Strategisk plan Høgskolen i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark"

Transkript

1 Strategisk plan Høgskolen i Hedmark

2 Virksomhetsidé Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Forskningen er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid styrker og beriker høgskolens utdanningsprogram og forskning. Høgskolen utdanner doktorgradskandidater innenfor to områder: anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Her har høgskolen også ansvar for grunnforskning. Høgskolen er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Hedmark og Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til universitetsnivå. Høgskolen er organisert som en flercampusinstitusjon i fire vertskommuner: Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal. Høgskolen tilbyr utdanninger på campus og som fleksible utdanningstilbud. Dette legger til rette for livslang læring. Høgskolen har også en omfattende oppdragsvirksomhet som svarer på regionale og nasjonale behov for etter- og videreutdanning og som gjennom forskningsoppdrag bidrar med ny viten på konkrete utfordringer i arbeids- og samfunnsliv.

3 Visjon Kunnskapsutvikling for og med arbeidsog samfunnsliv på vei mot universitet 1

4 Verdier Nærhet Høgskolen i Hedmarks utdanningsmiljø skal kjennetegnes ved Nærhet i samhandling mellom studenter og lærere Nærhet mellom teori og praksis Nærhet på campus Nærhet mellom studenter og administrasjon Høgskolen i Hedmarks forskningsmiljø skal kjennetegnes ved Praksisnærhet Nærhet mellom utdanning og forskning Nært samarbeid i forskergrupper Høgskolen i Hedmarks arbeidsmiljø skal kjennetegnes ved Nær samhandling på tvers av avdelinger og enheter

5 Kvalitet Ansvar Utdanninger som fyller kvalitetskrav fra akademia og arbeidslivet Utdanninger som lærer studenter å finne og kritisk vurdere informasjon og legger vekt på endringsog utviklingskompetanse Utdanninger som er internasjonalt orienterte At studenter og ansatte sammen tar ansvar for å fremme et inkluderende læringsmiljø med respekt for mangfold, likestilling, ansvar for demokrati og en bærekraftig utvikling Utdanningsprogram med ansvar for å utbre forståelse for vitenskapelige verdier, de mange sannheter, vitenskapelige og kunstneriske metoder Et aktivt studentdemokrati i samspill med avdelingsog høgskoleledelse Forskning som fyller akademiske kvalitetskrav og er tett på samfunnets utfordringer Aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter for å fremmer forskningskvalitet Respekt for akademisk frihet og grunnleggende akademiske verdier Ansvar for en kritisk, uavhengig og forskningsetisk bevisst kunnskapssøking Ansvar for å formidle forskningsresultater og for at forskning blir tilgjengelig Profesjonelle medarbeidere med stå-på-vilje og evne til utvikling og samhandling Samspill mellom tydelig, involverende lederskap og ansvarsbevisst engasjert medarbeiderskap Likestilling, mangfold og respekt 3

6

7 Strategisk mål Kompetanse- og institusjonsbygging mot universitetsstatus Høgskolen i Hedmark arbeider målrettet for å kvalifisere seg til universitetsstatus og for å få en sentral posisjon i et framtidig flercampusbasert Innlandsuniversitet. Høgskolen samarbeider med høgskoler og universiteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt og driver en institusjonsbyggende kompetansepolitikk. Høgskolen arbeider aktivt for å styrke kompetansen i Hedmark og Innlandet og bidrar til et mer kunnskapsbasert arbeids- og samfunnsliv og til økt kultur for læring og høyere utdanning i regionen. Samtidig spiller høgskolen en viktig rolle i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanning og forskning og er seg sitt medansvar for en bærekraftig utvikling bevisst. I den nasjonale profileringen styrkes høgskolens spissede kompetanse på de strategiske forskningsområdene og på fagområder der høgskolen har master- og PhD-grader. Internasjonalt styrkes samarbeidet med Karlstads universitet, med andre nordiske, europeiske, nord-amerikanske institusjoner og Nord-sør-samarbeidet med særlig vekt på land i sørlige Afrika og Indonesia. Nettverksarbeidet organiseres slik at det fremmer kvalitet i utdanning og forskning og institusjonsbyggingen mot universitetsstatus. Høgskolen kjennetegnes ved høye ambisjoner på egne vegne og høye forventninger fra mange interessegrupper. Med høye krav til alle medarbeidere er det viktig at ansatte trives og føler tilhørighet til arbeidsplassen. Det gjennomføres jevnlige medarbeiderundersøkelser som aktivt følges opp, slik at høgskolen videreutvikler et positivt arbeidsmiljø. Samspillet mellom lederskap og medarbeiderskap er grunnleggende, og høgskolen setter positiv lederskaps- og medarbeiderskapsutvikling i fokus. Tydelig, involverende, oppmerksom og støttende ledelse samt engasjerte og ansvarsbevisste medarbeidere fungerer gjensidig utviklende. Høgskolen bruker fremmende og løsningsfokusert metodikk i utviklingsarbeider og vektlegger samhandlingskultur og lagånd. Dette legger også grunnlag for et åpent arbeids- og utdanningsmiljø preget av mangfold, likestilling og antidiskriminering. Høgskolens campuser har tydelige studie- og forskningsprofiler, og det legges gode rammer for utdanning og FoU av høy kvalitet. Det er aktiv samhandling med arbeids- og samfunnsliv, og det legges vekt på internasjonalisering og mangfold. Høgskolens distribuerte flercampusstruktur bygger inspirerende og inkluderende læringsmiljøer som kjennetegnes av nærhet og gir rom for at meninger brytes og ulike ståsteder utforskes. Utdanningsmiljøet styrkes gjennom høy kvalitet på bibliotek, studieveiledning, service og administrasjon, digitale læringsplattformer, utstyr og hjelpemidler og gjennom videreutvikling av bygningsmassen og uteområder. Høgskolen samarbeider med Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHK) om å legge til rette for et aktivt studentdemokrati som styrker både utdanningskvalitet og det sosiale miljøet. Samtidig styrkes samarbeid med StorHK og Studentsamskipnaden i Hedmark om å utvikle læringsmiljø og velferdstilbud. Høgskolens kompetansepolitikk legger grunnlaget for forskningsbaserte utdanninger, forskning og administrasjon av høy kvalitet. Arbeidet med å skape bærekraftige og robuste miljøer innenfor de strategiske satsningsområdene, er en vesentlig del av universitetskvalifiseringen. Å utforske fagstoff alene, med medstudenter og faglærere i teori og praksis er kjerneaktiviteter i høyere utdanning. «Universitet» ble opprinnelig brukt nettopp om fellesskapet av studerende og forskere om læring. 5

8 Kunnskapsdepartementets sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Høgskolen i Hedmarks virksomhetsmål Virksomhetsmål 1.1 Høgskolen i Hedmark skal utdanne kandidater med høy kompetanse rettet mot utdannings- og helsesektoren, øvrig offentlig sektor, næringsliv og jord- og skogbruksnæringen Virksomhetsmål 1.2 Høgskolen i Hedmark skal tilby stimulerende og aktive læringsmiljøer på campus og i fleksible utdanningstilbud for ulike målgrupper Virksomhetsmål 1.3 Høgskolen i Hedmark skal tilby forskningsbaserte utdanninger av høy kvalitet med innhold, undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer som sikrer relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning Virksomhetsmål 1.4 Høgskolen i Hedmark skal ha et målrettet internasjonalt samarbeid som bidrar til økt kvalitet i profesjonsutdanningene og øvrige utdanningsprogram

9 Strategisk mål Solide og relevante utdanningsprogram med styrket faglig og pedagogisk kvalitet og aktivt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv Det satses på profilerte, solide utdanningsprogram som svarer på samfunnsoppdraget. Campusene har gode og inkluderende utdanningsmiljøer. Fleksible studieprogram tilpasset ulike målgrupper gir muligheter for livslang læring. Studiene er forskningsbaserte, gir internasjonale perspektiver og har relevante former for samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. Høgskolen i Hedmarks kjerneområder er profesjonsutdanninger (for barnehage, skole, helsevesenet, revisjon og regnskap) og bransjerettede utdanninger til arbeid i jord- og skogbruk, næringsliv og offentlig sektor. Det arbeides systematisk med kvalitet i utdanningene og med å fornye og tilpasse studieprogrammet i årlige prosesser der samfunnsoppdraget vurderes og der det gjennomføres dialog med studenter, regionen og høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet. Utdanningsprogrammet utvikles i tråd med satsingen mot universitetsstatus og høgskolens strategiske forskningsområder. Robusthet innenfor det enkelte studieprogram tillegges stor vekt. Bachelorgrader (med årsstudier) representerer grunnfjellet. Mastere og PhD-er er strategiske spiss-satsinger. Fagområder med akkrediterte master- og PhD-program, konsolideres og styrkes. Samtidig er det et mål å øke samarbeid på tvers og samarbeide med andre om forskerutdanning innen helse og økonomi- og ledelsesfag. Det er også et mål å øke robustheten i høgskolens utdanningsprogram ved å søke ekstern finansiering for å bygge kompetanse slik at vi kan tilby master i realfag knyttet til lærerutdanning (som på sikt kan kobles til PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag), master i næringsrettet økonomi- og ledelsesfag og dessuten videreutvikle mastergrunnlaget for PhD i anvendt økologi. Det arbeides med å videreutvikle masterporteføljen i folkehelsefag og på sikt er det et mål å bygge kompetanse, øke forskningsinnsats og søke ekstern finansiering for å få akkreditert en profesjonsrettet PhD innenfor folkehelse. Arbeid med utdanningskvalitet styrkes gjennom systematisk utdanningsledelse og økt oppmerksomhet mot høgskolepedagogisk fornying og studentenes progresjon gjennom programmene. Utdanningskvalitet ivaretas videre gjennom bruk av bibliotekets ressurser, varierte muligheter til å opparbeide digital kompetanse og kompetanse i å bruke ulike former for utstyr og hjelpemidler. Det flerkulturelle og internasjonale perspektivet vektlegges. Det strategiske arbeidet med internasjonalisering bygger på samarbeid med utvalgte institusjoner. Internasjonalt samarbeid på masterog PhD-nivå systematiseres ytterligere og styrkes. Utdanningsprogrammene er forankret i forskningsaktive miljøer. Forskningsbasert undervisning bidrar til at studentene styrker sin endrings- og utviklingskompetanse og utvikler et kritisk og reflekterende forhold til faglig viten og informasjon. De får samtidig innsikt i vitenskapelige metoder og møter, og involveres i ansattes FoU-arbeid. Et aktivt samarbeid med arbeidslivet innebærer at høgskolen legger vekt på samarbeid om de enkelte programmene og på samarbeid i ulike faser av studieløpet. Det vil si med a) planlegging av studietilbud og rekruttering til studiene, b) med videreutvikling av praksisordninger og andre kontaktformer med arbeidslivet underveis i studiene og c) med oppfølging av kandidater etter endt utdanning gjennom kandidatundersøkelser, veiledning eller andre samarbeidsformer. Samarbeid med arbeidslivet skjer på varierte måter. Til venstre: Sykepleiestudenter på øvingsavdelingen på Terningen Arena, Elverum. Over: Bachelorstudenter fra Rena på praksisbesøk til Norsk Tipping på Hamar. 7

10 Kunnskapsdepartementets sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, -kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål Virksomhetsmål 2.1 Høgskolen i Hedmark skal videreutvikle forsknings- og utviklingsarbeid med høy kvalitet innenfor utdanningsprogrammene høgskolen tilbyr, særlig vekt legges på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Høgskolen i Hedmarks forskning skal skje i robuste fagmiljøer som samarbeider nasjonalt og internasjonalt Virksomhetsmål 2.2 Høgskolen i Hedmark skal tilby forskerutdanning av internasjonal kvalitet innenfor anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag og samarbeide med andre institusjoner om forskerutdanning innen folkehelsefag og økonomi- og ledelsesfag

11 Strategisk mål Styrket praksisnær FoU-profil, økt forskningsinnsats, økt kvalitet og robuste forskerutdanninger Det satses på å bygge en sterk FoU-kultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt med å utvikle ny kunnskap med relevans for høgskolens utdanningsprogram, stadig oftere i samarbeid med studenter og arbeids- og samfunnsliv. En styrket praksisnær profil innebærer en økt satsing på å utvikle ny kunnskap som beriker utdanningsprogrammene, og som bidrar til deres kvalitet og relevans. Samtidig utforskes spørsmål som er aktuelle for samfunnsutviklingen, og som bidrar med ny viten og innsikt til utvikling og innovasjoner i privat og offentlig sektor. Høgskolens strategiske forskningsområder er langsiktige satsinger innenfor profesjonsrettet FoU-arbeid (Arena for kultur og språk, Utdanning og diversitet og Folkehelse) og FoU-arbeid med regionale perspektiver (Anvendt økologi, Bioteknologi og Verdiskaping i næringsliv og forvaltning). De strategiske forskninsgområdene springer ut av arbeidet med høgskolens master- og PhD-utdanninger og er samtidig viktige for å styrke bachelorutdanningsnivået. på høyt, internasjonalt nivå. Forskerskolesamarbeid er et sentralt for å lykkes med programmene. Derfor er høgskolens ledelse av International Research School in Applied Ecology og deltakelse i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning viktig. For fagområdene helse og økonomi- og ledelse samarbeides det med andre institusjoner om forskerutdanning. Høgskolens satsing på å styrke kvalitet og omfang på forskningen gjør oss til en nasjonal og internasjonal aktør på våre stratgeiske forskningsområder. Dermed blir vi også en viktig forskningsinstitusjon for Hedmark og Innlandet og bidrar til en positiv utvikling av FoU-resultatene i regionen. For å nå det framtidige målet om universitetskvalifisering må forskningsresultatene styrkes både kvantitativt og kvalitativt. Enkeltansattes kompetanse og innsats er grunnleggende, men for å lykkes med å øke resultatene i det nasjonale tellekantsystemet og vinne fram i konkurransen om eksterne forskningsmidler må forskerne i stadig større grad samarbeide i forskergrupper både på høgskolen og i nasjonale og internasjonale nettverk. Høgskolen legger til rette for styrkingen av forskningsinnsatsen gjennom arbeidet med å styrke FoU-kultur og videreutvikle forskningsledelse, bibliotek og forskningsadministrasjon. Arbeidet med å ta vare på talenter, styrke arbeid med tverr-og flerfaglig forskning, forskningsetikk samt likestilling og mangfold, er sentrale utfordringer det arbeides med på tvers av høgskolens ulike forskergrupper. Høgskolens to PhD-program, anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag, utvikles til robuste program som utdanner kandidater med relevant kompetanse og forskningskvalifikasjoner Høgskolens forskerutdanninger har en praksisnær profil. Til venstre: En PhD-stipendiat i anvendt økologi samler data. Bildet over: Læreres klasseromspraksiser er mulig tema for PhD-stipendiater i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 9

12 Kunnskapsdepartementets sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål: Virksomhetsmål 3.1 Høgskolen i Hedmark skal bidra til samfunnsutviklingen, utvikle rollen som kompetansedrivkraft i Hedmark og Innlandet og være nav i faglige nettverk som knytter regionen til nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer Virksomhetsmål 3.3 Høgskolen i Hedmark skal drive aktiv formidling av FoU-resultater og stimulere ansatte til å delta i offentlig debatt. Dette bidrar til å synliggjøre høgskolens kompetanse og til å øke forståelsen for forskningens betydning i samfunnet og høgskolens samfunnsoppdrag Virksomhetsmål 3.2 Høgskolen i Hedmark skal være aktiv tilbyder og leverandør av eksternt finansiert etter- og videreutdanning og forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til livslang læring, innovasjon og verdiskaping i privat og offentlig sektor

13 Strategisk mål Styrke rollen som kompetansedrivkraft, regional medspiller og aktiv, innovativ leverandør og formidler av kunnskap og forskningsresultater Det satses på å videreutvikle regionalt samarbeid og på å fylle rollen som et nav som knytter regionen til faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolens forskere er opptatt av å gjøre forskningen tilgjengelig og av å formidle forskningsresultater til allmennheten og til ulike brukergrupper. Høgskolen i Hedmark styrker sin nasjonale posisjon som sentral leverandør av oppdragsfinansiert utdanning og FOU. Høgskolen er en synlig og viktig kompetanseinstitusjon i sine fire vertskommuner, Hamar, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal, og i det øvrige Hedmark og Innlandet. Høgskolen spiller samtidig en viktig rolle både nasjonalt og internasjonalt innenfor sine strategiske fagområder. Høgskolen er aktiv deltaker i Regionalt partnerskap i Hedmark og er en regional medspiller for samfunns- og arbeidsliv. Høgskolen inviterer til ulike arrangementer der ansatte og studenter møter samfunns- og arbeidsliv om ulike temaer som springer ut av høgskolens FoU-arbeid og utdanningsområder. Høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet bidrar til å styrke samarbeid med arbeids- og samfunnsliv om utdanning, FoU og etter- og videreutdanning. Både innen offentlig og privat sektor skal høgskolen videreutvikle og øke sin eksternt finansierte utdannings- og forskningsvirksomhet. Arbeidslivet er i økende grad avhengig av tjenestene som høyere utdanningsinstitusjoner leverer. Gjennom eksternt finansiert virksomhet kan høgskolen raskere fange opp behov og derved tilpasse seg endringer og behov i arbeidslivet. Denne virksomheten bidrar også til høgskolens egen innovasjon, utvikling og oppbygging av studietilbud og kompetanse. Et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom høgskolen, næringsliv, offentlig sektor og andre aktører er en forutsetning for at midler kanalisert inn mot bidrags- og oppdragsvirksomheten fører til god verdiskaping og innovasjoner. Høgskolens forskningsresultater blir i økende grad tilgjengelig i det åpne institusjonelle arkivet, Brage. Ny kunnskap og innsikt formidles til studenter, fagfolk i offentlig virksomhet, kultur- og næringsliv og allmennheten. Når høgskolens fagfolk står fram i medier, formidler FoU-resultater og deltar i offentlig debatt, gjør de høgskolen synlig som en aktiv forskningsinstitusjon og samarbeidspartner. For å lykkes med formidlingsarbeidet samarbeider kommunikasjonsseksjonen, FoU-ledelsen og enkeltforskere. Høgskolen bruker forskning.no og egne nettsider til å profilere høgskolen som en innovativ kompetanseinstitusjon. Gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet styrker høgskolen samarbeidet med offentlige og private virksomheter, videreutvikler egen kompetanse og utvikler ny kunnskap. Høgskolen i Hedmark har en kompetanse som er etterspurt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med sentrale regionale aktører og klynger av virksomheter styrker utviklingen og robustheten av høgskolens campuser. Til venstre: Fra Innlandets utdanningskonferanse 2013, en årlig konferanse i samarbeid mellom høgskolen, GNIST Hedmark og GNIST Oppland. Over: Innenfor bioteknologi har høgskolens masterstudenter og forskere tett samarbeid med den blå-grønne bioteknologiklynga på Hamar 11

14 Kunnskapsdepartementets sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Høgskolen i Hedmarks egendefinerte virksomhetsmål: Virksomhetsmål 4.1 Høgskolen i Hedmark skal være en effektiv institusjon og ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Høgskolen i Hedmark skal kontinuerlig arbeide med kvalitative forbedringer av organisatoriske- og administrative forhold i en flercampusstruktur Virksomhetsmål 4.3 Høgskolen i Hedmark skal sikre et helsefremmende arbeidsmiljø, styrke kulturen for sikkerhet og beredskap og ivareta samfunnspålagte oppgaver knyttet til særskilte områder Virksomhetsmål 4.2 Høgskolen i Hedmark skal drive bevisst kompetansebygging som sikrer et høyt kompetansenivå, god kvalitet og profesjonalitet i alle deler av høgskolens virksomhet

15 Strategisk mål Administrasjon med høy kompetanse som bidrar til å realisere den faglige satsingen Gjennom høy faglig administrativ kompetanse og riktig dimensjonering av administrasjonen understøttes undervisning, forskning og formidling på en måte som bidrar til kontinuerlig forbedring av kvalitet, effektiv bruk av ressurser og profesjonalitet i alle ledd. For at Høgskolen i Hedmark skal lykkes, vil det kreves ytterligere styrking av kompetanse og profesjonalisering også innen de administrative fagområdene. Faglig spesialisering knyttet til økte krav om detaljkunnskap og effektiv bruk av komplekse IKT-baserte verktøy, må kombineres med evne til forståelse på tvers av fag og enheter. Også ressursmessige hensyn medfører at spisskompetanse som bygges opp i høgskolens sentralledd må utnyttes på tvers av høgskolens enheter. Gjennomgående administrativt fagansvar skal videreutvikles, og tverrgående fora skal etableres, med styrket kompetanse, kvalitet og enhetlighet i oppgaveløsningen som mål. Høgskolen vil vektlegge en bred kompetanseforståelse der samarbeid, metodekompetanse og utviklingsorientering står sentralt. Bred læring i arbeidssituasjonen vil være den viktigste kompetanseutviklingsmetoden, og endrings- og omstillingskompetanse og evne til fleksibilitet defineres som en kritisk suksessfaktor innen alle fagområder. Samspillet mellom et involverende lederskap og ansvarsbevisste medarbeidere er en viktig nøkkel i utviklingen av høgskolen. Å bygge et arbeidsmiljø der ansatte opplever seg sett og verdsatt, og aktivt deltar i utviklingen av institusjonen er en viktig forutsetning for at oppgaveløsningen skal ivaretas på en god måte. Både den primære samfunnsoppgaven (knyttet til undervisning, forskning og formidling) og andre samfunnsforventninger til høgskolen (som en undervisningsinstitusjon med ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling basert på demokrati og likeverd) skal ivaretas i høgskolens daglige liv. Det er stor konkurranse om studenter, medarbeidere og forskningsmidler. Høgskolen vil arbeide etter en filosofi om kontinuerlig forbedring og bestrebelsen etter beste praksis i alle prosesser, samtidig som det i alle organisasjonsledd må utøves en stram økonomisk styring. Innenfor de administrative fagområdene vil løpende driftsoppgaver utgjøre en betydelig andel av årsverkene, men det vil bli vektlagt at det samtidig drives et kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid. Stramme budsjetter betyr at vi stadig må søke etter mer effektive måter å utføre oppgavene på. Vi må tydeliggjøre roller og ansvarsområder og foreta klare prioriteringer. Å prioritere aktivitetene innenfor stramme rammer er et ledelsesansvar på alle nivå i organisasjonen. Til venstre: Høgskolebiblioteket er læringssenter midt i hjerte på campusene med aktiv studentveiledning. Over: Kvalitetssikring av opplysninger om avlagte eksamener på FS-kontoret. 13

16 STYRINGSPARAMETERE RESULTAT 2012 SEKTORMÅL 1 Antall kvalifiserte primærsøkere per studieplass 1,4 Andel studenter som er tilfreds eller svært tilfreds med læringsmiljø og kvalitet 86 % (den totale studiesituasjon) Grad av studenttilfredshet med faglig kvalitet på studiene 81 % Gjennomføring på normert tid (KD) bachelor: 51,48 %, master: 25,49 % Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per år 48 Antall utvekslingsstudenter (inn/utreisende) 179 Systematisk og målrettet studieprogramutvikling Kandidater og arbeidsgiveres tilfredshet med HHs utdanninger Samarbeid med Studentorganisasjonen i Hedmark Samarbeid med Studentsamskipnaden i Hedmark Fleksibel utdanning (KD) Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) Systematiske og målrettede høgskolepedagogiske tiltak Internasjonalt strategisk samarbeid om utdanning SEKTORMÅL 2 Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 0,47 Andel vitenskapelig tilsatte som bidrar til publikasjonspoeng 43 % Andel periodika-artikler med internasjonal sampublisering 50 % NFR-tildeling per vitenskapelig tilsatt Andel EU-midler i forhold til statstilskuddet 0,74 % Antall PhD-studenter på interne program 11 Antall disputaser (interne og eksterne programmer) 8 Antall uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere - (KD) Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart (KD) Samspill mellom forskning og utdanning (KD) Studentinvolvering i FoU Robuste fagmiljø på interne PhD-program

17 SEKTORMÅL 3 Andel (og faktiske inntekter) fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) utenom (50,499 mill) forskningsfinansiering fra EU, NFR (BOA-O) (KD) Antall formidlingsbidrag 605 Andel åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler i HH-Brage 35 % Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Kvalitativ parameter SEKTORMÅL 4 Totalt antall årsverk 458,5 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger 0,45 Antall årsverk professorer 23,15 Andel kvinner i dosent- og professorstilling (KD) 27 % Andel ansatte som er tilfreds på jobben 82 % Sykefraværsprosent 4,67 % Andel midlertidig ansatte (KD) 15,3 % saksbehandler/utrederstillinger, 0 % støttestillinger for undervisning, forsking og formidling og 11,9 % i undervisnings- og forskerstillinger Antall fremlagte periodiserte driftsregnskap per år 9 Antall fremlagte virksomhetsrapporter til styret per år 4 Antall gjennomførte ressursdialogmøter per år 3 Andel e-fakturaer av total for innkommende og utgående fakturaer 12 % Antall bestillinger foretatt over HHs e-handelsløsning 276 Langsiktig økonomisk planlegging (KD) Målrettet arbeid med sikte på å bygge en utviklingsorientert og fremmende ledelses- og medarbeiderskapskultur Robuste fagmiljøer (KD) Systematisk oppfølging av arbeidsmiljø, mangfold og likestilling 15

18 Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Campus Evenstad Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Campus Rena Avdeling for folkehelsefag Campus Elverum Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Campus Hamar

19 NØKKELTALL 2012 STUDENTTALL Totalt antall studenter Studenttall omregnet til heltidsstudenter 7476 studenter 5746 er finansiert over statsbudsjettet 1730 (23 %) er finansiert på eksterne oppdrag 5637,6 heltidsekvivalenter 4813,7 egenfinansierte 823,9 (14,6 %) finansiert på eksterne oppdrag Antall og andel mastergradsstudenter 530 av 5746 (dvs. 9,2 %) Andel fleksible studenter av totale antall studenter 30,9 % Antall utenlandske studenter 296 av 5746 (5,2 %) Antall utvekslings- og kvotestudenter 171 Antall uteksaminerte kandidater 839 Antall søkere per studieplass, samordna opptak 1,96 Antall årsverk 458,5 Driftsinntekter (totalt) Statstilskudd FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID Antall vitenskapelige publiseringspoeng 124,49 Antall vitenskapelige publikasjoner som gir poeng 178 Andel nivå 2-publisering 13,8 % STRATEGISKE FORSKNINGSOMRÅDER Anvendt økologi Arena for kultur- og språkfag Utdanning og diversitet Bioteknologi Folkehelse Verdiskaping i næringsliv og forvaltning UTDANNINGSPROGRAM 31 årsstudier/videreutdanninger 25 bachelorprogram 10 mastergradsprogram 2 PhD-program 17

20

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for 2012-2013

Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for 2012-2013 Sak 12/2013 LM Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for 2012-2013 1 Innledning Vi viser til tilskuddsbrevet for 2012 av 22.12.2011 (deres referanse 201105763) med informasjon om målstruktur

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer