Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte"

Transkript

1 I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær, klø sine ferske myggestikk med doven ettertenksomhet og være ung og meget rik på uopplevet kjærlighet. Å få et florlett spindelvev som kjærtegn over munn og kinn og tenke litt på vær og vind. Kan hende vente på et brev. Be prestekragene om råd og kanskje ja - og kanskje nei - han elsker - elsker ikke meg. Men ennå ikke kjenne deg. Inger Hagerup Vi gleder oss til å ønske alle de flotte ungdommene våre velkommen til et nytt skoleår. Det blir spesielt hyggelig å bli kjent med de nye 8. trinnselevene. Håper alle har hatt en strålende sommer og er klare til nye, spennende arbeidsoppgaver hos oss. Dere kommer til en flott skole, med farger og rom som innbyr til trivsel og varierte læringsaktiviteter. Vi setter læring i sentrum, og vår visjon er å skape varig lærelyst! Vi har nå laget en ny pedagogisk plattform, som forteller hvem vi er og hva vi legger vekt på i vår skole. Du kan lese mer om denne på side 6. Dette blir et lærerikt år også for lærerne. Skolen vår er en del av den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling, og Høgskolen i Lillehammer skal bistå oss i vårt læringsarbeid. Vi skal utvikle praksisen vår når det gjelder de grunnleggende ferdighetene å lese og regne. Du kan lese mer om dette arbeidet på side 6. Vi oppfordrer dere foreldre til å engasjere dere i ungdomsmiljøet og si ifra til oss hvis dere opplever ting som er negative. Et tett og godt samarbeid er helt sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i klassen og på skolen. Vi ønsker lykke til på læringsvegen dette skoleåret! Regler for orden og oppførsel Pedagogisk plattform trinn 8 9. trinn trinn 10 Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet Vi ber om at alle foresatte oppgir epostadresse, slik at vi kan kommunisere og sende dere informasjon elektronisk, når det er aktuelt. På elevkortet eleven får med hjem til underskrift, står den epostadressen dere har oppgitt. Sjekk at den er riktig, og har dere ikke oppgitt noe, ber vi om at dere gjør det. Husk å melde fra dersom dere bytter epostadresse i løpet av skoleåret.

2 Nytt i personalet Vi har fått tre nye ansikter ved skolen dette skoleåret: Alda Baldursdottir er utdannet lærer og politi en spennende kombinasjon! Hun har erfaring som kontaktlærer og har jobbet i flere ulike skoleslag både her i Norge og på Island. Ingrid Wiik er nyutdannet adjunkt med tilleggsutdanning, med vekt på engelsk og samfunnsfag. Anne Flaig er også nyutdannet. Hun er lektor med naturfag og tysk som sine hovedfag. Hun har også kompetanse innenfor spesialpedagogikk. Else Beate Ruud og Øyvind Stensrud har sluttet hos oss og skal begynne som lærere i videregående skole. Vi har også behov for flere realfagslærere, miljøarbeider og IKT-ansvarlig, så det kan bli flere endringer i personalet utover høsten. Vi ønsker alle våre tre nyansatte velkommen til GUS! Kontaktlærere Andre ansatte 8.1 Eli Elle (EEL) 8.2 Paul Erling Basma (PEB) 8.3 Helga V. Christophersen (HVC) Ingrid Wiik (IWI) 8.4 Anni Dreier Fladby (ADF) 9.1 Marit Runde Waaler (MRW) 9.2 Alda Baldursdottir (ABA) 9.3 Beate Kristine Nielsen (BKN) Benthe Juel Knudsen (BJK) 9.4 Maren Røse Snerlebakken (MRS) 10.1 Wenche Solberg Jensen (WSJ) 10.2 Viggo Homble (VHO) 10.3 Kristian Osland (KOS) 10.4 Monica Sannerud Kalin (MSK) Foreldremøter 8. trinn: mandag 8/9 9. trinn: onsdag 17/9 10. trinn: tirsdag 16/9 Kl i Colosseum Nærmere innkalling kommer! Inger Elisabeth Herberg (IEH) Aida Therese Brill (ATB) Ingrid Eskild (IES) Kristin H. Torgersen (KHT) Anne Flaig (AFL) Therese G. Ertzaas (TGE) Lasse K. Søreide (LKS) Josè Manuel Molina Cubero (JMC) Ingrid Kjærstad Heni (IKH) Anders Asak (AAS) George Georgiev (GGE) Rune Haugen (RHA) Vigdis Goldin (VGO) Marianne Løvseth (MLØ) Marit Johansen (MJO) Ingvill Tollnes Flem (ITF) Mariann Nyork (MNY) Toril Vornes (TVO) Hilde Pedersen (HPE) Kjersti Stundal (KST) Heidi Rustadbakken (HRU) Mette Tandberg (MTA) Dagrun Agnete Ødegaard (DAØ) og assistent og assistent assistent assistent assistent assistent assistent sekretær rektor avdelingsleder 8. trinn avdelingsleder 9. trinn og rektors stedfortreder avdelingsleder 10. trinn og rådgiver Side 2

3 Skoledagen Skoleuka vil i år være som i fjor. Alle dager begynner kl 08:30. Mandag, tirsdag og torsdag slutter elevene kl 14:45, onsdag kl 11:45, og fredag kl 13:45. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er det 35 minutter midttime. Onsdager kl 12:00-13:00 er det en time frivillig tid. Dette er tid der elevene kan få hjelp av lærer og assistent til skolearbeid, og som de kan avspasere etter avtale med kontaktlærer. Siden vi ikke lenger gir permisjoner for ferie og fritid, er dette en fin måte å løse det på, hvis en av forskjellige grunner trenger en ekstra fridag. Hvem gjør hva på GUS? Nedenfor finner dere en kort oversikt over aktuelle henvendelser og hvem man skal oppsøke. Hilde i resepsjonen hjelper til med det aller meste, som utlån av telefon, plaster og førstehjelpsutstyr, kjøp av skoleutstyr (passer, gradskive, meldingsbok, kalkulator) og utleie av skolens lokaler. Miljøkontaktstillingen er for øyeblikket ubesatt. IKT-ansvarlig er behjelpelig med spørsmål rundt skolens datanett, It s learning og pc er. Stillingen er for øyeblikket ubesatt. Kontaktlærere har ansvar for alt som har med elevens skolehverdag å gjøre. Faglærere kontaktes om spørsmål som gjelder fag, fagkarakterer og vurdering. Avdelingsleder Mette er rektors stedfortreder, og er øverste ansvarlig dersom rektor ikke er til stede. Avdelingsleder Dagrun er også rådgiver, og kontaktes vedrørende valg av utdanning og yrke. Hun er tilgjengelig for elever og foresatte på alle trinn. Avdelingsleder Heidi er koordinator for spesialundervisning, og kontaktes vedrørende behov for spesialundervisning og testing. Datamaskiner Alle trinn godt utstyrt med stasjonære og bærbare pc er,. Mange elever ønsker også å ha med sin private bærbare datamaskin, og det er selvfølgelig helt i orden. I den forbindelse vil vi minne om at alle private eiendeler, også datamaskiner, tas med på eget ansvar. Det er viktig at eleven er nøye med å låse inn sine ting i skapet sitt, slik at det ikke kommer i hendene på andre. Det er alltid læreren som bestemmer når elevene kan bruke datamaskin, og det må alle rette seg etter, både de som bruker skolemaskin, og de som har med sin private. Alle elever må undertegne datakontrakt før de får bruke skolens datasystem. Skoleruta for 2014/2015 finner dere på https://www.gjerdrum.kommun e.no/no/virksomheter/gjerdru mungdomsskole/skoleruta/ Helsesøster Yvonne Helstrøm er skolens helsesøster, og hun er tilstede på skolen mandag, onsdag og torsdag. Hennes e- postadresse er og telefonnummer til kontoret er Skoleveien Vi ønsker at elevene skal være fysisk aktive, da god helse er et godt grunnlag for læring og utvikling. Vi synes derfor det er flott at mange av våre elever går eller sykler til skolen. Samtidig ønsker vi at enda flere gjør det, i hvert fall de elevene som har trygg skolevei. Vi har et fint område for sykkelparkering hvor det er mulig å låse fast sykkelen. Sykkelhjelm Elevene har blitt mye flinkere til å bruke sykkelhjelm de siste årene, men fortsatt er det noen som legger hjelmen på hylla når de begynner på ungdomsskolen. Det er påbudt med hjelm på alle sykkelturer i skolens regi! Busstrafikk Det er en stor busslomme langs Brådalsgutua for av- og påstigning. De fleste bussene kjører innom der, men noen få rutebusser har fortsatt bare av- og påstigning på Ask. Vi minner om at elevene skal benytte gruset gangvei over jordet ved idrettshallen når de går til Ask. Side 3

4 Informasjon fra GUS Hjemmeside Facebook Vi oppfordrer alle til å følge oss på Facebook. Her kan du lese om stort og smått som skjer på GUS: Instagram Vi legger ut bilder på Instagram: gjerdrumungdomsskole Bindeleddet og brosjyrer Bindeleddet kommer ut fire ganger i året. Det legges på nettsidene, og link sendes foresatte på epost. Brosjyre med regler for orden og oppførsel deles ut ved skolestart. Brosjyre med informasjon om rådgivningstjeneste og utdanningsvalg deles ut på første foreldremøte. Brosjyrene er å finne på skolens hjemmesider, sammen med en del annen informasjon om skolen. It s learning Skolen har sitt intranett på It s learning (ITL). Dette bruker vi i fagene og til informasjon. På siste side i hvert nummer av Bindeleddet finner dere påloggingsinformasjon for foresatte. Fraværsrutiner Administrativ og politisk ledelse i Gjerdrum er opptatt av at elevene skal lære, og en viktig forutsetning for det, er at de er til stede på skolen. Derfor ble det i fjor innført nye fraværsrutiner, der vi blant annet følger opp elever som har det som er definert som bekymringsfullt fravær. Dette kan dere lese mer om på https:// PageFiles/22403/Frav%c3% a6rsrutiner%20gk%20red% pdf I noen tilfeller vil det være aktuelt for eleven å søke om permisjon, og slike søknader skal leveres avdelingsleder seinest 14 dager før permisjonen inntrer. Vi ber om at eget skjema brukes, og det finner dere i dokumentet vi har lenket til ovenfor, helt bakerst. Utleie Skolen har mulighet for å leie ut deler av skolebygget til lag og foreninger. Utleieområdene er Campus (kantina), Colosseum (det store auditoriet), Musica (musikkrommet) og Culina (skolekjøkkenet). Andre undervisningsrom leies ikke ut. Oppdaterte regler for orden og oppførsel Fra og med dette skoleåret gjelder oppdaterte regler for orden og oppførsel, likt for alle skolene i kommunen. Det er grundig gjennomarbeidet, og forskriften for ordensreglementet er vedtatt av kommunestyret og lagt fram både for FAU og SU. Reglene blir gjennomgått med elevene første skoledag, og vi oppfordrer alle til å sette seg inn i dem. Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i reglene: https://www.gjerdrum.kommune.no/pagefiles/65057/ordensreglement%20for%20gjerdrum% Skolebusser Elever som har lenger skolevei enn fire km, regnet fra dør til dør etter farbar vei, har krav på busskort. Elever med spesielt farlig skolevei, får også busskort, selv om det er mindre enn fire km til skolen. (Det må søkes om til skolen.) Busskortet elevene får utdelt, skal benyttes alle årene de går på ungdomsskolen. Elever som glemmer busskortet, kan få ett midlertidig busskort i løpet av året. Utover dette må de betale bussen selv. Dersom en elev mister busskortet, kan det bestilles et nytt, og det koster 50 kroner. På nåværende tidspunkt er det disse tidene vi har: Til skolen Fra Bråtasletta (buss 331) kl og til GUS kl og Fra Veståsen (buss 848) kl og til GUS kl og Fra Tori kl 07.48, fra Nitteberg kl 07.58, fra Olstaddalen kl (buss 847). Fra skolen Sørbygda: kl på onsdag, kl på fredager og de andre dagene. Til Veståsen: kl på onsdag, kl og på fredag, kl og de andre dagene. Til Nordbygda: Kl på onsdag, kl på fredag og kl de andre dagene. Se forøvrig rutetabell: Side 4

5 Eksamensresultater Samfunnsfag muntlig eksamen Religion, livssyn og etikk muntlig Norsk sidemål skriftlig eksamen Norsk muntlig eksamen Norsk hovedmål skriftlig eksamen Naturfag muntlig eksamen Matematikk muntlig eksamen Matematikk skriftlig eksamen Tysk 1 muntlig eksamen Fransk 1 muntlig eksamen Fordypning i engelsk muntlig Engelsk muntlig eksamen Engelsk skriftlig eksamen Uten mat og drikke... Kantine Vi har stor, flott kantine på skolen, Campus, og vi ønsker elevene hjertelig velkommen dit. Dette er hjertet i skolen, der det kommer til å foregå diverse aktiviteter og mye hyggelig sosialt. Vekstbedriften Mjølkerampa driver skolekantina, og elevene er godt fornøyd med dette tilbudet. Her kan elevene kjøpe seg blant annet bagetter, rundstykker, suppe og drikke til lunsj. Frokost Det er ikke lenger anledning til å kjøpe enkel frokost i kantina, så elevene må spise frokost hjemme før de kommer på skolen. Dette måltidet er viktig for å holde konsentrasjonen oppe fram til lunsj. Gjerdrum sanitetsforening fortsetter å glede elever og lærere med skolefrokost. Dette er et tiltak vi setter stor pris på! Mange blide og hyggelige damer stiller opp her tidlig en høstmorgen for å lage frokost til hele skolen, og vi ser bare blide elevfjes denne dagen. Sanitetsforeningens frokost hjelper oss i arbeidet med å sette fokus på gode matvaner, hygiene og betydningen av frokost og matpakke i løpet av en lang skoledag. Det er vanskelig å holde konsentrasjonen oppe på tom mage! Frukt og grønt Det deles ikke ut frukt og grønt til elevene i 10-friminuttet lenger, men det blir anledning til å kjøpe frukt i kantina til lunsj. Elevene oppfordres til å ha med frukt og grønt hjemmefra. Melk og vann Vi har ikke melkeordning, men det er anledning til å kjøpe drikke i kantina. Vi har flere vannkjølere i vrimleområdene, så elevene kan gjerne ha med seg en vannflaske. Side 5

6 Utviklingsområder Stortinget behandlet stortingsmeldinga om ungdomstrinnet, Meld. St. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter, i januar Det sentrale budskapet er at et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn skal øke elevenes motivasjon og læring. En av strategiene i den nasjonale satsingen er skolebasert kompetanseutvikling. Dette innebærer at skolen, med ledelse og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Gjerdrum ungdomsskole skal ha fokus på regning som grunnleggende ferdighet dette skoleåret, og Høgskolen i Lillehammer skal være vårt kompetansemiljø i den skolebaserte kompetanseutviklingen. De grunnleggende ferdighetene handler ikke om ferdigheter på et elementært nivå, men om ferdigheter som er grunnleggende og nødvendige redskaper for læring i alle fag på alle trinn - også senere i livet. I Kunnskapsløftet har lærere i alle fag et felles ansvar for å støtte elevenes læring når det gjelder de grunnleggende ferdighetene, og ivareta dette i opplæringen i sine fag. Vår skole har valgt å fokusere på regning som grunnleggende ferdighet. Alle lærere har derfor ansvar for å legge til rette for at elevene møter regning i alle fag, synliggjøre behov for og bruk av regneferdigheter, slik at elevene blir i stand til ta i bruk og videreutvikle regneferdighetene sine. Det forventes at foreldrene stiller krav, oppmuntrer og motiverer sine barn til innsats i dette arbeidet. I tillegg til fokuset på regning, kommer vi også til å videreføre arbeidet vårt med vurdering for læring og lesing. Pedagogisk plattform Gjennom flere år har vi arbeidet systematisk med organisasjonslæring og utvikling på skolen vår. Vi har laget ny visjon, ny logo, utarbeidet et teoretisk forankringsdokument for skolen vår, og nå er endelig den pedagogisk plattformen ferdig. Plattformen fokuserer på fire områder, mestring - muligheter - mangfold - møteplass, som definerer, begrunner og konkretiserer det vi ønsker skal stå i sentrum på vår skole. Plattformen er et levende, digitalt dokument, som vi er stolte av og synes har blitt veldig fint. Vi håper dere tar turen innom hjemmesiden vår for å lese i den! Feideinnlogging I løpet av den første skoleuka får alle elever nytt bukernavn og passord til innlogging på Feide. Feide er kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Med Feide logges de på både skolenettet og ITL, og vi håper og tror at det blir litt enklere med bare èn pålogging. Etter hvert er det også meningen at de skal kunne logge på flere tjenester med Feide. De gamle brukerne vil være tilgjengelige til 4/9, og innen da må elevenes hjemmeområde på skolenettet, være tømt. Side 6

7 Slutten av forrige skoleår Det skjedde mye på slutten av forrige skoleår, etter siste nummer av Bindeleddet, så derfor deler vi noen bilder med dere her. De første bildene er fra sommeraktivitetsdagen, så følger Manifest mot mobbing, der vi blant annet lagde vennskapsring rundt skolen og hadde underskriving av manifestet, deretter er det 8. trinn med vinnerne av Fangene på fortet, og til slutt UMM erne (MOT-elevene) som besøkte og sjarmerte kommunestyret. Side 7

8 Velkommen til ungdomsskolen Det er alltid spennende å møte nye 8. trinnselever som skal ta fatt på sitt første år på ungdomsskolen. Hvordan kommer det til å bli? Det er ikke bare elevene som er spente. Vi gleder oss til å ønske alle de nye elevene våre velkommen til det gule området i skolebygget litt skjermet fra de andre to trinnene, slik at elevene får tid til å bli trygge på trinnområdet og hverandre. Det som er ekstra gledelig i år, er at alle elevene har fått førsteønsket sitt oppfylt når det gjelder både språk og valgfag. Både nye ungdomsskoleelever og foreldre er sikkert spente og forventningsfulle, men samtidig litt usikre. Hva venter på ungdomsskolen? Dere fikk litt informasjon og oversikt over året på ungdomsskolen sammen med velkomstbrevet like før skolestart. Dere må gjerne ta kontakt med skolen hvis det skulle være noe dere lurer på eller vil drøfte med oss. Oppstart og nasjonale prøver Et av målene de første ukene, vil være å bli godt kjent med skolen, fagene og hverandre, avklare forventninger, utvikle et positivt skolemiljø, innarbeide gode arbeidsvaner og rutiner, og lære seg ulike strategier for å lykkes med skolearbeidet. Vi skal ha forskjellige bli kjent -aktiviteter og GUS-leker den nærmeste tiden, og informasjon om det kommer seinere. Elevene på 8. trinn skal ha nasjonal prøve i lesing, regning og engelsk. De to første kommer før høstferien, mens engelskprøven er etter ferien. Gode arbeidsvaner For å få et best mulig læringsutbytte, er det viktig å innarbeide gode arbeidsvaner. Det legger også et godt grunnlag for å lykkes med seinere skolegang. Erfaring viser at det ofte er de elevene som har gode arbeidsvaner på ungdomsskolen, som gjør det best på videregående ikke nødvendigvis de med best karakterer. Det er også viktig å huske at læring er hardt arbeid, som krever mye øvelse og stor innstas. God undervisning setter læring i gang, men læring er noe som skjer med og i eleven, så elevene bygger i stor grad selv opp sin kunnskap, opparbeider sine ferdigheter og utvikler sine holdninger. Til dette trenger de hjelp, veiledning og støtte av oss lærere på skolen og av dere foreldre hjemme. Skrivesaker, bøker og annet skoleutstyr skal være på plass hver dag. Elevene får en egen skuff til skolesakene sine med lås. Skolebøker som elevene låner av skolen, skal ha bokbind. Hvis elevene mister utstyr de har fått på skolen, kan det kjøpes i resepsjonen. Meldingsboka skal brukes i kontakten mellom hjem og skole, og ha foresattes underskrift. E-post kan selvsagt også benyttes, og adressene til skolens administrasjon og lærerne finnes på hjemmesiden vår. Elevene får hvert sitt garderobeskap med lås. Der skal utesko og ytterjakke plasseres. Vi anbefaler å legge en avis i bunnen av skapet, for det blir fort skittent. Elevene skal bruke innesko. Onsdager kl er det frivillig tid. Da kan elevene være igjen på skolen for å jobbe med læringsplanen sin med veiledning av lærer og assistent. Denne tiden kan samles opp og avspaseres etter avtale med kontaktlærer. Basisgrupper og lærere Elevene er inndelt i fire klasser, der en eller to kontaktlærere har ansvar for hver klasse. Undervisningen vil foregå i ulike grupperinger, men mesteparten av tiden er elevene i klassen. På side 2 ser dere hvilke lærere og assistenter som hører til 8. trinn. Med dette ønsker vi elever og foreldre velkommen til GUS! Hilsen avdelingsleder Heidi og de andre ansatte på 8. trinn Følg med på elevenes timeplan og læringsplan, så blir dere oppdatert. Elevene får også en egen aktivitetsplan, med oversikt over spesielle aktiviteter, prøver, fremføringer og innleveringer. Side 8

9 Velkommen til 9. trinn Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår og til 9. trinn! Dette skoleåret kommer til å gå kjempefort, selv om det ikke kjennes slik ut for dere akkurat nå. Vi skal gjøre mye spennende gjennom året, som for eksempel feltarbeid, overnattingstur, elevbedrift, utprøving i videregående skole, oppdrag, utdanningsvalg, ekskursjon, filmer og forelesninger. Selv om dette er det andre året deres på ungdomsskolen, er det likevel en del nytt ved skolestart. Dere vil måtte tilpasse dere et nytt trinnområde, som ikke er helt likt det dere var vant til i fjor. Det er en del endringer i personalet, så det vil bli både nye og kjente fjes å se. Læringstrykket og forventningene til dere som elever, vil være stort. Dere må ta ansvar for dere selv, og for miljøet rundt dere, både det sosiale, det læringsmessige og det fysiske. Vi voksne på trinnet gleder oss til å ta fatt, så her er det bare å brette opp ermene og stå på fra første dag. Husk at det er deg selv og din egen framtid du jobber for. Vi voksne skal støtte, tilrettelegge, veilede og motivere dere, men det er dere elever selv som må gjøre jobben med å tilegne dere kunnskap og ferdigheter. Ta vare på skolen og hverandre Husk tøfler eller innesko Hold det rent og ryddig rundt deg Bruk søppelkassene ute og inne Møt i tide, og ha med det du skal Vær hyggelig mot alle medelever Vær høflig mot voksne på skolen Vis faglig engasjement Følg opp rutiner når du er ordenselev og campusvakt Slik lærer du lettere Din egen lyst og vilje er avgjørende Humør, arbeidsglede og gode vaner Du presterer best når du er trygg og avslappet Du lærer ikke hvis du sier til deg selv at du er dum Finn dine sterke sider, og bruk dem Lurt at du holder deg i god form Tren på å arbeide raskt og effektivt Bli god til å lese Bruk lærerens vurdering og veiledning på en aktiv måte Overnattingstur uke 36 Vi tilpasser så langt det er mulig for den enkelte elev, dersom det er ulike forhold som tilsier et tilrettelagt opplegg. Ta kontakt med kontaktlærer eller i kroppsøving, om nødvendig. Ut i naturen I uke 36 er temaet ut i naturen. Da skal vi ha feltarbeid i naturfag og overnattingstur i kroppsøving. Sørg for at sykkel og annet turutstyr er i orden. Det er viktig å kle seg etter været. Husk sykkelhjelm! I naturfag er det feltarbeid og rapportskriving som står på programmet. Elevene vil undersøke levende og ikkelevende forhold i biotoper. I kroppsøving er det overnattingstur i høst, og turen er en del av fagplanen. Her er det om å gjøre å vise hva man er god for ute i villmarken. Det kommer mer informasjon i et eget skriv til elever og foresatte. Vi har lagt overnattingsturen til uke 36 i år, og det blir mulighet for å velge mellom kort og lang løype. Onsdag samme uke er det avspasering for alle elevene på trinnet. Fra skoleåret 13/14 Positivt skolemiljø og trygt og godt læringsmiljø I basistid vil vi jobbe mye med å skape et positivt skolemiljø i klassene og på trinnet. Vi vil fortsette arbeidet med gode rutiner i skolehverdagen og gode arbeidsvaner for elevene. Variasjon i læringsarbeidet er viktig, så vi lar elevene bli kjent med ulike arbeidsmetoder og læringsstrategier gjennom skoleåret. Følg med på aktivitetsplanen som ligger på ITL. Side 9

10 Velkommen til 10. trinn Så er vi altså i gang med elevenes siste år i grunnskolen! Og plutselig er det 22. juni og eksamensfest! Da vil vi tenke tilbake på et skoleår som har gått utrolig fort! Det er mye som skal skje i år! Elevene skal tilegne seg kunnskap som skal danne grunnlag for utdanning og arbeid resten av livet. Innen 1. mars skal alle elever ha søkt videregående opplæring, og deretter venter skriftlig og muntlig eksamen i mai og juni. Her er det mye å være spent på, og minst like mye å glede seg til. Vi håper alle, både elever og foresatte, bretter opp ermene for et viktig siste grunnskoleår, så skal vi ansatte her på GUS, gjøre alt vi kan for å legge til rette, veilede og motivere for læring og moro. Vi minner om at alle elever må ha meldingsbok! Vi tar kun i mot meldinger i meldingsboka eller på epost til kontaktlærer! Et travelt siste år Det er mye som skjer på 10. trinn! Det er et krevende skoleår, for alle parter, der vi jobber oss fram til standpunktkarakterer, eksamen og vitnemål. For at elever og foreldre skal holde seg oppdatert, er det viktig å bruke ITL. Der vil det blant annet komme en aktivitetsplan fire ganger i løpet av skoleåret, den første nå ved skolestart. Når elevene søker videregående, er det standpunktkarakterene som settes til våren, samt skriftlig og muntlig eksamen, som teller. Likevel er det all grunn til å ta skoleåret alvorlig helt fra begynnelsen, for å få den skoleplassen en ønsker seg i videregående! Det som teller ved inntaket, er karakterer, karakterer, karakterer. Læring er når du plutselig forstår noe du har forstått hele livet, på en ny måte. Doris Lessing Bytte av kontaktlærer Anders Asak skal dette året ha pappapermisjon med uttak av tidskonto, og derfor har vi valgt å bytte kontaktlærer i Viggo Homble, som kjenner mange av elevene fra valgfag i fjor, overtar denne jobben. Etter vinterferien skal også Kristian Osland ut i pappapermisjon. Samtidig kommer tidligere lærer på GUS, Stephen Sliwinski, tilbake etter et år i Australia, og han vil gå inn og være vikar for Kristian. Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva har jeg lyst til? Hvor mye og hva slags utdanning ønsker jeg å ta? Hvilken sektor ser jeg for meg at jeg skal jobbe i? Dette er sentrale, men akk så vanskelige, spørsmål for en 15-åring. Helt siden 8. trinn har elevene jobbet med faget utdanningsvalg, for forberede seg på valget de skal ta. Nå nærmer det seg med stormskritt, og om bare seks måneder, er valget tatt. Rådgiver Dagrun vil sette i gang med individuelle veiledningssamtaler ganske snart. I uke 43 og 44 skal elevene på ny utprøving i videregående, og dette skal de velge i slutten av august. De skal velge noe annet enn det de prøvde i fjor, slik at de får mer kjennskap til utdanningsprogrammene. Undersøkelser viser at foresatte er svært viktige for det valget elevene skal ta. Vi oppfordrer derfor alle til å la samtalen gå hjemme. Ta gjerne kontakt med rådgiver dersom dere har spørsmål. Lykke til! Godt og trygt skolemiljø! Vi vil minne oss alle om det felles ansvaret vi har for et godt skolemiljø! Vi jobber med dette hele tiden og på flere måter, og vi er svært opptatt av at alle elever skal trives og lære. Ta kontakt med skolen dersom dere har informasjon vi har nytte av. Vi ønsker alle elever, foresatte og ansatte et godt skoleår! Side 10

11 Svarslipp Gjerdrum ungdomsskole Postboks Gjerdrum Besøksadresse: Brådalsgutua Gjerdrum Kontaktinformasjon Skolens sentralbord/kontor Kjersti Stundal, rektor Mette Tandberg, avd.leder 9. trinn Dagrun Agnete Ødegaard, avd.leder 10. trinn Heidi Rustadbakken, avd.leder 8. trinn Helsesøster Telefon: Telefaks: E-post: Vaktmester Telefaks Arbeidsrom lærere 8. trinn /91 Arbeidsrom lærere 9. trinn /93 Arbeidsrom lærere 10. trinn /95 gjerdrumungdomsskole Pga undervisning vil ikke alle telefonene være bemannet til en hver tid, men på kontoret vil det som oftest være folk. På skolens hjemmesider finner du e-postadresser til alle ansatte. It s learning Elevene må til en hver tid holde seg oppdatert om det som ligger på It s learning (ITL), og vi oppfordrer alle foresatte til å gjøre det samme. Gå til nettsiden https://www.itslearning.com,velg Øvre Romerike og Logg på med itslearning (ikke Logg på med Gjerdrum kommune ). Bruk brukernavn og passord 10GUS, 9GUS eller 8GUS (store bokstaver). På side 6 kan dere lese om Feidepålogging. Dette gjelder foreløpig ikke foresatte, så inntil videre, gjør vi som før og som beskrevet ovenfor. Her er YouMe-lederne for skoleåret 2014/2015. Vi ønsker Vår, Adrian, Kristoffer, Filip, Julie, Siri, Andrea og Mathilde lykke til! Les mer om YouMe på Vi har lest Bindeleddet nr x. Gjerdrum, Elevens navn: Basisgruppe: foresattes underskrift Leveres kontaktlærer innen

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook! I dette nummeret finner du bl.a. Råd og utvalg 2 Skolen i bygda MOT/YouMe 3 Vi kunne nok ha ønsket oss bedre fremmøte, men de som kom, hadde mange gode ideer og et stort engasjement for ungdommene våre.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer