Avdeling BarnsBeste. Klinikk for psykiatri og avhengighetsbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling BarnsBeste. Klinikk for psykiatri og avhengighetsbehandling"

Transkript

1 Avdeling BarnsBeste Klinikk for psykiatri og avhengighetsbehandling Årsmelding 2009

2 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 2 av 11 INNHOLD 1. Primæraktivitet Behandlingsaktivitet Styringsindikatorer Systematisk forbedringsarbeid/kvalitet Forbedringsarbeid - prosesser og resultater Forskning viteskapelig produksjon Foredrag HMS arbeid oppfølging av MUSIKK Status for avdelingsvis styrende dokumentasjon Personalutvikling Rekrutteringssituasjon Interne opplæringstiltak Eksterne opplæring/videreutdanning Generell oppsummering... 11

3 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 3 av Primæraktivitet Departementet besluttet i 2007 å opprette et nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykiske syke og rusmiddelavhengige foreldre. Høsten 2007 fikk Sørlandet sykehus HF i oppdrag å lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå. I 2009 fikk det nasjonale kompetansenettverket et utvidet mandat. Det vises til oppdragsdokument 2009 til Helse Sør-Øst HF hvor det under kap.726 post 70 Tilskudd til tiltak for rusmiddelavhengige framgår at det er avsatt 4,2 mill.kroner over denne posten til finansiering av nasjonalt kompetansenettverk ved Sørlandets sykehus HF for barn som pårørende. Endret mandat lyder: Kompetansenettverket skal samle, systematisere, og formidle kunnskap og erfaringer om barn som pårørende fra Norge og andre land. Kompetansenettverket skal samle, systematisere og formidle kunnskap til tjenestene om gode samhandlingstiltak mellom spesialisthelsetjenesten og kommunetjenestene på dette området. Kompetansenettverket skal legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygging gjennom initiativ til forskning og fagutvikling og ved rådgivning til sentrale helsemyndigheter og til helsetjenesten. Kompetansenettverket skal innhente og formidle kunnskap om barn som pårørende fra etniske minoriteter. Kompetanseoppbygging som kommer barn og unge direkte til gode skal prioriteres.

4 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 4 av Behandlingsaktivitet Hele punkt 1 er uaktuelt for BarnsBeste. A) Pasientgrunnlag. Henvisninger Antall henviste pasienter Antall avviste pasienter Pasienter til behandling Andel tildelt rett til helsehjelp Gi kommentarer til utviklingen sammenlignet med tidligere år B) Ventetider Her bruker en kun oppgitte tall for desember 2009 i målekortet. Dette fordi rapporteringsperioden da strekker seg f.o.m. januar t.o.m. desember. Ventetider Ventetid ventende rettighetspasienter Ventetid ventende alle pasienter Ventetid avviklet rettighetspasienter Ventetid avviklet alle pasienter C) Fristbrudd Fristbrudd Antall fristbrudd Antall fristbrudd i forhold til antall henvisninger (divider antall fristbrudd med antall pasienter til behandling (som angitt i tabellen under pkt A) Gi kommentarer til utviklingen sammenlignet med tidligere år D) Utskrivningsdiagnoser Utskrivningsdiagnoser: tall hentes fra Dips rapport: D-516 ICD-diagnosegrupper Antall utskrivninger 000 F10-F19 Ruslidelser F20-F29 Schizofreni F30-F39 Affektive lidelser F40-F48 Angst og nevrose

5 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 5 av 11 F60-F69 Personlighetsforstyrrelse Z-kode Gi kommentarer til utviklingen sammenlignet med tidligere år B) Spesifisering av behandling Antall utskrivninger (med avd. overføring) Antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner Antall telefonkonsultasjoner Antall konsultasjoner ikke møtt Antall ambulante konsultasjoner Totalt Andel Ant.tlf.kons / tot ant konsult Ant. ikke-møtt / tot antall kons Ant. amb.kons / tot antall kons Gi kommentarer til utviklingen sammenlignet med tidligere år C) Utnyttelse av sengekapasitet Tall hentes fra j:/klinikk for psykiatri/ledelsen/aktivitet/2009 Antall senger gjennomsnitt Antall liggedøgn Gi kommentarer til utviklingen sammenlignet med tidligere år 1.2 Styringsindikatorer Epikrisetid Andel tvangstiltak (kun PSA og ARA) Andel GAF mangel Antall pasienter som ikke har fått diagnose ved utskrivning. Her brukes rapport D-6735 Antall meldte hendelser iht. pasienter Antall meldte hendelser iht. ansatte Polikliniske konsultasjoner pr behandler Gi kommentarer til utviklingen i styringsindikatorene sammenlignet med tidligere år.

6 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 6 av Systematisk forbedringsarbeid/kvalitet 2.1 Forbedringsarbeid - prosesser og resultater Barnsbeste har i 2009 hatt lovendringene for barn som pårørende som hovedsatsingsområde. Stortinget behandlet i juni 2009 Ot. Prp. Nr.84 ( ). Om lov om endringer i helsepersonell m.m.( oppfølging av born som pårørende). Lovendringen ble vedtatt 18.juni De nye bestemmelsene skal medvirke til at mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddel, alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter oppdages tidligere og at de får bedre oppfølging når foreldrene mottar helsehjelp. Helsepersonell får plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende, og helseinstitusjoner skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av barna. Lovendringen trer i kraft 1. Januar BarnsBeste `s strategiplan for 2009 var å flagge loven høyt og ha den og opplæring av barneansvarlige som hovedmålsetting. Vi nedsatte i 2008, 3 arbeidsgrupper som bistod oss i innsamlingsarbeidet for hva som er gjort og hvilket behov der er for opplæring av barneansvarlige. Vi inviterte 8 HF til å delta i et opplæringsprogram for barneansvarlige. 7 HF svarte positivt.: Sørlandets sykehus HF Stavanger HF Bergen HF Helse Nord- Norlandsykehuset Helse Midt Vestre Viken Asker og Bærum Helse innlandet Vi har fra september ansatt en egen prosjektleder i 100 % stilling for utarbeiding, gjennomføring av pilotprosjekt og utarbeiding av opplæringsprogrammet. Opplæringsprogrammet har vært hovedsatsingsområdet vårt i 2009 og 50 % av ressursene våre har vært viet dette arbeidet i året som har gått. Opplæringsprogrammet består av 2 x 2 dager på hvert HF. Hf ene må selv velge ut hvem som skal koordinere de barneansvarlige og opplæringsprogammet, hvor mange som får delta og det praktiske rundt kursdagene. BarnsBeste har vært utførere av opplæringen. Vi har høsten 2009 gjennomført del en, dvs. de 2 første dagene på alle HF`ene. Agder -forskning evaluerer opplæringsprogrammet, med en evaluering etter gjennomførte 2 dager og en etter dag 4. BarnsBeste har i samarbeid med Helsefilm, Mediepartner og LMS laget 2 filmer til bruk i opplæringsprogrammet.: 3 møter med Eg en film om og med Ellen Walnum og hennes roller. Barneansvarlig en film om barneansvarlig rollen og oppgavene.

7 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 7 av 11 BarnsBeste fikk sammen med R-bupene og Korus( Kompetansesenterne på rus) i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre 6 regionale konferanser om barn som pårørende. BarnsBeste var representert i alle arbeidsgruppene og deltok som gjennomførere ved alle konferansene. I sør-øst og i vest var der en arbeidsgruppe for 2 konferanser, i nord og midt en i hver region. Barnsbeste holdt foredrag om lovendringene ved 4 av konferansene og holdt foredrag om BarnsBeste ved alle konferansene. De regionale konferansene ble gjennomført fra oktober til desember. 1. Stjørdal 26. Oktober -150 deltagere 2. Oslo 23.november -350 deltagere ( venteliste) 3. Tromsø november-350 deltagere 4. Stavanger -1.desmber -150 deltagere 5. Bergen -2.dember -250deltagere 6. Arendal 8.dember -150 deltagere BarnsBeste vil ta initiativ til å fortsette det regionale samarbeidet om barn som pårørende i faste regionale nettverk. Vi ble vinteren 2009 kontaktet av forskningsenheten til Modum bad for å være medarrangør av en konferanse sammen med dem. Den ble gjennomført mai BarnsBeste var ansvarlige for en fagdag for Buf-etat i Aust- og Vest- Agder og SSHF høsten Der var ca.100 deltagere. Har startet tema-nettverk for ledere av barnegrupper. Fagutvikling og nettverksbygging. Har startet det første i Agder og Telemark. Har invitert til oppstart i Vestfold og Helse Fonna. Har utført omfattende registering av barnegrupper i store deler av landet. BarnsBeste har ledet en arbeidsgruppe nedsatt av klinikken for å utarbeide forslag til implementering av familiesamtaler i klinikk for psykisk helse. BarnsBeste har i samarbeid med Helsefilm, Mediepartner og LMS laget 2 filmer om familiesamtale prosjektet. Minoritetsfamilier: BarnsBeste har vært med på fagutvikling i forhold til bruk av metoden Livets elv Statlige mottak har fått veiledning i bruk av metoden. I tillegg jobbes det med implementering av metoden opp i mot flere kommune. De vil bli fulgt opp med opplæring og veiledning. Vi har også vært med på 3 samlinger for enslige mindreårige flyktinger med fagutvikling og opplæring for ansatte i mottak. Dette er et samarbeid med ; voksenopplæringen, barnevernet, RVTS, Abup; flyktningetjenetsen og mottak for enslige mindreårige. BarnsBeste har vært medarrangør på Kick-off leir for ungdom i samarbeid med ABUP, Røde Kors, RVTS, voksne for barn og Redd barna.

8 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 8 av 11 BarnsBeste har vært høringsinstans for utarbeiding av rundskriv til lovendringene om barn som pårørende. BarnsBeste søkte om prosjektmidler for et samhandlingsprosjekt om barn som pårørende sammen med Kristiansand Kommune. Vi søkte midler hos Helsedialog og fikk Midlene er plassert i Kristiansand kommune hos Helse og sosial direktøren. BarnsBeste har vært høringsinstans for Helsedirektoratet for tildeling av 5.millioner for tiltak som kommer barn og unge direkte til gode. BarnsBeste har vært rådgivende organ for sentrale helsemyndigheter og helsetjenesten i en rekke saker. Vi har vært med å utarbeide informasjons materiale til barn om de nye lovendringene, sammen med Helsedirektoratet. BarnsBeste jobber kontinuerlig med innsamling og oppdatering av arbeidet som gjøres i landet for barn som pårørende. Vår eminente journalist oppdaterer nettsiden med reportasjer, nyhetsstoff, litteratur, osv om tema. Det ble i 2009 produsert og distribuert 8 nyhetsbrev fra BarnsBeste. BarnsBeste sitter i styringsgruppen til Familieambulatoriet i Asker / Bærum og i Namsos. BarnsBeste er med i Buf-etats regionale referansegruppe ( sør-øst). BarnsBeste er med i Buf-direktoratets nasjonale referansegruppe.. BarnsBeste deltar i nasjonalt nettverk for e-læringsstøttet opplæring i helsevesenet. BarnsBeste har laget en omfattende litteraturliste på området. Vi har oppdatert oversikt over kurs og konferanser i hele landet på tema barn som pårørende. 2.2 Forskning viteskapelig produksjon. I tråd med vårt mandat, hvor der står at vi skal legge til rette for kompetanseoppbygging gjennom initiativ til forskning og fagutvikling har; BarnsBeste tatt initiativ til å opprette et nasjonalt forskernettverk for forskere innen tema ; Barn som pårørende. Forsker Marianne Trondsen, ansatt ved Norsk senter for telemedisin, har fra , vært ansatt i BarnsBeste i 20% stilling for å lede dette nettverket. Hun har aktivt tatt kontakt med forskere på feltet og invitert dem med i nettverket. 25 forskere har takket ja og de skal ha sin første samling mars Marianne Trondsen:. Sosiolog og PhD-stipendiat ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin v/universitetssykehuset i Nord-Norge. Holder på med en doktorgradsstudie av en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom som har psykisk syke foreldre. Snakkerommet er en del av tilbudet ved

9 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 9 av 11 Vi har knyttet til oss professor Kari Killen i 5% stilling som mentor for arbeidet vi gjør inn mot forskning og fagutvikling. Kar Killen :Sosionom, dr.philos. og forsker emeritus ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Hun har i mange år undervist helse- og sosialarbeidere i Norden og internasjonalt. Hun har særlig forsket på tidlig foreldre/barn-samspill og tilknytning, metodeutvikling i forhold til omsorgssvikt og forebyggende arbeid. Hun har skrevet flere bøker om temaet, som er oversatt til en rekke språk. I 2002 mottok hun den internasjonale utmerkelsen Distinguished Career Award for Service and Contributions to the Prevention of Child Maltreatment. Andre titler av Killén er Barndommen varer i generasjoner (2000), Det sårbare barnet (2003) og Sveket (2004). Vi jobber aktivt mot landets høyskoler og universiteter, med tanke på initiering av forskning og fagutvikling. Vibecke Ulvær Vallesverd ansatt i BarnsBeste avsluttet sin Master i barnevern november Gunnar Eide, ansatt i BarnsBeste og A-bup har i 2009 skrevet og gitt ut fagbok sammen med Rolf Rohde i A-bup. 2.3 Foredrag BarnsBeste har 2009 brukt alle anledninger til å flagge lovendringene høyt. Vi har blitt invitert eller latt oss invitere til konferanser, seminarer, lokalt, regionalt og nasjonalt. 2 foredrag på Nasjonal konferanse i akuttpsykiatri 2 foredrag på Nordisk konferanse i Danmark Foredrag på konferanse i regi av Nasjonalt spe og småbarns nettverk Foredrag på Rogalandsnettverkets årlige konferanse Foredrag på Nasjonal konferanse om barn som pårørende i regi av Buf-dir. Medarrangør og foredragsholdere ved 6 regionale konferanser om barn som pårørende. Arrangert Ide-dugnad om barn som pårørende i Vestfold. Arrangerte Ide-dugnader i Finmark om barn som pårørende. Kirkenes, Vardø og Hammarfest. Intervju på Tv-2 God Morgen Norge om barn som pårørende Intervju / reportasje på Sørlandssendingen og NRK dagsrevyen Foredrag Helse Fonna Foredrag for samarbeidsfora i Rogaland Foredrag på Nasjonal konferanse for LPP Foredrag på nasjonal konferanse Fagrådet i rus 3 foredrag på Schizofrenidagene 2 foredrag på regional samling for modellkommunene i sør. Fagdag / ide-dugnad i Bodø Foredrag for modellkommunene i nord. Foredrag / undervisning for barnehageansatte i Vennesla kommune

10 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 10 av 11 2 foredrag på landsforeningen for Parkinsonforeningen Foredrag på familiekveld for CU2 i Fredrikstad Workshop / foredrag på nasjonal konferanse i regi av Buf-dir. Foredrag / kick off konferanse i Tønsberg Foredrag på fagdag i Vestfold Foredrag på konferanse i Fjell kommune Vertskap for statsråd Anikken Huitfeldt Vertskap for studiebesøk fra Hellas Vertskap for studiebesøk fra Belgia Foredrag / møte i Kongsvinger Temadag for spe- og småbarnsnettverket i Agder 2.4 HMS arbeid oppfølging av MUSIKK Vi har hatt oppfølging av Musik og har utarbeidet en tiltaksplan. Vi har 0 i % i sykefravær. Da vi er et nasjonalt kompetansenettverk som er forholdsvis nye,( ble etablert i 2007) har jeg valgt å ha 2 medarbeider/ utviklingssamtaler i året med alle ansatte. Dette da vi stadig er i utvikling og vekst. Vi har 2 halvårlige strategidager. 2.5 Status for avdelingsvis styrende dokumentasjon 3. Personalutvikling 3.1 Rekrutteringssituasjon Vi har ikke hatt rekrutteringsproblemer. Vi har hatt søkere på hver utlysning. Vi har økt bemanning fra 2,5 stilling til pr ,8 stillinger. Vi er nå 4 personer i 100% stilling og 10 personer totalt pr Vi har 1 person i 40% stilling via NAV. 3.2 Interne opplæringstiltak Vi prioriterer mye kurs og konferanser med tema i tråd med mandatet til BarnsBeste. Dette for å holde oss faglig oppdatert, knytte nettverk og selv å formidle. 2 ansatte har tatt kurs i prosjektledelse. 3.3 Eksterne opplæring/videreutdanning En ansatt; Vibecke Ulvær Vallesverd har ferdigstilt Master i barnevern.

11 SSHF- Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling Side 11 av 11 En ansatt ; Marianne Trondsen, Sosiolog og PhD-stipendiat ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin v/universitetssykehuset i Nord-Norge 4. Generell oppsummering 2009 har vært et spennende og utfordrende år for BarnsBeste. Vi er nå godt etablert og har fått et navn og et nettverk som regnes med i fagmiljøene i hele landet. Vi har sett at prioritering / strategi dette året har vært riktig og viktig. Ved å lage et pilotprosjekt og utarbeide et opplæringsprogram for barneansvarlige har vi møtt oppdragsgiverne( HOD) og nettverkets behov for systematisering på feltet.

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 3 2. NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER... 4 2.1. NØKKELTALL...

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Årsrapport for 2009. for. Stiftelsen Alternativ til Vold

Årsrapport for 2009. for. Stiftelsen Alternativ til Vold Årsrapport for 2009 for Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD Innledning STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 4 ATV Oslo... 4 ATV Asker og Bærum... 5 ATV Drammen... 6 ATV Vestfold...

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no Årsrapport for 2011 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Skedsmo... 7 ATV Asker & Bærum... 7 ATV Drammen... 8 ATV Vestfold...

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Årsrapport 2010 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Innhold Forord ved senterleder Side 03 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet 23.08.11. Referatet ble godkjent.

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet 23.08.11. Referatet ble godkjent. Sørlandet sykehus HF Administrerende direktør REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Mai-Britt Mykjåland, Astrid Gustavsen, Bjørg Svendsen, Margith Seland, Carl-Viggo Berthelsen, Ragnhild

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Årsrapport 2014 med utsyn til 2015

Årsrapport 2014 med utsyn til 2015 Årsrapport 2014 med utsyn til 2015 Trygg Læring - tidligere Norsk Forum for skolemeklinger en nasjonal, ideell organisasjon for opplæring i forebyggende miljøarbeid og konflikthåndtering rettet mot hele

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010

Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010 Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010 Innhold Ut for å engasjere og påvirke... 3 Lokalt psykisk helsearbeid... 5 Kommunepatrulje... 5 Psykisk helsesenter... 6 Barn og unge...

Detaljer