Krav til maskintavler i hht. NEK EN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1"

Transkript

1 Krav til maskintavler i hht. NEK EN

2 Definisjoner Med maskin menes en sammenstilling av deler eller eller komponenter som er forbundet med hverandre, der minst en del er bevegelig, og med de nødvendige drivenheter for maskinen, styre- og effektkretser, montert sammen for å brukes på en bestemt måte, særlig til bearbeiding, behandling, flytting eller pakking av materiale.

3 Eksempler på maskiner som dekkes av NEK EN

4 Eksempler på maskiner som dekkes av NEK EN

5 Direktiver og normer Alle eltavler skal tilfredsstille lavspenningsdirektivet (LVD 2006/95/EC). Så snart det monteres elektronisk utstyr inn i tavlene gjøres EMC-direktivet (EMC 2004/108/EC) gjeldende. Om tavla skal benyttes til å styre en maskin, vil maskindirektivet (MD 2006/42/EC) også komme til anvendelse.

6 Direktiv Forskrift - Standard MD LVD EMCD EN EN EN EN 294 EN 418 EN FEU EN EN EN FEL FM EN EN NEK 420 IK Direktiv Forskrift Standard/Norm

7 EN Gyldighetsområde Fordelingstavle NEK 400 FEL Maskintavle EN Maskin FEU FM Grensesnittet er hovedbryterens tilkoblingsklemmer

8 Direktiver og normer LVD Low Voltage Directive For å tilfredsstille lavspenningsdirektivet benyttes samme normen som benyttes for hoved- og fordelingstavler NEK 439: 2010 (tavlemormen).

9 EMC EMCD (Electromagnetic Compatibility) betyr elektromagnetisk forenlighet. Elektronisk utstyr skal ikke generere elektromagnetiske forstyrrelser over det nivå som passer for det aktuelle driftsmiljø. I tillegg skal utstyret ha et tilstrekkelig immunitetsnivå mht. elektromagnetiske forstyrrelser slik at det kan fungere korrekt i de omgivelser det er tenkt brukt. Vær oppmerksom på at hvert enkelt apparat i tillegg til den totale installasjonen i tavleanlegget skal tilfredsstille dette kravet.

10 EMC Følgende standarder angir generelle grenser for EMCemisjon og immunitet NEK EN /3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 6-1: Generisk norm Immunitet/Emisjon for boliger, handels- og lette industri-miljøer NEK EN /4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 6-2: Generisk norm Immunitet/Emisjon for industrimiljø

11 EMC-tiltak innvendig i tavler Skjerming, jording, kabelforlegning og kabelinnføring er aktuelle tiltak for å takle EMC-kravene, i tillegg til at man må følge utstyrets montasjeanvisning.

12 EMC-tiltak innvendig i tavler

13 Skjerming For eltavler vil skjerming normalt bety selve kapslingen. Dempningen av høyfrekvent støy er avhengig av lekkasjen ved dører, dekkplater, ledningsinnføringer og eventuelle utsparinger til instrumenter. Skjerming mot lavfrekvente magnetfelt krever upraktisk tykt gods i skjermmaterialet, og det vil derfor være bedre å etablere god avstand til støykilden. Eksempler på støyende tavleutstyr kan være transformatorer, frekvensomformere, kontaktorer og releer. Koblingstransienter fra kontaktorer og releer kan enkelt dempes ved å montere filter over spolen.

14 Skjerming Det er imidlertid ikke alltid nødvendig med veldig store avstander.

15 Skjerming Man kan også benytte lokal skjerming av støykilden.

16 Skjerming

17 Skjerming Ved behov kan det benyttes spesielle EMC-kapslinger, ledende pakninger rundt dørene og under flenseplater etc.

18 EMC-tiltak innvendig i tavler Følg fabrikantens montasjeanvisning Viktig med gode forbindelser mellom tavledelene innbyrdes og mellom tavla og innmontert utstyr av ledende materiale. Bruk ulakkerte deler innvendig, gjerne stål med aluzink overflate eller aluminium. Tannskiver er et godt alternativ ved montasje av utstyr. Om ikke sammenføyningene i seg selv er tilstrekkelig for å oppnå god forbindelse, må man montere utjevningsforbindelse i tillegg. Dørhengsler blir ikke betraktet som tilstrekkelig elektrisk forbindelse, så derfor skal dører med betjeningsutstyr ha utjevningsforbindelse.

19 EMC-tiltak innvendig i tavler

20 EMC-tiltak innvendig i tavler Separer kretser som har forskjellige spenningsnivå. Om ledninger tilhørende forskjellige kretser forlegges inntil hverandre eller i samme kanal, må alle være isolert for den høyest forekommende spenningen. Ledningsforlegning nær metallkonstruksjonen Grupper rekkeklemmene etter spenningsnivå. For å hindre forstyrrelser og feil i signalflyten skal signalkablene holdes adskilt fra kraftkablene. Må kablene krysse hverandre, skal det gjøres i 90 vinkel. Dette gjelder både ute i anlegget og internt i tavlene. I enkelte tilfeller skal både kraft og signal tilkobles samme komponent. Da må man påse at parallellføringen av ledningene blir så kort som overhodet mulig.

21 EMC-tiltak innvendig i tavler

22 EMC-tiltak innvendig i tavler Skjermen til skjermkabler skal termineres med 360 kontaktflate. Skjermen til bus-kabler termineres i utstyret.

23 Beskyttelse mot direkte berøring vha. kapslinger Kapslingsgrad minst IP2X eller IPXXB Kapslingsgrad minst IP4X eller IPXXD når utstyret er plassert på steder som er åpent for alle, inkludert barn

24 Beskyttelse mot direkte berøring vha. kapslinger Åpning av en kapsling skal være mulig bare under en av følgende betingelser: Bruk av nøkkel eller verktøy Spenningsførende deler innvendig som kan bli berørt ved justering eller tilbakestilling skal være IP2X eller IPXXB: Andre spenningsførende deler kan være IP1X eller IPXXA Frakobling av spenningsførende deler inne i kapslingen før denne kan åpnes Åpning uten bruk av nøkkel eller verktøy og uten frakobling av spenningsførende deler skal bare være mulig når alle spenningsførende deler har kapslingsgrad minst IP2X eller IPXXB

25 Andre sentrale punkter i EN for tavler Skillebryter for frakobling av strømtilførselen skal være utvendig låsbar og montert i høyde 0,6 1,9 m over serviceplan. Maks 1,7 m anbefales. Skillebryter for frakobling av strømtilførselen skal kunne bryte strømmen til den største motoren med blokkert rotor i tillegg til all annen normal driftsstrøm. Skillebryter som skal benyttes som nødstoppinnretning skal være rød på gul bakgrunn.

26 Sentrale punkter i EN for tavler Alt koblingsutstyr og ledningsføring skal være slik montert at det legges til rette for betjening og vedlikehold fra forsiden. Utstyr som krever regelmessig vedlikehold eller justering skal plasseres mellom 0,4 og 2 meter over betjeningsplanet. Tilkoblingsklemmer plasseres minst 0,2 meter over betjeningsplanet

27 Sentrale punkter i EN for tavler AC styrekrets via egen skilletrafo Sekundærsiden av styrekretstransformator skal ha jordfeilbeskyttelse alt. fellesleder jordes DC-styrekretser, som er tilkoblet utgjevingsforbindelsen for beskyttelsesformål og omformet fra AC-forsyning skal forsynes fra separat vikling på AC styrekretstransformatoren eller fra egen styrekretstransformator. Switch mode enheter sammenbygget med transformator med separate viklinger kan benyttes.

28 Sentrale punkter i EN for tavler Styrekretstransformatorer er ikke obligatorisk for maskiner med en enkelt motorstarter og/eller et maksimum av to styreinnretninger. Styrestrømskretser som ikke er forsynt over stryrestrømstransformatorer skal ha allpolig brudd for start eller stopp av de maskinfunksjoner som kan føre til farlige situasjoner eller skade på maskinen ved utilsiktet start eller svikt i forbindelse med stopp.

29 Fargekoder for trykknapper Farge Rød Fargens betydning Nødsituasjon Forklaring Eksempler på bruk Nødstopp Betjenes når en farlig tilstand eller nødsituasjon har inntruffet. Igangsetting av nødfunksjon Gul Unormal Blå Obligatorisk Betjenes når en unormal tilstand har inntruffet Betjenes i en situasjon som krever en bestemt handling Inngrep for å undertrykke unormal tilstand Inngrep for å gjenstarte en avbrutt automatisk syklus Tilbakestillingsfunksjon Reset Start Grønn Normal Betjenes for å starte en normal funksjon Grønn skal ikke benyttes om START/STOPP er samme bryter Hvit Grå Sort Ikke tillagt noen spesiell betydning For generell igangsetting av funksjoner, bortsett fra nødstopp Grønn skal ikke benyttes til "Hold to run" START/PÅ (foretrukket) STOPP/AV START/PÅ STOPP/AV START/PÅ STOPP/AV (foretrukket)

30 Fargekoder for signallys Farge Rød Gul Fargens betydning Nødsituasjon Farlig tilstand Unormal Forklaring Unormal tilstand eller overhengende kritisk tilstand. Eksempler på bruk Øyeblikkelig inngrep for å håndtere en farlig situasjon (for eksempel ved å bryte strømforsyningen, være årvåken mht. den farlige situasjonen og holde avstand til maskinen Overvåking og/eller inngrep (for eksempel ved gjenoppretting av den tilsiktede funksjon) Blå Obligatorisk Indikasjon av tilstand som krever Obligatorisk handling operatørinngrep Grønn Normal Normal tilstand Valgfri Hvit Nøytral Andre tilstander Overvåking

31 Fargekode for ledere Følgende farger kan benyttes: SORT, BRUN, RØD, ORANSJE, GUL, GRØNN, BLÅ, LYSEBLÅ, FIOLETT, GRÅ, HVIT, ROSA OG TURKIS. Av sikkerhetsmessige grunner bør fargene grønn eller gul ikke brukes der det er mulighet for forveksling med tofargekobinasjonen grønn/gul. GUL/GRØNN er forbeholdt beskyttelsesjord Lysblå er forbeholdt nøytralleder. Normen anbefaler følgende fargemerking for identifisering av ledere: Sort AC og DC forsyningskretser Rød AC styrekretser Blå DC styrekretser Oransje Styring fra ytre strømkilde

32 Fargekode for ledere Denne fargemerkingen er kun en anbefaling i normen. For å oppnå et mer differensiert spekter på fargemerkingen, er følgende farger mye benyttet: Sort AC og DC forsyningskretser Rød AC styrekretser Lys blå AC styrekretser «A2» leder Hvit DC styrekretser + Blå DC styrekretser 0V Grå Analogsignaler Oransje: Styring fra ytre strømkilde

33 Fargekode for ledere I tillegg til fargemerking er det krav om at lederne skal kunne identifiseres ved hvert termineringspunkt i overenstemmelse med den tekniske dokumentasjonen. Det finnes flere måter å gjøre dette på, men det er mest vanlig å merke lederen med komponentbetegnelse etterfulgt av klemmenummer.

34 Fargekode for ledere

35 Temperatur På samme måte som alle andre tavler skal også styreog kontrolltavler temperaturberegnes. Vær oppmerksom på at en del elektronisk utstyr krever lavere omgivelsestemperatur enn tradisjonelt sterkstrømsutstyr. Maksimal omgivelsestemperatur for elektronisk utstyr kan være C. Tekniske data for det enkelte utstyret skal gi opplysninger om dette. Alle tavler skal temperaturberegnes.

36 Merking av tavle Et merkeskilt som gir følgende opplysninger skal være festet til kapslingen nær ved inngående strømtilførsel: Leverandørens navn eller varemerke Sertifiseringsmerke når dette er påkrevd Serienummer Merkespenning, antall faser og frekvens (hvis AC) og fullaststrøm for hver tilførsel Kortslutningsbrytevne for utstyret Hoveddokumentnummer

37 Hvem skal CE-merke Produsenten har ansvaret for risikovurdering, CEmerking av hele maskininstallasjonen og utstedelse av samsvarserklæring. MD/MF definerer ikke klart hvem som er produsent. Når det er flere aktører i samspill om samme maskin/installasjon, skal en ha ansvar for totalsystemet. Den som påvirker innkjøp og ev. løsning bør ha dette ansvaret.

38 Takk for oppmerksomheten

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen Når gjelder EN 60 204? Direktiver Retter seg mot myndighetene i de respektive land Disse forplikter seg til å innføre nasjonale lover ( = forskrifter ) som avspeiler kravene i direktivene. Hvilke maskindirektiver

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det

www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det www.kandumerkedet.no 66 98 33 50 kandumerkedet@jfknudtzen.no Kan Du Merke

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED-ARMATUR 4 LED-LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 IP-KLASSER 5 MONTASJETEKNISKE FORHOLD 5 LED OG KURSBELASTNING 6 LYSREGULERING

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED ARMATURER 3 LED LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD MAN MÅ IKKE GLEMME AT ALLE TYPER ELEKTRISKE

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil

DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil Jordfeilblokk type B: beskyttelse ved enhver jordfeil Fullstendig beskyttelse mot alle typer feilstrømmer Jordfeilblokk type B er i stand

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer