NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER INSTRUKS ETAPPESJEF SS NR:---- ETAPPESjEF TLF. E-POST... ~NORGES BILSPORT FORBUND. NAF Motor$port

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER INSTRUKS ETAPPESJEF SS NR:---- ETAPPESjEF TLF. E-POST... ~NORGES BILSPORT FORBUND. NAF Motor$port"

Transkript

1 NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER NSTRUKS ETAPPESJEF SS NR:---- ETAPPESjEF TLF. E-POST ~1 NAF Motor$port ~NORGES

2 NØD NUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER Studer og gjør deg kjent med etappen etappekart og med returveier tilbake til start. Gjør deg kjent med sperreplanen. NFORMASJON: Beboere inne på etappen vil i god tid før løpet bli informert om løpet og når etappen vil være sperret. Dessuten vil et skilt med "VEEN SPERRET" settes ut i god tid før løpet. MATERELL: Materiell blir utlevert av funksjonæransvarlige til deres etappe hvis ikke annet er avtalt. Etter hver etappe, skal protokoller og bilag leveres oppsamler. ( Protokoll TK Protokoll start. Bilag tids kort. remse skrivende klokke. protokollintervalltid start. Avkrysningsliste) All piling og skilting vil gjennomføres av egne mannskaper før løpet. Klokker og samband blir levert på etappens TK etter fremdriftsplan for din etappe. Dette utstyret blir også innhentet av klokke og sambandsbil etter oppsamler, hvis ikke annet blir avtalt. Etter at etappene er ferdig, vennligst veiskulderen lett synlig. rydd sammen skilter og sperrebånd søppel, og legg det samlet ved FOTOGRAFER Presse og fotografer får bevege seg fritt. Dette gjelder ikke inne i kontrollsonen, unntaksvis der de gjør avtaler direkte med deg. Du kan fjerne fotografer som står farlig til. Henvis til regler og bestemmelser. Får du besøk av jurymedlemmer ved kontrollen, gå frem og presenter deg og spør om du kan stå til tjeneste med noe. LØPSDAGEN Veien sperres 2 timer før første deltager. På dette tidspunktet skal etappen være ferdig bemannet og alle sperrebånd over tilfartsveier være trukket opp. Alle tilfartsveier skal fysisk bemannes med sperrevakt. NB! Husk også vakter inn og ut av etappen Behov for hjelp fra politiet må tas med basen gjennom løpets radiosamband. SAMBAND OG TELEFON. Du vil ha kontakt med løpsledeisen via det åpne løps-samband. Dette må være bemannet til enhver tid. Ved alvorlige hendelser bruk mobiltelefon, Dette må være bemannet til enhver tid ikke åpent samband. Sambandspunkter på etappene går på det åpne sambandet og vil hete etappenummer + radiopunkt Sjekk at tilgjengelige telefoner på start og mål stemmer overens med det som er oppgitt i sambandsplanen. Kontroller at radioforbindelse fungerer gjennom etappens sambandspunkter og målposten. Kontakt løpets base med beskjed når etappen er klar. Kjøring mot farts retningen må under NGEN omstendigheter gjøres etter at veien er sperret. Med mindre dette blir beordret fra base. Det er kun base som kan beordre dette. NAF Motorsport

3 NAf NOTODDfN OG OMEGN. NAF ASKER OG Æ.UM NØD NUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER UNDER LØPET: Bli ved starten. Etappesjefen skal organisere og påse at alle oppgaver er operative før sikkerhetskontrolanten ankommer Som etappesjef skal du ikke være låst til noen bestemt oppgave. Du skal være ved starten når K-bilen kommer (ca 30 min før første deltager), for å levere en rapport om eventuelle problemer på etappen. Du skal kun kontrollere og være tilgjengelig ved uforutsette hendelser. Du skal som etappesjef bære gul vest og etappe D skilt i bånd hvor din funksjon framgår. Hold deg ved radioen, slik at løpsledeisen raskt kan nå deg. MANUELL TDTAGNG Om feil skulle oppstå med tidtaking utstyr, slik at det ikke fungerer, er det du som tar beslutingen om å gå over til manuell tidtaging. Manuell tidtaging skal benyttes som "back up". Dette gjelder både ved start og mål. Hvis du tar avgjørelse om å gå over til å benytte manuell tidtagning, skal det meldes tilløpsledelsen omgående. Om etappen må stoppes, skal dette ikke gjøres uten tillatelse fra løpsledeisen. ETTER LØPET: nndragelse av etappe. Du får beskjed fra løpsledeisen når kontrollen inndras. Dette skjer etter at oppsamleren har reist fra kontrollen. Ha avkryssingslistene klare når oppsamler kommer. Disse trengs for å ha kontroll på alle deltagere. Det er du som etappesjef, som opphever sperringene på etappen etter godkjennelse fra løpsledeisen. NB! ngen funksjonærer kan forlate sine plasser før du gir beskjed om det. OPPSAMLER: Det er ditt ansvar å få overlevert alle permer med protokoller, skriftlige meldinger tilløpsledelsen, kvitteringsstrimmel fra skrivende klokker etc. tiloppsamler, eller snarest til regnesentralen /øpsledelsen på base/hoved kvarteret. Kontrollene og publikums plassene forlates ryddet og om mulig bedre enn da vi tok de i bruk. NB! Det er meget viktig at funksjonærer som kjører etappen som transport, kjører i fartsretningen. OPPFØR DERE VENNLG, MEN BESTEMT Lykke til og god post ~1 NAF Motorsport ~~NORGES

4 NAF. '~ '- ~l, MoonpO<t Generell nformasjon RALLY TELEJARK NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKE OG BÆRUM 2 ()l-t Fremdrift av løpet Løypesjefen setter opp alle piler sperrebånd og advarsler. Postsjef påse r at skilter er korrekt på plass, og sperrebånd (Se skjema) i start og målsone etc. Den første av løpets offisielle funksjonærer som posten møter, er funksjonærsjefen. Funksjonærsjefen gir en siste informasjon/rettledning, leverer ut nødvendige postmateriell og kjører gjennom prøven og plasserer ut vaktene og kontrollerer sperrebånd etc. Etter funksjonærsjefen kommer sambandssjefen. Sambandssjefen kontrollerer sambandsutstyret og gir sin instruks om bruk av sambandet. Etter sambandssjefen kommer en opplæringsbil som gir svar på eventuelle uklarheter iforbindelse med postene. Deretter kommer NBF's sikkerhetskontrollant og løpets sikkerhetssjef. Disse kontrollerer at posten er besatt, og at prøven er merket og sperret i henhold til reglementet. Så kommer K-bil nr.1. K-bilene skal håndteres på posten som om de er deltagerbiler. K-bilenes funksjon er å teste om postmannskapene fungerer og kan sine respektive oppgaver, og om nødvendig rettlede/korrigere mannskapet. Samtlige K-biler skal ha sirene og blinkende gult lys, samt samband. Deretter kommer K-bil nr.2, som har med seg ass. sikkerhetssjef og er utstyrt med høyttaler for å kunne beordre publikum flyttet. Utover kontroll av postene vil K-2 også rettlede/advare mulige publikummere. K-3 kommer tett opptil første deltaker. Alle K-bilene skal følge løpets fremdriftsplan. K-bilene skal følge NBF's sjekkliste og levere denne til sikkerhetskontrollant når de har kjørt gjennom løypa Tidspunkt for hver enkelt etappe finnes i SKJEMA FREMDRFTSPLAN ~t NAF Motorsport ~NO~GES Rally Telemark N0DNUMMER:

5 @ø eø TYPE KONTROLL Slutt BEGE TK T< PK T< ~ m~ SS START ~5[)'20Om7 ~25 ~25 t-5m~ m7 FL pårøde SKLT KONTROLLSONE : ~ ~ kontrollsone SKLT Obligatorisk ~ stopp (Diameter KONTROLL på skilt: ca. 70 cm) ø 55 START ~25mmin.7 ~25 fl) m min~ ø KJØRETØY MED MEDSNSK BLÅ SAMBANDSPUNKT VNG FNSH HVTEellerUTSTYR ellerhvt FORVARSEL BLA SYMBOL på EL A SYMBOL STANDARD PA (Diameter på skilt: minimum 55 cm) m7 UTSTYR økun en type skilt Forslag til avstander kan tilpasses ut fra hva som er praktiske mulig. Rally Telemark N00NUMMER:

6 Varslingsplan NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER: OG BÆRUM 2014 Varsling av ulykker, brann og alvorlige hendelser All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt andre redningsetater. Nødnummer 110 / 112 / 113. skal ikke_ringes direkte. Løpsledesen har egen nød prosedyre. Kommer man ikke gjennom på Nødnummeret prøv da 113 som mange ganger har bedre tilgang Tlf base TLF løps leder Rally Telemark har eget nød som brukes ved alvorlige hendelser. Nødnummer er: Om noe skjer, skal du ALDR uttale deg til presse eller andre. slike tilfeller skal du ALLTD henvise tilløpsledelsen, som er de eneste som kan komme med uttalelser. Ved alvorlig uhell SKAL løpsledeise varsles Stopp øvrige deltagere ved hjelp av SOS flagg/skilt (skal finnes i hver deltagerbil). Hold flagg/skilt i ro og godt synlig for påfølgende deltagere (ikke vink, da dette kan oppfattes som at du heier på vedkommende). Send første deltager til nærmeste sambandsstasjon for varsling. Om nødvendig igangsettes livreddende førstehjelp og eventuelt brannslukking (førstehjelpsmateriell skal finne si hver deltagerbil). Sperrevakt har myndighet til å begjære fartsetappen frosset/stoppet. Dette skal gjøres i henhold til varslingsplanen. Ved uhell og andre hendelser som det er nødvendig å varsle om, skal følgende prosedyre følges. Bråk, fyll eller publikum som ikke følger pålegg fra deg som sperrevakt, vil være varslingsgrunn. 1 Ring Etappesjef 2 Ring løpsleder 3 Ring Nødnummer 55 nr Tlf:. Tlf Tlf Kommer du ikke frem på tlf, ta da kontakt med nærmeste sambandspunkt.

7 Miljøplan Rally Telemark skal bidra til en positiv utvikling for miljø og lokalsamfunn. Rally Telemark skal ha en tydelig miljøprofil. Rettlede deltakere og funksjonærer for å redusere bilsportens negative direktepåvirkning av miljøet. Løype Alt av "pinner', piler og skilt som benyttes er produsert i slikt materiale at det skal samles inn, for så å kunne benyttes ved senere rally. For å unngå skade på natur (trær) blir det ikke benyttet feste materiell (skruer/spiker og lignende) i trær. Sperrebånd er produsert i materiale som kan gjenvinnes. Sperrebånd som blir hengt opp i naturen (trær) blir festet ved å knyte knute. Sperrebånd skal fjernes etter løp uten at det blir igjen fremmedlegeme på/i trær. Sperre bånd/plast skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Alle start/mål samt sperrevakter får tildelt søppelsekk for å på en enkel måte kunne håndtere/samle avfall. Alt utstyr/merke materiell skal snarest etter løpet samles inn. Veier som benyttes til SS skal snarest etter løpet utbedres/skrapes slik at alle spor etter rally fjernes. Deltakere På service plassen, vil det bli merket mottak for olje, batterier og lignende. Funksjonærer Et smil og en vennlig hilsen skaper et godt miljø for alle. ~1 NAf MotorSPOrt ~~NORDEB

8 NNSTRUKS FOR TK START.~ '. ~/, NAF Motorsport RALLY TELENARK NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER OG BÆRUM 2014 TDSKONTROLL START SS Kontrollsone begynner ved "Gul klokke"-skilt, tids kontroll er ved "Rød klokke"-skilt. Starter står ved Rødt skilt med flagg og kontrollsonen er slutt ved Beige skilt. Materiell for tidskontroll: Arrangørens klokke (r ), postprotokoller og startlister. Plasser posten på høyre side i kjøreretningen. Husk: Deltaker plikter selv å levere sin tidsbok for å få notert sin ankomsttid. Blir det kø i sonen, må deltaker om nødvendig gå fram til kontrollposten. Tidskontroll 55 er som følger: Tiden tas idet tidsbok blir overlevert tidtaker. Ankomst tiden og start tide skrives i postprotokollen og i tidsbok. Det anbefales alltid å føre tidene i postprotokollen først, og så i tidsboken Tiden skrives i timer og minutter. Avlesing gjøres på gammelt minutt. EKS. Beregnet ankomsttid er kl 09:10. Fra kl 09:10.00 til og med 09:10.59 vil tiden 09:10 være riktig (sek. brukes ikke). Ny tid for start SS noteres i tidsboka. Det skal alltid være minimum 3 min. Differanse mellom ankomst til kontrollen og starttiden for SS. Eks. Ankomsttiden er 09: 1O - vi legger til 3 min. Starttid er da 09: 13. Alltid start på helt minutt. Riv av og arkiver hvit kopi fra tidsboka på kassaspydet. Deltakerne skrives inn i postprotokollen i den rekkefølge de ankommer kontrollposten. Start nr. nnkomst tid TK og start tid SS noteres i postprotokollen "Start SS". Startlinjen fører også protokoll med start nr og start tid. Rally Telemark N0DNUMMER ~ ~~,- NORGES

9 1. TK ankomst tid skrives nn her. Eksempelvis 09: 1O dette feltet kan deltager gjøre sine egne notat / utregning i TK4A Ber. cmkomst tid (for deltakere) DEAL TD START TK3B TD På startlinjen føres den endelige start tid (Bekrefter den preliminære start tid) 2. Start tid på SS skrives i feltet Preliminær start tid. Husk minimum 3 min fra innkomst TK til start ANVENDT TD STARTNR: FORRGE SS3 STARTENDE: ELGSJØ km lo Max.tld 16' Time Min Sek 1/10 MÅLTDo=co STAR TDo=J 553 ANVENDTDo=co TGA 553.n::4A. 554 :.v. 'Tr4( 3. Riv ut hvit ark, og arkiver på kassaspyd 4. Husk å føre innkomsttiden fra TK-4A over på ny side. dette eksempelet ved fane for SS 4. Bla så tilbake til SS 3. Overlever så boken til deltageren. DEAL TD START TK4B ANVENDT TD TD 5S 4 STARTENDE: HENG5VANNET 2 to,77 km Max.tid 17' ~-" >~ Time Min Sek 1/10 MALTDTD STARTDCD 55. ANVENDT TD TD S. l""!1(t( -- ~1 NAF Mntnrsnort Rally Telemark N0DNUMMER ~NORCJES

10 Mellom internasjonale klasser OG 1. bil i nasjonale klasser skal startintervallet være 5 minutter Gjennom hele løpet. Dersom nasjonale klasser starter først Gjelder tilsvarende. Det er ALLTD arrangørens klokke som gjelder, Deltagere har rett til å se på arrangørens klokke. Deltakerbil kan stoppe før "Gul klokke", fører/kartleser kan komme fram til Tidskontrollen for å sjekke tiden. De kan også kjøre inn ikontrollsonen inntil 1 (ett) minutt for ideell ankomsttid. Kommer flere deltakere inn på samme minutt må starttid-intervallet på 3 min. opprettholdes. All service/reparasjon er forbudt ikontrollsonen. Om det av noen årsak må rettes på det som er skrevet i tidskortet MA VEDKOMMENDE SOM RETTER, SGNERE MED STT NAVN og gjøre en merknad postprotokollen. Etappe slutt Når det begynner å gå mot etappeslutt begynn å forbrede protokoll og papirslipp fra skrivende klokke og postrapport hvis hendelser av interesse for regnesentral. Husk å noter navn tlf nr oa etappe nr på protokollen så regnesentralen i basen kan nå dere hvis det er spørsmål til protokollen. Forbli operative helt til oppsamlerbilen kommer. Det er viktig at oppsamler får med seg protokoller papirslipp fra skrivende klokke og at de ikke blir unødig heftet i framdriften. Lykke til og god post ~1 NAF MotorsDOrt Rally Telemark N0DNUMMER ~NORGES

11 NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER For notater:

12 NJ_. ~ /, NNSTRUKS FOR STARTLNJEN Starter: Start etter digital startklokke. Starter mottar tidsbok fra kartleser og kontrollerer tilbake til kartleser når det er 30 sekunder til start. RALLY TELEjlARK 2014 NAf NOTODDEN OG OMEGN. NAf ASKU OG BÆRUM starttid. Starter leverer tidsbok Stater noterer deltager sitt start nr og startiden inn i protokoll for start linjen Rett starttid overlates til deltager. Digital klokke vil registrere tyvstart. Mellom internasjonale klasser OG 1. bil i nasjonale klasser skal startintervaetl være minimum 5minutter Gjennom hele løpet. Ved ev. strøm brudd og feil på start klokken må manuell tid tagning tas i bruk, da etter følgende prosedyre: Starteren holder vimpel eller håndsignal foran bilens front (ikke i førerens synsfelt), og teller ned tiden på følgende måte: KJØR. Tjuvstart: Starter skal rapportere tjuvstart inn till base, tlf: Ved tjuvstart fungerer starter som faktadommer og må påberegne å bli innkalt til base etter avsluttet post for å avlegge rapport til jury. Omstart ved feilstart er kun tillatt når etappesjefen eller løps leder gir tillatelse. NB: Husk da å signere ved eventuell rettelse av starttid. Om en deltaker ikke kommer til start på den tid som er notert i tidsboka, kan han ikke få ny starttid. Deltaker starter og tiden blir regnet etter notert tid. Deltakere som ikke starter innen 20 sekunder etter start signal, skal rapporteres til basen løps leder. Dette vil medfølge utelukkelse bilen skal øyeblikkelig flyttes til et sikkert sted. NB!!!! Ambulanse skal plasseres ved start på etappen. hvis ambulansen blir beordret inn på etappen MA starter umiddelbart stoppe start av deltagere. Etappe slutt Når det begynner å gå mot etappeslutt begynn og forbrede protokoll og papirslipp fra skrivende klokke og postrapport hvis hendelser av interesse for regnesentral. Husk å noter navn tlf nr oa etappe nr på protokollen så regnesentralen i basen kan nå dere hvis det er spørsmål til protokollen. Forbli operative helt til oppsamlerbilen kommer. Det er viktig at oppsamler får med seg protokoller papirslipp fra skrivende klokke og at de ikke blir unødig heftet i framdriften. ~1 NAF Motorsport God post. Rally Telemark NØDNUMMER ~NORGES

13 NAf NOTODDEN OG OMEGN HM.\SKE OG BÆRUM 201+ NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER NNSTRUKS FLVNG FNSH Skilting Målsonen starter ved Forvarsel mål-skilt, gul med flagg. Målpasseringen er ved mål-skiltet, rødt med flagg, plassert på begge sider av veien. Deretter følger en nedbremsingssone som er markert med "jernbaneskilt" på begge sider av veien. Tidskontrollen er ved rødt Stopp-skilt, transportetappen starter ved "Rød klokke" skilt og sonen slutter ved Beige skilt. Det er forbudt for deltakeren å stoppe mellom gult forvarselflagg og stoppkontrollen. Stoppkontrollen er m etter mållinjen.. Hele sonen skal være avsperret og det er ikke tillatt for publikum i dette området. Tidtaking Det benyttes elektronisk tidtaking, fotoceller plasseres ved mål-linja, skrivende klokke plasseres ved postmannskapene til flying finish. De fleste steder kan postmannskapene sitte i en parkert bil. Ved manuell tidtaing Reserve-tidtaking må på forhånd ordnes med synkroniserte armbåndsur eller utlevert reserve klokke. Om det ikke er mulig å lage en markert linje, så dikt inn en tenkt mållinje mellom skiltene. Funksjonærene på mållinjen skal være trygt plassert. De skal kunne se akkurat når deltakeren passerer målskiltet. Tiden tas når bilen passerer mållinjen. Dette gjøres med utlevert reserve klokke eller eget ur. Tiden registreres i timer. min. sek. og 1O-deler. Tiden skal tas når fremste karrosseri-del passerer "tidtakerlinjen". Generelt ved målpassering Protokollføringen på flying finish er en veldig viktig oppgave så det er viktig at dere ikke blir forstyrret av mennesker rundt dere. Begynn gjerne å trene på tidtaking allerede på biler som kommer før K-bilene. Ved målpassering noteres deltakerne inn i postprotokoll i den rekkefølge de passerer mållinjen, og tiden noteres ut for startnummeret. Tiden registreres i timer. min. sek. og 1O-deler. Ser dere ikke startnummer på passerende bil, og hvis bilene kommer tett, registrer tidene inn i protokollen i den rekkefølge de passerer, og få bekreftet startnummer fra stopp posten når tider innrapporteres til dem. Tiden noteres i postprotokoll og rapporteres via samband til TK Mål, der tiden også noteres i postprotokoll"mal Hvis fotoseller skrivende klokke slutter å virke, lag anmerking i protokollen hvor overgang til manuell tidtaking startet og eventuelt det motsatte. HUSK, Viktig ~ fortsette med og ta tider og notere i protokollen selv om alt bryter sammen. Skrivende klokke Lag med jevne mellomrom anmerking på slippen fra den skrivende klokken om hvilket startnummer tiden tilhører. Gjøres dette for ca hver 15 bil vil kontroll bli lettere for utregner. Materiell til flying finish: Skrivende klokke, manuell klokker, postprotokoller ml instruks postrapport skriveplate kulepenn og sambandsradio til tidskontrollen (stopp post). Etappe slutt Når det begynner å gå mot etappeslutt begynn å forbrede protokoll og papirslipp fra skrivende klokke og postrapport hvis hendelser av interesse for regnesentral. Husk å noter navn tlf nr oa etappe nr på protokollen så regnesentralen i basen kan nå dere hvis det er spørsmål til protokollen. Forbli operative helt til oppsamlerbilen kommer. Deltagere kan stå på prøven og komme inn ganske sent. Det er viktig at oppsamler får med seg protokoller og papirslipp fra skrivende klokke, og at de ikke blir unødig heftet i framdriften. Lykke til og god post NAF Motorsport ~~NORGE5

14 TDSKONTROLL MAL OG UTREGNER NAf NOTODDENOG OMEGN NM ASUR OG BÆRUM Tidskontroll mål skal være ved rødt stopp-skilt. Plasser posten på høyre side av veien i kjøre retningen. Følg nøye med hovedsambandet, dette skal til enhver tid være bemannet. Materiell til tidskontroll mål: Arrangørens klokke, postprotokoller, startlister, samband og egen sambandsradio til Flying Finish, Kassaspyd for oppbevaring av gjenpart fra tidsbok plastlomme for innlevering av postprotokoller og bilag fra tidsbøker Tidskontrollen utføres som følger: 1. Deltaker leverer tids bok til funksjonæren som skriver inn deltakers "Flying Finish tid". (Mål tid).som kommer fra FF over radio. TK2A Ber. ankomst tid (for deltakere) 551 TK1A ik2a 552 1X2A- "'"' 2. rubrikken over "mål tid" Påse at deltagerens er notert start nr Viktig å føre denne tiden først inn postprotokollen Så i tidsboken Anvendt tid regnes ut, noteres i tidsbok og i postprotokoll. CD DDT START TD 551 Prelimirær 5tarttid Ny starttid for transportetappe noteres i rubrikken for "start/transport". TK-B. Starttiden skal være på helt minutt. EKS. nnkomsttid er 09: Ny starttid er 09:16. ANKDMST TK1A TD 5. Riv av og behold rød kopi fra tidsboka 6. Deltakere føres inn i postprotokollen "Mål SS" i rekkefølgen de ankommer TK. 7. Deltaker kjører så fram til rødt klokkeskilt og starter seg selv. ~1 NAF Molotsporl Rally Telemark N0DNUMMER: g" ri"'-.\",norges

15 'Hvis det av uforutsette grunner ikke kan framskaffe tid på deltakeren, skal funksjonæren kvittere i tidsbok, deltakeren vil få sin tid senere i løpet når den er klarlagt. HUSK: NGEN DSKUSJON MED DELTAKEREN! Det er meget viktig at slike hendelser skrives ned i postrapporten regnesentralen så fort som mulig. og meldes til Oppstår et unaturlig langt opphold i målpasseringen, gå på hovedsambandet eller mobiltelefon til etappesjef for å finne ut årsaken. Er årsaken sperring eller ulykke på etappen gå. umiddelbart ut av sambandet og overlat oppfølgingen til etappesjefen, forlat KKE posten, vent på instruks fra etappesjef eller løpsleder. Spør gjerne deltakeren om hvordan etappen var. Kan farlige momenter som trenger varsling ha oppstått? Slikt som farlig plasserte deltakere, skader på vei og trær, dyr i veien osv. Gi eventuelle meldinger umiddelbart tilløpsledelsen og etappesjef. UTREGNER: Utregner plasseres i bil med mobiltelefon og / eller hovedsamband for innlesning av anvendt tid fra bilaget i tidsboka eller protokoll. Bilag fra tidsboka innholder anvendt tid Og denne overføres til protokoll i den rekkefølge deltagerne ankommer målposten Tid på fartsetappen beregnes slik: Flying Finish tid - Start tid = Anvendt tid Time. Min. Sek. 1/ O Kommunikasjonen med regnesentral vil alltid være fra regnesentralen til utregner ALDR MOTSATT. Etappe slutt Når det begynner å gå mot etappeslutt begynn å forbrede protokoll og papirslipp fra skrivende klokke og postrapport hvis hendelser av interesse for regnesentral. Husk å noter navn tlf nr Oq etappe nr på protokollen så regnesentralen i basen kan nå dere hvis det er spørsmål til protokollen. Forbli operative helt til oppsamlerbilen kommer. Det er viktig at oppsamler får med seg protokoller papirslipp fra skrivende klokke og at de ikke blir unødig heftet i framdriften. GOD POST ~t NAF Motorsport Rally Telemark N0DNUMMER: ,- ~ 9' 'l... NORGES

16 Generell nformasjon. '~ ',.. NAf Moonport ~/ RALLY TELE~ARK NAF NOTODDEN OG OMEGN NAF ASKEROG BÆRUM 2014 Fremdrift av løpet Løypesjefen setter opp alle piler sperrebånd og advarsler. Postsjef påse r at skilter er korrekt på plass, og sperrebånd (Se skjema) i start og målsone etc. Den første av løpets offisielle funksjonærer som posten møter, er funksjonærsjefen. Funksjonærsjefen gir en siste informasjon/rettledning, leverer ut nødvendige postmateriell og kjører gjennom prøven og plasserer ut vaktene og kontrollerer sperrebånd etc. Etter funksjonærsjefen kommer sambandssjefen. Sambandssjefen kontrollerer sambandsutstyret og gir sin instruks om bruk av sambandet. Etter sambandssjefen kommer en opplæringsbil som gir svar på eventuelle uklarheter iforbindelse med postene. Deretter kommer NBF's sikkerhetskontrollant og løpets sikkerhetssjef. Disse kontrollerer at posten er besatt, og at prøven er merket og sperret i henhold til reglementet. Så kommer K-bil nr.1. K-bilene skal håndteres på posten som om de er deltagerbiler. K-bilenes funksjon er å teste om postmannskapene fungerer og kan sine respektive oppgaver, og om nødvendig rettlede/korrigere mannskapet. Samtlige K-biler skal ha sirene og blinkende gult lys, samt samband. Deretter kommer K-bil nr.2, som har med seg ass. sikkerhetssjef og er utstyrt med høyttaler for å kunne beordre publikum flyttet. Utover kontroll av postene vil K-2 også rettlede/advare mulige publikummere. K-3 kommer tett opptil første deltaker. Alle K-bilene skal følge løpets fremdriftsplan. K-bilene skal følge NBF's sjekkliste og levere denne til sikkerhetskontrollant når de har kjørt gjennom løypa Tidspunkt for hver enkelt etappe finnes i SKJEMA FREMDRFTSPLAN ~ NAF Motorsport.~'!~\, ' " ND=GES FD=BUND Rally Telemark N00NUMMER: 940 SS 103

17 L eø TYPE KONTROLL Slutt pårøde KONTROLLSONE q c:> kontrollsone Obligatorisk c:> SKLT stopp PK E-25 ø TK ~25 TK TK SS START ( m7 ~25 E-5m~ m7 SS START ~25mmin.~ BEGE ø KJØRETØY ~ ~25 MED m7 MEDSNSK SAMBANDSPUNKT FLYNG FNSH HVTE BLÅ ellerutstyr eller HVT FORVARSEL BLA SYMBOL på SKLT E-25 (-25m m min.7 pa ~100 økun min~ m7 en UTSTYR Kun en type skilt Forslag til avstander kan tilpasses ut fra hva som er praktiske mulig. Rally Telemark N0DNUMMER:

18 Miljøplan Rally Telemark skal bidra til en positiv utvikling for miljø og lokalsamfunn. Rally Telemark skal ha en tydelig miljøprofil. Rettlede deltakere og funksjonærer for å redusere bilsportens negative direktepåvirkning av miljøet. Løype Alt av "pinner', piler og skilt som benyttes er produsert i slikt materiale at det skal samles inn, for så å kunne benyttes ved senere rally. For å unngå skade på natur (trær) blir det ikke benyttet feste materiell (skruer/spiker og lignende) i trær. Sperrebånd er produsert i materiale som kan gjenvinnes. Sperrebånd som blir hengt opp i naturen (trær) blir festet ved å knyte knute. Sperrebånd skal fjernes etter løp uten at det blir igjen fremmedlegeme på/i trær. Sperrebånd/plast skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Alle start/mål samt sperrevakter får tildelt søppelsekk for å på en enkel måte kunne håndtere/samle avfall. Alt utstyr/merke materiell skal snarest etter løpet samles inn. Veier som benyttes til SS skal snarest etter løpet utbedres/skrapes slik at alle spor etter rally fjernes. Deltakere På service plassen, vil det bli merket mottak for olje, batterier og lignende. Funksjonærer Et smil og en vennlig hilsen skaper et godt miljø for alle. ~1 NAF Motor$port t::~norgeb

19 .ti. NAf NOfODDEN OG OMEGN - NAf ASKER OG BÆRUM 2014 Varslingsplan Varsling av ulykker, brann og alvorlige hendelser All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt andre redningsetater. Nødnummer 110 /112/113. skal ikke_ringes direkte. Løpsledeisen har egen nød prosedyre. Kommer man ikke gjennom på Nødnummeret prøv da 113 som mange ganger har bedre tilgang Tlf base TLF løps leder Rally Telemark har eget nød som brukes ved alvorlige hendelser. Nødnummer er: Om noe skjer, skal du ALDR uttale deg til presse eller andre. slike tilfeller skal du ALLTD henvise tilløpsledelsen, som er de eneste som kan komme med uttalelser. Ved alvorlig uhell SKAL løpsledeise varsles Stopp øvrige deltagere ved hjelp av SOS flagg/skilt (skal finnes i hver deltagerbil). Hold flagg/skilt i ro og godt synlig for påfølgende deltagere (ikke vink, da dette kan oppfattes som at du heier på vedkommende). Send første deltager til nærmeste sambandsstasjon for varsling. Om nødvendig igangsettes livreddende førstehjelp og eventuelt brannslukking (førstehjelpsmateriell skal finne si hver deltagerbil). Sperrevakt har myndighet til å begjære fartsetappen frosset/stoppet. Dette skal gjøres i henhold til varslingsplanen. Ved uhell og andre hendelser som det er nødvendig å varsle om, skal følgende prosedyre følges. Bråk, fyll eller publikum som ikke følger pålegg fra deg som sperrevakt, vil være varslingsgrunn. 1 Ring Etappesjef 2 Ring løpsleder 3 Ring Nødnummer 55 nr Tlf:. Tlf Tlf Kommer du ikke frem på tlf, ta da kontakt med nærmeste sambandspunkt.

20 . '~ '.., NAF Motorsport ~l NSTRUKS REGULERNGSPAUSE: RALLY TELE~lARK 11"';('"''J~''"""'~-"'1 Kontrollsone begynner ved "Gul klokke" - skilt, tidskontrollen er ved "Rød klokke". skilt og kontrollsonen slutter ved "Beige skilt". Materiell for tidskontrollen: Arrangørens klokke, postprotokoll og startliste, kassaspyd til ark fra tidsbok. Tidskontroll inn REGULERNGSPAUSE utføres som følger: 1 Deltaker plikter selv å komme med tid bok får å få notert sin ankomsttid. 2 Tiden tas idet tidsbok blir overlevert tidtaker. Avlesing gjøres på gammelt minutt. Eks: Beregnet ankomsttid er kl O Tiden vil da være fra t.o.m (sekund skrives ikke) 3 Tiden noteres i tidsboka, noter deltagers startnr. og forrige startnr. 4 Start tid ut fra regulering er etter tidsskjema i protokoll Deretter er det flytende start fortløpende på hvert minutt. Fyll ut startnummer i protokollen med forhånd utfylt starttid på TK. D FA BEKREFTET START TD UT AV BASEN (hensikten er å komprimere "samle" deltagerne i løpet. 5. Riv av og behold hvit kopi fra tidsboka VKTG - Det er forbudt og utføre service i reguleringspausen. Overtredelse skal rapporteres tilløpets leder umiddelbart. GOD POST. ~t NAF Motorsport r~ndrges

All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater.

All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater. Velkommen som funksjonær i Rally Telemark. NAf NOTODDENOG OMEGN NAf ASUR OG aæiium Fyll ut baksiden av kartet med navn og data på deg. Så kan vi ta kontakt i etterkant hvis det er noen spørsmål. Er det

Detaljer

26. og 27. april 2013 inviterer. Til

26. og 27. april 2013 inviterer. Til 26. og 27. april 2013 inviterer Til og 1 Tilleggsregler. INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013.

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013. Alpint Rennreglement Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler Utgave Oktober 2013. 1 Innhold FELLES REGLER FOR ALPINE RENNARRANGEMENTER... 7 600 ORGANISASJON...

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler

Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler 1 Revidert oktober 2006. Alpint Rennreglement 2006/07 Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler 2 FORORD Skivenner! Høsten 2002 så ble gitt ut et eget hefte med NSFs

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe 2015 SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 1 INNHOLD Fellesdelen side 7-17 Konkurransereglementet side 18-42 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer

KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR)

KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) KAPITTEL I DEFINISJONER Hovedreglementene for landevei er samlet i UCI-R. Reglementene er utarbeidet for internasjonale ritt, og alle UCIs medlemsforbund er pålagt

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014

14/6-2014, godkjent av NHFs styre 3/9-2014 DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER. 1.1. Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. Dispensasjoner kan gis etter søknad til NHF. 1.2. Med arrangør

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM)

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) Oppdatert januar 2015 Søknad om avholdelse av terminfestet konkurranse kan gjøres av alle NKKs medlemsklubber. Søknadsfristen

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. www.naf.no/ab post@nafab.no

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011.

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. 1. ARRANGØRS NAVN; NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum 2. BESKRIVELSE; Rally Telemark 2011 er et nasjonalt hastighetsløp

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 Spesialreglement trial Sist endret januar 2014 gjeldende fra 2014 INNHOLD Fellesdelen side 12 Fellesdelen til spesialreglementene

Detaljer

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015.

REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015. REGLER FOR FEMUNDLØPET 2016 Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 17.08.2015. Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og kjørereglement for langdistanse.

Detaljer

Norges Hundekjørerforbund

Norges Hundekjørerforbund Arrangørperm Tips, ideer, huskeliste for arrangører av små og store konkurranser. November 2007 Revidert 2010 Revidert 2012 1 1 Innledning... 2 Arrangementsformer... 2.1 Stilarter... 2.2 Arrangementsform...

Detaljer

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tilleggsregler 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2014 teller med i: NC, (Norgescup)

Detaljer

Brukerveiledning for arrangører

Brukerveiledning for arrangører Brukerveiledning for arrangører Ved problemer med Brikkesys. Ring Torgeir Iversen Telefon 901 28 363 Versjon 8 april 2015 versjon 8. O-utvalget april 2015 Side 1 Innhold 1 Arrangørveiledning Brikkesys

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 Arrangør: Norsk Sportsvogn Klubb Løpets navn: NSK - Challenge Løpet inngår i Challenge-cupen 2006. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte

Detaljer

Løpssekretær: Grete Solberg 90967106 Løypesjef: Sambandssjef: Knut Heiberg 97143763 Funksjonærsjef: Teknisk kontrollsjef: Halvard Bergan 99540994

Løpssekretær: Grete Solberg 90967106 Løypesjef: Sambandssjef: Knut Heiberg 97143763 Funksjonærsjef: Teknisk kontrollsjef: Halvard Bergan 99540994 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal 2. BESKRIVELSE: 21. Numedalsrally 2010 teller med i: NM rally 2010, Subaru cup, Ford Flexifuel Cup 2010, NMK Rallycup 2010, Norges cup klasse 7 og 8,

Detaljer

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000 1 Tilleggsregler 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland i samarbeide med NMK Gardermoen. 2. BESKRIVELSE: TRN Superselma Gardermo Sprinten 2015 er en rallysprint på asfalt med enkelte innslag av grus, bestående

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer