FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019"

Transkript

1 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program

2 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale tjenester 8 Innvandring 12 Samferdsel 13 By- og distriktsutvikling 14 Beskatning av innbyggerne 16 Kirke, idrett og kultur 17 Våre kandidater til kommunevalglisten 19

3 En enklere hverdag! Dette er Tromsø FrPs program for perioden Her kan du lese om våre prinsipper og hvilke saker vi vil prioritere i den kommende 4-årsperioden. Vi som representerer Fremskrittspartiet vet at jobben som folkevalgt er en viktig og krevende jobb, som ikke kan bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Alt for mange politikere glemmer sin ombudsrolle når de får makt. Vi skal representere deg! Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse og mulighet til å utføre det oppdrag du som velger har gitt oss hver dag, frem til neste valg. Fremskrittspartiet vil kjempe for en bedre skole der skolebyggene vedlikeholdes og der elevene til en hver tid har oppdatert undervisningsmateriell. Vi vil kjempe for et godt helsevesen i kommunen og en verdig omsorg for eldre og funksjonshemmede. Det skal være godt å bli gammel i Tromsø kommune. Et lokalsamfunn som skal overleve må utvikle seg, og utvikling er bare mulig der det finnes rom for personlig frihet. Frihet til å skape og frihet til å vokse på egne premisser. Tromsø FrP vil videreføre den frihetstankegang som innebærer at alle mennesker har rett til å leve som frie og selvstendige individer så lenge de ikke griper inn i andres rett til det samme livsgrunnlag. Bare da vil vi kunne få et mer rettferdig samfunn. Vi vil ta opp kampen mot det offentlige som vil styre den enkeltes liv og tilrane seg fruktene gjennom høye skatter og avgifter. Vi ønsker fortsatt å styre Tromsø de neste fire årene. Vi er derfor avhengig av din stemme for mest mulig gjennomslag for Fremskrittspartiets politikk. Tromsø FrP ønsker deg god lesning og et riktig godt valg.

4 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier. Vårt hovedmål er å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Politikere kan ikke prioritere alle kommunens tjenesteområder like høyt. Tromsø FrP går til valg på slagordet Det viktigste først. Det betyr at lovpålagte og primære oppgaver skal prioriteres først før andre formål. Det viktigste for Tromsø Fremskrittsparti er gode oppvekstvilkår for barn, omsorg for eldre og funksjonshemmede samt bedre veier i kommunen. Tromsø skal fortsatt være en ja-kommune overfor næringsliv og innbyggere. En mer effektiv ja-kommune Tromsø FrP har jobbet de siste 4 år med å skape en ja-holdning i Tromsø kommune. Dette har vi langt på vei lyktes med, og vi vil fortsatt jobbe for at Tromsø skal være en ja-kommune. Både innbyggerne og næringslivet skal oppleve service samt rask og effektiv saksbehandling i møte med kommunen. Vi vil legge til rette for at næringsdrivende skal se Tromsø som en interessant kommune å etablere arbeidsplasser i. Tromsø kommune skal fortsatt være en kommune som ønsker turister og næringsliv velkommen. Fremskrittspartiet vil aktivt arbeide for å fjerne tidstyvene i den kommunale driften og begrense byråkrati som er til hinder for folk flest. Innbyggerne i kommunen skal bli hørt i saker som griper inn i hverdagen. Det skal være kort vei fra enkeltmennesket til saksbehandlere i kommunen. For Tromsø FrP er det grunnleggende at kommunen er etablert for å gi service til innbyggerne. Kommunen er en stor arbeidsgiver og produserer svært mange tjenester som innbyggerne er avhengige av. De ansatte i kommunen utfører en viktig jobb på vegne av innbyggerne. Fremskrittspartiet vil sikre de ansatte gode arbeidsvilkår. Kun med fornøyde og dyktige medarbeidere vil kommunens innbyggere få en kvalitet på tjenestene som de fortjener. Godt arbeidsmiljø, fornøyde og dyktige ansatte, er viktig for et lavt sykefravær. Fremskrittspartiet ønsker at kommunen fortsatt skal benytte Ja-stemplet, og gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. Fremskrittspartiet vil arbeide aktivt for at kommunen bruker skattebetalernes penger på en så fornuftig måte som mulig, ved å gi innbyggerne den nødvendige trygghet, helse og velferd gjennom å prioritere primæroppgavene først.

5 Tromsø FrP er mer opptatt av høy kvalitet i skolen, eldreomsorgen og helsevesenet enn at disse tjenestene skal være offentlig drevet. Det viktigste er at tilbudet er godt ikke hvem som gir tilbudet. Det er uansett det offentlige som skal stå for finansieringen. Det offentlige skal også føre tilsyn for å sikre kvalitet og drift i henhold til gjeldende regler. Tromsø Fremskrittsparti er fortsatt garantisten for at Tromsø kommune IKKE innlemmes i samisk språkforvaltningsområde. Fortsatt være garantisten mot innføring av samisk språkforvaltningsområde i Tromsø kommune. Arbeide for kortere saksbehandlingstid i Tromsø kommune. Sørge for god økonomistyring i kommunen. Redusere kommunens reisekostnader gjennom økt bruk av teknologiske hjelpemidler. På lag med næringslivet Næringslivet har behov for stabile rammebetingelser som gir vekstmuligheter for lønnsomme, kreative og tilpasningsdyktige bedrifter i Tromsø. Vi ønsker å kunne tilby næringslivet det best mulige etableringsgrunnlaget. Fremskrittspartiet vil føre en liberal næringspolitikk, og sikre rask, positiv og velvillig saksbehandling fra kommunens side. Kommunens arealpolitikk utformes slik at den fremmer nyetableringer og utvidelser i hele kommunen. Tromsø FrP vil at næringslivet skal oppleve en ja- holdning i møte med kommunen. Vi vil derfor legge til rette for tomter til næringsformål, bruksendringer og byggesøknader. God infrastruktur i Tromsø og omegn er særdeles viktige rammevilkår for våre bedrifter. Fremskrittspartiet vil arbeide aktivt for at veinettet oppgraderes betydelig og at god kommunikasjon gjennom bredbånd sikres for hele kommunen. Alkoholpolitikk/skjenkepolitikk Tromsø FrP vil videreføre en liberal alkoholpolitikk med stikkordet Frihet under ansvar. Skjenkebevilling skal være lett å få, men også lett å miste ved mislighold.

6 Turisme Tromsø FrP går inn for en sterkere satsning på sommer- og vinterturisme. Tromsø kommune må styrke tilretteleggingen av kommunen som turistmål ved blant annet å jobbe for utvidelse av Tromsø lufthavn og regulering av scooterløyper. Satsningen på turisme må skje gjennom fylkes- og regionsamarbeid på tvers av grenser. Tilrettelegging av turisme må gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Utvikle samarbeidet mellom næringslivet og kommunen. Sørge for gode rammevilkår for næringslivet. Stille kommunale arealer til rådighet for næringsutvikling. Videreføre en forenklet og rask saksbehandling når næringslivet retter søknader til kommunen. Arbeide aktivt for å fjerne/begrense byråkratiske forskrifter og bestemmelser som kan virke hindrende på næringslivet. Dempe avgiftspresset på næringslivet. Sikre ja- holdning i saksbehandlingen. Legge til rette for løyper til snøskuter. Arbeide aktivt for utvidelse av Tromsø lufthavn Langnes Oppvekst Fremskrittspartiet vil prioritere barn og unge i Tromsø. Skoler Tromsø FrP ønsker å legge til rette for at våre elever skal oppleve trivsel og mestring. Et sterkt fokus på å bekjempe mobbing er faktorer vi anser for å være helt vesentlige med tanke på å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø. Tromsø FrP erkjenner at tilpasset opplæring er et viktig prinsipp i skolen, og vi vil jobbe for å vri ressurser over mot tidlig innsats kombinert med reell tilpasset opplæring. Dette for på sikt å redusere den store andelen av elever i Tromsøskolen som får spesialundervisning. Tromsø FrP er tilhenger av fritt skolevalg og vil kjempe mot et hvert forsøk på å reversere dette tilbudet til kommunens innbyggere.

7 Arbeide for å gi barn og unge et godt svømmetilbud i Tromsø. Bruke mer penger på skolemateriell og satse på oppdaterte og tidsriktige læremidler. Sørge for at skolene blir vedlikeholdt. Innføre valgfritt sidemål. Forbedre samarbeidet mellom skoler og næringsliv. Videreføre ordningen med fritt skolevalg. Øke IT-kompetansen og ha oppdatert IT-utstyr i skolene. Ikke akseptere mobbing og vold skolene skal ha et strengt ordensregelverk. Styrke basisfagene norsk, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Barnehager Tromsø Fremskrittsparti tar inn over seg at dagens familier i stor grad består av foreldre som begge er yrkesaktive. Vi ønsker derfor at barnehagenes åpningstider kan tilpasses bedre til foreldrenes ulike situasjoner. Sørge for reell likebehandling av private og kommunale barnehager. Være positiv til bygging og drift av private barnehager. Innføre fleksible opptak til barnehagene i kommunen. Mobbing Det er dessverre en kjensgjerning at mobbing også foregår blant barn og unge i Tromsø kommune. Tromsø FrP ønsker mobbing til livs og vil slå hardt ned på denne type adferd. Ha nulltoleranse for mobbing. Arbeide for å avskaffe mobbing, blant annet ved å styrke skolehelsetjenesten.

8 Helse, omsorg og sosiale tjenester Barnevern Tromsø FrP mener at det er foreldre som best kan gi barna en god og trygg oppvekst. Dessverre finnes det tilfeller hvor foreldrene av ulike grunner, over kortere eller lengre perioder, ikke er i stand til å gi barna den omsorg de trenger. Barneverntjenesten skal ta vare på barns rettssikkerhet og ha fokus på hva som er barnas beste. Barneverntjenesten skal også ivareta foreldrenes rettsikkerhet, og bidra til å sette foreldre i stand til å ta vare på sine barn og gi sine barn den omsorgen de fortjener. Etter Tromsø FrPs mening skal barnevernet være et hjelpeorgan for familien i samarbeid med foreldrene. Arbeide for at alle barn skal vokse opp i trygghet og at barnevernet i kommunen skal fungere som en støtte og veileder for foreldre som har behov for dette. Rus og psykiatri Tromsø kommune står overfor store utfordringer innenfor rus- og psykiatri. Pasienter med alvorlig ruslidelse har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. God forebygging, behandling og ettervern er avgjørende faktorer for et godt hjelpetilbud. Tromsø FrP har gjennom de siste fire år satset sterkt på rus- og psykisk helse gjennom gradvis oppbygging av tjenesten og de frivillige organisasjoner. Vi mener det er viktig å styrke det kommunale og frivillige hjelpetilbudet for å skape et mer helhetlig pasientforløp. Bolig er en av grunnpilarene i etterbehandlingen av personer med rus- og psykiske lidelser, og i så måte en viktig faktor for å begrense tilbakefall. Tromsø FrP ønsker derfor å sikre flere og mer egnede boliger for personer innenfor rus- og psykiatri. Jobbe for å styrke tjenestetilbudet innenfor rus- og psykisk helse. Sikre flere tilpassede boliger for personer innenfor rus- og psykiatri. Styrke arbeids- og aktivitetstilbudet for personer innenfor rus- og psykiatri. Funksjonshemmede Tromsø FrP mener at personer med fysiske funksjonshemminger så langt det er mulig skal ha like gode muligheter til å fungere i samfunnet som funksjonsfriske. Forholdene bør derfor legges til rette for den funksjonshemmede både hjemme og i det offentlige rom, basert på den enkeltes behov.

9 Utviklingshemmede Tromsø FrP mener at kommunen skal legge til rette for flere boliger for utviklingshemmede, gjerne som bofellesskap integrert i ordinær boligmasse. I tillegg til at kommunen kan leie ut slike boliger, bør kommunen også legge til rette for de som ønsker å eie egen bolig. Arbeid er en av grunnpilarene i vårt samfunn og gir livet til folk flest både verdighet og betydning. Tromsø FrP er opptatt av at Tromsø kommune skal ha et godt tjenestetilbud med arbeid og aktivitet fremfor «oppbevaring». Eksempler på dette er Arbeidsprosjektet slottet (Dagsenter), Tromsø ASVO og Tromsprodukt. At Tromsø kommune skal ha tilstrekkelig antall korttidsplasser til avlastning for de som påtar seg omsorgsoppgaver. Legge til rette for at funksjonshemmedes mobilitet i det offentlige rom ivaretas på en best mulig måte. Boliger for vanskeligstilte Tromsø FrP er opptatt av at vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig. For å oppnå dette vil vi benytte oss av utbyggingsavtaler, avtaler om tildelingsrett og samarbeid mellom utbyggere og kommunen. Et annet eksempel er der kommunen er tilrettelegger slik at grupper med utviklingshemmede som ønsker å etablere seg i egen eid bolig kan få bistand til dette. Sikre boliger til vanskeligstilte gjennom utbyggingsavtaler, avtaler om tildelingsrett og samarbeid mellom utbyggere og kommunen. At kommunen skal tilrettelegge for utviklingshemmede som ønsker å kjøpe egen bolig.

10 Omsorg for eldre Tromsø FrP vil sette eldre først når de kommunale midlene skal fordeles slik at Tromsø kommune kan yte gode omsorgs- og velferdstjenester til de som trenger det. Tromsø FrP vil arbeide for å tilby kommunens innbyggere med omsorgsbehov et omsorgstilbud tuftet på kvalitet, respekt og valgfrihet. For å realisere dette vil vi at det offentlige skal ta ansvar for finansiering og kvalitetssikring, men i større grad slippe til alle gode krefter i samfunnet, som frivillige organisasjoner og private helsebedrifter. Tromsø FrP ønsker i størst mulig grad en hjemmebasert omsorgsprofil der eldre kan bo lengst mulig hjemme i kjente og trygge omgivelser. Gjennom en godt utbygd hjemmetjeneste i kombinasjon med Velferdsteknologi og Hverdagsrehabilitering skal vi skape fremtidens omsorg i Tromsø kommune. Ettersom omsorg for eldre fortsatt er en av våre aller viktigste hjertesaker, vil Tromsø FrP prioritere i kommende periode ferdigstillelse av Otium bo- og velferdssenter samt Helsehus ved UNN, noe som utgjør omlag 197 sykehjemsplasser. Tromsø FrP har som mål å innhente det enorme etterslepet på eldreomsorgen og vil i den anledning også igangsette utredning for renovering av Kroken og Kvaløysletta sykehjem. Vårt mål er full dekning av sykehjemsplasser! Tromsø FrP erkjenner at et sykehjem ikke er en oppbevaringsboks, men et hjem for våre eldre! Vi vil derfor arbeide for å styrke tilbudet om faste aktiviteter til beboere i kommunens sykehjem. Dette er viktig for en best mulig livskvalitet for våre eldre. Tromsø FrP vil arbeide for at avgiftene og gebyrene reduseres, spesielt i forhold til betaling for bruk av helse- og sosiale tjenester. Tromsø FrP vil legge til rette for tomter til boligbygging for eldre i samarbeid med private organisasjoner og enkeltindivid. Kommunen bør stille seg positiv til, og legge til rette for, ulike former for private bofellesskap for eldre. Tromsø FrP vil finne løsninger slik at det blir attraktivt for kvalifisert personell å søke seg til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Et slikt tiltak kan være å sikre flest mulige heltidsstillinger for å begrense ufrivillig deltid. Dette kan også ses i sammenheng med fleksible og forutsigbare turnuser.

11 Jobbe for at Tromsø kommune får full dekning av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ferdigstille og realisere nye sykehjemsplasser i Tromsø kommune. Prioritere omsorg for eldre i budsjettsammenheng. Sikre en videre utbygging av hjemmehjelpstjenester. Arbeide for å styrke tilbudet om faste aktiviteter til beboere i kommunens sykehjem. Legge til rette for private bofellesskap/boligbygging for eldre. Styrke ordningen med omsorgslønn. Innføre årlige trivsels- og helsereiser til Syden for eldre. Jobbe for å sikre flere varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Etablere flere dagsenterplasser. Tilrettelegge for at funksjonshemmede kan kjøpe og bo sammen i egnet bolig. Igangsette utredning for renovering av Kroken sykehjem.

12 Innvandring Tromsø FrP er innstilt på å hjelpe flyktninger og asylsøkere, men mener primært at de best kan hjelpes i sine geografiske og kulturelle nærområder. I stedet for å bosette flyktninger og asylsøkere i Norge, bør Norge bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak i deres naboland eller andre nærliggende områder. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er dessverre hverdagen for en del innvandrerbarn. Tromsø Fremskrittsparti tar sterk avstand fra kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. For å forebygge skal kommunen aktivt følge opp at innvandrerbarn ikke uteblir fra skolen. Tromsø FrP tar avstand fra enhver form for rasisme. Det må imidlertid ikke settes likhetstegn mellom rasisme og kritiske meningsytringer om dagens innvandrings- og flyktningpolitikk. Jobbe opp mot sentrale myndigheter for at kommunene selv skal kunne avgjøre og begrense mottak av asylsøkere og flyktninger. Innføre obligatoriske helseundersøkelser av alle barn i risikogrupper for å avdekke eller hindre at barn blir kjønnslemlestet.

13 Samferdsel Tromsø FrP vil fortsette opprustingen av det kommunale veinettet og hindre ytterligere forfall. Tromsø FrP vil opprettholde satsingen på trygge skoleveier for barn og unge i Tromsø. Dette ønsker vi å oppnå ved blant annet satsing på gang og sykkelstier, samt å styrke trafikksikkerheten gjennom innovative lysende gangfelt. Tromsø FrP vil fortsatt arbeide mot innføring av veiprising/rushtidsavgift/bompenger eller andre kreative ekstraavgifter for bilistene. Tromsø FrP vil fortsette arbeidet med å begrense inngrep i privat eiendom når det gjelder alle former for utbygging i kommunal regi. Tromsø FrP er eneste garantisten for ferdigstillelse av en bomfri E8 på østre side. Miljø Tromsø FrP vil tilrettelegge for mer miljøvennlig transport gjennom å bygge bedre veier og føre en tett og kompakt byutviklingspolitikk. Smartere planlegging, utnyttelse av eksisterende infrastruktur og samordning mellom de ulike transportformene reduserer flaskehalser og køer som bidrar til et jevnere og mer miljøvennlig transportmønster. Tromsø FrP ønsker å styrke folks muligheter til å reise med kollektivtransport ved å tilrettelegge for parkeringsplasser ved transportknutepunkter. Bydelene er naturlige knutepunkter hvor folk flest bor, slik at god tilrettelegging for både gang, sykkel, buss og bil er nødvendig. Tromsø FrP ønsker å føre en byutviklingspolitikk som tilrettelegger for bedre arealutnyttelse slik at eksisterende infrastruktur kan utnyttes best mulig. Med fortetting utnyttes potensialet for fornying, oppgradering, reduserte avstander og mer effektiv kommunalteknisk drift.

14 Ferdigstille E8. Belyse gangfelt i utsatte områder. Opprettholde oppgraderings- og asfalteringsinnsatsen på det kommunale vegnettet. Fortsatt arbeide mot veiprising/rushtidsavgift/bompenger eller andre kreative ekstraavgifter for bilistene. Bygge ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya samt følge opp tiltakene i Transportnett Tromsø. Jobbe for at Ullsfjordforbindelsen kommer inn i nasjonal transportplan (NTP) og på sikt Tindtunellen. By- og distriktsutvikling Tromsø Fremskrittsparti ønsker å opprettholde en positiv og attraktiv kommune hvor det fortsatt skal være enkelt for folk flest å få fradelt og gitt byggetillatelser for boliger. Tromsø kommune er i vekst noe som øker behovet for boliger og andre tjenester. Tromsø FrP vil legge til rette for ytterligere vekst og utvikling gjennom grunnlaget som er lagt i inneværende periode. Tromsø FrP vil fortsatt stå på for at flest mulig som ønsker det skal få bygge hytte i Tromsø kommune. Kommunen har store arealer som egner seg til hyttebygging. Mange grunneiere ønsker å fradele deler av sin eiendom til hyttetomter, i hovedsak på arealer som ikke egner seg til andre formål. Tromsø FrP er din garantist for at VAR-utgiftene (vann, avløp og renovasjon) fortsatt holdes på et lavest mulig nivå. Tromsø Frp vil opprettholde den positive JA-kommunen som satser på vekst, utvikling og private initiativ.

15 Opprettholde JA-holdningen i reguleringsplaner og søknader om bygging og ombygging av boliger Unngå økninger i p-avgiften i sentrum. Tilrettelegge for knutepunktsparkering og bedre samordning med andre transportformer. Gjennomføre en skiltoppgradering for bedre trafikkflyt i sentrum Arbeide mot økninger i den lokale drivstoffavgiften på bensin og diesel Fortsatt verne om privat eiendomsrett i areal- og reguleringsplaner. Ha en lav terskel for å fradele boligtomter i tilknytning til gårdsbruk hvor dette er naturlig. Sikre at kommunale avgifter står i forhold til den enkeltes bruk av tjenester gjennom selvkostprinsippet. Gå inn for salg av kommunale eiendommer til boligbygging og næringsvirksomhet. Gå imot offentlig verning av private eiendommer og bygg, med unntak av tilfeller der staten sørger for finansieringen. Fortsette det gode samarbeidet med utviklingslag og bydelsråd for å videreutvikle nærmiljøene. Tigging Tigging har flere sider og kan for mange oppfattes som en belastning på bybildet. De siste årene har det skjedd en stor endring i hvem som tigger i Norge. I enkelte tilfeller godt organiserte miljøer som kan knyttes opp mot menneskehandel og utnytting av sårbare mennesker. Det er også en mer pågående tigging nå enn tidligere. Norge har velferdsordninger som gjør at ingen, med lovlig opphold, skal trenge å tigge. Derfor ønsker Tromsø FrP å innføre tiggeforbud som begrenser risikoen for menneskehandel og utnyttelse av svake grupper. Innføre tiggeforbud i Tromsø kommune

16 bk=bkhi bob=es boa^ d FOR FOLK FLEST Beskatning av innbyggerne Fremskrittspartiet går inn for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Husk at når kommunen snakker om å øke sine inntekter, så betyr det økte kostnader for deg som innbygger. Eiendomsskatt Fremskrittspartiet er sterk motstander av at kommunene kan kreve inn skatt på eiendom. Utgifter knyttet til å bo i egen bolig er høye nok i Tromsø. Eiendomsskatt i tillegg er en urimelig og svært usosial form for beskatning. De kommunale utgiftene som denne skatten var tenkt å dekke, blir i dag belastet i form av kommunale vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer. Dagens eiendomsskatt må derfor sees på som en dobbeltbeskatning. Tromsø FrP er den sikreste garantisten mot inngrep i eiendomsretten. Tromsø FrP ser det derfor som en prioritert oppgave å redusere eiendomsskatten, og på sikt fjerne den.

17 Fortsette å redusere eiendomsskatten i Tromsø og på sikt fjerne den. Spille på lag med de ansatte for å finne bedre måter å organisere kommunen på. Si nei til avgiftsøkninger på vann, avløp og renovasjon, utover normal prisstigning. Arbeide for effektivisering og konkurranseutsetting innen VAR-sektoren. Si nei til kommunal forretningsvirksomhet på områder hvor private selskaper, gjennom fri konkurranse, vil være en bedre og rimeligere løsning. Kirke, idrett og kultur Mye av folks trivsel er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert kulturliv i kommunen vår. Tromsø FrP vil fremheve dugnadsarbeidet som utføres av frivillige lag og foreninger i hele kommunen. Dette arbeidet er viktig for mange lokalsamfunn i kommunen. Tromsø FrP vil at kulturlivet i Tromsø skal være fritt for politisk styring og basert på frivillighet og personlig engasjement. Tromsø FrP vil oppmuntre til økt frivillig innsats i lokale lag og foreninger. Kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger og yte økonomisk bistand samt stille kommunens arealer og bygg til disposisjon når dette passer. Tromsø FrP vil påse at kommunens støtte til kultur og fritidsaktiviteter skal komme flest mulig til nytte. Det vil si at vi vil prioritere aktiviteter som fanger opp en bredde i folket, særlig rettet mot barn og unge. Utover dette må folk i større grad betale for sine fritids- og kulturaktiviteter selv. Tromsø FrP vil styrke vedlikeholdet på kommunens gravlunder. Tromsø FrP vil også fremskynde byggingen av nytt krematorium. Veteraner Tromsø Kommune er ingen forsvarskommune men en stor kommune med mange veteraner. FrP er opptatt av et godt forsvar og er dermed også opptatt av å ivareta våre veteraner. Dette gjør vi best sammen med veteranorganisasjoner tilknyttet Forsvaret. Vi vil synliggjøre veteranene for den ressurs de er for samfunnet med bakgrunn i deres erfaringer og kompetanse som de har ervervet i krevende operasjoner i Norges tjeneste.

18 Idrett Tromsø FrP stiller seg positiv til idrett og vil spesielt fremheve den viktige forebyggende effekt idrett har overfor barn og unge. Tromsø FrP er opptatt av god folkehelse og vil legge til rette for friluftsområder som er tilgjengelig for allmenheten. Sikre barn og unge et reelt svømmetilbud. At kommunal støtte til kultur må gå til aktiviteter som favner bredt og som folk flest ønsker. Tromsø FrP vil prioritere tiltak for barn og unge. Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene i kommunen vår. Sørge for et verdig vedlikehold på kommunens gravlunder. Arbeide for å styrke aktiviteter i bydelene og i distriktet gjennom samarbeid med utviklingslagene og bydelsrådene. Doble dagens tilskudd til utviklingslagene og bydelsrådene. Fremskynde byggingen av nytt krematorium. Støtte etablering av dyrenes hus. Ferdigstille skytebane i Kjoselvdalen. Anerkjenne våre veteraner. Heve kompetansen om veteraner, spesielt i skole og barnehage.

19 Kandidater til kommunevalglisten Tromsø FrP 1 Anni Skogman (Ordførerkandidat) 2 Jan Blomseth (Byrådslederkandidat) 3 Kristoffer Kanestrøm 4 Britt Hege Alvarstein 5 Bjørn Gunnar Jørgensen 6 Tor Egil Sandnes 7 Ole M. Johansen 8 Lars Sigurd Eide 9 Christina Skarheim 10 Kjellaug Thommassen 11 Liv Kronstad 12 Tor Johansen 13 Daniel Eriksen 14 Marie Myreng Nilsen 15 Kari Workinn 16 Jens-Petter Kraknes 17 Maria Iren Hafeld 18 Arnulf Kaspersen 19 Unni Daljord 20 Per Tore Uteng 21 Jarle Mathiassen 22 Geir Evanger 23 Klaus Albrigtsen 24 Svein Øistein Ingebrigtsen 25 Marianne Kristiansen 26 Vidar Andersen 27 Norvald Iversen 28 Sondre Klemetsen 29 Eva Anshus Bårdsen 30 Bjørn Brekmo 31 Anne June Iversen 32 Ranveig Daljord 33 Tor Aspvik 34 Erling Johannessen 35 Jan Møller 36 Margrethe Efraimsen 37 Aleksander Johansen 38 Hugo Mortensen 39 Kenneth Keiseraas 40 John Hermann Jørgensen 41 Jens Arne Hafeld

20 Tromsø FrP v/lokallagets leder Anni Skogman Adresse: Gullsmedjordet 19 Postnr./Sted: 9020 TROMSDALEN Telefon: Epost:

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss.

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss. ENKELTMENNESKET I FOKUS Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi skal representere

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Versjon 25. november 2013

Versjon 25. november 2013 Versjon 25. november 2013 Tromsø havn KF Innholdsfortegnelse Byrådsleders innledning... 3 Byrådsleders kontor... 5 Byrådsavdeling for finans... 7 Byrådsavdeling for utdanning... 10 Byrådsavdeling for helse

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer