Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold"

Transkript

1 Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem og familie Barn og unges medvirkning Inkludering og tilrettelegging Gudstjeneste Diakoni Misjon Musikk og kultur Frivillig medarbeiderskap Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner Tverrfaglig samarbeid Kommunikasjonsarbeid 5. Tiltaksplan 6. Beregning av timer 7. Årshjul

2 1. Hovedmål for trosopplæringen Loppa menighetsråd vedtar: Loppa menighet ønsker å samle og gi tilbud om trosopplæring til alle barn, tilpasset den enkeltes alder og utvikling. Loppa menighetsråd har som hovedmål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som; vekker og styrker kristne tro gir kjennskap til den treenige Gud bidrar til kristen livstolkning og livsmestring utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Vi ser det som viktig å gi et tilbud til alle barn, uavhengig av kirketilhørighet. Vi bor i små lokalsamfunn og det er viktig at alle får det samme tilbudet fra menigheten. Barn og unge er ulike og lærer og utvikler seg på forskjellig måte. Det må vi ta høyde for i trosopplæringen og være fleksibel når vi tilpasser trosopplæringen til den gruppen og de barna vi har. 2. Grunnlag og særpreg Loppa menighetsråd vedtar: I Loppa bor og lever folk i små spredte bygder uten veiforbindelse. Sognet og kommunen er fordelt på fire småsteder og tettsteder; Loppa menighetsråd har ansvar for trosopplæring i hele soknet. Sandland/Sør-Tverrfjord med 4 barn (1-2007, , og ), Bergsfjord med 30 barn (1-2011, , , , , , , , , , , , , , ), Nuvsvåg med 28 barn, (1-2011, , , , , , , , , , , ) Øksfjord/Øksfjordbotn med 124 barn, (2-2012, , , , , , , , , , , , , , , , , , ). Befolkningsstrukturen gjør at de fleste tiltak må gjennomføres flere ganger hvis alle skal få tilbud om den samme opplæringen. I enkelte årskull er det bare 1 barn på hvert sted, hvor det ikke er mulig å gi et gruppetilbud, men heller et tilbud til den enkelte. Loppa menighet har bygd opp sitt arbeid rundt gudstjenester. På denne måten gis befolkningen et tilbud over hele året. Trosopplæringen følger gudstjenesteplan og tilpasser opplegget ut fra denne. Sandland, Bergsfjord, Nuvsvåg og Øksfjord har egne kirker. Øksfjord har hovedkirken i kommunen og flest innbyggere totalt. Det er ikke videregående skole i kommunen så de fleste reiser til Alta eller Hammerfest etter 10. klasse. Øksfjord tilbyr LOSA, desentralisert videregående undervisning allmenfag, og noen elever tar første året i hjemmekommunen. Det er derfor viktig å kunne gi de mellom år, både hjemme og borteboende, et tilbud en eller to ganger i året i hjemmekommunen.

3 3. Organisering, rammer og ansvar Loppa menighetsråd vedtar: Trosopplæringen skal være en integrert del av Loppa menighets arbeid. Loppa menighetsråd har ansvar for at planen kan gjennomføres. Der det er hensiktsmessig organiseres trosopplæringen felles for Loppa og Hasvik menigheter, for eks; Administrativ ressurs planlegging gjennomføring rapportering Koordinering av tiltak som er felles mellom Hasvik og Loppa LysVåken Tårnagenthelg Konfirmantarbeid leirsamlinger/reiser I tillegg til driftsmidler fra staten, er det behov for midler til lønnet stilling i trosopplæringen for å klare å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å oppfylle planen. Da menes både administrative ressurser og ressurser til koordinering av tiltak og frivillige medarbeidere. Tiltak i regi av trosopplæringen skal så langt som mulig være uten egenbetaling. De demografiske forholdene i kommunen gjør at mange tiltak må gjennomføres på hvert sted for at det skal være et reelt tilbud til barna der de bor. På noen steder og i enkelte aldersgrupper er det nødvendig at foreldre/faddere gir trosopplæringen i hjemmet med materiell, veiledning og hjelp fra kirken. For enkelte tiltak er det ønskelig med større barnegrupper, der flere alderstrinn er samlet fra flere steder. Derfor bør ressurskrevende tiltak som Pilgrimsvandring og Gjensynstreff være felles arrangement for alle i målgruppen i Loppa sogn. Ressurskrevende tiltak som LysVåken og Tårnagenthelg bør kunne arrangeres felles med Hasvik. Til alle tiltakene i planen, sendes det ut invitasjon med brev i posten til barna som skal få bøker og gaver i egen kirke eller blir invitert til å delta i aktiviteter som vi kan tilby. Til de mer krevende tiltakene er det stort behov for administrative ressurser, lønnet personell, som kan koordinere tiltakene og ikke minst koordinere alle frivillige medarbeidere. Planen er omfattende og bygget opp slik at alle alderstrinn skal få et tilbud som samsvarer med de sentrale dimensjoner. Det er derfor viktig at vi fortsatt får tildelt ressurser gjennom trosopplæringsmidler fra staten til drift og lønn.

4 Organisering av de enkelte tiltakene i planen; Tiltak Organisering Rammer Ansvar 0-1 Dåp Dåpsoppmelding Dåpshandling i kirken Soknepresten 0-3 Dåpshilsen/gaver Adm./-trosmedarb. Fadderpose i kirken Soknepresten 4 år Kirkeboka Adm./-trosmedarb. Utdeling i kirka Soknepresten 5 år DVD-film Adm./-trosmedarb. Utdeling i kirka Soknepresten 6 år Tre i et tre Adm./-trosmedarb. Utdeling i kirka Soknepresten 4-6 år Skattekiste Adm./-trosmedarb. Utdeles i hjemmet Soknepresten/- trosmedarbeider 0-6 år småbarnstreff Foreldre I kirken foreldre 4-10 år Påskeverksted Adm./-trosmedarb. Hjemmekirka/- Trosmedarbeider menighetssal 7-9 år Tårnagenthelg Adm./-trosmedarb. Hasvik og Loppa I kirken Hasvik eller Loppa Trosmedarbeider/- Hasvik/Loppa 7-13 år Halloween Adm./trosmedarb. I kirken og aksjon ute Trosmedarbeider år LysVåken Adm./-trosmedarb. Hasvik og Loppa I kirken Hasvik eller Loppa Trosmedarbeider/- Hasvik/Loppa 11 år Bibelen Adm./trosmedarb. Utdeles i kirken Soknepresten år Pilgrimsvandring Adm./trosmedarb. I samarb. med andre Et sted i kommunen som rulleres hvert år Soknepresten / trosmedarbeider organisasjoner år Konfirmasjon Konfirmantutvalg Undervisning, leir, Soknepresten og sokneprest m.f. diakoni og kirke år Fasteaksjon IKO og Kirkens Nødhjelp Innsamlingsaksjon Loppa menighetsråd og frivillige 0-18 år Lysmesse Adm./sokneprest Gudstjeneste Soknepresten 0-18 år Førjulsgudstj. Adm./sokneprest/- Gudstjeneste Soknepresten skolene år Gjensynstreff Adm./-trosmedarb. Fest med måltid, underholdn. Bønn Soknepresten/- trosmedarbeider år ministranter Soknepresten Medhjelpere i Soknepresten gudstjenester Frivillighetsfest Adm./trosmedarb. Fest, måltid, underholdning. Bønn Trosmedarber.

5 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Loppa menighetsråd vedtar: Hvordan ivaretar vi denne dimensjonen Samarbeid med hjemmet og familien Vi ser på hjemmet som den viktigste trosformidleren, og det er derfor viktig å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmet. I starten er det gjennom foreldrene en får kontakt med barna, i de fleste tilfeller er den første kontakten med hjemmet gjennom dåpsamtalen, og den er derfor svært viktig for å legge et godt grunnlag for samarbeidet med hjem og familie. Vi deler ut fadderpose ved dåpen som en av fadderne har ansvar for og skal brukes til dåpsformidling de tre første årene 1, 2 og 3 års dåpsdag. Inneholder gaver og informasjonsfolder om de tilbudene kirken har i trosopplæringen. Det er da meningen at den ansvarlige fadder besøker barnet på dåpsdagen og gir gaven, leser, synger og ber med barnet. Videre er det viktig at fadder kan hjelpe til å følge opp barnet i henhold til informasjonsfolder som er i fadderposen. I gudstjenestene er foreldrene med barna når det er utdeling av bøker og DVD til 4, 5 og 6 og bibel til 11-åringer. Vi håper å få til en skattejakt i kirka i forbindelse med 6 årsboka, rottejakt i forbindelse med DVD kirkerottene til 5 åringer og høytlesing og sang i forbindelse med utdeling av 4 årsboka. Dette kan rulleres hvert år slik at alle får være med på alt, siden vi har utdeling til alle samtidig. Her har vi tenkt å utfordre faddere, besteforeldre, organist og kirketjenere til de ulike oppgaver. Etter de fleste gudstjenester er det kirkekaffe i menighetetssalen, som er en viktig arena for kontakt og dialog med barn og barnefamilier. For konfirmantfamilien legger en også opp til flere foreldremøter i konfirmanttiden for å ha god kontakt og dialog med foreldrene. Vi vil også ha, og har foreldre med som deltakere på ulike arrangement; eks. konfirmantundervisning hvor alle må delta med praktiske oppgaver/matlaging. Vi håper også å få til en ordning der foreldre selv kan være trosformidlere i hjemmet med hjelp av Skattekiste som inneholder hjelpemidler som bøker m.m. Oppmuntre foreldre til å be og lese med barna. Barn og unges medvirkning Konfirmanter og fjorårskonfirmanter deltar som ministranter i gudstjenester med oppfølging fra soknepresten. Barn fra barnehage og skole forberedes av organisten til å delta med sang og musikk i enkelte gudstjenester i løpet av året, eks. 17. mai og pinsehelgen. Barna deltar også med å utforme gudstjenesten de helgene de er med på; Tårnagenthelg, Påskeverksted, Pilgrimsvandring, Lys Våken og Førjulsgudstjeneste. Dette innebærer god planlegging på forhånd.

6 Inkludering og tilrettelegging Vi vil gi tilbud om trosopplæring til alle barn uansett funksjonsnivå. Ved tiltak som krever påmelding gis det alltid mulighet for å gi melding om barnet eller ungdommen har spesielle behov. Det er også viktig å tilrettelegge for den barnegruppa en har på hvert enkelt tiltak eller arrangement. Det krever at en må være fleksibel og ikke for manusstyrt. Det gis tilbud om tilrettelagt konfirmanttid for konfirmanter som har behov for det. Foreldre og foresatte er spesielt viktig som samarbeidsparter for barn og unge med tilretteleggingsbehov. Ved behov for kompetanse og samarbeidsparter kan det også tas kontakt med Funksjonshemmedes råd i kommunen, eller Elsa Knutsen. Det finnes noen samisktalende i Loppa kommune. Dette er spesielt blant den eldre befolkningen, men en ser også en økt interesse blant barn og ungdom for den samiske kulturbakgrunnen som mange har. Loppa menighet tar i sitt trosopplæringstilbud hensyn til den samiske dimensjonen, og har planer om å ta den inn i sitt tilbud der det er naturlig, for eksempel gjennom sanger med samisk tekst, liturgiske ledd på samisk o.s.v. Gudstjeneste Gudstjenesten er menighetens hovedarrangement, der vi vil inkludere barn og unge i gudstjenesten. Det gjør vi gjennom forberedelse til arrangement som er i tilknytning til gudstjenesten eller som avsluttes med gudstjeneste. I forbindelse med Tårnagenthelg, Pilgrimsvandring og Lys Våken deltar barna i søndagens gudstjeneste. Utdeling av bøker og materiell til ulike aldersgrupper legges til en gudstjeneste på hvert sted på høsten. Vi tar også hensyn til salmevalget i gudstjenesten, tilpasset barn og ungdom i tilknytning til ovennevnte gudstjenester. Diakoni Vi vil hjelpe den enkelte til å bli trygg på seg selv og sin identitet og å mestre livet - og å være en støttespiller i både vanskelige og gode tider. Det er viktig at barn og unge blir sett og møtt som den de er med sine kvaliteter og ferdigheter. Vi vil at barn og unge skal møte voksne som de kan være trygg på og som kan være en de kan gå til også når ting blir vanskelig. I Loppa Menighet ivaretas det diakonale perspektivet bl.a. gjennom kirkekaffe etter de fleste gudstjenester. Vi planlegger å få til et opplegg hvor 10 åringer deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vi vil gjennom de ulike tiltakene i trosopplæringen vise omsorg og omtanke for den enkelte.

7 Misjon Loppa menighet har misjonsavtale med Normisjon om et misjonsprosjekt i regi av Normisjon, rettet mot sykhuset i Okhaldhunga i Nepal som drives av Erik og Kristin Bøler Vi vil få et besøk av Erik og Kristin Bøler hvor vi prøver å engasjere noen av åringene med i prosjektet. Musikk og kultur Avhengig av tilgjengelige ressurser vil vi at musikk blir en integrert del av trosopplæringsarbeidet i Loppa menighet i tilknytning til forberedelser til gudstjenester der det er trosopplæringstiltak. Frivillig medarbeiderskap Frivillige medarbeidere er svært viktig for å utføre trosopplæringen i Loppa menighet, men det er vanskelig å administrere dette uten en trosopplæringsmedarbeider i staben som koordinere dette. Foreldre blir også oppfordret til å være med som frivillig på ulike arrangement og konfirmantundervisning. For å verdsette den frivillige innsatsen planlegges det å arrangere frivillighetssamling. Dette legges inn i planen slik at det blir en årlig foreteelse. Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner Det er ingen barne- og ungdomsorganisasjoner innenfor Den Norske Kirke som driver arbeid i Loppa, men vi henter inspirasjon og bruker materiell som er utarbeidet av i trosopplæringsarbeidet; bl.a. IKO, KFUK/KFUM og Norsk Søndagsskoleforbund. Tverrfaglig samarbeid Loppa menighet har en liten stab som i stor grad jobber tverrfaglig. Vi er avhengig av hverandres kompetanse i det daglige arbeidet. Loppa menighet samarbeider også med andre instanser og organisasjoner i Loppa. Barnehagene og skolene er naturlige samarbeidsparter, og selv om de ikke er en del av trosopplæringsarbeidet er både skolene og barnehagene på besøk i kirken. Skolen har selv ønsket å samarbeide med kirken om førjulsgudstjeneste og forbereder seg på skolen før gudstjenesten i samarbeid med soknepresten. Organisten er i barnehagen og synger med barna som i sin tur igjen synger i gudstjenester. Loppa er en liten kommune, men barn og ungdom har mange fritidstilbud gjennom idrettslag (fotball og ski) og kulturskole/ukm (teater, dans og musikk). Vi prøver å koordinere dette så godt som mulig slik at våre tiltak ikke kolliderer med andre arrangement og tilbud til målgruppen.

8 Kommunikasjonsarbeid Loppa menighet har ikke en egen plan/strategi for kommunikasjon, men ved publisering av tiltak brukes det oppslag på butikkene, publisering på kirken og kommunens hjemmeside, e-post, SMS og telefon og annonse i Altaposten. Vi bruker de grafiske maler fra Kirkerådet Størst av alt der det er mulig å finne på nett, og Loppa menighet har en informasjonsfolder om trosopplæringen som deles ut i forbindelse med dåp. For større arrangementer sender vi informasjon og bilder til redaksjonen i Altaposten og Finnmark Dagblad, så lager de reportasjer som ofte blir bedre sett enn annonse. For en del arrangement sendes det ut invitasjon pr. post til de som er i målgruppen. Det gjelder arrangement som Tårnagenter, Pilgrimsvandring, Lys Våken og utdeling av bøker og annet materiell. Ellers informeres det på kirkens og kommunens hjemmeside og ved plakatoppslag på butikkene. Kirkens hjemmeside og Loppa menighetsblad brukes både til å reklamere for kommende arrangement, men har også reportasjer og bilder fra tiltak som har vært gjennomført.

9

10

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Lokal plan: Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Sokn Høvåg Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Hele menneske, hele menigheten, hele bygda. Å se b/u-tro skapes, vokse, fordypes og bli praktisk

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle ISBN 978-82-7991-218-7

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Oppstart og utforming av forsøkene

Oppstart og utforming av forsøkene Evaluering av Trosopplæringsreformen Oppstart og utforming av forsøkene Delrapport 3 Anne Schanche Selbekk (red.) og Otto Hauglin Evaluering av Trosopplæringsreformen Styringsgruppen for Trosopplæringsreformen

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad (red.) TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2012

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad (red.) TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2012 Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad (red.) TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2012 KIFO Notat nr 4/2012 Illustrasjonsfoto (forsiden): Tormod Sikkeland KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ADVENTKIRKEN GRENLAND

ADVENTKIRKEN GRENLAND ADVENTKIRKEN GRENLAND VÅR MENIGHET BESTÅR AV CA 130 MEDLEMMER MED SMÅTT OG STORT, I TILLEGG ER DET FLERE AV OSS SOM KOMMER REGELMESSIG UTEN Å VÆRE MEDLEM. VI HAR 15 LEDERE I MENIGHETEN VÅR OG JOBBER FOR

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Til høringsinstansene Dato: 24.03.2014 Vår ref: 14/51-2 KAA Deres ref: Invitasjon til høring - Undervisningstjenesten i Den norske kirke

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen.

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. SAMARBEIDSRÅD MENIGHET OG MISJON Hva kan vi hjelpe dere med? En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. Sammen for barn og unge i trosopplæringen Ein

Detaljer