Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)"

Transkript

1 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Siste revisjon vedtatt i avdelingsstyret mai 2010, og godkjent av Studieutvalget juni

2 Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse ÅRSSTUDIUM I POLITIKK OG FORVALTNING, STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 2 INNLEDNING... 3 BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 4 MÅL... 4 INNHOLD OG ORGANISERING... 4 FORELØPIG NY STUDIEMODELL... 4 ARBEIDSMÅTER... 5 STUDIEPROGRESJON OG PRAKSIS... 5 VURDERING... 5 VALGEMNER... 6 STUDIER I UTLANDET... 6 ÅRSSTUDIUM I POLITIKK OG FORVALTNING... 7 OPPTAKSKRAV... 7 MÅL... 7 INNHOLD... 7 ARBEIDSMÅTER... 7 VURDERING... 7 ÅRSSTUDIUM I ORGANISASJON OG LEDELSE STUDIEÅRET OPPTAKSKRAV... 9 MÅL... 9 ARBEIDSMÅTER VURDERING STUDIEPLANER FOR BACHELOR I ADMINISTRASJON OG LEDELSE 1. STUDIEÅR OG ÅRSSTUDIUM I POLITIKK OG FORVALTNING FORVALTNINGSRETT OFFENTLIG POLITIKK OG ADMINISTRASJON KOMMUNAL FORVALTNINGSRETT PENSUM MERKET MED **) UTDELES AV FAGLÆRER.ORGANISASJON OG LEDELSE ORGANISASJON OG LEDELSE FORKURS I MATEMATIKK STUDIEÅR INNFØRING I SAMFUNNSØKONOMI ØKONOMISTYRING I OFFENTLIG SEKTOR (2010/2011) ORGANISASJONSENDRING OG ENDRINGSLEDELSE PRAKSIS STUDIEÅR (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER) SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE ARBEIDSRETT BACHELOROPPGAVE UTFYLLENDE BESTEMMELSER RETNINGSLINJER FOR PRAKSISPERIODEN RETNINGSLINJER FOR PRAKSISPLASSER

3 Innledning Studieplanen gjelder for studieåret 2010/2011 og er sist endret i avdelingsstyret juni Studieplanen gjelder for tre utdanningstilbud. Det treårige studiet "Bachelor i administrasjon og ledelse", årsstudiet i politikk og forvaltning som stort sett tilsvarer 1. studieår i det treårige studiet og årsstudiet i organisasjon og ledelse som i alt vesentlig har det samme innhold som 3. studieår i det treårige studiet. Studieplanene gir en oversikt over mål, innhold, organisering, arbeidsmåter og vurderingsformer i de ulike studietilbudene og i de enkelte kurs som studiene består av. Hver studieplan inneholder en generell del. Den generelle delen for alle studietilbudene presenteres først. Deretter presenteres de enkelte emneplanene og til slutt utfyllende bestemmelser. De tre studietilbudene er yrkesrettede samtidig som de har en teoretisk forankring. Grunnleggende forståelse er sterkt vektlagt i 1. studieår/politikk og forvaltning, mens yrkesorienteringen kommer sterkere til uttrykk i 2. studieår av det treårige studiet og i det 3. studieåret/organisasjon og ledelse. Kombinasjonen av yrkesorientering og teori medvirker til at studentene oppøver evne til analyse og refleksjon og blir i stand til å løse varierende oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. 3

4 Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse 180 studiepoeng (tidligere bachelorutdanning i offentlig styring) Avsluttende eksamen med til sammen 180 studiepoeng gir tittelen bachelor i administrasjon og ledelse. Studiet kvalifiserer først og fremst for arbeid innenfor offentlig virksomhet. Mange begynner som saksbehandlere og arbeider med økonomistyring, personalforvaltning, utredning og planlegging med muligheter for å avansere til mer ledende stillinger etter hvert. Studiet gir også kompetanse for arbeid innen organisasjons- og næringsliv. Mål Studiet skal gi en yrkesrettet utdanning i økonomi, organisasjon og administrasjon på høgskolenivå. En ferdig utdannet bachelor i administrasjon og ledelse skal ha tilegnet seg kvalifikasjoner for arbeid med saksbehandling, utredning, økonomistyring og ledelse i offentlig virksomhet. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg evne til å formulere, strukturere og analysere økonomiske, juridiske og samfunnsfaglige problemstillinger, og skal erverve et godt grunnlag for å løse slike oppgaver både individuelt og i samarbeid med andre. Studiet skal stimulere til kreativitet og nytenkning. Innhold og organisering Studiet består av økonomiske, juridiske og samfunnsfaglige emner og er inndelt i emner på 10, 15 eller 20 studiepoeng (se oversikt). Alle emnene i de to første studieårene er obligatoriske. Studenten må dessuten gjennomføre praksisperioden i slutten av fjerde semester. Foreløpig ny studiemodell 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem Forvaltningsrett 10 sp Kommunal forvaltningsrett 20 sp Økonomistyring i offentlig sektor 15 sp Samf. vitensk. metode 10 sp Arbeidsrett * 15sp Offentlig politikk og administrasjon 20 sp Forkurs i matematikk Organisasjon og ledelse 10 sp Innføring i samfunnsøkono mi 10 sp Regnskap, budsjettering og resultatstyring 15 sp Organisasjonsendring og endringsledelse 10 sp Praksis 10 sp Valgfag: 2x10 sp Studentene må velge to av fire: -Ledelse og kommunikasjon -Prosjektorganisering og prosjektledelse -Offentlige anskaffelser -Samfunnsøkonomi Bacheloroppgave 15 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp * Kan erstattes av: Kultur og samarbeid 5 sp Integrasjon,fellesskap, stat/nasjon 10 sp (3.år velferdsutdanningen) 4

5 Ulike emner fra økonomiutdanningen (2. og 3. år): Organisering og ledelse av kunst og kultur 10 sp International Legal Relations 10 sp Operasjonsanalyse 10 sp Negotiations 5 sp ** Cross Cultural Communications 5 sp** (**= begrenset antall plasser) Med forbehold om endringer på 2. og 3. Studieår. Oversikten gjelder for studenter som begynner på studiet høsten 2010 med forbehold om mindre endringer i kurstilbudet i 3. studieår. Bacheloroppgave er obligatorisk for alle som skal ta bachelorgrad. Arbeidsmåter Studentenes ansvar for egen læring forutsetter aktiv deltakelse. I studiet blir det i tillegg til forelesninger benyttet ulike studentaktive læringsformer som skriftlige oppgaver, gruppearbeid, muntlig framføring, seminarer etc. I en rekke av kursene er det tilrettelagt for nettbruk i undervisningen. Studieprogresjon og praksis Oppflytting til 2. studieår Studenter som mangler 30 studiepoeng eller mer etter 2. semester (inkludert ny og utsatt eksamen), må tre ut av studiet til kravet ovenfor er oppfylt (se for øvrig Forskrift om studier og eksamen ved HiO, 13). Adgang til praksis Studenter som mangler 25 studiepoeng eller mer, etter eksamen i 3. semester (inkludert ny og utsatt prøve) kan ikke gå ut i praksis. Oppflytting til 3. studieår Studenter som mangler 45 studiepoeng eller mer etter 4. semester (inkludert ny og utsatt prøve) kan ikke fortsette i 3. studieår. Studenten må i så fall tre ut av studiet til kravet er oppfylt (se for øvrig Forskrift om studier og eksamen ved HiO, 13). Vurdering Gjelder for bachelorutdanningen og de to årsstudiene. Generelle regler for eksamen er gitt i "Lov om universitet og høgskoler" og i "Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo". Studentene har plikt til å sette seg inn i disse reglene. I studiet benyttes ulike vurderingsformer. Vurderingsformene framgår av planen for de enkelte kurs. Ved flere kurs er det en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen at studentene har levert og fått godkjent en eller flere obligatoriske oppgaver (arbeidskrav). Som en del av opplegget for de enkelte kurs kan det bli gitt mer utfyllende informasjon om gjennomføringen av vurderinger/eksamen. 5

6 Det blir brukt graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Det benyttes kun hele bokstavkarakterer. I vurderingen av praksis blir det gitt Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal normalt besvares på norsk. Det vises i denne sammenheng til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, 25. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Bruk av ekstern sensor varierer mellom de ulike fagområdene i studiet. I juridiske fag (forvaltningsrett og kommunal forvaltningsrett og Arbeidsrett) benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år, slik at det er ekstern sensur i et av emnene hvert år. I de to øvrige årene brukes ekstern tilsynssensor. Tilsynssensor har ansvar for ekstern evaluering av vurderingsordningen og eksamensoppgaven, i forhold til emneplan og pensum. Tilsynssensor skal også vurdere eksamensoppgavens omfang og kvaliteten på kriteriene for bedømmelse av besvarelsen. I samfunnsfagene og økonomifagene benyttes ekstern sensor til alle kurs hvert år, men den eksterne sensuren benyttes vanligvis til et uttrekk av besvarelsene og ved tvil om eksamen skal vurderes til bestått. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innefor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensor vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. Valgemner Emnebeskrivelsene for valgemnene for tredje studieår vil bli lagt inn i studieplanen for Studier i utlandet Studiet i administrasjon og ledelse har avtaler om studentutveksling med flere høgskoler og universiteter i Europa, USA, Canada, Sør-Amerika og Australia. En oversikt over HiOs partnerskoler finnes på HiOs nettsider. 6

7 Årsstudium i politikk og forvaltning 60 studiepoeng Årsstudiet i politikk og forvaltning har samme kurssammensetning og felles undervisning med 1. studieår på bachelorutdanningen i administrasjon og ledelse, med unntak av forkurs i matematikk som kun er obligatorisk for bachelorutdanningen (se nedenfor). Opptakskrav Generell studiekompetanse Mål Studentene skal tilegne seg basiskunnskaper i samfunnsvitenskapelige emner og juss med innretning mot administrative oppgaver særlig i offentlig forvaltning og erverve forståelse for politiske, organisatoriske og juridiske rammer for forvaltningens virksomhet. Studenter med fag fra universitet eller høgskole, skal oppnå en mer yrkesrettet kompetanse på det administrative området og generelle kvalifikasjoner for arbeid i forvaltningen. Studiet kan også være aktuelt for studenter med profesjonsutdanning som ønsker å kvalifisere seg for administrative stillinger eller som har behov for organisasjons- og administrasjonsfag for å kvalifisere seg for opptak til master i styring og ledelse. Innhold Årsstudiet i politikk og forvaltning består av følgende kurs på 10 eller 20 studiepoeng. Høst Offentlig politikk og administrasjon 20 studiepoeng Forvaltningsrett 10 studiepoeng Vår Kommunal forvaltningsrett 20 studiepoeng Organisasjon og ledelse 10 studiepoeng Arbeidsmåter Studentenes ansvar for egen læring forutsetter aktiv deltakelse. I studiet blir det i tillegg til forelesninger benytter ulike studentaktive læringsformer som skriftlige oppgaver, gruppearbeid, seminarer etc. Det blir tilrettelagt for nettbruk i undervisningen. Vurdering Generelle regler for eksamen er gitt i "Lov om universitet og høgskoler" og i "Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo". Studentene har plikt til å sette seg inn i disse reglene. 7

8 I studiet benyttes ulike vurderingsformer. Vurderingsformene framgår av planen for de enkelte kurs. Ved flere kurs er det en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen at studentene har levert og fått godkjent en eller flere obligatoriske oppgaver (arbeidskrav). Som en del av opplegget for de enkelte kurs kan det bli gitt mer utfyllende informasjon om gjennomføringen av vurderinger/eksamen. Det blir brukt graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Det benyttes kun hele bokstavkarakterer. I vurderingen av praksis blir det gitt Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal normalt besvares på norsk. Det vises i denne sammenheng til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, 25. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Bruk av ekstern sensor varierer mellom de ulike fagområdene i studiet. I juridiske fag (forvaltningsrett og kommunal forvaltningsrett) benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år, slik at det er ekstern sensur i et av emnene hvert år. For øvrig brukes ekstern tilsynssensor. Tilsynssensor har ansvar for ekstern evaluering av vurderingsordningen og eksamensoppgaven, i forhold til emneplan og pensum. Tilsynssensor skal også vurdere eksamensoppgavens omfang og kvaliteten på kriteriene for bedømmelse av besvarelsen. I samfunnsfagene og økonomifagene benyttes ekstern sensor til alle kurs hvert år, men den eksterne sensuren benyttes vanligvis til et uttrekk av besvarelsene og ved tvil om eksamen skal vurderes til bestått. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innefor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensor vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. 8

9 Årsstudium i organisasjon og ledelse studieåret studiepoeng Årsstudiet i organisasjon og ledelse har i hovedsak samme kurssammensetning og felles undervisning med 3. studieår ved bachelor i administrasjon og ledelse. Studiet egner seg for studenter med toårig økonomisk-administrativ utdanning, eller annen relevant fagbakgrunn (for eksempel sosial/helsefaglig profesjonsutdanning) som ønsker å kvalifisere seg for administrative stillinger, personalforvaltning, økonomistyring eller ledelse, særlig i offentlig virksomhet. Studiet kan også være aktuelt for de som har behov for organisasjons- og ledelsesfag for å kvalifisere seg for opptak til masterstudiet i styring og ledelse. Opptakskrav 1. Krav til utdanning: a) 2 års høyere utdanning (120 studiepoeng) med mist 60 studiepoeng innen økonomi, jus eller samfunnsfag - Søkere med annen fullført 3-årig høyere utdanning (180 studiepoeng) - Søkere med slik utdanning stiller i utgangspunktet likt, selv om lengden av studiet/utdanningen varierer. b) Søkere uten slikt utdanning som nevnt under punkt a, kan tas opp på bakgrunn av dokumentert realkompetanse. Det gis tilleggspoeng for følgende utdanning/praksis: 2. Tilleggsutdanning utover minstekravet for opptak av økonomisk/administrativ karakter ved universitet/høgskole. Det gis 1 poeng pr ½ år for slik utdanning, maksimalt 8 poeng. 3. Praksis innen administrativt arbeid eller som leder, herunder lederverv som krever 50% stilling eller mer. Det gis 1 poeng pr ½ år for slik praksis, maksimalt 12 poeng. Det enkelte arbeidsforhold må være av minst ½ års varighet, og arbeidet må tilsvare ½ stilling eller mer. Rangering av søkere: De søkere som får flest poeng ved å summere punkt 2-3 tas opp. Det gis ikke særskilte poeng for slik utdanning som er nevnt i pkt 1. Dersom en søker tas inn og ikke fullfører utdanning etter punkt 1a, skal tilbudet om studieplass trekkes tilbake. Det kan i særskilte tilfeller dispenseres fra denne regelen. Der hvor to eller flere søkere stiller likt rangeres de etter alder, eldst foran yngst. Mål Studentene skal tilegne seg kunnskap om og utvikle analytiske ferdigheter for administrative oppgaver og prosesser og derved få økt sin forståelse for utfordringer i administrativt og ledende arbeid. Avhengig av valg av kurs skal studiet kvalifisere for organisasjonsutvikling, personalforvaltning og evt. økonomistyring særlig i offentlig forvaltning. 9

10 Innhold Studiet består av emner på 15 studiepoeng. Studenten må velge fire av emnene eller tre av emnene og bachelor/prosjektoppgave. Bachelor/prosjektoppgave er obligatorisk for alle som skal ta bachelorgrad. Arbeidsrett, 15 studiepoeng (Høst) Regnskap, budsjettering og resultatstyring, 15 studiepoeng (Høst) Organisasjonsutvikling og prosjektstyring, 15 studiepoeng (Høst) Ledelse og personalansvar, 15 studiepoeng (Vår) Bachelor/prosjektoppgave, 15 studiepoeng (Vår) Valgmuligheter utover kursene ovenfor er beskrevet under emnebeskrivelser for 3. studieår. Arbeidsmåter Studentenes ansvar for egen læring forutsetter aktiv deltakelse. I studiet blir det i tillegg til forelesninger benytter ulike studentaktive læringsformer som skriftlige oppgaver, gruppearbeid, muntlig fremføring, seminarer etc. Det blir tilrettelagt for nettbruk i undervisningen. Vurdering Generelle regler for eksamen er gitt i "Lov om universitet og høgskoler" og i "Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo". Studentene har plikt til å sette seg inn i disse reglene. I studiet benyttes ulike vurderingsformer. Vurderingsformene framgår av planen for de enkelte kurs. Ved flere kurs er det en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen at studentene har levert og fått godkjent en eller flere obligatoriske oppgaver (arbeidskrav). Som en del av opplegget for de enkelte kurs kan det bli gitt mer utfyllende informasjon om gjennomføringen av vurderinger/eksamen. Det blir brukt graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Det benyttes kun hele bokstavkarakterer. I vurderingen av praksis blir det gitt Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal normalt besvares på norsk. Det vises i denne sammenheng til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, 25. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Bruk av ekstern sensor varierer mellom de ulike fagområdene i studiet. I arbeidsrett benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år. For øvrig brukes ekstern tilsynssensor. Tilsynssensor har ansvar for ekstern evaluering av vurderingsordningen og eksamensoppgaven, i forhold til emneplan og pensum. Tilsynssensor skal også vurdere eksamensoppgavens omfang og kvaliteten på kriteriene for bedømmelse av besvarelsen. I samfunnsfagene benyttes ekstern sensor til alle kurs hvert år, men den eksterne sensuren benyttes vanligvis til et uttrekk av besvarelsene og ved tvil om eksamen skal vurderes til bestått. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innefor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensor vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. 10

11 Studieplaner for bachelor i administrasjon og ledelse 1. studieår og årsstudium i politikk og forvaltning Forvaltningsrett 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg grunnleggende innsikt i og forståelse for juridisk metode. Studenten skal oppøve evnen til å se rettslige problemstillinger og drøfte og ta stilling til disse. Forvaltningsrett er rettsreglene om forvaltningsorganene og deres virksomhet. Med forvaltningsorganer menes organer for stat og kommune. Studentene skal tilegne seg innsikt i de alminnelige rettsreglene som gjelder for forvaltningsorganene. Det blir det lagt en hovedvekt på reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Det blir videre gitt en innføring i de ulovfestede prinsippene som også danner rettslige grunnlag for og begrensninger i forvaltningens kompetanse. Innhold A. Juridisk metode Rettskildeprinsippene Sentrale begreper, rettsapparatet rettssystematikk B. Forvaltningsrett Forvaltningsorganer og forvaltningsvirksomhet - Forvaltningsapparatet - Oppgaver Generelle hensyn, herunder: - Rettssikkerhet - Effektivitet Rettsgrunnlag og rettslige begrensninger - Grunnbegreper og hovedprinsipper - Kort om - legalitetsprinsippet - organisasjons- og instruksjonsmyndighet - delegasjon - forvaltningsskjønnet Forvaltningsloven - Virkeområde, grunnbegrepet - Inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt - Forhåndsvarsel, utredningsplikt, innsynsrett - Begrunnelse og underretning - Klage og omgjøring 11

12 Ugyldighet Erstatning Offentlighetsloven Personopplysningsloven Kontroll med forvaltningen Organisering og arbeidsmåter I emnet brukes studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, frivillige innleveringsoppgaver, muntlig fremføring og gruppeundervisning. I tillegg blir det holdt forelesninger. Vurdering Skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen er ukommenterte lover og forskrifter. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelsene. I forvaltningsrett, kommunal forvaltningsrett og arbeidsrett benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år, slik at det er ekstern sensur i ett av emnene hvert år. I de to øvrige årene brukes tilsynssensor. Pensum (med forbehold om mindre endringer) Bernt, Jan Fridthjof, Rasmussen, Ørnulf: Frihagens forvaltningsrett Bind I, Fagbokforlaget 2010, 2 utgave, ca 350 s Boe, Erik: Grunnleggende juridisk metode, kap. 1-21, 22.1, 23.0, 25-27, Universitetsforlaget 2010, 2 utgave Ca 150 s Lilleholt, Kåre (red): Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget, 2009: Innjord, Frode A s* Schartum, Dag W.: Lov om behandling av personopplysninger, Lov og Rett nr. 9, s * *= Materialet utdeles av faglærer 12

13 Offentlig politikk og administrasjon 20 studiepoeng Mål Studentene skal erverve innsikt i og kunne reflektere omkring politiske og administrative prosesser i Norge sammenlignet med andre land, og som rammebetingelser for det norske velferdssamfunnet. De skal tilegne seg kunnskap om politiske institusjoners virkemåte både lokalt, regionalt, nasjonalt og overnasjonalt, så vel som samspillet mellom nivåene. Videre skal de kunne reflektere omkring relasjonen mellom politikk og administrasjon samt hvordan offentlige organisasjoner utfordres av og fungerer i forhold til sine omgivelser. Studentene skal være i stand til å diskutere den utviklingen som finner sted og de utfordringer det norske politiske og administrative systemet står overfor. Innhold Politiske styreformer Det representative demokrati og den parlamentariske styringskjeden storting, regjering, forvaltning, borgere og valg Forholdet mellom politikk, administrasjon og fag Korporativisme og samstyring frivillige organisasjoner og næringslivet Lokaldemokrati og kommunal organisering Forholdet mellom stat og kommunesektor Åpenhet og media Det offentlige og innbyggerne som borgere, brukere og betalere Forvaltningspolitikk, reorganisering og moderniseringstiltak Utfordringer knyttet til særskilte tiltak, for eksempel fristilling, sammenslåing, resultatstyring, konkurranseutsetting, selskapsorganisering og nettverksstyring Korrupsjon og etiske spørsmål Utvikling og utfordringer innenfor særskilte politikkområder, for eksempel miljø, spesialisthelsetjeneste, NAV EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk Innføring i samfunnsvitenskapelig metode Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gis i form av forelesninger, plenumsdiskusjoner, og seminarer. Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentene i undervisningen, og det legges vekt på dialog. Studentene skal i løpet av emnet levere 2 skriftlige arbeidskrav: ett i gruppe på 3 studenter og ett individuelt, innen angitte tema. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering Vurderingen skjer i form av en skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler på 5 timer. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver (ca. 25 % av besvarelsene), som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. 13

14 Pensum Omkring 1650 sider. Bøker Christensen, Tom, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Ronnes Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utgave. Kapittel 1-11, ca 200 sider. Hanssen, Gro Sandkjær, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo Politikk og demokrati. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Hele boken. 310 sider. Heidar, Knut, Einar Berntzen og Elisabeth Bakke Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1-7, 13 og 14. ca 165 sider. Jacobsen, Dag Ingvar Perspektiver på kommune-norge en innføring i kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boken, 220 sider. Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 3. utgave. Oslo: Abstrakt forlag. Kapittel 1, 2, 4 (73-80), 10, Kapittel 12 ( ), 13 ( ) og 19. Ca. 80 sider. eller Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4. utgave. Oslo: Abstrakt forlag. Kapittel 1, 2, 4 (73-80), 18, Kapittel 20 ( ), 21 ( ) og 27. Ca. 80 sider. Rommetvedt, Hilmar Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske parlamentarismen. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boken. 120 sider. Artikler, bokkapitler mm. * Berg, Johannes og Tor Bjørklund Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter. I Jo Saglie (red.) Det nære demokratiet lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag. 19 sider. * Byrkjeflot, Haldor og Tore Grønlie Det regionale helseforetaket mellom velferdslokalisme og sentralstatlig styring. I Ståle Opedal og Inger Marie Stigen (red.) Helse-Norge i støpeskjeen. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel sider. * Christensen, Tom Staten og reformenes forunderlige verden. I Nytt Norsk Tidsskrift, (3): sider. * Dalland, Olav Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kapittel sider. * devibe, Ellen S Etikk: Mantra med mangfoldig mening - eller hvordan kan humlen fly? I Plan nr , ss sider * Dobel, J. Patrick Public Management as Ethics. I Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn jr. og Christopher Pollitt (red.) The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. 25 sider 14

15 * Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim Offentlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel sider. *Fimreite, Anne-Lise, Yngve Flo, Per Selle og Tommy Tranvik (2007): Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen. I Tidsskrift for samfunnsforskning, 48 (2): sider Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid Byråkrati og partnerskap hånd i hånd? Om samordningsutfordringer i NAV. Rokkansenteret, Notat nr sider. Tilgjengelig for nedlastning på: * Grimen, Harald Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 11, Ca. 50 sider. * Grund, Jan Sykehusledelse og helsepolitikk. Dilemmaenes tyranni. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4: Helse, fag, økonomi og politikk. 34 sider. *Hanssen, Gro Sandkjær, Signy Irene Vabo og Inger Marie Stigen Påvirkes politikernes representasjonsfunksjon av at informasjon om befolkningen digitaliseres? Erfaringer fra norske kommuner. I Kommunal Economi och Politik, 12: sider * Hernes, Thorgeir NAV - hvorfor og hvordan? I Thorgeir Hernes, Ingar Heum og Paal Haavorsen (red.) Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-norge. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 25 sider. * Hjellum, Torstein Politisk korrupsjon som demokratisk problem. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel sider * Jacobsen, Dag Ingvar Administrasjonens makt om forholdet mellom politikk og administrasjon. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 2 og sider. Narud, Hanne Marthe og Henry Valen Det norske Storting: Et folketing eller en samling politiske broilere? I Norsk statsvitenskapelig Tidsskrift (22): sider Narud, Hanne Marthe og Henry Valen Representasjonsideologier. I Hanne Marthe Narud og Henry Valen Demokrati og ansvar. Politisk representasjon i et flerpartisystem. Oslo: Damm forlag. Kapittel 2, 16 sider NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. Kapittel 2, 3 og 4. Tilgjengelig for nedlastning under Fornyings- og administrasjonsdepartementet, forsøk: 15 sider. * Reitan, Marit Den nye miljøpolitikken og de etablerte institusjonene. I Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring, red., Bernt Sofus Tranøy og Øyvind Østerud. 30 sider. * Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars Lokalt folkestyre AS. I Helgøy, Ingrid og Jacob Aars: Flernivåstyring og demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. 25 sider. * Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo Governance på norsk: samstyring som analytisk og empirisk fenomen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 24: sider. 15

16 * Thorsen, Dag Einar og Amund Lie Kva er nyliberalisme? I Nyliberalisme ideer og politisk virkelighet, red. Per Kristian Mydske, Dag Harald Claes og Amund Lie. Oslo: Universitetsforlaget. 18 sider. * Vabo, Signy Irene, Gro Sandkjær Hanssen og Jan Erling Klausen Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk erfaringer fra Norge. Politica, 36 (2): sider. * Pensumbidrag merket med stjerne kopieres og selges som kopisamling i Penelope bokhandel. 16

17 Kommunal forvaltningsrett 20 studiepoeng Kommunal forvaltningsrett er en videreføring av forvaltningsrett i semesteret før, og emnene har nære forbindelseslinjer. Forvaltningsretten er således inkludert også i kommunal forvaltningsrett og studentene kan bli prøvet i begge deler til eksamen. I det følgende er det som er nytt i forhold til forvaltningsretten beskrevet. Mål Studentene skal tilegne seg god forståelse for reglene om organisering av det kommunale og fylkeskommunale forvaltningsapparatet, kommunenes og fylkeskommunenes interne kompetansefordeling, beslutningsprosess og økonomiforvaltning, Studentene skal også ha oversikt over innholdet i den kommunale virksomheten. Studentene skal kunne fremstille og forstå lover som gir kommunen adgang til å styre aktiviteten i kommunen gjennom planer, tillatelser og forbud. Studentene skal også tilegne seg kunnskaper om og forståelse for rettsregler som gir borgerne viktige rettigheter og plikter. Det legges stor vekt på at studentene skal oppøve evnen til å se rettslige problemstillinger og drøfte og ta stilling til disse. Innhold Kommunenes og fylkeskommunenes kompetanse og oppgaver De politiske organene og det rettslige forholdet mellom dem Administrasjonen Saksbehandling i de politiske organene Den økonomiske forvaltningen Kommunale organisasjonsformer, herunder interkommunalt arbeid Planlegging og miljøvern Rettigheter etter særlovgivningen - helsetjenester - sosialtjenester - barneverntjenester - opplæring Skjønn, tillatelser, vilkår mv. Tilsyn og kontroll Etikk Organisering og arbeidsmåter Undervisningen foregår i andre semester av første studieår. I kurset brukes studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, muntlig fremføring, gruppearbeid og gruppeundervisning. I tillegg vil det bli holdt forelesninger. Fronter eller faglig nettside brukes i emnet. Studentene skal i løpet av 17

18 emnet skrive en utredning som inngår i den avsluttende vurderingen. Det blir gitt felles veiledning og gruppeveiledning i tilknytning til utredningen. Vurdering Utredning: Studentene skal individuelt eller i grupper på maksimum 3 personer skrive en utredning. Studentene velger selv tema innenfor den faglige rammen kursplanene i forvaltningsrett og kommunal forvaltningsrett setter. Utredningen skal være på maksimum 15 sider, forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg komme i tillegg. Den løpende teksten (brødteksten) skal være i 12 punkt Times New Roman med linjeavstand 1,5 (som forhåndsinnstilt i Word). Topp- og bunnmarger, samt sidemarger skal også være som forhåndsinnstilt i Word. Innlevering i slutten av annet semester. Fristen fastsettes som en del av eksamensplanleggingen. Utredningen teller 50 % av endelig karakter i emnet. Skriftlig skoleeksamen: Skoleeksamen er på 5 timer. Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen er Norges lover og andre ukommenterte samlinger og særtrykk av lover og forskrifter eller ubearbeidede utskrifter av det samme fra Lovdata. Skoleeksamen teller 50 % av endelig karakter i emnet. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Det gis separate karakterer i de to eksamensdelene som slås sammen. Ny eller utsatt eksamen tas i den/de delen(e) av eksamen som ikke er bestått. Ny utredning må være basert på nytt tema, eller på ny vinkling av tema i forhold til tidligere sensurert utredning. Den tidligere sensurerte utredningen skal i begge situasjoner vedlegges ny utredning. Intern sensor vurderer alle besvarelsene. I forvaltningsrett, kommunal forvaltningsrett og arbeidsrett benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år, slik at det er ekstern sensur i ett av emnene hvert år. I de to øvrige årene brukes tilsynssensor. Pensum Frydenberg, Bernt Kommunalrett. Oslo: Kommuneforlaget. Hele boken med unntak av kapittel 7-9, 240 sider. Bernt, Jan Fridthjof, Overå, Oddvar og Hove, Harald Kommunalrett, 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel I og II, ca 90 sider. *) Bernt, Jan Fridthjof Kommuneloven. Oslo: Gyldendal rettsdata. Kapittel 5(note (295) og note (320) til og med note (417)), 34 sider. *) Bugge, Hans Chr Lærebok i miljøforvaltningsrett,. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 5 punkt 5.7, 6 unntatt punkt og kapittel 7 punkt , ca. 85 sider Engelsrud, Gerd Etikk i kommunesektoren (notat). Oslo: HiO, 16 sider*) Grongstad, Lars Jus i skolehverdagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4-17 og 20-23, ca 90 sider Jahren, Gunnar Bygningsrett. (notat)oslo: HiO, 20 sider *) Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak Velferdsrett I. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 4 og 9, 69 sider. *) 18

19 Kjønstad, Asbjørn Rett til helsehjelp i Jussens Venner nr. 3-4, Oslo: Gyldendal Akademisk punkt 1, 3, og 8, 20 sider. *) Nygaard, Nils Erstatningsrett i Knophs oversikt over Norges Rett, 13. utg. Oslo: Universitetsforlaget 65 I (1-6), 4 sider *) Sletnes, Ingun Tiltakene i barnevernet (notat). Oslo: HiO, 34 sider.*) Sletnes Ingun (2009) Hva sier gjeldende rett om Fylkesmannens rolle og det kommunale selvstyret? (kapittel 3) i Tore Hansen, Marthe Indseth, Ingun Sletnes og Trond Tjerbo Fylkesmannen mellom lokalt selvstyre og statlig styring, Oslo: NIBR-rapport 2009:19 (40 sider). *) Til sammen ca. 742 sider I tillegg kommer pensum i emnet forvaltningsrett. Pensum merket med *) samles i kompendium Kommunal forvaltningsrett som selges i Penelope bokhandel. 19

20 Organisasjon og ledelse 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg generell organisasjonsteori og kunnskap om organisasjoners virkemåte, samt kritisk sans når det gjelder organisering som styringsvirkemiddel. De skal kunne reflektere rundt ledelsens rolle i en organisasjon, spesielt når det gjelder forutsetningene for bruk av ulike typer av styringsvirkemidler og effekter av disse. Studentene skal dessuten kunne diskutere det særegne ved organisering og ledelse i offentlig sektor. Innhold Begrepsavklaring: organisasjon, ledelse og styring Kjennetegn ved offentlige organisasjoner Mål og verdier Organisasjonsstruktur og organisasjonskultur Rekruttering, motivasjon, kommunikasjon og beslutningsprosesser Personaladministrasjon og personalansvar Omstilling, endring og læring Styringsvirkemidler og effekter Organisering og arbeidsmåter Emnet gjennomføres som forelesninger, gruppearbeid og seminarer. I seminarene legges det vekt på dialog mellom seminarledere og deltakere og deltakerne imellom. Arbeidskrav Studentene skal i løpet av kurset, i grupper på 3 personer, gi en presentasjon innen et angitt tema. Godkjent presentasjon er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering Vurderingen skjer i form av en skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler på 5 timer. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver (ca. 25 % av besvarelsene), som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. Pensum Til sammen 818 sider. Bøker Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken, 200s. Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utgave. Oslo: Fagbokforlaget. Hele boken, 420s. 20

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication Årsstudiet i medier og kommunikasjon One Year study in Media and Communication 60 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag Dato 17.03.2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG 2011 2013 Vi hjelper deg videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr

Detaljer

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Valg av referent: Finn Albert Aurbakken Godkjenning av referat - OK Godkjenning av innkalling - OK Godkjenning

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer