FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 12/9396 I Arkiv sakid.: 12/2195 de vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 156/12 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER Vedlegg: l. Søknad datert 28. september 2012 fra Helsetuet borettslag 2. Søknad datert 28. september 2012 fra Strømsnes borettslag 3. Søknad datert 28. september 2012 fra Erikstadtunet borettslag 4. Søknad datert 28. september 2012 fra Buveien borettslag Sammendrag: Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med bygging av omsorgsboliger (Helsetunet, Strømsnes, Radioskogen og Erikstadtunet) skal kunne benytes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien. Fra 2011 ble også Buveien borettslag omfattet av denne ordningen. Det mottas ikke kompensasjonstilskudd for disse boligene og de er finansiert på en annen måte. For 2011 mottok Fauske kommune følgende kompensasjonstilskott: Borettslag Avdrag Renter Sum Helsetunet brl Strøms nes brl Radioskogen brl Erikstadtunet brl Buveien brl O O O Totalt omsorgsboliger Rentenivået har vært noenlunde stabilt fra 2011 til Prognosene for utviklingen i 2013 er usikre, men rådmannen legger til grunn at tilskuddet nominelt vil være stabilt i hele perioden. Husleiene i de enkelte borettslagene er slik: " Husleie i omsorgsboliger Helsetunet brl Strømsnes brl Radioskogen brl

2 Erikstadtunet brl Buveien brl For 2013 er det søkt om følgende driftstilskudd: Borettslag Tildelt 2011 Tildelt 2012 Søknad 2013 Endring 2012/2013 Helsetunet brl Strømsnes brl Radioskogen brl O O O O Erikstadtunet brl Buveien brl O Totalt omsorgsboliger Dette vil utgjøre en økning på ca 20%. Hovedårsaken til dette er i all hovedsak økt behov for å avsette/budsj ettere med høyere vedlikeholdsutgifter. Rådmanen finner det naturlig at boligene i Buveien nå også omfattes av denne tilskuddsordnngen. De er ikke bygd/realisert med samme finansierings-/tilskottsordning som de øvrige omsorgsboligene. Som det framgår ovenfor er husleiene her vesentlig høyere enn i de borettslagene som er omfattet av tilskottsordningen. Vi vil også kune få samme problemstiling når boligprosjektet i Torggt 16 er realisert. Utfordringen i denne saken vil være at vi for 2013 i realiteten vil øke kommunens utgifter med vel 0,2 mil. kr uten at inntektene øker tilsvarende. Størrelsen på kompensasjonstilskottet ligger noenlunde fast og har hittil vært benytet til å subsidiere husleiene, samt å bidra til å sikre tjenestenivået i pleie og omsorgssektoren. Dersom søknadene nå innvilges fullt ut vil det innebære at en mindre andel av tilskottet blir disponibelt til å sikre tjenestenivået. Dersom kommunen holder fast ved at utgiftsnivået 'skal være uendret, vil det i praksis gå ut over vedlikeholdet av boligene. Alternativt må borettslagene finne andre måter å finansiere dette på. I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen er i finner rådmanen ikke rom for å øke overføringene til borettslagene ut over nivået i Rådmanen foreslår derfor at tilskottet samlet holdes uendret på nivå og fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle borettslagene: INNSTILLING: Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger)for 2013: Helsetunet brl Strøms nes brl Erikstadtunet brl Buveien brl 93180

3 I Totalt omsorgsboliger Even Ediassen Rådmann

4 ~auske Kommune v/kommunalsjef Frank Bernhardsen AlL Indre Salten ISBSL Boligbyggelag Org nr FAUSKE BUDSJETT A/l HElSETUNET BORETSLAG. Vedlagt oversendes budsjett for A/L Helsetunet borettslag for 2013 Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd på kr ,~. Det var ikke budsjettert med økning av felleskostnadene i 2012 Nåværende felleskostnader foreslås fra regulert opp med kr. 500,~ pr. mnd. Felleskostnader er beregnet til kr ,- pr. mnd. pr. leilghet. Borettslaget ble stiftet i 1999 og bygget er således over 10 år. Det er således behov for løpende vedlikeholdsarbeider både innvendig og utvendig. (Tak, mose etc.) Budsjettposten vedlikehold er derfor øket satt til kr for å beholde bygningsmassen i stand. På vegne av Helsetunet borettslaget søkes det om kompensasjonstilskudd på kr ,- for året Legger også med kopi av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for året Fauske den 28. sept Med hilsen 4i~' Helge Torbergsen AlL ladre Salten Boligbyggelag Adm.dir. ~~st~sl1ct Storgt 56 Postboks Fauske Tlf.: Telefax: E- post pos~ìsbbi.no Bankgiro:

5 Helsetunet Brl FAUSKE org.nr BUDSJETTRAPPORT Driftinntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftkostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Kontorrekvisita/porto/tlf.lmøter/kopier F orsikringsprem ie Eiendomsskatt Vann/kloakklrenliold/feiing Andre utgifter Avdrag på lån Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renter på lån Husbanken Renter på lån Sum finansielle poster Endring i disponible midler Fauske, den:ztq2012 7(j~ ~. ~

6 51 HELSETUNET BORETTSLAG Or.nr STYRTS ÅRSBERETNING FOR 2011 Helsetunet borettslag. driver borettslagsvirksomhet Fauske kommune. Styet kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stiling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet minoter, balansen, samt av eventuelle tileggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretningen. Regnskapet for 20 IL er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er ti stede. Etter styts oppfatning gir regnskapet et rettisende bilde av borettslagets drift og stiling. Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av borettslaget. Borettlagets styre består av 2 menn og 2 kvinner. Styrets leder er man. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestilingslovens bestemmelser og tilstreber likestiling ved valg av tilitsvalgte. Forretningsførselen er foretatt av Al Indre Salten Boligbyggelag. Revisjon er utfør av Rognan Revisjon AS. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø. Resultatet etter finansielle poster utgjør kr ,193,- i overskudd som er før mot egenkapital. Disponible midler er pr kr L27 Fauske, den J 11.) 2012 I styret for Al Helsetunet Borettslag :._.IL~~ _~f!~ _r~~~vd

7 Hovedbok Periode l.. 12,2ull Resultatregnskap Konto Navn Saldo doil Driftsinntekter Fjor saldo aolo Budsl. årt ada Salgsinntekt 3440 REFUSJON FAUSKE KOMMin Sum Salgsiuoteki Annen driftsinntekt 3600 DEKNING FELLESKOSTNADE Sum Annen driftsinntekt I l L I Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 5100 LØNN 5330 STVREHONORAR ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 5200 fast BILGODTGJ. 52 i O FAST TELEFONGODTGJ VERK TØV IMASKINERIUTSTY 660 I LØPENDE VLH BVGG a, 6602 LØPENDE VLH vvs a LØPENDE VLH ELEKTRO a LØPENDE VLH UTV.ANLEGG a REN.!VAKTM.TJ 6700 REVISJON forvaltningshonorar 6800 KONTORREKVISITA 6850 PORTOiTLF.IMØTERlKOPIER 6890 ANDRE KONTORKOSTNADE 6895 ANDRE DRlFTSUTGlFTER 695( RIKS-TV I N.R.K BILGODTGJØRELSE 7420 GAVER BLOMSTER 7440 KONTlNGENT NBBL 7450 KONTINGENT BOENDE 7500 forsikring 7510 ALARMOVERVAKING 7750 GEBYR 7765 VAl''N/KLOAKKJREN/FEIING 7991 RES. OVERf. FORD Sum Annen driftskostnad 35458, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , L 35 L 099, , , , ,00 804, , , , , ,00 992, , , , Sum Driftskostnader , , Sum Driftsresultat Finansinntekter , , Annen renteinntekt 8050 RENTEINNTEKTER Sum Annen renteinntekt -5252, , Sum Finansinntekter -5252, B5 J HELSETLJNET BRt. Dato: Kl: 08:34 Side: I

8 Hovedbok Periode ~ L i Konto Navn Finanskostnader Annen rentekostnad 8154 RENTER HUSBANK 8180 ANDRE RENTEUTGIFTER Sum Annen rentekostnad Annen finanskostnad 7710 TILSKUDD ELDRESENTERET Sum Annen finanskostnad Sum Finanskostnader Sum Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Oveñørt annen egenkapital 8970 OVERFØRT TIL EGENKAPITA Sum Overført annen egenkapital Sum Overførmfler Resultat Resultatregnskap Saldo Fjor saldo -ÀQlL.. a~iq BuQtj. året r,qtl , , , , , , , , , , , l ,00 -I ,00 ~ I ,00 -l , " , , _..._---~ _..., --~ , , , ,00 I , , _.~--._--~-._~ -_.,' --'_.,-.-,.~--'-'~--.._- B51 HELSETUNET BRL. Dato: Kl: 15:12 Side: 2

9 Periode OUOII l Balanse Konto Eiendeler Navn Anleggsmidler Tomter, b~'gnjnger o.a. fast eiendom 1100 EIENDOMMEN a BYGGELÂNSRENTER a TOMT ~. Sum Tomter, bygninger 0.8. fast eiendom Sum Anleggmidler Omløpsmidler , , ,91 :~~t~_... ~!åqj~ , , , , ,92 Kundefordriger 1500 KUNDEfORDRINGER 150 L FORDRING BORETTSHAVER 1510 RESTANSER PÅ FELLESKO Sum Kundefordringer sf , , , , ,85 Andre fordringer 1580 MELLOMV. ANDRE B.R.L. Sum Andre fordringer 1022, , , ,50 Bankinnskudd. kontanwr og lignende 1920 BANK BANK Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende , , , , , ,00 Sum Omløpsmidler ,64 i ,35 Sum Eiendeler , ;27 Egenkapital Egenkapital og gjeld Annen egenkapital 2030 ANDELSKAPITAL 2050 FRI EGENKAPITAL Resultat Sum Annen egenkapital d , , ,19-7 S16 44,19 Sum Egenkapital , ,19 Gjeld Gjeld tíl kredittinstitusjonr - langsik 2240 HUSBANK LÅN a LÅN FAUSKE KOMMUNE a. Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - langsjk Øvrig langsiktig gjeld 2250 BOREITSINNSKUDD Sum Øvrig langsiktig gjeld , ,00 ~ , , B51 HELSETUNET BRL. Dato: 03.Q Kl: 15;13 Side: 1

10 Periode 01,201 i i Balanse Konto Navn Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD Sum Leverandørlùeld Annen kortiktig gjeld FAKTURAGEBYR 260 SKA n'etrekk 2710 SKYLDIG ARRGlV.AVG 2932 PÅLØPT REVISJON 2935 PÅLØPT 1.0NN 2950 pal0pne RENTER 2960 ANDRE PÂLØPNE KOSTNAD 2980 A VS.UFORUTS.KOSTNADER 2990 REFUSJONER f. Sum Annen kortiktig gjeld Sum Gjeld ~aldo '~Qll , , ,00-291&, , , , ,36 -IDO , , ,37 fjorsaido ag/o , , , , , , , , , ois 284,08 Sum Egenkapital Og gjeld , ,27 ~ I. i q;m ;;Irf/A, ~J~ r' (Al~ r tj~rr1vor \ i'jl~'f-~r: dfj~~ ~fl PøLeR, 851 HELSETUNET BRL Dato:03.0S,2uI2 Kl: 15:13 Side: 2

11 NOTE TIL REGNSKAET AJ HELSETUNET BOETLAG BEREGNING AV DlSPONIBLE MIDLER' ()10 Budsltt 2011 Butt Dispnible midler Ares resltat , langikli lån langsikti lån Avdra langsikt lån Endring dispnible midler O O Disponible midler Omløpsmidler Kortiktig gjeld Disonible midler NOTE 1 REGNSKAPRISIR Äregnskapt er $att op i savar me renskaloven, fofrîf om årregnskap og årsrein for boettag, sat god regnsapsíkk. Innteer (dening av felleosr) inntøres i de perioe de gjer. Kosad bokføres i den perio de er påløpt Omløpsmidler og korikti gjeld omfatter poster som forfaller ti betaling innen 1 år. Øvrige poter er ldassisrt som anlesmidlrßangsikti gjld. Forrir bokføres ti på. me frag for Påreneli tap. Eiend er normlt boført til ansilseskost Beho fo nenvning vurdre ve årssluting

12 NOTE 2 EIENOO Borelaget er ele av Anskaffeseskost og anskaffelsesår Bygninger Tomt Til sammen Gnr Bnr 1476 ì Fausk Komune Ar Kostnad Dette er også eiendommens ookførte verdi i årets regnskap Det antas at samlet omsetningsverdi er høyere Vedlikehold: Vedlìkehold WS kr. Borettlaget har i renskapsåret følgende kostnader til vedlikehold: Vedlikehold bygg kr. Vedlikehold elektro kr. Vedlikehold ul.anlegg kr. Til samn kr. 2704& , Styret mener at de g rmomførte velikeholdt er titreli fo å opve ven:fo av bygning Husbanken Fauske Kommune Sum lang. Iånegl Borennsku Sum langsiti g ld Kôrikig pantld: Kasrett Opprinnelig gjeld Sum pante gj pa Restlãn Låneopptak 2011 Avdntg o Restln Pantstillelse O Lånels løti i Husbnken er 25 år fr innvilglsestjtet me 5 års avragsfrhet Flyende rete Eiendommen er pantsatt tll forel for långivere og boretthavere Borettlaget har 33 andelseiere og disponerer 33 leilgheter. Andelskapitalen er på 33 andeler á kr. 100, ti sammen Leilghets type 2 roms Antall Kosris Opprinnelig Innskudd 1000 Andel av gjld

13 NOTE 3 HONRAER Honorar til stt er kostnørt med kr Bolaget har ingn fast ansatte, kjøpej1íer tjenter til nødvndig vedlíkeholct laget er ikke piíktg til å opprette obligatorik tjnestepensjon, og har heller íkke opprettet slik Ofdning. InQ!ln ansatt eller tillitsvalgte har noen fordeler utver utbtalt lønn. Boettlagt trekker sktt på honoar ti styt og andre ansatt í savar me skattekort Skyldig sl.attlrekk pr utgjør kr Beløpe er ~e inntt ì bank. Det er stille síkker fra Indre Salten Bobygg for allin av skattetrksmidler i forbnd me dri av boag, til san kr Det er inngått avtle me kommuneassereren om innbetalin av skatttrkk og arbidsgravgi kun en gang i året, siste tennin Skyldig skatttrekk og arbidsgiveravgift er oppgjort pr. 15 januar i inneværende år Honorar ti revisor er kostnadsført med kr Honoraret inkluder mva og er i sin helht knytt til revisjon NOTE 4 FORDRINGER Fordring borettshavere (strøm mv) ,98 NOTE ANDRE FORDRINGER Mellomværende felleskostnad Inngående balanse uttalt refu 20 e.o ovri 20 e.o ovri 20 åre ovrsudd 20 e.o ciòng 20 årets undrskud 200 åre overskudd 2007 årets underskud 200 årets oversudd 200 årets oveud 2010 år undrs 2011 Utgi balanse o a2963 Sum andre fordringer.a2963 NOTE ARSRESULTAT Arsreultatet går ti dening av nebetaling av lån

14 Y/ Rogran,. Revisjon AS Til geforsiingen i Helsett Borela JcmlJ 'i Ro NO.974 l8 491 ilq isb-m rc ilk?: Olse og Jiìm.8. Btìenn Med av De Iwnc Rcvil1 REVISJONSBERETNING FOR 2011 Uttlels om 'rsregnskapet Vi ha revirt åregnka for Helse Borela som viser et oversudd på kr. j År betå av baan pe 31. desbe 20 l L, reka, oppstill ove ener í dinible mier for rekaet avslutpe dene daoe, og en beknvelse av vesetlige anvendte regnsksip og an nolysinge. Styret oglorng,ører an 1Q1 åneg1c Styret og forgsfø er anvalig for l utar åm og fo at de gi et rese bil i sa me regnslovens regler og god regnskik í Nore, og fot slik inte kontoll som sty og foigsfø fir nøveng for å mulggøre utidelse av et årgnsk som ike inolde vesig feiliorjon ven som følge av milighet ener feil. Revisors oppgaver og p/ilaer Vår oppgave er å gi uttkk for en menig om de årsrgnskapt pa ba av vå revisjon. Vi ba gjenomfø revijonen i sasva med lov, forkrft og god revijon i Norge, heru In Stda on Auding. Revisjon krve at vi etlever ete krv og plale og gjer rejon for å op begg siker for at åm ike inlder ves feinon En reison in utls av hage fo l im re for be og op i ~ De va ~ avh av re sk he wr av ri fo at åm inlde ves feforjo en de skld misgl el fel. Ved en sl rivu ta revi hens ti de in kontrll so er revat fo bo utls av et år so gi et re bil. Foret er å utor reon so er beesige et omgh me ike fo om efektvi av bola inter konll En revîon oin og en vuer av å gi ut for en mening om de anvendte reipe er hensikesige og om re.ktee utide av ledlsen er rilige, sat en vug av den saed prtajon av årgn Ett vår opfag er intet resjonsbevis tielig og henikessig som gr for vå konkusjon. Konusjon Et va me er ltgn avgi i sava me lov og fo og gi et rd bil av de fill st til Ilel Bore pe 3 i. de 201 i og av re og en i dile mi fo resk so bl avsluet pe de da i sava me relov re og god ~ i Nor. Ande forlwd Budsjet som frer i Arka er ik revi Uttalels om øvrie forhold Konldusjon om 6rsberetningen Bart på vå revisjon av åregnskt som beskrevet ovenor. meer vi at oplynige i årsbetnen om årregnt, foringen om fort dri og forslaet ti anvendls av overdd er konisnte med me lov og forft. årt og er i sasva Kt:jon om retring og doasjon Ba på vl reon av 4r so beve oveor, og komßb vi ha fu nøig i held til intejon st for atjo (lsae) 300 AAtt so ik er rejo ell fo revisoontrll av hisk fisiell inforjon)), me vi at lels ba op si plik ti å sø ro orentl og overiklig regisg og doentajon av boretlaet regnkaplysninger i sava me lov og go bogs j Nore..~, restrt reviso Hogiian Re-idsjon AS Trfefà.; Alf T Olsen: ',mt. il. Beien1JJ.fm: 7" 69 :1' I'!J 75 fifj.17 N 1 7" (,'ll iii,",;; E-pø"f: rogmjfj,revirgcli(1i slmetf.ii Eilf'fJ Kubet": 7$ aj):17 li'l Sn!Í1i h'rjmt'; 7.5 (jl) 3 i 80 CidJi,' Karls..11 7: fly tl7 MI

15 Fauske Kommune v/kommunalsjef Frank Bernhardsen o A/L Indre Salten ISSBL Boligbyggelag Org nr i FAUSKE BUDSJETT All ERIKSTADTUNET BORETTSLAG. Vedlagt oversendes budsjett for A/L Erikstadtunet borettslag for Borettslaget ble stiftet 2006 og har vært i drift siden ferdigstilelse. nnholder 7 boenheter, samt fellesarealer og kommunal bemanning. Bygget med beboere fungerer tilfredsstilende. Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd påla ,-. Husleien/felleskostnadene er beregnet til kr ,- pr. mnd pr. leilighet. Det er ikke budsjettert med husleieøkning. På vegne av Erikstadtunet borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr for året Legger også ved kopi av årsberetning/regnskap og revisjonsberetning for året 2011 Fauske den 28. sept Med hilsen AlL Indre Salten Boligbyggelag ~1~ Helge Torbergsen Adm.dir. ~e~- '~ WencheGa~ Stogl56 Postbs Fauske Tlf.: Telefax: E- pot pol~isb.no Bankgiro:

16 Erikstadtunet borettslag 8200 FAUSKE org.nr BUDSJETIRAPPORT Driftinntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftkostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Strøm Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Kontorrekvisita/porto/tlf.lmøter/kopier Forsikringspremie Eiendomsskatt Vannlkloakklrenovasjon/feiing Andre utgifter Avdrag på lån Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renter på lån Husbanken Renter på lån Sum finansielle poster Endring i disponible midler Fauske, den ;JJ!t2012 retts., lag /I fc?rf~ to ~ kp~.

17 ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Org.nr STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Erikstaàtunet Brt. drver borelagsvirksomhet i Fause kommune. Styret kjenner ikke ti forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stillng og resultat som ikke frgår av resultaegnkapet m/noter, balansen, sat av eventuelle tileggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretnngen. Åregnt for 20 i l er sa opp uner foruing av forttt drift. Det bekreft herved at forutstnngen om forttt drft er tilstede. ' Det er heuer ikke etter regnkapsårets utgan inntrt forhold som ett.r styts syn ha betydnig ved beømmelse av borettlaget. Styt mener årgnskap gir en rettvisendeoversikt over utviklingn og resultatet av viksmheten og den stiling. Borettslagets stye bestå av 3 menn. Borettlaget ha ingen ansatte. Borettslaget følger likestilingslovens bestemmelser og tilstrber likestiling ved valg av tilltsvalgte. Forretnngsførelen er foretatt av Nt Indre Salten Boligbyggelag. Revisjon er ut av Rognan Revisjon AS. Borettslaget foruenser ikke det ytre miljø. Resultatet etter finansieue poster utgjør kr ,47 i overskudd, som er før mot egenkapita. Disponible midler pr. 3 i. i 2.11 er negativ med kr ,11. Dette dekkes inn i frmtidige budsjetter. Fauske, den ~ 2012 et Boretslag: / 41_ /A/ 1/ I,_ -''" r-ò ~!Pl/L(:~ ~ ic~ tl~

18 Hovedbok Periode 01, i Resultatregnskap Konto Driftsinntekter Navn Saldo aoa Fjor saldo QO(O Bu..jeu d011 Annen drifsinntekt 3440 TILSKUDD FRA FAUSKE KOM 3600 DEKNING FELLESKOSTNADE Sum Annen driftsinntekt , , , Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 5330 STYREHONORAR FAST BILGODTGJØRELSE 5400 ARBEIDSOIVERA VGiFT Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 5211 TREKKFRI TELEFON 6200 STRØM 6360 RENHOLD 6500 VERKTØY/MASKINERVTSTY 6601 LØP,VHL BYGG Gl LØP. VHL VVS 6603 LØP. VHL ELEKTRO a LØP. VHL UTV.ANLEGG a REVISJON FORVALTNINGSHONORAR 6800 KONTORREK VISITA 6850 PORTO/TLffMØTER-:/KOPIER 6890 ANDRE UTGIFTER 6950 BREDBÁND 7100 BILGODTGJØRELSE TREKKf 7440 KONTINGENT NBBL 7450 KONTINGENT BOENDE 7500 FORSIKRING 7750 GEBYR 7765 VANN/KLOAKKJREN.!FEIING Sum Annen driftskosad Sum DrHîskostnader Sum Driftsresultat Finansinntekte ÅuneD reøteìiuitekt 8050 RENTEINNTEKTER Sum Annen renteinntekt , , ,00 673,20 141/4, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 I 512, , , ,20 389, , L 520, , , , , , , , ,00.9,00 Sum Finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad 8154 RENTER HUSBANK 8 I 80 RENTEUTGIFTER KASSEKRE Sum ADlleu rentekostnad 857 ERIKSTADTlJNET BORETTSLAG , ,09-9, , , , ,00 Dato: Kl: 12:14 Side: L

19 Hovedbok Periode Konto Navn Sum Finanskostnader Sum Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital 8970 OVERfØRT TIL EGENKAPJTA Sum Overført annen egenkapital Sum Overføringer Resultat Resultatregnskap asaldo tjã~'~o Budsjett,00 à , , ,00 35 L 744, , , , , , , , , , &, , , , , , , , , ERIKSTADTUNET BORETT'SLAG Dato: Kl: 12:14 Side: 2

20 Periode O 1.20 IL i l Balanse Konto Navn Saldo..~C?U. _ Fjoi:saldo QO(O..--,.._--_.~~~.._-"'_._-_._---- Eiendeler Anleggsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom i 100 EIENDOMMEN ~ TOMT ~. Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom L o Sum Anleggsmidler io Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende 1920 BANK Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler 6 566, , , ,92 Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen egenkapital 2030 ANDELSKAPITAL 2050 FRI EGENKAPITAL Resultat Sum Annen egenkapital ~ , , , ,42 Sum Egenkapital , ,42 Gjeld Gjeld til kred.iil1stitusjoner - langsik 2240 LAN HUSBANKEN cl LÅN FAUSKE KOMMUNE, Sum Gjeld ti kredittinstitusjoner - langsik Øvrig langsiktig gjeld 2250 BORETTSINNSKUDD ~. Sum Øvrig langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstiusjoner - kortsik 2380 KASSEKREDITT a. Sum Gjeld ti kredittinstitusjoner - kortsik Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD Sum Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld 2600 SKA TTETREKK J SKYLDIG ARB.GIV.AVG PÅLØPT REVISJONSHONORJ , , , , , , , , , , ,00-673, ,00 B57 ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Dato: Kl: 16:27 Side: L

21 Periode I Balanse Konto Navn 2935PÂL0PT L0NNIHONORAR 2950 pal0pne RENTER 2970 FORS.BET.FELLESKOSTNDE 2990 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld Saldo aalt~.sl 482, , , ,11 Fjor saldo galfl -882, , , ,50 Sum Egenkapital Og gjeld ,92 ~) M.W~(( r., 'l " L, -!l.l fmumi fuu(( 857 ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Dato: Kl: 16:27 Side: 2

22 NOTER TIL REGNSKAPET Al ERIKSTADTUNET BORETISLAG BEREGNING AV DISPONIBLE MIDLER' Budsjtt 2011 Buds/ett 2012 Disponible midler 01,01, Årets resultat Langsiktig lån 01,01, Langsiktig lån Avdrag langsiktige lån Endring disponible midler Dispnible midler Omløpsmidler Kortiktig gjeld o Disponible midler NOTE 1 REGNSKAPSpmNSWPER Arregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsbretning for borettlag. samt god renskapskikk. Inntekter (dekning av felleskostnader) inntektføres j den periode de gjelder. Kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som fotfaller ti betaling innen 1 år. Øvrige poter er klassifisert som anleggsmidlerllangsiktig gjeld. Fordringr bokføres til pålydende, med fredrag for pårenelig tap. Eiendom er normalt bokført ti anskafflseost. Behovet for neskrivning vurderes ved arsavslutingen.

23 NOTE 2 Boretla er eier av EIEN AnSklffkost og anakål$âr Bygninger Tomt Tilsammen Gnr 104. Bnr 601 ì Fause Komun Ar 200 2G04 KO$ad Dett el også eieomns boføre verdi åiets regnüap. Det ants at samlet omse$vidi er tiyqr8 Vedlikehold: Borettslaget har i renskapsårel følgende kostnader II vedukehokl: Vedetld bygg Vedlehold elektro Vedlik&hold ul.anlegg kr. kr, kr , TIlsammen kr. 4l Styre mener HubMen F li Ko Sum!l. láei Boeltnnuc Su lati gjld Kortsiti pantjel: KBssekredllt ai "el gjnnomførte vedlikehot er tìltrekelig for â oppvei iierdifor," av bygßìngen. øj Opnnelig Sum pantesikret gjeld! pantstillelser RMtl Ll~ 20n AYcra o Retl (,l Panle O Un Husbanken løpetid 25.k Fa$trentvtale me Husnken for 5 år fra % Eiendn er patst til fol fo lãneiv og botthavere. samt kasrediu, li 30.00,- Boetag har 7 anre 09 diponer 7 ielighete. Arapíle er på 7 and à kr. 50,!i samm kr. Lellghe Antll Kosri type 2 ros Oprlim Inmkudd And av li 31.2.i

24 NOTE 3 HOORAER Honorr til styret er kostnadsført me kr Borettlaget har ingen fast ans, kjperlleier tjeneste til nøvendig veikhokl Lagt er ikke plikti til å oprett obligatort tjnetepensjon, og har heller ikke opprttt auk ordnl09 Ingen ansatt eller tílitvalgte har noen forl;ler utover utbetalt lønn Borettlaet trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte í samsvar med skattekort Skyldig skattetrekk pr utgjør kr Beløpet er ikke innsatt j bank. Det er stilet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekksmidler i forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr, Det er inngått avtale med kommunekassereren om innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift kun en gang i året, siste termin. Skyldig skattetrekk og arbidsgiveravgift er oppgjort pr. 15. januar í inneværende år. Honorar ti revior er kostnført med kr Honorart inklud mva og er i sin hehet knytt lil revijon Note 4 TILSUDD FAUS KOMU Utbtaling tilskud fra Fauske kommune for 2011 kr

25 WJ Rognan,. Revisjon AS Til generors i Er Bola REVISJONSBERETNING FOR. 201 i JL'1iiCgt. a. 8iSO ROfi1 NO!J !l Rci isùcr revi5of~ Ali: Ols Of 'ræia R. Be Med1c ay De noúc RcvsoOr Uttlese om lrsreskape Vi ha reid årka for Erl Bola so vise et over på kr ,47. Ars bestå av baan per 3 I. desembe 20 l i. reulta, optill over enger i disponible midler for rel avsluttt per dene da, og en bevels av vesetlige anvendte regnprippe og an notelysninge. Stets ogforretningsørers ansar for drsreg!at St og forgsfør er anvarli fo å utide årgn og fo at de gi et re bi i sava med regnskslovens reer og go resk i Norge, og fu sli in kotrll so st og forgsfø fi nøeng fur å muliggør utdels av et år som ike inlde veig feilon veen so føe av nigh ell feil. Revisor opaver og p1íl Vår opgave er A gi utt for en meng om de årgn på ba av va revijo Vi ba gjm. revijooen i savar me lov, fo og god revionki i Nor he Inte Sta 00 Audg. be si fo at Ar ik ii ve feon Reon krver at vi etve etke krv og pli og gj re fol å op En revijo in ut av ba fo å in ~ fo be og op i ~ De va bage avt av re sk Ii vunledupa av.ri fo at ir inho veg fèfoon en de âylde ~ eð fe. Ved en sl riovu ta re he ti de in kontrue som er rewn fo bo ut av et 6r so gi et re bi. Foret er i ut revijon so er ~e et ~ me ik fo L gi UUkk fo en me om effektvi av bolaet inte koll. En revion om og en vu av om de anven regnriipp er heiksige og om rete utid av lels er rielige, sat en vu av de sa prjo av åmgn Ett vå opfag er in rejon tilìg og beik so g. fo vå konon Kon Et va øi er li av i savar me lo og fo og gi et re bil av de fi st til Erst Bo pe 3 i. debe 201 l og av re og en i di mi fo re som ble av pe de dai sa me relove re og go resl i Nore. Andeforhod BujeU som fr i lr er ik revi Utt øm øvri fø KonOl om 1Minen Ba på vå revijo av årsk so bekrvet ovefo, me vi at op i åren om årgn fon on fo drift og foet til anven av øve er ko med årsk og er i sava med lov og foft. Konlfljon om regítrering og dokuentasjon Bas på va rejon av lrsk som beet ovenor, og kontubdjer vi ba fu nøven i held til intejona st fo aton (lsae) 300 ((AUeii.sjonsoppd~ som ikkt: er revisjon eiier furekiet revionou av bistodsk fmaiell infojoid), men vi at lelsn ba opp1i liin pti ti l sø fu ordeig og overîl re~ ~ do av bo ~ i ~VlU med ÌI V llj.,tttid boldngskik.~ i Norge. 'i re re i,~.2012 Rognan Ret'Ìjon AS Telefiu: Alf r (JIMW' Fì~;Ulk R. BeùrmafltJ 7,1 (#J :17 89 jjj (l ;378J 75 tui :17 li:1 E- t: roiw.revhijt(",óm't.no Ellen IÚib..: lj IJ~,''-.-eio Kraiie: 75 H9//7 80 Cidli.. fíilrl~-t'll 7:1 (JP.17 8R

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 0,85 mil kr fra næringsfondet som selskapet har bokført som anen innskutt egenkapital.

FAUSKE KOMMUNE. 0,85 mil kr fra næringsfondet som selskapet har bokført som anen innskutt egenkapital. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1954 1017909 de vedtaksinstans: Kommunestye II Sak nr.: 060/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 20.09.2010

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer