Regionting 2015 SAKSPAPIR Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionting 2015 SAKSPAPIR Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015"

Transkript

1 Regionting 2015 SAKSPAPIR Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 5

2 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL Saksdokument til regionting 2015 i.h.t 6.4 i vedtektene. 6.4 Regiontingets dagsorden Regiontinget skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten 5. Valg av møteledelse 6. Valg av referenter 7. Valg av fullmaktskomité 8. Valg av redaksjonskomité 9. Valg av to protokollunderskrivere. b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i regiontingsperioden. c. Saker fremmet av regionstyret og korpsene. d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett. e. Valg av: 1. Styreleder 2. Nestleder 3. Fire til åtte styremedlemmer 4. Inntil fire varamedlemmer. 5. Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale kontrollkomiteen. Leder velges særskilt. 6. Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale valgkomiteen. Leder velges særskilt. Alle velges for to år. De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Side 2 av 5

3 SAK 1. KONSTITUERING 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Val av møteleiar 6. Val av fullmaktskomité 7. Val av to møtereferentar 8. Val av redaksjonskomité 9. Val av to protokollunderskrivarar 10. Godkjenning av forretningsordenen Oppdatert delegatliste vert delt ut på regiontinget Vedlegg: Innkalling Foretningsorden Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Innkallinga vert godkjende 2. Som fullmaktskomité velges: 3. Som møteleiar velges: 4. Som møtereferentar velges: 5. Som redaksjonskomité velges: 6. Som protokollunderskrivarar velges: 7. Delegatliste og fullmakter vert er godkjende 8. Foretningsorden vert godkjende Side 3 av 5

4 SAK 2. GODKJENNING AV ÅRSMELDINGAR FOR NMF NORDVEST 2013 OG 2014 Vedlegg: Årsmelding 2013 Årsmelding 2014 Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Regiontinget godkjenner Årsmelding for Regiontinget godkjenner Årsmelding for SAK 3. GODKJENNING AV REGNSKAP FOR NMF NORDVEST 2013 OG 2014 Vedlegg: Rekneskap 2013 Rekneskap 2014 Noter til regnskap 2013 Noter til regnskap 2014 Revisors beretning 2013 Revisors beretning ettersendes Regnskap signert balanse 2013 Regnskap signert balanse 2014 Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Regiontinget godkjenner revidert rekneskap for NMF Nordvest for Regionstyret godkjenner revidert rekneskap for NMF Nordvest for SAK 4. SAKAR FREMMA AV REGIONTSYRET OG MUSIKKORPSA Det er fremma ei sak frå Solevåg Skulekorps. Vedlegg: Sakdokument fremma av Solevåg Skolekorps datert : Gjennomføring av regionkonkurransar Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Konkurransestrukturen behaldast i regionen slik som i dag, med ein skulekorpskonkurranse i kvart fylke og ein felles vaksenkorpskonkurranse for regionen. 2. Som hovudregel skal skulekorpskonkurransane arrangeras på fast sted i kvart fylke frå Evaluering av ordninga vil skje på regiontinget Stad: Skodje, Gomerhuset (Møre og Romsdal) og Nordfjordeid, Operahuset (Sogn og Fjordane) 3. Ordninga med Teknisk arrangør vidareførast som i dag og justerast som ei følgje av punkt 2, (fast sted). Side 4 av 5

5 SAK 5. PLAN OG BUDSJETT FOR NESTE REGIONTINGPERIODE Vedlegg: Handlingsplan (Leggjast fram til orientering) Aktivitetsplan (NMF Nordvest sin aktivitetsplan leggjast fram til orientering) Budsjett 2015 og 2016 Regionstyret tilrår at regiontinget gjer slikt vedtak: 1. Handlingsplan tas til vitande og er retningsgivande for styrets arbeid. 2. Budsjett 2015 for NMF Nordvest tas til vitande 3. Budsjett 2016 for NMF Nordvest godkjennast som eit retningsgjevande rammebudsjett. Regionstyret gjer endeleg budsjettvedtak. SAK 6. VAL Vedlegg: Valkomiteen sitt framlegg til regiontinget Val av leiar 2. Val av nestleiar 3. Val av 4 styrerepresentantar 4. Val av 4 vararepresentantar 5. Val av valkomité 6. Val av kontrollkomité Side 5 av 5

6 Vedlegg sak 1: Konstituering - Innkalling - Foretningsorden Fylkeshuset 6404 Molde Tel: musikkorps.no

7 Til alle medlemskorps i Norges Musikkorps Forbund Region Nordvest Postadresse: NMF Nordvest Fylkeshuset 6404 Molde Tlf Org.nr Bankgiro: INNKALLING TIL REGIONTING NMF NORDVEST 2015 Regionstyret kallar inn til ordinært regionting i NMF Nordvest. Tinget finn stad på Nordfjord Hotell i Nordfjordeid søndag 12.april 2015 kl.13:00. Vi minner også om Nordvestkonferansen som vert gjennomført same stad laurdag 11.april og vert avslutta i forkant av regiontinget. NMF har som mål at minimum 20 % av dei tillitsvalte på alle nivå skal vere ungdom under 26 år. Vi oppfordrar derfor alle korps til å sende ungdomsrepresentantar. Saker som ønskes tatt opp må vere sendt regionkontoretinnan 1. februar Fullmaktsskjemaet skal vere underteikna og innehalde namn på delegater. Frist for å sende inn fullmaktsskjemaet er 20. mars Molde Nils-Gunnar Solli regionstyreleiar Ingrid Sofie Nygaard konst. dagleg leiar Side 1 av 3

8 REGIONTING FOR NMF NORDVEST 2015 Nordfjord Hotell Nordfjord, 12.april 2015 PÅMELDING- OG FULLMAKTSSKJEMA Korps:... Styreleiar:... Tlf. dagtid:... E-post:.... Sender følgjande delegater: (før på namn) NAMN: NAMN: Eg stadfestar at desse delegatane har fullmakt til å røyste for korpset på regiontinget i NMF Nordvest : underskrift av ansvarleg leiar (styreleiar) Send skjemaet snarast mogleg til NMF Nordvest, Fylkeshusa Molde E-post: Påmeldingsfrist: 20. mars 2015 Om du ikkje kan skanne/ sende skjemaet, send alle opplysningar i ein e-post og ta med originalskjemaet ved frammøte. Hugs underskrift av ansvarleg leiar for korpset. Side 2 av 3

9 Frå NMF sine vedtekter: 6 REGIONTING 6.1 Status Regiontinget er regionens øverste myndighet. 6.2 Regiontingperiode, innkalling og saker til regiontinget a. Ordinært regionting holdes annet hvert år, det året landsmøtet ikke avholdes, innen utgangen av april måned. b. Det innkalles til ekstraordinært regionting dersom regionstyret eller 1/3 av regionens korps krever det. c. Innkalling sendes ut minimum ti uker før ordinært og tre uker før ekstraordinært regionting. d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap, budsjett og saker til behandling på regiontinget, skal sendes korpsene senest tre uker før regiontinget. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på regiontinget gjennom korpsene Saker som ønskes behandlet på ordinært regionting, må være mottatt av regionen seks uker før regiontinget. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regiontinget. 6.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På regiontinget deltar representanter fra korps, regionstyret, medlemmer i den regionale kontrollkomité, lederen i den regionale valgkomité, observatører fra korpsene, og gjester invitert av regionstyret. En delegat kan kun representere ett korps. b. Korpsene møter med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. c. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Godkjente representanter fra korpsene. - Regionstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. d. Følgende har tale- og forslagsrett: Den regionale kontrollkomiteens medlemmer, den regionale valgkomiteens leder under valg. e. Følgende har talerett: - Representanter fra NMFs forbundsstyre og administrasjon - Regiontinget kan utover dette gi talerett til hvem det måtte ønske. f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 6.4 Regiontingets dagsorden Regiontinget skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten 5. Valg av møteledelse 6. Valg av referenter 7. Valg av fullmaktskomité 8. Valg av redaksjonskomité 9. Valg av to protokollunderskrivere. b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i regiontingsperioden. c. Saker fremmet av regionstyret og korpsene. d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett. e. Valg av: 1 Styreleder 2 Nestleder 3 Fire til åtte styremedlemmer 4 Inntil fire varamedlemmer. 5 Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale kontrollkomiteen. Leder velges særskilt. 6 Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale valgkomiteen. Leder velges særskilt. Alle velges for to år. De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Side 3 av 3

10 Forretningsorden 1. Møtet vert leia av møteleiar som vert vald av regiontinget. 2. Representantar som ønskjer ordet i diskusjonen, viser dette ved å gje teikn til møteleiar med nummerplata si. Møteleiaren opplyser namnet på talaren og samstundes kven som er neste talar. 3. Representantar som forlangar ordet til forretningsorden, vert gjevne høve til, utanom talarlista, å halde korte innlegg om sakshandsaming, røysteform, framlegg om strek, avgrensa taletid o.l. Til forretningsorden vert ingen gjeven ordet meir enn ein gong, og høgst to minut til kvar sak. Det er ikkje høve til å kommentere realitetane i vedkomande sak. 4. Om det er naudsynt med omsyn til møteavviklinga kan møteleiar foreslå avgrensa taletid. 5. Når det vert sett framlegg om strek, skal nye talarar få høve til å teikne seg på talarlista før det vert sett strek. 6. Framlegg skal leverast skriftleg til møteleiar og skal refererast munnleg av denne. Nytt framlegg kan ikkje takast opp etter at det er vedteke å setje strek. Framlegg utan samband med sakene på saklista kan ikkje handsamast. 7. Gyldig vedtak krev meir enn halvparten av dei avgjevne røystene. Fylkeshuset 6404 Molde Tel: musikkorps.no

11 Vedlegg sak 2: Godkjenning av årsmeldingar for NMF Nordvest 2013 og Årsmelding Årsmelding 2014 Fylkeshuset 6404 Molde Tel: musikkorps.no

12 Årsmelding 2013

13 Innhald Om NMF Nordvest... 3 Styre og komitear - vald i april Tilsette... 4 Kontorlokalar... 4 Møte og representasjon Styremøter, representasjonsoppdrag, kontaktmøter... 5 Nasjonale møte... 5 AU-møte... 5 Distriktsmøter... 5 Nordvestkonferansen... 6 Regionting... 7 Heidersteikn... 7 Deltaking i nasjonale konkurransar NM For skulekorps, janitsjar: NM for skulekorps, brass: NM Marsjering: NM Korpsdrill: NM for janitsjarkorps: NM for Brass band: Deltaking i Internasjonale konkurranser: EM Majorettes Lillehammer oktober Medlemsstatistikk Økonomi Fylkeskommunale tilskot Eigendelar PR/ kommunikasjon Aktivitet Sommarkurs Konkurransar Midtnorsk mesterskap i drill Nordvesten Møre og Romsdal Nordvesten Sogn og Fjordane Nordvesten vaksen Regionkorps Nordvest Ungdomskorps (NUK) Nordvest Ungdomsbrassband (NUB)... 17

14 Om NMF Nordvest Styre og komitear frå januar til april 2013 Leiar Nestleiar Nils-Gunnar Solli Anita Nøring Styremedlemmer Vararepresentantar: Kontrollkomité Kari R. Klokseth Grete Sjøhagen Nedrebø Knut Mikkelsen Rune Wold Oddgeir Øren Hilde Hoddevik Merete Kulset Janne Oppedal Berthel Pettersen leder Oddbjørn Øien Bodil Bjørlo Takle Beate-Christin E. Stentvedt, vara Valkomité Bernt Reed, leiar Erling Wåge Bjørn Ståle Sildnes Cecilie Aalberg, vara Side 3 av 18

15 Styre og komitear - vald i april 2013 Leiar: Nestleiar: Styremedlemmer: Vararepresentantar: Kontrollkomité: Nils-Gunnar Solli Anita Nøring Knut Mikkelsen Oddgeir Øren Grete Sjøhagen Nedrebø Kari Klokseth Caroline Bjørge Hilde Hoddevik Asbjørn Våge Amalie Bjørnhovd Berthel Pettersen leder Oddbjørn Øien Bodil Bjørlo Takle Beathe Christin Ekhall Stentvedt -vara Valkomité: Bernt Reed leder Bjørn Ståle Sildnes Liv Marit Menes Wenche Hals Kulset - vara Tilsette Lars Alver Krum, dagleg leiar, heilt eller delvis sjukemeldt fram til 1. juli 2013 Jørgen André Brecke, Vikar dagleg leiar t.o.m. 31. juli, ny stilling som musikkonsulent, fast, frå 1. august Marion Karin Røsandnes, musikkonsulent, slutta 1. mars Tor Åge Schunemann, organisasjonskonsulent og musikkonsulent, frå 4. januar til 30. april. Kontorlokalar NMF Nordvest held til i kontorlokalar i Sandvegen 4 i Molde, andre etasje, i kontorfellesskap med Møre og Romsdal Musikkråd. Side 4 av 18

16 Møte og representasjon Styremøter, representasjonsoppdrag, kontaktmøter Styret hadde 5 styremøte i Av disse var tre møte to-dagars styreseminar, eit møte var telefonmøte og eit møte var ein-dags møte. Første vara stiller fast i regionstyret. Det vart behandla 48 saker i regionstyret. Nasjonale møte Gardermoen 20. juni Nasjonal leiarsamling Gardermoen nov. Nasjonal leiarsamling Dei nasjonale leiarsamlingane består vanlegvis av forbundsstyret og styreleiarane, eventuelt nestleiarane, i regionane. Av og til er leiarmøta utvida med andre styrerepresentantar frå regionane. I tillegg vert det halde telefonmøte mellom president / visepresident og regionstyreleiarane. I 2013 vart det gjennomført følgjande telefonmøter: 11. mars 16. september 14. oktober AU-møte Det vart gjennomført følgjande AU-møte i 2013: 1.februar 16.februar 20.mars 18.juni Distriktsmøter Følgjande møte vart halde: Distriktsmøte Kristiansund, (Kari Klokseth og Nils-Gunnar Solli) Distriktsmøte Molde, (Nils-Gunnar Solli) Distriktsmøte Ålesund, (Anita Nøring) Distriktsmøte Nordfjordeid, (Knut Mikkelsen og Nils-Gunnar Solli) Distriktsmøte Sogndal, (Oddgeir Øren og Knut Mikkelsen) Distriktsmøte Førde, (Knut Mikkelsen og Grete Sjøhagen Nedrebø) Distriktsmøte Skodje, (Nils-Gunnar Solli) Side 5 av 18

17 Styret var og representert på desse ulike arenaane: Midtnorsk Mesterskap Drill, Averøya, 16. januar (Kari Klokseth) Nordvesten Møre og Romsdal, Skodje, 2. mars (Nils-Gunnar Solli og Anita Nøring) Nordvesten Sogn og Fjordane, Florø, 9. mars (Knut Mikkelsen) 30-års feiring av Hyllestad Musikklag,10. mars (Grete Sjøhagen Nedrebø) 90-års feiring av Fagforeningens Musikklag, 13. april (Grete Sjøhagen Nedrebø) Avslutning Gult sommarkurs, Nordfjordeid, (Caroline Bjørge) Avslutning Gult sommarkurs, Molde, 30.6 (Nils-Gunnar Soli) Avslutning Raudt sommarkurs, Nordfjordeid, 6.7 (Caroline Bjørge) Avslutning Raudt sommarkurs, Molde, 6.7 (Nils-Gunnar Solli) Avslutning Blåsvart kurs, Musikkveka, Nordfjordeid, 13.7.(Grete Sjøhagen Nedrebø) Avslutning Grått kurs, Ørsta (Nils-Gunnar Solli) Fylkeskulturkonferansen for Møre og Romsdal, Molde, (Nils-Gunnar Solli) Nordvestmeisterskapen for amatørkorps, Sjøholt,9. november (Nils-Gunnar Solli) Representasjon frå dei tilsette Dei tilsette i NMF Nordvest har vore til stades på alle konkurransearrangementa gjennom året, og deltek i forskjellig grad aktivt på sommarkursa. Særleg var Jørgen Brecke aktivt med på gjennomføringa av gult kurs i Molde. Tor Åge Schunemann deltok i staben på fleire av sommarkursa. Dagleg leiar Lars Alver Krum representerte regionen på Eid Musikklag sin 100-årsjubileumskonsert den 2. november. Nordvestkonferansen Det vart avhald Nordvestkonferanse i forbindelse med regiontinget på Rica Parken Hotell i Ålesund, med 21 deltakarar fordelt på 14 frå Sogn og Fjordane og 7 frå Møre og Romsdal. På grunn av utfordringar med været, var det enkelte av føredragshaldarane som ikkje rakk fram. Enkelte av føredraga vart derfor halde som videokonferanse. Nordvestkonferansen bestod av både en fag og ungdomskonferanse. Foredragshaldar og tema var: Suzette Paasche, Visjon og verdiar Erlend Veland Thorsen, Korpsdriftsportalen Ellen Neverdal, Bands Crossing Borders Tor Abild, Politisk arbeid i NMF og det enkelte korps Caroline Bjørge, Demokrati i NMF Per Einar Fon, Korps med suksess, noen fellesnemnarar? Ingolf Dragset, Dirigentens rolle og ansvar Edvin Øygar, Sponsing Side 6 av 18

18 Regionting Regiontinget 2013 vart avhald på Rica Parken Hotell i Ålesund 7. april. Det var 21 delegater tilstade frå totalt 13 korps. Heidersteikn I 2013 blei følgjande heidersteikn utdelt til medlemmar i NMF Nordvest: 20-års-medalje: Tildelt Aarhus Are O. Vardø Bymusikk 26.jan Hegglund Lise Brun Reipå Hornmusikk 20.apr Øren Svein Petter Årdalstangen Musikklag 9. feb. Lorentzen Anders Hyllestad Musikklag 10.mar Bredsdal Øyvind Hyllestad Musikklag 10.mar Østerbø Sigrunn Hyllestad Musikklag 10.mar Nygård Inger Ytre Nordfjord Brass 07.apr Pettersen Kåre Ytre Nordfjord Brass 07.apr Brede Linda Fagforeningens Musikklag 13.apr Sæle Anne-Kjersti Fagforeningens Musikklag 13.apr Øvrebø Inger Hageberg Bygstad Skule- og Hornmusikk 17.mai Barlund Åge Jan Jølster Musikklag 10.nov Støfring Ingunn Jølster Musikklag 10.nov Hestad Marianne Lien Jølster Musikklag 10.nov Årset Kari Anne Jølster Musikklag 10.nov Torbergsen Liv Marie Jølster Musikklag 10.nov Østenstad Marin Jølster Musikklag 10.nov 30-års-medalje: Tildelt Esbensen Tommy Vardø Bymusikk 26.jan Solheim Line Løvberg Skittenelv Musikkorps 17.mai Sørensen Terje Sulitjelma Musikkorps 17.mai Reffhaug Liv Nordbygda Skolekorps 17.mai Henanger Tor Årdalstangen Musikklag 9. feb. Husevåg Randi Ytre Nordfjord Brass 07.apr Solheim Kari Ytre Nordfjord Brass 07.apr Bjordal Terese Fagforeningens Musikklag 13.apr Carlsen Hroar Holm Fagforeningens Musikklag 13.apr Oma Kirsti Fagforeningens Musikklag 13.apr Oma Kjell-Olav Fagforeningens Musikklag 13.apr Rusken Ottar Bygstad Skule- og Hornmusikk 17.mai Sundet Astrid Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Wullum Kristine Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Ask Torbjørn Jølster Musikklag 10.nov Svidal Sølvi J. Jølster Musikklag 10.nov Øvrebø Solveig Jølster Musikklag 10.nov Mangersnes Are Jølster Musikklag 10.nov Side 7 av 18

19 Aasprang Anny Jølster Musikklag 10.nov Fjellkårstad Svein Jølster Musikklag 10.nov Mølmestad Eli Marie Jølster Musikklag 10.nov Hjelmeland Ingjerd Jølster Musikklag 10.nov 40-års-medalje: Tildelt Godtfredsen Håkon Sulitjelma Musikkorps 17.mai Romøren Atle Årdalstangen Musikklag 9. feb. Seim Arne Harry Årdalstangen Musikklag 9. feb. Seim Ivar Årdalstangen Musikklag 9. feb. Litzheim Johnny Fagforeningens Musikklag 13.apr Brevik Erling Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Grytnes Sverre Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Starheim Karsten Musikklaget ULF 15.nov Myrene Otto Musikklaget ULF 15.nov Flø Jan Kåre Musikklaget ULF 15.nov Saue Karl Jølster Musikklag 10.nov Mikkelsen Knut Jølster Musikklag 10.nov Dirigentmedalje Tildelt Frøyen Monica Kalvåg Skulemusikk 02.nov Anthun Arvid Jølster Musikklag 10.nov Fortjenestemedalje Tildelt Storø Eva Marie Harstad Janitsjar 27. jan. Porten Reidun Hyllestad Musikklag 10.mar Aamot Rolf NMF-Nordvest 07.apr Eide Didrik Gloppen Janitsjar 28.apr Myklebust Olav R. Gloppen Janitsjar 28.apr Mølmann Ole H. Gloppen Janitsjar 28.apr Evebø Margunn Gloppen Janitsjar 28.apr Heggem Nils Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Brevik Erling Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Eliassen Arve Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Grytnes Olav Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Side 8 av 18

20 Hedersdiplom 50 år Tildelt Hansen Per Asbjørn Årdalstangen Musikklag 9. feb. Øren Oddgeir Årdalstangen Musikklag 9. feb. Flø Oddbjørn Musikklaget ULF 15.nov Skodjevåg Eivind Musikklaget ULF 15.nov Barstad Kjell Musikklaget ULF 15.nov Hedersdiplom 55 år Tildelt Pettersen Herbert Fagforeningens Musikklag 13.apr Heggem Nils Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Eliassen Arve Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Eiken Terje Musikklaget ULF 15.nov Skodjevåg Gunnar Musikklaget ULF 15.nov Huse Lars Johan Aalesund Ungdomsmusikkorps 9. nov. Hedersdiplom 60 år Tildelt Aanes Asle Hermod Årdalstangen Musikklag 9. feb. Sagen Erling Fagforeningens Musikklag 13.apr Grytnes Olav Ynglingeforeningens Musikkorps 17.mai Hedersdiplom 60 år Tildelt Sjøflot Fredrik Surnadal Hornmusikk 13.juni I tillegg er desse personane i Nordvest innehavar av NMF si høgste utmerking, Sølvtrompeten: Oddbjørn Øien, Langevåg Gunnstein Kvåle, Førde Berthel Pettersen, Ålesund Side 9 av 18

21 Hedersprisen «Årets» Prisar til Årets dirigent, Årets skulekorpsleiar og Årets miljøskapar, som blir tildelt i samarbeid med Norsk Tipping, vart delt ut på en egen høgtideleg konsert i Oslo konserthus 13. november Årets dirigent: Sigurd Grøv Skramsett Eidanger Pike og Guttekorps i Telemark Årets skulekorpsleiar: Harald Borge Skjold Skoles Musikkorps - Hordaland Årets talent: Mathias Matland Slagverkar i Eikanger Bjørsvik Musikklag Årets Miljøskapar, 8 prisar: Marius Hølen Bakken, Kringsjå Skolemusikk, NMF Hed/Opp Hanne Abelseth, Åsvang og Eberg Skolekorps, NMF Trøndelag Marlene Frøyen Vadøy, Kalvåg Skulemusikk; NMF Nordvest Karoline Langgåt Jøkling, Lillestrøm Skolekorps, NMF Øst Didrik Nygaard, Ulriken Janitsjar, NMF Hordaland Vegard Milde, Smørås Skolemusikk, NMF Hordaland Linn Margrethe Skarsholt, Sande og Mosserød Skolekorps, NMF Sør Emilie Hettervik Vågen, Jåtten skolekorps, NMF Rogaland Regionale nominasjonar: Årets dirigent: Helge Nordstrand, Brattvåg skulekorps Årets skulekorpsleiar: Bente Sørlie, Frei skolekorps Årets miljøskapar: Marlene Føyen Vadøy, Kalvåg Skulemusikk Deltaking i nasjonale konkurransar NM For skulekorps, janitsjar: Inga deltaking NM for skulekorps, brass: Inga deltaking NM Marsjering: Ikkje gjennomført Side 10 av 18

22 NM Korpsdrill: Spjelkavik Drill Drilldans duett junior: Elisabeth Magerholm og Annebeth Persson, 2. plass med 72,85 poeng Drill Dans duett junior: Tharand Josefine W. Hurlen og Amalie Bergsås, 3. plass med 71,45 poeng Drill Dans duett junior: Knutte Høidal og Tonje M. Å. Gjerde, 5. plass med 67,50 poeng Drill Dans duett senior: Malene Magerholm og Sara Bergtun, 7. plass med 61,35 poeng Traditional Majorettes Corps, junior, tropp, 2. plass, 71,6 poeng Exhibition Corps, junior: tropp, 1. plass med 75,80 poeng Drilldans tropp, junior 2. div.: 2. plass med 67,50 poeng Drilldans tropp, junior 3. div: 1. Plass, 70,55 poeng Solo X Strut, preteen: Cecilie Nygård, 5. plass med 64,20 poeng Solo X Strut, junior: Annebeth Persson, 8. Plass ned 69,70 poeng Drilldans solo, junior: Elisabeth Magerholm, 20. Plass med 63,75 poeng Bådalen Henda Utheim skolekorps Solo 2 Baton Junior: Marie Karlsen Dyrnes 7.plass med 65,75 poeng Drilldans Tropp Senior 2. Divisjon 3.plass med 61,70 poeng NM for janitsjarkorps: 3. divisjon Tresfjord Janitsjar, 4. plass med 93 poeng 4. divisjon Musikklaget Ulf, 3. Plass med 92 poeng Sykkylven Janitsjarorkester, 4. plass med 91 poeng 5. divisjon Musikklaget Brage, 2. plass med 95 poeng Musikkorpset TEMPO, 5. plass med 92 poeng Molde Janitsjar, 6. plass med 91 poeng Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps, 8. plass med 89 poeng Beste gruppe: Klarinettgruppa i Molde Janitsjar Side 11 av 18

23 NM for Brass band: Elitedivisjon Molde Brass Band, 9. plass med 88 poeng 1. divisjon Tomra Brass Band, 3. plass med 93 poeng Ørskog Brass, 11. plass med 83 poeng 2. divisjon Jølster Musikklag, 7. plass med 87 poeng 4. divisjon Flora-Bremanger Brassband, 1. plass med 96 poeng Frei Hornmusikk, 9. plass med 88,5 poeng Fræna Musikkorps, 12. plass med 86 poeng Florø Hornmusikk, 13. plass med 85 poeng Deltaking i Internasjonale konkurranser: EM Majorettes Lillehammer oktober 2013 Traditional Majorettes Corps Junior 1 Bulgaria 2 Kroatia 3 Tsjekkia 4 Norge (Spjelkavik Drill) 5 England Exhibition Corps Juvenile 1 Norge (Spjelkavik Drill) 2 Tsjekkia 3 Kroatia 4 Frankrike Side 12 av 18

24 Medlemsstatistikk Statistikk pr. region 2013 Totalt tal Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Øst NMF Hedmark og Oppland NMF Sør NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Nordvest NMF Trøndelag NMF NordNorge NMF Nordvest er NMF si nest største region både i medlemskorps og medlemstal. Pr hadde regionen medlemmer fordelt på 219 korps. Statistikk pr. region 2013 fordeling Skule-/generasjonskorps Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl Vaksenkorps Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl Totalt tal Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl NMF Nordvest har pr korps fordelt på 153 skule- og generasjonskorps og 70 amatørkorps. Side 13 av 18

25 Statistikk endring frå Skule-/generasjonskorps Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Nordvest NMF Nordvest Differanse Vaksenkorps Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Nordvest NMF Nordvest Differanse Totalt tal Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Nordvest NMF Nordvest Differanse Medlemsmassen til NMF Nordvest er på medlemmer pr Dette er ein nedgang på 128 medlemmar frå 2013, noko som utgjer ei nedgang på 1,7%. Økonomi Fylkeskommunale tilskot Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune fekk NMF Nordvest i 2013 kr ,- i tilskot til drift og ungdomskonferanse. I Møre og Romsdal Fylkeskommune ligg driftstilskot NMF Nordvest inne som fast øyremerka post på budsjettet. Summen vert indeksregulert kvart år. I 2013 var tilskotet på kr ,- Møre og Romsdal Fylkeskommune,gjennom Møremusikarordninga, bidrog med kr til instruktørar på sommarkurs. Eigendelar NMF Nordvest eig ein del slagverksutstyr, som er lagra hos og disponert av Nordfjordeid Skulekorps. Det finst diverre ingen detaljert oversikt over kva utstyr det er, og heller ingen rekneskapsverdi for instrumenta. NMF Nordvest har og eit notearkiv plassert i Molde, som nyttast til sommarkurs og regionkorps. Arkivet er delt i korpsnotar og ensemblenotar. Korpsarkivet har om lag 1100 titlar, og ensemblearkivet er på om lag 280 titlar. Side 14 av 18

26 PR/ kommunikasjon NMF Nordvest har eigne nettsider på Desse blir vedlikehalde både av regionen og av NMF sin nettredaktør sentralt i dei tilfelle dei har sakar som vedkjem regionen. Vi har også ei side på facebook Saman med e-post er dette hovudkanalane for kommunikasjon med medlemmane. Både av omsyn til miljøet og økonomi vert papirutsendingar sjeldan brukt. Aktivitet Aktivitetsoversikt for Januar Februar 16. Midtnorsk Mesterskap i Drill Averøya NUB/NUK Molde Mars Nordvesten Møre og Romsdal (Skulekorps) Skodje Nordvesten Sogn og Fjordane (Skulekorps + drill) Florø April Nordvestkonferansen og regionting Ålesund NUB/ NUK samling Ålesund 20. Tomra-Ørskog Festivalen Ørskog Mai Juni / Juli Gult samspillkurs Molde Gult samspillkurs Nordfjordeid Juli / August Rødt Samspillkurs Molde Rødt Samspillkurs Nordfjordeid Musikkveka i Eid Nordfjordeid Grått Samspillkurs Ørsta August 29.juli-4.aug Rødt utøverkurs drill Ørsta 29.juli-4.aug Instruktørkurs drill Ørsta Gult Sommerkurs drill Ørsta September NUB/NUK samling Nordfjordeid Oktober November 9. Nordvestmesterskapet for voksenkorps Skodje NUB/NUK samling Lavik Side 15 av 18

27 Sommarkurs NMF Nordvest arrangerte i 2013 sommarkurs på tre ulike stader: Nordfjordeid, Ørsta og Molde. Gult samspelkurs Molde Musikalsk leiar: Tor Åge Schunemann Deltakartal: juni Administrativ leiar: Anita Nøring 18 stk Raudt samspelkurs Molde Musikalsk leiar: Tor Åge Schunemann Deltakartal: juli Administrativ leiar: Jan Inge Tangen 26 stk Gult samspelkurs Nordfjordeid Musikalsk leiar: David Morton Deltakartal: juni Administrativ leiar: Line Talleraas Hansen 28 stk Raudt kurs Nordfjordeid Musikalsk leiar: Ingvild Rosenberg Deltakartal: juli Administrativ leiar Line Talleraas Hansen 57 stk BlåSvart kurs, Musikkveka, Nordfjordeid Musikalsk leiar: John Philip Hannevik juli Administrativ leiar: Line Talleraas Hansen Deltakartal: 72 Grått kurs/ samspelkurs for vaksne, Ørsta Musikalsk leiar: Eirik Gjerdevik Deltakartal: juli Administrativ leiar: Tor Åge Schunemann 50 stk I 2013 var det totalt 251 deltakarar på sommarkurs i regi av NMF Nordvest. Side 16 av 18

28 Konkurransar Midtnorsk mesterskap i drill Konkurransen vart som vanleg arrangert på Averøy, den 16. februar. Teknisk arrangør var Bådalen Henda Utheim Skolekorps. Dommarar var Line Tollefsen (hovuddommar), Hilde Høybakken, Gina Sørland og Anita Rosvoll. Bisittarar var Anne Marte Korsvik, Cecilie Kleiven, Julie Skotte Ferstad og Kathrin Dahle. Det var 59 startnummer i konkurransen Nordvesten Møre og Romsdal Nordvesten Møre og Romsdal ble arrangert på Skodje, 2. mars.7 korps deltok. Dommarar i korpskonkurransen: Rakel Hoem Rinde og Stein Åge Sørlie Nordvesten Sogn og Fjordane Nordvesten Sogn og Fjordane ble arrangert i Florø, 9. mars. Teknisk arrangør var Florø skoles musikkorps. Dommarar var Frode Rydland og Martin Hendriks i musikkonkurransen og Gro Synne Løvås (Hovuddommar) i drillkonkurransen. Det var påmeldt 12 korps i korpskonkurransen og 13 startnummer i drillkonkurransen. Nordvesten vaksen Nordvestmeisterskapen for vaksenkorps vart arrangert i Måløy den 29. oktober. Teknisk arrangør var Torskangerpoll Musikklag. Ni korps deltok. Dommarar var Morten Fagerjord og Trond Brenne. Regionkorps NMF Nordvest har to regionkorps: Nordvest Ungdomskorps (NUK) med janitsjarbesetning, og Nordvest Ungdomsbrassband (NUB). Nordvest Ungdomskorps (NUK) NUK hadde ved utgangen av medlemmar, og korpset hadde i 2013 fire øvingssamlingar. Dirigent for korpset var John Philip Hannevik. Nordvest Ungdomsbrassband (NUB) NUB hadde ved utgangen av medlemmar, og korpset hadde i 2013 fire samlingar, Dirigent for korpset var Sturle Berntsen. Side 17 av 18

29 Andre administrative oppgåver som løysast av NMF Nordvest Marion Røsandnes er nasjonal sakshandsamar for Instrumentfondet fram til 1. mars Jørgen Brecke er nasjonal sakshandsamar for Frifond. Molde Side 18 av 18

30 Årsmelding 2014

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer Regionting NMF Sør Sakspapirer 15. mars 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Saksnr. B 01/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2013.

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2013 Protokoll Rica Parken Hotell Ålesund 07.april 2013 Regionting for NMF Nordvest Søndag 7. april 2013. Rica Parken Hotell Ålesund, MØTESTART KL. 13.00

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, 4. - 6 april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta 2008 1 Vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 32. ordinære landsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 15.mars 2015 1 INNHALD Side Dagsplan 2 Sakliste 3 Sak 1 Opning 3 Sak 2 Opprop av utsendingar 3 Sak 3 Val av møteleiar, referentar, pressekomite,

Detaljer

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Landsmøteprotokoll Fullstendig versjon Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Innhold: Landsmøtesak 1.2004: Konstituering...3 A: Åpning... 3 B: Navneopprop...3 C: Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Øvrige styremedlemmer Styremedlemmer Jan Fossheim Stavanger. Brit Johanne Orre. Varamedlemmer Lars Olav Laukvik Stavanger

Øvrige styremedlemmer Styremedlemmer Jan Fossheim Stavanger. Brit Johanne Orre. Varamedlemmer Lars Olav Laukvik Stavanger Årsmelding Årsregnskap 2014 1. Om virksomheten Styret Arbeidsutvalget Leder Liv Elgheim Fredrikstad Nestleder Vidar Nornes Stavanger Styremedlem Aud Pedersen Vee Stavanger Styremedlem Astrid Berg Sandnes

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

Forbundstinget og strategimøte 2009. Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober

Forbundstinget og strategimøte 2009. Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober Forbundstinget og strategimøte 2009 Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober Innhold 1. Saksliste 03 2. Forretningsorden 03 3. Representantliste 04 4. Årsberetning 06 4.1 Tillitsvalgte 06 4.2 Representasjon

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april

Detaljer