Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)"

Transkript

1 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Siste revisjon vedtatt i avdelingsstyret mai 2010, og godkjent av Studieutvalget juni

2 Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse ÅRSSTUDIUM I POLITIKK OG FORVALTNING, STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 2 INNLEDNING... 3 BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 4 MÅL... 4 INNHOLD OG ORGANISERING... 4 FORELØPIG NY STUDIEMODELL... 4 ARBEIDSMÅTER... 5 STUDIEPROGRESJON OG PRAKSIS... 5 VURDERING... 5 VALGEMNER... 6 STUDIER I UTLANDET... 6 ÅRSSTUDIUM I POLITIKK OG FORVALTNING... 7 OPPTAKSKRAV... 7 MÅL... 7 INNHOLD... 7 ARBEIDSMÅTER... 7 VURDERING... 7 ÅRSSTUDIUM I ORGANISASJON OG LEDELSE STUDIEÅRET OPPTAKSKRAV... 9 MÅL... 9 ARBEIDSMÅTER VURDERING STUDIEPLANER FOR BACHELOR I ADMINISTRASJON OG LEDELSE 1. STUDIEÅR OG ÅRSSTUDIUM I POLITIKK OG FORVALTNING FORVALTNINGSRETT OFFENTLIG POLITIKK OG ADMINISTRASJON KOMMUNAL FORVALTNINGSRETT PENSUM MERKET MED **) UTDELES AV FAGLÆRER.ORGANISASJON OG LEDELSE ORGANISASJON OG LEDELSE FORKURS I MATEMATIKK STUDIEÅR INNFØRING I SAMFUNNSØKONOMI ØKONOMISTYRING I OFFENTLIG SEKTOR (2010/2011) ORGANISASJONSENDRING OG ENDRINGSLEDELSE PRAKSIS STUDIEÅR (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER) SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE ARBEIDSRETT BACHELOROPPGAVE UTFYLLENDE BESTEMMELSER RETNINGSLINJER FOR PRAKSISPERIODEN RETNINGSLINJER FOR PRAKSISPLASSER

3 Innledning Studieplanen gjelder for studieåret 2010/2011 og er sist endret i avdelingsstyret juni Studieplanen gjelder for tre utdanningstilbud. Det treårige studiet "Bachelor i administrasjon og ledelse", årsstudiet i politikk og forvaltning som stort sett tilsvarer 1. studieår i det treårige studiet og årsstudiet i organisasjon og ledelse som i alt vesentlig har det samme innhold som 3. studieår i det treårige studiet. Studieplanene gir en oversikt over mål, innhold, organisering, arbeidsmåter og vurderingsformer i de ulike studietilbudene og i de enkelte kurs som studiene består av. Hver studieplan inneholder en generell del. Den generelle delen for alle studietilbudene presenteres først. Deretter presenteres de enkelte emneplanene og til slutt utfyllende bestemmelser. De tre studietilbudene er yrkesrettede samtidig som de har en teoretisk forankring. Grunnleggende forståelse er sterkt vektlagt i 1. studieår/politikk og forvaltning, mens yrkesorienteringen kommer sterkere til uttrykk i 2. studieår av det treårige studiet og i det 3. studieåret/organisasjon og ledelse. Kombinasjonen av yrkesorientering og teori medvirker til at studentene oppøver evne til analyse og refleksjon og blir i stand til å løse varierende oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. 3

4 Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse 180 studiepoeng (tidligere bachelorutdanning i offentlig styring) Avsluttende eksamen med til sammen 180 studiepoeng gir tittelen bachelor i administrasjon og ledelse. Studiet kvalifiserer først og fremst for arbeid innenfor offentlig virksomhet. Mange begynner som saksbehandlere og arbeider med økonomistyring, personalforvaltning, utredning og planlegging med muligheter for å avansere til mer ledende stillinger etter hvert. Studiet gir også kompetanse for arbeid innen organisasjons- og næringsliv. Mål Studiet skal gi en yrkesrettet utdanning i økonomi, organisasjon og administrasjon på høgskolenivå. En ferdig utdannet bachelor i administrasjon og ledelse skal ha tilegnet seg kvalifikasjoner for arbeid med saksbehandling, utredning, økonomistyring og ledelse i offentlig virksomhet. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg evne til å formulere, strukturere og analysere økonomiske, juridiske og samfunnsfaglige problemstillinger, og skal erverve et godt grunnlag for å løse slike oppgaver både individuelt og i samarbeid med andre. Studiet skal stimulere til kreativitet og nytenkning. Innhold og organisering Studiet består av økonomiske, juridiske og samfunnsfaglige emner og er inndelt i emner på 10, 15 eller 20 studiepoeng (se oversikt). Alle emnene i de to første studieårene er obligatoriske. Studenten må dessuten gjennomføre praksisperioden i slutten av fjerde semester. Foreløpig ny studiemodell 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem Forvaltningsrett 10 sp Kommunal forvaltningsrett 20 sp Økonomistyring i offentlig sektor 15 sp Samf. vitensk. metode 10 sp Arbeidsrett * 15sp Offentlig politikk og administrasjon 20 sp Forkurs i matematikk Organisasjon og ledelse 10 sp Innføring i samfunnsøkono mi 10 sp Regnskap, budsjettering og resultatstyring 15 sp Organisasjonsendring og endringsledelse 10 sp Praksis 10 sp Valgfag: 2x10 sp Studentene må velge to av fire: -Ledelse og kommunikasjon -Prosjektorganisering og prosjektledelse -Offentlige anskaffelser -Samfunnsøkonomi Bacheloroppgave 15 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp * Kan erstattes av: Kultur og samarbeid 5 sp Integrasjon,fellesskap, stat/nasjon 10 sp (3.år velferdsutdanningen) 4

5 Ulike emner fra økonomiutdanningen (2. og 3. år): Organisering og ledelse av kunst og kultur 10 sp International Legal Relations 10 sp Operasjonsanalyse 10 sp Negotiations 5 sp ** Cross Cultural Communications 5 sp** (**= begrenset antall plasser) Med forbehold om endringer på 2. og 3. Studieår. Oversikten gjelder for studenter som begynner på studiet høsten 2010 med forbehold om mindre endringer i kurstilbudet i 3. studieår. Bacheloroppgave er obligatorisk for alle som skal ta bachelorgrad. Arbeidsmåter Studentenes ansvar for egen læring forutsetter aktiv deltakelse. I studiet blir det i tillegg til forelesninger benyttet ulike studentaktive læringsformer som skriftlige oppgaver, gruppearbeid, muntlig framføring, seminarer etc. I en rekke av kursene er det tilrettelagt for nettbruk i undervisningen. Studieprogresjon og praksis Oppflytting til 2. studieår Studenter som mangler 30 studiepoeng eller mer etter 2. semester (inkludert ny og utsatt eksamen), må tre ut av studiet til kravet ovenfor er oppfylt (se for øvrig Forskrift om studier og eksamen ved HiO, 13). Adgang til praksis Studenter som mangler 25 studiepoeng eller mer, etter eksamen i 3. semester (inkludert ny og utsatt prøve) kan ikke gå ut i praksis. Oppflytting til 3. studieår Studenter som mangler 45 studiepoeng eller mer etter 4. semester (inkludert ny og utsatt prøve) kan ikke fortsette i 3. studieår. Studenten må i så fall tre ut av studiet til kravet er oppfylt (se for øvrig Forskrift om studier og eksamen ved HiO, 13). Vurdering Gjelder for bachelorutdanningen og de to årsstudiene. Generelle regler for eksamen er gitt i "Lov om universitet og høgskoler" og i "Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo". Studentene har plikt til å sette seg inn i disse reglene. I studiet benyttes ulike vurderingsformer. Vurderingsformene framgår av planen for de enkelte kurs. Ved flere kurs er det en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen at studentene har levert og fått godkjent en eller flere obligatoriske oppgaver (arbeidskrav). Som en del av opplegget for de enkelte kurs kan det bli gitt mer utfyllende informasjon om gjennomføringen av vurderinger/eksamen. 5

6 Det blir brukt graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Det benyttes kun hele bokstavkarakterer. I vurderingen av praksis blir det gitt Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal normalt besvares på norsk. Det vises i denne sammenheng til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, 25. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Bruk av ekstern sensor varierer mellom de ulike fagområdene i studiet. I juridiske fag (forvaltningsrett og kommunal forvaltningsrett og Arbeidsrett) benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år, slik at det er ekstern sensur i et av emnene hvert år. I de to øvrige årene brukes ekstern tilsynssensor. Tilsynssensor har ansvar for ekstern evaluering av vurderingsordningen og eksamensoppgaven, i forhold til emneplan og pensum. Tilsynssensor skal også vurdere eksamensoppgavens omfang og kvaliteten på kriteriene for bedømmelse av besvarelsen. I samfunnsfagene og økonomifagene benyttes ekstern sensor til alle kurs hvert år, men den eksterne sensuren benyttes vanligvis til et uttrekk av besvarelsene og ved tvil om eksamen skal vurderes til bestått. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innefor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensor vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. Valgemner Emnebeskrivelsene for valgemnene for tredje studieår vil bli lagt inn i studieplanen for Studier i utlandet Studiet i administrasjon og ledelse har avtaler om studentutveksling med flere høgskoler og universiteter i Europa, USA, Canada, Sør-Amerika og Australia. En oversikt over HiOs partnerskoler finnes på HiOs nettsider. 6

7 Årsstudium i politikk og forvaltning 60 studiepoeng Årsstudiet i politikk og forvaltning har samme kurssammensetning og felles undervisning med 1. studieår på bachelorutdanningen i administrasjon og ledelse, med unntak av forkurs i matematikk som kun er obligatorisk for bachelorutdanningen (se nedenfor). Opptakskrav Generell studiekompetanse Mål Studentene skal tilegne seg basiskunnskaper i samfunnsvitenskapelige emner og juss med innretning mot administrative oppgaver særlig i offentlig forvaltning og erverve forståelse for politiske, organisatoriske og juridiske rammer for forvaltningens virksomhet. Studenter med fag fra universitet eller høgskole, skal oppnå en mer yrkesrettet kompetanse på det administrative området og generelle kvalifikasjoner for arbeid i forvaltningen. Studiet kan også være aktuelt for studenter med profesjonsutdanning som ønsker å kvalifisere seg for administrative stillinger eller som har behov for organisasjons- og administrasjonsfag for å kvalifisere seg for opptak til master i styring og ledelse. Innhold Årsstudiet i politikk og forvaltning består av følgende kurs på 10 eller 20 studiepoeng. Høst Offentlig politikk og administrasjon 20 studiepoeng Forvaltningsrett 10 studiepoeng Vår Kommunal forvaltningsrett 20 studiepoeng Organisasjon og ledelse 10 studiepoeng Arbeidsmåter Studentenes ansvar for egen læring forutsetter aktiv deltakelse. I studiet blir det i tillegg til forelesninger benytter ulike studentaktive læringsformer som skriftlige oppgaver, gruppearbeid, seminarer etc. Det blir tilrettelagt for nettbruk i undervisningen. Vurdering Generelle regler for eksamen er gitt i "Lov om universitet og høgskoler" og i "Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo". Studentene har plikt til å sette seg inn i disse reglene. 7

8 I studiet benyttes ulike vurderingsformer. Vurderingsformene framgår av planen for de enkelte kurs. Ved flere kurs er det en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen at studentene har levert og fått godkjent en eller flere obligatoriske oppgaver (arbeidskrav). Som en del av opplegget for de enkelte kurs kan det bli gitt mer utfyllende informasjon om gjennomføringen av vurderinger/eksamen. Det blir brukt graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Det benyttes kun hele bokstavkarakterer. I vurderingen av praksis blir det gitt Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal normalt besvares på norsk. Det vises i denne sammenheng til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, 25. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Bruk av ekstern sensor varierer mellom de ulike fagområdene i studiet. I juridiske fag (forvaltningsrett og kommunal forvaltningsrett) benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år, slik at det er ekstern sensur i et av emnene hvert år. For øvrig brukes ekstern tilsynssensor. Tilsynssensor har ansvar for ekstern evaluering av vurderingsordningen og eksamensoppgaven, i forhold til emneplan og pensum. Tilsynssensor skal også vurdere eksamensoppgavens omfang og kvaliteten på kriteriene for bedømmelse av besvarelsen. I samfunnsfagene og økonomifagene benyttes ekstern sensor til alle kurs hvert år, men den eksterne sensuren benyttes vanligvis til et uttrekk av besvarelsene og ved tvil om eksamen skal vurderes til bestått. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innefor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensor vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. 8

9 Årsstudium i organisasjon og ledelse studieåret studiepoeng Årsstudiet i organisasjon og ledelse har i hovedsak samme kurssammensetning og felles undervisning med 3. studieår ved bachelor i administrasjon og ledelse. Studiet egner seg for studenter med toårig økonomisk-administrativ utdanning, eller annen relevant fagbakgrunn (for eksempel sosial/helsefaglig profesjonsutdanning) som ønsker å kvalifisere seg for administrative stillinger, personalforvaltning, økonomistyring eller ledelse, særlig i offentlig virksomhet. Studiet kan også være aktuelt for de som har behov for organisasjons- og ledelsesfag for å kvalifisere seg for opptak til masterstudiet i styring og ledelse. Opptakskrav 1. Krav til utdanning: a) 2 års høyere utdanning (120 studiepoeng) med mist 60 studiepoeng innen økonomi, jus eller samfunnsfag - Søkere med annen fullført 3-årig høyere utdanning (180 studiepoeng) - Søkere med slik utdanning stiller i utgangspunktet likt, selv om lengden av studiet/utdanningen varierer. b) Søkere uten slikt utdanning som nevnt under punkt a, kan tas opp på bakgrunn av dokumentert realkompetanse. Det gis tilleggspoeng for følgende utdanning/praksis: 2. Tilleggsutdanning utover minstekravet for opptak av økonomisk/administrativ karakter ved universitet/høgskole. Det gis 1 poeng pr ½ år for slik utdanning, maksimalt 8 poeng. 3. Praksis innen administrativt arbeid eller som leder, herunder lederverv som krever 50% stilling eller mer. Det gis 1 poeng pr ½ år for slik praksis, maksimalt 12 poeng. Det enkelte arbeidsforhold må være av minst ½ års varighet, og arbeidet må tilsvare ½ stilling eller mer. Rangering av søkere: De søkere som får flest poeng ved å summere punkt 2-3 tas opp. Det gis ikke særskilte poeng for slik utdanning som er nevnt i pkt 1. Dersom en søker tas inn og ikke fullfører utdanning etter punkt 1a, skal tilbudet om studieplass trekkes tilbake. Det kan i særskilte tilfeller dispenseres fra denne regelen. Der hvor to eller flere søkere stiller likt rangeres de etter alder, eldst foran yngst. Mål Studentene skal tilegne seg kunnskap om og utvikle analytiske ferdigheter for administrative oppgaver og prosesser og derved få økt sin forståelse for utfordringer i administrativt og ledende arbeid. Avhengig av valg av kurs skal studiet kvalifisere for organisasjonsutvikling, personalforvaltning og evt. økonomistyring særlig i offentlig forvaltning. 9

10 Innhold Studiet består av emner på 15 studiepoeng. Studenten må velge fire av emnene eller tre av emnene og bachelor/prosjektoppgave. Bachelor/prosjektoppgave er obligatorisk for alle som skal ta bachelorgrad. Arbeidsrett, 15 studiepoeng (Høst) Regnskap, budsjettering og resultatstyring, 15 studiepoeng (Høst) Organisasjonsutvikling og prosjektstyring, 15 studiepoeng (Høst) Ledelse og personalansvar, 15 studiepoeng (Vår) Bachelor/prosjektoppgave, 15 studiepoeng (Vår) Valgmuligheter utover kursene ovenfor er beskrevet under emnebeskrivelser for 3. studieår. Arbeidsmåter Studentenes ansvar for egen læring forutsetter aktiv deltakelse. I studiet blir det i tillegg til forelesninger benytter ulike studentaktive læringsformer som skriftlige oppgaver, gruppearbeid, muntlig fremføring, seminarer etc. Det blir tilrettelagt for nettbruk i undervisningen. Vurdering Generelle regler for eksamen er gitt i "Lov om universitet og høgskoler" og i "Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo". Studentene har plikt til å sette seg inn i disse reglene. I studiet benyttes ulike vurderingsformer. Vurderingsformene framgår av planen for de enkelte kurs. Ved flere kurs er det en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen at studentene har levert og fått godkjent en eller flere obligatoriske oppgaver (arbeidskrav). Som en del av opplegget for de enkelte kurs kan det bli gitt mer utfyllende informasjon om gjennomføringen av vurderinger/eksamen. Det blir brukt graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Det benyttes kun hele bokstavkarakterer. I vurderingen av praksis blir det gitt Bestått / Ikke bestått. Eksamen skal normalt besvares på norsk. Det vises i denne sammenheng til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, 25. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Bruk av ekstern sensor varierer mellom de ulike fagområdene i studiet. I arbeidsrett benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år. For øvrig brukes ekstern tilsynssensor. Tilsynssensor har ansvar for ekstern evaluering av vurderingsordningen og eksamensoppgaven, i forhold til emneplan og pensum. Tilsynssensor skal også vurdere eksamensoppgavens omfang og kvaliteten på kriteriene for bedømmelse av besvarelsen. I samfunnsfagene benyttes ekstern sensor til alle kurs hvert år, men den eksterne sensuren benyttes vanligvis til et uttrekk av besvarelsene og ved tvil om eksamen skal vurderes til bestått. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innefor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensor vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. 10

11 Studieplaner for bachelor i administrasjon og ledelse 1. studieår og årsstudium i politikk og forvaltning Forvaltningsrett 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg grunnleggende innsikt i og forståelse for juridisk metode. Studenten skal oppøve evnen til å se rettslige problemstillinger og drøfte og ta stilling til disse. Forvaltningsrett er rettsreglene om forvaltningsorganene og deres virksomhet. Med forvaltningsorganer menes organer for stat og kommune. Studentene skal tilegne seg innsikt i de alminnelige rettsreglene som gjelder for forvaltningsorganene. Det blir det lagt en hovedvekt på reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Det blir videre gitt en innføring i de ulovfestede prinsippene som også danner rettslige grunnlag for og begrensninger i forvaltningens kompetanse. Innhold A. Juridisk metode Rettskildeprinsippene Sentrale begreper, rettsapparatet rettssystematikk B. Forvaltningsrett Forvaltningsorganer og forvaltningsvirksomhet - Forvaltningsapparatet - Oppgaver Generelle hensyn, herunder: - Rettssikkerhet - Effektivitet Rettsgrunnlag og rettslige begrensninger - Grunnbegreper og hovedprinsipper - Kort om - legalitetsprinsippet - organisasjons- og instruksjonsmyndighet - delegasjon - forvaltningsskjønnet Forvaltningsloven - Virkeområde, grunnbegrepet - Inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt - Forhåndsvarsel, utredningsplikt, innsynsrett - Begrunnelse og underretning - Klage og omgjøring 11

12 Ugyldighet Erstatning Offentlighetsloven Personopplysningsloven Kontroll med forvaltningen Organisering og arbeidsmåter I emnet brukes studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, frivillige innleveringsoppgaver, muntlig fremføring og gruppeundervisning. I tillegg blir det holdt forelesninger. Vurdering Skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen er ukommenterte lover og forskrifter. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelsene. I forvaltningsrett, kommunal forvaltningsrett og arbeidsrett benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år, slik at det er ekstern sensur i ett av emnene hvert år. I de to øvrige årene brukes tilsynssensor. Pensum (med forbehold om mindre endringer) Bernt, Jan Fridthjof, Rasmussen, Ørnulf: Frihagens forvaltningsrett Bind I, Fagbokforlaget 2010, 2 utgave, ca 350 s Boe, Erik: Grunnleggende juridisk metode, kap. 1-21, 22.1, 23.0, 25-27, Universitetsforlaget 2010, 2 utgave Ca 150 s Lilleholt, Kåre (red): Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget, 2009: Innjord, Frode A s* Schartum, Dag W.: Lov om behandling av personopplysninger, Lov og Rett nr. 9, s * *= Materialet utdeles av faglærer 12

13 Offentlig politikk og administrasjon 20 studiepoeng Mål Studentene skal erverve innsikt i og kunne reflektere omkring politiske og administrative prosesser i Norge sammenlignet med andre land, og som rammebetingelser for det norske velferdssamfunnet. De skal tilegne seg kunnskap om politiske institusjoners virkemåte både lokalt, regionalt, nasjonalt og overnasjonalt, så vel som samspillet mellom nivåene. Videre skal de kunne reflektere omkring relasjonen mellom politikk og administrasjon samt hvordan offentlige organisasjoner utfordres av og fungerer i forhold til sine omgivelser. Studentene skal være i stand til å diskutere den utviklingen som finner sted og de utfordringer det norske politiske og administrative systemet står overfor. Innhold Politiske styreformer Det representative demokrati og den parlamentariske styringskjeden storting, regjering, forvaltning, borgere og valg Forholdet mellom politikk, administrasjon og fag Korporativisme og samstyring frivillige organisasjoner og næringslivet Lokaldemokrati og kommunal organisering Forholdet mellom stat og kommunesektor Åpenhet og media Det offentlige og innbyggerne som borgere, brukere og betalere Forvaltningspolitikk, reorganisering og moderniseringstiltak Utfordringer knyttet til særskilte tiltak, for eksempel fristilling, sammenslåing, resultatstyring, konkurranseutsetting, selskapsorganisering og nettverksstyring Korrupsjon og etiske spørsmål Utvikling og utfordringer innenfor særskilte politikkområder, for eksempel miljø, spesialisthelsetjeneste, NAV EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk Innføring i samfunnsvitenskapelig metode Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gis i form av forelesninger, plenumsdiskusjoner, og seminarer. Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentene i undervisningen, og det legges vekt på dialog. Studentene skal i løpet av emnet levere 2 skriftlige arbeidskrav: ett i gruppe på 3 studenter og ett individuelt, innen angitte tema. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering Vurderingen skjer i form av en skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler på 5 timer. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver (ca. 25 % av besvarelsene), som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. 13

14 Pensum Omkring 1650 sider. Bøker Christensen, Tom, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Ronnes Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utgave. Kapittel 1-11, ca 200 sider. Hanssen, Gro Sandkjær, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo Politikk og demokrati. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Hele boken. 310 sider. Heidar, Knut, Einar Berntzen og Elisabeth Bakke Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1-7, 13 og 14. ca 165 sider. Jacobsen, Dag Ingvar Perspektiver på kommune-norge en innføring i kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boken, 220 sider. Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 3. utgave. Oslo: Abstrakt forlag. Kapittel 1, 2, 4 (73-80), 10, Kapittel 12 ( ), 13 ( ) og 19. Ca. 80 sider. eller Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4. utgave. Oslo: Abstrakt forlag. Kapittel 1, 2, 4 (73-80), 18, Kapittel 20 ( ), 21 ( ) og 27. Ca. 80 sider. Rommetvedt, Hilmar Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske parlamentarismen. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boken. 120 sider. Artikler, bokkapitler mm. * Berg, Johannes og Tor Bjørklund Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter. I Jo Saglie (red.) Det nære demokratiet lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag. 19 sider. * Byrkjeflot, Haldor og Tore Grønlie Det regionale helseforetaket mellom velferdslokalisme og sentralstatlig styring. I Ståle Opedal og Inger Marie Stigen (red.) Helse-Norge i støpeskjeen. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel sider. * Christensen, Tom Staten og reformenes forunderlige verden. I Nytt Norsk Tidsskrift, (3): sider. * Dalland, Olav Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kapittel sider. * devibe, Ellen S Etikk: Mantra med mangfoldig mening - eller hvordan kan humlen fly? I Plan nr , ss sider * Dobel, J. Patrick Public Management as Ethics. I Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn jr. og Christopher Pollitt (red.) The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. 25 sider 14

15 * Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim Offentlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel sider. *Fimreite, Anne-Lise, Yngve Flo, Per Selle og Tommy Tranvik (2007): Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen. I Tidsskrift for samfunnsforskning, 48 (2): sider Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid Byråkrati og partnerskap hånd i hånd? Om samordningsutfordringer i NAV. Rokkansenteret, Notat nr sider. Tilgjengelig for nedlastning på: * Grimen, Harald Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 11, Ca. 50 sider. * Grund, Jan Sykehusledelse og helsepolitikk. Dilemmaenes tyranni. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4: Helse, fag, økonomi og politikk. 34 sider. *Hanssen, Gro Sandkjær, Signy Irene Vabo og Inger Marie Stigen Påvirkes politikernes representasjonsfunksjon av at informasjon om befolkningen digitaliseres? Erfaringer fra norske kommuner. I Kommunal Economi och Politik, 12: sider * Hernes, Thorgeir NAV - hvorfor og hvordan? I Thorgeir Hernes, Ingar Heum og Paal Haavorsen (red.) Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-norge. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 25 sider. * Hjellum, Torstein Politisk korrupsjon som demokratisk problem. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel sider * Jacobsen, Dag Ingvar Administrasjonens makt om forholdet mellom politikk og administrasjon. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 2 og sider. Narud, Hanne Marthe og Henry Valen Det norske Storting: Et folketing eller en samling politiske broilere? I Norsk statsvitenskapelig Tidsskrift (22): sider Narud, Hanne Marthe og Henry Valen Representasjonsideologier. I Hanne Marthe Narud og Henry Valen Demokrati og ansvar. Politisk representasjon i et flerpartisystem. Oslo: Damm forlag. Kapittel 2, 16 sider NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. Kapittel 2, 3 og 4. Tilgjengelig for nedlastning under Fornyings- og administrasjonsdepartementet, forsøk: 15 sider. * Reitan, Marit Den nye miljøpolitikken og de etablerte institusjonene. I Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring, red., Bernt Sofus Tranøy og Øyvind Østerud. 30 sider. * Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars Lokalt folkestyre AS. I Helgøy, Ingrid og Jacob Aars: Flernivåstyring og demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. 25 sider. * Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo Governance på norsk: samstyring som analytisk og empirisk fenomen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 24: sider. 15

16 * Thorsen, Dag Einar og Amund Lie Kva er nyliberalisme? I Nyliberalisme ideer og politisk virkelighet, red. Per Kristian Mydske, Dag Harald Claes og Amund Lie. Oslo: Universitetsforlaget. 18 sider. * Vabo, Signy Irene, Gro Sandkjær Hanssen og Jan Erling Klausen Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk erfaringer fra Norge. Politica, 36 (2): sider. * Pensumbidrag merket med stjerne kopieres og selges som kopisamling i Penelope bokhandel. 16

17 Kommunal forvaltningsrett 20 studiepoeng Kommunal forvaltningsrett er en videreføring av forvaltningsrett i semesteret før, og emnene har nære forbindelseslinjer. Forvaltningsretten er således inkludert også i kommunal forvaltningsrett og studentene kan bli prøvet i begge deler til eksamen. I det følgende er det som er nytt i forhold til forvaltningsretten beskrevet. Mål Studentene skal tilegne seg god forståelse for reglene om organisering av det kommunale og fylkeskommunale forvaltningsapparatet, kommunenes og fylkeskommunenes interne kompetansefordeling, beslutningsprosess og økonomiforvaltning, Studentene skal også ha oversikt over innholdet i den kommunale virksomheten. Studentene skal kunne fremstille og forstå lover som gir kommunen adgang til å styre aktiviteten i kommunen gjennom planer, tillatelser og forbud. Studentene skal også tilegne seg kunnskaper om og forståelse for rettsregler som gir borgerne viktige rettigheter og plikter. Det legges stor vekt på at studentene skal oppøve evnen til å se rettslige problemstillinger og drøfte og ta stilling til disse. Innhold Kommunenes og fylkeskommunenes kompetanse og oppgaver De politiske organene og det rettslige forholdet mellom dem Administrasjonen Saksbehandling i de politiske organene Den økonomiske forvaltningen Kommunale organisasjonsformer, herunder interkommunalt arbeid Planlegging og miljøvern Rettigheter etter særlovgivningen - helsetjenester - sosialtjenester - barneverntjenester - opplæring Skjønn, tillatelser, vilkår mv. Tilsyn og kontroll Etikk Organisering og arbeidsmåter Undervisningen foregår i andre semester av første studieår. I kurset brukes studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, muntlig fremføring, gruppearbeid og gruppeundervisning. I tillegg vil det bli holdt forelesninger. Fronter eller faglig nettside brukes i emnet. Studentene skal i løpet av 17

18 emnet skrive en utredning som inngår i den avsluttende vurderingen. Det blir gitt felles veiledning og gruppeveiledning i tilknytning til utredningen. Vurdering Utredning: Studentene skal individuelt eller i grupper på maksimum 3 personer skrive en utredning. Studentene velger selv tema innenfor den faglige rammen kursplanene i forvaltningsrett og kommunal forvaltningsrett setter. Utredningen skal være på maksimum 15 sider, forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg komme i tillegg. Den løpende teksten (brødteksten) skal være i 12 punkt Times New Roman med linjeavstand 1,5 (som forhåndsinnstilt i Word). Topp- og bunnmarger, samt sidemarger skal også være som forhåndsinnstilt i Word. Innlevering i slutten av annet semester. Fristen fastsettes som en del av eksamensplanleggingen. Utredningen teller 50 % av endelig karakter i emnet. Skriftlig skoleeksamen: Skoleeksamen er på 5 timer. Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen er Norges lover og andre ukommenterte samlinger og særtrykk av lover og forskrifter eller ubearbeidede utskrifter av det samme fra Lovdata. Skoleeksamen teller 50 % av endelig karakter i emnet. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Det gis separate karakterer i de to eksamensdelene som slås sammen. Ny eller utsatt eksamen tas i den/de delen(e) av eksamen som ikke er bestått. Ny utredning må være basert på nytt tema, eller på ny vinkling av tema i forhold til tidligere sensurert utredning. Den tidligere sensurerte utredningen skal i begge situasjoner vedlegges ny utredning. Intern sensor vurderer alle besvarelsene. I forvaltningsrett, kommunal forvaltningsrett og arbeidsrett benyttes ekstern sensor til sensur av alle besvarelsene hvert tredje år, slik at det er ekstern sensur i ett av emnene hvert år. I de to øvrige årene brukes tilsynssensor. Pensum Frydenberg, Bernt Kommunalrett. Oslo: Kommuneforlaget. Hele boken med unntak av kapittel 7-9, 240 sider. Bernt, Jan Fridthjof, Overå, Oddvar og Hove, Harald Kommunalrett, 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel I og II, ca 90 sider. *) Bernt, Jan Fridthjof Kommuneloven. Oslo: Gyldendal rettsdata. Kapittel 5(note (295) og note (320) til og med note (417)), 34 sider. *) Bugge, Hans Chr Lærebok i miljøforvaltningsrett,. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 5 punkt 5.7, 6 unntatt punkt og kapittel 7 punkt , ca. 85 sider Engelsrud, Gerd Etikk i kommunesektoren (notat). Oslo: HiO, 16 sider*) Grongstad, Lars Jus i skolehverdagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4-17 og 20-23, ca 90 sider Jahren, Gunnar Bygningsrett. (notat)oslo: HiO, 20 sider *) Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak Velferdsrett I. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 4 og 9, 69 sider. *) 18

19 Kjønstad, Asbjørn Rett til helsehjelp i Jussens Venner nr. 3-4, Oslo: Gyldendal Akademisk punkt 1, 3, og 8, 20 sider. *) Nygaard, Nils Erstatningsrett i Knophs oversikt over Norges Rett, 13. utg. Oslo: Universitetsforlaget 65 I (1-6), 4 sider *) Sletnes, Ingun Tiltakene i barnevernet (notat). Oslo: HiO, 34 sider.*) Sletnes Ingun (2009) Hva sier gjeldende rett om Fylkesmannens rolle og det kommunale selvstyret? (kapittel 3) i Tore Hansen, Marthe Indseth, Ingun Sletnes og Trond Tjerbo Fylkesmannen mellom lokalt selvstyre og statlig styring, Oslo: NIBR-rapport 2009:19 (40 sider). *) Til sammen ca. 742 sider I tillegg kommer pensum i emnet forvaltningsrett. Pensum merket med *) samles i kompendium Kommunal forvaltningsrett som selges i Penelope bokhandel. 19

20 Organisasjon og ledelse 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg generell organisasjonsteori og kunnskap om organisasjoners virkemåte, samt kritisk sans når det gjelder organisering som styringsvirkemiddel. De skal kunne reflektere rundt ledelsens rolle i en organisasjon, spesielt når det gjelder forutsetningene for bruk av ulike typer av styringsvirkemidler og effekter av disse. Studentene skal dessuten kunne diskutere det særegne ved organisering og ledelse i offentlig sektor. Innhold Begrepsavklaring: organisasjon, ledelse og styring Kjennetegn ved offentlige organisasjoner Mål og verdier Organisasjonsstruktur og organisasjonskultur Rekruttering, motivasjon, kommunikasjon og beslutningsprosesser Personaladministrasjon og personalansvar Omstilling, endring og læring Styringsvirkemidler og effekter Organisering og arbeidsmåter Emnet gjennomføres som forelesninger, gruppearbeid og seminarer. I seminarene legges det vekt på dialog mellom seminarledere og deltakere og deltakerne imellom. Arbeidskrav Studentene skal i løpet av kurset, i grupper på 3 personer, gi en presentasjon innen et angitt tema. Godkjent presentasjon er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering Vurderingen skjer i form av en skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler på 5 timer. Det benyttes graderte karakterer. Karakterskalaen går fra A til F. A er beste karakter, F er ikke bestått. Intern sensor vurderer alle besvarelser. Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver (ca. 25 % av besvarelsene), som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. Pensum Til sammen 818 sider. Bøker Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken, 200s. Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utgave. Oslo: Fagbokforlaget. Hele boken, 420s. 20

Årsstudium i politikk og forvaltning One Year Programme in Politics and Administration

Årsstudium i politikk og forvaltning One Year Programme in Politics and Administration Siste versjon 28. juli 2011 Studieplan Årsstudium i politikk og forvaltning One Year Programme in Politics and Administration (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse

Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse Studieplan for Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 1 INNLEDNING... 2 BACHELORSTUDIET I ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 MÅL... 3 INNHOLD

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Sist endret 17.03.2014 Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Description Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen

Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen Programplan for Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen (Management and organization in the labour movement) 60 studiepoeng Deltidsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Vedtatt

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Årsstudium i organisasjon og ledelse, studieåret 2011-2012 One Year Programme in Organisation and Management

Årsstudium i organisasjon og ledelse, studieåret 2011-2012 One Year Programme in Organisation and Management Siste versjon 08. august 2011 Studieplan Årsstudium i organisasjon og ledelse, studieåret 2011-2012 One Year Programme in Organisation and Management (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i organisasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, og tilbys som heltidsstudium over ett år. Bakgrunn

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Ledelse 1 Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer