Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS)"

Transkript

1 Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Institutt for praktisk pedagogikk Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Sluttrapport Prosjektgruppe Turid Trebbi, franskdidaktikk (prosjektleder) Anne-Brit Fenner, engelskdidaktikk Aud Solbjørg Skulstad, engelskdidaktikk Laila Aase, norskdidaktikk Ingrid Helleve (fra ), pedagogikk Myriam Coco (fra ), stipendiat i franskdidaktikk PLUTO- prosjekt

2 Innhold FORORD 3 SAMMENDRAG 4 HOVEDKONKLUSJONER I TI PUNKTER 5 ANBEFALINGER/KONSEKVENSER 6 MÅL FOR PROSJEKTET 7 TEORETISK UTGANGSPUNKT 8 ORGANISERING AV PROSJEKTET 10 RELASJON TIL INSTITUSJONENS LEDELSE PROSJEKTET SOM DEL AV LÆRERUTDANNINGEN VED INSTITUSJONEN ORGANISERING AV LÆRERNE ORGANISERING AV PEDAGOGIKK ORGANISERING AV DE ANDRE FAGENE BRUK AV DIGITALE LÆREMIDLER/RESSURSER VALG AV OG ERFARING MED DIGITALE LØSNINGER SAMARBEID MED PRAKSISVEILEDERE og PRAKSISSKOLER ANDRE FORHOLD STUDENTENE 15 ORGANISERING AV STUDENTENES ARBEID STUDENTENES BRUK AV IKT UTPRØVING AV MOO-SYSTEMETS SPILLTEKNOLOGI DISKUSJONSGRUPPER I ASYNKRONE FORA STUDENTPUBLIKASJONER I FRANSKDIDAKTISK VERKSTED BRUK AV HJEMMESIDE I PRAKSISKLASSEN ARBEID MED ELEVTEKSTER PÅ NETT DIGITAL STUDENTUTVEKSLING POWERPOINTPRESENTASJONER ARBEID MED UNDERVISNINGSOPPLEGG I LUVIT DISKUSJONSFORUM I LUVIT FØR MUNTLIG EKSAMEN SYNKRONE SEMINAR ULIKE KOMMUNIKASJONSARENAER DIGITAL MAPPE SOM GRUNNLAG FOR MUNTLIG EKSAMEN I FAGDIDAKTIKK NY MODELL 19 PROFESJONSASPEKTET - PROSESS OG RESULTAT 20 STYRINGSASPEKTET 21 TO EKSEMPLER PÅ BRUK AV IKT I STUDENTENES LÆRINGSARBEID 21 EKSEMPEL 1 INTERKULTURELL KOMPETANSE EKSEMPEL 2 VIRTUELL PRAKSISØVING EVALUERING 23 RESULTATER OG EFFEKTER 24 VEDLEGG Faktadel, Økonomirapport, Informasjonsspredning 24 2

3 FORORD INVITIS (Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen) er et forsknings- og utviklingsprosjekt innenfor praktisk-pedagogisk utdanning for språklærere som ble gjennomført ved Institutt for praktisk pedagogikk ved Universitetet i Bergen over en treårs-periode fra 2000 til Prosjektet ble finansiert av Undervisnings- og forskningsdepartementet gjennom PLUTO-programmet ved ITU (IT i Utdanning), Universitetet i Oslo, og av Universitetet i Bergen gjennom Det psykologiske fakultet som i tillegg til ordinære lønnsmidler tildelte prosjektet en stipendiatstilling, ekstra midler til norskdidaktikk og midler til evaluering. Siktemålet for INVITIS har vært å utvikle en alternativ modell for universitetets praktisk-pedagogiske språklærerutdanning som er rettet inn mot kvalitetsreformen. Dette har implisert økt studentaktivitet i studiet gjennom nye undervisnings- og evalueringsformer. I dette arbeidet har utforsking av IKTs potensiale for læring i praktiskpedagogisk utdanning vært et hovedfokus. Sluttrapporten gir en samlet oversikt og oppsummering av erfaringer knyttet til delprosjektene i INVITIS. Disse omfatter engelsk-, fransk- og norskdidaktikk i samarbeid med pedagogikk. Sluttrapporten er skrevet i tråd med programstyrets rapporteringsmal både med hensyn til omfang (ca 20 sider) og fokus (se innholdsfortegnelsen). Den er ført i pennen av prosjektleder og omfatter bidrag fra en samlet prosjektgruppe. I tillegg vil prosjektgruppen gi en grundigere drøfting av utprøvinger og erfaringer knyttet til de ulike delprosjektene gjennom bokkapitler, artikler og konferansebidrag. Dette arbeidet, som vil inkludere data samlet inn helt frem til desember 2003, er planlagt sluttført i løpet av våren En del av arbeidet er evalueringsrapport som Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Bergen finansierer. Etterarbeidet er nødvendig da mesteparten av prosjekttiden har gått med til planlegging og gjennomføring parallelt med innsamling av data og underveisrapportering. Vi ser frem til å gjøre grundigere studier av materialet som prosjektet har fremskaffet. INVITIS-prosjektet har hatt flere ulike bidragsytere både når det gjelder faglig/teknisk kompetanse og pedagogisk/fagdidaktisk kompetanse. Prosjektgruppen vil særlig takke Erling Lars Dale og Barbara Wasson for innsiktsfull støtte i prosjektets utviklingsfase, og Sten Ludvigsen og resten av programstyret for verdifull støtte gjennom hele prosjektperioden. Vi vil også med dette takke Det psykologiske fakultet og Historisk-filosofisk fakultet som har stilt sine ulike plattformer (Luvit og MOOlinRouge/ Lingo-forum) til disposisjon for utprøving og sammenligninger. En særlig takk rettes til Carsten Jopp og Daniel Jung ved Seksjon for humanistisk informatikk, Universitetet i Bergen for inspirerende og perspektivrike samtaler gjennom 3 år. Til slutt vil vi rette en varm takk til våre studenter og praksisveiledere for velvillig innsats. Uten dem ville det ikke ha vært noe INVITIS. Turid Trebbi 3

4 Sammendrag Prosjektet Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) har vært gjennomført ved Institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen, i en tre-årsperiode fra 2001 til 2003 og har omfattet praktisk-pedagogiske utdanning for språklærere. Siktemålet for prosjektet har vært å utvikle en alternativ modell for praktisk-pedagogisk språklærerutdanning som i stor grad er nettbasert og som kan legge grunnlaget for nye språklæreres evne til pedagogisk-didaktisk nytenkning og innovasjon i det tradisjonelle klasserommet. Ordet "språklærere" omfatter her lærere i alle språk som skolen gir opplæring i, inklusiv norsk. Språkdidaktikkstudiet ved Universitetet i Bergen har det særtrekk at sammenhengen mellom utviklingen av morsmål og tilegnelsen av fremmedspråk tillegges stor vekt og er et forskningsfokus ved IPPs språkseksjon. Dette språksynet er i samsvar med legitimeringen av språkfagene i skolen i dag der danningsaspektet ved opplæringen er sterkt fremhevet som en overordnet målsetting og forutsetning for ferdighetsaspektet. I INVITIS- prosjektet har vi søkt å videreføre vektleggingen av dette arbeidet gjennom nye kommunikasjonsformer for å undersøke om digitale medier gir nye muligheter for kommunkasjon og språklæring ut fra et danningsperspektiv. Prosjektet har hatt følgende hovedretninger: 1. Med utgangspunkt i studenters forforståelse og erfaringer har vi undersøkt og prøvd ut mulighetene for å skape nye relasjoner mellom de involverte aktørene og slik etablere alternativ studiekultur i IKT-basert språklærerutdanning. 2. Videre har vi undersøkt hvordan studenter kan bruke IKT til å få bedre innsyn i elevers språklæring og dermed bedre forståelse for deres tekstkompetanse og kulturkompetanse. 3. Vi har også undersøkt samarbeidsformer med veiledere i praksis med tanke på nye praksisformer. Sluttrapporten forteller om prosjektets teoretiske ståsted, hvilke valg som er foretatt og hvilke utprøvinger som er gjort. Den omtaler også noen resultater og effekter slik de fremstår før en grundigere analyse er foretatt. INVITIS-prosjektet har bidratt til en relasjonell tilnærming til læring i språklærerutdanningen der en særlig gevinst er studentenes forståelse av sammenhenger på tvers av de ulike språkenes didaktikk. I dette arbeidet synes bruken av IKT å ha spilt en viktig rolle. Prosjektet har prøvd ut en rekke IKT-baserte læringsarenaer, arbeidsmåter, læringsressurser og kommunikasjonformer, noe som både har økt prosjektgruppens IKTkompetanse og har lagt grunnen for en alternativ modell for den praktisk-pedagogiske delen av språklærerutdanningen. Prosjektet har brutt med tidligere studiekonvensjoner ved universitetet på en måte som er i samsvar med kvalitetsreformens intensjoner. Det er oppnådd bedre kommunikasjon mellom aktørene i studiet og bedre innsyn og innsikt i læringsprosesser. Selv om resultatene har vært ressurskrevende og selv om innovasjon skaper motstand og frustrasjon hos studenter som er ved avlutningen av sine studier, har prosjektet frembrakt viktige erfaringer i forhold til videre utvikling av universitetets lærerutdanning. 4

5 Hovedkonklusjoner i ti punkter IKT har et stort potensiale når det gjelder å skape relevant innovasjon i den praktiskpedagogiske delen av universitetets språklærerutdanning. Men den tekniske opplæringen av studentene har tatt uforholdsmessig mye tid. Prosjektet har ikke endret, men styrket vår grunnleggende tenkning som språklærerutdannere og har bidratt til økt grad av operasjonalisering av denne tenkningen. Bruk av digital mappe som prosessuell eksamensform knyttet til obligatoriske oppgaver underveis i studiet har vært et viktig bidrag til operasjonaliseringen. Bruk av IKT i språkklærerutdanningen har fremskaffet eksempler på god praksis både i klasserommet og på campus som det har vært vanskelig å dokumentere tidligere. Men generelt sett er det tekniske utstyret ikke på høyden hverken i skolen eller i utdanningsinstitusjonen. Den tekniske støtten er også mangelfull. Som lærerutdannere har vi fått et skjerpet blikk på hva IKT er best egnet til i utdanningen, og våre pedagogisk-didaktiske valg av IKT som verktøy har fått et mer kvalifisert grunnlag. Bruk av IKT kompletterer oftere enn erstatter tradisjonelle (fysiske) kommunikasjonsformer. Komplementariteten synes å være en forutsetning for at den virtuelle samhandlingen skal bli en gevinst. Vi har erfart at det å arbeide i virtuelle rom er mer ressurskrevende enn tradisjonell undervisning. Vi er tildelt begrenset med tid til å være sammen med studentene. Behovet for mer tid og ressurser blir enda mer påtrengende. Pedagogikk og fagdidaktikk fremstår som tydelig adskilte fagområder. Det er viktig at konturene mellom de to ikke utviskes for å konstituere sammenhenger. Fokus må snarere rettes mot samkjøring av fagdidaktiske og pedagogiske problemstillinger og oppgaver der sammenhengene blir tydelige. Når det gjelder praksisdelen i studiet, har vi en tradisjon for å satse mer på kvantitet enn kvalitet. Dette er blitt tydeligere i prosjektet fordi virtuell kommunkasjon med studentene har skapt bedre kontakt og nærhet til praksisituasjonen og dermed større innsyn i hva studentene har gjort i klasserommet. Det er tydeliggjort at det trengs større rom for refleksjon og teoriutvikling knyttet til praksiserfaringer. Lærerutdanningen kan ha sterk innflytelse på praksis i klasserommet gjennom styringstiltak i studiet. Dette krever direkte kontakt mellom lærerutdannere og veilederne i skolen som også inkluderer kontakt mellom utdanningsinstitusjon og skoleledelse. IKT kan bidra til å skape slik kontakt. Dette kan sees som et alternativ til partnerskoletenkningen. Kollaborative læringssituasjoner krever en tydelig og kvalifisert lærerstemme. Flerstemmighet er ikke et gode i selv. 5

6 Bruk av IKT i ulike læringssituasjoner har gitt økt innsikt i studentenes tenkning og læring. Her ser vi konturene av en ny form for sosialisering inn i språklæreryrket. En endring av studentrollen har tvunget seg frem som karakteriseres ved mer egenaktivitet og initiativ i eget studium. Anbefalinger/konsekvenser I hovedsak bør prosjektets integrering av IKT videreføres og videreutvikles. Ressursene til lærerutdanningen bør økes betydelig, primært til veiledning samt andre ressurskrevende arbeidsformer i IKT-basert læring, til utvikling av økt studiekvalitet og til å styrke kontakten og samarbeidet med praksisveilederne og skoleledelsen. Teknisk kvalitet 1. Det bør stilles krav om minimumskompetanse i teknisk ferdighet ved opptak til PPU. 2.Tilstrekkelige ressurser til teknisk utstyr og støtte må stilles til rådighet for praktiskpedagogisk utdanning dersom man vil kvalitetssikre studiet. Dette gjelder både utdanningsinstitusjonene og praksisskolene. Mye venting og ergrelse henger sammen med at teknologien ikke alltid fungerer slik vi ønsker og forventer. Eksamen 3. Mappeeksamen bør innføres i pedagogikk. Mappen bør være IKT-basert. Det bør innføres muntlig eksamen med digital mappe i fagdidaktikk. Praksis 4. I valg av praksisplasser bør faglig kvalitet være overordnet administrative og organisatoriske hensyn. Kvaliteten på praksisdelen er helt avgjørende for kvaliteten på hele studiet. Vi må ha en kontinuerlig diskusjon om rutiner for samarbeidet og kontakten med praksisfeltet. Dette må ikke sentraliseres og reduseres til et administrativt anliggende. 5. Samarbeidet mellom institusjonen og praksisveilederne formaliseres og knyttes opp til fagpersonalet. Det utarbeides føringer for innholdet i praksisdelen som er knyttet til pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver. Dette kan utformes som praktiske oppgaver direkte knyttet til studentenes praksis. Felles undervisningsverksted er eksempel på møtested mellom alle aktørene i studiet. 6. Bruken av IKT i språkklasserommet må styrkes, også fra utdanningsinstitusjonens side. 6

7 7. Kompetanseutvikling for praksisveilederne må styrkes både når det gjelder veiledningskompetanse, mestring av teknologien og kritisk bruk av IKT i språkklasserommet. 8. Praksisformene bør gjøres mer fleksible og varierte slik at man ikke sementerer det konvensjonelle språkklasserommet. Undervisning 9. Studentene bør bygge opp elektronisk mappe som arkiv/ressurssamling for arbeidet sitt i pedagogikk og fagdidaktikk som kan bearbeides videre i de ulike eksamensformene. 10. Obligatorisk fremmøte bør erstattes av obligatoriske oppgaver. For å fremme studentaktivitet bør undervisningen i stor grad organiseres med for- og etterarbeid som publiseres i virtuelle fora/rom. 11. En pedagog bør være fast knyttet til en studentgruppe med noenlunde homogen fagbakgrunn både når det gjelder teoriundervisning, skolebesøk og veiledning knyttet til mappen i pedagogikk. Når det gjelder innholdet i utdanningen, bør pedagoger og fagdidaktikere informere hverandre om sine respektive fagfelt, foreta en gjennomgang av pensumlitteraturen, finne frem til noen faglige møtesteder og en viss samkjøring når det gjelder progresjon. Det bør åpnes for noe mulighet for studentene til å velge pensumtekster selv. Studentene bør også få velge mellom flere obligatoriske oppgaver. Dette vil gi større sammenheng mellom erfaringer, valg av problemstillinger og teorifokus, noe som igjen vil styrke studentenes mulighet til å ta initiativ og utforme individuelle studieprogram innenfor den oppsatte rammen i tråd med kvalitetsreformen. Internasjonalisering som integrert del av undervisningen 12. Internasjonale nettverk for student- og lærersamarbeid bør videreutvikles. De internasjonale nettverkene bør styrkes og knyttes til konkrete områder for utveksling i utdanningen. Digitale nettverk for faglig utveksling der alle aktører deltar, både studenter, praksisveiledere, pedagoger og didaktikere kan bidra til slik styrking. Mål for prosjektet Målet har vært å utvikle en alternativ modell for praktisk-pedagogisk utdanning for språklærere som i stor grad er nettbasert og som skal legge grunnlaget for nye språklæreres evne til pedagogisk-didaktisk nytenkning og innovasjon i det tradisjonelle klasserommet. 7

8 Prosjektets kognitive perspektiv er å undersøke hvordan bruk av IKT kan spille en rolle i utvikling av en relasjonell tilnærming til læring i praktisk-pedagogisk utdanning 1 Delmål har vært å utvikle egen IKT-kompetanse som lærerutdannere samt utvide og styrke fagmiljøet i språkdidaktikk gjennom utvikling av nasjonale og internasjonale nettverk. Teoretisk utgangspunkt Prosjektets teoretiske utgangspunkt springer ut av en tenkning om kunnskaputvikling som er knyttet til relasjoner mellom aktører istedenfor synet på læring som overføring av kunnskapsobjekter. Dette bygger på en type konstruktivistisk teori som legger vekt på læringspotensialet som ligger i sosialt samspill. Kunnskapsutvikling forstått som relasjonsprosesser impliserer samhandling med omgivelsene i et læringsrom som gir muligheter for egne valg og det å ta hånd om egen læring 2. I dette perspektivet blir læring forstått som aktiviteter som er vevd inn i en kompleks kulturell, sosial, og materiell kontekst, og der språket er det viktigste verktøyet, men der også annen mediering spiller en rolle. Språket gir oss mulighet til å kommunisere, og det hjelper oss samtidig til å strukturere vår indre, indidviduelle verden. Sentralt i denne tenkningen står Vygotskys teori om utvikling av "scientific concepts" versus det han kaller "complexes" 3. Denne teorien gir en fagdidaktisk teoribasis som også henger sammen med Vygotskys teori om den proximale utviklingssonen 4, et begrep som pedagogisk teori i sterkere grad legger til grunn. Språk, interaksjon og kommunikasjon blir i dette teoriperspektivet sentrale begreper for å forstå læring og utvikling både på kollektivt og individuelt nivå. 5 IKT som fysisk verktøy eller artefakt blir et hjelpemiddel som kan bidra til å integrere forståelsen av handlinger som utspiller seg i praksis og som på den måten bidrar til å organisere den sosiale aktiviteteten. Det utvidete tekstbegrepet som IKT bidrar til å realisere gjennom større bredde av kultur- og kommunikasjonsformer, gir praktisk-pedagogisk utdanning nye premisser å arbeide ut 1 Med relasjonell tilnærming menes samhandling mellom alle involverte parter, pedagoger, språkdidaktikere, praksisveiledere og studenter, i motsetning til seriell tilnærming. 2 Trebbi, T. (1996) "Hvordan kan elever ta ansvar for egen læring?" I Norsk pedagogisk tidsskrift, 5/96. Oslo: Universitetsforlaget. 3 Vygotsky, L. (1991). Thought and Language (translated and revised by A. Kozulin), London:MIT Press 4 Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press 5 Säljö, R. (2001). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo:Cappelen Akademisk 8

9 fra 6. Samtidig stiller fremveksten av nye sjangre og multimodale kommunikasjonsformer nye krav til fremtidige språklæreres kompetanse 7. I praktisk-pedagogisk utdanning har samhandling et tekstaspekt som fremkommer når kunnskapen verbaliseres, og et handlingsaspekt som fremkommer når kunnskapen uttrykkes i praktisk handling i et klasserom som skal tilrettelegge for elevers språklæring. All kunnskap kan tolkes som uttrykk for kognitive intensjonelle holdninger og er som sådan trolig premissleverandør for handling i praksis. Det er derfor et sentralt punkt i lærerutdanningen som profesjonsutdanning å etablere læringssituasjoner som krever verbalisering av kunnskap og dessuten metakommunikasjon om det som skal uttrykkes. Det kan avdekke en intensjonalitet ved innholdet i det som uttrykkes både for den som uttrykker seg og for den en kommuniserer med, noe som i neste omgang kan avdekke disposisjoner i forhold til handlingsaspektet. Problemet så langt har vært å dokumentere og holde fast slike tekster i analyseøyemed. Her kommer teknologien oss i møte og tilbyr mulighet for tekstregistrering og lagring samt et analyseverktøy for å undersøke hvordan studenter utvelger informasjon, behandler og bearbeider den til kunnskap og hvordan kunnskapen mobiliseres for å løse problemer, det vil si utføre handlinger i klasserommet. Det teoretiske utgangspunktet for prosjektet inkluderer også et perspektiv på sammenhengen mellom tilegnelsen av morsmål og læring av fremmede språk 8. Morsmålskompetansen vil være en sentral del av det erfarings- og kunnskapsgrunnlaget som den lærende lar prege tilegnelsen av et fremmed språk, og fremmedspråkskompetansen som den lærende utvikler, vil i sin tur kunne styrke innsikt i eget språk og kulturer i sin allminnelighet. Å forstå dette gjensidige forholdet er av stor betydning for språklæreren. Språklærerens egen tekstkompetanse blir avgjørende for elevenes læring. Like avgjørende blir lærerens syn på skolens oppgave og synet på språklæring som en funksjon, ikke av evner og anlegg for språk slik man hevdet tidligere, men av de vilkår for språklæring som skolen og lærerne kan tilby elevene. Oppsummerende kan det teoretiske utgangspunktet uttrykkes gjennom følgende argumentasjonsrekke: Læring i praktisk-pedagogisk utdanning er erfaringsbasert og resultat av refleksjon som metakognisjon rettet mot erfaringsgrunnlaget i samhandling med andre. Erfaringene er tett knyttet til studentenes fag. Teknikkens mulighet for å 6 Trebbi, T. (2003c) Digital based learning situations: a new potentiality for developing learner autonomy in teacher education for teachers of French? Paper presentert på The Canarian Conference on Developing Autonomy in the FL Classroom, Universitetet La Laguna, Tenerife og Trebbi, T. (2002c) L environnement virtuel sur l'internet, un lieu d apprentissage favorisé dans la formation d'enseignants de langues? Une réflexion sur l'usage d'un MOO comme outil didactique. Paper presentert ved 19ième Colloque AIPU (Association Internationale de Pédagogie Universitaire sur Les méthodes actives dans l'enseignement superieur, UCL-Université de Louvain -La-Neuve, Belgia, Skulstad, A.S. (2002) Developing genre awareness in the online era. In A.M. Simensen (ed.) Teaching and Learning Foreign Languages: Issues and Ideas. Acta Didactica (3), Oslo: Unipub. ISSN: , ISBN: Aase, L. et al. (2000). Writing as cultural competence: a study of the relationship between mother tongue and foreign language learning within a framework of learner autonomy. Dublin: CLCS Occasional Paper No 56, Trinity College. 9

10 skape transparens kan bidra til synliggjøring av erfaringer, refleksjon og handling og sammenhengen mellom disse og dermed styrke dette som basis for utdanningen. Relasjon til institusjonens ledelse Organisering av prosjektet Institusjonens ledelse forståes her på tre nivå; sentralt, fakultets- og instituttnivå. Prosjektet faller godt innenfor flere av UiBs satsingsområder. Dette gjelder særlig forhold som er knyttet til den pågående kvalitetsreformen ved universitetene der bruk av IKT i utdanningen inngår som et hovedpunkt sammen med økt studiekvalitet gjennom studentaktiviserende arbeidsformer og nye eksamensformer. Det må også nevnes at veiledningsperspektivet er blitt fremtredende i UiBs tenking. I tillegg faller prosjektet innenfor tiltak for økt internasjonalisering. Tilsammen har dette bidratt til økonomisk støtte både sentralt og på fakultetsnivå. Prosjektet har utløst ekstra midler fra sentralt hold til - oppretting av forsknings- og undervisningsnettverk med universitet i Kamerun gjennom kontaktreiser - egenevaluering av prosjektet som utdanningsmodell og fra fakultetsnivå til - delfinansiering av norskdelen i prosjektet - en stipendiatstilling i språkdidaktikk Vi har vært opptatt av mulighetene for å realisere arbeidet som en del av universitetets øvrige innsats på feltet for IKT i språkstudiene. Utprøvingen av MOO-teknologien har vært organisert som en del av Prosjekt Lingo på HF-fakultetet. Dette samler språkmiljøer fra UiB både i grunnutdanningen og i etter- og videreutdanning for språklærere i tysk og fransk. Prosjektet har likevel først og fremst benyttet Det psykologiske fakultetes tilbud om vederlagsfri bruk av LMS-systemet LUVIT. På instituttnivå er bildet mer sammensatt. Det var instituttledelsen som i utgangspunktet tok initiativ til søknaden om prosjektdeltakelse fordi man mente dette var viktig for instituttets utvikling. Denne holdningen har gitt prosjektet et handlingsrom som langt på vei har bygget bro over en komplisert prosjektorganisering. Selv om prosjektet bare rettet seg mot språkstudenter, måtte det få visse implikasjoner for den felles organiseringen av studiet som alle fagseksjoner vanligvis er en del av. Instituttets ledelse ga støtte til prosjektet gjennom tildeling av grunnforskningsmidler og omstillingsmidler, særlig for å styrke pedagogikkdelen i prosjektet. Tiltak som prosjektet iverksatte både når det gjaldt alternative praksisformer, organisering av teoridelen av studiet og kurs for studentene i bruk av den nye teknologien ble sett på med romslighet av instituttledelsen. 10

11 I den første fasen var det bare studenter med to språkfag som ble omfattet av prosjektet. Dette ga en stor organisatorisk gevinst fordi disse studentene tilhørte bare én fagseksjon. Imidlertid så vi oss nødt til å skalere opp antall studenter og måtte da inkludere også studenter som hadde et språfag og et samfunns- eller realfag. Det skapte en så komplisert organisering at vi valgte å renonsere på flere av tiltakene fra første fase. Parallellt med Invitisprosjektet har det foregått et eget praksisprosjekt. De to prosjektene representerer ulikt syn på tverrfaglighet kontra faglighet. Dette nedfelte seg i en organisering av praksis som kompliserte praksisutprøvingen i Invitisprosjektet. Prosjektet har ikke vært organisert med nødvendige administrativ støtte. Prosjektet som del av lærerutdanningen ved institusjonen Prosjektet inngår i den praktisk-pedagogiske delen av universitetets totale språklærerutdanning. Det er språkinstituttene som har ansvaret for den språkfaglige delen av utdanningen. For studenter med to språkfag omfattet prosjektet hele den praktiskpedagogiske utdanningen. Studenter med bare ett språkfag var unntatt fra prosjektet når det gjaldt fagdidaktikk i det andre faget. For langt de fleste studentene var det andre faget et samfunnsfag eller historie- idéfag. For denne faggruppen har IKT ikke vært tatt i bruk. Organisering av lærerne De 4 lærerne i språkdidaktikk ved instituttet har deltatt og har utgjort prosjektgruppen. I tillegg har del av pedagogstilling vært tilknyttet prosjektet. I første del av prosjektperioden var en ekstern pedagog engasjerte i en 20% stilling. Fra høsten 2002 samarbeidet en av instituttets pedagoger med den eksterne pedagogen for så å overta hele pedagogikkdelen i det siste året, år I tillegg til de fast ansatte har prosjektet inkludert timelærerne i tysk- og spanskdidaktikk i stadig sterkere grad. For å få mer tid til utprøving har vi også engasjert vikarer i deler av stillingene våre i norsk, engelsk og fransk, noe som har medført ulik grad av undervisning for den enkelte prosjektlærer. Vikarene har ikke alltid vært erfarne brukere av IKT. Organisering av pedagogikk Pedagogikkfaget har alle studentene som målgruppe, mens prosjektet bare omfattet deler av studentkullet. Slik var det bare studenter med språk 9 som fikk opplæring i å bruke nettbaserte fora. Disse dannet en egen gruppe som fulgte opp tema og problemstillinger fra fellesundervisningen i pedagogikk i asynkrone diskusjoner ledet av en pedagog. Tidspunkt Studentgruppe Arbeidsform Formål Vår Studenter med to Diskusjonsforum LUVIT Drøfte problemstillinger i 9 Dette gjelder selvsagt også studentgruppen som var med i DIA-prosjektet. 11

12 2002 språkfag (11) pedagogikkfaget med bakgrunn i forelesninger, praksiserfaringer eller pensumlitteratur Høst 2002 Vår 2003 Studenter med to språkfag Studenter med ett språkfag og ett realfag/ samfunnsfag (22) Studenter med to språkfag Studenter med ett språkfag og ett realfag/ samfunnsfag (20) 1.Diskusjonsforum LUVIT for alle 2. To basisgrupper à 10 studenter (fysisk) Diskusjonsforum i LingoForum (for alle) tilknyttet obligatoriske oppgaver i pedagogikk 1. Drøfte problemstillinger i pedagogikkfaget med bakgrunn i forelesninger, praksiserfaringer eller pensumlitteratur 2. Få og gi respons på tekster som skulle benyttes i en seminaroppgave Tekster til de obligatoriske seminarene rettet mot mappe-eksamen i pedagogikk For studenter som avsluttet studiet i 2003 ble det søkt om mappe-evaluering som alternativ til skole-eksamen. Dette ble gjennomført for alle studentene i de to kullene vår og høst (ca. 65), altså ikke bare for studenter med språkfag. Organisering av de andre fagene De andre fagene har i første rekke vært engelsk-, fransk- og norskdidaktikk. Spansk- og tyskdidaktikk har vært inkludert i varierende grad når det gjelder arbeidsformer. Alle har hatt samme eksamensform. I første del av utprøvingen, våren 2002, var det viktig for prosjektet å operere innenfor fleksible rammebetingelser, noe som medførte at den mest omfattende utprøvingen ble begrenset til studenter med to språkfag. Slik ble kravet til koordinering på timeplanen med for eksempel samfunnsfag omgått. Fra høsten 2002, ble erfaringene fra våren videreført i tilpasset form slik at også studenter med ett språkfag ble inkludert i utprøvingen på linje med to-språksstudentene. To hensyn tilsa dette. For det første ønsket vi et bredere erfaringsgrunnlag basert på et større antall studenter, og for det andre ville dette gjøre utprøvingen mer realistisk. En del av undervisningen har vært felles for alle språkfagene, en del har vært felles for fremmedspråkfagene og en del har vært fagspesifikk. Prosjektet har ellers fulgt de andre gruppekonstellasjonene som har vært gjort gjeldende på instituttet, nemlig innføringsgrupper på studenter og basisgrupper på 4-6 studenter. Her har prosjektet fått anledning til å operere med faglige gruppesammensetninger så langt det har vært mulig, i motsetning til den tverrfaglige sammensetningen som ellers har vært vanlig. Obligatorisk fremmøte har vært erstattet med obligatoriske oppgaver som for- og etterarbeid til enkelte undervisningstema som studentene har publisert på nettet. Eksamensformene har i prinsippet vært de samme som før med en 20 siders prosjektoppgave over selvvalgt problemstilling i det ene faget og en muntlig eksamen i det andre faget. For å gjøre arbeidet med eksamen mer prosessuelt og integrert i læringsarbeidet, innførte prosjektet en digital mappe som grunnlag for den muntlige eksamen (se mer om dette under punktet "Studentenes bruk av IKT") og som stofftilfang i arbeidet med prosjektoppgaven. 12

13 Bruk av digitale læremidler/ressurser Lokalt har det vært brukt synkrone og asynkrone fora, digitale mapper og læringsressurser produsert av studenter og lærere. På internett har det vært brukt artikler fra tidsskrift, utsnitt av lærebøker i språk, undervisningsopplegg for språklæring og annet faglig stoff med relevans for utdanningen, blant annet kulturstoff i bilde og tekst. Studentene har fått kurstilbud i bruk av IKT: powerpoint, hjemmesider, informasjon om nyttige nettsteder, avansert bruk av tekstbehandling, innføring i LUVIT og MOO. De har hatt tilgang til teknisk støtte gjennom hele studiet. Se også under punktet "Studentenes bruk av IKT". Valg av og erfaring med digitale løsninger Prosjektet har prøvd ut ulike læringsplattformer, LMS-plattformen LUVIT i pedagogikk, norsk- og engelskdidaktikk og MOO-systemet i pedagogikk, fransk-, tysk- og spanskdidaktikk. MOO-systemet består av flere "steder", og prosjektet har brukt "Dreistadt" og "MOOlinRouge" samt Lingo-forum. MOO-systemet har også vært brukt i samarbeidsfeltet mellom pedagogikk og språkdidaktikk og som et fellesforum for fremmedspråk. I utgangspunktet ønsket vi å videreføre erfaringer fra det tidligere Lingoprosjektet under Arbeidsgruppe for digitale læremidler (ADL) ved å ta i bruk MOOteknologien også i vårt prosjekt. Samtidig valgte vårt fakultet læringsplattformen LUVIT og ønsket at denne skulle tas i bruk i flest mulig sammenhenger og tilbød kontinuerlig brukerstøtte knyttet til denne plattformen. Vi så dermed en mulighet til å få erfaring med ulike verktøy. Erfaringene våre kan kort summeres slik: Vi ser at læringsplattformene har ulike styrker og svakheter, men når det er sagt, er det først og fremst den pedagogiske tenkningen og tilretteleggingen som er avgjørende for læringsutbyttet. For noen studenter som har måttet lære seg to verktøy, for eksempel LUVIT i engelsk og MOOlinRouge i fransk, har det vært teknisk krevende. LUVIT har en lav inngangsterskel og har sin styrke når det gjelder publisering, redigering og oppbevaring av alle typer dokumenter og presentasjoner. I tillegg har den noen gode administrative funksjoner. Oppgradering av LUVIT underveis i prosjektet har imidlertid skapt noen problemer. MOO har sin styrke gjennom pedagogiske muligheter i tilknytning til spillteknologi og studentenes muligheter til å bygge egne rom og objekter. I tillegg til de to nevnte læringsplattformene hadde et av delprosjektene en tilknytning til et internasjonalt prosjekt gjennom Europarådet hvor læringsplattformen BSCW ble benyttet. Denne har lav inngangsterskel, er meget oversiktlig og har stor bredde når det gjelder publisering av ulike typer dokumenter. 13

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning?

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Marit Ulvik og Kari Krüger Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdanneren som modell når det gjelder profesjonell

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

En gavepakke til ungdomstrinnet?

En gavepakke til ungdomstrinnet? En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013 May Britt Postholm, Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Eirik

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan ASSIST- modellen med eksempel på kursplan Januar 2010 Teksten er utarbeidet av: Elisabeth Almaz Eriksen (Høyskolen i Oslo) Elisabeth Björklund, Ingrid Nordqvist og Jan Grannäs (Universitetet i Gävle, Sverige)

Detaljer