Regionting 2015 SAKSPAPIR Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionting 2015 SAKSPAPIR Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015"

Transkript

1 Regionting 2015 SAKSPAPIR Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 5

2 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL Saksdokument til regionting 2015 i.h.t 6.4 i vedtektene. 6.4 Regiontingets dagsorden Regiontinget skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten 5. Valg av møteledelse 6. Valg av referenter 7. Valg av fullmaktskomité 8. Valg av redaksjonskomité 9. Valg av to protokollunderskrivere. b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i regiontingsperioden. c. Saker fremmet av regionstyret og korpsene. d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett. e. Valg av: 1. Styreleder 2. Nestleder 3. Fire til åtte styremedlemmer 4. Inntil fire varamedlemmer. 5. Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale kontrollkomiteen. Leder velges særskilt. 6. Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale valgkomiteen. Leder velges særskilt. Alle velges for to år. De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Side 2 av 5

3 SAK 1. KONSTITUERING 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Val av møteleiar 6. Val av fullmaktskomité 7. Val av to møtereferentar 8. Val av redaksjonskomité 9. Val av to protokollunderskrivarar 10. Godkjenning av forretningsordenen Oppdatert delegatliste vert delt ut på regiontinget Vedlegg: Innkalling Foretningsorden Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Innkallinga vert godkjende 2. Som fullmaktskomité velges: 3. Som møteleiar velges: 4. Som møtereferentar velges: 5. Som redaksjonskomité velges: 6. Som protokollunderskrivarar velges: 7. Delegatliste og fullmakter vert er godkjende 8. Foretningsorden vert godkjende Side 3 av 5

4 SAK 2. GODKJENNING AV ÅRSMELDINGAR FOR NMF NORDVEST 2013 OG 2014 Vedlegg: Årsmelding 2013 Årsmelding 2014 Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Regiontinget godkjenner Årsmelding for Regiontinget godkjenner Årsmelding for SAK 3. GODKJENNING AV REGNSKAP FOR NMF NORDVEST 2013 OG 2014 Vedlegg: Rekneskap 2013 Rekneskap 2014 Noter til regnskap 2013 Noter til regnskap 2014 Revisors beretning 2013 Revisors beretning ettersendes Regnskap signert balanse 2013 Regnskap signert balanse 2014 Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Regiontinget godkjenner revidert rekneskap for NMF Nordvest for Regionstyret godkjenner revidert rekneskap for NMF Nordvest for SAK 4. SAKAR FREMMA AV REGIONTSYRET OG MUSIKKORPSA Det er fremma ei sak frå Solevåg Skulekorps. Vedlegg: Sakdokument fremma av Solevåg Skolekorps datert : Gjennomføring av regionkonkurransar Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Konkurransestrukturen behaldast i regionen slik som i dag, med ein skulekorpskonkurranse i kvart fylke og ein felles vaksenkorpskonkurranse for regionen. 2. Som hovudregel skal skulekorpskonkurransane arrangeras på fast sted i kvart fylke frå Evaluering av ordninga vil skje på regiontinget Stad: Skodje, Gomerhuset (Møre og Romsdal) og Nordfjordeid, Operahuset (Sogn og Fjordane) 3. Ordninga med Teknisk arrangør vidareførast som i dag og justerast som ei følgje av punkt 2, (fast sted). Side 4 av 5

5 SAK 5. PLAN OG BUDSJETT FOR NESTE REGIONTINGPERIODE Vedlegg: Handlingsplan (Leggjast fram til orientering) Aktivitetsplan (NMF Nordvest sin aktivitetsplan leggjast fram til orientering) Budsjett 2015 og 2016 Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Handlingsplan tas til vitande og er retningsgivande for styrets arbeid. 2. Budsjett 2015 for NMF Nordvest tas til vitande 3. Budsjett 2016 for NMF Nordvest godkjennast som eit retningsgjevande rammebudsjett. Regionstyret gjer endeleg budsjettvedtak. SAK 6. VAL Vedlegg: Valkomiteen sitt framlegg til regiontinget Val av leiar 2. Val av nestleiar 3. Val av 4 styrerepresentantar 4. Val av 4 vararepresentantar 5. Val av valkomité 6. Val av kontrollkomité Side 5 av 5

6 Vedlegg sak 1: Konstituering - Innkalling - Foretningsorden Fylkeshuset 6404 Molde Tel: musikkorps.no

7 Til alle medlemskorps i Norges Musikkorps Forbund Region Nordvest Postadresse: NMF Nordvest Fylkeshuset 6404 Molde Tlf Org.nr Bankgiro: INNKALLING TIL REGIONTING NMF NORDVEST 2015 Regionstyret kallar inn til ordinært regionting i NMF Nordvest. Tinget finn stad på Nordfjord Hotell i Nordfjordeid søndag 12.april 2015 kl.13:00. Vi minner også om Nordvestkonferansen som vert gjennomført same stad laurdag 11.april og vert avslutta i forkant av regiontinget. NMF har som mål at minimum 20 % av dei tillitsvalte på alle nivå skal vere ungdom under 26 år. Vi oppfordrar derfor alle korps til å sende ungdomsrepresentantar. Saker som ønskes tatt opp må vere sendt regionkontoretinnan 1. februar Fullmaktsskjemaet skal vere underteikna og innehalde namn på delegater. Frist for å sende inn fullmaktsskjemaet er 20. mars Molde Nils-Gunnar Solli regionstyreleiar Ingrid Sofie Nygaard konst. dagleg leiar Side 1 av 3

8 REGIONTING FOR NMF NORDVEST 2015 Nordfjord Hotell Nordfjord, 12.april 2015 PÅMELDING- OG FULLMAKTSSKJEMA Korps:... Styreleiar:... Tlf. dagtid:... E-post:.... Sender følgjande delegater: (før på namn) NAMN: NAMN: Eg stadfestar at desse delegatane har fullmakt til å røyste for korpset på regiontinget i NMF Nordvest : underskrift av ansvarleg leiar (styreleiar) Send skjemaet snarast mogleg til NMF Nordvest, Fylkeshusa Molde E-post: Påmeldingsfrist: 20. mars 2015 Om du ikkje kan skanne/ sende skjemaet, send alle opplysningar i ein e-post og ta med originalskjemaet ved frammøte. Hugs underskrift av ansvarleg leiar for korpset. Side 2 av 3

9 Frå NMF sine vedtekter: 6 REGIONTING 6.1 Status Regiontinget er regionens øverste myndighet. 6.2 Regiontingperiode, innkalling og saker til regiontinget a. Ordinært regionting holdes annet hvert år, det året landsmøtet ikke avholdes, innen utgangen av april måned. b. Det innkalles til ekstraordinært regionting dersom regionstyret eller 1/3 av regionens korps krever det. c. Innkalling sendes ut minimum ti uker før ordinært og tre uker før ekstraordinært regionting. d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap, budsjett og saker til behandling på regiontinget, skal sendes korpsene senest tre uker før regiontinget. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på regiontinget gjennom korpsene Saker som ønskes behandlet på ordinært regionting, må være mottatt av regionen seks uker før regiontinget. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regiontinget. 6.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På regiontinget deltar representanter fra korps, regionstyret, medlemmer i den regionale kontrollkomité, lederen i den regionale valgkomité, observatører fra korpsene, og gjester invitert av regionstyret. En delegat kan kun representere ett korps. b. Korpsene møter med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. c. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Godkjente representanter fra korpsene. - Regionstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. d. Følgende har tale- og forslagsrett: Den regionale kontrollkomiteens medlemmer, den regionale valgkomiteens leder under valg. e. Følgende har talerett: - Representanter fra NMFs forbundsstyre og administrasjon - Regiontinget kan utover dette gi talerett til hvem det måtte ønske. f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 6.4 Regiontingets dagsorden Regiontinget skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten 5. Valg av møteledelse 6. Valg av referenter 7. Valg av fullmaktskomité 8. Valg av redaksjonskomité 9. Valg av to protokollunderskrivere. b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i regiontingsperioden. c. Saker fremmet av regionstyret og korpsene. d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett. e. Valg av: 1 Styreleder 2 Nestleder 3 Fire til åtte styremedlemmer 4 Inntil fire varamedlemmer. 5 Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale kontrollkomiteen. Leder velges særskilt. 6 Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale valgkomiteen. Leder velges særskilt. Alle velges for to år. De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Side 3 av 3

10 Forretningsorden 1. Møtet vert leia av møteleiar som vert vald av regiontinget. 2. Representantar som ønskjer ordet i diskusjonen, viser dette ved å gje teikn til møteleiar med nummerplata si. Møteleiaren opplyser namnet på talaren og samstundes kven som er neste talar. 3. Representantar som forlangar ordet til forretningsorden, vert gjevne høve til, utanom talarlista, å halde korte innlegg om sakshandsaming, røysteform, framlegg om strek, avgrensa taletid o.l. Til forretningsorden vert ingen gjeven ordet meir enn ein gong, og høgst to minut til kvar sak. Det er ikkje høve til å kommentere realitetane i vedkomande sak. 4. Om det er naudsynt med omsyn til møteavviklinga kan møteleiar foreslå avgrensa taletid. 5. Når det vert sett framlegg om strek, skal nye talarar få høve til å teikne seg på talarlista før det vert sett strek. 6. Framlegg skal leverast skriftleg til møteleiar og skal refererast munnleg av denne. Nytt framlegg kan ikkje takast opp etter at det er vedteke å setje strek. Framlegg utan samband med sakene på saklista kan ikkje handsamast. 7. Gyldig vedtak krev meir enn halvparten av dei avgjevne røystene. Fylkeshuset 6404 Molde Tel: musikkorps.no

11 Vedlegg sak 2: Godkjenning av årsmeldingar for NMF Nordvest 2013 og Årsmelding Årsmelding 2014 Fylkeshuset 6404 Molde Tel: musikkorps.no

12 Årsmelding 2013

13 Innhald Om NMF Nordvest... 3 Styre og komitear - vald i april Tilsette... 4 Kontorlokalar... 4 Møte og representasjon Styremøter, representasjonsoppdrag, kontaktmøter... 5 Nasjonale møte... 5 AU-møte... 5 Distriktsmøter... 5 Nordvestkonferansen... 6 Regionting... 7 Heidersteikn... 7 Deltaking i nasjonale konkurransar NM For skulekorps, janitsjar: NM for skulekorps, brass: NM Marsjering: NM Korpsdrill: NM for janitsjarkorps: NM for Brass band: Deltaking i Internasjonale konkurranser: EM Majorettes Lillehammer oktober Medlemsstatistikk Økonomi Fylkeskommunale tilskot Eigendelar PR/ kommunikasjon Aktivitet Sommarkurs Konkurransar Midtnorsk mesterskap i drill Nordvesten Møre og Romsdal Nordvesten Sogn og Fjordane Nordvesten vaksen Regionkorps Nordvest Ungdomskorps (NUK) Nordvest Ungdomsbrassband (NUB)... 17

14 Om NMF Nordvest Styre og komitear frå januar til april 2013 Leiar Nestleiar Nils-Gunnar Solli Anita Nøring Styremedlemmer Vararepresentantar: Kontrollkomité Kari R. Klokseth Grete Sjøhagen Nedrebø Knut Mikkelsen Rune Wold Oddgeir Øren Hilde Hoddevik Merete Kulset Janne Oppedal Berthel Pettersen leder Oddbjørn Øien Bodil Bjørlo Takle Beate-Christin E. Stentvedt, vara Valkomité Bernt Reed, leiar Erling Wåge Bjørn Ståle Sildnes Cecilie Aalberg, vara Side 3 av 18

15 Styre og komitear - vald i april 2013 Leiar: Nestleiar: Styremedlemmer: Vararepresentantar: Kontrollkomité: Nils-Gunnar Solli Anita Nøring Knut Mikkelsen Oddgeir Øren Grete Sjøhagen Nedrebø Kari Klokseth Caroline Bjørge Hilde Hoddevik Asbjørn Våge Amalie Bjørnhovd Berthel Pettersen leder Oddbjørn Øien Bodil Bjørlo Takle Beathe Christin Ekhall Stentvedt -vara Valkomité: Bernt Reed leder Bjørn Ståle Sildnes Liv Marit Menes Wenche Hals Kulset - vara Tilsette Lars Alver Krum, dagleg leiar, heilt eller delvis sjukemeldt fram til 1. juli 2013 Jørgen André Brecke, Vikar dagleg leiar t.o.m. 31. juli, ny stilling som musikkonsulent, fast, frå 1. august Marion Karin Røsandnes, musikkonsulent, slutta 1. mars Tor Åge Schunemann, organisasjonskonsulent og musikkonsulent, frå 4. januar til 30. april. Kontorlokalar NMF Nordvest held til i kontorlokalar i Sandvegen 4 i Molde, andre etasje, i kontorfellesskap med Møre og Romsdal Musikkråd. Side 4 av 18

16 Møte og representasjon Styremøter, representasjonsoppdrag, kontaktmøter Styret hadde 5 styremøte i Av disse var tre møte to-dagars styreseminar, eit møte var telefonmøte og eit møte var ein-dags møte. Første vara stiller fast i regionstyret. Det vart behandla 48 saker i regionstyret. Nasjonale møte Gardermoen 20. juni Nasjonal leiarsamling Gardermoen nov. Nasjonal leiarsamling Dei nasjonale leiarsamlingane består vanlegvis av forbundsstyret og styreleiarane, eventuelt nestleiarane, i regionane. Av og til er leiarmøta utvida med andre styrerepresentantar frå regionane. I tillegg vert det halde telefonmøte mellom president / visepresident og regionstyreleiarane. I 2013 vart det gjennomført følgjande telefonmøter: 11. mars 16. september 14. oktober AU-møte Det vart gjennomført følgjande AU-møte i 2013: 1.februar 16.februar 20.mars 18.juni Distriktsmøter Følgjande møte vart halde: Distriktsmøte Kristiansund, (Kari Klokseth og Nils-Gunnar Solli) Distriktsmøte Molde, (Nils-Gunnar Solli) Distriktsmøte Ålesund, (Anita Nøring) Distriktsmøte Nordfjordeid, (Knut Mikkelsen og Nils-Gunnar Solli) Distriktsmøte Sogndal, (Oddgeir Øren og Knut Mikkelsen) Distriktsmøte Førde, (Knut Mikkelsen og Grete Sjøhagen Nedrebø) Distriktsmøte Skodje, (Nils-Gunnar Solli) Side 5 av 18

17 Styret var og representert på desse ulike arenaane: Midtnorsk Mesterskap Drill, Averøya, 16. januar (Kari Klokseth) Nordvesten Møre og Romsdal, Skodje, 2. mars (Nils-Gunnar Solli og Anita Nøring) Nordvesten Sogn og Fjordane, Florø, 9. mars (Knut Mikkelsen) 30-års feiring av Hyllestad Musikklag,10. mars (Grete Sjøhagen Nedrebø) 90-års feiring av Fagforeningens Musikklag, 13. april (Grete Sjøhagen Nedrebø) Avslutning Gult sommarkurs, Nordfjordeid, (Caroline Bjørge) Avslutning Gult sommarkurs, Molde, 30.6 (Nils-Gunnar Soli) Avslutning Raudt sommarkurs, Nordfjordeid, 6.7 (Caroline Bjørge) Avslutning Raudt sommarkurs, Molde, 6.7 (Nils-Gunnar Solli) Avslutning Blåsvart kurs, Musikkveka, Nordfjordeid, 13.7.(Grete Sjøhagen Nedrebø) Avslutning Grått kurs, Ørsta (Nils-Gunnar Solli) Fylkeskulturkonferansen for Møre og Romsdal, Molde, (Nils-Gunnar Solli) Nordvestmeisterskapen for amatørkorps, Sjøholt,9. november (Nils-Gunnar Solli) Representasjon frå dei tilsette Dei tilsette i NMF Nordvest har vore til stades på alle konkurransearrangementa gjennom året, og deltek i forskjellig grad aktivt på sommarkursa. Særleg var Jørgen Brecke aktivt med på gjennomføringa av gult kurs i Molde. Tor Åge Schunemann deltok i staben på fleire av sommarkursa. Dagleg leiar Lars Alver Krum representerte regionen på Eid Musikklag sin 100-årsjubileumskonsert den 2. november. Nordvestkonferansen Det vart avhald Nordvestkonferanse i forbindelse med regiontinget på Rica Parken Hotell i Ålesund, med 21 deltakarar fordelt på 14 frå Sogn og Fjordane og 7 frå Møre og Romsdal. På grunn av utfordringar med været, var det enkelte av føredragshaldarane som ikkje rakk fram. Enkelte av føredraga vart derfor halde som videokonferanse. Nordvestkonferansen bestod av både en fag og ungdomskonferanse. Foredragshaldar og tema var: Suzette Paasche, Visjon og verdiar Erlend Veland Thorsen, Korpsdriftsportalen Ellen Neverdal, Bands Crossing Borders Tor Abild, Politisk arbeid i NMF og det enkelte korps Caroline Bjørge, Demokrati i NMF Per Einar Fon, Korps med suksess, noen fellesnemnarar? Ingolf Dragset, Dirigentens rolle og ansvar Edvin Øygar, Sponsing Side 6 av 18

18 Regionting Regiontinget 2013 vart avhald på Rica Parken Hotell i Ålesund 7. april. Det var 21 delegater tilstade frå totalt 13 korps. Heidersteikn I 2013 blei følgjande heidersteikn utdelt til medlemmar i NMF Nordvest: 20-års-medalje: Tildelt Aarhus Are O. Vardø Bymusikk 26.jan Hegglund Lise Brun Reipå Hornmusikk 20.apr Øren Svein Petter Årdalstangen Musikklag 9. feb. Lorentzen Anders Hyllestad Musikklag 10.mar Bredsdal Øyvind Hyllestad Musikklag 10.mar Østerbø Sigrunn Hyllestad Musikklag 10.mar Nygård Inger Ytre Nordfjord Brass 07.apr Pettersen Kåre Ytre Nordfjord Brass 07.apr Brede Linda Fagforeningens Musikklag 13.apr Sæle Anne-Kjersti Fagforeningens Musikklag 13.apr Øvrebø Inger Hageberg Bygstad Skule- og Hornmusikk 17.mai Barlund Åge Jan Jølster Musikklag 10.nov Støfring Ingunn Jølster Musikklag 10.nov Hestad Marianne Lien Jølster Musikklag 10.nov Årset Kari Anne Jølster Musikklag 10.nov Torbergsen Liv Marie Jølster Musikklag 10.nov Østenstad Marin Jølster Musikklag 10.nov 30-års-medalje: Tildelt Esbensen Tommy Vardø Bymusikk 26.jan Solheim Line Løvberg Skittenelv Musikkorps 17.mai Sørensen Terje Sulitjelma Musikkorps 17.mai Reffhaug Liv Nordbygda Skolekorps 17.mai Henanger Tor Årdalstangen Musikklag 9. feb. Husevåg Randi Ytre Nordfjord Brass 07.apr Solheim Kari Ytre Nordfjord Brass 07.apr Bjordal Terese Fagforeningens Musikklag 13.apr Carlsen Hroar Holm Fagforeningens Musikklag 13.apr Oma Kirsti Fagforeningens Musikklag 13.apr Oma Kjell-Olav Fagforeningens Musikklag 13.apr Rusken Ottar Bygstad Skule- og Hornmusikk 17.mai Sundet Astrid Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Wullum Kristine Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Ask Torbjørn Jølster Musikklag 10.nov Svidal Sølvi J. Jølster Musikklag 10.nov Øvrebø Solveig Jølster Musikklag 10.nov Mangersnes Are Jølster Musikklag 10.nov Side 7 av 18

19 Aasprang Anny Jølster Musikklag 10.nov Fjellkårstad Svein Jølster Musikklag 10.nov Mølmestad Eli Marie Jølster Musikklag 10.nov Hjelmeland Ingjerd Jølster Musikklag 10.nov 40-års-medalje: Tildelt Godtfredsen Håkon Sulitjelma Musikkorps 17.mai Romøren Atle Årdalstangen Musikklag 9. feb. Seim Arne Harry Årdalstangen Musikklag 9. feb. Seim Ivar Årdalstangen Musikklag 9. feb. Litzheim Johnny Fagforeningens Musikklag 13.apr Brevik Erling Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Grytnes Sverre Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Starheim Karsten Musikklaget ULF 15.nov Myrene Otto Musikklaget ULF 15.nov Flø Jan Kåre Musikklaget ULF 15.nov Saue Karl Jølster Musikklag 10.nov Mikkelsen Knut Jølster Musikklag 10.nov Dirigentmedalje Tildelt Frøyen Monica Kalvåg Skulemusikk 02.nov Anthun Arvid Jølster Musikklag 10.nov Fortjenestemedalje Tildelt Storø Eva Marie Harstad Janitsjar 27. jan. Porten Reidun Hyllestad Musikklag 10.mar Aamot Rolf NMF-Nordvest 07.apr Eide Didrik Gloppen Janitsjar 28.apr Myklebust Olav R. Gloppen Janitsjar 28.apr Mølmann Ole H. Gloppen Janitsjar 28.apr Evebø Margunn Gloppen Janitsjar 28.apr Heggem Nils Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Brevik Erling Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Eliassen Arve Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Grytnes Olav Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Side 8 av 18

20 Hedersdiplom 50 år Tildelt Hansen Per Asbjørn Årdalstangen Musikklag 9. feb. Øren Oddgeir Årdalstangen Musikklag 9. feb. Flø Oddbjørn Musikklaget ULF 15.nov Skodjevåg Eivind Musikklaget ULF 15.nov Barstad Kjell Musikklaget ULF 15.nov Hedersdiplom 55 år Tildelt Pettersen Herbert Fagforeningens Musikklag 13.apr Heggem Nils Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Eliassen Arve Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Eiken Terje Musikklaget ULF 15.nov Skodjevåg Gunnar Musikklaget ULF 15.nov Huse Lars Johan Aalesund Ungdomsmusikkorps 9. nov. Hedersdiplom 60 år Tildelt Aanes Asle Hermod Årdalstangen Musikklag 9. feb. Sagen Erling Fagforeningens Musikklag 13.apr Grytnes Olav Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Hedersdiplom 60 år Tildelt Sjøflot Fredrik Surnadal Hornmusikk 13.juni I tillegg er desse personane i Nordvest innehavar av NMF si høgste utmerking, Sølvtrompeten: Oddbjørn Øien, Langevåg Gunnstein Kvåle, Førde Berthel Pettersen, Ålesund Side 9 av 18

21 Hedersprisen «Årets» Prisar til Årets dirigent, Årets skulekorpsleiar og Årets miljøskapar, som blir tildelt i samarbeid med Norsk Tipping, vart delt ut på en egen høgtideleg konsert i Oslo konserthus 13. november Årets dirigent: Sigurd Grøv Skramsett Eidanger Pike og Guttekorps i Telemark Årets skulekorpsleiar: Harald Borge Skjold Skoles Musikkorps - Hordaland Årets talent: Mathias Matland Slagverkar i Eikanger Bjørsvik Musikklag Årets Miljøskapar, 8 prisar: Marius Hølen Bakken, Kringsjå Skolemusikk, NMF Hed/Opp Hanne Abelseth, Åsvang og Eberg Skolekorps, NMF Trøndelag Marlene Frøyen Vadøy, Kalvåg Skulemusikk; NMF Nordvest Karoline Langgåt Jøkling, Lillestrøm Skolekorps, NMF Øst Didrik Nygaard, Ulriken Janitsjar, NMF Hordaland Vegard Milde, Smørås Skolemusikk, NMF Hordaland Linn Margrethe Skarsholt, Sande og Mosserød Skolekorps, NMF Sør Emilie Hettervik Vågen, Jåtten skolekorps, NMF Rogaland Regionale nominasjonar: Årets dirigent: Helge Nordstrand, Brattvåg skulekorps Årets skulekorpsleiar: Bente Sørlie, Frei skolekorps Årets miljøskapar: Marlene Føyen Vadøy, Kalvåg Skulemusikk Deltaking i nasjonale konkurransar NM For skulekorps, janitsjar: Inga deltaking NM for skulekorps, brass: Inga deltaking NM Marsjering: Ikkje gjennomført Side 10 av 18

22 NM Korpsdrill: Spjelkavik Drill Drilldans duett junior: Elisabeth Magerholm og Annebeth Persson, 2. plass med 72,85 poeng Drill Dans duett junior: Tharand Josefine W. Hurlen og Amalie Bergsås, 3. plass med 71,45 poeng Drill Dans duett junior: Knutte Høidal og Tonje M. Å. Gjerde, 5. plass med 67,50 poeng Drill Dans duett senior: Malene Magerholm og Sara Bergtun, 7. plass med 61,35 poeng Traditional Majorettes Corps, junior, tropp, 2. plass, 71,6 poeng Exhibition Corps, junior: tropp, 1. plass med 75,80 poeng Drilldans tropp, junior 2. div.: 2. plass med 67,50 poeng Drilldans tropp, junior 3. div: 1. Plass, 70,55 poeng Solo X Strut, preteen: Cecilie Nygård, 5. plass med 64,20 poeng Solo X Strut, junior: Annebeth Persson, 8. Plass ned 69,70 poeng Drilldans solo, junior: Elisabeth Magerholm, 20. Plass med 63,75 poeng Bådalen Henda Utheim skolekorps Solo 2 Baton Junior: Marie Karlsen Dyrnes 7.plass med 65,75 poeng Drilldans Tropp Senior 2. Divisjon 3.plass med 61,70 poeng NM for janitsjarkorps: 3. divisjon Tresfjord Janitsjar, 4. plass med 93 poeng 4. divisjon Musikklaget Ulf, 3. Plass med 92 poeng Sykkylven Janitsjarorkester, 4. plass med 91 poeng 5. divisjon Musikklaget Brage, 2. plass med 95 poeng Musikkorpset TEMPO, 5. plass med 92 poeng Molde Janitsjar, 6. plass med 91 poeng Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps, 8. plass med 89 poeng Beste gruppe: Klarinettgruppa i Molde Janitsjar Side 11 av 18

23 NM for Brass band: Elitedivisjon Molde Brass Band, 9. plass med 88 poeng 1. divisjon Tomra Brass Band, 3. plass med 93 poeng Ørskog Brass, 11. plass med 83 poeng 2. divisjon Jølster Musikklag, 7. plass med 87 poeng 4. divisjon Flora-Bremanger Brassband, 1. plass med 96 poeng Frei Hornmusikk, 9. plass med 88,5 poeng Fræna Musikkorps, 12. plass med 86 poeng Florø Hornmusikk, 13. plass med 85 poeng Deltaking i Internasjonale konkurranser: EM Majorettes Lillehammer oktober 2013 Traditional Majorettes Corps Junior 1 Bulgaria 2 Kroatia 3 Tsjekkia 4 Norge (Spjelkavik Drill) 5 England Exhibition Corps Juvenile 1 Norge (Spjelkavik Drill) 2 Tsjekkia 3 Kroatia 4 Frankrike Side 12 av 18

24 Medlemsstatistikk Statistikk pr. region 2013 Totalt tal Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Øst NMF Hedmark og Oppland NMF Sør NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Nordvest NMF Trøndelag NMF NordNorge NMF Nordvest er NMF si nest største region både i medlemskorps og medlemstal. Pr hadde regionen medlemmer fordelt på 219 korps. Statistikk pr. region 2013 fordeling Skule-/generasjonskorps Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl Vaksenkorps Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl Totalt tal Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl NMF Nordvest har pr korps fordelt på 153 skule- og generasjonskorps og 70 amatørkorps. Side 13 av 18

25 Statistikk endring frå Skule-/generasjonskorps Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Nordvest NMF Nordvest Differanse Vaksenkorps Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Nordvest NMF Nordvest Differanse Totalt tal Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Nordvest NMF Nordvest Differanse Medlemsmassen til NMF Nordvest er på medlemmer pr Dette er ein nedgang på 128 medlemmar frå 2013, noko som utgjer ei nedgang på 1,7%. Økonomi Fylkeskommunale tilskot Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune fekk NMF Nordvest i 2013 kr ,- i tilskot til drift og ungdomskonferanse. I Møre og Romsdal Fylkeskommune ligg driftstilskot NMF Nordvest inne som fast øyremerka post på budsjettet. Summen vert indeksregulert kvart år. I 2013 var tilskotet på kr ,- Møre og Romsdal Fylkeskommune,gjennom Møremusikarordninga, bidrog med kr til instruktørar på sommarkurs. Eigendelar NMF Nordvest eig ein del slagverksutstyr, som er lagra hos og disponert av Nordfjordeid Skulekorps. Det finst diverre ingen detaljert oversikt over kva utstyr det er, og heller ingen rekneskapsverdi for instrumenta. NMF Nordvest har og eit notearkiv plassert i Molde, som nyttast til sommarkurs og regionkorps. Arkivet er delt i korpsnotar og ensemblenotar. Korpsarkivet har om lag 1100 titlar, og ensemblearkivet er på om lag 280 titlar. Side 14 av 18

26 PR/ kommunikasjon NMF Nordvest har eigne nettsider på Desse blir vedlikehalde både av regionen og av NMF sin nettredaktør sentralt i dei tilfelle dei har sakar som vedkjem regionen. Vi har også ei side på facebook Saman med e-post er dette hovudkanalane for kommunikasjon med medlemmane. Både av omsyn til miljøet og økonomi vert papirutsendingar sjeldan brukt. Aktivitet Aktivitetsoversikt for Januar Februar 16. Midtnorsk Mesterskap i Drill Averøya NUB/NUK Molde Mars Nordvesten Møre og Romsdal (Skulekorps) Skodje Nordvesten Sogn og Fjordane (Skulekorps + drill) Florø April Nordvestkonferansen og regionting Ålesund NUB/ NUK samling Ålesund 20. Tomra-Ørskog Festivalen Ørskog Mai Juni / Juli Gult samspillkurs Molde Gult samspillkurs Nordfjordeid Juli / August Rødt Samspillkurs Molde Rødt Samspillkurs Nordfjordeid Musikkveka i Eid Nordfjordeid Grått Samspillkurs Ørsta August 29.juli-4.aug Rødt utøverkurs drill Ørsta 29.juli-4.aug Instruktørkurs drill Ørsta Gult Sommerkurs drill Ørsta September NUB/NUK samling Nordfjordeid Oktober November 9. Nordvestmesterskapet for voksenkorps Skodje NUB/NUK samling Lavik Side 15 av 18

27 Sommarkurs NMF Nordvest arrangerte i 2013 sommarkurs på tre ulike stader: Nordfjordeid, Ørsta og Molde. Gult samspelkurs Molde Musikalsk leiar: Tor Åge Schunemann Deltakartal: juni Administrativ leiar: Anita Nøring 18 stk Raudt samspelkurs Molde Musikalsk leiar: Tor Åge Schunemann Deltakartal: juli Administrativ leiar: Jan Inge Tangen 26 stk Gult samspelkurs Nordfjordeid Musikalsk leiar: David Morton Deltakartal: juni Administrativ leiar: Line Talleraas Hansen 28 stk Raudt kurs Nordfjordeid Musikalsk leiar: Ingvild Rosenberg Deltakartal: juli Administrativ leiar Line Talleraas Hansen 57 stk BlåSvart kurs, Musikkveka, Nordfjordeid Musikalsk leiar: John Philip Hannevik juli Administrativ leiar: Line Talleraas Hansen Deltakartal: 72 Grått kurs/ samspelkurs for vaksne, Ørsta Musikalsk leiar: Eirik Gjerdevik Deltakartal: juli Administrativ leiar: Tor Åge Schunemann 50 stk I 2013 var det totalt 251 deltakarar på sommarkurs i regi av NMF Nordvest. Side 16 av 18

28 Konkurransar Midtnorsk mesterskap i drill Konkurransen vart som vanleg arrangert på Averøy, den 16. februar. Teknisk arrangør var Bådalen Henda Utheim Skolekorps. Dommarar var Line Tollefsen (hovuddommar), Hilde Høybakken, Gina Sørland og Anita Rosvoll. Bisittarar var Anne Marte Korsvik, Cecilie Kleiven, Julie Skotte Ferstad og Kathrin Dahle. Det var 59 startnummer i konkurransen Nordvesten Møre og Romsdal Nordvesten Møre og Romsdal ble arrangert på Skodje, 2. mars.7 korps deltok. Dommarar i korpskonkurransen: Rakel Hoem Rinde og Stein Åge Sørlie Nordvesten Sogn og Fjordane Nordvesten Sogn og Fjordane ble arrangert i Florø, 9. mars. Teknisk arrangør var Florø skoles musikkorps. Dommarar var Frode Rydland og Martin Hendriks i musikkonkurransen og Gro Synne Løvås (Hovuddommar) i drillkonkurransen. Det var påmeldt 12 korps i korpskonkurransen og 13 startnummer i drillkonkurransen. Nordvesten vaksen Nordvestmeisterskapen for vaksenkorps vart arrangert i Måløy den 29. oktober. Teknisk arrangør var Torskangerpoll Musikklag. Ni korps deltok. Dommarar var Morten Fagerjord og Trond Brenne. Regionkorps NMF Nordvest har to regionkorps: Nordvest Ungdomskorps (NUK) med janitsjarbesetning, og Nordvest Ungdomsbrassband (NUB). Nordvest Ungdomskorps (NUK) NUK hadde ved utgangen av medlemmar, og korpset hadde i 2013 fire øvingssamlingar. Dirigent for korpset var John Philip Hannevik. Nordvest Ungdomsbrassband (NUB) NUB hadde ved utgangen av medlemmar, og korpset hadde i 2013 fire samlingar, Dirigent for korpset var Sturle Berntsen. Side 17 av 18

29 Andre administrative oppgåver som løysast av NMF Nordvest Marion Røsandnes er nasjonal sakshandsamar for Instrumentfondet fram til 1. mars Jørgen Brecke er nasjonal sakshandsamar for Frifond. Molde Side 18 av 18

30 Årsmelding 2014

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2013 Protokoll Rica Parken Hotell Ålesund 07.april 2013 Regionting for NMF Nordvest Søndag 7. april 2013. Rica Parken Hotell Ålesund, MØTESTART KL. 13.00

Detaljer

Protokoll. Møte nr. 1/ 2012. Dato: 13.-15. april 2012 Sted: Nordfjord Hotell

Protokoll. Møte nr. 1/ 2012. Dato: 13.-15. april 2012 Sted: Nordfjord Hotell Møte nr. 1/ 2012 Dato: 13.-15. april 2012 Sted: Nordfjord Hotell Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Kari Klokseth, Oddgeir Øren og Hilde Hoddevik. Til stades frå administrasjonen:

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 5/2015 Dato: 5. 6.12. 2015 Sted: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Caroline Bjørge, Hilde Hoddevik, Knut Mikkelsen, Gry Sissel

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte 1/ 2017

Protokoll frå regionstyremøte 1/ 2017 Protokoll frå regionstyremøte 1/ 2017 Møte nr. 1/ 2017 Dato: 24.-26.02.2017 Sted: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Til stades frå styret: Gry Sissel Sagen, Caroline Bjørge, Nils-Gunnar Solli, Kari Klokseth,

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte 6/ 2016

Protokoll frå regionstyremøte 6/ 2016 Protokoll frå regionstyremøte 6/ 2016 Møte nr. 6/ 2016 Dato: 26. og 27. nov. 2016 Sted: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Til stades frå styret: Gry Sissel Sagen, Caroline Bjørge, Nils-Gunnar Solli, Knut

Detaljer

Tilstede Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Rune Wold, Knut Mikkelsen, Oddgeir Øren

Tilstede Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Rune Wold, Knut Mikkelsen, Oddgeir Øren Protokoll regionstyremøte Dato 26. mai 2011 Møte nr. 2/ 2011 Saker 5/ 2011 8/ 2011 Sted Telefonmøte Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Regionting 2017 SAKSPAPIR Scandic Parken, Ålesund, 23. april 2017

Regionting 2017 SAKSPAPIR Scandic Parken, Ålesund, 23. april 2017 Regionting 2017 SAKSPAPIR Scandic Parken, Ålesund, 23. april 2017 Side 1 av 6 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 23. april 2017 MØTESTART KL. 11:00 Saksdokument til regionting 2017 i h.t. 6.4 i vedtektene.

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund Midtnorsk Mesterskap 2017

Norges Musikkorps Forbund Midtnorsk Mesterskap 2017 ACCESSORIES CORPS Juvenile 1 Kristiansund Skolekorps 56 1 60,00 2,10 57,90 1 60,00 57,90 DRILLDANS DUETT Junior Advanced 1 Volda Skulekorps - Julijane Vasbotn Remmereit og Louise Bjørdal 41 2 50,00 7,60

Detaljer

Vedtekter for Solevåg skulekorps

Vedtekter for Solevåg skulekorps MØNSTERVEDTEKTER FOR SKULEKORPS Vedtekter for Solevåg skulekorps KVASNES / VEIBUST / SOLEVÅGSEIDE / LEIRVÅGEN / SUNDE / SOLAVÅGEN / BJØRKAVÅGEN / FURNESVIKANE INNHALD: 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

STARTLISTE NM KORPSDRILL 2017

STARTLISTE NM KORPSDRILL 2017 LØRDAG STARTLISTE NM KORPSDRILL 2017 Oppdatert 8/5 Pulje 1 08:30 TID START 08:30 37 08:34 38 DRILLDANS TROPP JUNIOR 3 Nærbø Tropp Water 08:38 39 08:42 40 DRILLDANS TROPP JUNIOR 3 08:46 41 08:50 42 DRILLDANS

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia EM Majorettes 2.-4. oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia Majorettes Traditional Majorettes Corps juvenile Florø Drill Traditional Majorettes Corps senior Grande Drilltropp Majorettes Exhibition Corps

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 12. juni 2009 i Kabelvåg 1. Sted: Musikkhuset i Kabelvåg 2. Tid: 2100-2230 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, Ruth Aandal-Herseth, Geir

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 4/2014 Tid: Kl 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL

NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL REGIONSTING, 26. april 2017 Sunnfjord Hotell, Førde Sak 1.1. Godkjenne de frammøtte representantane Tale-, forslags- og stemmerett: Regionstyret

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Førde rådhus, møterom Haukedalen i 4.etg Dato: 17.03.2016 Tid: Kl. 11:00-13:45 Faste representantar som møtte: Arne Leif Osland Arnhild

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund Nordvesten 2017

Norges Musikkorps Forbund Nordvesten 2017 SOLO 1 BATON senior beginner 1 Florø - Astrid Skorge Fisher 17 1 53,20 5,80 47,40 1 53,20 47,40 SOLO 2 BATON senior beginner 1 Florø -Emilie Hatlenes Endal 15 1 45,00 9,70 35,30 1 45,00 35,30 SOLO X STRUT

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Organisasjon tillitsvalde 2015

Organisasjon tillitsvalde 2015 Forstandarskap: Organisasjon tillitsvalde 2015 I = innskytarvalt T= tilsette O= offentleg valt EKB = Eigenkapitalbeviseigar-representantar Nordfjord 2012-2015 I Jørund Årdal, 6823 Sandane 2015 I Edvin

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS Godkjent av årsmøte 03.09.2012 Trer i kraft 03.09.2012 VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS 1 Organisasjon 1.1 Lye Skulekorps blei stifta den 29.09.1986, og er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

NMF Øst Regionting side 1

NMF Øst Regionting side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2017 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 23. april 2017 kl. 14.00 på Ullensaker Kulturhus på Jessheim

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NM-kvalifisering 2016

NM-kvalifisering 2016 SOLO 1 BATON PRETEEN (20 drillere) SKJÆRGÅRDS- H/O-MESTER- VINTER- ØSTLANDS- DRILL SKAPET POKALEN ET Amalie B. Pettersen (Manstad skolekorps) Celina Kallåk (Stathelle Drillkorps) Christine Eggen Skog (Horten

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL. REGIONSTING, 24. april Bufetat Skei. Side 1 av 5

REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL. REGIONSTING, 24. april Bufetat Skei. Side 1 av 5 REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL REGIONSTING, 24. april 2013 Bufetat Skei Side 1 av 5 Sak A. Godkjenne de frammøtte representantane Tale-, forslags- og stemmerett: Regionstyret Terje Steinar Vallestad

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter. for Bygstad Brass. Skipa 1960

Vedtekter. for Bygstad Brass. Skipa 1960 Vedtekter for Bygstad Brass Skipa 1960 Innhald 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøte 5 Styre 6 Medlemsmøte 7 Komitèar 8 Usemje og tvistar 9 Oppløysing og utmelding 10 Vedtekter og vedtektsendringar

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING Protokoll. Ekstraordinært Idrettskrinsting

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING Protokoll. Ekstraordinært Idrettskrinsting EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING 2016 Protokoll Ekstraordinært Idrettskrinsting Førde EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINS TING 2016 SAKLISTE Opning Helsingstalar 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenning av dei frammøtte

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde.

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde. Protokoll Møtenr 3/2016 Tid: Kl 17.30 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke,

Detaljer