FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019"

Transkript

1 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program

2 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale tjenester 8 Innvandring 12 Samferdsel 13 By- og distriktsutvikling 14 Beskatning av innbyggerne 16 Kirke, idrett og kultur 17 Våre kandidater til kommunevalglisten 19

3 En enklere hverdag! Dette er Tromsø FrPs program for perioden Her kan du lese om våre prinsipper og hvilke saker vi vil prioritere i den kommende 4-årsperioden. Vi som representerer Fremskrittspartiet vet at jobben som folkevalgt er en viktig og krevende jobb, som ikke kan bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Alt for mange politikere glemmer sin ombudsrolle når de får makt. Vi skal representere deg! Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse og mulighet til å utføre det oppdrag du som velger har gitt oss hver dag, frem til neste valg. Fremskrittspartiet vil kjempe for en bedre skole der skolebyggene vedlikeholdes og der elevene til en hver tid har oppdatert undervisningsmateriell. Vi vil kjempe for et godt helsevesen i kommunen og en verdig omsorg for eldre og funksjonshemmede. Det skal være godt å bli gammel i Tromsø kommune. Et lokalsamfunn som skal overleve må utvikle seg, og utvikling er bare mulig der det finnes rom for personlig frihet. Frihet til å skape og frihet til å vokse på egne premisser. Tromsø FrP vil videreføre den frihetstankegang som innebærer at alle mennesker har rett til å leve som frie og selvstendige individer så lenge de ikke griper inn i andres rett til det samme livsgrunnlag. Bare da vil vi kunne få et mer rettferdig samfunn. Vi vil ta opp kampen mot det offentlige som vil styre den enkeltes liv og tilrane seg fruktene gjennom høye skatter og avgifter. Vi ønsker fortsatt å styre Tromsø de neste fire årene. Vi er derfor avhengig av din stemme for mest mulig gjennomslag for Fremskrittspartiets politikk. Tromsø FrP ønsker deg god lesning og et riktig godt valg.

4 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier. Vårt hovedmål er å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Politikere kan ikke prioritere alle kommunens tjenesteområder like høyt. Tromsø FrP går til valg på slagordet Det viktigste først. Det betyr at lovpålagte og primære oppgaver skal prioriteres først før andre formål. Det viktigste for Tromsø Fremskrittsparti er gode oppvekstvilkår for barn, omsorg for eldre og funksjonshemmede samt bedre veier i kommunen. Tromsø skal fortsatt være en ja-kommune overfor næringsliv og innbyggere. En mer effektiv ja-kommune Tromsø FrP har jobbet de siste 4 år med å skape en ja-holdning i Tromsø kommune. Dette har vi langt på vei lyktes med, og vi vil fortsatt jobbe for at Tromsø skal være en ja-kommune. Både innbyggerne og næringslivet skal oppleve service samt rask og effektiv saksbehandling i møte med kommunen. Vi vil legge til rette for at næringsdrivende skal se Tromsø som en interessant kommune å etablere arbeidsplasser i. Tromsø kommune skal fortsatt være en kommune som ønsker turister og næringsliv velkommen. Fremskrittspartiet vil aktivt arbeide for å fjerne tidstyvene i den kommunale driften og begrense byråkrati som er til hinder for folk flest. Innbyggerne i kommunen skal bli hørt i saker som griper inn i hverdagen. Det skal være kort vei fra enkeltmennesket til saksbehandlere i kommunen. For Tromsø FrP er det grunnleggende at kommunen er etablert for å gi service til innbyggerne. Kommunen er en stor arbeidsgiver og produserer svært mange tjenester som innbyggerne er avhengige av. De ansatte i kommunen utfører en viktig jobb på vegne av innbyggerne. Fremskrittspartiet vil sikre de ansatte gode arbeidsvilkår. Kun med fornøyde og dyktige medarbeidere vil kommunens innbyggere få en kvalitet på tjenestene som de fortjener. Godt arbeidsmiljø, fornøyde og dyktige ansatte, er viktig for et lavt sykefravær. Fremskrittspartiet ønsker at kommunen fortsatt skal benytte Ja-stemplet, og gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. Fremskrittspartiet vil arbeide aktivt for at kommunen bruker skattebetalernes penger på en så fornuftig måte som mulig, ved å gi innbyggerne den nødvendige trygghet, helse og velferd gjennom å prioritere primæroppgavene først.

5 Tromsø FrP er mer opptatt av høy kvalitet i skolen, eldreomsorgen og helsevesenet enn at disse tjenestene skal være offentlig drevet. Det viktigste er at tilbudet er godt ikke hvem som gir tilbudet. Det er uansett det offentlige som skal stå for finansieringen. Det offentlige skal også føre tilsyn for å sikre kvalitet og drift i henhold til gjeldende regler. Tromsø Fremskrittsparti er fortsatt garantisten for at Tromsø kommune IKKE innlemmes i samisk språkforvaltningsområde. Fortsatt være garantisten mot innføring av samisk språkforvaltningsområde i Tromsø kommune. Arbeide for kortere saksbehandlingstid i Tromsø kommune. Sørge for god økonomistyring i kommunen. Redusere kommunens reisekostnader gjennom økt bruk av teknologiske hjelpemidler. På lag med næringslivet Næringslivet har behov for stabile rammebetingelser som gir vekstmuligheter for lønnsomme, kreative og tilpasningsdyktige bedrifter i Tromsø. Vi ønsker å kunne tilby næringslivet det best mulige etableringsgrunnlaget. Fremskrittspartiet vil føre en liberal næringspolitikk, og sikre rask, positiv og velvillig saksbehandling fra kommunens side. Kommunens arealpolitikk utformes slik at den fremmer nyetableringer og utvidelser i hele kommunen. Tromsø FrP vil at næringslivet skal oppleve en ja- holdning i møte med kommunen. Vi vil derfor legge til rette for tomter til næringsformål, bruksendringer og byggesøknader. God infrastruktur i Tromsø og omegn er særdeles viktige rammevilkår for våre bedrifter. Fremskrittspartiet vil arbeide aktivt for at veinettet oppgraderes betydelig og at god kommunikasjon gjennom bredbånd sikres for hele kommunen. Alkoholpolitikk/skjenkepolitikk Tromsø FrP vil videreføre en liberal alkoholpolitikk med stikkordet Frihet under ansvar. Skjenkebevilling skal være lett å få, men også lett å miste ved mislighold.

6 Turisme Tromsø FrP går inn for en sterkere satsning på sommer- og vinterturisme. Tromsø kommune må styrke tilretteleggingen av kommunen som turistmål ved blant annet å jobbe for utvidelse av Tromsø lufthavn og regulering av scooterløyper. Satsningen på turisme må skje gjennom fylkes- og regionsamarbeid på tvers av grenser. Tilrettelegging av turisme må gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Utvikle samarbeidet mellom næringslivet og kommunen. Sørge for gode rammevilkår for næringslivet. Stille kommunale arealer til rådighet for næringsutvikling. Videreføre en forenklet og rask saksbehandling når næringslivet retter søknader til kommunen. Arbeide aktivt for å fjerne/begrense byråkratiske forskrifter og bestemmelser som kan virke hindrende på næringslivet. Dempe avgiftspresset på næringslivet. Sikre ja- holdning i saksbehandlingen. Legge til rette for løyper til snøskuter. Arbeide aktivt for utvidelse av Tromsø lufthavn Langnes Oppvekst Fremskrittspartiet vil prioritere barn og unge i Tromsø. Skoler Tromsø FrP ønsker å legge til rette for at våre elever skal oppleve trivsel og mestring. Et sterkt fokus på å bekjempe mobbing er faktorer vi anser for å være helt vesentlige med tanke på å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø. Tromsø FrP erkjenner at tilpasset opplæring er et viktig prinsipp i skolen, og vi vil jobbe for å vri ressurser over mot tidlig innsats kombinert med reell tilpasset opplæring. Dette for på sikt å redusere den store andelen av elever i Tromsøskolen som får spesialundervisning. Tromsø FrP er tilhenger av fritt skolevalg og vil kjempe mot et hvert forsøk på å reversere dette tilbudet til kommunens innbyggere.

7 Arbeide for å gi barn og unge et godt svømmetilbud i Tromsø. Bruke mer penger på skolemateriell og satse på oppdaterte og tidsriktige læremidler. Sørge for at skolene blir vedlikeholdt. Innføre valgfritt sidemål. Forbedre samarbeidet mellom skoler og næringsliv. Videreføre ordningen med fritt skolevalg. Øke IT-kompetansen og ha oppdatert IT-utstyr i skolene. Ikke akseptere mobbing og vold skolene skal ha et strengt ordensregelverk. Styrke basisfagene norsk, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Barnehager Tromsø Fremskrittsparti tar inn over seg at dagens familier i stor grad består av foreldre som begge er yrkesaktive. Vi ønsker derfor at barnehagenes åpningstider kan tilpasses bedre til foreldrenes ulike situasjoner. Sørge for reell likebehandling av private og kommunale barnehager. Være positiv til bygging og drift av private barnehager. Innføre fleksible opptak til barnehagene i kommunen. Mobbing Det er dessverre en kjensgjerning at mobbing også foregår blant barn og unge i Tromsø kommune. Tromsø FrP ønsker mobbing til livs og vil slå hardt ned på denne type adferd. Ha nulltoleranse for mobbing. Arbeide for å avskaffe mobbing, blant annet ved å styrke skolehelsetjenesten.

8 Helse, omsorg og sosiale tjenester Barnevern Tromsø FrP mener at det er foreldre som best kan gi barna en god og trygg oppvekst. Dessverre finnes det tilfeller hvor foreldrene av ulike grunner, over kortere eller lengre perioder, ikke er i stand til å gi barna den omsorg de trenger. Barneverntjenesten skal ta vare på barns rettssikkerhet og ha fokus på hva som er barnas beste. Barneverntjenesten skal også ivareta foreldrenes rettsikkerhet, og bidra til å sette foreldre i stand til å ta vare på sine barn og gi sine barn den omsorgen de fortjener. Etter Tromsø FrPs mening skal barnevernet være et hjelpeorgan for familien i samarbeid med foreldrene. Arbeide for at alle barn skal vokse opp i trygghet og at barnevernet i kommunen skal fungere som en støtte og veileder for foreldre som har behov for dette. Rus og psykiatri Tromsø kommune står overfor store utfordringer innenfor rus- og psykiatri. Pasienter med alvorlig ruslidelse har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. God forebygging, behandling og ettervern er avgjørende faktorer for et godt hjelpetilbud. Tromsø FrP har gjennom de siste fire år satset sterkt på rus- og psykisk helse gjennom gradvis oppbygging av tjenesten og de frivillige organisasjoner. Vi mener det er viktig å styrke det kommunale og frivillige hjelpetilbudet for å skape et mer helhetlig pasientforløp. Bolig er en av grunnpilarene i etterbehandlingen av personer med rus- og psykiske lidelser, og i så måte en viktig faktor for å begrense tilbakefall. Tromsø FrP ønsker derfor å sikre flere og mer egnede boliger for personer innenfor rus- og psykiatri. Jobbe for å styrke tjenestetilbudet innenfor rus- og psykisk helse. Sikre flere tilpassede boliger for personer innenfor rus- og psykiatri. Styrke arbeids- og aktivitetstilbudet for personer innenfor rus- og psykiatri. Funksjonshemmede Tromsø FrP mener at personer med fysiske funksjonshemminger så langt det er mulig skal ha like gode muligheter til å fungere i samfunnet som funksjonsfriske. Forholdene bør derfor legges til rette for den funksjonshemmede både hjemme og i det offentlige rom, basert på den enkeltes behov.

9 Utviklingshemmede Tromsø FrP mener at kommunen skal legge til rette for flere boliger for utviklingshemmede, gjerne som bofellesskap integrert i ordinær boligmasse. I tillegg til at kommunen kan leie ut slike boliger, bør kommunen også legge til rette for de som ønsker å eie egen bolig. Arbeid er en av grunnpilarene i vårt samfunn og gir livet til folk flest både verdighet og betydning. Tromsø FrP er opptatt av at Tromsø kommune skal ha et godt tjenestetilbud med arbeid og aktivitet fremfor «oppbevaring». Eksempler på dette er Arbeidsprosjektet slottet (Dagsenter), Tromsø ASVO og Tromsprodukt. At Tromsø kommune skal ha tilstrekkelig antall korttidsplasser til avlastning for de som påtar seg omsorgsoppgaver. Legge til rette for at funksjonshemmedes mobilitet i det offentlige rom ivaretas på en best mulig måte. Boliger for vanskeligstilte Tromsø FrP er opptatt av at vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig. For å oppnå dette vil vi benytte oss av utbyggingsavtaler, avtaler om tildelingsrett og samarbeid mellom utbyggere og kommunen. Et annet eksempel er der kommunen er tilrettelegger slik at grupper med utviklingshemmede som ønsker å etablere seg i egen eid bolig kan få bistand til dette. Sikre boliger til vanskeligstilte gjennom utbyggingsavtaler, avtaler om tildelingsrett og samarbeid mellom utbyggere og kommunen. At kommunen skal tilrettelegge for utviklingshemmede som ønsker å kjøpe egen bolig.

10 Omsorg for eldre Tromsø FrP vil sette eldre først når de kommunale midlene skal fordeles slik at Tromsø kommune kan yte gode omsorgs- og velferdstjenester til de som trenger det. Tromsø FrP vil arbeide for å tilby kommunens innbyggere med omsorgsbehov et omsorgstilbud tuftet på kvalitet, respekt og valgfrihet. For å realisere dette vil vi at det offentlige skal ta ansvar for finansiering og kvalitetssikring, men i større grad slippe til alle gode krefter i samfunnet, som frivillige organisasjoner og private helsebedrifter. Tromsø FrP ønsker i størst mulig grad en hjemmebasert omsorgsprofil der eldre kan bo lengst mulig hjemme i kjente og trygge omgivelser. Gjennom en godt utbygd hjemmetjeneste i kombinasjon med Velferdsteknologi og Hverdagsrehabilitering skal vi skape fremtidens omsorg i Tromsø kommune. Ettersom omsorg for eldre fortsatt er en av våre aller viktigste hjertesaker, vil Tromsø FrP prioritere i kommende periode ferdigstillelse av Otium bo- og velferdssenter samt Helsehus ved UNN, noe som utgjør omlag 197 sykehjemsplasser. Tromsø FrP har som mål å innhente det enorme etterslepet på eldreomsorgen og vil i den anledning også igangsette utredning for renovering av Kroken og Kvaløysletta sykehjem. Vårt mål er full dekning av sykehjemsplasser! Tromsø FrP erkjenner at et sykehjem ikke er en oppbevaringsboks, men et hjem for våre eldre! Vi vil derfor arbeide for å styrke tilbudet om faste aktiviteter til beboere i kommunens sykehjem. Dette er viktig for en best mulig livskvalitet for våre eldre. Tromsø FrP vil arbeide for at avgiftene og gebyrene reduseres, spesielt i forhold til betaling for bruk av helse- og sosiale tjenester. Tromsø FrP vil legge til rette for tomter til boligbygging for eldre i samarbeid med private organisasjoner og enkeltindivid. Kommunen bør stille seg positiv til, og legge til rette for, ulike former for private bofellesskap for eldre. Tromsø FrP vil finne løsninger slik at det blir attraktivt for kvalifisert personell å søke seg til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Et slikt tiltak kan være å sikre flest mulige heltidsstillinger for å begrense ufrivillig deltid. Dette kan også ses i sammenheng med fleksible og forutsigbare turnuser.

11 Jobbe for at Tromsø kommune får full dekning av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ferdigstille og realisere nye sykehjemsplasser i Tromsø kommune. Prioritere omsorg for eldre i budsjettsammenheng. Sikre en videre utbygging av hjemmehjelpstjenester. Arbeide for å styrke tilbudet om faste aktiviteter til beboere i kommunens sykehjem. Legge til rette for private bofellesskap/boligbygging for eldre. Styrke ordningen med omsorgslønn. Innføre årlige trivsels- og helsereiser til Syden for eldre. Jobbe for å sikre flere varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Etablere flere dagsenterplasser. Tilrettelegge for at funksjonshemmede kan kjøpe og bo sammen i egnet bolig. Igangsette utredning for renovering av Kroken sykehjem.

12 Innvandring Tromsø FrP er innstilt på å hjelpe flyktninger og asylsøkere, men mener primært at de best kan hjelpes i sine geografiske og kulturelle nærområder. I stedet for å bosette flyktninger og asylsøkere i Norge, bør Norge bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak i deres naboland eller andre nærliggende områder. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er dessverre hverdagen for en del innvandrerbarn. Tromsø Fremskrittsparti tar sterk avstand fra kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. For å forebygge skal kommunen aktivt følge opp at innvandrerbarn ikke uteblir fra skolen. Tromsø FrP tar avstand fra enhver form for rasisme. Det må imidlertid ikke settes likhetstegn mellom rasisme og kritiske meningsytringer om dagens innvandrings- og flyktningpolitikk. Jobbe opp mot sentrale myndigheter for at kommunene selv skal kunne avgjøre og begrense mottak av asylsøkere og flyktninger. Innføre obligatoriske helseundersøkelser av alle barn i risikogrupper for å avdekke eller hindre at barn blir kjønnslemlestet.

13 Samferdsel Tromsø FrP vil fortsette opprustingen av det kommunale veinettet og hindre ytterligere forfall. Tromsø FrP vil opprettholde satsingen på trygge skoleveier for barn og unge i Tromsø. Dette ønsker vi å oppnå ved blant annet satsing på gang og sykkelstier, samt å styrke trafikksikkerheten gjennom innovative lysende gangfelt. Tromsø FrP vil fortsatt arbeide mot innføring av veiprising/rushtidsavgift/bompenger eller andre kreative ekstraavgifter for bilistene. Tromsø FrP vil fortsette arbeidet med å begrense inngrep i privat eiendom når det gjelder alle former for utbygging i kommunal regi. Tromsø FrP er eneste garantisten for ferdigstillelse av en bomfri E8 på østre side. Miljø Tromsø FrP vil tilrettelegge for mer miljøvennlig transport gjennom å bygge bedre veier og føre en tett og kompakt byutviklingspolitikk. Smartere planlegging, utnyttelse av eksisterende infrastruktur og samordning mellom de ulike transportformene reduserer flaskehalser og køer som bidrar til et jevnere og mer miljøvennlig transportmønster. Tromsø FrP ønsker å styrke folks muligheter til å reise med kollektivtransport ved å tilrettelegge for parkeringsplasser ved transportknutepunkter. Bydelene er naturlige knutepunkter hvor folk flest bor, slik at god tilrettelegging for både gang, sykkel, buss og bil er nødvendig. Tromsø FrP ønsker å føre en byutviklingspolitikk som tilrettelegger for bedre arealutnyttelse slik at eksisterende infrastruktur kan utnyttes best mulig. Med fortetting utnyttes potensialet for fornying, oppgradering, reduserte avstander og mer effektiv kommunalteknisk drift.

14 Ferdigstille E8. Belyse gangfelt i utsatte områder. Opprettholde oppgraderings- og asfalteringsinnsatsen på det kommunale vegnettet. Fortsatt arbeide mot veiprising/rushtidsavgift/bompenger eller andre kreative ekstraavgifter for bilistene. Bygge ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya samt følge opp tiltakene i Transportnett Tromsø. Jobbe for at Ullsfjordforbindelsen kommer inn i nasjonal transportplan (NTP) og på sikt Tindtunellen. By- og distriktsutvikling Tromsø Fremskrittsparti ønsker å opprettholde en positiv og attraktiv kommune hvor det fortsatt skal være enkelt for folk flest å få fradelt og gitt byggetillatelser for boliger. Tromsø kommune er i vekst noe som øker behovet for boliger og andre tjenester. Tromsø FrP vil legge til rette for ytterligere vekst og utvikling gjennom grunnlaget som er lagt i inneværende periode. Tromsø FrP vil fortsatt stå på for at flest mulig som ønsker det skal få bygge hytte i Tromsø kommune. Kommunen har store arealer som egner seg til hyttebygging. Mange grunneiere ønsker å fradele deler av sin eiendom til hyttetomter, i hovedsak på arealer som ikke egner seg til andre formål. Tromsø FrP er din garantist for at VAR-utgiftene (vann, avløp og renovasjon) fortsatt holdes på et lavest mulig nivå. Tromsø Frp vil opprettholde den positive JA-kommunen som satser på vekst, utvikling og private initiativ.

15 Opprettholde JA-holdningen i reguleringsplaner og søknader om bygging og ombygging av boliger Unngå økninger i p-avgiften i sentrum. Tilrettelegge for knutepunktsparkering og bedre samordning med andre transportformer. Gjennomføre en skiltoppgradering for bedre trafikkflyt i sentrum Arbeide mot økninger i den lokale drivstoffavgiften på bensin og diesel Fortsatt verne om privat eiendomsrett i areal- og reguleringsplaner. Ha en lav terskel for å fradele boligtomter i tilknytning til gårdsbruk hvor dette er naturlig. Sikre at kommunale avgifter står i forhold til den enkeltes bruk av tjenester gjennom selvkostprinsippet. Gå inn for salg av kommunale eiendommer til boligbygging og næringsvirksomhet. Gå imot offentlig verning av private eiendommer og bygg, med unntak av tilfeller der staten sørger for finansieringen. Fortsette det gode samarbeidet med utviklingslag og bydelsråd for å videreutvikle nærmiljøene. Tigging Tigging har flere sider og kan for mange oppfattes som en belastning på bybildet. De siste årene har det skjedd en stor endring i hvem som tigger i Norge. I enkelte tilfeller godt organiserte miljøer som kan knyttes opp mot menneskehandel og utnytting av sårbare mennesker. Det er også en mer pågående tigging nå enn tidligere. Norge har velferdsordninger som gjør at ingen, med lovlig opphold, skal trenge å tigge. Derfor ønsker Tromsø FrP å innføre tiggeforbud som begrenser risikoen for menneskehandel og utnyttelse av svake grupper. Innføre tiggeforbud i Tromsø kommune

16 bk=bkhi bob=es boa^ d FOR FOLK FLEST Beskatning av innbyggerne Fremskrittspartiet går inn for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Husk at når kommunen snakker om å øke sine inntekter, så betyr det økte kostnader for deg som innbygger. Eiendomsskatt Fremskrittspartiet er sterk motstander av at kommunene kan kreve inn skatt på eiendom. Utgifter knyttet til å bo i egen bolig er høye nok i Tromsø. Eiendomsskatt i tillegg er en urimelig og svært usosial form for beskatning. De kommunale utgiftene som denne skatten var tenkt å dekke, blir i dag belastet i form av kommunale vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer. Dagens eiendomsskatt må derfor sees på som en dobbeltbeskatning. Tromsø FrP er den sikreste garantisten mot inngrep i eiendomsretten. Tromsø FrP ser det derfor som en prioritert oppgave å redusere eiendomsskatten, og på sikt fjerne den.

17 Fortsette å redusere eiendomsskatten i Tromsø og på sikt fjerne den. Spille på lag med de ansatte for å finne bedre måter å organisere kommunen på. Si nei til avgiftsøkninger på vann, avløp og renovasjon, utover normal prisstigning. Arbeide for effektivisering og konkurranseutsetting innen VAR-sektoren. Si nei til kommunal forretningsvirksomhet på områder hvor private selskaper, gjennom fri konkurranse, vil være en bedre og rimeligere løsning. Kirke, idrett og kultur Mye av folks trivsel er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert kulturliv i kommunen vår. Tromsø FrP vil fremheve dugnadsarbeidet som utføres av frivillige lag og foreninger i hele kommunen. Dette arbeidet er viktig for mange lokalsamfunn i kommunen. Tromsø FrP vil at kulturlivet i Tromsø skal være fritt for politisk styring og basert på frivillighet og personlig engasjement. Tromsø FrP vil oppmuntre til økt frivillig innsats i lokale lag og foreninger. Kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger og yte økonomisk bistand samt stille kommunens arealer og bygg til disposisjon når dette passer. Tromsø FrP vil påse at kommunens støtte til kultur og fritidsaktiviteter skal komme flest mulig til nytte. Det vil si at vi vil prioritere aktiviteter som fanger opp en bredde i folket, særlig rettet mot barn og unge. Utover dette må folk i større grad betale for sine fritids- og kulturaktiviteter selv. Tromsø FrP vil styrke vedlikeholdet på kommunens gravlunder. Tromsø FrP vil også fremskynde byggingen av nytt krematorium. Veteraner Tromsø Kommune er ingen forsvarskommune men en stor kommune med mange veteraner. FrP er opptatt av et godt forsvar og er dermed også opptatt av å ivareta våre veteraner. Dette gjør vi best sammen med veteranorganisasjoner tilknyttet Forsvaret. Vi vil synliggjøre veteranene for den ressurs de er for samfunnet med bakgrunn i deres erfaringer og kompetanse som de har ervervet i krevende operasjoner i Norges tjeneste.

18 Idrett Tromsø FrP stiller seg positiv til idrett og vil spesielt fremheve den viktige forebyggende effekt idrett har overfor barn og unge. Tromsø FrP er opptatt av god folkehelse og vil legge til rette for friluftsområder som er tilgjengelig for allmenheten. Sikre barn og unge et reelt svømmetilbud. At kommunal støtte til kultur må gå til aktiviteter som favner bredt og som folk flest ønsker. Tromsø FrP vil prioritere tiltak for barn og unge. Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene i kommunen vår. Sørge for et verdig vedlikehold på kommunens gravlunder. Arbeide for å styrke aktiviteter i bydelene og i distriktet gjennom samarbeid med utviklingslagene og bydelsrådene. Doble dagens tilskudd til utviklingslagene og bydelsrådene. Fremskynde byggingen av nytt krematorium. Støtte etablering av dyrenes hus. Ferdigstille skytebane i Kjoselvdalen. Anerkjenne våre veteraner. Heve kompetansen om veteraner, spesielt i skole og barnehage.

19 Kandidater til kommunevalglisten Tromsø FrP 1 Anni Skogman (Ordførerkandidat) 2 Jan Blomseth (Byrådslederkandidat) 3 Kristoffer Kanestrøm 4 Britt Hege Alvarstein 5 Bjørn Gunnar Jørgensen 6 Tor Egil Sandnes 7 Ole M. Johansen 8 Lars Sigurd Eide 9 Christina Skarheim 10 Kjellaug Thommassen 11 Liv Kronstad 12 Tor Johansen 13 Daniel Eriksen 14 Marie Myreng Nilsen 15 Kari Workinn 16 Jens-Petter Kraknes 17 Maria Iren Hafeld 18 Arnulf Kaspersen 19 Unni Daljord 20 Per Tore Uteng 21 Jarle Mathiassen 22 Geir Evanger 23 Klaus Albrigtsen 24 Svein Øistein Ingebrigtsen 25 Marianne Kristiansen 26 Vidar Andersen 27 Norvald Iversen 28 Sondre Klemetsen 29 Eva Anshus Bårdsen 30 Bjørn Brekmo 31 Anne June Iversen 32 Ranveig Daljord 33 Tor Aspvik 34 Erling Johannessen 35 Jan Møller 36 Margrethe Efraimsen 37 Aleksander Johansen 38 Hugo Mortensen 39 Kenneth Keiseraas 40 John Hermann Jørgensen 41 Jens Arne Hafeld

20 Tromsø FrP v/lokallagets leder Anni Skogman Adresse: Gullsmedjordet 19 Postnr./Sted: 9020 TROMSDALEN Telefon: Epost:

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

med Lier Fremskrittsparti

med Lier Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG for folk flest En enklere hverdag med Lier Fremskrittsparti KOMMUNEVALGPROGRAM FOR ET SELVSTENDIG OG VITALISERT LIER lier frp vil arbeide for et fremtidsrettet og vitalisert lier som

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

VALG 2011 BYGGER. www.vestby.frp.no VESTBY FOR FREMTIDEN. Vestby FrP 2011-2015. www.vestby.frp.no

VALG 2011 BYGGER. www.vestby.frp.no VESTBY FOR FREMTIDEN. Vestby FrP 2011-2015. www.vestby.frp.no BYGGER VESTBY FOR FREMTIDEN Vestby FrP 2011-2015 www.vestby.frp.no VALG 2011 www.vestby.frp.no Ja-kommunen Vestby FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Program 2015-2019. Vestby FrP

Program 2015-2019. Vestby FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Program 2015-2019 Vestby FrP VÅR ORDFØRERKANDIDAT: Trygve Thorsen Vi er nå en av landets mest veldrevne kommuner og den størrelse som anses som bærekraftig uten sammenslåing.

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til?

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Program Sørum FrP 2003 2007 Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Nei, ikke så veldig godt, svarer vel de fleste. Fremskrittspartiet har i 16 år i Sørum prøvd å få de andre

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen

Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen 20.12.16 HISTORIEN BAK PROSJEKTET Krevende økonomisk situasjon KOSTRA analyse 2013 Behov for endring/utvikling av omsorgsstrukturen Faglig Fremtidsrettet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Lokalvalgsprogram

Lokalvalgsprogram INNLEDNING Ideologisk grunnlag Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig kulturarv, med basis i det kristne livssyn. Fremskrittspartiets

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Sør-Aurdal Frp sier:

Sør-Aurdal Frp sier: Sør-Aurdal Frp sier: JA til å gi innbyggerne i Sør-Aurdal større frihet til å bestemme over eget liv og egen eiendom JA til fritt brukervalg av offentlige tjenester JA til å etablere servicekontrakter

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Våre 5 toppkandidater

Våre 5 toppkandidater Alle skal med! L O K A L T F O K U S : Økonomi Næringsliv Oppvekst Samferdsel og tekniske tjenester Kultur Program Sørreisa Arbeiderparti 2011-2015 Våre 5 toppkandidater 1. Paul Dahlø 2. May-Tove Grytnes

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

bypartiet.folketsbypakke.no

bypartiet.folketsbypakke.no Kortversjon Partiprogram Kommunevalget Skien 2015 Fullstendig valgprogram på vår nettside: bypartiet.folketsbypakke.no Dette er en kortversjon av partiprogrammet til Bypartiet, som er et moderne, urbant,

Detaljer

Transportnett Tromsø. - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem. Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP)

Transportnett Tromsø. - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem. Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP) Transportnett Tromsø - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP) Bakgrunn Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø. Valgt kombinasjonskonsept

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer