Plukkanalyse restavfall 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plukkanalyse restavfall 2012"

Transkript

1 RoAF IKS Plukkanalyse restavfall Husholdninger - Gjenvinningsstasjoner Desember 2012 ROAF Plukkanalyse 2012 side 1/37

2 Prosjektnr.: Rapportdato: Distribusjon: Tittel: Plukkanalyse restavfall 2012, husholdninger og gjenvinningsstasjoner Forfatter(e): Marit Borge-Skar Antall sider: 36 Antall vedlegg: 2 Oppdragsgiver: ROAF Kontaktperson: Erik Trandem Utdrag: Det er gjennomført plukkanalyse for restavfall fra husholdning og restavfall fra gjenvinningsstasjon på Bøler. Analysen ble gjennomført i november Plukkanalyser for restavfall husholdning omfatter 3 ulike typer boligområder henholdsvis, blokkbebyggelse, enebolig tett bebyggelse og enebolig spredt bebyggelse. Plukkanalysen gir sammensetning av restavfall kategorisert i 24 ulike hovedtyper avfall. Det ble gjennomført en utvidet analyse av plastemballasjen i restavfallet, for å vurdere potensiale for materialgjenvinning. Blokkbebyggelse har felles beholderløsning, mens enebolig bebyggelsen har hver husstand egne beholdere. I ROAF er våtorganisk avfall og plastemballasjen i dag riktig å legge i restavfallet. Det er sortert totalt ca kilo restavfall. Sorteringsanalysen for restavfall gir følgende hovedresultat for et vektet snitt av alle boligtypene: Gjennomført plukkanalyse for restavfall gav følgende resultater: Mengden våtorganisk avfall utgjør ca. 52,3 vekt %, eller ca. 112 kg/innbygger. Plastemballasje utgjør ca. 10,7 vekt % eller ca. 23 kg/innbygger som således representerer potensiale for utsortering av plast til gjenvinning i det nye anlegget (inklusiv bæreposer til restavfall). Omlag20 vekt % eller ca. 41,5 kg/innbygger er avfallsfraksjoner hvor innbyggerne har et tilbud om kildesortering: 1. Papir/papp/kartong egnet for gjenvinning utgjør ca. 8,6 vekt % eller 18,5 kg/innb. 2. Glass- og metallemballasje i restavfallet utgjør henholdsvis 3,1 og 2,1 vekt %, totalt ca. 10 kg/innb. 3. Det er registrert forholdsvis lite farlig avfall og EE-avfall i restavfallet, dette utgjør til sammen ca. 1,4 vekt % eller ca. 1,8 og 3,9 kg/innb. 4. Klær som kunne gått til ombruk, utgjør ca. 3,6 vekt % Ikke gjenvinnbart, brennbart restavfall utgjør ca. 18 vekt %, Det består hovedsakelig av bleier, ikke egnet gjenvinnbart papir, plast, treverk og annet. Dette er fraksjoner som er egnet til energigjenvinning. Ikke brennbart restavfall utgjør ca. 2,3 vekt % vektet snitt. Plukkanalyse av restavfall fra gjenvinningsstasjon gjelder for 2 containere fra Bøler, total ca kilo avfall. Nærmere 50% av avfallet har et tilbud for utsortering og kan dermed betraktes som feilsortering. Det omfatter papir/papp, plastfolie, klær og noe metall som kan materialgjenvinnes eller gå til ombruk. Om lag 37% av avfallet var i svarte søppelsekker og ble sortert separat. Innholdet av farlig avfall og EE-avfall var begrenset og utgjorde kun 1,3% inkl XPS og vinylbelegg. Emneord: Plukkanalyse, restavfall, husholdninger og gjenvinningsstasjon Fylke: Kommune(r): Akershus Prosjektleder: Frode Syversen Kontrollert av: Frode Syversen ROAF Plukkanalyse 2012 side 2/37

3 Innhold 1. INNLEDNING BESKRIVELSE AV OMRÅDER OG PRØVEUTTAK HENTEORDNING MED RENOVASJONSBILER RESTAVFALLSKONTEINERE FRA GJENVINNINGSSTASJONEN PÅ BØLER GJENNOMFØRING AV PLUKKANALYSE RESTAVFALL GJENNOMFØRING GENERELT GJENNOMFØRING PLUKKANALYSE RESTAVFALL HUSHOLDNING - HENTEORDNING Detaljert analyse for plastemballasje Inndeling i avfallskomponenter restavfall husholdning GJENNOMFØRING SORTERING AV RESTAVFALL GJENVINNINGSSTASJON RESULTAT FRA PLUKKANALYSENE GENERELT Restavfall husholdning Restavfall gjenvinningsstasjon RESULTAT FOR INNSAMLET RESTAVFALL I UTVALGTE OMRÅDENE Sammensetning av innsamlet restavfall fordelt på avfallskomponentene Sammensetning av restavfall fordelt i hovedgrupperinger etter dagens ordning Sammensetning av restavfall fordelt på hovedgrupperinger ved innføring av utvidet kildesortering og sentralsortering Sortering av hardplast emballasje Sortering av plastfolie RESULTATER FRA PLUKKANALYSE GJENVINNINGSSTASJONEN OPPSUMMERING VEDLEGG VEDLEGG 1: KOMPONENTINNDELING FOR PLUKKANALYSE ROAF VEDLEGG 2: TABELLER OG DIAGRAMMER ROAF Plukkanalyse 2012 side 3/37

4 1. Innledning Plukkanalysen er en oppfølging fra tilsvarende plukkanalyse utført i november 2010, som da ble utført av Hjellnes Consult as. Den nye analysen omfatter de samme boligområder og følger i hovedsak inndeling av avfallet i kategorier for å få en godt grunnlag for å sammenligne resultatene. Det gjelder både restavfall samlet inn fra husholdninger og restavfall fra gjenvinningsstasjoner. ROAF stod for utvelgelse av områder og innhenting av restavfallet, samt at de stilte lokaler og mannskap til disposisjon for gjennomføring av plukkanalysene. ROAF har vedtatt å bygge et mekanisk sentral sorteringsanlegg for restavfall som blant annet omfatter utsortering av poser med matavfall, plast og metall til materialgjenvinning. Utsortert plastemballasje til materialgjenvinning vil omfatte PE-folie og hard PET, PE-HD og PP. Plukkanalyse av restavfallet fra husholdninger og gjenvinningsstasjon skal gi viktig informasjon for videre planlegging. ROAF vil med analysen også å se om det er merkbare forskjeller i sammensetningen av avfallet fra boligblokker med felles beholderløsning, eneboliger i tettbebygd strøk og enebolig i spredt bebyggelse med egen beholder. Dagens systemløsning omfatter ikke kildesortering av matavfall/våtorganisk avfall og plastemballasje, som medfører at disse fraksjonene i all hovedsak følger restavfallet til forbrenning. Noen abonnenter har hjemmekompostering. 3 kommuner har henteordning for plastemballasje, men de inngår ikke i de områder som er en del av analysen. ROAF har beholderløsning for restavfall og egne beholdere for kildesortering av papp/papir ved husstandene. Det er tilbud om levering/innsamling av glass- og metallemballasje og klær ved kommunenes returpunkter og gjenvinningsstasjoner. På gjenvinningsstasjonene er det også tilbud om levering av fler andre fraksjoner. Formålet med begge plukkanalysene av restavfall kan oppsummeres i følgende punkter: Grunnlag for å fastslå sammensetning av restavfall og vurdere hvor godt dagens kildesortering med henteordning og returpunkt/gjenvinningsstasjon fungerer Kartlegge EE-avfall og farlig avfall, for å se hvor stor andel av disse avfallsfraksjonene som er på avveie. Grunnlag for å vurdere andel matavfall og våtorganisk avfall som potensiale for biologisk behandling Oppdatert grunnlag for å vurdere mengden plastemballasje til materialgjenvinning. ROAF Plukkanalyse 2012 side 4/37

5 2. Beskrivelse av områder og prøveuttak 2.1 Henteordning med renovasjonsbiler. I hovedsak er plukkanalysen gjennomført i henhold til Avfall Norges Rapport: 7/2005 «Veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall». Veilederen beskriver forskjellige metoder for gjennomføring av plukkanalyser. Det er beskrevet 3 metoder for prøveuttak i veilederen. For denne plukkanalysen er det gjort uttak av samleprøver, dvs. sortering av innhentet avfall, fra ulike områder/strata (metode 3 i veilederen). ROAF organiserte innsamling av restavfall fra 3 henteruter som var fra de områder som ved plukkanalysen i Det har vært lagt til grunn at de utvalgte områdene skal kunne representere et «gjennomsnitt» av ROAFs medlemskommuner. Resultatene fra plukkanalysen er oppskalert til å gjelde alle innbyggere i ROAF-område. Feil! Fant ikke referansekilden. viser en oversikt over utvalgte områder, som inngår i undersøkelsen. Tabell 2-1. Utvalgte boligområder for utført plukkanalyse. Boligtype Løsning Boligområde 1. Blokkbebyggelse, Felles beholdere, Løvenstad i Rælingen, Lørenskog tettbygd strøk containerbil 2. Eneboliger, rekkehus tettbygd strøk Egne beholdere, «Strømmen bilen» Gamle Skjetten og ned mot Strømmen stasjon 3. Hovedsak eneboliger spredt bebyggelse Egne beholdere, «Enmannsbil Nittedal» Område nord for Rv4 Slattum og opp mot Rulseveien i Nittedal. I følge Statistisk sentralbyrå er fordelingen av boligtyper i ROAFs medlemskommuner ca. 20 % blokk i tett bebyggelse, ca. 70 % enebolig/småhus i tett bebyggelse og ca. 10 % enebolig/småhus i spredt bebyggelse. I henhold til Hjellnes Consults rapport for gjennomført plukkanalyse november 2010 er den benyttete prosentfordelingen justert noe ved beregning av «vektet gjennomsnitt» for resultatene fra de tre områdene. Område 1 for blokkbebyggelse er vektet 20 %, område 2 for enebolig tettbygd strøk er vektet 65 % og område 3 hovedsakelig enebolig spredt bebyggelse, med noe innslag av tett bebyggelse, er vektet 15 %. Det er benyttet samme vekting i 2012 da det er ønskelig å sammenlikne resultatene fra de to analysene. I ROAFs miljø/årsrapporten for 2011 var total restavfallsmengde hentet hos abonnenter fra husholdning og mindre næring henholdsvis på tonn og tonn, til sammen tonn som er benyttet som totalt innhentet mengde. Innbyggertallet i ROAFs område er oppgitt til i 2011, dette tilsier en restavfallsmengde på 214,5 kg/innbygger som er benyttet som underlag i de videre beregningene i denne rapporten. Innsamling av restavfall fra de tre utvalgte områdene er utført med komprimatorbiler, tilhørende RenoNord As, på ordinære henteruter og tømmedager. Restavfallet hentes ukentlig i ROAF området. Innsamling fra område 1, 2 og 3 skjedde på henholdsvis 26., 27. og 28. november og ble sortert påfølgende dager. November er valgt da undersøkelsen i 2010 ble gjennomført i november, samt at det er lav sannsynligheten for å få spesielle utslag knyttet sesongvariasjoner som kan oppstå pga. ferier, vår og høst ryddinger. ROAF Plukkanalyse 2012 side 5/37

6 Inndeling av utsorterte avfallskomponenter fremgår av vedlegg 1. Denne følger de analyser som Mepex tidligere har gjennomført, med noen tilpasninger til analysene utført i 2010, og bygger i hovedsak på veileder fra Avfall Norge. Korreksjon for smuss og fukt i plastemballasje og annen feilsortering er ikke foretatt. 2.2 Restavfallskonteinere fra gjenvinningsstasjonen på Bøler. Det er sortert to konteinere med restavfalls fra bringeordningen på Bøler gjenvinningsstasjonen, fra lørdag 24. november. Lørdag ble valgt som oppsamlingsdag, da det ansees og være flest husholdninger som leverer denne dagen, med mindre avfall fra håndverkere og næringskunder. Restavfallet ble sortert i 24 fraksjoner, som var tilnærmet de samme 21 som ved den gjennomførte plukkanalysen i 2010, men med justering/utvidelse med noen flere fraksjoner. Fraksjonene bygger til dels på «Veileder for plukkanalyse av husholdningsavfall» (Avfall Norge 2005) og til dels på erfaringer med tilsvarende plukkanalyser og avfallsfraksjoner som normalt finnes i restavfall fra gjenvinningsstasjoner. Restavfallskonteinerne ble sortert i plasthallen ved gjenvinningsstasjon. ROAF Plukkanalyse 2012 side 6/37

7 3. Gjennomføring av plukkanalyse restavfall 3.1 Gjennomføring generelt Sortering ble utført av personell fra ROAF under ledelse av rådgivere fra Mepex. Følgende personer deltok i sorteringsarbeidet: ROAF: Erik Trandem, Tor Henye, Kirsti Fjeld, Jan Andre Ruud og Vegard Aasdalen. Mepex: Marit Borge-Skar Frode Syversen fra Mepex var til stede ved sortering av første konteiner fra gjenvinningsstasjon og ved oppstart av detaljert sortering av plastemballasje. Det var tilgjengelig batteridrevne friskluftsmasker med støvfilter og ABE-filter om noen ønsket å benytte disse, men alle valgte å benytte støvmaske med ventil. Forøvrig ble det benyttet, hansker og engangs kjeledresser. Utetemperaturen, på dagtid, lå på i underkant av 0 o C i den aktuelle perioden. De ansatte på ROAF har deltatt i all sortering av avfall og tilhørende praktisk arbeid med uttak av prøver og bortkjøring av avfall etter sortering. De involverte fra ROAF har vist stor velvilje og lagt forholdene godt til rette, slik at plukkanalysene ble gjennomført uten praktiske problemer. 3.2 Gjennomføring plukkanalyse restavfall husholdning - henteordning. Renovasjonsbilen med restavfallet fra utvalgt område ble tippet på gulvet i omlastingstasjonen. Det var gitt beskjed om å redusere komprimeringstrykket i bilen for å gjøre sorteringen noe enklere. Hjullaster blandet avfallet (bæreposene) forsiktig, før det ble fylt fire 660 liters avfallsbeholdere, fra forskjellige steder i haugen. Operasjon ble gjort separat for hvert av de utvalgte områdene. Beholderne ble veid før sortering og hvert område ble sortert og veiet for seg. Prøveuttak og sortering er utført med små tilpasninger i henhold til NRFs «Rapport nr. 7/2005. Veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall. Kapitel Prøveuttak og sortert etter vedlegg 4: Nærmere beskrivelse av avfallsfraksjonene: Nivå 3-25 fraksjoner. Se benyttet sorterings mal vedlegg 1. Figur 3-1 viser innkommet restavfall fra blokkområde, blandet med hjullaster og uttak av prøver fra haugen til plukkanalyse. Plukkanalysen av restavfall, fra renovasjonsbilene, ble i sin helhet gjennomført innendørs i vaskehallen på ROAFs anlegg på Bøler. ROAF Plukkanalyse 2012 side 7/37

8 Figur 3-1. Restavfall fra blokk område tippet for uttak av sorteringsprøver. Det ble vektlagt at sorteringen skjedde så likt som mulig, som utførte plukkanalyser i 2010, for å kunne sammenligne resultatene. Alle som deltok i plukkanalysen, fra ROAF, fikk i forkant en orientering med gjennomgang av de utvalgte avfallsfraksjoner som skulle sorteres, samtidig som det ble foreta avklaringer underveis mens sorteringen pågikk. Sortering ble utført på stort bord, trukket med plast. Restavfallet ble sortert i 23 fraksjoner, med noen undergrupper, totalt 28 fraksjoner, se vedlegg 1. Finstoff er ikke sortert som egen fraksjon i disse analysene. Finstoffet ble fordelt skjønnsmessig etter hva det inneholdt, hovedsakelig i annet brennbart avfall eller matavfall. Avfallsbeholdere, 120 liter med sekk, ble merket og satt rundt sorteringsbordet, mens for fraksjoner med mindre volum ble det benyttet 20 liters merkede plastbokser. Figur 3-2 viser oppsett av sorteringsbord og beholdere. ROAF Plukkanalyse 2012 side 8/37

9 Figur 3-2. Oppsett av sorteringsbord og beholdere. Det ble benyttet en elektronisk vekt oppad til 60 kg, med en oppløsning på 0,01 kg og en pallevekt oppad til 600 kg med oppløsning 0,01 kg. De 28 utsorterte avfallsfraksjonene, ble veid separat fra hvert område. Dette for å se om der var innbyrdes forskjeller mellom de forskjellige boligtypene og områdene. Det ble benyttet sekker i beholdere for å forenkle veiing av avfallet og tømming av beholdere. Det ble foretatt en avstemming av inngående mengde restavfall til sortering mot vekt av sortert avfalls fraksjoner for å avdekke mulige feil ved veiingene. Tabell 3-1viser innveid mengde innsamlet restavfall, uttatt restavfallsmengde til sortering og mengden av avfallsfraksjonene etter sortering for de 3 separate område. Vekttapene er innenfor de feilmarginer som kan forventes knyttet til vekttap under sortering, samt tilfeldige feil pga. oppløsning på vekt. Tabell 3-1. Oversikt over innsamlet og sortert restavfallsmengde. Boligtype Innsamlet avfall - tonn Restavfall før sortering kg 1. Blokkbebyggelse, Ikke pålitelig tettbygd strøk registrering 2. Eneboliger, rekke tettbygd strøk 3. Eneboliger spredt bebyggelse Avfallsfraksjoner etter sortering kg 406,7 406,5 4,64 367,1 365,3 4,74 365,0 364,1 ROAF Plukkanalyse 2012 side 9/37

10 3.2.1 Detaljert analyse for plastemballasje Plastemballasjen ble først sortert ut som gjenvinnbar PE-folie, annen folie og hardplast. Hard plastemballasje, fra hvert av områdene, ble så satt til side og sortert i spesifikke plastkomponentene, i etterkant. PE-folie ble også ettersortert for å fjerne evt. innhold av annen folie og laminater. Plast har internasjonale plastkoder for forskjellige plastkomponenter, som vist i Tabell 3-2. Tabell 3-2. Oversikt over plastkomponenter med tilhørende plastkoder. Tallkode Bokstavkode - komponent Tallkode Bokstavkode - komponent 01 PET, Polyetylen Terphthalate 05 PP, Polypropylene 02 PE-HD High Density 06 PS, Polystyrene Polyethylene (HD-PE) 04 Low density Polyethylene (LDPE) 07 Other (ofte polykarbonat eller ABS) Hardplasten ble sortert i plastkomponentene som vist i Tabell 3-2, i tillegg ble laminat og svart plast sortert som egne komponenter. Tilgjengelig teknologi vil ikke skille ut svarte komponenter. Beholderne ble merket med plastkomponentenes tall og bokstavkode. Det ble også hengt opp eksempler av emballasje på de forskjellige beholderne. Mye av emballasjen er merket med tall eller bokstavkode som bidro til å forenkle sorteringen Inndeling i avfallskomponenter restavfall husholdning Det er lagt vekt på en entydig inndeling av avfallsfraksjonen i plukkanalysen. Det skilles mellom avfallsfraksjoner hvor publikum har et tjenestetilbud for kildesortering, med henteordning eller returpunkt/gjenvinningsstasjon og avfall som hører hjemme i restavfallet. Det ble lagt vekt på å vurdere hva som i praksis kan inngå i eksisterende løsning for kildesortering og nytt anlegg er i drift og ny løsning er innført. Det ble totalt skilt mellom 28 typer avfall, jfr. oversikt i vedlegg 1, Tabell 6-1. Videre ble det lagt vekt på å presisere hva som hører hjemme i hver kategori for å redusere mulighet for gråsoner. Et naturlig utgangspunkt var den sorteringsveiledning som gis husstandene, men den er ikke alltid tilstrekkelig detaljert. I det følgende gis det en kort oversikt over de ulike avfallskomponentene, med kommentarer til hvordan sortering ble utført i praksis. Tabell 6-1 i vedlegg 1 gir en nærmere spesifikasjon. Emballasje til restavfallet Restavfall fra ROAF skal emballeres i vanlige bæreposer eller avfallssekker og regnes som nødvendig emballasje for avfallet. Disse posene/sekkene ble definert som egen komponent i plukkanalysen. Dette er ikke å betrakte som en feilsortering. Denne mengden er tatt med i vurdering av potensialet for materialgjenvinning av plastemballasje. Våtorganisk avfall Analysen skiller mellom to typer: matavfall og komposterbart papir. Det er avfall som i dag skal følge restavfallet med mindre man har hjemmekompostering. Dette er avfalls - ROAF Plukkanalyse 2012 side 10/37

11 fraksjoner som er et potensiale for biologisk nedbrytning. Planterester og hageavfall inngår ikke i denne fraksjonen da det ikke vil være ønskelig for et biogass anlegg. Papir Analysen skiller mellom trykksaker/skrivepapir, brun papp/papir -fiber emballasje, kartong, papiremballasje og drikkekartong, samt en kategori for lite/ikke gjenvinnbart papir. Drikkekartong som er full eller inneholdt mye rester inngår ikke i komponenten, men ble sortert som matavfall. Plast Analysen skiller først mellom 5 kategorier plast. Det er skilt mellom plastemballasjene inndelt i PE-folie og annen folie og hardplast, andre plastprodukter og isopor/skumplast. Norske panteflasker ble i tillegg skilt ut som en egen komponent, men er siden sortert og veid inn sammen med etter/finsorteringen av hardplast. Hardplastemballasjen ble i etterkant sortert i henhold til plasttyper: PP, PE-HD, PET, PS, laminat og svart komponenter. Tekstiler Analysen skiller mellom hele klær og sko egnet for ombruk og andre tekstiler, herunder ødelagte klær som hører hjemme i restavfallet. Glass Analysen skiller mellom glassemballasje som skal kildesorteres og annet glass som ikke skal inngå i glassinnsamlingen. Glass som ikke er emballasje regnes som restavfall. Metall Analysen skiller mellom metallemballasje som skal kildesorteres, med unntak av panteemballasje, og annet metall som evt. skal leveres til mottak. Metall som ikke er emballasje regnes som restavfall selv om det kunne vært levert til gjenvinningsstasjon. Farlig avfall Analysen har skilt mellom farlig avfall i emballasje og tom emballasje for farlig avfall. EE-avfall Elektriske og elektroniske artikler Øvrig restavfall Analysen skiller mellom følgende hovedkategorier for øvrig restavfall; bleier/bind, annet brennbart og annet ikke brennbart, hageavfall og planterester. ROAF Plukkanalyse 2012 side 11/37

12 3.3 Gjennomføring sortering av restavfall gjenvinningsstasjon Det ble valgt ut to konteinere av restavfall fra gjenvinningsstasjonene på Bøler fra lørdag 24. november som ble sortert påfølgende mandag. Konteinerne ble tippet på gulvet i plasthallen ved gjenvinningsstasjonen. Det ble plassert merkede 660 og 120 liters beholder rundt haugen. Alt løst avfall ble ut sortert først, mens alle svarte søppelsekker ble talt opp, veiet og sortert på sorteringsbord. Metoden ble valgt for å lette sorteringsarbeidet, også med tanke på å få informasjon om innholdet i sekkene. Det ble sortert på 24 fraksjoner + rest som ble veid for seg. Tabell 6-2 i vedlegg 1 viser en oversikt over de 24 avfallsfraksjonene som ble sortert. Før oppstart av plukkanalysen ble det gjort en gjennomgang av avfallsfraksjonene, men det ble også utført avklaringer underveis. Figur 3-3 viser deler av avfall fra tippet konteiner og oppsamling av sorte søppelsekker. Figur 3-3 viser deler av avfall fra en av konteinerne og utsortering av sorte søppelsekker. For plukkanalysen fra gjenvinningsstasjonene var det viktig å kartlegge innhold av feilsorterings i restavfallskonteinerne, som skulle vært kastet i andre konteinere på gjenvinningsstasjonen. ROAF Plukkanalyse 2012 side 12/37

13 4. Resultat fra plukkanalysene 4.1 Generelt Restavfall husholdning For restavfall fra husholdning er resultatene fra plukkanalysene presentert slik at de viser innholdet av avfallsfraksjoner for boligblokker, enebolig tett bebyggelse og enebolig spredt bebyggelse, samt vektet snitt i forhold til bolig sammensetning. Dette for å se om det er markante forskjeller mellom de forskjellige utvalgte områdene. Resultatene sammenliknes med resultater oppnådd fra plukkanalysen i Resultatene for vektet snitt er presentert som diagram og tabeller i hovedteksten. I vedlegg er det supplerende resultatene i form av utfyllende tabeller og diagrammer. Resultatet fra plukkanalysen er også presentert i hovedkategorier sortert etter dagens ordning og ROAFs framtidig kildesortering/henteordning, maskinell sortering og bringeordning (returpunkter og gjenvinningsstasjoner). Resultatene er presentert i tabell og som diagram. Tabell 4-1 viser hovedkategoriene for avfallsfraksjonene etter dagens og framtidig sorteringsordning. Tabell 4-1. Hovedkategoriene for avfall etter dagens og framtidig sorteringsordning. Dagens ordning Papir/papp/ kartong Glass- og metallemballasje Hele klær Farlig avfall og emballasje FA EE-avfall Hageavfall, tre Annet metall Restavfall Fremtidig ordning Papir/papp/ kartong Glass- og metallemballasje Hele klær Farlig avfall og emballasje FA EE-avfall Hageavfall, tre Annet metall Plastemballasje: folie og hardplast Annen plast Matavfall, tørkepapir og liknene Restavfall Restavfall gjenvinningsstasjon For restavfallet fra gjenvinningsstasjonen er det lagt vekt på å presentere resultatene i henhold til feilsorteringsprosent i forhold til ROAFs tilbud på gjenvinningsstasjonen. Dette for å kartlegge tap av potensiell materialgjenvinning. Ut fra to sorterte restavfallskonteinere er det vanskelig å trekke slutninger og trender, da grunnlaget blir alt for lite. Av den samme årsak blir det også vanskeligere å trekke slutninger ved å sammenligne resultatene fra plukkanalysen i ROAF Plukkanalyse 2012 side 13/37

14 4.2 Resultat for innsamlet restavfall i utvalgte områdene Sammensetning av innsamlet restavfall fordelt på avfallskomponentene. Resultatet fra plukkanalysen er vist i Tabell 4-2, og viser restavfallets sammensetning i prosent for de ulike boligtypene og beregnet som vektet snitt for hele ROAF og tilhørende kg/innbygger. I vedlegg 2 er resultatene også presentert som stolpediagram. Tabell 4-2. Sammensetning av restavfallet fra de forskjellige boligtypene vekt % og kg/innbygger. Avfallsfraksjoner Vekt % Blokk Vekt % Enebolig Vekt % Spredt beb. Vekt % vektet snitt Vektet snitt kg/innbygger Foreskrevet emballasje/bæreposer 4,2 2,5 2,5 2,9 6,2 Matavfall 39,5 50,5 42,7 47,1 101,1 Planterester/hageavfall 2,2 2,3 1,0 2,1 4,4 Komposterbart papir 4,2 5,8 3,7 5,2 11,1 Lesestoff, skrivepapir etc. 6,1 3,4 4,2 4,0 8,7 Kartongembalasje 1,7 2,3 1,8 2,1 4,5 Bølgepapp/brun papp 0,6 0,2 0,5 0,4 0,8 Papirembalasje 0,4 0,7 0,3 0,6 1,2 Drikkekartong emballasje 1,5 1,7 1,2 1,6 3,4 Annet papir, lite gjevninnbart 1,8 0,8 0,7 1,0 2,2 Plastfolie - PE 2,4 2,4 2,4 2,4 5,2 Annen folie 1,7 1,7 1,6 1,7 3,6 Emballasje hard plast 3,9 3,5 4,7 3,7 8,0 Isopor/skumplast 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 Andre plastprodukter 1,2 0,7 1,2 0,9 1,9 Hele klær og sko 1,3 0,9 0,8 1,0 2,1 Andre tekstiler 2,0 1,7 4,7 2,2 4,8 Glassemballasje 1,9 2,6 4,6 2,7 5,9 Annet glass 0,0 0,1 0,8 0,2 0,4 Metallemballasje 1,2 2,3 1,5 1,9 4,1 Annet metall 1,0 0,7 0,5 0,7 1,6 EE-avfall 0,6 1,0 0,4 0,8 1,7 Farlig avfall 0,4 1,0 0,0 0,7 1,5 Farlig avfall, tom emballasje 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 Bleier og bind 10,2 5,1 6,2 6,3 13,4 Tre 1,5 0,1 0,7 0,4 0,9 Annet brennbart 6,4 3,2 7,3 4,5 9,6 Annet ikke brennbart, uorganisk 1,7 2,5 3,8 2,6 5,5 Sum ,5 Figur 4-1 viser en sammenligning av resultatene for 2012 og 2012 angitt som vektprosent for vektet gjennomsnitt for ROAF. Beregnet mengde restavfall innhentet fra husholdning i 2012 var 214,5 kg/innbygger mens 230 kg/innbygger er benyttet i rapporten for Sammenstillingen er vist i vedlegg 2 som tabell, da er også vektet snitt som kg/innbygger tatt med. ROAF Plukkanalyse 2012 side 14/37

15 Figur 4-1. Sammenstilling av restavfallets sammensetning for 2010 og Resultatene fra plukkanalysen i 2010 og 2012 viser en økning i mengde matavfall som utgjør ca. 9 kg/innbygger. For de andre avfallsfraksjonene er det noen mindre variasjoner Sammensetning av restavfall fordelt i hovedgrupperinger etter dagens ordning. Tabell 4-3 og Figur 4-2 viser resultatet av plukkanalysen som % vektet snitt og kg/innbygger sammenstilt i hovedgrupperinger eller dagens sorteringsordning. ROAF Plukkanalyse 2012 side 15/37

16 Tabell 4-3. Hovedgruppering av avfallet etter dagens innsamlings / sorteringsordning. Fordeling dagens ordning Returordning Gjenvinning % veket snitt Vektet snitt kg/innbygger Papir/papp/ kartong Henteordning Matrial gj. 8,6 18,5 Glass- og metallemballasje Returpunkt Matrial gj. 4,7 10,0 Hele klær Returpunkt Matrial gj. 1,0 2,1 Farlig avfall og emballasje FA Gjenvinningst. / forhandler Energi gj. 1,0 2,2 EE-avfall Gjenvinningst. / forhandler Matrial gj. 0,8 1,7 Hageavfall, tre Gjenvinningst./Hente (i restavfall) Matrial gj. 2,5 5,4 Annet metall Gjenvinningst./Hente (i restavfall) Matrial gj. 0,7 1,6 Restavfall, riktig sortert Henteordning Energ gj./ deponi 80,7 173,0 Sum 100,0 214,5 Figur 4-2. Avfallets hovedgrupperinger etter dagens sorteringsordning som vektet snitt. Resultatene viser en feilsortering på ca. 20 % eller 41,5 kg/innbygger etter dagens tilbud. Papir/papp/kartong og glass/metallemballasje utgjør henholdsvis 8,6 % og 4,7 % som potensial for økt materialgjenvinning. EE- avfall og farlig avfall utgjør til sammen 1,8 %. I 2010 var feilsorteringsprosenten var på 25,5 % eller 58,7 kg/innbygger. Papir/papp/ kartong og glass-/metallemballasje utgjorde da henholdsvis 9,3 % og 5,5 %. EE-avfall og farlig avfall utgjorde 2,2 %. Eksempler på feilsortert EE-avfall er vist i Figur 4-3 og Figur 4-3 viser feilsortert spesialavfall. ROAF Plukkanalyse 2012 side 16/37

17 Figur 4-3. Eksempel på EE-avfall. Figur 4-4. Eksempel på spesialavfall Sammensetning av restavfall fordelt på hovedgrupperinger ved innføring av utvidet kildesortering og sentralsortering. Tabell 4-4 og Figur 4-5 viser det sorterte avfallets hovedgruppering etter framtidig innsamlings/sorteringsordninger. Tabell 4-4. Avfallets hovedgruppering etter framtidig innsamlings / sorteringsordning. Fordeling etter framtidig ordning Returordning Gjenvinning % veket snitt Vektet snitt kg/innbygger Papir/papp/ kartong Henteordning/kildesortert Matrial gj. 8,6 18,5 Glass- og metallemballasje Returpunkt Matrial gj. 4,7 10,0 Hele klær Returpunkt Matrial gj. 1,0 2,1 Farlig avfall og emballasje FA Gjenvinningst. / forhandler Energi gj. 1,0 2,2 EE-avfall Gjenvinningst. / forhandler Matrial gj. 0,8 1,7 Hageavfall, tre Restavfall/gjenvinningst. Energi/matrial gj. 2,5 5,4 Annet metall Restavfall/gjenvinningst. Matrial gj. 0,7 1,6 Plastemballasje: folie og hardplast Henteordning (i restavfall) Matrial gj. 10,7 23,0 Annen plast Henteordning (i restavfall) Matrial/erergi gj. 0,9 1,9 Matavfall, tørkepepir og liknene Henteordning (i restavfall) Matrial/energi gj. 52,3 112,2 Restavfall Henteordning Energi gj. 16,8 36,0 Sum ,5 ROAF Plukkanalyse 2012 side 17/37

18 Figur 4-5. Avfallets hovedgruppering etter framtidig sorteringsordning som vektet snitt. Analysen viser et øvre teoretisk potensiale for å redusere mengden restavfall til ca. 17%, eller 36 kg/innbygger, i forhold til dagens mengde. I praksis er det ikke mulig å oppnå et slikt resultat. I 2010 utgjorde restavfallsmengden etter framtidig sorteringsordning 15,6 % eller ca. 36 kg/innbygger. Det vi si at det ikke e noen forandring hverken i % andel eller som kg/innbygger Sortering av hardplast emballasje Etter sortering av PE-Folie, annen folie og hardplast, ble emballasjen av hardplast, sortert i PP, PS, PET, HD-PE, annen harplast/laminater og svart plast. Svart omfattet omfattet alle kategorier hardplast. Panteflasker i PET ble også skilt ut som egen fraksjon. Tabell 4-5 og Figur 4-6 viser fordelingen av de forskjellige hardplastkomponentene, som vektet snitt. Tabell 4-5 viser også vekt % for de forskjellige boligområdene. Svart komponenter er sortert som egen plastkomponent da det nye sorteringsanlegget ikke klarer å sortere ut disse. ROAF Plukkanalyse 2012 side 18/37

19 Tabell 4-5. Sammensetning av hardplast emballasje i restavfallet. Hardplast komponenter / Vektet snitt Blokk Enebolig tett Enebolig spredt koder vekt % vekt % vekt % vekt % Hard plast - PP (05) 17,8 12,2 18,6 22,0 Annen (07)- Laminat hard 10,1 12,2 7,6 18,2 Hard plast - PS (06) 15,0 13,4 16,1 12,1 Hard plast - PET (01) 19,6 18,5 19,5 21,4 Hard plast - HDPE/PEHD (02) 23,0 29,2 22,9 15,0 Hard plast svart (01-07) 12,4 10,9 13,6 9,2 Panteflasker -PET (01) 2,1 3,6 1,7 2,0 Sum hard plast Figur 4-6. Restavfallets fordeling av hardplast emballasje som vektet snitt. ROAF Plukkanalyse 2012 side 19/37

20 Bildene som følger viser sortert plastemballasje av de forskjellige plastkomponentene, PE- HD (HD-PE), PS, PET, PP, laminat og svart plast/laminat. Tabell 4-6 viser en sammenstilling av sorterte plastkomponenter i 2012 og Tallene er ikke helt sammenlignbare da svart plast/ laminat og panteflasker ikke ble sortert som egne komponenter i I 2012 var det ingen egen definert restavfallsfraksjon etter plastsorteringen. ROAF Plukkanalyse 2012 side 20/37

RoAF IKS. Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015. Restavfall. Matavfall

RoAF IKS. Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015. Restavfall. Matavfall Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015 Restavfall Matavfall Prosjektrapport Prosjekt/Project no: 10425-912 Rapportdato/Report date: Rev.30.09.2015 Distribution/Distribution: Ukjent Tittel/Title: Plukkanalyse

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Plukkanalyse restavfall 2010

Plukkanalyse restavfall 2010 ROAF Plukkanalyse restavfall 2010 Analyse av restavfall fra hente- og bringeordninger Utgivelsesdato 14.12.2010 Saksbehandler Jørgen Saxegaard Kontrollert av Godkjent av Status Oppdragsgiver Henrik Huse

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Plukkanalyse 2012 En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland

Plukkanalyse 2012 En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland 14. desember 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD... 4 SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 6 2 GJENNOMFØRING... 7 2.1 METODIKK OG METODEVALG...

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Kildesorteringsguide for Aker Brygge

Kildesorteringsguide for Aker Brygge Kildesorteringsguide for Aker Brygge Innledning 80% DENNE GUIDEN viser deg hvordan du kildesorterer avfallet på riktig måte og bruker avfallsrampene på Aker Brygge. MÅLET er å kildesortere 80 prosent av

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen oktober-desember 2003 Rapport nummer: 1/2004 Kontoradresse: Vesterveien 3 4613 Kristiansand

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Rapport nummer: 1/2007 Kontoradresse: Vesterveien

Detaljer

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014 Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland 1 Utgivelsesdato 15.11.2014 Prosjektleder Anne-Gry Jørgensen Kontrollert

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Bakgrunnsinformasjon Kildesortering matavfall vurdert i 10 år Praktiske forsøk gjennomført 1997 1999 Felles

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Renovasjon i Grenland. Analyse av husholdningsavfall i Grenland 2002

Renovasjon i Grenland. Analyse av husholdningsavfall i Grenland 2002 Interconsult ASA Blekebakkveien 1 N-3725 SKIEN Tlf.: 35 58 76 00 Faks.: 35 58 76 01 Renovasjon i Grenland Analyse av husholdningsavfall i Grenland 2002 Oppdragsgiver: Renovasjon i Grenland Formell oppdragstittel:

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning. Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning. Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser Innspill til NHP-nettverket 23. januar 2015 Utgivelsesdato

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Bør vi slutte å kildesortere?

Bør vi slutte å kildesortere? Rudolf Meissner, fagsjef renovasjon Bør vi slutte å kildesortere? Kildesortering eller sentralsortering? Innhold i foredraget Litt historie om avfallssortering Hvor står vi i dag med kildesorteringen?

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD... 4 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød... 4 2.2 Avsetning avfall 1 - Lofterød... 4 2.3 Avsetning avfall

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender illustrasjon kommer her Forside KVITSØY Kommune 2011 tømmekalender 1 januar uke 52 MAndag Tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Nyttårsdag uke 1 3 4 5 6 7 8 9 uke 2 10 11 12 13 14 15 16 uke 3

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der.

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Informasjon Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Hyttene i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*.

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA. Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013

Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA. Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013 Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013 Grunnlag for analysene 1. Trender og utviklingstrekk innen renovasjon i Norge 2. RENOVASJONSGEBYRER

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS Beholderløsningen tett eller luftet Seminar Avfall Norge 13 mars 2008 Workshop Innsamling av matavfall Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS www.mepex.no Mest brukt løsning

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

ROAF- posten. GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! Slik sorterer du! Endrede kjøreruter

ROAF- posten. GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! Slik sorterer du! Endrede kjøreruter ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 3 2015 GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! se baksiden Slik sorterer du! Endrede kjøreruter i julen! Henting av papp

Detaljer

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen En guide til design for gjenvinning EXPRA Expra står for Extended Producer Responsibility Alliance, og representerer produsentansvarsorganisasjoner

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong Innhold 26 hageavfall sorteringsguide for 2 Plastemballasje avfallsordningene i porsgrunn 16 papir, papp og kartong Innhold 22 hageavfall Avfallsordningene i Grenland Grenlands befolkning er flinke til

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Gjør kildesortering til en fest

Gjør kildesortering til en fest Gjør kildesorring til en fest Gjenvinning Gjenvinning er som en sirkel. Det går rundt og rundt. Stopper aldri opp. Tar aldri pause. En sirkel du blir en del av. Du trenger ikke gjøre mye, men hvis alle

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik ROAF IKS: Hvem er ROAF? Hva gjør vi? Hva er vår utfordring? Hvorfor? 2 ROAF i tall 2014/2015

Detaljer

ROAF- posten. GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! Slik sorterer du! Nye avfallsbeholdere fra ROAF

ROAF- posten. GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! Slik sorterer du! Nye avfallsbeholdere fra ROAF ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2015 Aurskog- Høland & Rømskog GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! se baksiden Nå hentes papp, papir og kartong

Detaljer