Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk 1996 2006"

Transkript

1 Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk Trondheim kommunerevisjon Mai 2006

2 Innholdsfortegnelse Forord... 6 Sammendrag Innledning Bakgrunn Temaer i undersøkelsen Vurderingskriterier Metodisk tilnærming Avgrensninger Oppbyggingen av rapporten Politiske føringer Vedtekter for TRV som kommunal bedrift Avfallsplan for Trondheim kommune og Konkurranseutsetting Organisering og selskapsform Avfallsforskrift, Trondheim kommune Omdanning til kommunalt eid aksjeselskap Behandlingen av budsjett monopolvedtaket Organisasjonsform for Trondheim Renholdsverk AS Oppretting av konsernmodell for Trondheim Renholdsverk AS Revisjonens oppsummering av politiske føringer Gjennomføring av politiske vedtak Iverksetting av vedtaket om konkurranseutsetting Utvikling av produktavtalene Krav om effektivisering på øst Anbudet fra TRV på vestsiden av byen Implementering av effektiviseringskrav på øst Overtallige i TRV TRV som kommunalt aksjeselskap Monopol og landets ledende miljøbedrift Overtagelse av renovasjonen for hele kommunen fra Landets ledende miljøbedrift Utviklingen av et sterkt samarbeid med andre miljøbedrifter Organisering av TRV som konsern Prinsipielle avklaringer om eierskap til driftsmidler i konsernet Foretaksform for morselskapet i konsernet Trondheim Renholdsverk Forslag til organisering av konsernet Trondheim Renholdsverk AS Fisjon Trondheim Renholdsverk AS/Retura Trondheim Renholdsverk AS Overtakelse av renovasjon for hele Trondheim Stiftelse av TRV Husholdning AS Forholdet mellom TRV og Trondheim kommune overgangen til konsern og overtakelsen av renovasjonen for hele byen Kontraktene om tjenestene mellom selskapene Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

3 3.5.9 Administrative forhold i selskapene i konsernet Eierskapsutøvelsen i TRV som kommunal bedrift og aksjeselskap Eierskapsutøvelsen i TRV som kommunal bedrift Bystyret Formannskapet - generalforsamling Rådmannen Styret Direktøren Eierskapsutøvelsen i TRV som kommunalt aksjeselskap Bystyret Formannskapet som generalforsamling Styret Direktøren Oppsummering av ansvar- og oppgavefordeling i TRV som aksjeselskap Eierstrategi overfor TRV AS Erfaringer med styre- og eierskapsutøvelsen i perioden Eierskapsutøvelsen i styret Informasjon til styret fra administrasjonen i TRV Kompetansesammensetning i styret Samarbeidsklima i styret Økonomisk utvikling og styring Oppnådde resultater som kommunal bedrift Økonomiske resultater som aksjeselskap Nærmere om utviklingen for lønns- og personalkostnader Nærmere om utgiftsveksten innen vareforbruk Nærmere om kostnadsutviklingen for øvrige driftsutgifter Årsaker til utviklingen i Økonomistyring i selskapet Nærmere om selskapets budsjetteringsrutiner Rapportering og oppfølging av budsjettet Avdekkingen av underskuddet i Budsjettbehandlingen i Styrets oppfølging av budsjettet Nærmere kontroll av økonomiske forhold i selskapet Regnskapsinndeling mht husholdning og næring Internfakturering Reiseregninger Representasjon Sponsing og markedsføring Konsulenttjenester Åpningsbalansen Fisjon Fremstillingen av underskuddet etter fisjonen Underdekningen på husholdningsdelen i Positivt resultat på næringsdelen Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

4 6 Andre forhold Håndteringen og forståelse av selvkost Kommunens praksis Selvkostforståelsen hos berørte parter Bestillerens oppfatning av om kontraktene har vært til selvkost Regelverket om offentlige anskaffelser Ekstern revisors rolle/ansvar i TRV AS Engasjement 2001/valgt revisor Rådgivningstjenester Revisjonens vurderinger Revisjonens vurdering av gjennomforing av politiske vedtak Hovedaktør innen avfallsordning i Trondheim kommune Realisere Trondheim kommunes forpliktelser Landets ledende miljøbedrift Samarbeid med andre aktører Konkurransedyktig leverandør innenfor sitt virksomhetsområde Monopolvedtaket, lov om offentlige anskaffelser og konkurranselovgivningen Styret og eierskapsutøvelsen i TRV Strategiplan for TRV Informasjon til styret Kompetansesammensetningen i styret Økonomisk styring og utvikling Oppnådde resultater Utviklingen på kostnads- og inntektsiden Selskapets økonomistyring Nærmere kontroll av økonomiske forhold i selskapet Vurderinger av andre forhold Selvkostforståelsen Vurdering av ekstern revisors arbeid Konklusjoner Revisjonens vurdering av gjennomforing av politiske vedtak Styret og eierskapsutøvelsen i TRV Økonomisk utvikling og styring Referanseliste Vedlegg Vedlegg: Styrerepresentanter i Trondheim Renholdsverk 1995 dd Vedlegg: Oversikt over reklame og sponsormidler i perioden Vedlegg: Åpningsbalanse TRV AS Vedlegg: Fisjon bokført balanse etter fisjon, konsernetableringen juni Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

5 Figurer og tabeller: Figur 1: Bestiller/utførerorganisering av avfallshåndteringen i Trondheim kommune, Figur 2: Ansvars- og rollefordeling overfor TRV som kommunal bedrift. 43 Figur 3: Ansvars- og rollefordeling overfor TRV som aksjeselskap Figur 4: Utviklingen av kostnader til informasjon, markedsføring og sponsing, Beløp i kroner 70 Figur 5: Utviklingen i kostnader til konsulentbruk. Beløp i kroner 71 Tabell 1: Økonomiske resultater i perioden Tall i millioner kroner. Resultatet er eksklusiv kommunens finansieringsutgifter av virksomheten.. 55 Tabell 2: Økonomisk utvikling i TRV AS perioden Regnskap i millioner kroner (2005 tall er foreløpig prognose per april 2006).. 56 Tabell 3: TRVs kostnader knyttet til husholdningsvirksomheten. Omarbeidede kostnader for TRV husholdning i 1000 kr, beregnede tall for Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

6 Forord På ekstraordinær generalforsamling avholdt 31. januar 2006 ble Trondheim kommunerevisjon (Revisjonen) bedt om å gjennomføre en full forvaltningsrevisjon av Trondheim Renholdsverk AS (TRV). Bakgrunn for bestillingen var den økonomiske situasjonen som ble avdekket i TRV ved utgangen av Følgende føringer ble gitt fra generalforsamlingen: Det er mange spørsmål som må og skal stilles i etterkant av dette. Derfor vil rapporten fra Trondheim kommunerevisjon være viktig for Bystyret å få til behandling før generalforsamlingen i selskapet. Av de spørsmål som særskilt må belyses er om opplysningsplikten overfor styret og eier er overholdt, og om det arbeidet revisor har gjennomført er godt nok. Kontrollkomiteen behandlet 9. februar 2006 formelt bestilling av denne forvaltningsrevisjonen. Revisjonen fikk i mandat å følge opp problemstillingene som ble presentert av Revisjonen på ekstraordinær generalforsamling i TRV 31. januar Revisjonen har gjennomgått, vurdert og belyst en rekke forhold i perioden , og har innenfor den tid som har vært tilgjengelig søkt å fremheve sentrale utviklingstrekk. Vi har vurdert til dels komplekse problemstillinger og mulige årsakssammenhenger for å gi et tilstrekkelig dekkende bilde av TRV i forhold til mandatet for den gjennomførte forvaltningsrevisjon. Prosjektgruppen har bestått av Hans Petter Wollebæk, Thomas Furunes, Mona Kristensen, Svein Kato Isaksen og Magnar Andersen (prosjektleder). I tillegg har vi benyttet ekstern kompetanse i prosjektet. Trondheim, 11. mai 2006 Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

7 Sammendrag Innledning På bakgrunn av de økonomiske problemer som ble avdekket i TRV ved utgangen av 2005, ble revisjonen på ekstraordinær generalforsamling 31. januar 2006 bedt om å gjennomføre en full forvaltningsrevisjon av TRV. Kontrollkomiteen behandlet 9. februar 2006 formelt bestilling av denne forvaltningsrevisjonen. Revisjonen fikk i mandat å følge opp problemstillingene som ble presentert av revisjonen i ekstraordinær generalforsamling i TRV 31. januar I prosjektet er følgende områder vurdert: Gjennomføring av politiske vedtak, styret og eierskapsutøvelsen i TRV og økonomisk utvikling og styring. I undersøkelsen har vi konsentrert oss om periodene rundt konkurranseutsetting (1997/1998), etablering av aksjeselskap (2002), monopolvedtaket - landets ledende miljøbedrift (2003) og konsernetablering (2005). Til grunn for våre vurderinger har vi benyttet følgende kilder: politiske vedtak i Trondheim kommune, aktuelle lover og forskrifter og anerkjente prinsipper og praksis for styring og kontroll. Undersøkelsen er bestilt som en full forvaltningsrevisjon av virksomheten, og alminnelig forvaltningsrevisjonsmetode er anvendt ved gjennomføringen. Undersøkelsen er basert på tilgjengelige dokumenter og sakspapirer fra den politiske behandlingen i Trondheim kommune og styrebehandlingen i TRV, intervju med 19 relevante aktører, regnskapstall fra TRV for perioden og kommuneregnskapet. Økonomigjennomgangen baserer seg på gjennomgang av budsjett og regnskapstall. Vi har i den forbindelse hentet ut regnskapstall for TRV som kommunal bedrift i perioden , og som aksjeselskap i perioden Regnskapsanalysen for hele perioden er gjort på overordnet nivå, mens bilagskontroll er utført for aksjeselskapsperioden. Politiske føringer for TRV Revisjonen oppsummerer de politiske føringene som er stilt overfor TRV som følger: 1. TRV skal være en av hovedaktørene innenfor avfallshåndteringen i Trondheim kommune. 2. Virksomheten skal realisere de forpliktelser kommunen har ved lov samt mål og strategier nedfelt i avfallsplan. 3. TRV skal være konkurransedyktig leverandør innenfor sitt virksomhetsområde. 4. TRV skal bli en ledende miljøbedrift 5. TRV skal ta tilbake renovasjonen for hele byen fra 2006 (monopolvedtaket) 6. TRV skal utvikle et sterkt samarbeid med andre miljøbedrifter i regionen Gjennomføringen av politiske vedtak I dette sammendraget presenteres revisjonens vurderinger av TRV sin håndtering av de politiske føringene. For en nærmere utdypning, se rapportens kapittel 2 og 3. Hovedaktør innen avfallsordning i Trondheim kommune Vår analyse gir indikasjoner på at TRV og styret hele tiden har hatt en klar oppfatning av eierens mål for TRV når det gjelder det å være en hovedaktør i en fremtidig avfallshåndtering i Trondheim kommune og utviklingen av hvordan virksomheten skal realisere de forpliktelser kommunen har ved lov samt mål og strategier nedfelt i avfallsplan. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

8 Vi mener TRV både er og har vært en viktig hovedaktør for Trondheim kommune i utviklingen av en god avfallsordning i Trondheim kommune. Med en bred avfallskompetanse har TRV deltatt aktivt i både utvikling og implementering av gjeldende avfallsplaner, utvikling av bestiller-utfører ordningen og utviklingen av en langsiktig avfallspolitikk. Realisere Trondheim kommunes forpliktelser Vi mener TRV har vært en viktig aktør for Trondheim kommune til å realisere de forpliktelser kommunen har ved lov samt mål og strategier nedfelt i kommunens avfallsplaner. Målene for avfallshåndtering fremkommer tydelig i Avfallsplan og I avfallsplanen ble hovedmålet for sortering, innsamling og transport beskrevet som: Sørge for rasjonell, miljøriktig og hygienisk sortering, innsamling og transport av avfall og usorterte fraksjoner. Vi mener TRV i stor grad har innrettet seg etter og arbeidet for å oppnå disse målene, og at målene i det vesentlige er oppnådd. I rapport Avfallsordningen i Trondheim evaluering av kildesortering og konkurranseutsetting (2002) konkluderte da også ECON med at de målene som er satt i avfallsplanene, og målsetninger i andre politiske vedtak, stort sett er oppnådd. Også brukerundersøkelser har vist at TRV sin tjenesteutførelse ute blant abonnentene har blitt ansett som god. Landets ledende miljøbedrift Vi mener målet om at TRV skal bli landets ledende miljøbedrift er en utvidelse av målet om at TRV skal være en av hovedaktørene innenfor avfallshåndteringen. I utgangspunktet var målet om å bli en ledende miljøbedrift uklare. Den operasjonalisering som ble gjort av prosjektgruppen nedsatt av rådmannen, ble vedtatt å bystyret uten kommentarer. Ingen parter i prosessen har hatt innvendinger mot at TRV skal videreutvikle sin næringsvirksomhet. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å vurdere måloppnåelse i forhold til målet om å bli landets ledende miljøbedrift. Samarbeid med andre aktører Målet om at TRV skal utvikle et sterkt samarbeid med andre miljøbedrifter i regionen og delta i andre selskaper med beslektet virksomhet, har vært et mål for TRV i mange år. Målet har blitt fulgt opp av TRV gjennom deltagelse i etablerte nettverk i regionen og tilknytning til ulike faglige nettverk på landsbasis og ulike eierskap i selskaper som for eksempel Weee Recycling AS, Retura og Rekom. Konkurransedyktig leverandør innenfor sitt virksomhetsområde Når det gjelder eierens mål om at TRV skal være en konkurransedyktig og effektiv leverandør innenfor sitt virksomhetsområde, mener vi at det har vært noe usikkerhet om hva dette innebærer. Det kan virke som om at målet for effektivisering ble tolket som etterlevelse av anbudet gitt fra TRV på vest. I anbudet la TRV til grunn en nedgang fra tre til to mann på bilene. Kravet om bemanning skulle også gjelde på østsiden av byen. Kravet overfor TRV var en konsekvens av markedseksponering. Til grunn for denne effektiviseringen lå også en omorganisering av TRV. Med denne tolkningen til grunn mener vi TRV i stor grad har fulgt opp eiernes mål når det gjelder bemanning på øst. At noen av bilene er bemannet med tre renovatører er begrunnet med effektivitet og unngåelse av trafikale problemer i sentrumsområdene. Med utgangspunkt i rådmannens krav betraktet verken styret eller ledelsen i TRV at målet var å skulle utføre renovasjonen på øst til samme kostnad som Norsk Gjenvinning på vest. Effektivitetskravet ble ikke formulert som et mål overfor bedriften som helhet. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

9 I tillegg til forutsetninger og mål i avfallsplanen, bemanningskravet på øst, og et forutsatt utbyttenivå på 3,5 4 mill kr per år, er det slik vi har oppfattet det, fra eiers side ikke stilt spesifikke krav knyttet til produktivitet. I prosjekt En kostnadseffektiv og miljøvennlig renovasjon for Trondheim (2005) ble det konkludert med at virksomheten har en mulighet for en produktivitetsøkning på minst 20%. Med bakgrunn i konklusjonene i undersøkelsen mener vi styret og ledelsen i TRV på et tidligere tidspunkt skulle ha satt tydeligere produktivitetsmål for virksomheten. En medvirkende årsak til at styret og ledelsen i TRV ikke har fokusert mer på det å operasjonalisere produktivitetsmål, kan skyldes at eierne ikke har stilt tydelige produktivitetskrav ut over bemanningskravet på øst, og at selskapet i alle år frem til høsten 2005 har hatt gode regnskapsmessige resultater. Manglende fokus fra Avfallsseksjonen med hensyn til hvorvidt kostnadsnivået på tjenesteproduksjonen har vært riktig, har i tillegg medført at TRV ikke har hatt eksterne incentiver av den art som man naturlig blir utsatt for og kan dra nytte av innenfor mer markedsbaserte virksomhets- og produktområder. Monopolvedtaket. Lov om offentlige anskaffelser og konkurranselovgivningen Ved konserndannelsen var det en viktig føring at Trondheim kommune skulle ha muligheten til å foreta en direkte plassering av innhenting og transport av husholdningsavfall til TRV. Dette gjorde det nødvendig å etablere to datterselskaper. Reglene om offentlige anskaffelser regulerer om Trondheim kommune har adgang til å kjøpe renovasjonstjenester direkte fra TRV uten noen forutgående anbudskonkurranse. Når det gjelder direkteplassering av renholdstjenester i det nye datterselskapet TRV Husholdning AS, er det i forbindelse med konserndannelsen vurdert slik at dette faller inn under unntaket for egenregi. Revisjonen er av den oppfatning at det er sannsynliggjort at vilkårene er oppfylt. Når det gjelder tildeling av kontrakter mellom datterselskapene i konsernet TRV, reiser dette en rekke problemstillinger i forhold til reglene om offentlige anskaffelser og konkurranselovgivningen. Se mer om dette i våre vurderinger i rapporten. Styret og eierskapsutøvelsen i TRV I sammendraget presenteres revisjonens vurderinger av styret og eierskapsutøvelsen overfor TRV. I våre vurderinger har vi fokusert på den løpende eiermessige styringen av TRV i form av strategiutvikling, informasjon gitt til styret og kompetansesammensetningen i styret. Strategiplan for TRV Vår gjennomgang av styreprotokoller og tilbakemeldingene viser at TRV i liten grad utarbeidet konkrete strategiplaner før Dette arbeidet ble først igangsatt i forbindelse med overgangen til aksjeselskap. TRV sier selv at de i virksomheten har hatt et kontinuerlig strategiarbeid for å sikre eierens mål for virksomheten. Vi mener dette ikke er tilstrekkelig, da et slikt strategiarbeid burde ha blitt systematisert og forankret i hele virksomheten. Vi mener det er en svakhet at styret og TRV ikke før 2001 har utarbeidet en helhetlig strategiplan som sa noe om hvordan eiernes mål skal realiseres. Etter at TRV ble etablert som aksjeselskap, mener vi selve styreutøvelsen har blitt bedre i forhold til å sette krav til selskapet og administrasjonen og oppfølgning av disse. Etter vår mening har styret etter overgangen til aksjeselskap i større grad utøvd sitt tilsynsansvar overfor selskapet. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

10 Selv om det er styret i TRV som har ansvaret for den løpende eiermessige styringen av selskapet, er det flere av de vi har intervjuet som ønsker et mer aktivt eierskap gjennom generalforsamlingen. Det er flere som har signalisert at det på de årlige generalforsamlingene blir stilt for få spørsmål i forhold til de sakene som presenteres fra styret og gitt for få avklaringer i forhold til uavklarte spørsmål. Etter revisjonens mening er TRV avhengig av et mer aktivt eierskap gjennom generalforsamlingen for at selskapet skal lykkes med å nå eierens mål. Informasjon til styret Tilbakemeldingene i undersøkelsen viser at de fleste vi har intervjuet mener at informasjonen som er gitt til styret fra administrasjonen har vært god nok. Vår gjennomgang av styreprotokoller og tilbakemeldinger indikerer at administrasjonen med noen få unntak har presentert forhold av betydning til styret. Styret har i noen sammenhenger stilt spørsmål ved fullstendigheten i informasjonen som er gitt. Samtidig vil vi påpeke at aksjeloven pålegger styret å igangsette undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret bør forsikre seg om at de har blitt gjort kjent med aktuelle risikoer i saken. Tilbakemeldingene fra styret viser at de i stor grad baserte seg på de vurderinger som ble gjort av administrasjonen når de fattet beslutning i en sak. Når situasjonen er slik burde man vurdert å utpeke en person utenom styreformannen som har til oppgave å sikre at styret får tilstrekkelig tilgang på informasjon og veiledning. Kompetansesammensetningen i styret Generelt mener vi at kompetansesammensetningen i styrene har et forbedringspotensiale. Også administrasjonen i TRV og styrerepresentanter vi har snakket med mener generelt at kompetansen ikke har vært god nok. Revisjonen er ikke gjort kjent med at det i Trondheim kommune er etablert retningslinjer for hvilken kompetanse de mener er nødvendig i de ulike styrene kommunen er representert i. Ved valg av politiske representanter er det opp til det enkelte parti hvilke kriterier de legger til grunn for valg av styrerepresentanter. Revisjonen stiller spørsmål ved om det foretas en helhetlig vurdering av den kompetanse som kommer inn i det aktuelle styret. Vi mener det er viktig at representantene i styret er et korrektiv til ledelsen. Tilbakemeldingene fra styremedlemmene tyder på at de i stor grad har vært avhengig av den informasjonen som er blitt gitt fra administrasjonen i TRV. Grunnet stor tillit til selskapet har det etter vår vurdering blitt stilt for få kritiske spørsmål fra styret sin side. En forklaring på dette kan være at virksomheten gjennom mange år har vist til gode driftsresultater. En annen forklaring kan være at representantene i styret har hatt for liten kunnskap om virksomhetens aktiviteter og de interne forholdene i selskapet. Dette mener vi har påvirket styrets tilsyn med direktøren og driften av selskapet. I intervjuene har det kommet frem at det i løpet av høsten 2004/våren 2005 var utstrakt kontakt mellom økonomisjefen i TRV og styrets leder. Det er bekreftet at kontakten foregikk uten at direktøren hadde kjennskap til dette. I følge aksjelovens bestemmelser om ansvarliggjøring og oppgavedeling mener vi at dette var uheldig av de involverte parter. Revisjonen er usikker på i hvor stor grad dette har vært forankret i styret. I henhold til aksjelovens bestemmelser om ansvarliggjøring og oppgavedeling mener revisjonen dette var Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

11 en uheldig handlemåte av de involverte parter, da det fører til uklare ansvarsforhold i forhold til styringen av virksomheten. Økonomisk styring og utvikling I sammendraget presenteres revisjonens vurderinger av økonomisk styring og kontroll i TRV for årene I våre vurderinger har vi fokusert på den økonomiske utvikligen i TRV, utviklingen på kostnads- og inntektssiden, selskapets økonomistyring i 2005, nærmere kontroll av selskapets regnskaper og vurderinger av andre forhold. Økonomisk utvikling i TRV, TRV har i perioden som kommunal bedrift mellom levert overskudd som i snitt per år ligger 5-6 millioner kroner over de resultatkrav som rådmannen satte for selskapet. Etter at selskapet ble omdannet til aksjeselskap har selskapet også klart å levere gode resultater. For 2003 og 2004 ble bystyrets avkastningskrav på 3,5 4 millioner kroner mer enn innfridd. TRV har i en periode der selskapet har vært gjenstand for store omstillingsprosesser klart å levere gode økonomiske resultater. Vår vurdering er at TRV er et solid selskap til tross for underskudd i Med en egenkapitalandel på 25% etter årets resultat, mener vi det ikke er noen økonomisk krise i selskapet. I 2005 vil TRV få et underskudd på 4,9 millioner kroner. Etter vår gjennomgang av regnskapsinformasjon mener vi at underskuddet i stor grad kan relateres til regnskapstekniske forhold, ekstraordinære utgifter og i noen grad løpende driftsmessige forhold. Disse kostnadene tilsvarer 6,8 millioner kroner og er en type kostnader som bedriften normalt ikke påføres hvert eneste driftsår. Vi mener imidlertid at selskapet har mange muligheter for kostnadskutt. Spesielt gjelder dette innenfor sponsing, markedsføring, bruk av eksterne konsulenter, bruk av vikarbyråer, reisevirksomhet, representasjon med mer. Vi mener TRV bør vurdere kost/nytte i forhold til disse forholdene. Dette gjelder også i forhold til personellbehov med hensyn til takling av markedssvingninger og vurdering av effektiviseringstiltak. Utviklingen på kostnads- og inntektsiden Vi mener prognosen på driftskostnadene i 2005 har vært undervurdert. Bakgrunnen for dette er at regnskapsinformasjonen for 2004 ga indikasjoner på at utgiftsnivået på flere områder var kommet på et høyere nivå enn det budsjettet for 2005 la til grunn. Det gjelder spesielt vedlikeholdskostnadene på bilparken som var kommet på et stabilt høyt nivå, økende priser på drivstoff og en budsjettert nedgang på forbruk av driftstoff i Også vikarutgiftene avvek med 1,5 millioner kroner i forhold til budsjett. Bedriften har også hatt økende lønnskostnader over tid som siste år økte med 11%, men denne økningen var budsjettert for fast ansatte, kun et avvik på 2% over budsjett. Vi ser samtidig at selskapets inntekter har vært høyere enn budsjettert, og høyere enn i tidligere driftsår. Dette tilsier høyere aktivitetsnivå i TRV, noe som selskapet også har bekreftet. TRV forklarer deler av underskuddet i 2005 med sviktende marginer eller mindre dekningsbidrag per produsert enhet. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

12 Når det gjelder husholdningsdelen av virksomheten har TRV overfor revisjonen påvist hvilke områder innenfor husholdningsdelen som har gått med underskudd. Dette underskuddet er i stor grad forklart med underdekning på kontrakten renovasjon øst, innsamling og transport av husholdningsavfall. Revisjonen kan ikke ta stilling til den påståtte underdekningen så lenge selskapets rapportering ikke har hatt fokus på oppfølging av kontraktene og så lenge regnskapsføringen ikke var tilrettelagt for avviksanalyser på området. Vi mener imidlertid at det er god grunn til å anta at underdekningen på innsamling av husholdningsavfall på øst er reell pga høye direkte lønnskostnader. Lønnskostnadene utgjør alene like mye som de inntektene TRV får fra kommunen etter avtale innsamling øst. I tillegg tar ikke avtalen høyde for at reservebemanningen i TRV er plassert inn under denne aktiviteten. TRV har siste år tatt grep for å vurdere produktiviteten i selskapet. Sommeren 2005 ble det utarbeidet en rapport som omhandler potensialet for effektivisering og høyere produktivitet. Revisjonen mener dette er et positivt tiltak som på sikt vil gjøre TRV mer konkurransedyktig. Vi mener også det vil være en klar fordel om slike mål kommer inn i selskapets styringsdokumenter og rapporteringssystemer. Styret har vedtatt balansert målstyring og dette bør følges opp i denne sammenheng. Selskapets økonomistyring i 2005 Vi mener det har vært en svikt i økonomistyringen i Ledelsens oppfølging av økonomien har sviktet på flere områder. Underskuddet i selskapet ble avdekket først i desember I halvårsrapporten som ble lagt frem for styret i oktober ble det ikke gitt signaler som skulle tilsi et slikt underskudd. Vi mener dette indikerer manglende styring og oppfølging av kostnadselementer i budsjettet. Vår gjennomgangen av den økonomiske rapporteringen viser at den har skjedd på et overordnet nivå. De enkelte kostnadselementene er ikke blitt synliggjort i rapporteringen. Det forelå planer for bedre rapportering etter styrebehandlingen høsten 2004, men dette er ikke blitt fulgt opp på grunn av manglende kapasitet i ledelsen. Økonomisjefen fikk mange nye lederoppgaver i 2005, og forholdet er tatt opp med styret. I realiteten ble økonomistyringen nedprioritert på grunn av omstillingsprosessene og ressurssituasjonen i ledelsen. Vi mener imidlertid at styret og ledelsen burde ha prioritert økonomistyringen i selskapet i en tid der selskapet som følge av fisjonen står overfor tunge omstillingsprosesser. Erfaringsmessig er det nettopp i slike situasjoner det er fare for at en mister kontroll på styringen, noe som vi mener skjedde i Revisjonen mener TRV bør fremføre regnskapsinformasjon på enkelttjenester. Tidligere har det ikke vært tradisjon i TRV for å synliggjøre hvilke områder som går med underskudd og hvilke områder som går med overskudd. Avfallsseksjonen har heller ikke fulgt opp TRVs regnskaper på dette området. Kontraktene har heller ikke vært gjenstand for løpende evaluering og oppfølging på kostnadssiden fra partene. Vi mener det er bra at selskapet nå har tatt tak i problemstillingen for å synliggjøre kostnadsnivået knyttet til hver enkelt avtale. Også TRVs internregnskap må tilrettelegges for bedre og enklere kontroll av området. Selskapet bør på husholdningssiden synliggjøre hva som inngår i direkte kostnader, indirekte kostnader og kapitalkostnader. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

13 Nærmere kontroll av økonomiske forhold i selskapet I dette kapittelet har vi vurdert følgende forhold i selskapets regnskaper: bruk av sponsing, markedsføringstiltak og reklame, rutiner rundt reiseregninger, rutiner rundt representasjon, økende bruk av eksterne konsulenter, økende bruk av vikarer, synergieffekter på tjenesteproduksjonen - eksempel papirsortering, muligheter for kryssubsidiering, vurdering av åpningsbalansen og vurdering av fisjon ved konserndannelsen i Bruk av sponsing, markedsføringstiltak og reklame. Undersøkelsen viser at selskapet ikke har etablert en helhetlig strategi for sponsor- og markedsføringsaktiviteten. Budsjettene er fremlagt på overordnet nivå og utgifter til sponsing og markedsføring har ikke vært framlagt på et tilstrekkelig detaljert nivå. Manglende strategi og detaljerte budsjetter for aktiviteten medfører at beslutninger skjønnsmessig ble tatt uten at styret tar del i beslutningsprosessene. Når utgiftsposten til sponsing og markedsføring er såpass stor som den har vært, mener vi styret har en selvstendig plikt til å vurdere behovet for mer detaljert informasjon. Vi mener styret og administrasjonen må utarbeide detaljerte planer for hvordan utøvelsen av denne aktiviteten skulle håndteres i selskapet. Revisjonen har ikke vurdert hensiktsmessigheten ved den sponsor- og markedsføringsaktiviteten som er utført av TRV. Vi stiller imidlertid spørsmål ved enkeltutgifter som er rettet mot foreninger med et begrenset nedslagsfelt. Selv om det her er snakk om mindre beløp, bør slike disposisjoner sees i sammenheng med selskapets renome. Rutiner rundt reiseregninger Vår gjennomgang viser også at det for noen år har vært svak praksis for å påføre anledning og delvis navn på representasjon, også under reiser. Revisjonen mener TRV må gjennomgå rutinene på området. Rutiner rundt representasjon Vår gjennomgang viser at det ikke finnes retningslinjer i bedriften eller føringer fra styret for representasjon. Navn og anledning er ikke påført flere av bilagene, spesielt gjelder dette flere bilag knyttet til alkoholservering. Manglende informasjon gjør det vanskelig å etterprøve om beløpene burde vært bokført som ikke fradragsberettiget. Vi mener at selskapet må etablere rutiner for å sikre at lover og regler innenfor representasjonsområdet følges. Økende bruk av eksterne konsulenter Gjennomgang av regnskapstallene i perioden viser et vedvarende høyt nivå på bruk av konsulenttjenester. TRV har stått overfor en rekke endringer de siste årene. Det har vært brukt betydelige summer i tilknyting til disse endringene. Vi har ikke vurdert hensiktsmessigheten og effekten av bruken av midlene. Økende bruk av vikarer Totalt i perioden er det brukt over 3,3 millioner kroner på innleie av arbeidskraft fra vikarbyråer, og samtidig er det et reservemannskap i bedriften. Revisjonen stiller spørsmål ved om reservemannskapet har vært utnyttet effektivt nok når selskapet har tilført ekstern arbeidskraft i dette omfanget. Vi har ikke vurdert hensiktsmessigheten ved bruken av vikarer, og vi tar forbehold i forhold til at selskapet har hatt topper i aktiviteten som har gjort dette nødvendig. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

14 Synergieffekter på tjenesteproduksjonen - eksempel papirsortering Innen TRVs tjenesteproduksjon er det flere former for synergieffekter. Noen av disse effektene oppstår som følge av volum. Desto høyere volum, desto lavere gjennomsnittspris per enhet. Papirsortering er eksempel på dette på grunn av høye kapitalkostnader. TRV har investert i nytt anlegg og har nå mulighet til å øke markedsandeler og derav volum. Hele anlegget er plassert i Retura TRV AS. I dag utgjør husholdningspapir fra Trondheim kommune halvparten av det som sorteres, resten er papir fra andre kommuner og fra næringslivet. Etter fisjonen er det fremført et underskudd på husholdningsdelen blant annet på papirsortering. Papirsorteringen er imidlertid et område med betydelige inntekter i Retura TRV AS. For 2006 er det beregnet et betydelig overskudd på papirsortering i Retura TRV AS. Noe av synergieffekten er planlagt tilbakeført TRV Husholdning AS i Revisjonen mener det er grunn for å stille spørsmål om ikke deler av synergieffekten bør komme husholdningsselskapet til gode. Vi mener det er grunn til å betrakte hele papirsorteringen under ett når selvkost skal vurderes. I det minste bør fullfordelte kostnader mellom næring og husholdning legges til grunn slik at selvkost tar utgangspunkt i gjennomsnittskostnader. Samme forhold gjelder andre områder med synergieffekter. Vi mener synergieffektene bør gjennomgås særskilt etter at TRV har fremskaffet 1 års erfaringsdata fra fisjonen. Muligheter for kryssubsidiering? Revisjonen har på bakgrunn av gjennomgangen ikke grunnlag for å konkludere om kryssubsidiering har foregått, fordi regnskapsinformasjonen og rapportering ikke har vært innrettet for slike analyser. Vår gjennomgang viser at TRV i ulike sammenhenger har hatt fokus på problemstillingen rundt kryssubsidiering. Dagens konsernmodeller er et bidrag til et tydeligere skille mellom husholdnings- og næringsaktiviteten. I denne sammenheng er de interne avtalene mellom selskapene viktige styringsdokumenter. Disse er på nåværende tidspunkt ikke ferdigbehandlet i styret. TRV kan gjennom sin avtale med kommunen bli mistenkeliggjort i forhold til mulig kryssubsidiering. For å unngå dette mener vi det er viktig at en stiller krav til selskapet med dokumentasjon og kalkyler som viser at kryssubsidiering ikke forekommer. Kravet om dette må komme fra den kommunale bestilleren. Forholdet berører også kommunens selvkostregnskap hvor det bør foreligge god dokumentasjon på at gebyrene ikke blir brukt til å finansiere næringsvirksomheten. Vurdering av åpningsbalansen per Revisjonen mener at det er sannsynliggjort at de korreksjoner som er foretatt i åpningsbalansen per i ettertid gjennom overføring av tomter og justering av forutsetninger om renteberegning i 2002 er kompensert med ytterligere egenkapital, slik at de selskapsrettslige krav til dekning av regnskapsmessig egenkapital i åpningsbalansen i 2002 i hovedsak var oppfylt. Etter vår vurdering hadde det vært naturlig med en formell korrespondanse mellom Trondheim kommune og TRV om disse forholdene. Korreksjonene Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

15 av åpningsbalansen pr utført på en uryddig og til dels vanskelig etterprøvbar måte, hvor det har vært tatt praktiske hensyn framfor gjennomføring av en mer formell saksgang. Vurdering av fisjon ved konserndannelse i Revisjonen har gjennomgått den formelle delingen av selskapet i Vi registrerer at husholdningsselskapet ikke har andre verdier enn aksjekapitalen i balansen. Revisjonen stiller spørsmål ved om ikke husholdningsselskapet burde vært tilført flere verdier enn aksjekapitalen. Vi mener delingen bør gjennomgås med henblikk på at fordelingen av verdiene bør gjenspeile hvor de er opparbeidet. Dette vil kunne påvirke gebyrfastsettingen overfor abonnentene i fremtiden. Andre forhold Selvkostforståelsen Selvkostforståelsen er i perioden som aksjeselskap lik mellom de ulike informantene. Ingen av informantene har hatt fokus på selvkost med hensyn til hvordan TRV har løst sine oppgaver på husholdningssiden. Forståelsen har vært at anbudsregimet gjelder. Selv om kontraktene med TRV ikke har vært ute på anbud, mener eierne at intensjonen i anbudsprinsippet har vært fulgt. Revisjonen er av den oppfatning at det kan stilles spørsmål ved bruken av anbudsprinsippet så lenge kontraktene er direkteplassert i TRV. Fra november 2006 vil TRV få monopol på husholdningsrenovasjon og etter revisjonens vurdering bør de nye retningslinjene for selvkost legges til grunn for selskapet og kommunens gebyrberegninger. Uavhengig av selvkostforståelsen til partene mener revisjonen at det er nødvendig å dokumentere TRVs medgåtte kostnader på området for å unngå mistanker om kryssubsidiering fra husholdning til næringsdelen. Vurdering av ekstern revisors arbeid Ekstern revisor har ikke ansvar for et selskaps resultater. Oppgaver og ansvar er knyttet til å påse at det rapporterte årsresultatet og bokførte balanseverdier som legges frem av styret ikke er vesentlig feilaktig. Vår oppsummering er at arbeidet som ekstern revisor Deloitte & Touche har utført ved sin revisjon av TRV AS har vært gjennomført godt nok i forhold til de problemstillingene som dette forvaltningsrevisjonsprosjektet omfatter. Vi mener at ekstern revisor har hatt en god dialog med selskapets ledelse, og bidratt til at selskapet har jobbet mye med å forbedre økonomi- og regnskapsrutiner. Etter vår gjennomgang stiller vi spørsmål om ekstern revisor burde hatt større fokus på selskapets interne kontrollsystemer knyttet til riktig behandling av de skattemessige problemstillinger rundt områdene reiser, representasjon, markedsføring/ sponsing og lignende. De rådgivningstjenestene som er utført kommer etter vårt skjønn ikke i konflikt med revisorloven og Kredittilsynets syn. Vi gjør oppmerksom på at det er Kredittilsynet som fører tilsyn med private revisorers arbeid. Revisjonen har ikke etterprøvd totaliteten i ekstern revisors utførelse av oppdraget. I forhold til enkelte problemstillinger i forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi likevel gjort noen vurderinger i forhold til ekstern revisors arbeid. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

16 Revisjonens konklusjoner Gjennomføring av politiske vedtak TRV er og har vært en viktig hovedaktør for Trondheim kommune i utviklingen av en god avfallsordning i Trondheim TRV har vært en viktig aktør for Trondheim kommune til å realisere de forpliktelser kommunen har ved lov samt mål og strategier nedfelt i avfallsplaner For tidlig å vurdere TRVs måloppnåelse i forhold til målet om å bli landets ledende miljøbedrift TRV har utviklet et sterkt samarbeid med andre miljøbedrifter i regionen og deltatt i andre selskaper med beslektet virksomhet TRV har i stor grad har fulgt opp eiernes effektiviseringsmål når det gjelder bemanning av bilene på østsiden av byen. Styret og TRV har i liten grad hatt fokus på å operasjonalisere produktivitetsmål Trondheim kommunes direkteplassering av renholdstjenester i TRV Husholdning AS, faller inn under unntaket for egenregi. Tildeling av kontrakter mellom TRV Husholdning AS og Retura Trondheim Renholdsverk AS er ikke tilstrekkelig vurdert i forhold til lov om offentlige anskaffelser og konkurranseloven Styret og eierskapsutøvelsen i TRV Styret og TRV har i liten grad utarbeidet konkrete strategiplaner for TRV som kommunal bedrift Utøvelsen av styrets tilsynsansvar er bedre ivaretatt etter at TRV ble etablert som aksjeselskap For at TRV skal lykkes med å nå eierens mål er TRV avhengig av et mer aktivt eierskap gjennom generalforsamlingen Administrasjonens opplysningsplikt overfor styret er med noen få unntak ivaretatt Styret i TRV har stilt for få kritiske spørsmål overfor administrasjonen, som hovedsakelig skyldes stor tillit til administrasjonen Revisjonen stiller spørsmål ved om det foretas en helhetlig vurdering av den kompetanse som kommer inn i det aktuelle styret Revisjonen mener det er uheldig at aksjelovens bestemmelser om ansvars- og oppgavedeling ikke ble ivaretatt i forhold til kontakt mellom økonomisjef og styreleder høsten 2004 og våren 2005 Økonomisk utvikling og styring Bedriften har hatt god inntjenning, har fortsatt en høy egenkapitalandel med 25% og er derfor solid. Det er ingen økonomisk krise i bedriften. Årets underskudd representerer ingen krisesymptomer. Dette skyldes at bedriften i 2005 har hatt flere ekstraordinære kostnader og høye prosesskostnader. TRV har i tillegg muligheter for kostnadskutt på flere områder som ikke er direkte driftsrelatert. Selskapet har hatt lite fokus på produktivitets- og effektivitetsmål. Samme gjelder dekningsbidrag på enkelttjenester. Dette bør utvikles som et styringsinstrument. Produktavtalene med kommunen har ikke vært gjenstand for løpende evaluering. For innsamling av avfall på østsiden av byen har selskapet hatt høyere kostnader enn inntekter. Dette er kjent av både avfallsseksjonen i kommunen, styret og daglig ledelse. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

17 Økonomistyringen har vært for dårlig i Ledelsen har hatt større fokus på omstillingsprosessene enn på økonomi. Omstillingsprosesser innebærer i seg selv større risikoeksponering og økonomifunksjonen burde vært prioritert opp som en del av prosessen. Underskuddet i 2005 burde vært avdekket tidligere. Budsjett og rapporter er styrebehandlet på et grovt nivå. Det har vært underbudsjettering på flere kostnadsområder og økte kostnader er initiert. Selskapet har ikke hatt fokus på selvkost. Fordi TRV ikke har utarbeidet totalregnskaper for denne delen av virksomheten har det ikke vært mulig å vurdere om virksomheten har vært drevet til selvkost. Selskapets internkontrollsystemer rundt behandling av reiser, representasjon, reklame, markedsføring og sponsing har ikke vært tilfredsstillende. Selskapet bør i tillegg utforme egne kriterier for sponsorvirksomheten. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

18 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er de økonomiske problemer som ble avdekket i TRV ved utgangen av På et eiermøte 9. januar 2006 ble situasjonen presentert for eierne. Selskapet hadde pådratt seg et akkumulert underskudd før skatt på 5,88 millioner kroner per 3. kvartal Forventet resultat for året var 6 millioner kroner før skatt. Underskuddet ble forklart både med generelle kostnadsøkninger på enkeltområder i kombinasjon med inntektssvikt på næringssiden. På ekstraordinær generalforsamling 31. januar 2006 ble revisjonen bedt om å gjennomføre en full forvaltningsrevisjon av TRV. Bakgrunn for bestillingen var den økonomiske situasjonen som ble avdekket i TRV før utgangen av Kontrollkomiteen behandlet 9. februar 2006 formelt bestilling av denne forvaltningsrevisjonen. Revisjonen fikk i mandat å følge opp problemstillingene som ble presentert av revisjonen i ekstraordinær generalforsamling i TRV 31. januar Temaer i undersøkelsen I prosjektet er følgende områder vurdert: Gjennomføring av politiske vedtak Styret og eierskapsutøvelsen i TRV Økonomisk utvikling og styring Vi har konsentrert oss om periodene: Konkurranseutsetting (1997/1998) Aksjeselskap (2002) Monopolvedtaket - landets ledende miljøbedrift (2003) Konsern (2005) 1.3 Vurderingskriterier Til grunn for våre vurderinger har vi lagt følgende kilder: Politiske vedtak i Trondheim kommune Lover og forskrifter Anerkjente prinsipper og praksis for styring og kontroll 1.4 Metodisk tilnærming Undersøkelsen er bestilt som en full forvaltningsrevisjon av virksomheten, og alminnelig forvaltningsrevisjonsmetode er anvendt ved gjennomføringen. Vår undersøkelse er basert på: Tilgjengelige dokumenter og sakspapirer fra den politiske behandlingen i Trondheim kommune og styrebehandlingen i TRV Intervju med nåværende og tidligere ledelse i TRV, ansatte i TRV, seks styrerepresentanter som har sittet i styret i perioden , administrasjonen i Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

19 Trondheim kommune, markedskonkurrent, revisor og rådmannen. Vi har totalt gjennomført 19 intervju. Regnskapstall fra TRV for perioden Kommuneregnskapet Økonomigjennomgangen baserer seg på gjennomgang av budsjett og regnskapstall. Vi har i den forbindelse hentet ut regnskapstall for TRV som kommunal bedrift i perioden , og som aksjeselskap i perioden Regnskapsanalysen for hele perioden er gjort på overordnet nivå, mens bilagskontrollen er utført for aksjeselskapsperioden. 1.5 Avgrensninger Denne rapporten omfatter først og fremst gjennomgang av ulike forhold ved TRV. Selv om rapporten berører enkelte forhold og funksjoner i Trondheim kommune utenom TRV, har undersøkelsene på disse områdene vært begrenset til utelukkende å frembringe informasjon som er relevant for å beskrive forholdene i TRV og for å forklare årsaker til utviklingen i TRV. For den økonomiske gjennomgangen av TRV har vi i hovedsak valgt å basere oss på aksjeselskapsperioden I vår gjennomgang på selvkostområdet har vi valgt og ikke å sette opp et selvkostregnskap for virksomheten. Bakgrunnen for dette er at regnskapene ikke er tilrettelagt for en slik gjennomgang. Revisjonen har tidligere påpekt at TRV ikke har utarbeidet totalregnskap på husholdningsdelen og at det derfor ikke har vært mulig å vurdere om virksomheten har oppfylt selvkostkravet totalt sett. Vi har avgrenset undersøkelsen til ikke å omfatte noen form for effektivitetsstudier. Det betyr at realitetene i påstandene om overtallighet ikke er undersøkt. Vi ser på dette som en normativ påstand som egentlig er umulig å verifisere. Effektivitet kan måles ved benchmarking av TRV, og her har rådmannen satt i gang en undersøkelse i forbindelse med arbeidet med de fremtidige kontraktene for husholdningsdelen. Vi ser derfor ikke på effektivitet. Frem til TRV ble omdannet til aksjeselskap var kommunerevisjonen i henhold til kommuneloven revisor for bedriften. Vi mener at vår revisjon i denne perioden er utført på en god måte i samsvar med de standarder og kvalitetskrav som var aktuelle. Vi har ikke foretatt noen vurdering av vår egen revisjon i denne perioden, da en slik egenevaluering i denne sammenheng ikke anses å være av vesentlig betydning i forhold til de problemstillinger som er behandlet i rapporten. Dersom en nærmere vurdering likevel skulle ha betydning, måtte en slik gjennomgang, i samsvar med de avklaringer som har vært i dette spørsmål i forhold til Kontrollkomiteen, under gjennomføring av forvaltningsrevisjonsoppdraget, ha blitt utført som en uavhengig vurdering. Det grunnleggende utgangspunkt for forvaltningsrevisjonsoppdraget er den uønskede resultatutviklingen i 2005 i TRV. En rekke forhold som ligger forut for 2005 og vurderinger av disse, er således begrenset til overordnede beskrivelser og vurderinger, som etter vår oppfatning er relevante for forståelse og forklaring av sannsynlige årsaker til den faktiske utvikling. Dersom enkelte forhold som er tatt opp i denne rapport og som ligger tilbake i tid ønskes mer grundig vurdert, må dette eventuelt gjennomføres som egne spesialundersøkelser på et senere tidspunkt. Vi mener at denne rapporten er tilstrekkelig dekkende med hensyn til å belyse de forhold som har medvirket til den økonomiske utvikling i TRV i Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

20 1.6 Oppbyggingen av rapporten I kapittel 2 Politiske føringer redegjør vi for politiske føringer som er gitt overfor TRV gjennom politiske vedtak i bystyret og formannskapet i perioden I vedtakene fremkommer Trondheim kommunes mål og forventninger til TRV som kommunal bedrift, kommunalt aksjeselskap og konsern. I kapittel 3 Gjennomføring av politiske vedtak redegjør vi for de tiltak som er gjennomført for å iverksette de politiske vedtakene som er beskrevet i kapittel 2. I kapitlet gjennomgår vi de tiltak som er utført i forhold til konkurranseutsetting av renovasjon på vest, krav om effektivisering på øst, etablering av TRV som aksjeselskap, tilbakeføring av innsamling av husholdningsavfallet på vestsiden av byen til TRV, utvikling av TRV som landets ledende miljøbedrift og etablering av TRV som konsern. I kapittel 4 Eierskapsutøvelsen i TRV som kommunal bedrift og aksjeselskap beskriver vi ansvars- og rollefordeling overfor TRV som kommunal bedrift og aksjeselskap. Beskrivelsen er basert på kommuneloven, aksjeloven og gjeldende vedtekter for TRV i de to periodene. Ansvars- og rollefordelingen legger grunnlaget for hvordan eierskapet overfor TRV skal utøves. I kapittel 5 Økonomisk utvikling og styring gjennomgår vi den økonomisk utvikling for TRV og økonomistyringen i bedriften/selskapet. I kapittel 6 Andre forhold beskriver vi håndteringen av selvkost, reglene om offentlige anskaffelser og revisors rolle. I kapittel 7 presenterer vi revisjonens vurderinger. Våre vurderinger er konsentrert om gjennomføring av politiske vedtak, styret og eierskapsutøvelsen i TRV og økonomisk utvikling og styring. Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Selskapskontroll av Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Selskapskontroll av Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS Kristiansand februar 2011 Postadr.: Postboks 417, Lund 4604 Kristiansand

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 24-2014 Selskapskontroll Oppdal kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon i Os kommune: av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Formålet

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

Rapport 08/2013 - F Forvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF

Rapport 08/2013 - F Forvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2013 - F Forvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF Foto: Trondheim parkering Foto: Trondheim parkering Foto: Trondheim parkering Foto: Trondheim parkering Sammendrag

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Februar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført i samarbeid mellom Revisjon Midt-Norge IKS

Detaljer