, opprettelse av nye samarbeids-kontakter og et flott helhetlig program som favnet både kirkemusikk, dans og teater tilpasset de ulike publikumsgruppene, helt fra de aller minste i barnehagene til 7. klasse i barneskolen. SAMARBEIDSPARTNERE I 2013 I 2013 har Barnas Katedral hatt en rekke samarbeidspartnere, noen av disse har samarbeidet trofast med BK over flere år. Trosopplæringen i Nykirken ved Hilde Tetlie (menighetspedagog) og Eirik Minde (kirkemusiker) Teater Okolo og Scenekunstner/ skuespiller Darina Cizcova og Flamencogitarist Luis Gallo Barnas Kulturhus / kommunalt kulturhus for barn Kirkerottene fra IKO-forlaget består av Mari Cathrine Brostuen Hagen og Marianne Steinsrud. Dukkenikkerne består i hovedsak av Jack Markussen, Gabrielle Barth, Monika Solheim og Jan Holden. Som gruppe er disse involvert i bl.a. Juleevangeliet, som nå er å regne som en tradisjon i høst-programmet. I tillegg til å levere forestillinger har Jan Holden og Jack Markussen vært velvillig til å levere teknisk hjelp og utstyr til andre oppsetninger, dette er et 19

20 rikt samarbeid. Gabrielle Barth og Monika Solheim har nok en gang spilt Metamorfose Sommerfuglens påskedans. Gabrielle Barth har som teaterinstruktør for BK`s egen barne/ungdoms teatergruppe Kirkenarrene, satt opp forestillingen «Det udelte hjertet» i tillegg har hun medvirket til regi på en av BK`s nykomlinger «Karneval ala Noas Ark» Teater Uno v/annicke Gill spiller i Farvel, Hr. Muffin. Hege Haagenrud profesjonell danser/koreograf med forestillingen «Superglad» Domkantor Kjetil Almenning og Bergen kirke Autunnale - festival for kirkekunst og kirkemusikk. Kirkemusikkprogram for barn, et fruktbart samarbeid med faglige ressurser som sikret den musikalske kvaliteten. Vi fortsetter også samarbeidet i 2014 og har funnet et egnet stykke musikk/teater stykke for barn, med særdeles høy kunstnerisk kvalitet.. FORESTILLINGER OG PUBLIKUM Totalt har vi hatt besøk av 5623 publikummere på følgende forestillinger, fordelt på 58 visninger, og målgruppene for de ulike produksjonene er varierende i alder. FEBRUAR KARNEVAL A LA NOAS ARK (BARNEHAGER) En interaktiv forestilling. Her får publikum være med i Noas Ark, båten ble bygget opp ved hjelp av enkle kulisser i Nykirken, barn og voksne fikk kle seg ut som dyr, og reiser på en fin seilas med sang, fortelling og trylleri sammen med Trosopplærings ansvarlig Hilde Tetlie og kirkemusiker Eirik Minde. 6 forestillinger Publikumstall: 298 (Barnehager i Bergen Kommune) MARS GUDS GJØGLER (1-7 KLASSE) En poetisk forestilling basert på middelalder-legenden om gategutten Santiago som vokste opp og ble en berømt sjonglør. Teater Okolo`s vakre versjon bygger på Tomie de Paolos barnebok «Guds Gjøgler», og publikum tas med inn i en vakker historie, med nydelige flamenco toner og sjonglering på høyt plan. 7 forestillinger Publikumstall: 627 elever og lærere (barneskoler i Bergen). 20

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

BERGEN DOMKIRKE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

BERGEN DOMKIRKE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 BERGEN DOMKIRKE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL MENIGHETENS ÅRSMØTE TORSDAG 16. APRIL KL. 18.00 I ST. JAKOB KIRKE ETTERPÅ BLIR DET MENIGHETSFEST MED BEVERTNING Send din påmelding til domkirken.menighet@bergen.kirken.no

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK.

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. ANKENES OG SKJOMEN SOKN. Vedtatt i Ankenes menighetsråd 04.10.2016 sak 43 Skjomen menighetsråd 03.11.2016 sak 3 1 INNLEDNING Den norske kirkes visjon er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Kirkemusikk i Ålgård menighet

Kirkemusikk i Ålgård menighet Kirkemusikk i Ålgård menighet - Lokal plan- vedtatt av Ålgård Menighetsråd, oktober 2015 INNHOLD: 1. Innledning. s. 2 2. Ulike ansvarsnivå s. 2 3. Tverrgående perspektiv. s. 3 4. Hovedmål. s. 3 4.1 Gudstjenester

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

VISITASFOREDRAG, LANDÅS MENIGHET,

VISITASFOREDRAG, LANDÅS MENIGHET, VISITASFOREDRAG, LANDÅS MENIGHET, 12.02.2012 Kjære medvandrere i Landås menighet! Det vært tre intense dager her i Landås, på visitas der jeg selv bor, blant så mange mennesker som jeg kjenner og setter

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Rønvik menighet Rønvik menighetsråd Møteprotokoll Dato: torsdag 3. november Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Benedikte

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer