Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter"

Transkript

1 Bedriftsadvokatene i Advokatforeningen Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter Rettslige virkemidler

2 LITT OM SCHJØDT Et av Norges ledende advokatfirmaer - ca 150 advokater Det raskest voksende top tier advokatfirmaet i Norge 15 advokater med møterett for Høyesterett Klientene får tilgang på kompetanse fra hele firmaet Delt i to avdelinger rådgivning og tvist Dagens tema sorterer oftest under avdeling tvist Oppdrag typisk håndtert av noen fra prosedyregruppen ved behov - støtte fra gruppene arbeidsliv og IP Forebyggende handlinger sorterer under vår avdeling for rådgivning

3 OPPLEGGET Hva er informasjonstyveri Når, og hvordan, kan det oppstå? Hvilke regler beskytter mot informasjonstyveri? Nærmer om de mest praktiske reglene Hvordan beskytte seg mot informasjonstyveri Ulike former for beskyttelsestiltak Retningslinjer mv. Konsekvenser av informasjonstyveri Rettslige virkemidler ved informasjonstyveri Innsyn i e-post konti Bevissikring utenfor rettssak Midlertidig forføyning Sivilt søksmål Anmeldelse

4 HVA ER INFORMASJONSTYVERI? Uberettiget tilegnelse av andres informasjon Ikke eget straffebud som dekker dette i straffeloven Tyveribestemmelsen er ofte ikke aktuell «bortta gjenstand» Informasjon er imidlertid beskyttet i lovverket Markedsføringsloven 28 - «bedriftshemmeligheter» Markedsføringsloven 29 - «spesialbestemmelse - teknisk» Markedsføringsloven 25 «god forretningsskikk» Straffeloven. 294 nr. 2 og nr. 3 «forretnings- og driftshemmeligheter» Straffeloven 405 a «bedriftshemmeligheter» Ny straffelov (2005) ikke vedtatt Rettstilstanden videreføres Samler straffebud mot uberettiget tilegnelse av forretningshemmeligheter i én bestemmelse 207

5 HVORDAN SKJER INFORMASJONSTYVERI? Internt ansatte / utro tjenere Formidler informasjon til konkurrenter Overgang til konkurrerende virksomhet Ansatte/oppdragstakere melder overgang til konkurrent eller starter ny konkurrerende virksomhet Tar med seg konfidensiell informasjon Spredning av tilgangsdata Brukernavn/passord på avveie Tap av minnepinner og andre lagringsmedier Sikkerhetshull /sårbarheter Industrispionasje

6 HVILKEN TYPE INFORMASJON ER AKTUELL? Kontrakter Kundelister Prislister Anbudsinformasjon særlig priser Strategidokumenter tidspunkt for kampanjer etc. Testresultater, testrapporter Egenutviklede produktmetoder, oppskrifter mv. Tekniske tegninger, designskisser Programvare Øvrig konfidensiell og sensitiv informasjon, osv.

7 BEDRIFTSHEMMELIGHETER / FORRETNINGSHEMMELIGHETER Markedsføringsloven 28 Forbud mot rettstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter Praktisk og viktig bestemmelse Vilkår: Det må være en «bedriftshemmelighet» Vedkommende må ha fått kunnskap om hemmeligheten i «anledning av tjeneste-, tillitsverv- eller forretningsforhold» Eller «oppnådd kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens rettsstridige handling» Vedkommende må «rettsstridig utnytte hemmeligheten i næringsvirksomhet» I tillegg rammes også medvirkning, jf. 48

8 BEDRIFTSHEMMELIGHETER / FORRETNINGSHEMMELIGHETER Advokatfirmaet Schjødt AS Markedsføringsloven 29 Gjelder «tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller lignende tekniske hjelpemidler «Dekkes i all hovedsak av 28, men kan omfatte enkelte former for informasjon som ikke anses å være en bedriftshemmelighet Typisk aktuell ved samarbeidsprosjekter entreprise, produktutvikling osv. Markedsføringsloven 25 generalklausulen «god forretningsskikk næringsdrivende imellom» Mye påberopt i praksis dekker begge ovennevnte bestemmelser, men antatt at den er lite aktuell til å utfylle 28 og 29 på de områder de regulerer. Ikke straffbart med overtredelse av denne bestemmelsen

9 HVA ER EN BEDRIFTSHEMMELIGHET? Behandlet i Innstillingen fra konkurranselovkomiteen 1966 s. 48 Ot.prp. Nr. 57 ( ) Foretaksspesifikk informasjon (ikke kjent eller lett tilgjengelig for andre) Må være av betydning for virksomheten Typisk konkurransesensitiv informasjon Bedriften må ha truffet visse tiltak for å holde informasjonen hemmelig Merking av informasjonen Klausuler i kontrakter Følger naturlig av informasjonens karakter Avgrenset mot alminnelig kunnskap og erfaring

10 BESKYTTELSESTILTAK Regulering i arbeidsavtaler Konkurranseklausuler Kundeklausuler Ikke-rekrutteringsklausul Interne retningslinjer for databruk og informasjonsbehandling Innta IT-instruks som en del av arbeidsavtalen Overvåkning av databruk i egen virksomhet Typisk kontroll av informasjons som lastes opp til og ned fra virksomhetens dataområde Arbeidsmiljøloven kapittel 9

11 BESKYTTELSESTILTAK FORTS. IP klausuler gjøre disse klausulene vide nok Taushetserklæringer/NDA Bruk av konvensjonalbot Retningslinjer om lagring av e-post Typisk smart å innarbeide rutiner om lagring av e- postkorrespondanse i saksmapper / prosjektmapper Innsyn i e-post speiling av inbox Speiling av ansattes brukerområder

12 KONSEKVENSER AV BRUDD Straff Påbud om stans av rettstridige handlinger Erstatning Vederlag Lisensavgift Vinning

13 OVERSIKT OVER ULIKE RETTSLIGE VIRKEMIDLER Innsyn i e-post konti Bevissikring utenfor rettssak Midlertidig forføyning Sivilt søksmål Anmeldelse Svært viktig å handle raskt Men samtidig ikke overilt. Vurdering av hvilke virkemidler som er aktuelle Hvilke skal kombineres og i hvilken rekkefølge Hindre bevisforspillelse hvis aktuelt

14 INNSYN I E-POST KONTI Regulert i personopplysningsforskriften kap. 9 Som hovedregel ikke adgang til å gjøre innsyn i arbeidstakers e-postkasse. Unntak dersom innsyn kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed Unntak ved velbegrunnet mistanke om grovt brudd på pliktene som følger av arbeidsforholdet Kan være smart å speilkopiere e-postkasse og brukerområde først før det vurderes innsyn

15 INNSYN I E-POST KONTI Fremgangsmåte ved innsyn Ansatte eller tidligere ansatte skal så langt som mulig varsles i forkant og gis mulighet til å uttale seg Eventuelt varsel skal inneholde informasjon om hvorfor vilkår anses oppfylt og info om rettigheter Kan unnlate varsling dersom det f. eks er bevisforspillelsesfare men speiling kan sikre dette. Skal uansett underrettes så snart det er gjennomført innsyn Standard gebyr for overtredelse kroner.

16 BEVISSIKRING UTENFOR RETTSSAK PLIKT TIL BEVISFREMLEGGELSE Tvl 21-5: Allmenn forklarings- og bevisplikt Plikt for enhver til å gi forklaring og fremlegge dokumentasjon som kan utgjøre bevis i en rettssak. 5-3: Den som varsler eller bestrider et krav har bevisplikt forut for saksanlegg. Unntak i kap. 22 (bevisforbud/bevisfritak) Tvl 22-10: Bevisfritak for forretningshemmeligheter Part/vitne kan nekte å gi tilgang til bevis som kan røpe en forretningshemmelighet. Retten kan likevel gi pålegg om at beviset skal føres.

17 BEHOVET FOR SIKRING AV BEVIS FØR RETTSSAK Uoversiktlig situasjon, usikkerhet med hensyn til om ens rettigheter er krenket og evt. i hvilken grad. Eks: Er kundelistene tatt og er de benyttet? Er forretningshemmeligheter benyttet til å utvikle et konkurrerende produkt? Motparten sitter på alle bevisene Høyt konfliktnivå, ofte kombinert med manglende innsyn Mistanke om at dokumenter kan forsvinne eller bli manipulert; en e-post, en tegning, en linje i en presentasjon. Behov for å fryse bevissituasjonen uten mulighet for at motparten påvirker bevisene ikke bare for å hindre bevisforspillelse, men også vurdere egen rettsposisjon Muliggjør forhandlinger uten rettssak kan forsterke forhandlingsposisjonen

18 DRAMATISK, MEN EFFEKTIVT RETTSMIDDEL Hvis man får medhold i begjæringen uten at motpartens varsles sikringsfase som må planlegges nøye Namsmann og medhjelpere, evt. med bistand fra politiet, lokaliserer hvor bevis befinner seg går inn og sikrer Speilkopierer servere, datamaskiner, e-postkasser og tar kopier av mapper og andre dokumenter, stiller spørsmål til ansatte Beslagene er normalt svært omfattende Oppleves som et dramatisk inngrep men det vedvarer ikke fordi all originaldokumentasjon beholdes Deretter fremleggelsesfase, som tar tid Parallell til politibeslag her har saksøker kontrollen

19 BEVISSIKRING UTENFOR RETTSSAK Tidligere ingen regel som ga adgang til bevisopptak uten varsel til motparten Ansett utilstrekkelig for å oppfylle Norges forpliktelser etter TRIPS-avtalen, som trådte i kraft 1. januar 1995 og som gir vern for immaterielle rettigheter Ledet til vedtakelse av tvml 271 a i Uklart hvordan regelen skulle praktiseres. Videreført med mer presise bestemmelser i tvl kap 28. Generelle regler, ikke begrenset til immateriarettigheter. Nokså ukjent rettsmiddel kan være svært nyttig

20 EKSEMPEL FRA PRAKSIS Utenlandsk firma hadde monopol og patent på en høyreist og smal heiseanordning til bruk på oljeboringsskip. Pågikk skreddersøm på løsningen til et gitt skip over en toårsperiode. Sendte skipseieren mengder med konfidensiell informasjon i hele perioden. Ved kontraktstildelingen gikk kontrakten til et norsk selskap, som etter få måneder leverte en tilnærmet identisk heiseanordning til skipet i Singapore. Mistenkte at patentet var krenket og/eller at det norske selskapet/skipseieren hadde gjort rettsstridig bruk av forretningshemmeligheter. Bestridt uten å ville fremvise dokumentasjon på hvordan utviklingen kunne gå så raskt. Innga begjæring om bevissikring 9. oktober Medhold, bevis sikret. Begjært muntlige forhandlinger. Kjennelsen opphevet. Påanket og begjært oppsettende virkning. Muntlige forhandlinger i lagmannsretten, som opprettholdt bevissikringen og stadfestet opprinnelig kjennelse. Anke til HR ble forkastet. Først nå kjennelse fra tingretten om mandat til den sakkyndige. Kan påankes. Sakkyndig fremdeles ikke oppnevnt. Sannsynligvis minst et år før tilgang til bevis, ca. tre år etter at begjæringen ble inngitt.

21 NÆRMERE OM BEGJÆRINGEN, 28-3 Inngis ved hovedsakens verneting. Motpart er den begjæringen retter seg mot, samt den det vil bli reist krav mot. Bevissikringen kan iverksettes straks dersom dette er nødvendig for å sikre beviset. Om mulig skal motparten varsles og være representert under sikringen. Unntak hvis grunn til å frykte at varsel vil kunne hindre bevissikringen vil som regel bli krevet. Saken holdes hemmelig for motpart og omverdenen inntil sikringen er gjennomført. Frist for saksøkte på to uker for å begjære muntlige forhandlinger. Potensielt erstatningsansvar for uberettiget sikring. Retten kan pålegg sikkerhetsstillelse for kostnader som vil påløpe og mulig erstatningsansvar.

22 LOVENS VILKÅR 28-2 Vilkårene for bevissikring Bevissikring kan begjæres når beviset kan få betydning i en tvist hvor den som setter fram begjæringen, vil kunne bli part eller partshjelper, 1 og det enten er en nærliggende risiko for at beviset vil gå tapt eller bli vesentlig svekket, eller av andre grunner er særlig viktig å få tilgang til beviset 2 før sak er reist fjerde ledd Dersom det er grunn til å frykte at varsel til motparten vil kunne hindre at beviset sikres, kan retten treffe avgjørelse om at bevissikring skal holdes før motparten varsles.

23 LOVENS VILKÅR - TOLKNING Grunnvilkåret; «kan få betydning i en tvist» Kun krav til rettslig interesse Konstatert i flere avgjørelser fra lagmannsrettene, f. eks. RG 2011 s. 457: «Grunnvilkåret om at bevis som kreves sikret, kan få betydning i en fremtidig tvist og at den som setter frem begjæringen vil kunne bli part, er en presisering av det alminnelige kravet til rettslig interesse». Endelig fastslått i HR U: «Utvalget peker spesielt på at tvisteloven 28-2 om bevissikring utenfor rettssak ikke inneholder et vilkår om at hovedkravet må sannsynliggjøres før begjæringen kan tas til følge.»

24 TOLKNINGEN FORTS. Partens pretensjon om at dokumentene har rettslig interesse ikke avgjørende, jf. kjennelse fra Agder lagmannsrett 13. februar Domstolen prøver om de bevis som søkes sikret har rettslig interesse for det krav saksøkeren pretenderer å ha. I realiteten representerer grunnvilkåret en lav terskel som ofte vil være oppfylt.

25 TO ALTERNATIVE TILLEGGSVILKÅR «nærliggende risiko for at beviset vil gå tapt eller bli vesentlig svekket» Sakens alvor og involverte verdier; straffbare handlinger? Elektroniske bevis enkle å slette/manipulere Konfliktnivået Motvilje mot å opplyse saken Tidligere klanderverdig opptreden Fastlåst posisjon ved at motparten avviser ansvar Oftest dette vilkår som anses oppfylt også overfor svært profesjonelle parter. Hvis oppfylt normalt heller intet forvarsel før sikringen

26 TO ALTERNATIVE TILLEGGSVILKÅR «eller [det] av andre grunner er særlig viktig å få tilgang til beviset før sak er reist» Unntaksregel med snevert anvendelsesområde, jf. NOU 2001:32 s. 988: «I tvisteloven er det et mål å legge til rette for løsninger gjennom forhandlinger før det er reist sak, og reglene må da være slik at partene har et ordentlig grunnlag å forhandle på. Det må også - selvfølgelig - være et mål at reglene er slik at de hindrer at søksmål anlegges på et uholdbart faktisk grunnlag. Skal dette oppnås, må det være et krav om åpenhet om faktiske forhold av betydning også før sak reises. Det må - innen rimelige rammer - kunne pålegges potensielle motparter å gi tilgang til bevis.» Nødvendig med bevistilgang for å vurdere egen rettsstilling; de bevis som søkes sikret må være sentrale for denne vurdering Bedre enn å reise usikker sak og deretter fremme provokasjoner

27 KRAV TIL SPESIFISERING Krav til spesifisering av de bevis som begjæres sikret, jf. 28-4, jf første ledd. Modifiseres i 26-6 annet ledd hvis spesifikasjonskravet er uforholdsmessig vanskelig å etterkomme og det er en nærliggende mulighet for at kravet kan gi tilgang på bevis. Dette er normalsituasjonen ved bevissikring man vet ikke nøyaktig hva man leter etter. Anerkjent med lempelige krav til spesifikasjon ved bevissikring, jf. bl.a. Rt 2006 s. 626A.

28 KRAV TIL SPESIFISERING FORTS. Kjennelse Eidsivating ; LE : «Lagmannsretten er videre kommet til at begjæringen fra Andritz i tilstrekkelig grad spesifiserer hvilke bevis som skal sikres, jf. referatet i tingrettens kjennelse av 28. februar Det anses uforholdsmessig vanskelig for rekvirenten, som ikke har hatt tilgang til materialet, å foreta en mer konkret spesifikasjon, jf. tvisteloven 26-6 annet ledd. Lagmannsretten finner at det er en nærliggende mulighet for at begjæringen kan gi tilgang til bevis.» Intet strengt spesifikasjonskrav på sikringsstadiet også fordi det kommer en fremleggelsesfase.

29 SAKSØKERS ERSTATNINGSANSVAR Objektivt erstatningsansvar for tap etter 28-3 femte ledd første punkt dersom saksøker ikke har det krav eller den rettighet som bevissikringen kunne tjene til å sikre. Eksempel: Objektivt ansvar hvis A ikke har det patent man hevdet det kunne være gjort inngrep i. Derimot intet ansvar hvis han har patentet, men det ikke finnes bevis for inngrep. Alminnelig erstatningsansvar for tap dersom det ved etterfølgende muntlig forhandling viser seg at begjæringen var ugrunnet fordi det forsettlig eller uaktsomt ble gitt uriktige eller villedende opplysninger om hvorfor det var grunn til å foreta bevissikringen, jf femte ledd annet punkt.

30 ANSVAR FOR SAKSKOSTNADER Hovedregel om at saksøker plikter å betale motpartens utgifter og øvrige utgifter ved bevissikringen, jf første ledd. Snevert unntak i 28-5 annet ledd dersom motparten uten rimelig grunn har motsatt seg å medvirke til sikringen eller uten rimelig grunn har bestridt begjæringen. Bevissikring kan bli langvarig og kostbart vær beredt på at saksøker må betale alt.

31 FREMLEGGELSESFASEN Bevis er på dette stadiet allerede sikret og deponert Saksøker skal ikke gis tilgang til bevisene før avgjørelsen er rettskraftig, jf fjerde ledd. Behov for å gjennomgå materialet for å sortere ut dokumentasjon som ikke er relevant eller som er underlagt bevisforbud/bevisfritak. Bør i praksis gjøres av uavhengig sakkyndig oppnevnt av retten, jf. 28-4, 27-2 fjerde ledd og kap. 25. Avgir rapport til retten som bestemmer hva saksøker skal få tilgang til. I praksis: Strid om mandatutforming og hvem som skal oppnevnes. Det går normalt lang tid før saksøker får bevistilgang, men saken er ofte løst før den tid.

32 HENSYN Å IVARETA I BEGJÆRINGEN Vær grundig og pedagogisk inngripende vedtak som baseres på begjæringen uten kontradiksjon Påvis at saksøker har et krav eller en rettighet som kan være krenket. Påvis at et eller begge tilleggsvilkår er oppfylt fremhev behovet for bevissikring. Vær nøktern og nøyaktig, ikke gå for langt ellers risiko for ansvar. Spesifiser hva som søkes sikres så godt som mulig. Vær åpen på at sikret materiale vil kunne inneholde motpartens forretningshemmeligheter og at man ikke ønsker innsyn i dette. Løses i fremleggelsesfasen. Beskriv prosessen frem til bevisfremleggelsen mange dommere er ukjent med bevissikring Ikke krev tilgang til bevis uten å involvere uavhengig tredjepart. Da lettere å få medhold og vanskeligere for motparten å nekte tilgang.

33 PRAKTISK PLANLEGGING AV SIKRINGEN Få som har erfaring med den praktiske gjennomføringen Kontakt med dommer og namsmann om hvordan sikring skal utføres og om oppnevning av medhjelper bør ha datateknisk kompetanse for å speile servere mv. Skaff oversikt over lokasjoner; arkiv, innganger, ansatte, kontortid, serverpark, IT-systemer osv..

34 PRAKTISK PLANLEGGING AV SIKRINGEN FORTS. Høyt stressnivå ikke minst hos motpart. Sikringens integritet og omfang overlates fullt ut til namsmann og medhjelper som sikrer iht. kjennelsen. Saksøker bør ikke delta i sikringsaksjonen. Materialet kopieres og deponeres hos namsmannen, med nøyaktig protokollat over alt som er kopiert. Informasjon til omverdenen bør ikke forekomme. Saksøkte vil gjerne argumentere med omdømmebelastning, saksøker bør ikke bidra..

35 PRAKTISK ETTER SIKRINGEN Mulige etterfølgende muntlige forhandlinger. Retten tar stilling til om sikringen opprettholdes eller endres. Hvis kjennelsen oppheves anke og begjæring om oppsettende virkning. Vil normalt bli innvilget for at sikringen ikke skal ha vært forgjeves. Sikringen blir stående; diskusjon om oppnevning av sakkyndig og mandat fastsettes av retten Rapport om bevisene fra den sakkyndige Spørsmål om tilgang til bevisene avgjøres av retten Saksøker gis tilgang Videre skritt. Ingen frist, men pass på foreldelse - prosessen kan ta mer enn tre år. Kan være aktuelt å avbryte frist ved forliksklage.

36 PRAKTISK REAKSJON SOM MOTPART Situasjon med høyt stressnivå Samarbeid med namsmannen/medhjelper Søk advokatbistand Ha representant tilstede, gjerne også advokat Innhent informasjon kjennelse og eventuelt begjæring Klarlegge bakgrunn, berørte parter og påstander Før logg over det som skjer Frist på to uker for å begjære muntlige forhandlinger

37 MIDLERTIDIG FORFØYNING HVA ER FORMÅLET? Advokatfirmaet Schjødt AS Stanse ulovlige handlinger Reetablere lovlig situasjon Sikre at krav ikke faller bort i realiteten Hindre skadelig adferd Man må være klar over konsekvensene Kan være svært inngripende Kan føre til økonomisk tap for saksøkte Tvl (1)

38 MIDLERTIDIG FORFØYNING Tvisteloven kapittel 34 Hovedkrav og sikringsgrunn må sannsynliggjøres jf. tvl 34-2 (1) Unntak, tvl (2) fare ved opphold da er det intet vilkår at hovedkravet skal sannsynliggjøres To alternative sikringsgrunner Tvl (a) «saksøktes adferd» gjør det nødvendig med en forføyning for at «gjennomføringen av kravet ellers vil bli vanskeliggjort» Tvl (b) nødvendig med forføyning for «å avverge vesentlig skade eller ulempe» Uansett en forholdsmessighetsvurdering tvl 34-1 (2)

39 VILKÅR FOR MIDLERTIDIG FORFØYNING FORTS. Tvl (1) a) «Når saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort» Mest aktuelt der saksøkte skal oppfylle sin plikt en gang for alle «saksøktes adferd» - krav om årsakssammenheng «vesentlig» - setter terskelen saml (2) Forføyning må være «nødvendig» for å sikre kravet Ikke aktuelt ved foregrepet fullbyrdelse av hovedkravet

40 VILKÅR FOR MIDLERTIDIG FORFØYNING FORTS Tvl (1) b) «Når det finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for.» Foregrepet fullbyrdelse av hovedkravet mulig Videre anvendelsesområde enn bokstav a Rt s. 108: bokstav b "åpne[r] for en sammensatt vurdering av hvor viktig det omtvistede rettsforhold er for saksøkeren, hvor stort behov saksøkeren har for midlertidig forføyning, hvor inngripende midlertidig forføyning vil være, saksøktes atferd mv."

41 VILKÅR FOR MIDLERTIDIG FORFØYNING Forholdsmessighetsvurdering Tvl 34-1 (2) «Midlertidig forføyning kan ikke besluttes dersom den skade eller ulempe som saksøkte blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyning blir besluttet» Hovedkravets verdi Kan erstatning i etterkant være tilstrekkelig? Forføyningens karakter Partenes forhold Hvor sannsynlig er hovedkravet?

42 RETTENS SLUTNING - VIRKNING AV MIDLERTIDIG FORFØYNING Rettens slutning tvl (1) unnlate foreta eller tåle en handling miste besittelse av formuesgode Viktig å være nøyaktig i påstandsutformingen Men retten står rimelig fritt

43 MIDLERTIDIG FORFØYNING HVA KAN DET GÅ UT PÅ? Stans i markedsføring / salg Forbud mot å benytte informasjon Sikre etterlevelse av konkurranseklausul Forbud mot å inngå kontrakter eller for øvrig foreta konkrete rettslige disposisjoner Kontaktforbud Osv.

44 MIDLERTIDIG FORFØYNING EKSEMPLER FRA PRAKSIS Eksempel 1: Utro tjener som vurderte å gå over til konkurrent hjelp konkurrenten med å forhandle frem gunstige avtaler og overta rettslig posisjoner fra nåværende arbeidsgiver Mye av hjelpen besto i å overlevere informasjon Resulterte i forføyning med kontaktforbud osv. Eksempel 2 Tidligere ansatte lastet ned store mengder forretningshemmeligheter i oppsigelsestid ble påvist brukt hos ny arbeidsgiver i anbudskonkurranser Bevissikring utenfor rettssak, oppsigelser, forføyning erstatningssak mv. Eksempel 3: Selvstendig oppdragstaker overleverte kundelister med utfyllende informasjon om kontaktpersoner, prislister og budsjett mv. til konkurrent Ble oppdaget tidlig Politianmeldelse uklart om det forelå økonomisk tap

45 SIVILT SØKSMÅL Det «normale» rettsmiddel ved informasjonstyveri To aktuelle kravstyper Forbud mot uberettiget bruk (fastsettelsesdom) Erstatning (fullbyrdelsesdom) Særlige utfordringer ved krenkelser av immaterialrettigheter Sannsynliggjøre tap Årsakssammenheng mellom rettsstridig handling og tap Søkes løst med regler om vinningsavståelse og vederlagskrav

46 SÆRSKILTE ERSTATNINGSREGLER Egne regler om vederlag og erstatning ved inngrep i ulike immaterielle rettigheter: patentloven 58 kretsmønsterloven 6 planteforedlerloven 23 designloven 40 varemerkeloven 58. markedsføringsloven 48b Ved forsettlig eller uaktsomt inngrep har rettighetshaver som et minimum krav på vederlag tilsvarende rimelig lisensavgift for den aktuelle utnyttelsen. I tillegg har rettighetshaver krav på erstatning for ytterligere tap som inngrepet har medført - tap som går ut over en rimelig lisensavgift.

47 SÆRSKILTE ERSTATNINGSREGLER FORTS. Hvis rettighetshaver ikke har lidt tap, kan han likevel kreve vederlag tilsvarende en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Vederlagsregelen sikrer at rettighetshaver alltid vil ha krav på en minimumskompensasjon ved inngrep. Begrunnelsen er at rettighetshaver uten en slik regel ofte ville blitt underkompensert fordi det er vanskelig å påvise tap. Rettighetshaver kan ikke kreve vederlag utmålt som rimelig lisensavgift i tillegg til erstatning for økonomiske tap dersom dette vil innebære dobbelkompensasjon.

48 ÅNDSVERKLOVEN «55. 1 Skade som voldes ved overtredelse som nevnt i 54 eller ved overtredelse av 49 første ledd, kan kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Er opphavsmanns eller en utøvende kunstners rett, eller den avbildedes rett etter 45c, krenket forsettlig eller grovt uaktsomt, kan retten dessuten tilkjenne ham et pengebeløp som oppreisning for skade av ikke-økonomisk art. Selv om gjerningsmannen har handlet i god tro, kan den fornærmede uansett skadens størrelse kreve utbetalt nettofortjenesten ved den ulovlige handling» Rt 2009 s. 1568; intet tap, ingen nettofortjeneste, ikke grunnlag for oppreisning likevel kompensasjon basert på ulovfestede vederlagsregler: «Vederlaget bør setjast til det som er eit rimeleg vederlag for bruken».

49 EKSEMPEL 1 FRA PRAKSIS Tre konsulenter ga samtidig oppsigelse og gikk til konkurrerende selskap Bundet av bestemmelse i arbeidskontrakt som forbød forsøk på å overføre tidligere kunder til ny arbeidsgiver Åtte sentrale kunder meldte overgang til ny arbeidsgiver straks etter overgangen. Ansett mistenkelig, varslet erstatningskrav. Innsyn i e-post avdekket ikke misligheter Hvis kontakt sannsynligvis skjedd hos ny arbeidsgiver. Vanskelig bevissituasjon, men saken for liten til å begjære bevissikring. Uklar grense mellom illojal påvirkning av kunder og nøytral orientering om at man bytter jobb. Også en rettmessig orientering kan lede til at kunden blir med. Kunden vil ofte være «på parti» med konsulenten de følger vanskelig å skaffe bevis for illojal påvirkning Forlikt før søksmål begrenset erstatning fra ny arbeidsgiver

50 EKSEMPEL 2 FRA PRAKSIS Konsulent engasjert av oljeselskap for å bistå i en teknologikonkurranse for å løse et gitt problem. Konsulenten evaluerte alle innsendte bidrag, men ingen løste problemet. Konsulenten kom selv opp med en løsning som videreutviklet ideen fra et av de evaluerte bidragene. Orienterte nærmeste overordnede, men fikk ingen tilbakemelding. Konsulenten patenterte løsningen selv etter at konsulentoppdraget var avsluttet. Oljeselskapet gikk til søksmål og krevde patentet overført til seg som reell eier av oppfinnelsen, jf. patentloven 53 første ledd. Subsidiært ble det krevet at han fikk forbud mot å utnytte oppfinnelsen fordi utviklingen bygget på rettstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter, jf. mfl 28 og strl. 294

51 EKSEMPEL 2 FRA PRAKSIS FORTS. Dom fra Oslo tingrett 14. mai 2010 Konsulenten hadde gjort en selvstendig oppfinnelse, men også bygget på og videreutviklet teknologi som tilhørte oljeselskapet. Patentet ansett som stiftet i sameie, hvoretter en ideell andel på 50 % ble overført til oljeselskapet. Konsulenten hadde gjort rettsstridig bruk av bedriftshemmeligheter. Utnyttelsen hadde gitt ham et patent han ellers ikke ville fått. Retten mente det ikke ville være mulig å utnytte patentet uten å fortsette en urettmessig bruk av forretningshemmelighetene. Retten påla ham forbud mot å utnytte oppfinnelsen i hele patentets vernetid.

52 EKSEMPEL 3 FRA PRAKSIS Hæhre saksøkt av Mesta; erstatning/vederlag/berikelse på MNOK 450 Påstand; rettsstridig rekruttering av fire ansatte i Mestas tunnelavdeling, samt rettsstridig utnyttelse av Mestas forretningshemmeligheter Mesta hevdet å være påført stort tap ved at de fire sluttet konsernet raknet I tillegg påstand om at Hæhre fikk et springbrett til sin nye tunnelsatsning ved å bygge på Metas forretningshemmeligheter fra tidligere tunnelprosjekter og ved å få de fire nye «om bord» - vederlag/berikelse Hæhre ble politianmeldt for rettsstridig bruk av forretningshemmeligheter straffesak som endte med frifinnelse 13. april Hæhre også frifunnet i den sivile saken ved Asker og Bærum tingretts dom 14. juni 2012 Mesta anket

53 EKSEMPEL 3 FRA PRAKSIS FORTS. Omfattende sak - ankeforhandling over åtte uker våren 2014 Hæhre igjen frifunnet ved Borgarting lagmannsretts dom 3. oktober 2014 (LB ). Ikke anket, rettskraftig. Lagmannsretten konkluderte med at rekrutteringen ikke var rettsstridig: «Hverken lojalitetsplikten eller markedsføringsloven kan praktiseres så strengt at det virker hemmende på konkurransen og hindrer en naturlig mobilitet i arbeidsmarkedet». «Dersom rekruttering skal finnes stridende mot markedsføringsloven 1, synes det nærmest å måtte skje på en svært illojal og utilbørlig måte, jf. Veen side 75». «Hæhres rekruttering av de Mestaansatte kan etter lagmannsrettens oppfatning ikke betegnes som illojal og utilbørlig». Heller ikke grunnlag for vederlags- eller berikelseskrav:

54 EKSEMPEL 3 FRA PRAKSIS FORTS. «Vederlagskrav er et rimelig vederlag for urettmessig utnyttelse av andres ting, rettighet eller innsats. Vinningsavståelseskrav er et krav på avståelse av den vinningen som krenkeren har oppnådd.» «Ifølge Monsen anses det som avklart i norsk rett at det gjelder en alminnelig regel om vederlagskrav. Etter lagmannsrettens oppfatning gir ikke rettspraksis grunnlag for å oppstille en såpass generell regel. Av dette trekker lagmannsretten den slutning at det ikke er tilstrekkelig for å kreve vederlag at motparten ulovlig har forføyet over en annens eiendom. Til en viss grad må det også i slike tilfeller bero på en konkret vurdering om vederlag skal tilkjennes.» «Mesta har ikke lidd et direkte økonomisk tap som følge av kopieringen og nedlastningen. Det er kun foretatt kopiering, slik at materialet fortsatt er tilgjengelig for Mesta. Det omstridte materialet har heller ingen omsetningsverdi. Det inneholdt ingen bedriftshemmeligheter eller andre sensitive opplysninger, og både Tunli og Hæhre er frifunnet i straffesaken for å ha røpet slik informasjon.» «Hæhre hadde liten nytte av Mestas erfaringstall. Ved kalkulasjon av et tunnelprosjekt kan det ikke i særlig grad bygges på tidligere erfaringstall, iallfall ikke andres. De dokumentene som A kopierte, har, så vidt lagmannsretten skjønner, størst betydning som huskeliste for ham. Den bruk som A måtte ha gjort av dem, er ikke tilstrekkelig til å tilkjenne Mesta vederlag.

55 ANMELDELSE Anmeldelse kan være adekvat handling ved informasjonstyveri Fordeler Setter standarden for at slike handlinger ikke aksepteres Politiet kan beslaglegge og sikre bevis (uten kostbar sivilrettslig bevissikring) Påtalemyndigheten kan i tilfelle av straffesak fremme erstatningskrav Ulemper Tar konflikten til et nytt nivå Sjelden politiet vil reagere må være særlig grovt Henleggelse kan gi et skinn av at forholdet ikke var særlig klanderverdig Stor belastning for de anmeldte

Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter.

Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter. Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter. Advokat Thomas Smedsvig Artntzen de Besche Advokatfirma Stavanger DA Rosenkildehuset

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Prosessuelle temaer. v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link

Prosessuelle temaer. v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link Prosessuelle temaer v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link Dagens tema 1) Der saksøkte ikke får befare eiendommen; Bevisopptak i rettssak og bevissikring utenfor rettssak (tvl. kap. 27 og 28)

Detaljer

Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing

Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing Inngrep hva nå? Prosessuelle grep Få frem de riktige opplysningene og bevisene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Designinngrep hva gjør jeg når noen utnytter min innsats? Rettigheter til design 28. januar 2009

Designinngrep hva gjør jeg når noen utnytter min innsats? Rettigheter til design 28. januar 2009 Designinngrep hva gjør jeg når noen utnytter min innsats? Rettigheter til design 28. januar 2009 Politianmeldelse Ikke offentlig påtale fornærmede må begjære påtale Hovedregel at styret på vegne av selskapet

Detaljer

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert?

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? Av partner advokat Torkel Tveit og partner advokat Erik Myhr Nilsen Navn Dato Ny regulering Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.

Detaljer

Når ansatte går til konkurrerende virksomhet. Advokatene Christel Søreide og Georg Abusdal Engebretsen

Når ansatte går til konkurrerende virksomhet. Advokatene Christel Søreide og Georg Abusdal Engebretsen Når ansatte går til konkurrerende virksomhet Advokatene Christel Søreide og Georg Abusdal Engebretsen Oslo, 12. oktober 2017 Informasjonssikkerhet Teknologibeskyttelse Datatyveri Risikohåndtering Forretningshemmeligheter

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL NOTAT Til Fra Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal Dato 18. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KONTROLL AV

Detaljer

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo 26. november 2015 2 Filmet ansatte med skjult kamera De nye eierne av Norsk Kylling har funnet flere kamera

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. januar 2018 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Fredrik Berg til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

HELP ID-tyveriforsikring

HELP ID-tyveriforsikring HELP ID-tyveriforsikring Individuell avtale for kredittkortkunder av Santander Forsikringsvilkår av 1. januar 2018 1. Hvem er omfattet av forsikringen 2 2. Hva dekkes av forsikringen 2 2.1 Dekningsområder

Detaljer

SIVILRETTSLIG BEVISSIKRING UTEN VARSEL TIL MOTPARTEN

SIVILRETTSLIG BEVISSIKRING UTEN VARSEL TIL MOTPARTEN Waterhole, 20. oktober 2009 SIVILRETTSLIG BEVISSIKRING UTEN VARSEL TIL MOTPARTEN Advokatfullmektig Sven Farbrot OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN TRONDHEIM TROMSØ HAMMERFEST 1. Innledning Etter tvl. 28-3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

Lovvedtak 53. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 261 L ( ), jf. Prop. 81 L ( )

Lovvedtak 53. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 261 L ( ), jf. Prop. 81 L ( ) Lovvedtak 53 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 261 L (2012 2013), jf. Prop. 81 L (2012 2013) I Stortingets møte 29. april 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER. Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge

UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER. Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge Advokatfirmaet Thommessen AS Bergen Næringsråd 18. februar

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 42 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 42 Jf. Innst. O. nr. 27 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) År 2008 den 7. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet 27. mars 2014 Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 Om foredragsholderen Hans Jørgen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER. Advokat Kari Bergeius Andersen HVOR ER VI?

KONKURRANSEKLAUSULER. Advokat Kari Bergeius Andersen HVOR ER VI? KONKURRANSEKLAUSULER Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no HVOR ER VI? Innledning - temaet: Konkurranseklausuler Avtaleklausuler som begrenser arbeidstakeres mulighet til å konkurrere med tidligere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( )

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( ) Lovvedtak 87 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2015 2016), jf. Prop. 68 L (2015 2016) I Stortingets møte 8. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

SØR-TRØNDELAG TINGRETT

SØR-TRØNDELAG TINGRETT SØR-TRØNDELAG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 27.05.2013 i Sør-Trøndelag tingrett Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13-072303TVI-STRO og 13-067076TVA-STRO Dommerfullmektig Lars Inderberg Vodal, med alm. fullmakt

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bårdsen i HR-2013-02212-U, (sak nr. 2013/1641), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. mai 2011 avsa Høyesterett beslutning i HR-2011-00898-A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

TILSVAR. Til. Sunnhordiand tingrett. Sak nr TVI-SUHO 28. september 2010 * * *

TILSVAR. Til. Sunnhordiand tingrett. Sak nr TVI-SUHO 28. september 2010 * * * THO MIV ESSEN ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS Strandgaten 209 Postboks 1970 Nordnes, N0-5817 Bergen Telefon +47 55 30 61 00 Telefaks +47 55 30 61 01 Foretaksregisteret Org nr NO 957 423 248 MVA www.thommessen.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Hva er problemet med dagens varslingsprosedyrer?

Hva er problemet med dagens varslingsprosedyrer? Hva er problemet med dagens varslingsprosedyrer? Det må legges til rette for anonymisert varsling en kulturell antagelse Hva varsles det mest om? Hvordan håndtere flertallet av varslingssakene Hva har

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 8 Jf. Innst. O. nr. 3 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) År 1999 den 26. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon - ordensstraff Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter tjenestemannsloven

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar 2015 www.svw.no Immaterielle rettigheter Beskyttelse

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer