Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Raymond Robertsen Medlem H Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Alf E. Jakobsen Leder AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Jan-Erik Hansen MEDL FELLES 8 representanter (av 9) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Odd Edvardsen, kommunalsjef Grethe Nissen, økonomisjef Trond Rognlid og kultursjef Gerd Hagen. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Muntlige orienteringer: Orientering om Tromsø Idrettslag v/adm. dir. Stig-Ove Sandnes, salgssjef John Werner Larsen og spiller Sigurd Rushfeldt. Orientering om opphør av avtale om Plass-, Brann og redningstjeneste for Avinor v/rådmannen. Fiskeridirektoratets Hammerfestkontor Fare for nedbemanning v/ordfører. Budsjett 2011 Økonomiplan v/økonomisjef Saksliste Saksnr PS 84/10 Innhold Orientering om restaurering av maleri i bystyresalen, samt kunstnerisk utsmykking av rådhuset PS 85/10 Høringsuttalelse - Fiskeri- og havbruksstrategier for Finnmark PS 86/10 PS 87/10 Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning Godkjenning av protokoll Innkallingen enstemmig vedtatt. Saksliste / dagsorden: Sakslista har sakene 84/10 til og med 87/10 med orienteringer godkjent. Følgende spørsmål ble stilt direkte på møte: Reidar Johansen (SV) - angående Hammerfest havn KF spørsmålet ble besvart for lukkede dører, jfr kommunelovens 31, 3 ledd. Følgende spørsmål ble stilt i forkant av møte: Reidar Johansen (SV): - om brannbilen Alvin. Kommunalsjef Odd Edvardsen besvarte spørsmålet. Raymond Robersen (H): Viser til MU sak 73/10 Orienteringen av nærings og fiskerifondsmidler 1.halvår I denne orienteringssaken fremkommer det at det er tildelt kr ,- til aksjekjøp. I den anledning ønsker Hammerfest Høyre en ytterligere orientering i sakens anledning: 1. Hvilken bedrift har man kjøpt aksjer i? 2. Hvilken begrunnelse ligger til grunn for dette aksjekjøpet? 3. Redegjørelse for hvilken fullmakt som er brukt når man har kjøpt aksjer bedrift nevnt i spørsmål 1 4. Status for bedriften pr dato, og hvilke planer Hammerfest kommune har med sitt eierskap i bedriften. Kommunalsje f Odd Edvardsen orienterte i saken. PS 84/10 Orientering om restaurering av maleri i bystyresalen, samt kunstnerisk utsmykking av rådhuset Maleriet i bystyresalen er malt av Joseph Krieger i 1880-årene. I løpet av 1950-årene ble maleriet kjøpt og restaurert og gitt som gave til det nye Hammerfest rådhus av direktør Georg

3 Robertson (1958). Maleriet utgjør den viktigste utsmykkingen i bystyresalen og er for Hammerfest kommune, befolkningen og besøkende en kulturskatt som man bør ta vare på. Maleriet er i svært dårlig forfatning bla grunnet et alt for tørt klima og diverse skader gjennom mange år. Som følge av restaurering av rådhuset er det nå en fin anledning til å få maleriet restaurert. Hammerfest rådhus er et signalbygg og representerer Hammerfest kommunes politiske og administrative styringsorganer. Rådhuset er på denne måten en viktig utadrettet institusjon. Det er derfor viktig at rådhuset med de mest utadrettede rom og arealer fremstår på en representativ god måte. I løpet av dette året vil rådhuset være nyrenovert og for å styrke byggets representative status foreslår rådmann at man også gir rom for kunstnerisk utsmykking på de foreslåtte valgte rom og arealer, i tillegg til å få restaurert ordførergalleriet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Finansiering av de foreslåtte kostnader til konservering/ restaurering av maleri og ordførergalleri, samt kunstnerisk utsmykking tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Finansiering av de foreslåtte kostnader til konservering/ restaurering av maleri og ordførergalleri, samt kunstnerisk utsmykking tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for PS 85/10 Høringsuttalelse - Fiskeri- og havbruksstrategier for Finnmark Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest formannskap vedtar å oversende ovennevnte høringsuttalelse til Finnmark fylkeskommune som Hammerfest Kommunes høringsuttalelse til Fiskeri - og havbruksstrategier for Finnmark Votering: Som innstillingen - enstemmig vedtatt

4 Vedtak Hammerfest formannskap vedtar å oversende følgende høringsuttalelse til Finnmark fylkeskommune som Hammerfest Kommunes høringsuttalelse til Fiskeri - og havbruksstrategier for Finnmark : Høringsuttalelse fra Hammerfest kommune i forbindelse med Fiskeri- og havbruksstrategier for Finnmark Hammerfest kommune anser det som svært positivt at Finnmark fylkeskommune utarbeider helhetlige strategier for den fremtidige utvikling av fiskeri- og havbruksnæringen i fylket. Dokumentet tar for seg de fleste og største utfordringene næringen står overfor, og spesielt positivt er dokumentets fokus på marked og kvalitet. Hammerfest kommune slutter seg til de strategier som fremkommer, men ønsker å gjøre følgende presiseringer og tilføyelser som bør innarbeides fylkeskommunens strategier. Til kapittel 2 Fiskeri- og havbruksnæringens felles muligheter og utfordringer Finnmarks fortrinn i fiskerinæringen er nærhet til ressursene med mulighet for leveranse av ferske produkter. Denne fordelen er ikke godt nok ivaretatt. Derfor er det prisverdig at strategidokumentet rette fokus mot kvalitet og marked. Hammerfest kommune, sammen med Nordkapp, Måsøy, og Porsanger og fylkeskommunen, i nært samarbeid med industriaktører starter nå et prosjekt for å vurdere mulighetene for transport av ferske hvitfiskprodukter med fly fra Lakselv (Banak) til Europa. Med bakgrunn i dette arbeidet bør det utarbeides en strategi der målsettingen bør være å etablere minimum en fast flyrute i planperioden. Et annet forslag til nytt strekpunkt under strategier er: - Styrke arbeidet med rekruttering og fast bosetting av arbeidskraft til flåte, industri og havbruk Til kapittel 3 Fiskerinæringen En forutsetning for lønnsom fiskeindustri og å sikre helårlig sysselsetting i industrien er at industribedriftene får jevnlig forsyning av ferskt kvalitetsråstoff gjennom hele året. For å bøte på dette foreslår vi følgende: Nytt strekpunkt under utfordringer: - Trålernes leveringsplikt og landing av fersk råstoff Nye strekpunkt under strategier: - Gjennom kvotesystemet prioritere leveranse av fersk råstoff - Stimulerende tiltak til økt linefiske - Stimulerende tiltak for å øke kystflåten - Arbeide for at kvoteåret endres til å gjelde fra 1. september

5 Til strekpunkt: utøve politisk trykk på nasjonale myndigheter for at leveringsforpliktelsene holdes, gjøres tilføyelsen: og at all fangst skal leveres fersk til produksjonsanlegg i land. Det er de senere år foretatt store investeringer i flåte og industrianlegg basert på fangst og produksjon av kongekrabbe. Næringen trenger forutsigbare rammebetingelser, og det bør iverksettes et større nasjonalt forskningsprosjekt på forvaltning av kongekrabben i nært samarbeid med aktører i næringen. Vi vil derfor foreslå et nytt strekpunkt under strategier: - være politisk pådriver for å etablere et større nasjonalt forsknings prosjekt for forvaltning av kongekrabben Til kapittel 4: Havbruksnæringen Havbruksnæringen i Finnmark domineres av store nasjonale aktører som legger beslag på betydelig areal i kystsonen. Samtidig skaper næringen store lokale ringvirkninger i de kommunene de er lokalisert. Næringen er i vekst og har for tiden svært god inntjening. Fylkeskommunen bør ta initiativ til å samle ordførerne i kystkommunene for å diskutere om det bør innføres av en form for arealavgift for sjøareal der oppdrettsanlegg er lokalisert, og eventuelt utforme strategi for å bringe saken opp til høyere politisk nivå. Vedlagt følger kopi av brev fra ordførerne i Berlevåg, Båtsfjord, Lebesby, Hammerfest, Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Vardø til Fiskeri- og kystdepartementet med innspill til å øke lønnsomheten i filetindustrien. Disse innspill kommer fra politisk nivå i de største fiskerikommunene i fylket og bør innarbeides i fylkeskommunens strategier PS 86/10 Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar at Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning. Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens kapittel 11 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av (Administrasjonen korrigerer mindre justeringer i tekst direkte i reglementet, se vedlegget.)

6 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning. Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens kapittel 11 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av PS 87/10 Godkjenning av protokoll Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Protokoll fra møte den godkjennes.

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede.

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede. Hammerfest kommune Møteprotokoll 13/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 28.10.04 Tidspunkt: Kl. 14:00 Fra AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock (ankom 14.05), Tom Mortensen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer