Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)"

Transkript

1 Sist endret Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste revisjon godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag 17.mars 2014

2 Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 MÅLGRUPPE... 3 OPPTAKSKRAV... 3 LÆRINGSUTBYTTE... 3 INNHOLD OG ORGANISERING... 4 ARBEIDSFORMER... 4 OM GRUPPEARBEID... 5 VURDERING... 5 INTERNASJONALISERING... 6 FLERKULTURELT OG INTERNASJONALT PERSPEKTIV... 6 KJØNNS- OG LIKESTILLINGSPERSPEKTIVET... 6 ETIKK... 6 EMNER OG PENSUM 1. STUDIEÅR... 7 JURIDISK METODE OG FORVALTNINGSRETT KOSTFORV... 7 OFFENTLIG POLITIKK OG ADMINISTRASJON ALOPADM... 9 KOMMUNAL FORVALTNINGSRETT KOSTKFORV ORGANISASJON OG LEDELSE ALORGLED FORKURS I MATEMATIKK KOSTFORK EMNER OG PENSUM 2. STUDIEÅR REGNSKAP, BUDSJETTERING OG RESULTATSTYRING I OFFENTLIG SEKTOR KOSTREBRS GRUNNLEGGENDE SAMFUNNSØKONOMI ALINNSØ ØKONOMISTYRING I OFFENTLIG SEKTOR KOSTOSOS ORGANISASJONSENDRING OG ENDRINGSLEDELSE ALORGENLED PRAKSIS ALPRAKSIS EMNER OG PENSUM 3. STUDIEÅR (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER) SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE KOSTSAMV ARBEIDSRETT KOSTARB VALGFAG: LEDELSE OG KOMMUNIKASJON ALLEDKOM VALGFAG: PROSJEKTORGANISERING OG PROSJEKTLEDELSE ALPROLED VALGFAG: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ALOFFA VALGFAG SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE VALGFAG FORVALTNINGSEKSPERTISE ADML VALGFAG: KULTUR OG SAMARBEID ALKULTSAM BACHELOROPPGAVE KOSTBACH UTFYLLENDE VEDTEKTER FOR BACHELOROPPGAVEN VÅREN UTFYLLENDE BESTEMMELSER

3 Generelle opplysninger Bachelor i administrasjon og ledelse er et praksisnært studium samtidig som det har en teoretisk forankring. Grunnleggende forståelse innen områder som offentlig politikk, forvaltning og juridiske emner er sterkt vektlagt i 1. studieår, mens økonomi, administrasjon og ledelse vektlegges 2. og 3. studieår. Kombinasjonen av yrkesorientering og teori medvirker til at studentene oppøver evne til analyse og refleksjon og blir i stand til å løse varierte oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. Avsluttende eksamen med til sammen 180 studiepoeng gir tittelen bachelor i administrasjon og ledelse. Målgruppe Målgruppen er studenter som ønsker seg kvalifikasjoner for arbeid med saksbehandling, utredning, økonomistyring og ledelse, særlig i offentlig virksomhet. Etter endt studium arbeider mange som saksbehandlere og med økonomistyring, personalforvaltning, utredning og planlegging. Studiet gir en god innføring i ledelse og kan derfor gi muligheter for å avansere til mer ledende stillinger etter hvert. Studiet gir også kompetanse for arbeid innen organisasjons- og næringsliv. Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse. Læringsutbytte Kunnskap En kandidat med fullført utdanning fra bachelorstudiet i administrasjon og ledelse har forståelse for administrasjon og ledelse som yrke brede kunnskaper om styringsformer og organisering, spesielt i offentlig sektor brede kunnskaper i emner fra statsvitenskap, organisasjons- og ledelsesfag, jus og økonomi som er relevante for administrasjon og ledelse i offentlig sektor innblikk i relevante forsknings- og evalueringsmetoder til å gjennomføre systematisk analyse og utredningsarbeid kjennskap til relevante, kvalitetssikrede informasjonskilder innenfor fagområdet Ferdigheter Kandidaten kan formulere, strukturere og analysere økonomiske, juridiske og samfunnsfaglige problemstillinger og har ervervet seg et grunnlag for å løse slike oppgaver både individuelt og i samarbeid med andre. finne, vurdere og bruke relevante faglige kilder i tilknytning til slikt arbeid anvende kunnskap innen statsvitenskap, organisasjons- og ledelsesfag, jus og økonomi som er relevante for administrasjon og ledelse i offentlig sektor gjennomføre utredningsarbeid innen overnevnte områder 3

4 Generell kompetanse Kandidaten kan arbeide selvstendig og sammen med andre om praktisk og teoretisk problemløsning kan systematisere og formidle kunnskap gjennom skriftlig utredning, faglig rapportering og muntlig presentasjon har utviklet sine forutsetninger for samhandling og samarbeid på ulike nivåer på bakgrunn av breddekunnskap og helhetsforståelse. har evne til analytisk tenkning og refleksjon. kan følge kunnskapsutviklingen på fagfeltet og gjøre selvstendige og kritisk faglige vurderinger. kan bidra til utvikling av god praksis og innovasjon innen fagområdet. har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger. Innhold og organisering Studiet består av økonomiske, juridiske og samfunnsfaglige emner og er inndelt i emner på 10, 15 eller 20 studiepoeng (se oversikt). Alle emnene i de to første studieårene er obligatoriske. Studenten må dessuten gjennomføre praksisperioden i slutten av fjerde semester. 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem Juridisk metode og forvaltningsrett 10 sp Kommunal forvaltningsrett 20 sp Økonomistyring i offentlig sektor 15 sp Samf. vitensk. metode 10 sp Arbeidsrett 15sp Offentlig politikk og administrasjon 20 sp Forkurs i matematikk Organisasjon og ledelse 10 sp Grunnleggende samfunnsøkono mi 10 sp Regnskap, budsjettering og resultatstyring 15 sp Organisasjons -endring og endringsledelse 10 sp Praksis 10 sp Valgfag: 2x10 sp Studentene må velge to av fire: -Ledelse og kommunikasjon -Prosjektorganisering og prosjektledelse -Offentlige anskaffelser -Samfunnsøkonomisk analyse Bacheloroppgave 15 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp Bacheloroppgave og Arbeidsrett er obligatorisk for alle som skal ta bachelorgrad i administrasjon og ledelse. Arbeidsformer Studentenes ansvar for egen læring forutsetter aktiv deltakelse. I studiet blir det i tillegg til forelesninger benyttet ulike studentaktive læringsformer som skriftlige oppgaver, gruppearbeid, muntlig framføring, seminarer etc. 4

5 Om gruppearbeid Det forekommer at grupper endrer tema underveis i arbeidet. Det hender også at studenter forlater en gruppe og/eller knytter seg til en annen gruppe. Dersom noe av dette skjer skal studentene informere emne-ansvarlig faglærer. Deltagerne forplikter seg til å yte likeverdige bidrag til gruppeoppgaven. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen mht «likeverdig bidrag» og deltakelse i gruppearbeidet, skal saken umiddelbart tas opp med faglærer/veileder. Dersom kravet om likeverdig deltagelse og frammøte ikke er oppfylt, defineres dette som «ikke møtt» til eksamen for den aktuelle studenten. I emner der gruppearbeid ikke er valgfritt gis det normalt ikke mulighet til å levere en individuell besvarelse. Ny/utsatt eksamen må da gjennomføres neste studieår. Studieprogresjon og praksis Oppflytting til 2. studieår Studenter som mangler mer enn 30 studiepoeng etter 2. semester (inkludert ny og utsatt eksamen), må tre ut av studiet til kravet ovenfor er oppfylt (se for øvrig Forskrift om studier og eksamen ved HiO, 3-2 og 3-3). Adgang til praksis Studenter som mangler 25 studiepoeng eller mer, etter eksamen i 3. semester (inkludert ny og utsatt prøve) kan ikke gå ut i praksis. Oppflytting til 3. studieår Studenter som mangler 30 studiepoeng eller mer etter 4. semester (inkludert ny og utsatt prøve) kan ikke fortsette i 3. studieår. Studenten må i så fall tre ut av studiet til kravet er oppfylt (se for øvrig Forskrift om studier og eksamen ved HiO, 3-2 og 3-3). Vurdering Generelle regler for eksamen er gitt i "Lov om universitet og høgskoler" og i "Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo". Studentene har plikt til å sette seg inn i disse reglene. Vurderingsformene varierer og er nærmere beskrevet under det enkelte emnet. Ny og utsatt eksamen har samme form som ordinær eksamen. Der eksamen har flere deler, står informasjon om ny og utsatt eksamen nærmere beskrevet under det enkelte emnet. Oppmelding til eksamen Oppmelding til ordinær eksamen skjer når studenten semesterregistrerer seg og bekrefter utdanningsplanen. Når det gjelder ny og utsatt eksamen, så må studenten selv melde seg opp innen fastsatt frist. De nærmere vilkårene for å kunne gå opp til eksamen og muligheten til å ta ny og utsatt eksamen, går fram av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, 4 og 5. De fleste eksamener blir avholdt i slutten av semesteret. Plan for eksamen legges ut på Høgskolens hjemmesider. 5

6 Internasjonalisering Det er mulig å ta deler av studiet ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Av hensyn til studiets innhold og oppbygging bør et utenlandsopphold legges til siste studieår, fortrinnsvis i 5. semester. Studiet har avtaler om studentutveksling med flere høgskoler og universiteter i Europa, USA, Canada, Sør-Amerika og Australia. En oversikt over HiOs partnerskoler finnes på HiOs nettsider. Flerkulturelt og internasjonalt perspektiv Bachelorstudiet i Administrasjon og ledelse skal bidra til å øke studentenes flerkulturelle kompetanse og gjøre dem i stand til å forstå internasjonale forhold som berører de temaene som studiet omfatter. Flerkulturelle og internasjonale perspektiver berøres derfor flere ganger i løpet av studiet. Dette reflekteres både i litteratur og undervisning. Kjønns- og likestillingsperspektivet Integrering av kjønns- og likestillingshensyn vil bli berørt i forbindelse med ulike emner på studiet. Kjønnsperspektivet berøres særlig i studentenes opplæring i ledelse og organisasjonsfag. De juridiske aspektene med diskriminering drøftes særlig i emnet Arbeidsrett i 6. semester. Etikk Etiske problemstillinger/spørsmål er sentrale elementer i diskusjonen om kvalitetsutviklingen av offentlige tjenester. At etiske hensyn blir ivaretatt styrker også tjenestenes omdømme. Etikk er også viktig i forhold til gjennomføring av undersøkelser og bacheloroppgave. I løpet av studiet vil studentene derfor bli gjort kjent med etiske problemstillinger/spørsmål på ulike nivå i emner som Kommunalrett, Organisasjon og ledelse, Samfunnsvitenskapelig metode og bacheloroppgaven. 6

7 Emner og pensum 1. studieår Juridisk metode og forvaltningsrett KOSTFORV (Legal method and administrative law) 10 studiepoeng Emnet omfatter en innføring i juridisk metode og forvaltningsrett. Juridisk metode handler om hva man bygger på og hvordan man resonnerer når man tar stilling til rettsspørsmål. Hovedinnholdet i emnet er alminnelig forvaltningsrett. Dette er rettsreglene som gjelder alle eller de fleste forvaltningsorganene og deres virksomhet. Læringsutbytte Kunnskap Studentene har grunnleggende forståelse for juridisk metode kunnskaper om prinsippene som ligger til grunn for all forvaltning, herunder legalitetsprinsippet gode kunnskaper om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kjennskap til reglene om ugyldighet ved myndighetsutøvelse kunnskaper om allmennhetenes innsynsrett etter offentlighetsloven kjennskap til reglene om personvernet i personopplysningsloven oversikt over kontrollordningene med forvaltningen Ferdigheter Studenten kan anvende lovteksten som rettskilde og drøfte og ta standpunkt til forvaltningsrettslige spørsmål på en forsvarlig juridisk måte. Generell kompetanse Studenten kan tilegne seg sentralt fagstoff og anvende dette skriftlig i teoretiske og praktiske oppgaver. Organisering og arbeidsmåter I emnet ligger i første semester i første studieår. Undervisningen i emnet består i hovedsak av forelesninger, gruppeundervisning og oppgaveløsning. Vurdering Skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen er ukommenterte lover og forskrifter. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.. Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Pensum (med forbehold om mindre endringer) Bernt, Jan Fridthjof og Rasmussen, Ørnulf: Frihagens forvaltningsrett Bind I, Fagbokforlaget 2010, 2 utgave, ca 350 s Bernt, Jan Fridthjof og Mæhle, Synne Sæther: Rett, samfunn og demokrati, kap. 6, 8,9 og kap.13, unntatt pkt. 13.6, Gyldendal Akademisk, 1 utgave, 2007, ca 60 s* 7

8 Lilleholt, Kåre (red): Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget, 2009: Lilleholt, Kåre og Mestad, Ola 1 og 2, unntatt pkt. V, Selmer, Knut S 5 og Innjord, Frode A ca 50 s* Schartum, Dag W.: Lov om behandling av personopplysninger, Lov og Rett nr. 9, 2000 ca 23 s * *Kompendium som selges i Akademika bokhandel i P35 8

9 Offentlig politikk og administrasjon ALOPADM (Public policy and administration) 20 studiepoeng Emnet er et grunnkurs med statsvitenskapelige emner, som gir en innføring i styringsformer og organisering i offentlig sektor. Det fokuseres både på lokale, nasjonale og overnasjonale organer (EU), herunder også samspillet mellom nivåene. Sentrale utviklingstrekk og spørsmål knyttet til korrupsjon og etikk blir også belyst. Det legges vekt på at studentene skal utvikle bevissthet om hvordan en offentlig ansatt skal handle etisk. Emnet omfatter dessuten en kort innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Læringsutbytte Kunnskap Studentene har kunnskap om det representative demokratiet og den parlamentariske styringskjeden - Storting, regjering, forvaltning, borgere og valg kunnskap om forholdet mellom politikk, administrasjon og fag kunnskap om forholdet mellom interesseorganisasjoner og myndighetene kunnskap om lokaldemokrati, kommunal organisering og forholdet mellom stat og kommunesektor kunnskap om forholdet mellom det offentlige og innbyggerne, som borgere og brukere. kjennskap til forvaltningspolitikk og forvaltningsreformer kjennskap til noen vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer og metodiske spørsmål knyttet til forskningsprosesser Ferdigheter Studentene kan: redegjøre for grunntrekkene i organiseringen av sentrale politiske og administrative organer og disses virkemåte gjøre faglige vurderinger av styringsformer og styringsutfordringer i offentlig sektor bruke relevante og kvalitetssikrede faglige informasjonskilder arbeide selvstendig og sammen med andre om skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner av sentrale problemstillinger Generell kompetanse Studentene har innsikt i etiske spørsmål knyttet til offentlig sektor Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentene i undervisningen, og det legges vekt på dialog. Arbeidskrav Studentene skal i løpet av emnet levere 2 skriftlige arbeidskrav, hvert på 5-7 sider: ett i gruppe på 3-4 studenter og ett individuelt, innen angitte tema. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. 9

10 Vurdering Vurderingen skjer i form av en skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler på 5 timer. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelsene. Et uttrekk på ca 25% av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensbesvarelsene. Ekstern sensor benyttes også ved tvil om hvorvidt besvarelser er bestått. Pensum (Ca 1620 sider) Bøker Christensen, Tom, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Ronnes Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utgave. Alle kapitler unntatt kapittel 7, 8 og 9. ca 180 sider. Hanssen, Gro Sandkjær, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo Politikk og demokrati. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Hele boken, 320 sider. Heidar, Knut, Einar Berntzen og Elisabeth Bakke Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1-7, 13 og 14. ca 165 sider. Jacobsen, Dag Ingvar Perspektiver på kommune-norge en innføring i kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boken, 220 sider. Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4. utgave. Oslo: Abstrakt forlag. Kapittel 1, 2, 4 (73-80), 18, Kapittel 20 ( ), 21 ( ) og 27. Ca. 80 sider. Rommetvedt, Hilmar Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske parlamentarismen. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boken. Ca.160sider. Artikler, bokkapitler mm. * Berg, Johannes og Tor Bjørklund Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter. I Jo Saglie (red.) Det nære demokratiet lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag. 19 sider. * Christensen, Tom Staten og reformenes forunderlige verden. I Nytt Norsk Tidsskrift, (3): sider. * Dalland, Olav Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kapittel sider * Dobel, J. Patrick Public Management as Ethics. I Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn jr. og Christopher Pollitt (red.) The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. 25 sider * Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim Offentlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel sider. 10

11 *Fimreite, Anne-Lise, Yngve Flo, Per Selle og Tommy Tranvik (2007): Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen. Tidsskrift for samfunnsforskning, 48 (2): sider *Gedde Dahl, Siri, Anne Hafstad og Alf Endre Magnussen Korrupsjon i Norge. Kapitlene: Korrupsjon på norsk boblebad og byggebransje, s , og "Ute av kontroll - mulighet gjør tyv", s Til sammen ca. 27 sider * Grimen, Harald Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 11, Ca. 50 sider. * Hjellum, Torstein Politisk korrupsjon som demokratisk problem. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel sider * Jacobsen, Dag Ingvar Administrasjonens makt om forholdet mellom politikk og administrasjon. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 2 og sider. *Lorentzen, Håkon (2010) Det sivile samfunn. I Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red.), Det norske samfunn, 6. utgave. 15 sider. *Narud, Hanne Marthe og Henry Valen Det norske Storting: Et folketing eller en samling politiske broilere? Norsk statsvitenskapelig Tidsskrift (22): sider *Narud, Hanne Marthe og Henry Valen Representasjonsideologier. I Hanne Marthe Narud og Henry Valen Demokrati og ansvar. Politisk representasjon i et flerpartisystem. Oslo: Damm forlag. Kapittel 2, 16 sider NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. Kapittel 2og3. Tilgjengelig for nedlastning under Fornyings- og administrasjonsdepartementet, forsøk: 10 sider. * Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars Lokalt folkestyre AS. I Helgøy, Ingrid og Jacob Aars: Flernivåstyring og demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. 25 sider. * Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo Governance på norsk: samstyring som analytisk og empirisk fenomen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 24: sider. Thesen, Gunnar og Hilmar Rommetvedt Norske organisasjoners strategier for politisk innflytelse. I Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl (red.) Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Oslo: Novus AS. 32 sider. * Vabo, Signy Irene, Gro Sandkjær Hanssen og Jan Erling Klausen Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk erfaringer fra Norge. Politica, 36 (2): sider. * Pensumbidrag merket med stjerne kopieres og selges som kopisamling i Akademika bokhandel. 11

12 Kommunal forvaltningsrett KOSTKFORV2 (Municipal law) 20 studiepoeng Emnet gir særlig innsikt i reglene om kommunen som organisasjon. Studenten får også kunnskaper og forståelse for de rettslige sidene av kommunens forhold til staten og kommunens ansvar og plikter i forhold til innbyggerne. Kommunalrett er en videreføring av juridiske metode og forvaltningsrett, og emnene har nære forbindelseslinjer. Læringsutbytte Kunnskap Studenten har: bred juridisk kunnskap om kommunens kompetanse og oppgaver grunnleggende juridisk kunnskap om kommunens organisering kjennskap til de rettslige sider ved kommunal planlegging og miljøvern kunnskap om enkeltindividers rettigheter overfor kommunen som retten til helse- og omsorgstjenester, økonomiske ytelser, opplæring etc.. innsikt i de rettslige sidene ved forhold mellom stat og kommune med vekt på klage og tilsynsregler innsikt i de etiske kravene til kommunal virksomhet Ferdigheter Studenten kan drøfte og ta stilling til praktisk og teoretisk kommunalrettslige problemstillinger kan bruke relevante og kvalitetssikrede faglige informasjonskilder har evnen å oppdatere sin kildebruk ved regelendringer Generell kompetanse Studenten har innblikk i organisasjonsrettslige regler kan planlegge og gjennomføre et utredningsarbeid kan strukturere fagstoff herunder skille det vesentlige fra det mindre viktige Organisering og arbeidsmåter Emnet ligger i andre semester av første studieår. Undervisningen i emnet består i hovedsak av undervisning i plenum og grupper og oppgaveløsning. Studentene skal i løpet av emnet skrive en utredning som inngår i den avsluttende vurderingen. Det blir gitt felles veiledning og gruppeveiledning i tilknytning til utredningen. Vurdering Utredning: Studentene skal individuelt eller i grupper på maksimum 3 personer skrive en utredning. Studentene velger selv tema innenfor den faglige rammen kursplanene i forvaltningsrett og kommunal forvaltningsrett setter. Utredningen skal være på maksimum 15 sider, forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg komme i tillegg. Den løpende teksten (brødteksten) skal være i 12 punkt Times New Roman med linjeavstand 1,5 (som forhåndsinnstilt i Word). Topp- og bunnmarger, samt sidemarger skal også være som forhåndsinnstilt i Word. Innlevering i slutten av 12

13 annet semester. Fristen fastsettes som en del av eksamensplanleggingen. Utredningen teller 50 % av endelig karakter i emnet. Skriftlig skoleeksamen: Skoleeksamen er på 5 timer. Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen er ukommenterte lover og forskrifter. Skoleeksamen teller 50 % av endelig karakter i emnet. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis separate karakterer i de to eksamensdelene som slås sammen. Kunnskapene i emnet juridisk metode og forvaltningsrett er inkludert i emnet kommunalrett, og studentene kan også bli prøvd i disse til eksamen. Ny/utsatt prøve tas i den/de delen(e) av eksamen som ikke er bestått. Ny utredning må være basert på nytt tema, eller på ny vinkling av tema i forhold til tidligere sensurert utredning. Den tidligere sensurerte utredningen skal i begge situasjoner vedlegges ny utredning. Intern sensor vurderer alle besvarelsene. Et uttrekk på ca 25% av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensbesvarelsene. Ekstern sensor benyttes også ved tvil om hvorvidt besvarelser er bestått. Pensum Bernt, Jan Fridthjof, Overå, Oddvar og Hove, Harald Kommunalrett, 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel I og II, ca 90 sider. *) Bernt, Jan Fridthjof Kommuneloven. Oslo: Gyldendal rettsdata. Kapittel 5(note (295) og note (320) til og med note (417)), 34 sider. *) Bugge, Hans Chr Lærebok i miljøforvaltningsrett,. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, kap 6 punkt 6.7. og kapittel 7 unntatt punkt og kapittel 8 punkt , ca. 85 sider Engelsrud, Gerd Etikk i kommunesektoren (notat). Oslo: HiO, 16 sider*) Frydenberg, Bernt Kommunalrett. Oslo: Kommuneforlaget. Hele boken med unntak av kapittel 7-9, 240 sider. Jahren, Gunnar Opplæringslova (notat). Oslo: HiOA, 23 sider*) Jahren, Gunnar Bygningsrett. (notat)oslo: HiO, 20 sider *) Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak Velferdsrett I. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 4, 46 sider*) Sletnes, Ingun Tiltakene i barnevernet (notat). Oslo: HiO, 34 sider.*) Sletnes Ingun Lov om sosialtjenester i NAV (notat). Oslo: HiOA, ca 40 sider**) Til sammen ca. 640 sider. I tillegg kommer pensum i emnet Juridisk metode og forvaltningsrett. Pensum merket med *) samles i kompendium Kommnalrett som selges i Akademika bokhandel. Pensum merket med **) utdeles i mars av faglærer. 13

14 Organisasjon og ledelse ALORGLED (Organizational theory and management) 10 studiepoeng Emnet gir en innføring i grunnleggende spørsmål i organisasjons- og ledelsesteori, med vekt på offentlige virksomheter. Det fokuseres på organisasjoners virkemåte og bruk av organisering som styringsvirkemiddel. I tillegg er ledelsens rolle i organisasjoner et sentralt tema i kurset. Læringsutbytte Kunnskap Studenten har kunnskap om sentrale begreper innenfor organisasjon og ledelse grunnleggende teorier om organisasjon og ledelse og sentrale utviklingstrekk sammenhengen mellom noen grunnleggende faktorer - organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjoners omgivelser, ledelse og atferd i organisasjoner forskjellen mellom ledelse, styring og administrasjon individ og organisasjon, og kommunikasjon i organisasjoner omstilling, endring og læring i organisasjoner kjennetegn ved offentlige organisasjoner vs private organisasjoner Ferdigheter Studenten kan redegjøre for de grunnleggende teoriene om organisasjon og ledelse reflektere over og diskutere det særegne ved organisering, styring og ledelse i offentlig sektor analysere organisasjonsforhold og identifisere mulige utviklingsbehov i utvalgte organisasjoner bruke relevante og kvalitetssikrede faglige informasjonskilder Organisering og arbeidsmåter Emnet gjennomføres som forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I seminarene legges det vekt på dialog mellom seminarleder og deltakere og deltakerne imellom. Arbeidskrav Studentene skal i løpet av kurset, i grupper på 3-4 personer, gi en muntlig presentasjon av et angitt tema for en selvvalgt organisasjonscase, på ca. 25 minutter. Godkjent presentasjon er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering Vurderingen skjer i form av en skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler på 5 timer. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelsene. Et uttrekk på ca 25% av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensbesvarelsene. Ekstern sensor benyttes også ved tvil om hvorvidt besvarelser er bestått. 14

15 Pensum Til sammen 818 sider. Bøker Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken, 200s. Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utgave. Oslo: Fagbokforlaget. Hele boken, 420s. Artikler, bokkapitler mm. *Avoite, L. 2002: Ledelse - i et mannlig territorium. I A. Skogstad og S. Einarsen (red.): Ledelse på godt og ondt. Bergen: Fagbokforlaget. 17 s. *Colbjørnsen, Tom Ledere og lederskap. AFFs lederundersøkelser. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 3, 30 sider. *Fimreite, Anne-Lise Reorganiseringsteori hvorfor kommer kommunene aldri i mål? I H. Baldersheim og L. Rose (red.). Det kommunale laboratorium. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 7, 20 s. *Ladegård, Gro og Signy Irene Vabo Ledelse og styring teoretisk rammeverk. I Ladegård, G. og S. I. Vabo (red.): Ledelse og styring. Oslo: Fagbokforlaget Kapittel 1, 25 sider. * Nordhaug, Odd Ledelse av menneskelige ressurser. I Odd Nordhaug (red.): LMR: ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utgave. Kapittel 1, 13 sider. *Strand, Torodd Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 2 og 12. ca 80 sider. * Pensumbidrag merket med stjerne kopieres og selges som kopisamling i Akademika bokhandel. Anbefalt litteratur Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. 3. utgave. Oslo: Fagbokforlaget. 15

16 Forkurs i matematikk KOSTFORK Kurset gir ikke studiepoeng. Emnet omfatter nødvendige forkunnskaper i matematikk for økonomi- og metodefag, herunder å oppøve evnen til logisk tenking og kritisk vurdering. Forkurset inneholder dels elementær algebra, dels sentrale emner innenfor matematisk analyse med særlig relevans for økonomi. Bestått forkursprøve er en forutsetning for å gå opp til eksamen i økonomistyring i offentlig sektor. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskap om: regneregler for reelle tall, brøkregning, faktorisering røtter og potenser likninger, ulikheter, intervall, polynom geometriske og aritmetiske rekker, finansmatematikk mengdelære, tallverdi, irrasjonelle likninger koordinatsystem, rette linjer, sirkler, likningssystem polynomfunksjoner, enkle rasjonelle funksjoner og asymptoter derivasjon, annenderivert og drøfting av kurve i en variabel funksjoner av to variable, partiell derivasjon nivåkurver annenderiverttesten for lokale ekstrempunkt i to variabler optimering: innsettingsmetoden og Lagranges metode Ferdigheter Studenten kan: prosentregning og brøkregning regne med potenser og rotuttrykk løse likninger med en, to og tre ukjente løse annengradslikninger utføre beregninger vha formler for aritmetiske tallfølger og rekker utføre beregninger vha formler for geometiske tallfølger og rekker derivere polynomuttrykk beregne resultat vha inntekts- og kostnadsformler og finne dennes maksimumspunkt beregne gjennomsnittskostnad vha formel for totale kostnader og finne minimum gjennomsnittskostnad beregne funksjoners nullpunkt, topp- og bunnpunkter beregne funksjoners vendepunkt og avgjøre hvor en funksjon er konveks eller konkav beregne første og andre ordens partielt deriverte for funksjoner i to variable beregne mulige topp-, bunn- og sadelpunkter for funksjoner i to variable Organisering og arbeidsmåter Kurset er på ca. 75 timer forelesning og oppgavegjennomgang, hvorav ca. 50 med faglærer og ca. 25 med studentassistent. Kurset blir gjennomført over 1. semester og i begynnelsen av 2. semester i 1. studieår. Det legges stor vekt på løsning av oppgaver, og undervisningen er basert på at studentene arbeider med oppgaver så lenge kurset varer. 16

17 Vurdering Det blir avholdt en obligatorisk forkursprøve på 4 timer tidlig i vårsemesteret i 1. studieår. Bestått forkursprøve er en forutsetning for å gå opp til eksamen i økonomistyring i offentlig sektor. Det blir holdt intern sensur. Dersom prøven får "ikke bestått", blir oppgavesvaret sendt til ekstern sensor for ny vurdering Ny/utsatt prøve i forkurs har samme utforming som ordinær prøve, og blir holdt ved starten av høstsemesteret. Disse hjelpemidlene er tillatt ved prøven: kalkulator samling av formler som er godtatt for bruk i den videregående skolen og pensumlitteraturen, men ikke fasit til lærebok. Egne notater er ikke tillatt som hjelpemiddel. Pensum Bjørnestad, H./Olsson, U.H/Søyland, S./Tolcsiner, F.: Matematikk for økonomi og Samfunnsfag. Høyskoleforlaget, Kristiansand, siste utgave (2010). Kap. 1, 2, 3, 4, 5 (utdrag) og 7 Bjørn Einarsen: Førstehjelpsskrin i matematikk, del 1 og 2 (deles ut) 17

18 Emner og pensum 2. studieår Regnskap, budsjettering og resultatstyring i offentlig sektor KOSTREBRS (Local Government Accounting, Budgeting and Performance) 15 studiepoeng Emnet gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i regnskap og inngående kunnskaper og ferdigheter i økonomistyring i offentlig sektor. Hovedvekten i emnet er på de kommunale og statlige budsjett- og regnskapsreglene, og mål- og resultatstyring i offentlig sektor. Emnet tar også for seg internasjonal utvikling i offentlig regnskap, og endring og tilpasning av offentlige regnskaps- og økonomistyringssystemer. Emnet skal sammen med andre økonomifag gi studentene et grunnlag for å utføre oppgaver innen økonomiforvaltning i stillinger som økonomikonsulenter, økonomisjefer og controllere. Læringsutbytte Kunnskaper Studentene har: Grunnleggende kunnskaper om regnskapsprinsippene i bedrifter Grunnleggende kunnskaper om kontosystem og transaksjonsregistrering i bedrifter Inngående kunnskaper om regnskaps- og budsjetteringsprinsippene i kommunene og staten Inngående kunnskaper om kontosystem og transaksjonsregistrering i kommunene og staten Grunnleggende kunnskaper om produktivitets- og effektivitetsanalyser Grunnleggende kunnskaper om strategiske planleggingsmodeller, spesielt målstyring og balansert målstyring Inngående kunnskaper om resultatmåling og resultatvurdering av offentlige tjenester, spesielt sammenlignbare data-metoden, kommune stat rapportering (KOSTRA) og statlig ressursbruk og resultater (STATRES) Grunnleggende kunnskaper om intern kontroll, risikostyring og forvaltningsrevisjon i offentlig virksomhet Ferdigheter Studenten kan Stille opp et regnskap etter regnskapslovens, kommunelovens og statens økonomiregelverks bestemmelser Føre et regnskap etter regnskapslovens, kommunelovens og statens økonomiregelverks bestemmelser Avslutte og rapportere et regnskap etter regnskapslovens, kommunelovens og statens økonomiregelverks bestemmelser Analysere regnskaper og annen økonomisk informasjon med egnede finansielle nøkkeltall og resultatindikatorer Gjennomføre resultatvurderinger av offentlig tjenesteproduksjon og rapportere og formidle relevant økonomisk styringsinformasjon skriftlig og muntlig Generell kompetanse Studenten kan Gjøre rede for regnskapsføring av økonomisk virksomhet etter ulike regnskapsmodeller Forklare forskjeller i bedrifters, kommuners og statens regnskaper 18

19 Gjøre rede for plan- og økonomisystemene i staten og kommunesektoren (herunder statsbudsjettprosessen, den kommunale budsjetteringsprosessen, det kommunale inntektssystemet, KOSTRA og STATRES) Organisering og arbeidsmåter Kurset blir holdt i høstsemesteret. Undervisningen veksler mellom forelesninger, og løsning og gjennomgang av oppgaver. Studentene skal levere en obligatorisk gruppeoppgave på ca. 10 sider med presentasjon i kurset. Gruppen kan ha maksimalt 6 medlemmer. Studentene får faglig tilbakemelding på oppgaven og presentasjonen forutsatt at oppgaven er levert til fastsatt frist. Den obligatoriske gruppeoppgaven og presentasjonen må være godkjent for å gå opp til eksamen. Vurdering Det holdes skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelsene. Et uttrekk på ca 25% av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensbesvarelsene. Ekstern sensor benyttes også ved tvil om hvorvidt besvarelser er bestått. Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen: Kalkulator. Pensum Ca. 850 sider (med forbehold om mindre endringer). Busch, Tor Regnskapet: En prinsipiell innføring. 3. utgave eller nyere. Oslo: Universitetsforlaget. (ca. 140 sider, eksklusiv oppgaver og løsningsforslag.) Johnsen, Åge Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 1, 2, 3, 4, 5 og 7. (185 sider.) Mellemvik, Frode, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland Regnskap og budsjett i kommunesektoren en innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (ca. 280 sider.) Mellemvik, Frode, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland Regnskap og budsjett i staten en innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (ca. 260 sider.) Det foreligger også en oppgavesamling med løsningsforslag: Levi Gårseth-Nesbakk (2012). Regnskap og budsjett i offentlig sektor en oppgavesamling. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 19

20 Grunnleggende samfunnsøkonomi ALINNSØ (Economics) 10 studiepoeng Innhold Tematikk som inngår i kurset er: - Innføring i sentrale samfunnsøkonomiske begreper - Produksjon og tilbud - Forbruk og etterspørsel - Markedsanalyse og ulike markedsformer - Konjunktur-, inflasjons- og vekstmodeller - Arbeidsmarkedet og arbeidsledighet - Økonomisk politikk - Samfunnsøkonomiske perspektiver på internasjonale fenomener som handel og globalisering - Spillteori Læringsutbytte Kunnskap Studenten - har grunnleggende kunnskaper om ulike samfunnsøkonomiske problemstillinger og sentrale begreper i faget. - kjenner til enkelte sentrale teorier innen mikroøkonomi og makroøkonomi, slik som tilbuds-, etterspørsels- og markedsanalyse, konjunktur-, inflasjons- og vekstmodeller, arbeidsmarkedet og arbeidsledighet - har blitt introdusert for samfunnsøkonomiske perspektiver på internasjonale fenomener som handel, utvikling og globalisering Ferdigheter Studenten kan: - Redegjøre for noen sentrale begrep og teorier innen samfunnsøkonomifaget - Gjennomføre enkle analyser av hendelser og fenomener i norsk og internasjonal økonomi - bruke relevante og kvalitetssikrede faglige informasjonskilder Krav til forkunnskaper Emnet forutsetter kunnskaper i matematikk tilsvarende forkurs i matematikk ved bachelor i administrasjon og ledelse, HIOA. Vurdering Det er skriftlig skoleeksamen på fire timer. Det benyttes gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Intern og ekstern sensor vurderer alle besvarelser. Enkel kalkulator kan medbringes; for øvrig er ingen hjelpemidler tillatt. Pensum Frank, Robert H. and Ben S. Bernanke Principles of microeconomics, 4. ed. NY: McGraw Hill/Irvin. Kapittel 1-10 og kapittel 12 (5. utgave av boken kommer våren 2012 og kan også brukes. 20

Årsstudium i politikk og forvaltning One Year Programme in Politics and Administration

Årsstudium i politikk og forvaltning One Year Programme in Politics and Administration Siste versjon 28. juli 2011 Studieplan Årsstudium i politikk og forvaltning One Year Programme in Politics and Administration (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) 16.12.2010 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, 2010-2011 (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse

Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 1 INNLEDNING... 2 BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 MÅL... 3 INNHOLD

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse

Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 1 INNLEDNING... 2 BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 MÅL... 3 INNHOLD

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2014/2015 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELOR I ADMINISTRASJON OG LEDELSE STUDIEÅRET

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELOR I ADMINISTRASJON OG LEDELSE STUDIEÅRET Endringsnotat Dato: 29.04.2016 Saksnr./arkivnr.: SAK 29/16 Til: Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Institutt for offentlig administrasjon

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emne BSO165_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen

Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen Programplan for Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen (Management and organization in the labour movement) 60 studiepoeng Deltidsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Vedtatt

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet Årsstudiet

Detaljer

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium NO EN Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium Studiet er et tilbud til personer som ønsker innsikt i ledelse under forhold med stadige og tildels store endringer, slik vi ser det i offentlig sektor.

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse for kull 2008 (180 sp)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse for kull 2008 (180 sp) 20.08.2010 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse for kull 2008 (180 sp) Årsstudium i organisasjon og ledelse, 2010-2011 (60 sp) Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 10 Studieplan 2016/2017 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer