Unios melding for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unios melding for 2013"

Transkript

1 Unios melding for

2 INNHOLD Føreord 3 Melding for perioden 15. november november 2013 (kort versjon) 5 Vedlegg: Melding for perioden 15. november november 2013 (fullstendig versjon) 15 Sekretariat og administrasjon 15 Styre og forhandlingsutvalg 16 Unios kommunikasjonsarbeid 19 Satsingsområde 1: Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår 22 Stat 30 KS 33 Oslo kommune 35 Spekter 37 Virke 39 KA 40 Pensjon 41 Arbeidsmiljø, HMS, inkluderende arbeidsliv (IA) med mer 42 Satsingsområde 2: Kunnskap, forskning og kompetanse 44 Satsingsområde 3: Samfunnspolitisk engasjement 47 Satsingsområde 4: Internasjonalt arbeid 53 Satsingsområde 5: Unio et effektivt fellesskap for medlemsorganisasjonene 55 Høringsuttalelser 57 Konferanser og seminarer 60 Unio-representasjon 62 Unios arbeidsgrupper 75 Utgitt av Unio

3 FØREORD Unio går inn i 2014 med 12 medlemsforbund, med til saman melemmer. Denne framgangen er eit viktig bidrag for å oppretthalde ei sterk fagrørsle. Organisasjonsgraden her til lands held seg stabil, på noko over 50 prosent av arbeidsstyrken. I offentleg sektor er organisasjonsgraden klart høgre, om lag 80 prosent. Fleire burde vere fagorganiserte. Eit viktig Unio-prosjekt gjennom 2013 har vore å sette søkelys på fagorganisering som ein strategi for samfunnsutvikling og makt. Og det er sanneleg ikkje lite fagrørsla har oppnådd når ein ser det i eit historisk perspektiv. Ikkje minst er det viktig at ungdom får innblikk i denne historiske utviklinga har også vore eit år med mange utgreiingar. Somme har vi sjølve tatt initiativ til, andre har skjedd i styresmaktene sin regi. Ei av dei store offentlege utgreiingane har vore Holden lll om lønnsdanninga og frontfaget. Unio har også vore representert i Banklovkommisjonen og utgreiingar om tenestepensjon m.m. i privat sektor. Dessutan har vi vore og er involverte i utgreiingar som gjeld utdanning, kompetanse og arbeidsliv i regi av Kunnskapsdepartementet. Unio har lenge arbeidd for ein gjennomgang av finansieringsordninga for universitet og høgskular. Den førre regjeringa oppnemnde eit utval for å sjå på dette. Men etter regjeringsskiftet blei dette lagt ned. Saka må følgjast opp vidare. Det må også utgreiinga om målstyring m.m. i offentleg sektor, som professor Åge Johnsen gjorde for Unio. I lys av pågåande og komande reformdebattar, må Uniofellesskapen ta ein offensiv posisjon. Tariffoppgjera i 2013, som var eit mellomår, kom i hamn utan konflikt. Rammene var meir moderate, enn føregåande år, men medlemmer flest fekk ein viss reallønnsauke også dette året. Betaling for utdanning og kompetanse er likevel framleis for låg, og særleg i offentleg sektor. Dette er også ei hovudårsak til at likelønnsgapet er vanskeleg å tette. Etter stortingsvalet og regjeringsskiftet har debatten om arbeidsmiljølova, tilsettingsvern og arbeidstid, forsterka seg. Det er usikkert kva regjeringa vil foreslå. Men Unio er godt budde på prosessar som måtte kome. Det gjeld også for forhandlingane om ny IA-avtale som starta opp hausten

4 Vi har framleis kampar å kjempe. Likevel, målt mot situasjonen for kollegaer i mange andre land, også i Europa, kan vi drive arbeidet vårt frå ein god utgangsposisjon. Samstundes skal vi stå fast på ein viktig tradisjon for fagrørsla: solidaritet! Eg rettar ei stor takk til styremedlemmer og til leiarskapet i medlemsforbunda for godt samarbeid, og for vilje og evne til å utvikle fellesskap og styrke. Ei stor takk går også til tillitsvalde og tilsette i medlemsforbunda, og sjølvsagt til dei tilsette i Unio-sekretariatet. Oslo, desember 2013 Anders Folkestad Unio-leiar 4

5 MELDING 15. NOVEMBER NOVEMBER 2013 SEKRETARIAT OG ADMINISTRASJON Unios sekretariat ligger i Oslo, i leide lokaler sentralt plassert i Stortingsgata 2. Sekretariatet ledes av en sekretariatssjef. Det er femten ansatte og en politisk valgt leder på heltid. Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Unio ble 10. mai 2010 sertifisert som Miljøfyrtårn. Unio er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er ni kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet. Likestillingsarbeidet i sekretariatet er basert på Likestillingspolitisk plattform for Unio. Budsjett for 2013 med spesifikasjoner ble vedtatt på representantskapsmøtet i UNIOS KOMMUNIKASJONSARBEID Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet har holdt et jevnt trykk med innsalg, nyhetsproduksjon, formidling på nettside og sosiale medier og trykksakproduksjon. Det var særlig mellomoppgjøret og stortingsvalget med Arendalsuka som var periodens store hendelser. Mye ressurser og arbeid ble lagt i Arendalsuka der Unio var til stede med stand og debatt. Unio-debatten ble avholdt 12. september. Debattleder var Geir Helljesen. Debattantene var Inga Marte Thorkildsen (SV), Torbjørn Røe Isaksen (H), Freddy de Ruiter (Ap) og Robert Eriksson (FrP). Tema: kvalitet i de offentlige tjenestene. Avviklingen gikk veldig bra, og debatten var godt besøkt. Opptak av debatten ble lagt ut på Unios hjemmeside. Standen fikk en fin plassering i «Politisk gate» i Arendal sentrum (Pollen). Styret ga på styremøtet i august uttrykk for at standen fungerte svært godt. Foruten innsalg til mediene, brukte vi sosiale medier og nettsiden til å spre informasjon om aktivitetene våre under uka. Vi laget også en film/reportasje. I perioden som helhet var Unios synlighet noe lavere sammenliknet med foregående år, da streikene ga mye omtale. Våren 2013 var ikke preget av store politiske spørsmål i media innenfor Unios område, noe som også bidro til lavere synlighet. Hjemmesiden er, sammen med sosiale medier som Facebook og Twitter, Unios viktigste og mest effektive kanal for informasjon. 5

6 SATSINGSOMRÅDE 1 MEDLEMMENES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre full sysselsetting, jobbsikkerhet og økonomisk og sosial trygghet. Unios holdninger og posisjoner i meldingsperioden må sees på bakgrunn av at organisasjonen var gjennom en omfattende konflikt i 2012, med konflikt også i 2008 og 2010 i kommunal sektor. En målsetting var å komme fram til forhandlingsløsninger med et akseptabelt resultat i et mellomoppgjør med relativt trange rammer. Oppgjøret kom i havn uten å bruke meklingsinstituttet. I denne meldingsperioden vil vi trekke frem følgende seks sentrale problemstillinger: 1. Pensjon Offentlige tjenestepensjonsordninger Hovedorganisasjonene i offentlig sektor har i perioden hatt kontakt med Arbeidsdepartementet om videre tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd. Hovedtyngden av arbeidet har konsentrert seg om tilpasningen av uførepensjonen. Fra 2015 blir uføretrygden i folketrygden lagt om til en type sluttlønnsordning. Arbeidsdepartementet la etter flere runder med partene fram en proposisjon med forslag til endringer i Lov om Statens pensjonskasse som innebærer at uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene legges om til en netto påslagsordning på toppen av den nye ytelsen fra folketrygden. Arbeidstakerorganisasjonene uttrykte i et felles høringsbrev i august 2013 sterk bekymring for at omleggingen blant annet ville svekke de uføres kjøpekraft. Regjeringen gjorde ingen endringer i lovproposisjonen sammenliknet med det siste høringsforslaget arbeidstakerorganisasjonene kommenterte, bortsett fra å svekke barnetillegget noe. Tilpasning av uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene ventes å bli tema i oppgjøret Vi hadde ventet at regjeringen ville følge opp pensjonsavtalen fra 2009 og forhandle om et regelverk for alderspensjon for årskullene født etter Regjeringen valgte å utsette dette, og prosessen er dermed overlatt til den nye regjeringen. Private tjenestepensjonsordninger Unio er sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene representert i Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av de private tjenestepensjonsordningene til den nye folketrygden. Kommisjonen har i meldingsperioden avgitt en innstilling om tilpasning av uførepensjonen i de private tjenestepensjonsordningene til ny uføretrygd i folketrygden. Det er foreslått en nettoordning med maksimale ytelser som ligger nær dagens skattemessige maksimalrammer. 6

7 2. Arbeidsgivernes tariffmessige tilpasninger Arbeidsgivernes ambisjoner om å redusere kostnader spesielt knyttet til lønn, tillegg og pensjon har forsterket seg. Dette skjer bl.a. ved å svekke arbeidsgiveransvaret (f.eks. opprette/benytte bemanningsselskaper) og dermed å utfordre fagforeningers plass og posisjon. Dette har i perioden skjedd på mange områder (land, sjø og luft). Valnesfjord og Rehabiliteringssenteret AiR ved overgang til Spekter hvor vi måtte si opp plassene og gå til mekling. Virke v/kirkens Bymisjon vedrørende pensjonskostnader hvor vi måtte påberope tariffbrudd. KS vedtak om å skille ut KS Bedrift for å få konkurransemessige betingelser, jf. pensjon. Innlands sjøtransport. Flyselskapenes organisering, jf. Norwegian. I tillegg har enkelte arbeidsgivere på nytt tatt opp spørsmålet om lovfesting av minstelønn, noe Unio sterkt har avvist. 3. Inntektspolitikken og frontfaget Vinteren 2012 var det, som vanlig, en diskusjon om frontfagets rolle, særlig i lys av funksjonærenes lønnsutvikling og lønnsnivå. Unio ble av enkelte beskyldt for å ta til orde for et nytt system som svekket frontfagets rolle og posisjon. Unio har deltatt aktivt i Holden-utvalgets arbeid, og avventer utvalgets innstilling i desember Mellomoppgjøret 2013 I forkant av oppgjøret var det antydet at årets ramme ville være på om lag 4 %. Enkelte anslag var enda høyere, likevel var det mange også Unio som uttrykte at en ikke «forventer det helt store ved årets oppgjør». Unio uttrykte også uro for den vanskelige internasjonale situasjonen. Oppgjøret mellom LO/NHO (frontfaget) fant en løsning på 3,4 % på årsbasis. NHO mente at dette var et nødvendig taktskifte som var svært viktig for landets konkurranseevne, og at det er et kollektivt ansvar framover å få lønnsdannelsen i bedre balanse med våre handelspartnere. De lokale tilleggene må være tilpasset denne balansen. Det var også søkelys på olje- og gassektorens gode lønnsevne, og at dette påvirket lønnsdannelsen generelt. Unio ble kritisert for ikke å respektere forhandlingsresultatet. Dette gjaldt først og fremst vår skepsis til overføringen (fortolkningen av LO/NHO-oppgjøret til offentlig sektor), hvor det bl.a. ved årets oppgjør fra arbeidsgiversiden ble forutsatt at arbeidere og funksjonærer ville ha lik lønnsutvikling. 7

8 Oppgjørene i offentlig sektor fant sin løsning innenfor en ramme på 3,5 % på årsbasis, basert på 0,1 % i etterslep fra industrien i 2012 og anslaget for årets oppgjør på 3,4 %. De endelige resultatene vil først være klare våren Totalt sett vil lønnsveksten være høyere enn hos våre handelspartnere og innebære fortsatt reallønnsvekst. Det er likevel en kjensgjerning at avstanden mellom utdanningsgruppenes lønnsnivå i offentlig sektor og funksjonærene i privat sektor fortsatt er stort. Dette er også en vesentlig forklaring på at likelønnsgapet i norsk arbeidsliv i stor grad består. 5. Arbeidstidsordninger og arbeidstid Arbeidstidsordninger og arbeidstid har vært et stort og til dels betent tema mellom partene i arbeidslivet i perioden, spesielt innen Spekter-området. Det er sterke krefter som ønsker å forrykke balansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i fordel arbeidsgiverne. Dette gjelder både i forhold til lov, forskrift og avtaleverk. Temaene har vært mange: heltid / ufrivillig deltid omfanget av helgearbeid/turnus arbeidstidsordninger som ikke går på bekostning av liv og helse, og som sikrer faglig forsvarlig drift arbeidstid og tilsettingsformer i universitets- og høgskolesektoren Tvisten mellom Spekter og NSF/Unio vedrørende inngåelse av turnusplaner/overtidsnekt, som ble brakt inn for Arbeidsretten, er et eksempel på hvor dyp konflikten mellom partene har vært. I tillegg har Unio, med tilslutning fra flere fagforeninger, i høst reagert kraftig på at både KS og Spekter vil gi arbeidsgiverne sterkere styring med de ansattes arbeidstid og fjerne de ansattes rett til å godkjenne vaktplaner. Dette svekker tilliten til partssamarbeidet. Nåværende regjering har signalisert at den vil nedsette et arbeidstidsutvalg etter modell av skift-/turnusutvalget. Dersom et slikt utvalg blir en realitet, må Unio effektivt påvirke dette arbeidet. Også når det gjelder spesifikke arbeidstidsordninger/avtaler innen de respektive sektorene spesielt i KSområdet har der vært stor avstand mellom partenes utgangspunkter. Dette gjelder både i barnehagen, skoleverket og politiet. 6. Sosial dumping Sosial dumping rammer de ansatte og skaper ulike konkurranseforhold mellom virksomhetene. Unio har påpekt at offentlige virksomheter og myndighetene må ta et større ansvar for å følge opp vikarbyråer som leier ut arbeidskraft eller utfører oppdrag etter anbudskonkurranser. Vi har derfor krevd at de som utfører oppdrag innenfor sentrale offentlige velferdstjenester for en offentlig virksomhet ved anbud eller utleie skal forpliktes på de materielle vilkårene i hovedtariffavtalen som gjelder for virksomhetens egne ansatte, herunder 8

9 pensjonsordningen. Det samme må gjelde der samfunnet har valgt å la private aktører ha ansvar for en vesentlig del av tjenestene, jf. barnehage- og barnevernssektoren. På denne måten sikres det bl.a. at anbudskonkurranser foregår på andre betingelser enn reduserte lønns- og arbeidsvilkår. Unio har støtta tiltak mot sosial dumping og imøteser en ny handlingsplan, særlig for utsatte bransjer. Skipsfarten må vernes bedre mot sosial dumping og det må sikres at norske sjøfolk ikke utkonkurreres på sine lønns- og arbeidsvilkår på norsk kontinentalsokkel og langs norskekysten. 9

10 SATSINGSOMRÅDE 2 KUNNSKAP, FORSKNING OG KOMPETANSE Unios hovedmål er å styrke utdanning, kunnskap, forskning og kompetanse i arbeidsliv og samfunn. Arbeidet for å sikre kvalitet og ressurser i hele utdanningssystemet har pågått løpende i Unio. Utdanning og forskning har stått sentralt i Unios arbeid med statsbudsjettet og kommuneproposisjonen. Gjennom satsingen "Kunnskap i front" og en egen konferanse for høyere utdanning og forskning, har Unio satt viktige kunnskapspolitiske saker på dagsordenen, i tråd med de vedtatte politiske prioriteringene for perioden. Flere av Unios kunnskapspolitiske målsettinger er blitt fremmet i forbindelse med to sentrale stortingsmeldinger som kom i perioden. Den nye forskingsmeldingen la, i tråd med innspill fra Unio, særskilt vekt på samspillet mellom forskning, utdanning og praksis. Unio fikk også gjennomslag for forslaget om etablering av en offentlig ph.d. etter mønster av nærings-ph.d. I meldingen fremmet den rød-grønne regjeringen forslag om å innføre en langtidsplan for forskning, noe Unio har støttet og oppfordret den nye regjeringen til å iverksette. Kunnskapsdepartementet la også fram en evaluering av Kunnskapsløftet i stortingsmelding nr. 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen. Unio mente at mange av tiltakene som blir foreslått i meldingen, er viktige for å styrke norsk grunnopplæring. Vi ga vår tilslutning til meldingens tittel, På rett vei. Unio har gjennom eget arbeid, utspill i media og gjennom allianser med andre av arbeidslivets organisasjoner og studentene, satt viktige utdanningsspørsmål på dagsordenen. Unio har i perioden hatt god kontakt med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Vi har lagt vekt på kvalitet i profesjonsutdanningene, mer forutsigbart finansieringssystem i UH-sektoren, å beholde kravet om og til generell studiekompetanse, tid til forskning, tiltak mot midlertidighet i sektoren og økt forskningsinnsats. Unio-studentene har gjennom egne aktiviteter og innspill til sekretariatet vært en aktiv bidragsyter til Unios arbeid på dette satsingsområdet. 10

11 SATSINGSOMRÅDE 3 SAMFUNNSPOLITISK ENGASJEMENT Unios hovedmål er å sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier. Unios engasjement på det samfunnspolitiske området retter seg særlig mot den økonomiske politikken og myndighetenes arbeid med budsjettspørsmål. Målet for Unios engasjement på dette området er full sysselsetting, høy verdiskaping, bærekraftig ressursbruk og god fordeling. Arbeidet i meldingsperioden har dekket et vidt område. I Holden-utvalget gjennomgås samspillet mellom finanspolitikken, pengepolitikken og inntektspolitikken med særlig vekt på nye utfordringer for inntektspolitikken i en periode med høy aktivitet fra petroleumsrelatert virksomhet og høy arbeidsinnvandring. Spørsmål som frontfagets rolle og utdanningsgruppenes stilling står sentralt for Unio i dette arbeidet. God utnyttelse av samfunnets resurser er tett knyttet til kvalitet. Folk etterspør og har krav på bedre kvalitet på de offentlige tjenestene. Bedret kvalitet kan oppnås gjennom økt ressursinnsats, som kan gi mer tid til den enkelte bruker i for eksempel hjemmetjenesten. Videre kan det oppnås gjennom økt bruk av kvalifisert personell, som vil øke tjenestekvaliteten overfor bruker. For å oppnå økt kvalitet i tjenesteproduksjonen i offentlig sektor har Unio i alle sammenhenger der det er snakk om bruk av offentlige midler hevdet at en bør satse mer på grupper med høyere utdanning. Svart økonomi, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet tiltar i omfang. 140 mrd kroner antas årlig å bli unndratt fra beskatning. Skatteunndragelser undergraver fellesskapet og viljen til å satse på fellesskapsløsninger. Unio mener at svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et alvorlig anslag mot den norske arbeidslivsmodellen som forutsetter oppslutning om fellesskapsløsninger og et relativt høyt skatte- og avgiftsnivå, og har i perioden arbeidet for å begrense/forebygge dette. 11

12 SATSINGSOMRÅDE 4 INTERNASJONALT ARBEID OG SOLIDARITET Unios hovedmål er å styrke fagbevegelsens samlede innflytelse på internasjonal politikk og samfunnsutvikling, og gjennom internasjonale organer og allianser ivareta arbeidstakerinteresser nasjonalt og internasjonalt. Områdene arbeidsliv, velferd, utdanning, likestilling og miljø har vært vektlagt i Unios internasjonale arbeid Europaarbeidet har hatt høy prioritet, og Unio har deltatt aktivt i ETUC (European Trade Union Konfederasjon), i EUROCADRES styre (The Council of European Professional and Managerial Staff), i den sosiale dialogen og i EFTAs (European Free Trade Association) konsultative komité (EFTA KK). I Unios nordiske arbeid står også Europa-politiske saker høyt på dagsordenen. ETUC har også i år prioritert arbeidet med styrking av den sosiale dimensjonen i EU og tiltak for å hindre sosial dumping. Finanskrisen har forringet lønnsbetingelser, kollektive forhandlinger og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i flere europeiske land. Dette er tema som har vært på ETUCs dagsorden gjennom hele året. De europeiske arbeidslivspartene har forhandlet om en avtale om ungdomsledighet. Unio har hatt den nasjonale representanten i arbeidstakernes forhandlingsdelegasjon. I NFS (Nordens Fackliga Samorganisation) har Unio deltatt på styremøtene og i arbeidsgrupper. Utover nordisk faglig samarbeid, har mye av det nordiske arbeidet har vært knyttet til dagsaktuelle saker i EU. Unio har deltatt i følgende nordiske fora: europautvalget i NFS, NFS' strategigruppe, -mobilitetsgruppe, -miljøgruppe og NFS' tilvekstnettverk. I 2013 har NFS prioritert nordiske saker og kontakten med Nordisk Ministerråd og Nordisk råd er styrket. Unio har deltatt i dette arbeidet. I 2013 har Unio deltatt i to fagkomiteer i TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD): working group on economic policy, samt working group on education, training and employment policy. I tillegg deltar Unio v /leder i TUACs halvårlige plenary sessions. Unio har også deltatt i Baltic Sea Trade Union Network (BASTUN). Unio har en representant i referansegruppen for Fondet for anstendig arbeidsliv og sosial trepartssamarbeid, som er en del av EØS-finansieringsmekanismene. Unio startet i 2013 prosjektsamarbeidet med hovedorganisasjonene OPZZ (Polen) og SZEF (Ungarn). Unios leder har i perioden møtt som en av tre nordiske representanter i internasjonal fagbevegelses (ITUCs) General Council og på konsultasjonsmøtet mellom ITUC og lederne av IMF og Verdensbanken i februar Unio har en representant i den norske ILO-komiteen, og deltar i det nordiske ILO-samarbeidet på arbeidstakersiden. Unio deltar også på ILOs årlige arbeidskonferanse. Unio og Politiets Fellesforbund var medarrangører av et ILO-seminar om politiorganisering i Mombasa i oktober

13 SATSINGSOMRÅDE 5 UNIO ET EFFEKTIVT FELLESSKAP FOR MEDLEMSORGANISASJONENE Unios hovedmål er å være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høyskoleutdannedes interesser ved å arbeide for verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar. Unio er Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med om lag medlemmer. Medlemsforbundene er ulike i størrelse og organisasjonsstruktur. Unio har fått to nye medlemsorganisasjoner: Norsk Radiografforbund, som ble tatt opp som ny medlemsorganisasjon fra , og Det norske maskinistforbund, som blir fullverdig medlem Unio har lagt opp til fleksible arbeidsformer der vi har prøvd å dra nytte av de samlede Unio-ressursene i medlemsorganisasjonene og Unio-sekretariatet. Det er etablert faste arbeidsgrupper, ad hoc-grupper og styreoppnevnte grupper. Forhandlingsfellesskapet sentralt er av stor betydning både for prosesser og resultat. Dette krever vilje både til åpenhet og samhandling, og samtidig evne til å erkjenne at ulike interesser skal avveies og avspeiles. Tariffarbeidet, særlig aktiviteter i forbindelse med konfliktforberedelse og streik, har utviklet samarbeidet mellom medlemsorganisasjonene, og styrket fellesskapet i Unio. Unio-samarbeidet er også i utvikling regionalt og lokalt. Nav-reformen har ført til flere Unio-tiltak lokalt/regionalt med flere uformelle samarbeids- og kontaktgrupper. Unio er også representert flere steder lokalt, både i Arbeidslivssentrene, i de regionale rådene til Arbeidstilsynet og i 16 regionale samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ). 13

14 14

15 Vedlegg: MELDING 15. NOVEMBER NOVEMBER 2013 SEKRETARIAT OG ADMINISTRASJON Unios sekretariat ligger i Oslo, i leide lokaler sentralt plassert i Stortingsgata 2. Sekretariatet ledes av en sekretariatssjef. Det er femten ansatte og en politisk valgt leder på heltid. Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Unio ble 10. mai 2010 sertifisert som Miljøfyrtårn. Unio er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er ni kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet. Likestillingsarbeidet i sekretariatet er basert på Likestillingspolitisk plattform for Unio, og gjennom partsarbeid i bedriften jobber en med likestilling og for å hindre diskriminering på arbeidsplassen. Budsjett for 2013 med spesifikasjoner ble vedtatt på representantskapsmøtet 5. desember Budsjettet er på kroner, eksklusive OU-midler. Unios sekretariat Anders Jan Folkestad, leiar Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef Per Engebretsen, forhandlingsdirektør Christian-Marius Stryken (sluttet ), kommunikasjonssjef Signy Svendsen (ansatt ), kommunikasjonssjef Erik Orskaug, sjeføkonom Jon Olav Bjergene, fagsjef/advokat Jorunn Solgaard, seniorrådgiver Åshild Olaussen, seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland, seniorrådgiver Liz Helgesen, seniorrådgiver Lars Holmer-Hoven, seniorrådgiver Ina Smith-Meyer, seniorrådgiver Nora Sørensen, kommunikasjonsrådgiver Jo Egil Tobiassen (vikar til ), kommunikasjonsrådgiver Lise Agerup, regnskapskonsulent Reidun Wiersholm Karlsen, administrasjonssekretær Rolf Kristensen, konsulent 15

16 STYRE OG FORHANDLINGSUTVALG Representantskapet er Unios øverste organ, og det skal holdes møte innen 15. desember hvert år. Alle Unios medlemsorganisasjoner møter i samsvar med vedtektsfestet representasjon, som til sammen gir 67 delegater, inkludert styret. Styret er Unios utøvende organ, og velges av representantskapet for en periode på to år. Styrets leder er heltids tillitsvalgt. På representantskapsmøtet i 2012 ble det valgt leder på heltid i Unio fram til desember 2013, samt et styre med totalt 14 medlemmer og fast møtende observatør. Representantskapsmøtet i desember 2011 vedtok at leder i forbund som ikke får styreplass, kan møte som observatør med talerett i styret. Unios styre Anders Folkestad, Unio, leiar Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund (nestleder) Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Cathrin Sætre, Utdanningsforbundet (til ) Kolbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet (fra ) Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet (fra ) Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet (fra ) Marianne Frydendal, Utdanningsforbundet (fra ) Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund Olaug Flø Brekke, Norsk Sykepleierforbund Bjarne Hodne, Forskerforbundet (til ) Petter Aaslestad, Forskerforbundet (fra ) Sigrid Lem, Forskerforbundet Arne Johannessen, Politiets Fellesforbund (til ) Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund (fra ) Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund Mette Kolsrud, Norsk Ergoterapeutforbund Alfred Sørbø, Akademikerforbundet Unio kommune Mimi Bjerkestrand, Utdanningsforbundet, leder (til ) Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet, leder (fra ) Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund, nestleder Haldis Holst, Utdanningsforbundet (til ) Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet (medlem til , leder deretter) Terje Skyvulstad (fra ) Evy Ann Eriksen, Utdanningsforbundet (fra ) Kolbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet Hege Valås, Utdanningsforbundet Erik Løvstad, Utdanningsforbundet Rasmus T. Gjestland, Utdanningsforbundet 16

17 Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund Johs. Bruvik, Norsk Sykepleierforbund Hedda Kirstine Mellingen, Norsk Sykepleierforbund Kirsti Glad, Norsk Fysioterapeutforbund Frank Anthun, Forskerforbundet Alfred Sørbø, Akademikerforbundet Unio stat Arne Johannessen, Politiets Fellesforbund, leder til ( ) Sigrid Lem, Forskerforbundet, nestleder (til ), leder (fra ) Eirik Rikardsen, Forskerforbundet (til ) Jan Hongslo, Forskerforbundet (fra ) Petter Aaslestad, Forskerforbundet, Kristian Mollestad, Forskerforbundet, Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund Victor-Bjørn Nielsen, Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund, nestleder (fra ) Kjetil Rekdal, Politiets Fellesforbund (fra ) Brit-Helen Russdal-Hamre, Utdanningsforbundet Bjørg Sundøy, Utdanningsforbundet Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund Thea Wessel Jørgensen, Norsk Fysioterapeutforbund Ruth-Line Walle-Hansen, Presteforeningen (til ) Gunnar Mindestrømmen, Presteforeningen (fra ) Unio Spekter Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund, leder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund, nestleder Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund Lars Petter Eriksen, Norsk Sykepleierforbund Oskar Nilssen, Norsk Sykepleierforbund Anne Carlsen, Utdanningsforbundet Bente Eide, Norsk Fysioterapeutforbund Tanja Nymo, Forskerforbundet Britt-Toril Lundt, Norsk Ergoterapeutforbund Anna Pettersen, Norsk Radiografforbund (fra ) Unio Oslo kommune Terje Vilno, Utdanningsforbundet, leder (til og fra ) Silje Naustvik, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (til og fra ). leder (fra til ) Lasse Kolstad, Utdannngsforbundet (til ) Ellinor Gilberg (fra ) Steffen Handal, Utdanningsforbundet 17

18 Aina Skjefstad Andersen, Utdanningsforbundet, nestleder i perioden til Hanne Brunvoll, Utdanningsforbundet Evy Ann Eriksen, Utdanningsforbundet (til ) Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet (fra ) Therese Thyness Fagerhaug (fra til ) Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Atle Thorstensen, Norsk Sykepleierforbund Hege Munthe, Norsk Fysioterapeutforbund Tanja Nymo, Forskerforbundet Sverre Dahle, Akademikerforbundet Unio Virke Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund, leder Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet, nestleder Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Kirsten Nesgård, Norsk Sykepleierforbund Magnus Buflod, Norsk Sykepleierforbund Kirsti Glad, Norsk Fysioterapeutforbund Kjetil Mørk, Forskerforbundet Hanne Garmann Gullaksen, Presteforeningen (til ) Kari Zakariassen, Presteforeningen (fra ) Tor Grønvik (observatør) Unio KA Leiv-Sigmund Hope, Det Norske Diakonforbund, leder Per Hostad, Presteforeningen, nestleder Jarle Klungrehaug, Det Norske Diakonforbund Tore Morten Viland, Utdanningsforbundet Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Frank O. Anthun, Forskerforbundet 18

19 Unios kommunikasjonsarbeid 2013 har vært preget av mellomoppgjøret og stortingsvalget. Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet har holdt et jevnt trykk med: nyhetsproduksjon og formidling på nettsider og sosiale medier mediearbeid innsalg av saker og debattinnlegg trykksakproduksjon stortingsvalget og Arendalsuka Synlighet og omdømme Unios synlighet i media har vært lavere sammenliknet med foregående, år da streikene ga mye omtale. Våren 2013 var ikke preget av store politiske spørsmål i media innenfor Unios område, noe som også bidro til lavere synlighet. Kjennskapen til Unio er trolig på et stabilt nivå, blant annet ettersom streikene i 2012 bidro til å øke kjennskapen til Unio. Unios omdømme har ikke blitt satt på større prøver i perioden kanskje med unntak av radiografkonflikten på Ullevål i august. Unios nettsider Hjemmesiden er, sammen med sosiale medier som Facebook og Twitter, Unios viktigste og mest effektive kanal for informasjon. På Facebook holder Unio et godt og jevnt trykk der 25 prosent av følgerne/likerne av siden ser sakene våre. Dette er et nokså høyt snitt. Unio.no hadde i perioden over besøk med over sidevisninger. Hver bruker er i snitt inne på 2,35 sider. En pop-up-undersøkelse gjennomført de to første ukene i begynnelsen av februar 2013 viser at hovedvekten av brukerne er ansatte, tillitsvalgte (46 prosent) eller medlemmer i medlemsforbund (21 prosent). Det er i mindre grad journalister, ansatte i offentlig forvaltning og tillitsvalgte i andre arbeidstakerorganisasjoner som bruker siden (2,9 prosent). Politikere bruker siden noe mer enn disse (4,4 prosent). Som tidligere undersøkelser har vist, leser brukerne hovedsakelig om tariff og avtaleverk og den løpende nyhetsdekningen på siden. Nesten 70 prosent sier det er lett å finne fram på siden, og de opplever siden som nyttig (over 70 prosent), og de finner eksklusiv informasjon på våre sider som de ikke finner andre steder (54 prosent). Trykksaker Målgruppen for trykksaker er hovedsakelig tillitsvalgte i medlemsforbund og kontakter i det politiske miljøet. Tekst, korrektur, ombrekking og design av brosjyrer og trykksaker er i all hovedsak gjort internt i Unio. Følgende publikasjoner er produsert: Unios helsepolitiske plattform 19

20 Kontaktinformasjon for styre, forhandlingsutvalg, sekretariat og medlemsforbund 2013 Unios melding for 2012 Hovedavtalen mellom Speker og Unio (gjelder fra til ) Mål og verdigrunnlag for Unio (nynorsk utgave, vedtatt av representantskapet 6. desember 2011) Unios vedtekter (nynorsk utgave, vedtatt av representantskapet 6. desember 2011) Hovedtariffavtalen i staten (revidert per 1. mai 2013) Målstyring, medvirkning og muligheter Hovedavtalen i staten (gjeldende fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2015) Unios konflikthåndbok (vedtatt av Unio-styret 18. mars 2013) Unios notatserie Målgruppe er hovedsakelig sentrale tillitsvalgte og ansatte i medlemsforbundene, og kontakter i det politiske miljøet. Nr. 9/2012: Unios innspill til regjeringen Stoltenberg i forkant av 2014-budsjettet Nr. 1/2013: Yngre årskull Nr. 2/2013: Trygdedrøftingene 2013 Nr. 3/2013: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett for 2013 og Kommuneproposisjonen for 2014 Nr. 4/2013: Unios hovedkrav og forventninger til en ny regjering Nr. 5/2013: Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Nr. 6/2013: Ny uførepensjon i privat tjenestepensjon fra 2015 Nr. 7/2013: Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 Kronikker og replikker Det har vært en jevn produksjon av kronikker og leserinnlegg i perioden. Stortingsvalget 2013 og Arendalsuka Styret vedtok at Arendalsuka skulle være Unios bidrag i valgkamp-kommunikasjonen. Respons har utført spørreundersøkelser med tema som kunne være av interesse å bringe fram i valgkampen. De omhandlet holdning til reduksjon i antall politidistrikter, privatisering av kommunale tjenester, skattenivå, likestilling og pensjonsalder. I tillegg har vi hatt en medlemsundersøkelse om partipreferanse, ønsket statsminister og hvilke saker som opptar mest. Utover dette har vi fulgt nyhetsbildet tett og bidratt der vi kunne få en stemme. Dette siste har vært en utfordring når det meste i valgkampen handlet om regjeringskonstellasjoner og kampene mellom Erna Solberg og Jens Stoltenberg, småpartienes ferd mot sperregrensen og borgerlig uenighet mellom de blå-blå og blå-grønn-gule partiene. Vi har likevel klart å bryte lydmuren i enkelte tilfeller gjennom sommeren og høsten. Facebook, Twitter og nettsiden har likevel vært våre hovedkanaler. 20

Unlo. Unios inntektspolitiske uttalelse 2013. Vedtatt på styremøte i Unio 19. mars 2013

Unlo. Unios inntektspolitiske uttalelse 2013. Vedtatt på styremøte i Unio 19. mars 2013 Unlo Vedtatt på styremøte i Unio 19. mars 2013 Unios inntektspolitiske uttalelse 2013 Norsk økonomi er relativt god, med høy produksjon og høy sysselsetting. Ledigheten har derimot vist en økende tendens

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2013

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2013 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2013 Krav I 18. april 2013 kl. 10.30 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kap. 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal det

Detaljer

Unios krav mellomoppgjøret 2013 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav mellomoppgjøret 2013 tariffområdet Oslo kommune Unios krav mellomoppgjøret 2013 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 1 25. april 2013, kl. 1300 Innledning 1. Reguleringsbestemmelse for mellomoppgjøret 2013, Oslo kommune. 18.3 2. Avtaleår Før utløpet

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2012

Inntektspolitisk uttalelse 2012 Vedtatt på styremøte i Unio 13. mars 2012 Inntektspolitisk uttalelse 2012 Den sterke sosiale og økonomiske uroen i Europa har mobilisert fagbevegelsen. Rettigheter i arbeidslivet angripes og budsjett kuttes.

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2011

Inntektspolitisk uttalelse 2011 Inntektspolitisk uttalelse 2011 Offentlig sektor skaper store verdier. Verdiskapingen her er avgjørende for den samlede verdiskapingen i økonomien og privat sektors evne til å være konkurransedyktig. En

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

Unios inntektspolitiske uttalelse 2014

Unios inntektspolitiske uttalelse 2014 Vedtatt på styremøte i Unio 18. mars 2014 Unios inntektspolitiske uttalelse 2014 Norsk økonomi er preget av forsiktige husholdninger og lavere vekstbidrag fra petroleumsaktiviteten. Sysselsettingen ventes

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2010

Inntektspolitisk uttalelse 2010 Vedtatt av styret i Unio 17. mars 2010 Inntektspolitisk uttalelse 2010 Hovedoppgjøret 2010 gjennomføres i en krevende tid for norsk og internasjonal økonomi. Dette må likevel ikke komme i veien for at

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Spekter

Hovedtariffoppgjøret Spekter Hovedtariffoppgjøret 2012 -Spekter 12.00 Krav 1 (del A) 19. april 2012 kl. I Innledning I lønnsoppgjøret legger Unio til grunn en utvidet frontfagsmodell basert på lønnsutviklingen for industriarbeidere

Detaljer

Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015

Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015 Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015 24. april 2015 kl. 12.30 INNLEDNING Reguleringsbestemmelse for mellomoppgjøret 2015, Oslo kommune Det vises til Overenskomsten kapittel 18, 18.3.2 2. avtaleår.

Detaljer

Krav 1. Mellomoppgjøret i staten. Fra Unio. Mandag 20. april 2015 kl. 1000

Krav 1. Mellomoppgjøret i staten. Fra Unio. Mandag 20. april 2015 kl. 1000 Krav 1 Mellomoppgjøret i staten 2015 Fra Unio Mandag 20. april 2015 kl. 1000 Lønn for kompetanse og kvalitet Offentlig sektor er effektivt drevet og leverer gode tjenester. Verdiskapingen i offentlig sektor

Detaljer

Utvalg om lønnsdannelsen

Utvalg om lønnsdannelsen Lønnsdannelse og konkurranseevne Steinar Holden Akademikerne 28. August 2013 1 2 Utvalg om lønnsdannelsen Hvorfor nytt utvalg om lønnsdannelsen? Noen utfordringer kostnadsnivå, petroleumssektor, arbeidsinnvandring

Detaljer

Unio. Tariffoppgjøret Unlo Spekter. Krav I 17. april 2015 kl

Unio. Tariffoppgjøret Unlo Spekter. Krav I 17. april 2015 kl Unio Tariffoppgjøret 2015 Unlo Spekter Krav I 17. april 2015 kl. 09.00 Forhandlingsgrunnlag og krav Grunnlaget for forhandlingene Det vises til overenskomster for tariffperioden 2014 2016 med bestemmelser

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

Inntektsoppgjøret Parat tariffkonferanse 3. mars

Inntektsoppgjøret Parat tariffkonferanse 3. mars Inntektsoppgjøret 2014 Parat tariffkonferanse 3. mars Hva er nytt i år? Regjeringsskiftet Nye aktører leder forhandlingene (NHO, LO, Fagforbundet, Unio i staten) Holden III Usikkerhet om utviklingen i

Detaljer

Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 1 13. april 2012, kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2012 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra Unio, vedtatt i styremøte

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Høring - Holden III-utvalget

Høring - Holden III-utvalget Finansdepartementet Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Erik Orskaug 01-0-18 DOK/01/0069 Høring - Holden III-utvalget Unio slutter seg til hovedtrekkene i Holden-utvalgets

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Unio kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2014

Unio kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2014 Krav I 3. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra Unio, vedtatt i styremøte 18. mars 2014. Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav I 29. mars 2012 kl. 09.00 2 Hovedtariffoppgjøret 2012 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra Unio, vedtatt i styremøte 13. mars 2012.

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 Ass. generalsekretær Ole Jakob Knudsen Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien tok seg opp siste halvdel av 2013, men veksten er fortsatt lav i mange markeder.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Tariffrevisjonen 1. mai 2017

Tariffrevisjonen 1. mai 2017 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Tariffrevisjonen 1. mai 2017 Dok. 1 25. april kl. 14:00 1. Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2010 -Spekter. Krav 1 (del A) 14. april 2010 kl 13.00

Hovedtariffoppgjøret 2010 -Spekter. Krav 1 (del A) 14. april 2010 kl 13.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 -Spekter Krav 1 (del A) 14. april 2010 kl 13.00 I Innledning Innledning. Sektoren står overfor store utfordringer for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Gode arbeidsvilkår,

Detaljer

Unios inntektspolitiske uttalelse 2016

Unios inntektspolitiske uttalelse 2016 Vedtatt i styremøte i Unio 15. mars 2016 Unios inntektspolitiske uttalelse 2016 Norsk økonomi trenger kraftige tiltak for kompetanse, forskning, omstilling og nye arbeidsplasser. Både offentlig og privat

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

Tariffoppgjøret 2007. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007

Tariffoppgjøret 2007. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007 Tariffoppgjøret 2007 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007 Reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår i staten 1.4.4 b): Partene er enige om at forhandlingene skal

Detaljer

Lønnsdannelsen i Norge i varierende konjunkturer

Lønnsdannelsen i Norge i varierende konjunkturer Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten Lønnsdannelsen i Norge i varierende konjunkturer Lønnsdag 2009 Den norske modellen og trepartssamarbeidet Trepartssamarbeidet I Norge institusjonalisert gjennom bl.a.

Detaljer

Krav 1. Hovedtariffoppgjøret i staten. Fra Unio. Tirsdag 12. april 2016 kl. 1300

Krav 1. Hovedtariffoppgjøret i staten. Fra Unio. Tirsdag 12. april 2016 kl. 1300 Krav 1 Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Fra Unio Tirsdag 12. april 2016 kl. 1300 1 Innledning Unio har sluttet seg til NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III). Det

Detaljer

Oslo kommune krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2016

Oslo kommune krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo kommune krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2016 Torsdag 14. april 2016 kl. 13.00 1 Hovedtariffoppgjøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demografiske utviklingen og

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Oslo kommune krav I Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav I Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav I Hovedtariffoppgjøret 2014 Krav I 8. april 2014 kl. 09.30 Hovedtariffoppgjøret 2014 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra Unio, vedtatt i styremøte 18. mars 2014. Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav I 8. april 2010 kl 12.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Ved oppgjøret i 2008 ble partene enige om følgende: "Unio og KS er enige om viktigheten av at kommunesektoren

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

Utvalg om lønnsdannelsen

Utvalg om lønnsdannelsen Utvalg om lønnsdannelsen Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Steinar Holden Frontfagsforhandlingene, 13. mars 214 Mandatet Utvalget skal vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer

Unios notatserie nr. 1/2013. Yngre årskull. om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister»

Unios notatserie nr. 1/2013. Yngre årskull. om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister» Unios notatserie nr. 1/2013 Yngre årskull om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister» Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 5. februar 2013 Unio -

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: Sted: Parter: Sak: og Kommunenes Hus KS og UNIO

PROTOKOLL. Dato: Sted: Parter: Sak: og Kommunenes Hus KS og UNIO PROTOKOLL Saks.nr. 15/00651-2 Dato: Sted: Parter: Sak: 23.04 og 30.04.2015 Kommunenes Hus KS og UNIO Mel lo mo p pgjø ret pr. 1. mai 2015 Til stede: KS: Lasse Hansen, Per Kristian Sundnes, Hege Mygland,

Detaljer

Utvalg om lønnsdannelsen

Utvalg om lønnsdannelsen Utvalg om lønnsdannelsen Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Steinar Holden 3. desember 13 Mandatet Utvalget skal vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 1 årene som er gått siden

Detaljer

2H Årsmelding fra UNIO-studentene

2H Årsmelding fra UNIO-studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unio-studentene består av representanter fra studentorganisasjonene til Unios forbund. Forbundene er Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk. Utvalgsleder Ådne Cappelen

NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk. Utvalgsleder Ådne Cappelen NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk Utvalgsleder Ådne Cappelen Mandat Utvalget ble nedsatt i mars i år for å vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon og AFP. - Hva skjer med pensjonen min?

Offentlig tjenestepensjon og AFP. - Hva skjer med pensjonen min? Offentlig tjenestepensjon og AFP - Hva skjer med pensjonen min? 1 Pensjon eit verdival Pensjonen skal sikre det økonomiske grunnlaget når yrkeslivet er over. For Unio, som representerer over 280 000 arbeidstakarar,

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

«Trygdeoppgjøret» 2012

«Trygdeoppgjøret» 2012 Unios notatserie nr. 3/2012 «Trygdeoppgjøret» 2012 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 16. mai 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariffpolitiske retningslinjer for perioden

Tariffpolitiske retningslinjer for perioden Tariffpolitiske retningslinjer for perioden 2016 2018 Deltas medlemmer er i hovedsak ansatt i virksomheter innen offentlig tjenesteyting. De bidrar til å produsere den offentlige velferden og er sentrale

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017.

Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017. LOs representantskap 21. februar Gerd Kristiansen MELLOMOPPGJØRET Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017. Årets oppgjør er et samordnet oppgjør i privat sektor, som

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Dok. 1 27.04.11 1. Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune (YS-K) redegjør

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervju: Den norske modellen Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervjuer: Velkommen til denne podkasten som skal handle om Den norske modellen. Vi

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Utvalg om lønnsdannelsen

Utvalg om lønnsdannelsen Utvalg om lønnsdannelsen Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Steinar Holden 9. desember 213 Mandatet Utvalget skal vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden

Detaljer

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio.

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio. Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 www.unio.no 1 Arbeidstakersiden har stått sammen I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene

Detaljer

Forhandlingsøkonomi 2015. Dagens temaer. Men først. (2013-tall) Temakurs B-delsforhandlinger

Forhandlingsøkonomi 2015. Dagens temaer. Men først. (2013-tall) Temakurs B-delsforhandlinger Forhandlingsøkonomi 2015 Temakurs B-delsforhandlinger Gardermoen, 11. mars 2015 Henrik Leinonen-Skomedal Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Dagens temaer Lønnsforhandlinger

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

LOs representantskap 22. februar 2011

LOs representantskap 22. februar 2011 LOs representantskap 22. februar 2011 TARIFFPOLITISK UTTALELSE - HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2011 1. Forhandlingsgrunnlaget Dette ble formulert som følger i privat sektor: Reguleringsbestemmelser for

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 Nå kan DU være med å påvirke Utdanningsforbundets prioriteringer! Utdanningsforbundet Levanger inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2016 Tidspunkt: Torsdag

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/14 14/843 KS Strategikonferansen

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe:2014/206-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014 Utvalg Namsos formannskap Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer