FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 12/9396 I Arkiv sakid.: 12/2195 de vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 156/12 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER Vedlegg: l. Søknad datert 28. september 2012 fra Helsetuet borettslag 2. Søknad datert 28. september 2012 fra Strømsnes borettslag 3. Søknad datert 28. september 2012 fra Erikstadtunet borettslag 4. Søknad datert 28. september 2012 fra Buveien borettslag Sammendrag: Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med bygging av omsorgsboliger (Helsetunet, Strømsnes, Radioskogen og Erikstadtunet) skal kunne benytes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien. Fra 2011 ble også Buveien borettslag omfattet av denne ordningen. Det mottas ikke kompensasjonstilskudd for disse boligene og de er finansiert på en annen måte. For 2011 mottok Fauske kommune følgende kompensasjonstilskott: Borettslag Avdrag Renter Sum Helsetunet brl Strøms nes brl Radioskogen brl Erikstadtunet brl Buveien brl O O O Totalt omsorgsboliger Rentenivået har vært noenlunde stabilt fra 2011 til Prognosene for utviklingen i 2013 er usikre, men rådmannen legger til grunn at tilskuddet nominelt vil være stabilt i hele perioden. Husleiene i de enkelte borettslagene er slik: " Husleie i omsorgsboliger Helsetunet brl Strømsnes brl Radioskogen brl

2 Erikstadtunet brl Buveien brl For 2013 er det søkt om følgende driftstilskudd: Borettslag Tildelt 2011 Tildelt 2012 Søknad 2013 Endring 2012/2013 Helsetunet brl Strømsnes brl Radioskogen brl O O O O Erikstadtunet brl Buveien brl O Totalt omsorgsboliger Dette vil utgjøre en økning på ca 20%. Hovedårsaken til dette er i all hovedsak økt behov for å avsette/budsj ettere med høyere vedlikeholdsutgifter. Rådmanen finner det naturlig at boligene i Buveien nå også omfattes av denne tilskuddsordnngen. De er ikke bygd/realisert med samme finansierings-/tilskottsordning som de øvrige omsorgsboligene. Som det framgår ovenfor er husleiene her vesentlig høyere enn i de borettslagene som er omfattet av tilskottsordningen. Vi vil også kune få samme problemstiling når boligprosjektet i Torggt 16 er realisert. Utfordringen i denne saken vil være at vi for 2013 i realiteten vil øke kommunens utgifter med vel 0,2 mil. kr uten at inntektene øker tilsvarende. Størrelsen på kompensasjonstilskottet ligger noenlunde fast og har hittil vært benytet til å subsidiere husleiene, samt å bidra til å sikre tjenestenivået i pleie og omsorgssektoren. Dersom søknadene nå innvilges fullt ut vil det innebære at en mindre andel av tilskottet blir disponibelt til å sikre tjenestenivået. Dersom kommunen holder fast ved at utgiftsnivået 'skal være uendret, vil det i praksis gå ut over vedlikeholdet av boligene. Alternativt må borettslagene finne andre måter å finansiere dette på. I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen er i finner rådmanen ikke rom for å øke overføringene til borettslagene ut over nivået i Rådmanen foreslår derfor at tilskottet samlet holdes uendret på nivå og fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle borettslagene: INNSTILLING: Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger)for 2013: Helsetunet brl Strøms nes brl Erikstadtunet brl Buveien brl 93180

3 I Totalt omsorgsboliger Even Ediassen Rådmann

4 ~auske Kommune v/kommunalsjef Frank Bernhardsen AlL Indre Salten ISBSL Boligbyggelag Org nr FAUSKE BUDSJETT A/l HElSETUNET BORETSLAG. Vedlagt oversendes budsjett for A/L Helsetunet borettslag for 2013 Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd på kr ,~. Det var ikke budsjettert med økning av felleskostnadene i 2012 Nåværende felleskostnader foreslås fra regulert opp med kr. 500,~ pr. mnd. Felleskostnader er beregnet til kr ,- pr. mnd. pr. leilghet. Borettslaget ble stiftet i 1999 og bygget er således over 10 år. Det er således behov for løpende vedlikeholdsarbeider både innvendig og utvendig. (Tak, mose etc.) Budsjettposten vedlikehold er derfor øket satt til kr for å beholde bygningsmassen i stand. På vegne av Helsetunet borettslaget søkes det om kompensasjonstilskudd på kr ,- for året Legger også med kopi av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for året Fauske den 28. sept Med hilsen 4i~' Helge Torbergsen AlL ladre Salten Boligbyggelag Adm.dir. ~~st~sl1ct Storgt 56 Postboks Fauske Tlf.: Telefax: E- post pos~ìsbbi.no Bankgiro:

5 Helsetunet Brl FAUSKE org.nr BUDSJETTRAPPORT Driftinntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftkostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Kontorrekvisita/porto/tlf.lmøter/kopier F orsikringsprem ie Eiendomsskatt Vann/kloakklrenliold/feiing Andre utgifter Avdrag på lån Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renter på lån Husbanken Renter på lån Sum finansielle poster Endring i disponible midler Fauske, den:ztq2012 7(j~ ~. ~

6 51 HELSETUNET BORETTSLAG Or.nr STYRTS ÅRSBERETNING FOR 2011 Helsetunet borettslag. driver borettslagsvirksomhet Fauske kommune. Styet kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stiling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet minoter, balansen, samt av eventuelle tileggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretningen. Regnskapet for 20 IL er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er ti stede. Etter styts oppfatning gir regnskapet et rettisende bilde av borettslagets drift og stiling. Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av borettslaget. Borettlagets styre består av 2 menn og 2 kvinner. Styrets leder er man. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestilingslovens bestemmelser og tilstreber likestiling ved valg av tilitsvalgte. Forretningsførselen er foretatt av Al Indre Salten Boligbyggelag. Revisjon er utfør av Rognan Revisjon AS. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø. Resultatet etter finansielle poster utgjør kr ,193,- i overskudd som er før mot egenkapital. Disponible midler er pr kr L27 Fauske, den J 11.) 2012 I styret for Al Helsetunet Borettslag :._.IL~~ _~f!~ _r~~~vd

7 Hovedbok Periode l.. 12,2ull Resultatregnskap Konto Navn Saldo doil Driftsinntekter Fjor saldo aolo Budsl. årt ada Salgsinntekt 3440 REFUSJON FAUSKE KOMMin Sum Salgsiuoteki Annen driftsinntekt 3600 DEKNING FELLESKOSTNADE Sum Annen driftsinntekt I l L I Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 5100 LØNN 5330 STVREHONORAR ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 5200 fast BILGODTGJ. 52 i O FAST TELEFONGODTGJ VERK TØV IMASKINERIUTSTY 660 I LØPENDE VLH BVGG a, 6602 LØPENDE VLH vvs a LØPENDE VLH ELEKTRO a LØPENDE VLH UTV.ANLEGG a REN.!VAKTM.TJ 6700 REVISJON forvaltningshonorar 6800 KONTORREKVISITA 6850 PORTOiTLF.IMØTERlKOPIER 6890 ANDRE KONTORKOSTNADE 6895 ANDRE DRlFTSUTGlFTER 695( RIKS-TV I N.R.K BILGODTGJØRELSE 7420 GAVER BLOMSTER 7440 KONTlNGENT NBBL 7450 KONTINGENT BOENDE 7500 forsikring 7510 ALARMOVERVAKING 7750 GEBYR 7765 VAl''N/KLOAKKJREN/FEIING 7991 RES. OVERf. FORD Sum Annen driftskostnad 35458, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , L 35 L 099, , , , ,00 804, , , , , ,00 992, , , , Sum Driftskostnader , , Sum Driftsresultat Finansinntekter , , Annen renteinntekt 8050 RENTEINNTEKTER Sum Annen renteinntekt -5252, , Sum Finansinntekter -5252, B5 J HELSETLJNET BRt. Dato: Kl: 08:34 Side: I

8 Hovedbok Periode ~ L i Konto Navn Finanskostnader Annen rentekostnad 8154 RENTER HUSBANK 8180 ANDRE RENTEUTGIFTER Sum Annen rentekostnad Annen finanskostnad 7710 TILSKUDD ELDRESENTERET Sum Annen finanskostnad Sum Finanskostnader Sum Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Oveñørt annen egenkapital 8970 OVERFØRT TIL EGENKAPITA Sum Overført annen egenkapital Sum Overførmfler Resultat Resultatregnskap Saldo Fjor saldo -ÀQlL.. a~iq BuQtj. året r,qtl , , , , , , , , , , , l ,00 -I ,00 ~ I ,00 -l , " , , _..._---~ _..., --~ , , , ,00 I , , _.~--._--~-._~ -_.,' --'_.,-.-,.~--'-'~--.._- B51 HELSETUNET BRL. Dato: Kl: 15:12 Side: 2

9 Periode OUOII l Balanse Konto Eiendeler Navn Anleggsmidler Tomter, b~'gnjnger o.a. fast eiendom 1100 EIENDOMMEN a BYGGELÂNSRENTER a TOMT ~. Sum Tomter, bygninger 0.8. fast eiendom Sum Anleggmidler Omløpsmidler , , ,91 :~~t~_... ~!åqj~ , , , , ,92 Kundefordriger 1500 KUNDEfORDRINGER 150 L FORDRING BORETTSHAVER 1510 RESTANSER PÅ FELLESKO Sum Kundefordringer sf , , , , ,85 Andre fordringer 1580 MELLOMV. ANDRE B.R.L. Sum Andre fordringer 1022, , , ,50 Bankinnskudd. kontanwr og lignende 1920 BANK BANK Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende , , , , , ,00 Sum Omløpsmidler ,64 i ,35 Sum Eiendeler , ;27 Egenkapital Egenkapital og gjeld Annen egenkapital 2030 ANDELSKAPITAL 2050 FRI EGENKAPITAL Resultat Sum Annen egenkapital d , , ,19-7 S16 44,19 Sum Egenkapital , ,19 Gjeld Gjeld tíl kredittinstitusjonr - langsik 2240 HUSBANK LÅN a LÅN FAUSKE KOMMUNE a. Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - langsjk Øvrig langsiktig gjeld 2250 BOREITSINNSKUDD Sum Øvrig langsiktig gjeld , ,00 ~ , , B51 HELSETUNET BRL. Dato: 03.Q Kl: 15;13 Side: 1

10 Periode 01,201 i i Balanse Konto Navn Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD Sum Leverandørlùeld Annen kortiktig gjeld FAKTURAGEBYR 260 SKA n'etrekk 2710 SKYLDIG ARRGlV.AVG 2932 PÅLØPT REVISJON 2935 PÅLØPT 1.0NN 2950 pal0pne RENTER 2960 ANDRE PÂLØPNE KOSTNAD 2980 A VS.UFORUTS.KOSTNADER 2990 REFUSJONER f. Sum Annen kortiktig gjeld Sum Gjeld ~aldo '~Qll , , ,00-291&, , , , ,36 -IDO , , ,37 fjorsaido ag/o , , , , , , , , , ois 284,08 Sum Egenkapital Og gjeld , ,27 ~ I. i q;m ;;Irf/A, ~J~ r' (Al~ r tj~rr1vor \ i'jl~'f-~r: dfj~~ ~fl PøLeR, 851 HELSETUNET BRL Dato:03.0S,2uI2 Kl: 15:13 Side: 2

11 NOTE TIL REGNSKAET AJ HELSETUNET BOETLAG BEREGNING AV DlSPONIBLE MIDLER' ()10 Budsltt 2011 Butt Dispnible midler Ares resltat , langikli lån langsikti lån Avdra langsikt lån Endring dispnible midler O O Disponible midler Omløpsmidler Kortiktig gjeld Disonible midler NOTE 1 REGNSKAPRISIR Äregnskapt er $att op i savar me renskaloven, fofrîf om årregnskap og årsrein for boettag, sat god regnsapsíkk. Innteer (dening av felleosr) inntøres i de perioe de gjer. Kosad bokføres i den perio de er påløpt Omløpsmidler og korikti gjeld omfatter poster som forfaller ti betaling innen 1 år. Øvrige poter er ldassisrt som anlesmidlrßangsikti gjld. Forrir bokføres ti på. me frag for Påreneli tap. Eiend er normlt boført til ansilseskost Beho fo nenvning vurdre ve årssluting

12 NOTE 2 EIENOO Borelaget er ele av Anskaffeseskost og anskaffelsesår Bygninger Tomt Til sammen Gnr Bnr 1476 ì Fausk Komune Ar Kostnad Dette er også eiendommens ookførte verdi i årets regnskap Det antas at samlet omsetningsverdi er høyere Vedlikehold: Vedlìkehold WS kr. Borettlaget har i renskapsåret følgende kostnader til vedlikehold: Vedlikehold bygg kr. Vedlikehold elektro kr. Vedlikehold ul.anlegg kr. Til samn kr. 2704& , Styret mener at de g rmomførte velikeholdt er titreli fo å opve ven:fo av bygning Husbanken Fauske Kommune Sum lang. Iånegl Borennsku Sum langsiti g ld Kôrikig pantld: Kasrett Opprinnelig gjeld Sum pante gj pa Restlãn Låneopptak 2011 Avdntg o Restln Pantstillelse O Lånels løti i Husbnken er 25 år fr innvilglsestjtet me 5 års avragsfrhet Flyende rete Eiendommen er pantsatt tll forel for långivere og boretthavere Borettlaget har 33 andelseiere og disponerer 33 leilgheter. Andelskapitalen er på 33 andeler á kr. 100, ti sammen Leilghets type 2 roms Antall Kosris Opprinnelig Innskudd 1000 Andel av gjld

13 NOTE 3 HONRAER Honorar til stt er kostnørt med kr Bolaget har ingn fast ansatte, kjøpej1íer tjenter til nødvndig vedlíkeholct laget er ikke piíktg til å opprette obligatorik tjnestepensjon, og har heller íkke opprettet slik Ofdning. InQ!ln ansatt eller tillitsvalgte har noen fordeler utver utbtalt lønn. Boettlagt trekker sktt på honoar ti styt og andre ansatt í savar me skattekort Skyldig sl.attlrekk pr utgjør kr Beløpe er ~e inntt ì bank. Det er stille síkker fra Indre Salten Bobygg for allin av skattetrksmidler i forbnd me dri av boag, til san kr Det er inngått avtle me kommuneassereren om innbetalin av skatttrkk og arbidsgravgi kun en gang i året, siste tennin Skyldig skatttrekk og arbidsgiveravgift er oppgjort pr. 15 januar i inneværende år Honorar ti revisor er kostnadsført med kr Honoraret inkluder mva og er i sin helht knytt til revisjon NOTE 4 FORDRINGER Fordring borettshavere (strøm mv) ,98 NOTE ANDRE FORDRINGER Mellomværende felleskostnad Inngående balanse uttalt refu 20 e.o ovri 20 e.o ovri 20 åre ovrsudd 20 e.o ciòng 20 årets undrskud 200 åre overskudd 2007 årets underskud 200 årets oversudd 200 årets oveud 2010 år undrs 2011 Utgi balanse o a2963 Sum andre fordringer.a2963 NOTE ARSRESULTAT Arsreultatet går ti dening av nebetaling av lån

14 Y/ Rogran,. Revisjon AS Til geforsiingen i Helsett Borela JcmlJ 'i Ro NO.974 l8 491 ilq isb-m rc ilk?: Olse og Jiìm.8. Btìenn Med av De Iwnc Rcvil1 REVISJONSBERETNING FOR 2011 Uttlels om 'rsregnskapet Vi ha revirt åregnka for Helse Borela som viser et oversudd på kr. j År betå av baan pe 31. desbe 20 l L, reka, oppstill ove ener í dinible mier for rekaet avslutpe dene daoe, og en beknvelse av vesetlige anvendte regnsksip og an nolysinge. Styret oglorng,ører an 1Q1 åneg1c Styret og forgsfø er anvalig for l utar åm og fo at de gi et rese bil i sa me regnslovens regler og god regnskik í Nore, og fot slik inte kontoll som sty og foigsfø fir nøveng for å mulggøre utidelse av et årgnsk som ike inolde vesig feiliorjon ven som følge av milighet ener feil. Revisors oppgaver og p/ilaer Vår oppgave er å gi uttkk for en menig om de årsrgnskapt pa ba av vå revisjon. Vi ba gjenomfø revijonen i sasva med lov, forkrft og god revijon i Norge, heru In Stda on Auding. Revisjon krve at vi etlever ete krv og plale og gjer rejon for å op begg siker for at åm ike inlder ves feinon En reison in utls av hage fo l im re for be og op i ~ De va ~ avh av re sk he wr av ri fo at åm inlde ves feforjo en de skld misgl el fel. Ved en sl rivu ta revi hens ti de in kontrll so er revat fo bo utls av et år so gi et re bil. Foret er å utor reon so er beesige et omgh me ike fo om efektvi av bola inter konll En revîon oin og en vuer av å gi ut for en mening om de anvendte reipe er hensikesige og om re.ktee utide av ledlsen er rilige, sat en vug av den saed prtajon av årgn Ett vår opfag er intet resjonsbevis tielig og henikessig som gr for vå konkusjon. Konusjon Et va me er ltgn avgi i sava me lov og fo og gi et rd bil av de fill st til Ilel Bore pe 3 i. de 201 i og av re og en i dile mi fo resk so bl avsluet pe de da i sava me relov re og god ~ i Nor. Ande forlwd Budsjet som frer i Arka er ik revi Uttalels om øvrie forhold Konldusjon om 6rsberetningen Bart på vå revisjon av åregnskt som beskrevet ovenor. meer vi at oplynige i årsbetnen om årregnt, foringen om fort dri og forslaet ti anvendls av overdd er konisnte med me lov og forft. årt og er i sasva Kt:jon om retring og doasjon Ba på vl reon av 4r so beve oveor, og komßb vi ha fu nøig i held til intejon st for atjo (lsae) 300 AAtt so ik er rejo ell fo revisoontrll av hisk fisiell inforjon)), me vi at lels ba op si plik ti å sø ro orentl og overiklig regisg og doentajon av boretlaet regnkaplysninger i sava me lov og go bogs j Nore..~, restrt reviso Hogiian Re-idsjon AS Trfefà.; Alf T Olsen: ',mt. il. Beien1JJ.fm: 7" 69 :1' I'!J 75 fifj.17 N 1 7" (,'ll iii,",;; E-pø"f: rogmjfj,revirgcli(1i slmetf.ii Eilf'fJ Kubet": 7$ aj):17 li'l Sn!Í1i h'rjmt'; 7.5 (jl) 3 i 80 CidJi,' Karls..11 7: fly tl7 MI

15 Fauske Kommune v/kommunalsjef Frank Bernhardsen o A/L Indre Salten ISSBL Boligbyggelag Org nr i FAUSKE BUDSJETT All ERIKSTADTUNET BORETTSLAG. Vedlagt oversendes budsjett for A/L Erikstadtunet borettslag for Borettslaget ble stiftet 2006 og har vært i drift siden ferdigstilelse. nnholder 7 boenheter, samt fellesarealer og kommunal bemanning. Bygget med beboere fungerer tilfredsstilende. Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd påla ,-. Husleien/felleskostnadene er beregnet til kr ,- pr. mnd pr. leilighet. Det er ikke budsjettert med husleieøkning. På vegne av Erikstadtunet borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr for året Legger også ved kopi av årsberetning/regnskap og revisjonsberetning for året 2011 Fauske den 28. sept Med hilsen AlL Indre Salten Boligbyggelag ~1~ Helge Torbergsen Adm.dir. ~e~- '~ WencheGa~ Stogl56 Postbs Fauske Tlf.: Telefax: E- pot pol~isb.no Bankgiro:

16 Erikstadtunet borettslag 8200 FAUSKE org.nr BUDSJETIRAPPORT Driftinntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftkostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Strøm Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Kontorrekvisita/porto/tlf.lmøter/kopier Forsikringspremie Eiendomsskatt Vannlkloakklrenovasjon/feiing Andre utgifter Avdrag på lån Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renter på lån Husbanken Renter på lån Sum finansielle poster Endring i disponible midler Fauske, den ;JJ!t2012 retts., lag /I fc?rf~ to ~ kp~.

17 ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Org.nr STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Erikstaàtunet Brt. drver borelagsvirksomhet i Fause kommune. Styret kjenner ikke ti forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stillng og resultat som ikke frgår av resultaegnkapet m/noter, balansen, sat av eventuelle tileggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretnngen. Åregnt for 20 i l er sa opp uner foruing av forttt drift. Det bekreft herved at forutstnngen om forttt drft er tilstede. ' Det er heuer ikke etter regnkapsårets utgan inntrt forhold som ett.r styts syn ha betydnig ved beømmelse av borettlaget. Styt mener årgnskap gir en rettvisendeoversikt over utviklingn og resultatet av viksmheten og den stiling. Borettslagets stye bestå av 3 menn. Borettlaget ha ingen ansatte. Borettslaget følger likestilingslovens bestemmelser og tilstrber likestiling ved valg av tilltsvalgte. Forretnngsførelen er foretatt av Nt Indre Salten Boligbyggelag. Revisjon er ut av Rognan Revisjon AS. Borettslaget foruenser ikke det ytre miljø. Resultatet etter finansieue poster utgjør kr ,47 i overskudd, som er før mot egenkapita. Disponible midler pr. 3 i. i 2.11 er negativ med kr ,11. Dette dekkes inn i frmtidige budsjetter. Fauske, den ~ 2012 et Boretslag: / 41_ /A/ 1/ I,_ -''" r-ò ~!Pl/L(:~ ~ ic~ tl~

18 Hovedbok Periode 01, i Resultatregnskap Konto Driftsinntekter Navn Saldo aoa Fjor saldo QO(O Bu..jeu d011 Annen drifsinntekt 3440 TILSKUDD FRA FAUSKE KOM 3600 DEKNING FELLESKOSTNADE Sum Annen driftsinntekt , , , Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 5330 STYREHONORAR FAST BILGODTGJØRELSE 5400 ARBEIDSOIVERA VGiFT Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 5211 TREKKFRI TELEFON 6200 STRØM 6360 RENHOLD 6500 VERKTØY/MASKINERVTSTY 6601 LØP,VHL BYGG Gl LØP. VHL VVS 6603 LØP. VHL ELEKTRO a LØP. VHL UTV.ANLEGG a REVISJON FORVALTNINGSHONORAR 6800 KONTORREK VISITA 6850 PORTO/TLffMØTER-:/KOPIER 6890 ANDRE UTGIFTER 6950 BREDBÁND 7100 BILGODTGJØRELSE TREKKf 7440 KONTINGENT NBBL 7450 KONTINGENT BOENDE 7500 FORSIKRING 7750 GEBYR 7765 VANN/KLOAKKJREN.!FEIING Sum Annen driftskosad Sum DrHîskostnader Sum Driftsresultat Finansinntekte ÅuneD reøteìiuitekt 8050 RENTEINNTEKTER Sum Annen renteinntekt , , ,00 673,20 141/4, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 I 512, , , ,20 389, , L 520, , , , , , , , ,00.9,00 Sum Finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad 8154 RENTER HUSBANK 8 I 80 RENTEUTGIFTER KASSEKRE Sum ADlleu rentekostnad 857 ERIKSTADTlJNET BORETTSLAG , ,09-9, , , , ,00 Dato: Kl: 12:14 Side: L

19 Hovedbok Periode Konto Navn Sum Finanskostnader Sum Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital 8970 OVERfØRT TIL EGENKAPJTA Sum Overført annen egenkapital Sum Overføringer Resultat Resultatregnskap asaldo tjã~'~o Budsjett,00 à , , ,00 35 L 744, , , , , , , , , , &, , , , , , , , , ERIKSTADTUNET BORETT'SLAG Dato: Kl: 12:14 Side: 2

20 Periode O 1.20 IL i l Balanse Konto Navn Saldo..~C?U. _ Fjoi:saldo QO(O..--,.._--_.~~~.._-"'_._-_._---- Eiendeler Anleggsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom i 100 EIENDOMMEN ~ TOMT ~. Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom L o Sum Anleggsmidler io Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende 1920 BANK Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler 6 566, , , ,92 Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen egenkapital 2030 ANDELSKAPITAL 2050 FRI EGENKAPITAL Resultat Sum Annen egenkapital ~ , , , ,42 Sum Egenkapital , ,42 Gjeld Gjeld til kred.iil1stitusjoner - langsik 2240 LAN HUSBANKEN cl LÅN FAUSKE KOMMUNE, Sum Gjeld ti kredittinstitusjoner - langsik Øvrig langsiktig gjeld 2250 BORETTSINNSKUDD ~. Sum Øvrig langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstiusjoner - kortsik 2380 KASSEKREDITT a. Sum Gjeld ti kredittinstitusjoner - kortsik Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD Sum Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld 2600 SKA TTETREKK J SKYLDIG ARB.GIV.AVG PÅLØPT REVISJONSHONORJ , , , , , , , , , , ,00-673, ,00 B57 ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Dato: Kl: 16:27 Side: L

21 Periode I Balanse Konto Navn 2935PÂL0PT L0NNIHONORAR 2950 pal0pne RENTER 2970 FORS.BET.FELLESKOSTNDE 2990 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld Saldo aalt~.sl 482, , , ,11 Fjor saldo galfl -882, , , ,50 Sum Egenkapital Og gjeld ,92 ~) M.W~(( r., 'l " L, -!l.l fmumi fuu(( 857 ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Dato: Kl: 16:27 Side: 2

22 NOTER TIL REGNSKAPET Al ERIKSTADTUNET BORETISLAG BEREGNING AV DISPONIBLE MIDLER' Budsjtt 2011 Buds/ett 2012 Disponible midler 01,01, Årets resultat Langsiktig lån 01,01, Langsiktig lån Avdrag langsiktige lån Endring disponible midler Dispnible midler Omløpsmidler Kortiktig gjeld o Disponible midler NOTE 1 REGNSKAPSpmNSWPER Arregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsbretning for borettlag. samt god renskapskikk. Inntekter (dekning av felleskostnader) inntektføres j den periode de gjelder. Kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som fotfaller ti betaling innen 1 år. Øvrige poter er klassifisert som anleggsmidlerllangsiktig gjeld. Fordringr bokføres til pålydende, med fredrag for pårenelig tap. Eiendom er normalt bokført ti anskafflseost. Behovet for neskrivning vurderes ved arsavslutingen.

23 NOTE 2 Boretla er eier av EIEN AnSklffkost og anakål$âr Bygninger Tomt Tilsammen Gnr 104. Bnr 601 ì Fause Komun Ar 200 2G04 KO$ad Dett el også eieomns boføre verdi åiets regnüap. Det ants at samlet omse$vidi er tiyqr8 Vedlikehold: Borettslaget har i renskapsårel følgende kostnader II vedukehokl: Vedetld bygg Vedlehold elektro Vedlik&hold ul.anlegg kr. kr, kr , TIlsammen kr. 4l Styre mener HubMen F li Ko Sum!l. láei Boeltnnuc Su lati gjld Kortsiti pantjel: KBssekredllt ai "el gjnnomførte vedlikehot er tìltrekelig for â oppvei iierdifor," av bygßìngen. øj Opnnelig Sum pantesikret gjeld! pantstillelser RMtl Ll~ 20n AYcra o Retl (,l Panle O Un Husbanken løpetid 25.k Fa$trentvtale me Husnken for 5 år fra % Eiendn er patst til fol fo lãneiv og botthavere. samt kasrediu, li 30.00,- Boetag har 7 anre 09 diponer 7 ielighete. Arapíle er på 7 and à kr. 50,!i samm kr. Lellghe Antll Kosri type 2 ros Oprlim Inmkudd And av li 31.2.i

24 NOTE 3 HOORAER Honorr til styret er kostnadsført me kr Borettlaget har ingen fast ans, kjperlleier tjeneste til nøvendig veikhokl Lagt er ikke plikti til å oprett obligatort tjnetepensjon, og har heller ikke opprttt auk ordnl09 Ingen ansatt eller tílitvalgte har noen forl;ler utover utbetalt lønn Borettlaet trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte í samsvar med skattekort Skyldig skattetrekk pr utgjør kr Beløpet er ikke innsatt j bank. Det er stilet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekksmidler i forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr, Det er inngått avtale med kommunekassereren om innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift kun en gang i året, siste termin. Skyldig skattetrekk og arbidsgiveravgift er oppgjort pr. 15. januar í inneværende år. Honorar ti revior er kostnført med kr Honorart inklud mva og er i sin hehet knytt lil revijon Note 4 TILSUDD FAUS KOMU Utbtaling tilskud fra Fauske kommune for 2011 kr

25 WJ Rognan,. Revisjon AS Til generors i Er Bola REVISJONSBERETNING FOR. 201 i JL'1iiCgt. a. 8iSO ROfi1 NO!J !l Rci isùcr revi5of~ Ali: Ols Of 'ræia R. Be Med1c ay De noúc RcvsoOr Uttlese om lrsreskape Vi ha reid årka for Erl Bola so vise et over på kr ,47. Ars bestå av baan per 3 I. desembe 20 l i. reulta, optill over enger i disponible midler for rel avsluttt per dene da, og en bevels av vesetlige anvendte regnprippe og an notelysninge. Stets ogforretningsørers ansar for drsreg!at St og forgsfør er anvarli fo å utide årgn og fo at de gi et re bi i sava med regnskslovens reer og go resk i Norge, og fu sli in kotrll so st og forgsfø fi nøeng fur å muliggør utdels av et år som ike inlde veig feilon veen so føe av nigh ell feil. Revisor opaver og p1íl Vår opgave er A gi utt for en meng om de årgn på ba av va revijo Vi ba gjm. revijooen i savar me lov, fo og god revionki i Nor he Inte Sta 00 Audg. be si fo at Ar ik ii ve feon Reon krver at vi etve etke krv og pli og gj re fol å op En revijo in ut av ba fo å in ~ fo be og op i ~ De va bage avt av re sk Ii vunledupa av.ri fo at ir inho veg fèfoon en de âylde ~ eð fe. Ved en sl riovu ta re he ti de in kontrue som er rewn fo bo ut av et 6r so gi et re bi. Foret er i ut revijon so er ~e et ~ me ik fo L gi UUkk fo en me om effektvi av bolaet inte koll. En revion om og en vu av om de anven regnriipp er heiksige og om rete utid av lels er rielige, sat en vu av de sa prjo av åmgn Ett vå opfag er in rejon tilìg og beik so g. fo vå konon Kon Et va øi er li av i savar me lo og fo og gi et re bil av de fi st til Erst Bo pe 3 i. debe 201 l og av re og en i di mi fo re som ble av pe de dai sa me relove re og go resl i Nore. Andeforhod BujeU som fr i lr er ik revi Utt øm øvri fø KonOl om 1Minen Ba på vå revijo av årsk so bekrvet ovefo, me vi at op i åren om årgn fon on fo drift og foet til anven av øve er ko med årsk og er i sava med lov og foft. Konlfljon om regítrering og dokuentasjon Bas på va rejon av lrsk som beet ovenor, og kontubdjer vi ba fu nøven i held til intejona st fo aton (lsae) 300 ((AUeii.sjonsoppd~ som ikkt: er revisjon eiier furekiet revionou av bistodsk fmaiell infojoid), men vi at lelsn ba opp1i liin pti ti l sø fu ordeig og overîl re~ ~ do av bo ~ i ~VlU med ÌI V llj.,tttid boldngskik.~ i Norge. 'i re re i,~.2012 Rognan Ret'Ìjon AS Telefiu: Alf r (JIMW' Fì~;Ulk R. BeùrmafltJ 7,1 (#J :17 89 jjj (l ;378J 75 tui :17 li:1 E- t: roiw.revhijt(",óm't.no Ellen IÚib..: lj IJ~,''-.-eio Kraiie: 75 H9//7 80 Cidli.. fíilrl~-t'll 7:1 (JP.17 8R

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

A/L Indre Salten ISBBL Boligbyggelag

A/L Indre Salten ISBBL Boligbyggelag Klassering 1l - og o A/L Indre Salten ISBBL Boligbyggelag S.ID Org nr. 959 507104 Fauske Kommune 8201 FAUSKE BUDSJETT 2009 - HELSETUNET BORETTSLAG. Vedlagt oversendes budsjett Helsetunet Borettslag for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING A V KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING A V KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9396 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 12/2195 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 156/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 170/12

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 0912058 I Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer