INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø."

Transkript

1 INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets refleksjonsspørsmål. Prosedyrer for å forebygge mobbing. Prosedyrer for håndtering av mobbing. 1

2 Hva er mobbing i barnehage? For at det skal defineres som mobbing, må negative handlinger gjentas mot samme person over tid. Det kan f.eks være: Slag og spark begått av en eller flere mot en annen. En som blir utsatt for erting, plaging eller utestengning, som f.eks gjentatt avvisning i leken. Der det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg. Som f.eks der et barn systematisk blir fratatt leker. Men barn opplever slike hendelser forskjellig, så vi må være oppmerksomme og ta barn på alvor når de viser med kroppsspråk, ord eller handlinger at de er redde, misfornøyde, lei seg, gråter, trekker seg bort, endrer atferd, ikke er glade og lignende. Uansett hvilken grunn det er, så må vi voksne gå inn og finne ut av det og gjøre noe med det. Det er viktig å huske at de som mobber også trenger støtte, veiledning, varme, nærhet og tydelighet. 2

3 INNLEDNING FNs barnekonvesjon sier: «Alle har rett til et oppvekstmiljø uten mobbing». Men undersøkelser viser at ca 10 % blir plaget i barnehagen. I barnehagen skal barna være en del av et trygt fellesskap. Det er sentralt hvordan de voksne støtter barna når de deltar i barnehagehverdagen, spesielt når de bygger relasjoner til andre, leker og knytter vennskapsbånd. De voksne skal ivareta barna, skape et inkluderende miljø og arbeide for at barna verken opplever å bli krenket eller kommer til å krenke andre. Barnehagen skal fremme positive handlinger og arbeide for at negative samhandlingsmønstre ikke utvikler eller fester seg. Barnas primære behov er omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet, både det og kunne gi og ta imot. Barn har utbytte av å gå i kvalitetsbarnehager hvor dette blir ivaretatt og de utvikler sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner. VI HAR TATT UTGANGSPUNKT I 5 OMRÅDER FOR Å FOREBYGGE MOBBING I BARNEHAGEN: 1. Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. 2. Lek og vennskap 3. Sosial kompetanse 4. Kommunikasjon og språk 5. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. 3

4 PERSONALETS ARBEID FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Personalet må legge stor vekt på å bygge gode relasjoner til hvert enkelt barn. Barns sosiale prosess skal foregå med hjelp av empatiske og deltakende voksne med god relasjonskompetanse. Det handler om å: Se lytte anerkjenne og bekrefte barnas egne unike opplevelser - ta barna på alvor! Være sensitiv oppmerksom stabil trygg nær varm raus Vise omsorg tilstedeværelse ivaretagelse respekt Gi rom for medvirkning mestring glede likeverd mangfold demokrati! Støtte, ta hensyn, gir rom for aktiv deltakelse i fellesskapet, respektere ulikheter og forskjellighet. Møte dem med respekt, oppriktig interesse og ønske om å forstå! Barnehagen må jobbe systematisk og langsiktig med å skape et godt og inkluderende psykososialt miljø med gode samhandlingsmønstre. Kvaliteten på samspillet og måten de voksne svarer og bekrefter barnet på, er avgjørende for hvordan barnet opplever seg selv. Barn ønsker å påvirke sin egen hverdag, og det å bli møtt med forståelse når de uttrykker egne intensjoner, er en viktig forutsetning for barnets selvfølelse og samhandling med andre. Gode rollemodeller, aktive og deltakende voksne er veldig viktig. De formidler barnehagens verdigrunnlag i handling. Gode rollemodeller snakker ikke nedsettende til eller om andre. De praktiserer empatisk væremåte. «Barn, de skal man snakke til som til alle andre folk». Anne- Cath Vestly. 4

5 Barn trenger trygge, anerkjennende og støttende voksne ved sin side når de leker med andre, i konflikter, i samspill, i aktiviteter, oppgaver, hverdagssituasjoner for å mestre og utvikle seg. De trenger voksne som kjenner barnets sterke og svake sider og interesser, og er i forkant og legger til rette for at barna mestrer. Barn trenger grenser de forstår og som gir mening for dem. Det er ikke akseptabelt å påføre andre fysisk smerte eller skade. Men de voksne kan bry seg om barnet følelser og gi dem rom for å finne andre handlingsalternativer. Barna trenger erfaringer med å mestre å løse konflikter selv. De voksne må være nære og trygge støttespillere. Barn trenger voksne som tar ansvar. De voksne må observere og oppdage barn som endrer atferd og som ikke trives. Det er verken barnet som mobber eller blir mobbet sin feil. «En barnehage som arbeider for et godt psykososialt miljø, arbeider samtidig forebyggende mot diskriminering og mobbing». «Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen». «For små barn er det praktisk talt umulig å forstå årsakene til egne sosiale problemer og å kunne gjøre noe med dem. Voksne har ansvar for å oppdage og hjelpe til med å bryte slike onde sirkler». 5

6 LEK OG VENNSKAP Lek er den viktigste kilden til trivsel. Barn utvikler lekekompetanse gjennom erfaring og øvelse. Derfor er det viktig at alle gis mulighet til å observere andre i lek og få delta i lek. Voksne som deltar i leken får et nært og godt forhold til barna. Noen barn strever med å delta i leken og har behov for støtte av voksne. Noen barn trenger også nye impulser og variasjon i leken. Noen barn trenger å leke i et avskjermet område i mindre grupper. Det er de voksnes ansvar å bidra med å tilrettelegge for inkluderende og gode lekesituasjoner for alle. Barn trenger å få erfare at de blir godtatt og verdsatt for akkurat den man er. Det å få delta i et fellesskap bidrar til positiv selvfølelse. Det beste for barn er å få leke med vennene sine. Vennskap er viktig for barn i alle aldre. Alle barn bør minst ha en venn! De voksne må gripe inn, skjerme og ivareta gryende vennskapsbånd. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling. Vennskap fremmer evnen til å samarbeide og løse konflikter, styrker selvbildet og evnen til empati. 6

7 SOSIAL KOMPETANSE Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap i stor grad henger sammen med den sosiale kompetansen deres. Sosial kompetanse bør jobbes med som en ressurs mot mobbing. Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter: Selvfølelse å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha positiv holdning til seg selv. Empati innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. Vise medfølelse, ta hensyn, kunne tolke og forstå følelsesuttrykk. Prososial atferd positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre. Selvhevdelse hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang. Selvkontroll å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser, og å takle konflikter. Lek, glede og humor å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. Trygghet - Ved å ha et godt selvbilde og en indre trygghet minsker behovet for å heve seg selv og rakke ned på andre. Sosial kompetanse utvikler seg først og fremst i daglige uformelle samspill med andre i hverdagen, men kan også stimuleres gjennom formelle samtaler, samlinger, bøker, eventyr, dramatisering og rollespill. 7

8 KOMMUNIKASJON OG SPRÅK Det er viktig å kunne uttrykke seg, si stopp, lytte og tolke andres signaler og kommunisere egne ønsker og behov. Mangelfullt språk kan skape konflikter, ekskludering og misforståelser. Å arbeide aktivt med språk er derfor en god strategi for å skape relasjoner og positivt samspill mellom barna. 8

9 SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEMMET Foreldre skal oppleve at personalet er opptatt av og tar vare på barna deres. Foreldre og ansatte må arbeide sammen for å oppnå et inkluderende og godt psykososialt miljø som forebygger mistrivsel, utrygghet, diskriminering og krenkelser. Åpenhet, ærlighet og respekt er viktige verdier i samarbeidet. Foreldrene trenger informasjon og de trenger å bli involvert ved bekymring for et barn. Foreldre skal være helt trygge på at vi tar opp vanskelige saker med dem det gjelder, men at vi i det daglige samarbeidet har mest fokus på det positive barnet har gjort, mestret, lekt og lært. Barnas trivsel de voksnes ansvar, gjelder også foreldrene. De er viktige rollemodeller for barna, og deres holdninger, handlinger og uttalelser er viktig veiviser for barna. Snakker du nedsettende om andre, tror barna at det er greit. Ser du kun ditt eget perspektiv, lærer heller ikke barna å ta andres perspektiv. Viser vi med kroppsspråket at vi frykter og unngår det ukjente, vil også barna bli utrygge med det ukjente. Ekskluderer vi andre med ord og væremåte, lærer barn å gjøre det samme. Skremmende, men sant! Søk på «Children see, children do» på Nyttige tips: La barna ta med forskjellige barn med hjem. Gjør det du kan for å prate og bli kjent med alle barna og foreldrene på avdelingen. Unngå å snakke nedsettende om andre. Let heller frem det positive og forsøk å forstå de andres handlinger og behov. Snakk med barna om at mangfold og forskjellighet er en ressurs. Tørre å si i fra ved bekymring om mobbing og ta opp vanskelige temaer med personalet og andre foreldre, slik at vi sammen kan jobbe for å skape et godt miljø for alle barn både i barnehagen og hjemme. Jo bedre samarbeid det er mellom barnehage og hjemmet, jo bedre trives barnet i barnehagen! 9

10 Personalets refleksjonsspørsmål: I hvor stor grad (hyppighet/omfang) må negative handlinger som slag, erting og ekskludering forekomme før vi definerer det som mobbing? Gi et eksempel på en «mobbesituasjon». Hva gjorde dere med det? Hva gjør vi ved konflikter og negative handlinger mellom barn? Hva gjør vi når barn uttrykker misnøye eller sier at de ikke trives? I hvor stor grad er vi tilgjengelig for barna? I hvilke situasjoner er vi minst tilgjengelige? Hvordan arbeider vi med barn med språkvansker? Hva gjør en voksen som er en god rollemodell i barnehagen? Har vi noen aktiviteter som oppmuntrer barn til å arbeide sammen? Blir alle barna lagt merke til, eller er det noen som alltid blir sett og hørt mens andre gjerne blir oversett? Er det slik at noen barn stadig får positiv oppmerksomhet, mens andre ofte er gjenstand for negativ oppmerksomhet? Er det lettere å tro på bestemte barns forklaringer på konflikter og hendelsesforløp enn på andres? Hva kan vi gjøre for å støtte opp om barnas vennskap? Hva kan vi gjøre for at alle barn får den lekekompetansen de trenger for å være en populær lekevenn? Hva kjennetegner en som mobber? Hva er det de i hovedsak trenger? Hvilke konsekvenser kan en mobbesituasjon resultere i for mobberens utvikling og for den som blir mobbet? Hvordan tar vi opp negative hendelser med foreldrene? Hvordan synliggjør vi barnehagens arbeid for å skape et godt og inkluderende sosialt miljø? 10

11 Prosedyrer for å forebygge mobbing: Hva gjør vi helt konkret for å forebygge mobbing? Bevisstgjøring blant personalet gjennom praksisfortellinger, refleksjon og kompetanseheving. Jobbe systematisk og jevnlig med voksenrollen og barnesyn for å skape et trygt og inkluderende sosialt miljø. Være gode rollemodeller ved å være raus, anerkjennende, oppmerksom, lyttende, inkluderende, omsorgsfull og vise respekt for både barn, foreldre og kollegaer. Ha fokus på barneperspektivet. Være forutsigbar og trygg, og en tydelig formidler av verdier og grenser. Være til stede med «kropp og sinn» sammen med barna. Fremheve barnas interesser, positive egenskapene og handlingene til hverandre. F.eks bruk av postkasse med gode gjerninger, hjertekort og hjerteord. Ta barna og evt. foreldrenes uro/bekymring/opplevelser på alvor. Se hvert enkelt barn. Ha tid til gode samtaler. Observere, undersøke over flere uker. Bruke Kari Papes fargekartleggingsverktøy jevnlig for å avdekke usynlige barn og foreldre. Jobbe med relasjonsbygging ved å gi barna positive opplevelser sammen, og sette i gang aktiviteter som krever samarbeid. Ha lekegrupper og verne om god lek og vennskap. Voksne være deltagende i leken. Heve barnas lekekompetanse og status i gruppen. Sikre mestring og glede. Dele i små grupper både ute og inne for å kunne ha en bedre oversikt og nærhet til barna. Jobbe med sosial kompetanse og involvere barna i forebyggende holdningsarbeid. F.eks gjennom samtaler, samlinger, utarbeide noen felles retningslinjer, ha rollespill, la barna få øve seg med konkrete caser, fremheve hverandres styrker og ressurser. Lære barna til å si i fra! Samarbeide med foreldre om forebyggende tiltak. F.eks foreldremøte med tema mobbing/ekskludering/vennskap/tilhørighet /mangfold/ respekt osv. og følge det opp med konkrete tiltak og handlinger. Styrke barna til å stå i motgang og utfordringer, gi dem handlingsalternativer og støtte dem til å bli robuste og trygge i seg selv. Veilede barna i konflikter til å sette ord på følelser og behov og lytte til andres følelser og behov (anerkjennende kommunikasjon, mestring av mangfold og respektere ulikheter). 11

12 Prosedyrer for håndtering av mobbing: Hva gjør vi helt konkret når vi oppdager mobbing i barnehagen? Ta personalets, foreldrenes eller barnas bekymringer på alvor og vurdere strakstiltak! Observere barna under lek og samvær, og notere ned situasjoner med dato, sted, handlingsforløp og personer. Kartlegge det sosiale miljøet i barnehagen. Bruk av praksisfortellinger og refleksjon på avdelingsmøter. Involvere foreldrene til både de som mobber og blir mobbet. Samtale med foreldre til barn som opplever mobbing. Samtale med foreldre til barn som utfører mobbing. Finne tiltak og samarbeide med foreldrene om veien videre. Systematisk arbeid og tett oppfølging over tid. Jevnlig evaluering sammen med foreldrene. Styrke voksentettheten rundt de som er involverte. Jobbe med sosial kompetanse, konflikthåndtering, relasjonsbygging, fellesskapsopplevelser, lek og vennskap i samlinger, hverdagssituasjoner og lekegrupper. Jobbe med personalets holdninger og kompetanse. Veiledning fra eksterne instanser som PPT og «Hjelpern» ved behov. Vi har funnet informasjon om mobbing i barnehagen her: «Beredskapsplan ved mobbing mellom barn» - Veilederen «Barns trivsel voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen» - «Manifest mot mobbing» - Dine rettigheter: «Mobbing er ulovlig, og det er veldig alvorlig for dem som opplever det. Voksne har et spesielt ansvar for å forhindre og stoppe mobbing» «Mobbing i barnehage». 12

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 27.01.2015 SANDNES KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Figgjo barnehage, Austrått barnehage, Asperholen barnehage, Hana Barnehage, Gravarslia barnehage, Øygard barnehage og Vatne Barnehage I rammeplanen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer