All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater."

Transkript

1 Velkommen som funksjonær i Rally Telemark. NAf NOTODDENOG OMEGN NAf ASUR OG aæiium Fyll ut baksiden av kartet med navn og data på deg. Så kan vi ta kontakt i etterkant hvis det er noen spørsmål. Er det hendelser du ønsker rapportert kan dette noteres på baksiden av kartet og lever dette til en av løpets hovedfunksjonærer eller direkte i basen på Bok og Blueshuset Storgt Notodden På forhånd. tusen takk for at du stiller OPP for oss. Noen gode råd Observer andre som har en positiv holdning. Heng deg ikke opp i det negative, forsøk å snu det til noe positivt. Bruk positive uttalelser. Ha som utgangspunkt at ethvert møte med gjesten skal bli positivt. Se etter positive signaler. Tenk positivt "Dette klarer jeg fint". Hva gjør du i vanskelige situasjoner? Når situasjonen først har oppstått, avhenger utfallet av hva du sier og gjør. Du kommer alltid lengst med sunn fornuft. Sure og sinte personer har også krav på respekt, men la deg ikke påvirke. Hold avstand. Vær hyggelig og saklig. Forsøk å oppnå en trivelig og positiv atmosfære. Skill mellom person og sak. Bruk høvelig språk og still spørsmål. Lytt og vis forståelse. Ikke gå i forsvar, ikke skyld på andre. Finn årsaken til problemet. Foreslå en løsning og få aksept for den fra gjesten. La folk få gi utrykk for sin irritasjon uten at du tar det personlig. Når en part får si hva han/hun mener, går som regel den verste aggresjonen over. Alkoholpåvirkede gjester. Vanlige måter å løse problemer på fungerer som regel ikke på påvirkede personer. Noen retningslinjer som kan hjelpe deg: Bruk en positiv tone. En vennlig stemme forebygger potensielle problemer. Si fra at du og dine kollegaer har en instruks som beskriver hva som gjelder. Forsikre deg om at du har medhjelpere i nærheten. Forsøk med vanlige teknikker. Lytt og vis forståelse. Snakk direkte til gjesten om vedkommende må bortvises. Fokuser på oppgaven, ikke på person Ta imot hjelp fra eventuelle venner til personen. Hjelp til med å ordne transport om gjesten må avvises Varsling av ulykker, brann og alvorlige hendelser All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater. Tlf base TLF løpsleder Rally Telemark har eget nødnummer som skal brukes ved alvorlige hendelser. Nødnummer er: Om noe skjer, skal du ALDRI uttale deg til presse eller andre. I slike tilfeller skal du ALLTID henvise tilløpsledelsen, som er de eneste som kan komme med uttalelser. Ved alvorlig uhell SKAL løpsledeise varsles. Stopp øvrige deltagere ved hjelp av SOS flagg/skilt (skal finnes i hver deltagerbil). Hold flagg/skilt i ro og godt synlig for påfølgende deltagere (ikke vink, da dette kan oppfattes som at du heier på vedkommende). Send første deltager til nærmeste sambandsstasjon for varsling. Om nødvendig igangsettes livreddende førstehjelp og eventuelt brannslukking (førstehjelpsmateriell skal finnes i hver deltagerbil). ALLE KJØRETØY SKAL ALLTID KJØRE I LØPETS KJØRERETNING. DETTE GJELDER OGSA UTRYKNINGSKJ0RET0Y SOM AMBULANSE, BRANN OG POLITI. ~t ~NORGES FORBUNO

2 Generell Informasjon ';il;. l ~I NAf MoIonpOrt RALLY TELE~lARK NAf NOTODDEN OG OMEGN NAf ASKEROG BÆRUM 2014 Fremdrift av løpet Løypesjefen setter opp alle piler sperrebånd og advarsler. Postsjef påse r at skilter er korrekt på plass, og sperrebånd (Se skjema) i start og målsone etc. Den første av løpets offisielle funksjonærer som posten møter, er funksjonærsjefen. Funksjonærsjefen gir en siste informasjon/rettledning, leverer ut nødvendige postmateriell og kjører gjennom prøven og plasserer ut vaktene og kontrollerer sperrebånd etc. Etter funksjonærsjefen kommer sambandssjefen. Sambandssjefen kontrollerer sambandsutstyret og gir sin instruks om bruk av sambandet. Etter sambandssjefen kommer en opplæringsbil som gir svar på eventuelle uklarheter iforbindelse med postene. Deretter kommer NBF's sikkerhetskontrollant og løpets sikkerhetssjef. Disse kontrollerer at posten er besatt, og at prøven er merket og sperret i henhold til reglementet. Så kommer K-bil nr.1. K-bilene skal håndteres på posten som om de er deltagerbiler. K-bilenes funksjon er å teste om postmannskapene fungerer og kan sine respektive oppgaver, og om nødvendig rettlede/korrigere mannskapet. Samtlige K-biler skal ha sirene og blinkende gult lys, samt samband. Deretter kommer K-bil nr.2, som har med seg ass. sikkerhetssjef og er utstyrt med høyttaler for å kunne beordre publikum flyttet. Utover kontroll av postene vil K-2 også rettlede/advare mulige publikummere. K-3 kommer tett opptil første deltaker. Alle K-bilene skal følge løpets fremdriftsplan. K-bilene skal følge NBF's sjekkliste og levere denne til sikkerhetskontrollant når de har kjørt gjennom løypa Tidspunkt for hver enkelt etappe finnes i SKJEMA FREMDRIFTSPLAN ~~'NORGES FORBUND Rally Telemark N0DNUMMER:

3 INSTRUKS FOR SPERREVAKT NAf NOTODOe:NOG OMEGN. NAF AUff 2014 OG IÆtUM OPPFØ R DERE VENNLIG, MEN BESTEMT MOT ALLE DERE KOMMER I KONTAKT MED! Som sperrevakt er Du ansvarlig for sikkerheten ved "din" tilfartsvei til! etappen. I sperretiden får ingen biler eller andre kjøretøyer komme inn på etappen, hvis ikke spesielle ting er klarert med etappesjefen eller løpsledeisen. Kontroller i vært enkelt tilfelle om dette er korrekt. Dette gjelder også utrykningskjøretøyer (politi, brannbil og ambulanse). Du er ansvarlig for at ingen kommer inn på etappen. Alle henvendelser skal gå til løpsledeisen eller til etappesjefen på etappen. Du skal bære funksjonærvest å styre publikum. hele tiden da det er den som viser at du har myndighet til Kontroller også at: Funksjonær og publikumsbiler parkerer slik at de ikke hindrer eventuell ut- og inn passering av utrykningskjøretøyer. Det er viktig å ha rom for en snuplass innerst ved etappen. Avsperringsbånd er på plass i hele perioden etappen er sperret. Fløyten som er utlevert brukes til å gjøre publikum oppmerksom på når deltagerne kommer. Avsperringsskilter og band er på plass i hele perioden etappen er sperret. Tenk på at deltagerne kommer i høy hastighet og at en bred sone må holdes publikumsfri ved veideler. Piler og skilt står oppe på plass under hele løpet. Du må også sjekke forvarslingspill skilter som finnes ca 150m før veidelet, er på plass. Det forekommer at publikum saboterer disse. Deltagere som bryte skal informere etappesjefe I målpost eller radiopost. Ingen deltagere skal slippes ut av etappen uten løps ledelsens tillatelse. Du skal hele tiden være på din plass og ikke forlate den før etappesjefen har gitt melding om at det kan skje. Om området du bevokter kan benyttes som helikopterlandingsplass, kreves det et område på ca 25 X 25 meter. Parkerer sperrebilen så hensiktmessig som mulig for å opprettholde dette området. Etappesjefen vil i så tilfelle gi deg beskjed om dette. Ditt område forlates i samme tilstand eller om mulig bedre enn da du kom. Lykke til. ~NORGES FORBUND

4 NAf NOTOOOfN OG OMEGN NAf ASKf~ OG BÆRUM 10-PUNKTSREGELFORSPERREVAKTER 1. Stå alltid på angitt plass. 2. Bruk alltid utdelt vest. 3. Vær bestemt, men hyggelig mot tilskuere. 4. Sørg for at ingen står i sikkerhetssone eller på annen måte farlig til. 5. Sørg for at ingen går i veibanen. 6. Bruk alltid fløyte når en deltager nærmer seg din post. 7. Ved avkjøring må du søke å ta kontroll over situasjonen. Sørg for å få med deg flere til å dempe hastigheten hos neste bil. Disse må sørge for å stå godt synlig, men sikkert til. Hvis mulig få bilen ut av kjørebanen. 8. Ved alvorlig uhell SKAL løpsledeise varsles i henhold til varslingsplan. Stopp øvrige deltagere ved hjelp av SOS flagg/skilt (skal finnes i hver deltagerbil). Hold flagg/skilt i ro og godt synlig for påfølgende deltagere (ikke vink, da dette kan oppfattes som at du heier på vedkommende). Send første deltager til nærmeste sambandsstasjon for varsling. Om nødvendig igangsettes livreddende førstehjelp og eventuelt brannslukking (førstehjelpsmateriell skal finne si hver deltagerbil). 9. Få oversikt over skadeomfanget og meld i fra om eventuell personskade i henhold til varslingsplan. 10. Sørg for at eventuell ambulanse kommer uhindret frem til skadestedet. ~t., eco:- < NORGES FORBUNO

5 INSTRUKS VEIV AKT SS NAf NOTODDEN OG OMEGN NAf AS.ER OG IÆRUM 2014 INGEN biler skal slippes inn på fartsetappen. Veien SKAL sperres fysisk med hinder (for eksempel bil) slik at det kun blir en trang passasje for de som skal/kan passere UT / Inn Sykler, barnevogner eller lignende skal IKKE inn på fartsetappen. Unntak fra dette skal IKKE forekomme. Ved eventuelle problemer tas kontakt med etappesjefen. Kun deltagerbiler og funksjonærbiler får passere ut / inn til farts etappen, dvs. biler som har startnummer eller rallyets merking: Deltager med start nr Funksjonærmerke plassert H side frontrute. Vakt skal ikke forlate stedet før arrangør gir beskjed. Lykke til. \,.-, ~ Il (~..- \ \ t I ; j,i I J, i Vaktens plassering u_ no ~:~U~..- o 1oooR

6 INSTRUKS FOR PUBLIKUMS VAKT NAf NOTODDEN OG OMEGN NAF ASKEROG aærum OPPFØ R DERE VENNLIG, MEN BESTEMT MOT ALLE DERE KOMMER I KONTAKT MED! Som publikumsvakt er Du ansvarlig for sikkerheten ved "ditt" vaktområde. Sperretiden for etappen er oppgitt på etappekartet på forsiden. I denne tiden får Ingen bevege seg på fartsetappen. Du skal bære funksjonærvest hele tiden, det er den som viser at du har myndighet til å styre publikum. Hele løpets publikums sikkerhet avhenger av jobben dere gjør. Kontroller også at: Ingen befinner seg i områder merket "publikum forbudt". Ingen står i yttersving. Ingen befinner seg i "tenkelige" avkjøringssoner. Ingen beveger seg i etappen. - Avsperringsbånd er på plass i hele perioden etappen er sperret. Utleverte fløyter brukes for å varsle publikum, fløytene skal høres i god tid før løpsbilene kommer. Vakter med fløyte skal være plassert med slik avstand at fløytelyden følger "veien" og varsler at løpsbilene kommer. Dere må være på plass senest 2 timer før første deltager kommer og før publikum kommer. Publikum som har plassert seg, er vanskeligere å flytte på. Om K-bilene eller løpsledeisen anser at en etappe er farlig i forhold til sikkerhet, f.eks. at publikum står på farlige steder, kan løpsledeisen bli nødt til å stryke etappen. Følg derfor løpsledeisen og K-bilenes anvisninger! Ditt område forlates i samme tilstand, eller om mulig bedre, enn da du kom. Lykke til. ~~NORGES FORBUND

7 .,,. ~ 'Il ~.. ~ RALLY TELEMARK NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKEROG BÆRUM Sambandsinstruks for sikkerhetsradiopost. Det benyttes åpent samband slik at alle hører alle. Kun en kanal benyttes. Hvis det er vanskelig med forbindelsen, forsøk å flytte deg litt. Det kan ofte være nok med 1 meter. Posten heter radiopost. Eksempelvis: Post 2 SS 1 Oppkall til base blir slik: Base, dette er radiopost NB! Gå aldri fra radioen. Alle henvendelser skjer til BASE. Kan også nås på telefon Straks etter posten er opprettet, kontakt base ved at man trykker inn senderknappen og kaller: Base det er RADIOPOST 2. SS 1. Hold aldri sendeknappen lengre enn nødvendig da unngås blokkering av kanalene. Viktige telefon nr: Base nr: Nødnummer: NB! Radioposten skal protokollføre start nr og tid på deltagere som passerer posten. Tiden noteres med hele minutter etter egen klokke, det er ikke behov for nøyaktighet her det viktigste er rekkefølgen på bilene som passerer. Prikkliste skal også brukes, som oppsamler innhenter etter fredig etappe denne gir en rask oversikt på antall biler som har pasert. Blir det et opphold på mere en 5 minutter mellom bilene rapporteres dette til base OBS det er alltid 5 minutter mellom siste inntrenasionale OQ første nasionale bil (eldre biler ). Ditt område forlates i samme tilstand eller om mulig bedre enn da du kom. ~, Lykke til ~NCRGEB FCRBUNC

8 Radiopost nr:... H o H' H o HO H' H' Etappe nr ( SS). H' H H' H' H' H H' H O H' H' H' H' H' Navn sambandsvakt o o o. o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o TLF :... H o H' H o. H H' H o H o H E-post. H o H H' H' H' H H H' H' o o H Start nr Time min Start nr Time min

9 Miljøplan Rally Telemark skal bidra til en positiv utvikling for miljø og lokalsamfunn. Rally Telemark skal ha en tydelig miljøprofil. Rettlede deltakere og funksjonærer for å redusere bilsportens negative direktepåvirkning av miljøet. Løype Alt av "pinner', piler og skilt som benyttes er produsert i slikt materiale at det skal samles inn, for så å kunne benyttes ved senere rally. For å unngå skade på natur (trær) blir det ikke benyttet feste materiell (skruer/spiker og lignende) i trær. Sperrebånd er produsert i materiale som kan gjenvinnes. Sperrebånd som blir hengt opp i naturen (trær) blir festet ved å knyte knute. Sperrebånd skal fjernes etter løp uten at det blir igjen fremmedlegeme på/i trær. Sperre bånd/plast skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Alle start/mål samt sperrevakter får tildelt søppelsekk for å på en enkel måte kunne håndtere/samle avfall. Alt utstyr/merke materiell skal snarest etter løpet samles inn. Veier som benyttes til SS skal snarest etter løpet utbedres/skrapes slik at alle spor etter rally fjernes. Deltakere På service plassen, vil det bli merket mottak for olje, batterier og lignende. Funksjonærer Et smil og en vennlig hilsen skaper et godt miljø for alle. ~~NORGES FORBUND

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR)

KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) KAPITTEL I DEFINISJONER Hovedreglementene for landevei er samlet i UCI-R. Reglementene er utarbeidet for internasjonale ritt, og alle UCIs medlemsforbund er pålagt

Detaljer

TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE

TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE www.dntoslo.no [Skriv her] INNHOLD: På de neste sidene finner du følgende informasjon: - Velkommen på tur som turleder/aktivitetsleder - Fotokonkurranse for deltakerne

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene.

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Denne veilederen er utarbeidet av NSKs Jaktkomite (mai 2013) for å være et praktisk hjelpeverktøy

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

26. og 27. april 2013 inviterer. Til

26. og 27. april 2013 inviterer. Til 26. og 27. april 2013 inviterer Til og 1 Tilleggsregler. INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2015. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. NFVB har som ma l a skape flere møteplasser

Detaljer

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

AURSKOG-HØLAND RALLY 1. OG 2. JUNI 2012. Hovedsponsor. Online resultater www.ahrally.no. Aurskog-Høland Kommune

AURSKOG-HØLAND RALLY 1. OG 2. JUNI 2012. Hovedsponsor. Online resultater www.ahrally.no. Aurskog-Høland Kommune Hovedsponsor Aurskog-Høland Kommune AURSKOG-HØLAND RALLY 1. OG 2. JUNI 2012 Online resultater www.ahrally.no Arrangør: Last ned Rally Radio app for iphone her Hovedsponsor 2 Leder NMK Aurskog- Høland vil

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer