Mulige problemer og løsninger ved fritt kommunalt tjenestevalg over kommune- og fylkeskommunale grenser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulige problemer og løsninger ved fritt kommunalt tjenestevalg over kommune- og fylkeskommunale grenser"

Transkript

1 Mulige problemer og løsninger ved fritt kommunalt tjenestevalg over kommune- og fylkeskommunale grenser Rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1

2 1 INNLEDNING MANDAT FOR RAPPORTEN PILOTPROSJEKTET: DEN GRENSELØSE REGIONEN OSLO I HVOR STOR GRAD FINNES DET SAMARBEID, OG PÅ HVILKE OMRÅDER SAMARBEIDES DET? INTERKOMMUNALT SAMARBEID I NORGE SAMARBEID I OSLOREGIONEN SIDEN INTERKOMMUNALT SAMARBEID UTENFOR NORGE FRITT BRUKERVALG FRITT BRUKERVALG I NORGE? FRITT BRUKERVALG I SVERIGE OG DANMARK HVILKE ERFARINGER KAN HØSTES FRA INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG FRIERE BRUKERVALG? ERFARINGER FRA INTERKOMMUNALT SAMARBEID I NORGE ERFARINGER GJORT I FORHOLD TIL FRIERE BRUKERVALG ULIKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSMODELLER BEGREPSAVKLARING ERFARINGER MED STYKKPRISFINANSIERING BARNEHAGE ULIKE STYKKPRISMODELLER FOR BARNEHAGE GRUNNSKOLE ULIKE STYKKPRISMODELLER FOR GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE ULIKE STYKKPRISMODELLER FOR VIDEREGÅENDE SKOLE JURIDISKE VURDERINGER INNLEDNING BARNEHAGELOVEN OPPLÆRINGSLOVEN PRIVATE SKOLER ØVRIG JURIDISKE SIDER SAMARBEIDSAVTALE I ET FORMLØST SAMARBEID UTFORDRINGER OG MULIGE LØSNINGER FOR PROSJEKTET DEN GRENSELØSE REGIONEN PRAKTISK GJENNOMFØRING RÅD TILKNYTTET FRITT BRUKERVALGSORDNINGER RÅD TILKNYTTET INTERKOMMUNALT SAMARBEID ØKONOMISKE OPPGJØRSFORMER LOVVERKET OG REGULERINGSMESSIGE FORHOLD PRAKTISK GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE PRAKTISK GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE RISIKOVURDERING REFERANSELISTE VEDLEGG I VEDLEGG II VEDLEGG III VEDLEGG IV VEDLEGG V NOTER

3 1 Innledning Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet , og består av 57 kommuner inkludert Oslo samt Akershus og Østfold fylkeskommune. Alliansen har som målsetting å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Hovedstadsområdet har de siste årene opplevd en betydelig befolkningsvekst og sentralisering. Som en konsekvens er det utviklet et stadig mer integrert bolig- og arbeidsmarked med økt pendling på tvers av administrative grenser. Oslo kommune har høyest antall innpendlere. Daglig pendler omlag av Osloregionens innbyggere over kommunegrenser innen regionen. Pendlingen omfatter ikke bare reiser til og fra arbeid, men også skole. Mange elever fra Akershus reiser også gjennom Oslo for å gå på skole på den andre siden av byen. I tillegg til stor pendlervirksomhet, kan også endrede familieforhold og hyppig flytting i Østlandsregionen medføre økt etterspørsel etter kommunale og fylkeskommunale tjenester på tvers av kommunegrensene. På bakgrunn av utviklingen i hovedstadsområdet, igangsatte samarbeidsalliansen Osloregionen i oktober 2006 prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg innen Osloregionen, senere døpt til Den grenseløse region i oktober Prosjektet skal utrede og prøve ut en ordning hvor innbyggerne selv etter egne preferanser velger hvor i regionen de ønsker å benytte bestemte lovpålagte kommunale og fylkeskommunale tjenester. Ordningen med fritt tjenestevalg skiller seg fra tradisjonelt interkommunalt samarbeid ved at kommunen på forhånd ikke har gjort avtale med en bestemt kommune om kjøp av et bestemt antall plasser for egne innbyggere. Det er også ulikt fritt brukervalg, siden det ikke innebærer et valg mellom ulike tilbydere privat eller offentlig innen samme kommune. Dette gir en større fleksibilitet og mulighet til individuell brukertilpasning enn både interkommunale avtaler og det man tradisjonelt assosierer med fritt brukervalg. Det ble besluttet å starte opp en pilot for å se på den praktiske implementeringen av ordningen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus bevilget midler til prosjektet og har vært en pådriver i arbeidet. Fylkesmannen har bestilt en rapport som skal inneholde erfaringsmateriale fra Norge, Sverige og Danmark, samt vurderinger og råd knyttet til en gjennomføring av ordningen. 1.1 Mandat for rapporten I møtet med Fylkesmannen i Oslo og Akershus 24. mai 2007, fremkom følgende ønske for innholdet i rapporten: Samle inn erfaringsmateriale fra kommuner/fylkeskommuner på følgende: - I hvor stor grad finnes det samarbeid? - På hvilke områder samarbeides det? - Hvordan gjøres det? - Har det ført til problemer? - Økonomiske forhold? - Juridiske forhold? 3

4 Fylkesmannen uttrykte også interesse for erfaringer som er gjort i andre kommuner i Norge, og hvordan ordningen med grenseløse tjenester praktiseres i andre nordiske land. 1.2 Pilotprosjektet: Den grenseløse regionen Oslo Pilotprosjeketet innebærer at deltakerkommunene skal innføre en ordning med fritt kommunalt tjenestevalg for bestemte lovpålagte kommunale og fylkeskommunale tjenester. Hensikten er å få erfaringer, som kan danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen. Rammebetingelsene for ordningen er regulert i forprosjektet Den grenseløse region, samt politiske vedtak i den enkelte kommune og fylkeskommune. For tiden deltar disse kommunene: Vestregionen: Asker, Bærum og Hole kommune Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommune Fylkeskommuner: Oslo, Akershus og Østfold fylkeskommune. Prosjektgruppene som arbeider med søknad om barnehageplass på tvers av kommunegrensene, er de som har kommet lengst i sitt arbeid. Her har man kartlagt eksisterende opptaksrutiner i deltakerkommunene, samt utredet ny arbeidsprosess, som skal iverksettes i praksis i en pilotperiode. I henhold til planen vil ordningen innføres både i Vestregionen og i Øvre Romerike, pr Pilotperioden vil vare til juni Erfaringene fra piloten vil samles i en sluttrapport som overleveres Osloregionen høsten

5 2 I hvor stor grad finnes det samarbeid, og på hvilke områder samarbeides det? Kommunene står ovenfor omfattende samordningsbehov i kommunal oppgaveløsning, som følge av sterk geografisk integrasjon og økt kompleksitet. Dette har økt behovet for samarbeid og organisering på tvers av dagens kommunegrenser. Utfordringene kan løses gjennom kommunesammenslutninger eller etablering av forpliktende samarbeidsordninger. Et eksempel på slikt samarbeid kan være interkommunalt samarbeid som innebærer at to eller flere kommuner inngår en avtale på frivillig basis for å løse en eller flere oppgaver sammen. Graden av forpliktelse varierer etter ulike typer samarbeidsavtaler, men ofte er interkommunalt samarbeid ikke formalisert etter lov, men organisert i mer eller mindre formaliserte avtaler. De aller fleste kommuner deltar i ett eller flere interkommunale samarbeider, og mange kommuner har lenge samarbeidet med sine nabokommuner om løsning av enkelte oppgaver der fordelen ved samarbeid er betydelig. 2.1 Interkommunalt samarbeid i Norge En NIBR-kartlegging foretatt for Christiansenutvalget (1991) kartla til sammen 2219 samarbeidstiltak fordelt på 258 kommuner og 13 fylkeskommuner. Det ble konkludert med at samarbeidet var av størst omfang i de mest sentrale og befolkningstunge delene av landet 1. I den siste nasjonale kartleggingen 15 år senere (2006) 2 ble det rapportert om at prosentdelen av samarbeidstiltak har økt utover 1990-årene, og at hele 43 % av de innrapporterte samarbeidstiltakene er etablert fra 1995 og frem til Halvparten av disse ble etablert mellom Dette kan illustrere at behovet for interkommunalt samarbeid har økt de siste årene 3. Kommuner kan samarbeide: o av økonomiske årsaker, o for å skaffe seg kompetanse som er nødvendig for å fylle en bestemt funksjon o for å løse bestemte problemer som overskrider den enkelte kommunes grenser o ved å gå sammen for å påvirke eksterne krefter på en måte som de kan ha gjensidig utbytte av 4. Til tross for et omfattende samarbeid viser undersøkelser at det stort sett samarbeides om de samme oppgavene i dag som for 10 år siden. Det er konkrete oppgaver med liten grad av helhetlig strategisk betydning, som ikke berører lokalisering eller medfører økonomiske utlegg for kommunene 5. Dette innebærer de minst politisk følsomme områdene, slik som vann, avløp og til dels renovasjon. For kommunens andre kjerneoppgaver, slik som helse, omsorg og utdanning, er samarbeid mellom kommuner foreløpig langt mer begrenset 6. Mens mye av kommunenes engasjement er formalisert og dreier seg om deltagelse i drift av institusjoner og andre tiltak sammen med andre, deltar fylkeskommunene først og fremst i kjøp og salg av tjenester 7. 5

6 2.2 Samarbeid i Osloregionen siden Det har eksistert flere samarbeidsordninger mellom Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune. Et sentralt samarbeidsorgan var Samarbeidsutvalget Oslo- Akershus som ble opprettet i 1976 av Miljøverndepartementet, og som hadde som formål å løse fellesoppgaver mellom Oslo og Akershus. Samarbeidsaktiviteten har vært varierende, og det viste seg å være en begrenset mulighet til å oppnå resultater. 9 I 1981 ble Kontaktutvalget for Oslo og Akershus etablert, etter 1983 var det få initiativ til å gjennomføre en overordnet samfunnsplanlegging for hele hovedstadsområdet og planlegging ble mer prosjektorientert 10. Et nytt forsøk ble gjort i 2004 /2005 da Osloregionen, en strategisk samarbeidsallianse i hovedstadsområdet, ble etablert. Det ble vurdert som viktig å få til et mer strukturert og målrettet samarbeid. Osloregionen er formalisert som en strategisk allianse og tillitsbasert partnerskap og fungerer som et operativt støtteorgan, uten beslutningsmyndighet 11. Hva det samarbeides om i Osloregionen i 2009: En rekke tema innenfor regional utvikling, slik som klima, areal, transport, kultur og næringsliv. Oslo og Akershus Fylkeskommune har også samarbeid innad i flere sektorer, slik som helse-, samferdsels- og utdanningssektoren. Innen utdanningssektoren har det vært inngått en samarbeidsavtale vedrørende en felles dimensjonering av plasser i fagopplæringen i videregående opplæring. Samarbeidet forvaltes gjennom Yrkesopplæringsnemda i de to fylkene 12. Utgangspunktet for samarbeidet har vært å få frem konkrete regionale planer for utbyggingsmønstre, samt å fordele rammer for utvikling i den enkelte kommune. Samarbeidet har hatt et noe lavere ambisjonsnivå enn flere av de tidligere forsøkene i Osloregionen. 2.3 Interkommunalt samarbeid utenfor Norge I kommunesektoren i Sverige, Finland, Danmark og en rekke andre europeiske land er lovregulert og forpliktende former for samarbeid en del av den offentlige verktøykassen. Alt fra arealplanlegging til eldreomsorg, sykehus, skoler og transporttjenester er løst gjennom indirekte valgte og finansierte organer, som en del av den kommunale virksomhet. I Norge er ansvaret for å utvikle interkommunale modeller et spørsmål som i stor grad er overlatt til enkeltkommuner og regionrådene 13. Danmark I en undersøkelse foretatt av KL 14 i Danmark fremgikk det at 156 kommuner i 2000 hadde en samarbeidsavtale med andre kommuner. Samarbeidsavtalenes innhold varierer imidlertid og spenner fra ad hoc avtaler til faste avtaler mellom flere kommuner 15. I Danmark har omfanget av det interkommunale samarbeidet økt de senere årene. Stilt ovenfor statlige krav om kvalitetsheving og effektivisering innen kommunesektoren har de danske kommunenes svar vært å utvikle det interkommunale samarbeidet både når det gjelder oppgaver det samarbeides om, og måten samarbeidet er organisert på. Utviklingen i Danmark er godt hjulpet av KL, som har igangsatt et eget utviklingsprogram for å hjelpe kommunene til å samarbeide mer 16. 6

7 I Danmark er det ofte formaliserte samarbeidsallianser, som betegnes som langsiktig strategisk samarbeid, og som ofte er forløperen til konkrete samarbeidsprosjekter. De kjennetegnes ved at de: o har en fast kjerne av kommuner o forankres i en skriftlig avtale mellom de deltakende kommuner o tar utgangspunkt i felles langsiktige målsettinger I praksis beslutter kommunene i fellesskap å utrede mulige oppgaver de kan samarbeide om. De fleste av samarbeidsavtalene som inngås i Danmark, er resultater av grundige utredningsarbeider. Utdypende informasjon om enkelt av samarbeidsprosjektene finnes under vedlegg II. Finland Finland løser sine regionale oppgaver enten gjennom et nettverk av ulike interkommunale samarbeidsordninger (avtalebasert samarbeid) eller gjennom statlig regionalforvaltning (samkommune) 17. Avtalesamarbeid er spesielt vanlig på utdanningsområdet og gjennom avtalesamarbeid opprettes felles opplæringsinstitusjoner i form av kjøp og salg relasjoner mellom kommuner. Elevtrafikken mellom kommunene er stor, og de fleste kommuner både betaler for egne elever i andre kommuners skoler og mottar betalingsandeler fra andre kommuner for elever i kommunenes egne skoler. Sverige 18 Interkommunalt samarbeid har forekommet helt siden innføringen av lokalt selvstyre i Inntil ganske nylig forelå det mange juridiske begrensninger for hvilke kommunale kjerneoppgaver man kunne samarbeide om. Ulike lovendringer de seneste årene har bedret mulighetene, og det er nå mulig å innlede samarbeid om nær sagt alle kommunale oppgaver. Mesteparten av samarbeidstiltakene er av en mindre forpliktende art, slik som nettverk, prosjekter og interkommunale avtaler. 7

8 3 Fritt brukervalg 19 Brukervalg baserer seg på det grunnleggende premiss at det enkelte individ selv tar beslutninger med hensyn til hvem som skal være tjenesteyter. Innføring av frie brukervalg gir brukerne mer direkte innflytelse over de tjenester de selv mottar, og kan tenkes å styrke borgerne i rollen som klienter, brukere og kunder. Fritt brukervalg anses som en reform som støtter opp om hovedtrendene som har preget kommunale omstillingstiltak de siste årene: Økt delegasjon av myndighet og ansvar, samt økt brukerfokus. Frie brukervalg har blitt satt på den politiske dagsorden i Norge ved i større grad å la penger følge brukerne ved skifte av tjenesteyter og legge til rette for tilbud som gir innbyggerne friere brukervalg Fritt brukervalg i Norge? 21 Det er hovedsakelig i helse- og i skolesektoren det er innført frie brukervalg i Norge. En viktig utviklingspartner i arbeidet med økte brukerrettigheter og friere brukervalg på tvers av geografiske grenser, forvaltningsgrenser og offentlig/privat sektor, har vært Kommunenes Sentralforbund (KS). I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet har KS blant annet igangsatt større prosjekter for å stimulere til ordninger i kommunene som legger til rette for større valgfrihet for brukerne av kommunale tjenester. Det har blitt innført fritt brukervalg innen videregående skole i blant annet fylkeskommunene Hordaland og Rogaland. Det er også innført fritt valg på: o fastlege (så fremt det er ledig på listen) o sykehusvalg for somatiske og psykiatriske pasienter med visse typer lidelser I tillegg er det sporadiske forsøk på fritt brukervalg i eldreomsorgen. I de fleste kommuner i Norge er det oftest mulig å velge mellom kommunal og privat barnehage, men det har her ikke vært praktisert reelt fritt brukervalg i stor skala. Det har det imidlertid vært både i Danmark og Sverige. 3.2 Fritt brukervalg i Sverige og Danmark Sverige Når det kommer til fritt kommunalt tjenestevalg er Sverige det nordiske landet med lengst erfaring. I ulike studier på begynnelsen av 1990-tallet fremkom det at foreldrene ønsket å få mer innflytelse i skolene og dette la grunnlaget for å innføre valgfrihet 22. Senere studier har vist at de elever som velger en annen skole enn ansvarsskolen, ofte velger en nærliggende skole, og drøye 1 prosent av elevene begynner på en skole som ikke ligger i egne planleggingsområder 23. De fleste rektorer og lærere var i mot frie brukervalg i begynnelsen, men kan nå ikke tenke seg å gå tilbake til det gamle systemet. Karakterene i grunnskolen har også vist en positiv utvikling siden innføring av brukervalgmodellen, og en av grunnene hevdes å være at det skjer en kvalitetsforbedring av skolene når skolene blir avhengig av at elever søker seg dit 24. Nacka kommune o Nacka kommune har innført muligheten til brukervalg for blant annet barnehage, førskoleklasse, fritidshjem, grunnskole og gymnas. o Siktemålet for brukervalg i grunnskolen har vært å øke den muligheten foreldrene, i samråd med sine barn, har til å velge skole med en ønsket innretning og pedagogisk profil. 8

9 o Systemet innebærer at man ved hjelp av tildelte skolepenger (en symbolsk sjekk) kan velge mellom skoler både innenfor og utenfor kommunen. For elever som krever ekstra støtte er det satt av tilleggsressurser utenfor sjekksystemet. Kupongsystemet medfører at kommunale og andre tilbydere kan tilby utdanningstjenester på like vilkår. o Tanken er at dette igjen skal stimulere til kvalitet gjennom konkurranse mellom tilbyderne. o Om det oppstår kapasitetsproblemer som gjør at førstevalg ikke kan innfris, gjelder nærhetsprinsippet. Dette suppleres med en rett til å forsette å gå på den skolen man har begynt på. Danmark I Danmark er det nå lovpålagt fritt brukervalg i forhold til blant annet barnehage, grunnskole (inkludert SFO) og eldrepleie. Omlag 50 av Danmarks 275 kommuner hadde erfaringer med frie brukervalgmodeller ved årsskiftet Dette er lite politisk kontroversielle temaer som er klart forankret på statelig nivå. Fritt valg i Danmark handler om å få mest mulig ut av de ressurser man har, stimulere mangfoldet, gi brukerne frihet og la offentligheten ta seg av de som virkelig har behov for støtteordninger. Undersøkelser gjort i Danmark tyder på at fritt valg i seg selv oppfattes som et gode av borgerne, og fritt valg kan således øke borgernes generelle tilfredshet med den offentlige service 26. Århus kommune 27 o I Århus kommune er det pasningsgaranti som gjelder for alle barn fra seks måneder og opp til skolepliktig alder. o Foreldre kan selv velge om de ønsker å søke om en garantiplass eller en ønskeplass, eller begge deler. En garantiplass er definert som en plass innenfor det garantidistrikt man bor i eller i en avstand på høyst en halv time ekstra til transport hver vei til og fra arbeid. En ønskeplass er spesifikke ønsker om plass i én eller flere bestemte institusjoner, der det ikke gis garanti om når et tilbud er på plass. For en mer utfyllende oversikt over relevante samarbeid og innføring av fritt brukervalg i utvalgte kommuner, se vedlegg I og II. 9

10 4 Hvilke erfaringer kan høstes fra interkommunalt samarbeid og friere brukervalg? Mangelen på intern beslutningskraft er et viktig ankerpunkt mot frivillig interkommunalt samarbeid Erfaringer fra interkommunalt samarbeid i Norge Mange kommuner kan vise til gode resultater med interkommunalt samarbeid, men omfanget av interkommunalt samarbeid er variabelt. Relativt få kommuner har utviklet et helhetlig samarbeid om kjerneoppgaver. Pragmatiske samarbeidsmodeller dominerer, og det har ledet til et fragmentert samarbeidsmønster med mange spredte tiltak og bruk av forskjellige tilknyttingsformer 29. Erfaringer viser at interkommunalt samarbeid som generell løsningsmodell har enkelte grunnleggende praktiske og prinsipielle svakheter. Svakhetene innebærer at det ofte er basert på frivillighet, og at det ikke samarbeides i tilstrekkelig grad på viktige områder. Der hvor samarbeid er etablert, fungerer det godt når det har et begrenset omfang knyttet til områder hvor det er lett å oppnå gevinst for alle deltakerne. Det fungerer mindre godt på områder hvor det er klare interessekonflikter 30. Tradisjonelle former for samarbeid kan ofte være avhenging av politisk vilje. Erfaringer viser at interkommunalt samarbeid må bygges gradvis, slik at det blir tid til å etablere gjensidig tillit mellom deltakerne. Det er viktig at ikke en av kommunene føler de kommer dårlig ut eller blir overkjørt. I undersøkelsen fra Telemarksforskning (2003) 31 ble det konkludert med at grunnlaget for et vellykket samarbeid er å ha et klart formål med å operere i fellesskap, at alle kommunene ser seg tjent med å velge en samarbeidsløsning, og at det ligger en sterk vilje til å få samarbeidet til å fungere, også i vanskelige tider 32. De viktigste forutsetninger for å lykkes med samarbeid er 33 : o klare målsetninger med samarbeidet og at alle de samarbeidende kommuner ser seg tjent med samarbeidet o god forankring nedover i organisasjonen o vilje til å få samarbeidet til å fungere, sammen med tillit og konsensus o at det er etablert felles møteplasser/diskusjonsarenaer o regionalt holdningsarbeid gjennom bevisstgjøring og informasjon, både i kommuneorganisasjonen, men også blant innbyggerne Barrierer for samarbeid 34 o Mangel på forpliktelse og langsiktighet o Økonomi og politisk styring. Kommunene opplever en trang kommuneøkonomi, og utgifter i forbindelse med etablering og drift av samarbeid vil alltid være utsatt når kommunebudsjettet skal balanseres. Forutsetningen blir da å være klar over at ethvert samarbeid vil generere utgifter i startfasen o Ulike ambisjoner fra de samarbeidende kommunene. Det er ofte den som vil minst som har mest makt i den type interkommunalt samarbeid som har vært vanlig så langt 10

11 4.2 Erfaringer gjort i forhold til friere brukervalg SNF-rapport (2004) 35 viser at en målsetting om å spare penger ikke har vært fremtredende i de kommuner der brukervalg har blitt vedtatt innført. Det er heller motivert av ønsket om å utføre en tjeneste med god kvalitet og at det er en verdi i seg selv å kunne velge. De primære motivene har dermed vært å ha fokus på ivaretakelse av brukernes interesse og deres variasjon i preferanser. Grunnskole som eksempel Tar mer høyde for brukerens forskjeller og preferanser Økt motivasjon blant elever i skolen når deres prestasjoner skal ligge til grunn som opptakskriterier til ønskede skoler Øve opp elevenes evne til å foreta viktige og ansvarlige vurderinger, og valg på egne vegne 36 Økt kvalitetsoppfølging og resultatevaluering blant kommunene Politikerne vil få mer tid til å arbeide med de overgripende målene, som fordeling av ressurser og kvalitetsmål 37 Innvendinger mot fritt brukervalg i skolen I grunnskolen kan det føre til individualisering kan oppleves som en trussel mot enhetsskolens prinsipp 38 Fare for sosial segregering i form av elitepregede A- og B- grunnskoler. Det vil legge press på elever og foreldre om å velge seg bort fra sin nærmiljøskole. Barnet kan tape kontakt med sitt nærmiljø og det sosiale/kulturelle nettverk Kapasitetsproblemer hvordan dimensjonere tilbudet? Ifølge Svensk Kommuneförbund har frie brukervalg i grunnskolen ført til større mangfold og mer fornøyde brukere. Skolene er også, ifølge Svensk Kommuneförbund mer lydhøre for elever og foreldre enn før. En studie i 1996 gjort av Skoleverket i Sverige viste at effekter ved valg av skole ikke tyder på en økende sosial segregering, snarere en økende prestasjonssegregering mellom individuelle skoler og mellom kommunale skoler og friskoler 39. En annen studie fra Stockholm forsterket dette og viste at flertallet av skolene var positive til retten å velge skole. Valgfriheten ble sett på som en del av foreldreinnflytelsen. De fleste av skolene i studiet mente imidlertid at valgfrihet ikke var et viktig spørsmål, da flesteparten av elevene valgte den skolen som lå nærmest. I studiet fantes det ikke noen skoler som opplyste at nettopp deres skole hadde blitt mer segregert gjennom valgfrihetsreformen 40. En evalueringsrapport 41 gjort av Oslo kommune etter at en prøveordning med fritt valg av hjemmehjelpstjeneste var gjort permanent, viste at tre av fire brukere var fornøyd. Tre av fire brukere opplevde det også som viktig selv å kunne velge hvem som skulle utføre jobben i forhold til opplevelsen av kvalitet. Erfaringer gjort andre steder i landet, av fylkeskommunene Hordaland og Rogaland, og kommunene Haugesund og Stavanger, viser at fritt brukervalg ikke har ført til store problemer, men at det kan være vanskeligere å ha stabile og forutsigbare forhold. Se vedlegg I for utdypende informasjon. 11

12 Fritt skolevalg ble innført for skoleåret 2005/2006 i de videregående skolene. En evalueringsrapport, utarbeidet av Hordaland kommune, kom frem til at ni av ti elever i Hordaland ønsket at fritt skolevalg skulle fortsette. En fjerdedel av elevene benyttet seg av muligheten til å velge en annen skole enn den nærmeste, og evalueringsrapporten viser at det frie skolevalget har hovedsakelig blitt brukt i Bergen. Det er også innført fritt skolevalg i Akershus, innad i hver av de tre regionene Asker og Bærum, Romerike og Follo. Akershus fylkeskommune har de siste årene hatt friere skolevalg ved valg av videregående skole. Det er fritt skolevalg innad i den regionen eleven kommer fra, Asker og Bærum, Romerike og Follo. Ordningen med friere skolevalg har fungert godt, og ordningene er lett å administrere og enkel og forståelig å kommunisere til publikum. I forbindelse med innføring av det friere skolevalg ble det vedtatt at 5 % av elevplassene på vg1-nivå (første år), skulle kunne holdes igjen ved første og annen inntaksrunde hvert år. Hensikten er å unngå at elever som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole, ikke skal få for lang reisevei. Denne ordningen har fungert svært godt. Erfaringene viser også at de fleste elevene får oppfylt sitt første ønske, 91 % fikk i 2009 oppfylt sitt første ønske på utdanningsprogram, mens 85 % fikk oppfylt både første utdanningsprogram og skole. I skoleåret var det 1404 Akershuselever på private skoler. For skoleåret kjøper Akershus 11 skoleplasser i Oslo, og Oslo kjøper 8 plasser i Akershus. 12

13 5 Ulike økonomiske samarbeidsmodeller Brukervalgordninger må utformes slik at kommunen har styring med sin egen økonomi. Når pengene skal følge brukeren, må det gjøres grundige beregninger av hvilke beløp som skal følge hver enkelt tjeneste. Det er ikke mulig å bruke kun én regnemodell for både barnehage, grunnskole og videregående skole, og det må av den grunn utvikles ulike stykkprismodeller på hvert område. 5.1 Begrepsavklaring Stykkprisfinansiering innebærer at tjenesteleverandøren blir betalt for de tjenester som faktisk produseres for den enkelte bruker og kan kombineres med penger følger bruker. Et slikt system kan gjennomføres ved at brukeren får en sjekk fra kommunen/ fylkeskommunen som brukes som betalingsmiddel hos tjenesteleverandøren 42. Brukeren får i realitet et vedtak på en tjeneste. Bevilgningen kan være basert på ulike kriterier som: o antall brukere (per capita) o antall produserte enheter (produksjonstilskudd) o eller timer Stykkprisfinansiering kan ofte være krevende å innføre fordi det forutsetter etablering av kalkylemodeller knyttet til prissetting av de ulike tjenestene 43. Tradisjonelt sett innebærer ikke stykkprisfinansiering at alle utgifter dekkes: o Det som er vanlig er at stykkprisen er knyttet til driftsutgifter (hele eller deler av disse), og investeringer i bygningsmasse og vedlikehold blir gjerne holdt utenfor 44. o Det er også variasjon i oppbyggingen av kalkylemodellene som ligger til grunn for beregning av tilskudd, samt hvor mye ressurser kommunene har lagt ned i arbeidet med kalkylemodellene o De brukerne som har krav på ekstra økonomiske ressurser, må tildeles dette utenfor den gjennomsnittlige bevilgningen. 5.2 Erfaringer med stykkprisfinansiering Stykkprisfinansiering er et redskap, eller en modell for ressurstildeling til den enkelte tjenesteleverandør. Det er ofte brukt som et verktøy for kostnadseffektivisering. Stykkprisfinansiering kan også brukes til å forenkle det økonomiske oppgjøret mellom kommuner ved eksempelvis fritt brukervalg, interkommunalt samarbeid og fritt tjenestevalg over kommunegrenser. 5.3 Barnehage I Norge har det nesten ikke vært praktisert stykkprisfinansiering i barnehagesektoren, unntaket er Kristiansand og Grimstad kommune. Ser man utenfor Norge, mot Sverige og Danmark, så har det vært innført stykkprisfinansiering, med penger følger bruker, i samtlige kommuner. 13

14 5.3.1 Ulike stykkprismodeller for barnehage Kristiansand kommune innførte stykkprisfinansiering i kommunale barnehager i Finansieringsmodellen er lik den kommunen har innført i pleie og omsorg, hvor utført aktivitet i den enkelte enhet (produksjonstilskudd) utløser tilskuddet. Kalkylemodellen er kjent som Activity Based Costing (ABC) og fokuserer på årsaken (aktiviteten) til forbruket av ressursene 45. Modellen skiller mellom ulike definerte aktiviteter, som etter en tidskartlegging fra alle barnehagene i kommunen beregner en fordeling av ulike regnskapsarter mot aktiviteten. Samlet fakta/produksjonskartlegging fra alle barnehagene benyttes til å fordele ressursene. Slike drivere utgjør grunnlaget for beregningen. I Danmark 46 er praksisen slik at hjemkommunen betaler til utførerkommunen et tilskudd som dekker 100 % av utførerkommunenes bruttoutgifter for den benyttede plassen (pluss 9 % til dekning av eiendomsutgifter, husleie og vedlikehold). Bostedskommunen krever foreldrenes egenbetaling, samt avholder friplasser og søskentilskudd. Foreldrebetalingen kan maksimalt utgjøre 30 % av de samlede utgiftene. Det vil si at bostedskommunen dekker 70 % av alminnelige driftsutgifter (samt 9 %) og begge tilskuddene beregnes som prosentdelen av det gjennomsnittelige budsjetterende bruttoutgiftene per plass for dagtilbud i bostedskommunen beregnet for den aldersgruppen som barnet tilhører. I henhold til denne modellen kan foreldre betale mer/mindre for en barnehageplass utenfor egen kommune. 5.4 Grunnskole I grunnskolesektoren har det vært langt større tradisjon i norske kommuner for å prøve ut alternative finansieringsmodeller, også i kommuner hvor det ikke har vært innført fritt brukervalg. Dette har vært gjort for lettere å kunne fordele de økonomiske midlene Ulike stykkprismodeller for grunnskole Larvik kommune innførte en ny fordelingsmodell i grunnskolen fra og med skoleåret Det er en elevfokusert modell ved at hver enkelt elev får en elevsjekk. Utgangspunktet er totalrammen for hele skolesektoren, og det avklares hva som skal trekkes ut av totalrammen, og dette beregnes og fordeles særskilt. I 2003 innebar dette utgifter til skoleskyss, SFO og FDV-kostnader, samt at enkeltskoler som spesialskoler fikk en egen tildeling. Resten fordeles på elevene etter en fordelingsnøkkel basert på antall årstimer på ulike klassetrinn, et anslag på antall elever totalt og på hver skole på hvert enkelt trinn - vår, høst og totalt justert to ganger per kalenderår. Skolen må selv fordele budsjettet på administrasjon og undervisning ut fra det personalet de har 47. I Oslo kommune er grunnskolene finansiert gjennom en ressursfordelingsmodell Pengene følger eleven vedtatt av bystyret i møte i sak 498/2003. Det fordeles et grunnbeløp per elev til hver skole, med egne satser for barne- og ungdomstrinnet, ressurser til elever med minoritetsbakgrunn og spesialundervisning til elever med særskilte behov, bygningsrelaterte kostnader. Ressurser til spesial- og mottaksklasser fordeles særskilt. De forskjellige kommunene i Sverige har valgt ulike ressurstildelingsmodeller, der noen har tatt i bruk penger følger bruker. Nacka kommune innførte et kupongsystem med elevsjekk (skolecheck) allerede i Dette innebærer at penger følger eleven, i gjennomsnitt SEK per elev per år, gradert etter alder 49. Dette skal dekke både løpende driftsutgifter, rengjøring, vedlikehold av bygninger og elevskyss. I forhold til eventuelle særskilte behov, herunder spesialundervisning, har kommunen satt av ekstraressurser utenom skolesjekken

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen

Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv

FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv IKS i Kommunal Eiendomsforvaltning En mulighet i et mylder av kommunale og interkommunale organisasjonsløsninger?

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

FORORD. Interkommunalt samarbeid SIDE 4. Kristiansandsregionen SIDE 10. Knutepunkt Sørlandet SIDE 16. Politisk styring SIDE 17

FORORD. Interkommunalt samarbeid SIDE 4. Kristiansandsregionen SIDE 10. Knutepunkt Sørlandet SIDE 16. Politisk styring SIDE 17 B i r k e n e s I v e l a n d K r i s t i a n s a n d L i l l e s a n d S o n g d a l e n S ø g n e V e n n e s l a innhold FORORD Interkommunalt samarbeid SIDE 4 Kristiansandsregionen SIDE 10 Knutepunkt

Detaljer