ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM"

Transkript

1 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1

2 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang i område Kløverveien, der de gamle aldersboligene kaninbura står avsettes til å bygge boliger for eldre og personer med lettere funksjonsnedsettelser. Boligene må ha livsløpsstandard. Eidsberg FrP ønsker også at velferdssenteret rustes opp og beholdes som møte plass og aktiviteter for disse gruppene, samt frivillig arbeid. Prosjektet bør planlegges etter forskrifter for Husbankstøtte og at Kommunen arbeider aktivt for å finne private samarbeidspartnere. Eidsberg FrP mener at det må inngås avtaler om kjøp av omsorgsplasser for rusmiddelavhengige og psykisk syke som er i behov av tilsyn hele døgnet. Omsorgplassene bør ha et opplegg som innebærer rehabilitering. Eidsberg FrP søker å finne løsninger f.eks sammenslåinger utbygging eller nybygg innenfor bofellesskapene: Vesteng Pennestrøket Bjørneveien og Sandbo. Kommunen arbeider aktivt med å finne private samarbeidspartnere. FrP vil tilrettelegge for en raskest mulig saksbehandling, til lavest mulig gebyr, etter prinsippet om selvkost, for de saker som er belagt med gebyrer fra Eidsberg Kommune. 2

3 Næringslivet behøver generelle og stabile rammebetingelser som gir vekstmuligheter for lønnsomme, kreative og tilpasningsdyktige bedrifter i Eidsberg. Vi ønsker å kunne tilby næringslivet det best mulige arbeidsgrunnlaget. Det kommunale byråkratiet må reduseres betydelig, og reglene gjøres enklere og klarere. FrP vil føre en liberal næringspolitikk, og sikre rask, positiv og velvillig saksbehandling fra kommunens side. Det skal finnes nok ferdig regulerte tomter for næringsformål. Vi vil også stille oss positive til bruksendringer, byggesøknader, løyvesøknader og lignende fra næringslivet. FrP ønsker en liberal alkoholpolitikk med stikkordet Frihet under ansvar. Skjenkebevilling skal også være lett å få, men også lett å miste. Ønsker alle et Godt Valg! Svein Andersen Ødeby Ordførerkandidat 3

4 Sammen skaper vi verdier De kan ikke alltid måles. En verdi kan uttrykkes i form av tall, men vi har også verdier som vanskelig lar seg måle. Sammen får vi alle disse til å blomstre. Våre barn er vår kanskje viktige verdi. Mysenbyen skal bevares og utvikles. Vårt voksende næringsliv skal tas vare på, i tillegg til våre eldre, som fortjener del aller beste vi kan gi dem: en verdig alderdom. Sammen Skal vi både skape og bevare. Sammen gjør vi Eidsberg til et unikt sted å være. Vi har omsorg Både for våre eldre, men også for arkitekturen vår. Min frihet stopper der din begynner. I det legger vi at du får gjøre akkurat som du vil, så lenge det ikke går ut over andre i negativ forstand. Kulturarven Vil alltid være en viktig del av våre liv. I kommunen vår har vi en rekke ulike kulturinstitusjoner. FrP vil støtte aktivt opp om lag og foreninger som retter seg mot barn og unge, men også legge til rette for andre. Barn og unge Er vår edelstener. Vi skal legge til rette for de beste oppvekstvilkårene som vi kan få til. En god skole, full barnehagedekning og en trygg hverdag er selvfølger for kommunen vår. Eiendomsskatt Et offentlig ran Fremskrittspartiet er garantisten mot innføring av eiendomskatt i Eidsberg kommune. Vi ønsker en kommune med god kontroll på økonomien som leverer gode tjenester for innbyggerne. Eiendomsskatten er en urettferdig og usosial dobbeltbeskatning. Den er en skatt som rammer spesielt nyetablerte barnefamilier, med høy gjeldsbyrde, og minstepensjonister som lengst mulig ønsker å få bo i sin egen bolig. Være garantisten mot innføring av eiendomsskatt både for private eiendom og næring. 4

5 FORBEDRE ELDREOMSORGEN Eidsberg kommune skal være en god kommune å bli gammel i. De eldre skal behandles med respekt og verdighet. Et sykehjem skal være et hjem, ikke en institusjon. Det skal være opp til den enkelte sammen med sine pårørende å velge hvilken omsorgsform som passer best, basert på faglige vurderinger og den enkeltes behov. Kommunen skal bidra med tilrettelegging for bygging av omsorgsboliger som tildeles etter kriterier til de eldre som ønsker å bo i et bofellesskap. Ordningen med omsorgslønn til pårørende som frivillig tar på seg omsorg- og pleieansvar for eldre, må forsterkes og økes. Opprette et eget eldreombud som vil ivareta de eldres rettigheter og behov Støtte frivillige organisasjoner for besøkstjenester, kulturaktiviteter og aktivisering Påvirke at det innføres en lov som beskyttet de eldre, på lik linje som barnehageloven La ektepar bo sammen La ordninger med hjemmehjelp, hjemmesykepleie og trygghetsalarmer bidra til at de som ønsker det fortsatt kan få bo hjemme Tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger Tilrettelegge slik at det kan bli en Lottemodell på sykehjem Forsterke og øke ordningen med omsorgslønn Frie valg av tjenester Statlig finansiering av eldreomsorgen Integrering Et godt samfunn for alle FrP kritisk til dagens innvandrings og asylpolitikk og går derfor inn for å stramme regelverket. Vi vil innføre en restriktiv linje i forhold til mottakelse av flere flyktninger i kommunen, og gå imot bosetting av grunnløse asylsøkere. Vi mener det nå er viktigere å arbeide for en bedre integrering av de flyktningene som allerede bor i kommunen. Forskning viser at sosialhjelpen kan bremse inkluderingen i Norge og oppmuntrer dermed ikke til arbeidsdeltakelse. FrP vil at flyktninger som har kommet til Eidsberg blir godt integrert i lokalsamfunnet, og er mest mulige selvforsørget. 5

6 Gå imot mottak av nye asylsøkere Stille krav om deltakelse på norskopplæring og arbeidstrening for innvandere som mottar offentlige økonomiske støtte Nei til asylmottak i nærmiljøet Nei til flere Syriske flyktninger i kommunen Samferdsel For trygghet og fremkommelighet FrP vil være en pådriver for tryggere skoleveier og arbeide aktivt for en videre utbygging av gang og sykkelveier for å gjøre hele kommunen trafikksikker. Midler bør frigjøres til en raskere utbygging i de deler av kommunen der gang og sykkelstier ikke finnes. Vi ønsker løsninger som begrenser inngrep i privat eiendom. Legge til rette for en brukertilpasset kollektivtransport, gjennom aktivt å oppfordre leverandørene/ busselskapene til å legge rutene slik at disse stemmer med innbyggerne ønsker og behov Aktivt oppfordre Østfold fylkeskommune til å prioritere veivelikehold av veier som går igjennom Eidsberg kommune Prioritere snømåking og påse strøing av kommunens veier når det er glatt, for slik å bedre tilgjengeligheten for alle, samt sikre trygge veier både for kjørende og gående Arbeide aktivt for å fjerne NSB monopolet på pendlertrafikk til Oslo Arbeide aktivt for å fjerne bommene og avgiftene E 18 Bedre parkeringsmulighetene i kommunen generelt FrP vil at man åpner østre linje mellom Mysen og Kalnes Bedre tog og bussforbindelse til Oslo og hele Østfold Skole og barnehage Fordi barna er vår edelsten FrP vil prioritere våre barn. Det er selvsagt foreldrene som må ta hovedansvaret for et barns utvikling, men fra de første spedbarnskontroller, via barnehager, SFO, barneskolen, og frem til avslutning i 10. klasse på ungdomsskolen. Er det ikke få timer kommunen har ansvaret for barna. Det er derfor av avgjørende betydning at kommunen er sitt ansvar bevisst, og sørger for at det finnes gode tjenestetilbud tilpasset det enkelte barn. I en kommune som Eidsberg er det 6

7 viktig at foreldrene føler seg trygge på at barna har det trygt og stimulerende i de timer de er borte fra sine hjem. Vi vil arbeide for at våre elever får de aller beste læremidler slik at de står best mulig rustet for fremtiden. Vi har ikke råd til å la barna våre henge etter innen IKT, derfor ønsker vi å prioritere PCer til elevene og tilrettelagt undervisning som tar høyde for at ingen elever er like. Opprettholde grendeskoler der det er hensiktsmessig og mulig Bedre samarbeide mellom skoler og næringsliv og andre lag/foreninger. Eksempel på dette kan være idrettsrådes lederutdanning ( prosjektet MERIDrett ) Få mer IT kompetanse og IT utstyr inn i skolene Si nei til mobbing og vold skolene skal ha et strengt ordensregelverk Sørge for at undervisningsmateriell og undervisningslokaler til enhver tid er oppdatert og vedlikeholdt Jobbe for at foreldre. Lag / foreninger, politi og skole samarbeider aktivt for å forhindre at ungdomskriminalitet, rusmiddelmisbruk og utvikling av destruktive og voldspregede miljøer får feste i kommunen vår. Fremtidsrettet yrkesveiledning av Eidsberg Kommune og eventuelt gi stipend til de som velger et yrke under veiledningen. Fritt skolevalg / valgfritt sidemål Flere lærlingeplasser / styrke samarbeid skole og næringsliv Sosialpolitikk Noen trenger oss Sosialpolitikken må utformes slik at den tilgodeser mennesker med et reelt behov for hjelp. Hvert enkelt menneske har hovedansvaret for seg selv og sine nærmeste, men det offentlige har ansvar for dem som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Barneverntjenesten skal ta vare på både barns og foreldrene rettsikkerhet, med fokus på hva som er barnas beste. Behandling av rusmiddelmisbruk og behovet for slik behandling er meget individuelt. For noen fungerer et tilbud godt, mens andre ikke har noen effekt av det. Påse at barneverntjenesten er et hjelpeorgan for både foreldre og barn 7

8 Påse at Eidsberg kommune har et bredt og mangfoldig behandlings og hjelpetilbud til rusmisbrukere Legge til rette for at personer med funksjonshemminger og psykiske lidelser gis muligheter til å fungere i samfunnet på, så langt det lar seg gjøre, linje med funksjonsfriske Tilrettelegge for bokollektiv, hvor personer med funksjonshemminger på likt nivå kan bo og hjelpe hverandre Bedre samarbeide mellom skolene og politiet for å forebygge rusproblemer La representanter for rådet for funksjonshemmede delta i byggekomiteen for offentlige bygg Kultur og frivillighet For det mentale Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg arrangement i kommunen vår. Eidsberg FrP vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats og være positive til bevilgninger som bidrar til dette. Kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger. Si ja til kultur som omfavner flest mulig Stille kommunens arealer og bygg til disposisjon når dette passer Prioritere kultur som omfavner flest mulig Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene i kommunen vår Arbeide for å styrke aktiviteter i nærmiljøet, ved blant annet formelle samarbeidsordninger med velforeninger og lignende, samt gi økonomisk støtte til aktivitet i nærmiljøet 8

9 Valgliste ved kommunestyrevalg 2015 i Eidsberg kommune NR NAVN Fødselsår Bosted 1 Svein Andersen Ødeby 1964 Mysen 2 Inger Marit Dalset 1943 Mysen 3 Lillian Krogh 1951 Mysen 4 Jan Krogh 1952 Mysen 5 Leif Isaksen 1970 Mysen 6 Torunn Kværner 1953 Mysen 7 Karen Mathilde Enger Ødeby 1944 Mysen 8 Per T. Schjelderup 1960 Mysen 9 Åsmund Nekstad 1988 Slitu Hvis du er enig i dette, stem på FrP 13 og 14. September

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Kommunestruktur. Samferdsel

Kommunestruktur. Samferdsel Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer