Strategisk plan Høgskolen i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark"

Transkript

1 Strategisk plan Høgskolen i Hedmark

2 Virksomhetsidé Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Forskningen er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid styrker og beriker høgskolens utdanningsprogram og forskning. Høgskolen utdanner doktorgradskandidater innenfor to områder: anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Her har høgskolen også ansvar for grunnforskning. Høgskolen er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Hedmark og Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til universitetsnivå. Høgskolen er organisert som en flercampusinstitusjon i fire vertskommuner: Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal. Høgskolen tilbyr utdanninger på campus og som fleksible utdanningstilbud. Dette legger til rette for livslang læring. Høgskolen har også en omfattende oppdragsvirksomhet som svarer på regionale og nasjonale behov for etter- og videreutdanning og som gjennom forskningsoppdrag bidrar med ny viten på konkrete utfordringer i arbeids- og samfunnsliv.

3 Visjon Kunnskapsutvikling for og med arbeidsog samfunnsliv på vei mot universitet 1

4 Verdier Nærhet Høgskolen i Hedmarks utdanningsmiljø skal kjennetegnes ved Nærhet i samhandling mellom studenter og lærere Nærhet mellom teori og praksis Nærhet på campus Nærhet mellom studenter og administrasjon Høgskolen i Hedmarks forskningsmiljø skal kjennetegnes ved Praksisnærhet Nærhet mellom utdanning og forskning Nært samarbeid i forskergrupper Høgskolen i Hedmarks arbeidsmiljø skal kjennetegnes ved Nær samhandling på tvers av avdelinger og enheter

5 Kvalitet Ansvar Utdanninger som fyller kvalitetskrav fra akademia og arbeidslivet Utdanninger som lærer studenter å finne og kritisk vurdere informasjon og legger vekt på endringsog utviklingskompetanse Utdanninger som er internasjonalt orienterte At studenter og ansatte sammen tar ansvar for å fremme et inkluderende læringsmiljø med respekt for mangfold, likestilling, ansvar for demokrati og en bærekraftig utvikling Utdanningsprogram med ansvar for å utbre forståelse for vitenskapelige verdier, de mange sannheter, vitenskapelige og kunstneriske metoder Et aktivt studentdemokrati i samspill med avdelingsog høgskoleledelse Forskning som fyller akademiske kvalitetskrav og er tett på samfunnets utfordringer Aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter for å fremmer forskningskvalitet Respekt for akademisk frihet og grunnleggende akademiske verdier Ansvar for en kritisk, uavhengig og forskningsetisk bevisst kunnskapssøking Ansvar for å formidle forskningsresultater og for at forskning blir tilgjengelig Profesjonelle medarbeidere med stå-på-vilje og evne til utvikling og samhandling Samspill mellom tydelig, involverende lederskap og ansvarsbevisst engasjert medarbeiderskap Likestilling, mangfold og respekt 3

6

7 Strategisk mål Kompetanse- og institusjonsbygging mot universitetsstatus Høgskolen i Hedmark arbeider målrettet for å kvalifisere seg til universitetsstatus og for å få en sentral posisjon i et framtidig flercampusbasert Innlandsuniversitet. Høgskolen samarbeider med høgskoler og universiteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt og driver en institusjonsbyggende kompetansepolitikk. Høgskolen arbeider aktivt for å styrke kompetansen i Hedmark og Innlandet og bidrar til et mer kunnskapsbasert arbeids- og samfunnsliv og til økt kultur for læring og høyere utdanning i regionen. Samtidig spiller høgskolen en viktig rolle i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanning og forskning og er seg sitt medansvar for en bærekraftig utvikling bevisst. I den nasjonale profileringen styrkes høgskolens spissede kompetanse på de strategiske forskningsområdene og på fagområder der høgskolen har master- og PhD-grader. Internasjonalt styrkes samarbeidet med Karlstads universitet, med andre nordiske, europeiske, nord-amerikanske institusjoner og Nord-sør-samarbeidet med særlig vekt på land i sørlige Afrika og Indonesia. Nettverksarbeidet organiseres slik at det fremmer kvalitet i utdanning og forskning og institusjonsbyggingen mot universitetsstatus. Høgskolen kjennetegnes ved høye ambisjoner på egne vegne og høye forventninger fra mange interessegrupper. Med høye krav til alle medarbeidere er det viktig at ansatte trives og føler tilhørighet til arbeidsplassen. Det gjennomføres jevnlige medarbeiderundersøkelser som aktivt følges opp, slik at høgskolen videreutvikler et positivt arbeidsmiljø. Samspillet mellom lederskap og medarbeiderskap er grunnleggende, og høgskolen setter positiv lederskaps- og medarbeiderskapsutvikling i fokus. Tydelig, involverende, oppmerksom og støttende ledelse samt engasjerte og ansvarsbevisste medarbeidere fungerer gjensidig utviklende. Høgskolen bruker fremmende og løsningsfokusert metodikk i utviklingsarbeider og vektlegger samhandlingskultur og lagånd. Dette legger også grunnlag for et åpent arbeids- og utdanningsmiljø preget av mangfold, likestilling og antidiskriminering. Høgskolens campuser har tydelige studie- og forskningsprofiler, og det legges gode rammer for utdanning og FoU av høy kvalitet. Det er aktiv samhandling med arbeids- og samfunnsliv, og det legges vekt på internasjonalisering og mangfold. Høgskolens distribuerte flercampusstruktur bygger inspirerende og inkluderende læringsmiljøer som kjennetegnes av nærhet og gir rom for at meninger brytes og ulike ståsteder utforskes. Utdanningsmiljøet styrkes gjennom høy kvalitet på bibliotek, studieveiledning, service og administrasjon, digitale læringsplattformer, utstyr og hjelpemidler og gjennom videreutvikling av bygningsmassen og uteområder. Høgskolen samarbeider med Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHK) om å legge til rette for et aktivt studentdemokrati som styrker både utdanningskvalitet og det sosiale miljøet. Samtidig styrkes samarbeid med StorHK og Studentsamskipnaden i Hedmark om å utvikle læringsmiljø og velferdstilbud. Høgskolens kompetansepolitikk legger grunnlaget for forskningsbaserte utdanninger, forskning og administrasjon av høy kvalitet. Arbeidet med å skape bærekraftige og robuste miljøer innenfor de strategiske satsningsområdene, er en vesentlig del av universitetskvalifiseringen. Å utforske fagstoff alene, med medstudenter og faglærere i teori og praksis er kjerneaktiviteter i høyere utdanning. «Universitet» ble opprinnelig brukt nettopp om fellesskapet av studerende og forskere om læring. 5

8 Kunnskapsdepartementets sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Høgskolen i Hedmarks virksomhetsmål Virksomhetsmål 1.1 Høgskolen i Hedmark skal utdanne kandidater med høy kompetanse rettet mot utdannings- og helsesektoren, øvrig offentlig sektor, næringsliv og jord- og skogbruksnæringen Virksomhetsmål 1.2 Høgskolen i Hedmark skal tilby stimulerende og aktive læringsmiljøer på campus og i fleksible utdanningstilbud for ulike målgrupper Virksomhetsmål 1.3 Høgskolen i Hedmark skal tilby forskningsbaserte utdanninger av høy kvalitet med innhold, undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer som sikrer relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning Virksomhetsmål 1.4 Høgskolen i Hedmark skal ha et målrettet internasjonalt samarbeid som bidrar til økt kvalitet i profesjonsutdanningene og øvrige utdanningsprogram

9 Strategisk mål Solide og relevante utdanningsprogram med styrket faglig og pedagogisk kvalitet og aktivt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv Det satses på profilerte, solide utdanningsprogram som svarer på samfunnsoppdraget. Campusene har gode og inkluderende utdanningsmiljøer. Fleksible studieprogram tilpasset ulike målgrupper gir muligheter for livslang læring. Studiene er forskningsbaserte, gir internasjonale perspektiver og har relevante former for samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. Høgskolen i Hedmarks kjerneområder er profesjonsutdanninger (for barnehage, skole, helsevesenet, revisjon og regnskap) og bransjerettede utdanninger til arbeid i jord- og skogbruk, næringsliv og offentlig sektor. Det arbeides systematisk med kvalitet i utdanningene og med å fornye og tilpasse studieprogrammet i årlige prosesser der samfunnsoppdraget vurderes og der det gjennomføres dialog med studenter, regionen og høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet. Utdanningsprogrammet utvikles i tråd med satsingen mot universitetsstatus og høgskolens strategiske forskningsområder. Robusthet innenfor det enkelte studieprogram tillegges stor vekt. Bachelorgrader (med årsstudier) representerer grunnfjellet. Mastere og PhD-er er strategiske spiss-satsinger. Fagområder med akkrediterte master- og PhD-program, konsolideres og styrkes. Samtidig er det et mål å øke samarbeid på tvers og samarbeide med andre om forskerutdanning innen helse og økonomi- og ledelsesfag. Det er også et mål å øke robustheten i høgskolens utdanningsprogram ved å søke ekstern finansiering for å bygge kompetanse slik at vi kan tilby master i realfag knyttet til lærerutdanning (som på sikt kan kobles til PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag), master i næringsrettet økonomi- og ledelsesfag og dessuten videreutvikle mastergrunnlaget for PhD i anvendt økologi. Det arbeides med å videreutvikle masterporteføljen i folkehelsefag og på sikt er det et mål å bygge kompetanse, øke forskningsinnsats og søke ekstern finansiering for å få akkreditert en profesjonsrettet PhD innenfor folkehelse. Arbeid med utdanningskvalitet styrkes gjennom systematisk utdanningsledelse og økt oppmerksomhet mot høgskolepedagogisk fornying og studentenes progresjon gjennom programmene. Utdanningskvalitet ivaretas videre gjennom bruk av bibliotekets ressurser, varierte muligheter til å opparbeide digital kompetanse og kompetanse i å bruke ulike former for utstyr og hjelpemidler. Det flerkulturelle og internasjonale perspektivet vektlegges. Det strategiske arbeidet med internasjonalisering bygger på samarbeid med utvalgte institusjoner. Internasjonalt samarbeid på masterog PhD-nivå systematiseres ytterligere og styrkes. Utdanningsprogrammene er forankret i forskningsaktive miljøer. Forskningsbasert undervisning bidrar til at studentene styrker sin endrings- og utviklingskompetanse og utvikler et kritisk og reflekterende forhold til faglig viten og informasjon. De får samtidig innsikt i vitenskapelige metoder og møter, og involveres i ansattes FoU-arbeid. Et aktivt samarbeid med arbeidslivet innebærer at høgskolen legger vekt på samarbeid om de enkelte programmene og på samarbeid i ulike faser av studieløpet. Det vil si med a) planlegging av studietilbud og rekruttering til studiene, b) med videreutvikling av praksisordninger og andre kontaktformer med arbeidslivet underveis i studiene og c) med oppfølging av kandidater etter endt utdanning gjennom kandidatundersøkelser, veiledning eller andre samarbeidsformer. Samarbeid med arbeidslivet skjer på varierte måter. Til venstre: Sykepleiestudenter på øvingsavdelingen på Terningen Arena, Elverum. Over: Bachelorstudenter fra Rena på praksisbesøk til Norsk Tipping på Hamar. 7

10 Kunnskapsdepartementets sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, -kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål Virksomhetsmål 2.1 Høgskolen i Hedmark skal videreutvikle forsknings- og utviklingsarbeid med høy kvalitet innenfor utdanningsprogrammene høgskolen tilbyr, særlig vekt legges på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Høgskolen i Hedmarks forskning skal skje i robuste fagmiljøer som samarbeider nasjonalt og internasjonalt Virksomhetsmål 2.2 Høgskolen i Hedmark skal tilby forskerutdanning av internasjonal kvalitet innenfor anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag og samarbeide med andre institusjoner om forskerutdanning innen folkehelsefag og økonomi- og ledelsesfag

11 Strategisk mål Styrket praksisnær FoU-profil, økt forskningsinnsats, økt kvalitet og robuste forskerutdanninger Det satses på å bygge en sterk FoU-kultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt med å utvikle ny kunnskap med relevans for høgskolens utdanningsprogram, stadig oftere i samarbeid med studenter og arbeids- og samfunnsliv. En styrket praksisnær profil innebærer en økt satsing på å utvikle ny kunnskap som beriker utdanningsprogrammene, og som bidrar til deres kvalitet og relevans. Samtidig utforskes spørsmål som er aktuelle for samfunnsutviklingen, og som bidrar med ny viten og innsikt til utvikling og innovasjoner i privat og offentlig sektor. Høgskolens strategiske forskningsområder er langsiktige satsinger innenfor profesjonsrettet FoU-arbeid (Arena for kultur og språk, Utdanning og diversitet og Folkehelse) og FoU-arbeid med regionale perspektiver (Anvendt økologi, Bioteknologi og Verdiskaping i næringsliv og forvaltning). De strategiske forskninsgområdene springer ut av arbeidet med høgskolens master- og PhD-utdanninger og er samtidig viktige for å styrke bachelorutdanningsnivået. på høyt, internasjonalt nivå. Forskerskolesamarbeid er et sentralt for å lykkes med programmene. Derfor er høgskolens ledelse av International Research School in Applied Ecology og deltakelse i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning viktig. For fagområdene helse og økonomi- og ledelse samarbeides det med andre institusjoner om forskerutdanning. Høgskolens satsing på å styrke kvalitet og omfang på forskningen gjør oss til en nasjonal og internasjonal aktør på våre stratgeiske forskningsområder. Dermed blir vi også en viktig forskningsinstitusjon for Hedmark og Innlandet og bidrar til en positiv utvikling av FoU-resultatene i regionen. For å nå det framtidige målet om universitetskvalifisering må forskningsresultatene styrkes både kvantitativt og kvalitativt. Enkeltansattes kompetanse og innsats er grunnleggende, men for å lykkes med å øke resultatene i det nasjonale tellekantsystemet og vinne fram i konkurransen om eksterne forskningsmidler må forskerne i stadig større grad samarbeide i forskergrupper både på høgskolen og i nasjonale og internasjonale nettverk. Høgskolen legger til rette for styrkingen av forskningsinnsatsen gjennom arbeidet med å styrke FoU-kultur og videreutvikle forskningsledelse, bibliotek og forskningsadministrasjon. Arbeidet med å ta vare på talenter, styrke arbeid med tverr-og flerfaglig forskning, forskningsetikk samt likestilling og mangfold, er sentrale utfordringer det arbeides med på tvers av høgskolens ulike forskergrupper. Høgskolens to PhD-program, anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag, utvikles til robuste program som utdanner kandidater med relevant kompetanse og forskningskvalifikasjoner Høgskolens forskerutdanninger har en praksisnær profil. Til venstre: En PhD-stipendiat i anvendt økologi samler data. Bildet over: Læreres klasseromspraksiser er mulig tema for PhD-stipendiater i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 9

12 Kunnskapsdepartementets sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål: Virksomhetsmål 3.1 Høgskolen i Hedmark skal bidra til samfunnsutviklingen, utvikle rollen som kompetansedrivkraft i Hedmark og Innlandet og være nav i faglige nettverk som knytter regionen til nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer Virksomhetsmål 3.3 Høgskolen i Hedmark skal drive aktiv formidling av FoU-resultater og stimulere ansatte til å delta i offentlig debatt. Dette bidrar til å synliggjøre høgskolens kompetanse og til å øke forståelsen for forskningens betydning i samfunnet og høgskolens samfunnsoppdrag Virksomhetsmål 3.2 Høgskolen i Hedmark skal være aktiv tilbyder og leverandør av eksternt finansiert etter- og videreutdanning og forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til livslang læring, innovasjon og verdiskaping i privat og offentlig sektor

13 Strategisk mål Styrke rollen som kompetansedrivkraft, regional medspiller og aktiv, innovativ leverandør og formidler av kunnskap og forskningsresultater Det satses på å videreutvikle regionalt samarbeid og på å fylle rollen som et nav som knytter regionen til faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolens forskere er opptatt av å gjøre forskningen tilgjengelig og av å formidle forskningsresultater til allmennheten og til ulike brukergrupper. Høgskolen i Hedmark styrker sin nasjonale posisjon som sentral leverandør av oppdragsfinansiert utdanning og FOU. Høgskolen er en synlig og viktig kompetanseinstitusjon i sine fire vertskommuner, Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal, og i det øvrige Hedmark og Innlandet. Høgskolen spiller samtidig en viktig rolle både nasjonalt og internasjonalt innenfor sine strategiske fagområder. Høgskolen er aktiv deltaker i Regionalt partnerskap i Hedmark og er en regional medspiller for samfunns- og arbeidsliv. Høgskolen inviterer til ulike arrangementer der ansatte og studenter møter samfunns- og arbeidsliv om ulike temaer som springer ut av høgskolens FoU-arbeid og utdanningsområder. Høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet bidrar til å styrke samarbeid med arbeids- og samfunnsliv om utdanning, FoU og etter- og videreutdanning. Både innen offentlig og privat sektor skal høgskolen videreutvikle og øke sin eksternt finansierte utdannings- og forskningsvirksomhet. Arbeidslivet er i økende grad avhengig av tjenestene som høyere utdanningsinstitusjoner leverer. Gjennom eksternt finansiert virksomhet kan høgskolen raskere fange opp behov og derved tilpasse seg endringer og behov i arbeidslivet. Denne virksomheten bidrar også til høgskolens egen innovasjon, utvikling og oppbygging av studietilbud og kompetanse. Et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom høgskolen, næringsliv, offentlig sektor og andre aktører er en forutsetning for at midler kanalisert inn mot bidrags- og oppdragsvirksomheten fører til god verdiskaping og innovasjoner. Høgskolens forskningsresultater blir i økende grad tilgjengelig i det åpne institusjonelle arkivet, Brage. Ny kunnskap og innsikt formidles til studenter, fagfolk i offentlig virksomhet, kultur- og næringsliv og allmennheten. Når høgskolens fagfolk står fram i medier, formidler FoU-resultater og deltar i offentlig debatt, gjør de høgskolen synlig som en aktiv forskningsinstitusjon og samarbeidspartner. For å lykkes med formidlingsarbeidet samarbeider kommunikasjonsseksjonen, FoU-ledelsen og enkeltforskere. Høgskolen bruker forskning.no og egne nettsider til å profilere høgskolen som en innovativ kompetanseinstitusjon. Gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet styrker høgskolen samarbeidet med offentlige og private virksomheter, videreutvikler egen kompetanse og utvikler ny kunnskap. Høgskolen i Hedmark har en kompetanse som er etterspurt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med sentrale regionale aktører og klynger av virksomheter styrker utviklingen og robustheten av høgskolens campuser. Til venstre: Fra Innlandets utdanningskonferanse 2013, en årlig konferanse i samarbeid mellom høgskolen, GNIST Hedmark og GNIST Oppland. Over: Innenfor bioteknologi har høgskolens masterstudenter og forskere tett samarbeid med den blå-grønne bioteknologiklynga på Hamar 11

14 Kunnskapsdepartementets sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål: Virksomhetsmål 4.1 Høgskolen i Hedmark skal være en effektiv institusjon og ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Høgskolen i Hedmark skal kontinuerlig arbeide med kvalitative forbedringer av organisatoriske- og administrative forhold i en flercampusstruktur Virksomhetsmål 4.3 Høgskolen i Hedmark skal sikre et helsefremmende arbeidsmiljø, styrke kulturen for sikkerhet og beredskap og ivareta samfunnspålagte oppgaver knyttet til særskilte områder Virksomhetsmål 4.2 Høgskolen i Hedmark skal drive bevisst kompetansebygging som sikrer et høyt kompetansenivå, god kvalitet og profesjonalitet i alle deler av høgskolens virksomhet

15 Strategisk mål Administrasjon med høy kompetanse som bidrar til å realisere den faglige satsingen Gjennom høy faglig administrativ kompetanse og riktig dimensjonering av administrasjonen understøttes undervisning, forskning og formidling på en måte som bidrar til kontinuerlig forbedring av kvalitet, effektiv bruk av ressurser og profesjonalitet i alle ledd. For at Høgskolen i Hedmark skal lykkes, vil det kreves ytterligere styrking av kompetanse og profesjonalisering også innen de administrative fagområdene. Faglig spesialisering knyttet til økte krav om detaljkunnskap og effektiv bruk av komplekse IKT-baserte verktøy, må kombineres med evne til forståelse på tvers av fag og enheter. Også ressursmessige hensyn medfører at spisskompetanse som bygges opp i høgskolens sentralledd må utnyttes på tvers av høgskolens enheter. Gjennomgående administrativt fagansvar skal videreutvikles, og tverrgående fora skal etableres, med styrket kompetanse, kvalitet og enhetlighet i oppgaveløsningen som mål. Høgskolen vil vektlegge en bred kompetanseforståelse der samarbeid, metodekompetanse og utviklingsorientering står sentralt. Bred læring i arbeidssituasjonen vil være den viktigste kompetanseutviklingsmetoden, og endrings- og omstillingskompetanse og evne til fleksibilitet defineres som en kritisk suksessfaktor innen alle fagområder. Samspillet mellom et involverende lederskap og ansvarsbevisste medarbeidere er en viktig nøkkel i utviklingen av høgskolen. Å bygge et arbeidsmiljø der ansatte opplever seg sett og verdsatt, og aktivt deltar i utviklingen av institusjonen er en viktig forutsetning for at oppgaveløsningen skal ivaretas på en god måte. Både den primære samfunnsoppgaven (knyttet til undervisning, forskning og formidling) og andre samfunnsforventninger til høgskolen (som en undervisningsinstitusjon med ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling basert på demokrati og likeverd) skal ivaretas i høgskolens daglige liv. Det er stor konkurranse om studenter, medarbeidere og forskningsmidler. Høgskolen vil arbeide etter en filosofi om kontinuerlig forbedring og bestrebelsen etter beste praksis i alle prosesser, samtidig som det i alle organisasjonsledd må utøves en stram økonomisk styring. Innenfor de administrative fagområdene vil løpende driftsoppgaver utgjøre en betydelig andel av årsverkene, men det vil bli vektlagt at det samtidig drives et kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid. Stramme budsjetter betyr at vi stadig må søke etter mer effektive måter å utføre oppgavene på. Vi må tydeliggjøre roller og ansvarsområder og foreta klare prioriteringer. Å prioritere aktivitetene innenfor stramme rammer er et ledelsesansvar på alle nivå i organisasjonen. Til venstre: Høgskolebiblioteket er læringssenter midt i hjerte på campusene med aktiv studentveiledning. Over: Kvalitetssikring av opplysninger om avlagte eksamener på FS-kontoret. 13

16 STYRINGSPARAMETERE RESULTAT 2012 SEKTORMÅL 1 Antall kvalifiserte primærsøkere per studieplass 1,4 Andel studenter som er tilfreds eller svært tilfreds med læringsmiljø og kvalitet 86 % (den totale studiesituasjon) Grad av studenttilfredshet med faglig kvalitet på studiene 81 % Gjennomføring på normert tid (KD) bachelor: 51,48 %, master: 25,49 % Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per år 48 Antall utvekslingsstudenter (inn/utreisende) 179 Systematisk og målrettet studieprogramutvikling Kandidater og arbeidsgiveres tilfredshet med HHs utdanninger Samarbeid med Studentorganisasjonen i Hedmark Samarbeid med Studentsamskipnaden i Hedmark Fleksibel utdanning (KD) Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) Systematiske og målrettede høgskolepedagogiske tiltak Internasjonalt strategisk samarbeid om utdanning SEKTORMÅL 2 Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 0,47 Andel vitenskapelig tilsatte som bidrar til publikasjonspoeng 43 % Andel periodika-artikler med internasjonal sampublisering 50 % NFR-tildeling per vitenskapelig tilsatt Andel EU-midler i forhold til statstilskuddet 0,74 % Antall PhD-studenter på interne program 11 Antall disputaser (interne og eksterne programmer) 8 Antall uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere - (KD) Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart (KD) Samspill mellom forskning og utdanning (KD) Studentinvolvering i FoU Robuste fagmiljø på interne PhD-program

17 SEKTORMÅL 3 Andel (og faktiske inntekter) fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) utenom (50,499 mill) forskningsfinansiering fra EU, NFR (BOA-O) (KD) Antall formidlingsbidrag 605 Andel åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler i HH-Brage 35 % Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Kvalitativ parameter SEKTORMÅL 4 Totalt antall årsverk 458,5 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger 0,45 Antall årsverk professorer 23,15 Andel kvinner i dosent- og professorstilling (KD) 27 % Andel ansatte som er tilfreds på jobben 82 % Sykefraværsprosent 4,67 % Andel midlertidig ansatte (KD) 15,3 % saksbehandler/utrederstillinger, 0 % støttestillinger for undervisning, forsking og formidling og 11,9 % i undervisnings- og forskerstillinger Antall fremlagte periodiserte driftsregnskap per år 9 Antall fremlagte virksomhetsrapporter til styret per år 4 Antall gjennomførte ressursdialogmøter per år 3 Andel e-fakturaer av total for innkommende og utgående fakturaer 12 % Antall bestillinger foretatt over HHs e-handelsløsning 276 Langsiktig økonomisk planlegging (KD) Målrettet arbeid med sikte på å bygge en utviklingsorientert og fremmende ledelses- og medarbeiderskapskultur Robuste fagmiljøer (KD) Systematisk oppfølging av arbeidsmiljø, mangfold og likestilling 15

18 Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Campus Evenstad Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Campus Rena Avdeling for folkehelsefag Campus Elverum Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Campus Hamar

19 NØKKELTALL 2012 STUDENTTALL Totalt antall studenter Studenttall omregnet til heltidsstudenter 7476 studenter 5746 er finansiert over statsbudsjettet 1730 (23 %) er finansiert på eksterne oppdrag 5637,6 heltidsekvivalenter 4813,7 egenfinansierte 823,9 (14,6 %) finansiert på eksterne oppdrag Antall og andel mastergradsstudenter 530 av 5746 (dvs. 9,2 %) Andel fleksible studenter av totale antall studenter 30,9 % Antall utenlandske studenter 296 av 5746 (5,2 %) Antall utvekslings- og kvotestudenter 171 Antall uteksaminerte kandidater 839 Antall søkere per studieplass, samordna opptak 1,96 Antall årsverk 458,5 Driftsinntekter (totalt) Statstilskudd FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID Antall vitenskapelige publiseringspoeng 124,49 Antall vitenskapelige publikasjoner som gir poeng 178 Andel nivå 2-publisering 13,8 % STRATEGISKE FORSKNINGSOMRÅDER Anvendt økologi Arena for kultur- og språkfag Utdanning og diversitet Bioteknologi Folkehelse Verdiskaping i næringsliv og forvaltning UTDANNINGSPROGRAM 31 årsstudier/videreutdanninger 25 bachelorprogram 10 mastergradsprogram 2 PhD-program 17

20

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

STRATEGISK PLAN KUNNSKAP I BEVEGELSE. nih.no

STRATEGISK PLAN KUNNSKAP I BEVEGELSE. nih.no STRATEGISK PLAN 2016-2020 KUNNSKAP I BEVEGELSE nih.no NIHs verdigrunnlag TROVERDIG Norges idrettshøgskole er en selvstendig vitenskapelig høgskole der undervisning og forskning er del av den kritiske,

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Virksomhetsplan Pr

Virksomhetsplan Pr Virksomhetsplan 2010 Pr 08.02.10 1 Langsiktige mål og hovedvirkemidler Avdeling for økonomi og ledelse har følgende mål for året 2015: Mål for 2015 Vi har Innlandets ledende fag-, studie- og forskningsmiljø

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole 9.10.2013 Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus 3. MARS 2015 Målstyring i praksis Ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nøkkeltall 18 500 studenter 2 000 tilsatte 53 bachelorprogrammer 2500 uteksaminerte bachelorkandidater hvert år 210 lærere (4-årig) 300

Detaljer

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Strategi for Misjonshøgskolen (MHS) 2015-2020 En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Visjon: Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden Formål: MHS skal som privat vitenskapelig

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærleik til kunnskap Vedteken av styret i HiNT 7. juni 2012 2 HiNTs rolle og eigenart (Foto: Simon Aldra) Samfunnsoppdraget til Høgskolen i Nord-Trøndelag er å utdanne

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning, side 12 Samfunnsrettet virksomhet og formidling,

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons-

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- 9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- og ledelsesfag Sak 29/11 til UPS - DRØFTINGSSAK: HELHETLIG FORSLAG TIL FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon.

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon. Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon Erik Øverland Norges forskningsråd 24. mai 2011 Høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Skolefaglig dag i Hedmark. Dialogmøtet med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 22.5.2012 v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Universitetet i Stavanger: Planer 2010

Universitetet i Stavanger: Planer 2010 Universitetet i Stavanger: Planer 2010 Sektormål 1. Universitetet skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 INNLEDNING Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid. Dette vil vi utvikle gjennom en bred satsing

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim

Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim UTDANNING Virksomhetsmål U1: Kandidater fra skal ha forskningsbasert kunnskap og profesjonsnær kompetanse Mål og tiltak for arbeid med utdanningsporteføljen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2017 Institutt for spesialpedagogikk

ÅRSPLAN 2015-2017 Institutt for spesialpedagogikk INNLEDNING Institutt for spesialpedagogikks årsplan for perioden 2015-2017 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, UVs strategiske plan 2020, UiOs rullerende årsplan for 2015-2017 og UVs årsplan for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46 0167 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3112-02.07.14 Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler Departementet har satt i gang en prosess med revidering

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

STR ATE GI

STR ATE GI STR ATE GI 2014 2017 STRATEGI FOR NHH 2014 2017 STRATEGI SOM VISER VEI NHH SKAL VÆRE EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING OG UTDANNE MENNESKER FOR VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING. NHH har

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013.

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013. Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013. I. Hovedpunkter Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig av stortingsflertall og regjeringskonstellasjoner.

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning og utviklingsarbeid, side 12 Samfunnsrettet

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Helsefak 2020: Framtida blir hva vi gjør den til! Strategiplanen for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 (Helsefak 2020) formulerer tematiske

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer