Strategisk plan Høgskolen i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark"

Transkript

1 Strategisk plan Høgskolen i Hedmark

2 Virksomhetsidé Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Forskningen er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid styrker og beriker høgskolens utdanningsprogram og forskning. Høgskolen utdanner doktorgradskandidater innenfor to områder: anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Her har høgskolen også ansvar for grunnforskning. Høgskolen er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Hedmark og Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til universitetsnivå. Høgskolen er organisert som en flercampusinstitusjon i fire vertskommuner: Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal. Høgskolen tilbyr utdanninger på campus og som fleksible utdanningstilbud. Dette legger til rette for livslang læring. Høgskolen har også en omfattende oppdragsvirksomhet som svarer på regionale og nasjonale behov for etter- og videreutdanning og som gjennom forskningsoppdrag bidrar med ny viten på konkrete utfordringer i arbeids- og samfunnsliv.

3 Visjon Kunnskapsutvikling for og med arbeidsog samfunnsliv på vei mot universitet 1

4 Verdier Nærhet Høgskolen i Hedmarks utdanningsmiljø skal kjennetegnes ved Nærhet i samhandling mellom studenter og lærere Nærhet mellom teori og praksis Nærhet på campus Nærhet mellom studenter og administrasjon Høgskolen i Hedmarks forskningsmiljø skal kjennetegnes ved Praksisnærhet Nærhet mellom utdanning og forskning Nært samarbeid i forskergrupper Høgskolen i Hedmarks arbeidsmiljø skal kjennetegnes ved Nær samhandling på tvers av avdelinger og enheter

5 Kvalitet Ansvar Utdanninger som fyller kvalitetskrav fra akademia og arbeidslivet Utdanninger som lærer studenter å finne og kritisk vurdere informasjon og legger vekt på endringsog utviklingskompetanse Utdanninger som er internasjonalt orienterte At studenter og ansatte sammen tar ansvar for å fremme et inkluderende læringsmiljø med respekt for mangfold, likestilling, ansvar for demokrati og en bærekraftig utvikling Utdanningsprogram med ansvar for å utbre forståelse for vitenskapelige verdier, de mange sannheter, vitenskapelige og kunstneriske metoder Et aktivt studentdemokrati i samspill med avdelingsog høgskoleledelse Forskning som fyller akademiske kvalitetskrav og er tett på samfunnets utfordringer Aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter for å fremmer forskningskvalitet Respekt for akademisk frihet og grunnleggende akademiske verdier Ansvar for en kritisk, uavhengig og forskningsetisk bevisst kunnskapssøking Ansvar for å formidle forskningsresultater og for at forskning blir tilgjengelig Profesjonelle medarbeidere med stå-på-vilje og evne til utvikling og samhandling Samspill mellom tydelig, involverende lederskap og ansvarsbevisst engasjert medarbeiderskap Likestilling, mangfold og respekt 3

6

7 Strategisk mål Kompetanse- og institusjonsbygging mot universitetsstatus Høgskolen i Hedmark arbeider målrettet for å kvalifisere seg til universitetsstatus og for å få en sentral posisjon i et framtidig flercampusbasert Innlandsuniversitet. Høgskolen samarbeider med høgskoler og universiteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt og driver en institusjonsbyggende kompetansepolitikk. Høgskolen arbeider aktivt for å styrke kompetansen i Hedmark og Innlandet og bidrar til et mer kunnskapsbasert arbeids- og samfunnsliv og til økt kultur for læring og høyere utdanning i regionen. Samtidig spiller høgskolen en viktig rolle i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanning og forskning og er seg sitt medansvar for en bærekraftig utvikling bevisst. I den nasjonale profileringen styrkes høgskolens spissede kompetanse på de strategiske forskningsområdene og på fagområder der høgskolen har master- og PhD-grader. Internasjonalt styrkes samarbeidet med Karlstads universitet, med andre nordiske, europeiske, nord-amerikanske institusjoner og Nord-sør-samarbeidet med særlig vekt på land i sørlige Afrika og Indonesia. Nettverksarbeidet organiseres slik at det fremmer kvalitet i utdanning og forskning og institusjonsbyggingen mot universitetsstatus. Høgskolen kjennetegnes ved høye ambisjoner på egne vegne og høye forventninger fra mange interessegrupper. Med høye krav til alle medarbeidere er det viktig at ansatte trives og føler tilhørighet til arbeidsplassen. Det gjennomføres jevnlige medarbeiderundersøkelser som aktivt følges opp, slik at høgskolen videreutvikler et positivt arbeidsmiljø. Samspillet mellom lederskap og medarbeiderskap er grunnleggende, og høgskolen setter positiv lederskaps- og medarbeiderskapsutvikling i fokus. Tydelig, involverende, oppmerksom og støttende ledelse samt engasjerte og ansvarsbevisste medarbeidere fungerer gjensidig utviklende. Høgskolen bruker fremmende og løsningsfokusert metodikk i utviklingsarbeider og vektlegger samhandlingskultur og lagånd. Dette legger også grunnlag for et åpent arbeids- og utdanningsmiljø preget av mangfold, likestilling og antidiskriminering. Høgskolens campuser har tydelige studie- og forskningsprofiler, og det legges gode rammer for utdanning og FoU av høy kvalitet. Det er aktiv samhandling med arbeids- og samfunnsliv, og det legges vekt på internasjonalisering og mangfold. Høgskolens distribuerte flercampusstruktur bygger inspirerende og inkluderende læringsmiljøer som kjennetegnes av nærhet og gir rom for at meninger brytes og ulike ståsteder utforskes. Utdanningsmiljøet styrkes gjennom høy kvalitet på bibliotek, studieveiledning, service og administrasjon, digitale læringsplattformer, utstyr og hjelpemidler og gjennom videreutvikling av bygningsmassen og uteområder. Høgskolen samarbeider med Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHK) om å legge til rette for et aktivt studentdemokrati som styrker både utdanningskvalitet og det sosiale miljøet. Samtidig styrkes samarbeid med StorHK og Studentsamskipnaden i Hedmark om å utvikle læringsmiljø og velferdstilbud. Høgskolens kompetansepolitikk legger grunnlaget for forskningsbaserte utdanninger, forskning og administrasjon av høy kvalitet. Arbeidet med å skape bærekraftige og robuste miljøer innenfor de strategiske satsningsområdene, er en vesentlig del av universitetskvalifiseringen. Å utforske fagstoff alene, med medstudenter og faglærere i teori og praksis er kjerneaktiviteter i høyere utdanning. «Universitet» ble opprinnelig brukt nettopp om fellesskapet av studerende og forskere om læring. 5

8 Kunnskapsdepartementets sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Høgskolen i Hedmarks virksomhetsmål Virksomhetsmål 1.1 Høgskolen i Hedmark skal utdanne kandidater med høy kompetanse rettet mot utdannings- og helsesektoren, øvrig offentlig sektor, næringsliv og jord- og skogbruksnæringen Virksomhetsmål 1.2 Høgskolen i Hedmark skal tilby stimulerende og aktive læringsmiljøer på campus og i fleksible utdanningstilbud for ulike målgrupper Virksomhetsmål 1.3 Høgskolen i Hedmark skal tilby forskningsbaserte utdanninger av høy kvalitet med innhold, undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer som sikrer relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning Virksomhetsmål 1.4 Høgskolen i Hedmark skal ha et målrettet internasjonalt samarbeid som bidrar til økt kvalitet i profesjonsutdanningene og øvrige utdanningsprogram

9 Strategisk mål Solide og relevante utdanningsprogram med styrket faglig og pedagogisk kvalitet og aktivt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv Det satses på profilerte, solide utdanningsprogram som svarer på samfunnsoppdraget. Campusene har gode og inkluderende utdanningsmiljøer. Fleksible studieprogram tilpasset ulike målgrupper gir muligheter for livslang læring. Studiene er forskningsbaserte, gir internasjonale perspektiver og har relevante former for samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. Høgskolen i Hedmarks kjerneområder er profesjonsutdanninger (for barnehage, skole, helsevesenet, revisjon og regnskap) og bransjerettede utdanninger til arbeid i jord- og skogbruk, næringsliv og offentlig sektor. Det arbeides systematisk med kvalitet i utdanningene og med å fornye og tilpasse studieprogrammet i årlige prosesser der samfunnsoppdraget vurderes og der det gjennomføres dialog med studenter, regionen og høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet. Utdanningsprogrammet utvikles i tråd med satsingen mot universitetsstatus og høgskolens strategiske forskningsområder. Robusthet innenfor det enkelte studieprogram tillegges stor vekt. Bachelorgrader (med årsstudier) representerer grunnfjellet. Mastere og PhD-er er strategiske spiss-satsinger. Fagområder med akkrediterte master- og PhD-program, konsolideres og styrkes. Samtidig er det et mål å øke samarbeid på tvers og samarbeide med andre om forskerutdanning innen helse og økonomi- og ledelsesfag. Det er også et mål å øke robustheten i høgskolens utdanningsprogram ved å søke ekstern finansiering for å bygge kompetanse slik at vi kan tilby master i realfag knyttet til lærerutdanning (som på sikt kan kobles til PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag), master i næringsrettet økonomi- og ledelsesfag og dessuten videreutvikle mastergrunnlaget for PhD i anvendt økologi. Det arbeides med å videreutvikle masterporteføljen i folkehelsefag og på sikt er det et mål å bygge kompetanse, øke forskningsinnsats og søke ekstern finansiering for å få akkreditert en profesjonsrettet PhD innenfor folkehelse. Arbeid med utdanningskvalitet styrkes gjennom systematisk utdanningsledelse og økt oppmerksomhet mot høgskolepedagogisk fornying og studentenes progresjon gjennom programmene. Utdanningskvalitet ivaretas videre gjennom bruk av bibliotekets ressurser, varierte muligheter til å opparbeide digital kompetanse og kompetanse i å bruke ulike former for utstyr og hjelpemidler. Det flerkulturelle og internasjonale perspektivet vektlegges. Det strategiske arbeidet med internasjonalisering bygger på samarbeid med utvalgte institusjoner. Internasjonalt samarbeid på masterog PhD-nivå systematiseres ytterligere og styrkes. Utdanningsprogrammene er forankret i forskningsaktive miljøer. Forskningsbasert undervisning bidrar til at studentene styrker sin endrings- og utviklingskompetanse og utvikler et kritisk og reflekterende forhold til faglig viten og informasjon. De får samtidig innsikt i vitenskapelige metoder og møter, og involveres i ansattes FoU-arbeid. Et aktivt samarbeid med arbeidslivet innebærer at høgskolen legger vekt på samarbeid om de enkelte programmene og på samarbeid i ulike faser av studieløpet. Det vil si med a) planlegging av studietilbud og rekruttering til studiene, b) med videreutvikling av praksisordninger og andre kontaktformer med arbeidslivet underveis i studiene og c) med oppfølging av kandidater etter endt utdanning gjennom kandidatundersøkelser, veiledning eller andre samarbeidsformer. Samarbeid med arbeidslivet skjer på varierte måter. Til venstre: Sykepleiestudenter på øvingsavdelingen på Terningen Arena, Elverum. Over: Bachelorstudenter fra Rena på praksisbesøk til Norsk Tipping på Hamar. 7

10 Kunnskapsdepartementets sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, -kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål Virksomhetsmål 2.1 Høgskolen i Hedmark skal videreutvikle forsknings- og utviklingsarbeid med høy kvalitet innenfor utdanningsprogrammene høgskolen tilbyr, særlig vekt legges på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Høgskolen i Hedmarks forskning skal skje i robuste fagmiljøer som samarbeider nasjonalt og internasjonalt Virksomhetsmål 2.2 Høgskolen i Hedmark skal tilby forskerutdanning av internasjonal kvalitet innenfor anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag og samarbeide med andre institusjoner om forskerutdanning innen folkehelsefag og økonomi- og ledelsesfag

11 Strategisk mål Styrket praksisnær FoU-profil, økt forskningsinnsats, økt kvalitet og robuste forskerutdanninger Det satses på å bygge en sterk FoU-kultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt med å utvikle ny kunnskap med relevans for høgskolens utdanningsprogram, stadig oftere i samarbeid med studenter og arbeids- og samfunnsliv. En styrket praksisnær profil innebærer en økt satsing på å utvikle ny kunnskap som beriker utdanningsprogrammene, og som bidrar til deres kvalitet og relevans. Samtidig utforskes spørsmål som er aktuelle for samfunnsutviklingen, og som bidrar med ny viten og innsikt til utvikling og innovasjoner i privat og offentlig sektor. Høgskolens strategiske forskningsområder er langsiktige satsinger innenfor profesjonsrettet FoU-arbeid (Arena for kultur og språk, Utdanning og diversitet og Folkehelse) og FoU-arbeid med regionale perspektiver (Anvendt økologi, Bioteknologi og Verdiskaping i næringsliv og forvaltning). De strategiske forskninsgområdene springer ut av arbeidet med høgskolens master- og PhD-utdanninger og er samtidig viktige for å styrke bachelorutdanningsnivået. på høyt, internasjonalt nivå. Forskerskolesamarbeid er et sentralt for å lykkes med programmene. Derfor er høgskolens ledelse av International Research School in Applied Ecology og deltakelse i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning viktig. For fagområdene helse og økonomi- og ledelse samarbeides det med andre institusjoner om forskerutdanning. Høgskolens satsing på å styrke kvalitet og omfang på forskningen gjør oss til en nasjonal og internasjonal aktør på våre stratgeiske forskningsområder. Dermed blir vi også en viktig forskningsinstitusjon for Hedmark og Innlandet og bidrar til en positiv utvikling av FoU-resultatene i regionen. For å nå det framtidige målet om universitetskvalifisering må forskningsresultatene styrkes både kvantitativt og kvalitativt. Enkeltansattes kompetanse og innsats er grunnleggende, men for å lykkes med å øke resultatene i det nasjonale tellekantsystemet og vinne fram i konkurransen om eksterne forskningsmidler må forskerne i stadig større grad samarbeide i forskergrupper både på høgskolen og i nasjonale og internasjonale nettverk. Høgskolen legger til rette for styrkingen av forskningsinnsatsen gjennom arbeidet med å styrke FoU-kultur og videreutvikle forskningsledelse, bibliotek og forskningsadministrasjon. Arbeidet med å ta vare på talenter, styrke arbeid med tverr-og flerfaglig forskning, forskningsetikk samt likestilling og mangfold, er sentrale utfordringer det arbeides med på tvers av høgskolens ulike forskergrupper. Høgskolens to PhD-program, anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag, utvikles til robuste program som utdanner kandidater med relevant kompetanse og forskningskvalifikasjoner Høgskolens forskerutdanninger har en praksisnær profil. Til venstre: En PhD-stipendiat i anvendt økologi samler data. Bildet over: Læreres klasseromspraksiser er mulig tema for PhD-stipendiater i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 9

12 Kunnskapsdepartementets sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål: Virksomhetsmål 3.1 Høgskolen i Hedmark skal bidra til samfunnsutviklingen, utvikle rollen som kompetansedrivkraft i Hedmark og Innlandet og være nav i faglige nettverk som knytter regionen til nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer Virksomhetsmål 3.3 Høgskolen i Hedmark skal drive aktiv formidling av FoU-resultater og stimulere ansatte til å delta i offentlig debatt. Dette bidrar til å synliggjøre høgskolens kompetanse og til å øke forståelsen for forskningens betydning i samfunnet og høgskolens samfunnsoppdrag Virksomhetsmål 3.2 Høgskolen i Hedmark skal være aktiv tilbyder og leverandør av eksternt finansiert etter- og videreutdanning og forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til livslang læring, innovasjon og verdiskaping i privat og offentlig sektor

13 Strategisk mål Styrke rollen som kompetansedrivkraft, regional medspiller og aktiv, innovativ leverandør og formidler av kunnskap og forskningsresultater Det satses på å videreutvikle regionalt samarbeid og på å fylle rollen som et nav som knytter regionen til faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolens forskere er opptatt av å gjøre forskningen tilgjengelig og av å formidle forskningsresultater til allmennheten og til ulike brukergrupper. Høgskolen i Hedmark styrker sin nasjonale posisjon som sentral leverandør av oppdragsfinansiert utdanning og FOU. Høgskolen er en synlig og viktig kompetanseinstitusjon i sine fire vertskommuner, Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal, og i det øvrige Hedmark og Innlandet. Høgskolen spiller samtidig en viktig rolle både nasjonalt og internasjonalt innenfor sine strategiske fagområder. Høgskolen er aktiv deltaker i Regionalt partnerskap i Hedmark og er en regional medspiller for samfunns- og arbeidsliv. Høgskolen inviterer til ulike arrangementer der ansatte og studenter møter samfunns- og arbeidsliv om ulike temaer som springer ut av høgskolens FoU-arbeid og utdanningsområder. Høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet bidrar til å styrke samarbeid med arbeids- og samfunnsliv om utdanning, FoU og etter- og videreutdanning. Både innen offentlig og privat sektor skal høgskolen videreutvikle og øke sin eksternt finansierte utdannings- og forskningsvirksomhet. Arbeidslivet er i økende grad avhengig av tjenestene som høyere utdanningsinstitusjoner leverer. Gjennom eksternt finansiert virksomhet kan høgskolen raskere fange opp behov og derved tilpasse seg endringer og behov i arbeidslivet. Denne virksomheten bidrar også til høgskolens egen innovasjon, utvikling og oppbygging av studietilbud og kompetanse. Et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom høgskolen, næringsliv, offentlig sektor og andre aktører er en forutsetning for at midler kanalisert inn mot bidrags- og oppdragsvirksomheten fører til god verdiskaping og innovasjoner. Høgskolens forskningsresultater blir i økende grad tilgjengelig i det åpne institusjonelle arkivet, Brage. Ny kunnskap og innsikt formidles til studenter, fagfolk i offentlig virksomhet, kultur- og næringsliv og allmennheten. Når høgskolens fagfolk står fram i medier, formidler FoU-resultater og deltar i offentlig debatt, gjør de høgskolen synlig som en aktiv forskningsinstitusjon og samarbeidspartner. For å lykkes med formidlingsarbeidet samarbeider kommunikasjonsseksjonen, FoU-ledelsen og enkeltforskere. Høgskolen bruker forskning.no og egne nettsider til å profilere høgskolen som en innovativ kompetanseinstitusjon. Gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet styrker høgskolen samarbeidet med offentlige og private virksomheter, videreutvikler egen kompetanse og utvikler ny kunnskap. Høgskolen i Hedmark har en kompetanse som er etterspurt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med sentrale regionale aktører og klynger av virksomheter styrker utviklingen og robustheten av høgskolens campuser. Til venstre: Fra Innlandets utdanningskonferanse 2013, en årlig konferanse i samarbeid mellom høgskolen, GNIST Hedmark og GNIST Oppland. Over: Innenfor bioteknologi har høgskolens masterstudenter og forskere tett samarbeid med den blå-grønne bioteknologiklynga på Hamar 11

14 Kunnskapsdepartementets sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål: Virksomhetsmål 4.1 Høgskolen i Hedmark skal være en effektiv institusjon og ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Høgskolen i Hedmark skal kontinuerlig arbeide med kvalitative forbedringer av organisatoriske- og administrative forhold i en flercampusstruktur Virksomhetsmål 4.3 Høgskolen i Hedmark skal sikre et helsefremmende arbeidsmiljø, styrke kulturen for sikkerhet og beredskap og ivareta samfunnspålagte oppgaver knyttet til særskilte områder Virksomhetsmål 4.2 Høgskolen i Hedmark skal drive bevisst kompetansebygging som sikrer et høyt kompetansenivå, god kvalitet og profesjonalitet i alle deler av høgskolens virksomhet

15 Strategisk mål Administrasjon med høy kompetanse som bidrar til å realisere den faglige satsingen Gjennom høy faglig administrativ kompetanse og riktig dimensjonering av administrasjonen understøttes undervisning, forskning og formidling på en måte som bidrar til kontinuerlig forbedring av kvalitet, effektiv bruk av ressurser og profesjonalitet i alle ledd. For at Høgskolen i Hedmark skal lykkes, vil det kreves ytterligere styrking av kompetanse og profesjonalisering også innen de administrative fagområdene. Faglig spesialisering knyttet til økte krav om detaljkunnskap og effektiv bruk av komplekse IKT-baserte verktøy, må kombineres med evne til forståelse på tvers av fag og enheter. Også ressursmessige hensyn medfører at spisskompetanse som bygges opp i høgskolens sentralledd må utnyttes på tvers av høgskolens enheter. Gjennomgående administrativt fagansvar skal videreutvikles, og tverrgående fora skal etableres, med styrket kompetanse, kvalitet og enhetlighet i oppgaveløsningen som mål. Høgskolen vil vektlegge en bred kompetanseforståelse der samarbeid, metodekompetanse og utviklingsorientering står sentralt. Bred læring i arbeidssituasjonen vil være den viktigste kompetanseutviklingsmetoden, og endrings- og omstillingskompetanse og evne til fleksibilitet defineres som en kritisk suksessfaktor innen alle fagområder. Samspillet mellom et involverende lederskap og ansvarsbevisste medarbeidere er en viktig nøkkel i utviklingen av høgskolen. Å bygge et arbeidsmiljø der ansatte opplever seg sett og verdsatt, og aktivt deltar i utviklingen av institusjonen er en viktig forutsetning for at oppgaveløsningen skal ivaretas på en god måte. Både den primære samfunnsoppgaven (knyttet til undervisning, forskning og formidling) og andre samfunnsforventninger til høgskolen (som en undervisningsinstitusjon med ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling basert på demokrati og likeverd) skal ivaretas i høgskolens daglige liv. Det er stor konkurranse om studenter, medarbeidere og forskningsmidler. Høgskolen vil arbeide etter en filosofi om kontinuerlig forbedring og bestrebelsen etter beste praksis i alle prosesser, samtidig som det i alle organisasjonsledd må utøves en stram økonomisk styring. Innenfor de administrative fagområdene vil løpende driftsoppgaver utgjøre en betydelig andel av årsverkene, men det vil bli vektlagt at det samtidig drives et kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid. Stramme budsjetter betyr at vi stadig må søke etter mer effektive måter å utføre oppgavene på. Vi må tydeliggjøre roller og ansvarsområder og foreta klare prioriteringer. Å prioritere aktivitetene innenfor stramme rammer er et ledelsesansvar på alle nivå i organisasjonen. Til venstre: Høgskolebiblioteket er læringssenter midt i hjerte på campusene med aktiv studentveiledning. Over: Kvalitetssikring av opplysninger om avlagte eksamener på FS-kontoret. 13

16 STYRINGSPARAMETERE RESULTAT 2012 SEKTORMÅL 1 Antall kvalifiserte primærsøkere per studieplass 1,4 Andel studenter som er tilfreds eller svært tilfreds med læringsmiljø og kvalitet 86 % (den totale studiesituasjon) Grad av studenttilfredshet med faglig kvalitet på studiene 81 % Gjennomføring på normert tid (KD) bachelor: 51,48 %, master: 25,49 % Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per år 48 Antall utvekslingsstudenter (inn/utreisende) 179 Systematisk og målrettet studieprogramutvikling Kandidater og arbeidsgiveres tilfredshet med HHs utdanninger Samarbeid med Studentorganisasjonen i Hedmark Samarbeid med Studentsamskipnaden i Hedmark Fleksibel utdanning (KD) Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) Systematiske og målrettede høgskolepedagogiske tiltak Internasjonalt strategisk samarbeid om utdanning SEKTORMÅL 2 Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 0,47 Andel vitenskapelig tilsatte som bidrar til publikasjonspoeng 43 % Andel periodika-artikler med internasjonal sampublisering 50 % NFR-tildeling per vitenskapelig tilsatt Andel EU-midler i forhold til statstilskuddet 0,74 % Antall PhD-studenter på interne program 11 Antall disputaser (interne og eksterne programmer) 8 Antall uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere - (KD) Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart (KD) Samspill mellom forskning og utdanning (KD) Studentinvolvering i FoU Robuste fagmiljø på interne PhD-program

17 SEKTORMÅL 3 Andel (og faktiske inntekter) fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) utenom (50,499 mill) forskningsfinansiering fra EU, NFR (BOA-O) (KD) Antall formidlingsbidrag 605 Andel åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler i HH-Brage 35 % Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Kvalitativ parameter SEKTORMÅL 4 Totalt antall årsverk 458,5 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger 0,45 Antall årsverk professorer 23,15 Andel kvinner i dosent- og professorstilling (KD) 27 % Andel ansatte som er tilfreds på jobben 82 % Sykefraværsprosent 4,67 % Andel midlertidig ansatte (KD) 15,3 % saksbehandler/utrederstillinger, 0 % støttestillinger for undervisning, forsking og formidling og 11,9 % i undervisnings- og forskerstillinger Antall fremlagte periodiserte driftsregnskap per år 9 Antall fremlagte virksomhetsrapporter til styret per år 4 Antall gjennomførte ressursdialogmøter per år 3 Andel e-fakturaer av total for innkommende og utgående fakturaer 12 % Antall bestillinger foretatt over HHs e-handelsløsning 276 Langsiktig økonomisk planlegging (KD) Målrettet arbeid med sikte på å bygge en utviklingsorientert og fremmende ledelses- og medarbeiderskapskultur Robuste fagmiljøer (KD) Systematisk oppfølging av arbeidsmiljø, mangfold og likestilling 15

18 Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Campus Evenstad Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Campus Rena Avdeling for folkehelsefag Campus Elverum Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Campus Hamar

19 NØKKELTALL 2012 STUDENTTALL Totalt antall studenter Studenttall omregnet til heltidsstudenter 7476 studenter 5746 er finansiert over statsbudsjettet 1730 (23 %) er finansiert på eksterne oppdrag 5637,6 heltidsekvivalenter 4813,7 egenfinansierte 823,9 (14,6 %) finansiert på eksterne oppdrag Antall og andel mastergradsstudenter 530 av 5746 (dvs. 9,2 %) Andel fleksible studenter av totale antall studenter 30,9 % Antall utenlandske studenter 296 av 5746 (5,2 %) Antall utvekslings- og kvotestudenter 171 Antall uteksaminerte kandidater 839 Antall søkere per studieplass, samordna opptak 1,96 Antall årsverk 458,5 Driftsinntekter (totalt) Statstilskudd FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID Antall vitenskapelige publiseringspoeng 124,49 Antall vitenskapelige publikasjoner som gir poeng 178 Andel nivå 2-publisering 13,8 % STRATEGISKE FORSKNINGSOMRÅDER Anvendt økologi Arena for kultur- og språkfag Utdanning og diversitet Bioteknologi Folkehelse Verdiskaping i næringsliv og forvaltning UTDANNINGSPROGRAM 31 årsstudier/videreutdanninger 25 bachelorprogram 10 mastergradsprogram 2 PhD-program 17

20

Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. februar 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

VISJON: FRA HØGSKOLE TIL UNIVERSITET

VISJON: FRA HØGSKOLE TIL UNIVERSITET STRATEGIER 2009-2012, vedtatt i Høgskolestyret 23.4.2009, HS 2009/19 VISJON: FRA HØGSKOLE TIL UNIVERSITET OM PLANEN Høgskolens strategiske plan sees i sammenheng med Kunnskapsdepartementets mål- og resultatstyring

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene og mulighetene som gis til fordypning på både master- og ph.d

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene, og mulighetene som gis til fordypning på både master og ph.d

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Utfordringer i UH-sektoren slik Kunnskapsdepartementet ser det

Utfordringer i UH-sektoren slik Kunnskapsdepartementet ser det Utfordringer i UH-sektoren slik ser det UHRs dekanskole 9. oktober 2013 Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen, nestleder i universitets- og høyskoleavdelingen, UH-sektorens viktige samfunnsoppdrag Utdanning

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

STRATEGISK PLAN KUNNSKAP I BEVEGELSE. nih.no

STRATEGISK PLAN KUNNSKAP I BEVEGELSE. nih.no STRATEGISK PLAN 2016-2020 KUNNSKAP I BEVEGELSE nih.no NIHs verdigrunnlag TROVERDIG Norges idrettshøgskole er en selvstendig vitenskapelig høgskole der undervisning og forskning er del av den kritiske,

Detaljer

Virksomhetsplan Pr

Virksomhetsplan Pr Virksomhetsplan 2010 Pr 08.02.10 1 Langsiktige mål og hovedvirkemidler Avdeling for økonomi og ledelse har følgende mål for året 2015: Mål for 2015 Vi har Innlandets ledende fag-, studie- og forskningsmiljø

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn Internasjonalt konkurransedyktig og tydelig til stede i regionen Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole 9.10.2013 Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Strategisk plan Høgskolen i Akershus

Strategisk plan Høgskolen i Akershus Strategisk plan 2007-2011 Høgskolen i Akershus Godkjent av høgskolestyret 20.06.2007 1 1. Innledning. Strategisk plan 2007-2011 er en rullering av Strategisk grunnlagsdokument for perioden 2006 2010, godkjent

Detaljer

Strategisk plan Det medisinske fakultet

Strategisk plan Det medisinske fakultet Strategisk plan 2010 2020 Det medisinske fakultet Fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Det medisinske fakultets aktivitetsområder favner vidt. Fakultetet

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus 3. MARS 2015 Målstyring i praksis Ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nøkkeltall 18 500 studenter 2 000 tilsatte 53 bachelorprogrammer 2500 uteksaminerte bachelorkandidater hvert år 210 lærere (4-årig) 300

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærleik til kunnskap Vedteken av styret i HiNT 7. juni 2012 2 HiNTs rolle og eigenart (Foto: Simon Aldra) Samfunnsoppdraget til Høgskolen i Nord-Trøndelag er å utdanne

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Strategi for Misjonshøgskolen (MHS) 2015-2020 En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Visjon: Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden Formål: MHS skal som privat vitenskapelig

Detaljer