Overskudd og trivsel for ALLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskudd og trivsel for ALLE"

Transkript

1 Rapport IS-1886 Overskudd og trivsel for ALLE - helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser

2 Heftets tittel: Overskudd og trivsel for ALLE - helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser Utgitt: Januar 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1886 Helsedirektoratet Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfatter: Foto: Forsidebilde: Redaktør: Sats og trykk: Helsedirektoratet v/ Trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: (tirs og tors 12-14) Faks: Ved bestilling, oppgi publikasjonsnummer: IS-1886 Journalist Rune Andersen Marianne Otterdahl Jensen, Tommy Hansen, Tor Erik Schrøder, Geir Egil Skog, Eline Karlsdatter Fladseth og Rune Andersen Geir Egil Skog Karoline Olsen Eggen Andvord Grafisk AS MILJØMERKET TRYKKSAK

3 Innhold Forord2 Nittedal og Fet: Trivsel,samhandlingogetgodtlivforalle 3 Kristiansand og Hammerfest: Fritidmedbistandforalleisørognord6 Sykehuset Østfold: Ryggmargsbrokk-ogvennerogkjæresterforutviklingshemmede 10 Øksnes: Mangesmåtiltakgirsamhandlingipraksis 12 Lier: Fritidogfriluftmedprofesjonellledelse 15 Lindås: Deiungeeraktivesamstundessomforeldrafåravlasting 18 Trondheim: Tilgjengeligformange utendiagnoseellerkommunalevedtak 21 Oslo, bydel Østensjø: Idémyldringførtetilfamilienettverk25 Helse Nordmøre og Romsdal: GrupperforbarnogungemedAspergerogautisme 27 Les mer29 1

4 Forord Åøkesatsningenpådethelsefremmende ogforebyggendearbeidetiforholdtilbarn ogungeogungevoksnemedfunksjonsnedsettelserikommunene,fylkeskommuneneog ispesialisthelsetjenestenerettavfleretiltak ihandlingsplanenhabiliteringavbarnogunge, IS-1692,somendelavNasjonalstrategifor habiliteringogrehabilitering. Barnogungekanhafunksjonsnedsettelser pågrunnavflereforhold,somblantannet kroniskesykdommer,sansetap,medfødteeller tidligeervervedeskader,utviklingsforstyrrelser ogpsykiskelidelser. Determangefaktorersompåvirkerhelsetilstandentilbarnogungemedfunksjonsnedsettelser.Myekanrelaterestilfunksjonsnedsettelsenisegselv,mensamfunnsmessige forholdspillerogsåinn.mangeerinaktiveog bevegersegmindreennandrebarnogunge. Overvektogfedmekanblienfølgeavdette. Manglendetilgangtilselvvalgtekultur-og fritidsaktivitetererenannenfaktorsomgjør atmangefrarøvesmulighetentilåhaenaktiv ogmeningsfulltilværelseifellesskapmed andre.dettekanføretildårlighelse. Rapporterviseratpersonermedfunksjonsnedsettelserharstørrerisikoforåutvikledårlig helseennbefolkningenforøvrig.medgode forebyggendetiltakerdetmuligåforhindre utviklingavdårlighelsehosbarnogungemed funksjonsnedsettelser. Idetteeksempelheftetharvifunnetframtil kommuneroghelseforetaksomjobbermed helsefremmendeogforebyggendetiltakrettet motbarnogungemedfunksjonsnedsettelser frahammerfestinordtilkristiansandisør. Tiltaksomgiroverskudd,trivseloggodlivskvalitet.Viserhereksemplerpåathelsefremmendeogforebyggendearbeidrettet motbarnogungemedfunksjonsnedsettelser girgoderesultater!detviseseksemplerpå samarbeidmellomhelseforetak,kommuner, brukerorganisasjonerogfrivilligsektor,og påtverrfagligeogtverretatligsamarbeid. Brukermedvirkningvedbrukavidémyldring blantforeldretilbarnmedfunksjonsnedsettelsersomresulterteietfamilienettverk, aktivitetsbasertavlastningmedmer. Mangeavtiltakeneogkultur-ogfritidsaktiviteteneeksistereralleredeikommuner ogihelseforetak.vedåtenkenyttog eventueltutvidealleredeeksisterendetiltak kandetværemuligåinkluderebarnogunge medfunksjonsnedsettelserogså! Helsedirektoratetønskermeddette eksempelheftetågitjenesteutøvereog andreinspirasjonogtipsomtiltaksom kanigangsettesforatbarnogungemed funksjonsnedsettelserskaloppleveoverskudd,trivseloggodlivskvalitet engod helse! Barn og unge med funksjonsnedsettelser er først og fremst barn og unge. Lykketil! Helsedirektoratet,januar2011 TorilLahnstein Divisjonsdirektør Divisjonprimærhelsetjenester CecilieDaae Divisjonsdirektør Divisjonspesialisthelsetjenester 2

5 Vil at trivsel og samhandling skal skape et godt liv for alle Nittedal og Fet i Akershus samarbeider om prosjektet Det gode liv for alle sammen skaper vi trivsel og samhandling. Målet er at kommunene i samarbeid med frivillige organisasjoner utvikler en modell som bidrar til at barn og unge med habiliteringsbehov - og deres familier - får overskudd og glede i en krevende hverdag. -Vitellertiltre.Såslippervi.Allesammen. Samtidig. Deeråtte firebarnogfirevoksne.de befinnersegigymsaleniulverudskolei Nittedal.Deholderienfargerik fallskjerm. Myemoroogmangekjappebevegelsernårde slipper.hvadeskalgjøre,vetde.detteharde gjortfør.fallskjermenleggesbort,daspenner depåseghaler.løperetterhverandrefor ågripedeandreihalen.deretterleggerde segpårullebrett.tellerigjentiltre.sågjelder detåkommesegovertildenandreenden avgymsalen.fortestmulig.igjenén,to,tre. Denneganghopperdefrascenenogned påenstor,tykkmatte.ribbeveggenstårfor tur.slikfortsetterdet.stadignyeaktiviteter, ledetavelisabethgullhaugenogelingertz. Nyeaktiviteter?Nei,ikkefordeltakerne. Dekjennerigjendeallerfleste.Gullhaugen oggertzvetatbarnagjernevilhadesamme lekeneigjenogigjen.derforpresentererde bareénnyaktivitethvergang. Nittedal og Fet Et godt liv for alle Detsomskjerigymsalendenneonsdagsettermiddagenerendelavprosjektet Det godelivforalle sammenskapervitrivselog samhandling,somkommunenenittedalog FetiAkershussamarbeiderom. -Tidligerehaddevistortsettbarekapasitet tilåtaossavbarnogungemeddestørste utfordringeneogproblemene.gjennomdette prosjektetbrukervimertidpådesomeri gråsonen,ogvitenkerforebygging.målet eratdeskalfåhjelptilåleveetgodtliv,sier ergoterapeutelisabethgullhaugenog fysioterapeutelingertz.beggeeransatti Nittedalkommunesenhetforhelse(barnehagerogforebyggendetjenester),ogbegge bruker40prosentavarbeidstidenpåprosjektet, somerstøttetavhelsedirektoratet. -Hvemerigråsonen? Målet er at de som deltar skal få hjelp til å leve et godt liv, sier ergoterapeut Elisabeth Gullhaugen (til venstre) og fysioterapeut Elin Gertz. Foto: Geir Egil Skog -Deterbarnogungesompåulikemåter ikkehengerlikegodtmedsomdefleste andre.detkanværefysiskeller læremessig.noenharproblemer påskolen. 3

6 Foto: Geir Egil Skog Glede, mestring og samarbeid Enavkommunensskoler,Ulverud,haren forsterketavdeling.hitkommereleverfra helekommunen.herfårdeekstraoppfølging samtidigmedatdekanhakontaktmedde andreelevene. Deterhervioppleveraktivitetenigymsalen. -Vanligviserdeflere,sierGullhaugenog Gertz. Måletmedgruppaeratden skalføretiløktmestring,større aktivitet,sosialdeltakelseoggledegjennom morsommeogmeningsfulleaktiviteter. Aldersspennetigruppaerforholdsvisstort. Detavgjørendeerikkehvorgamledeltakerne er,menatdefungererpåomtrentsammenivå. Deharulikediagnoser.Skolenstillermedto assistenter. GullhaugenogGertzunderstrekeratgruppa erbasertpåettverrfagligsamarbeidmellom skole,fysioterapeutogergoterapeut.ogenda etsamarbeid:nårdeltakerneblirsikrenok 4

7 motorisk,nårdehargledeoveråbevegeseg, forsøkerdeansvarligeålosedeminnienav kommunensmangefrivilligeorganisasjoner. SpesieltgodtersamarbeidetmedGjelleråsen IF,somharenegenhandikapgruppe. -Viharenpartnerskapsavtalemeddem.Vihar ogsågodkontaktmedandrelagogforeninger, menmyegjenstår.viarbeiderforåknyttenye kontakter,siergullhaugenoggertz. Iandresammenhengersamarbeiderdeogså medppt,barnevern,helsestasjonenog skolehelsetjenesten.altforåskapeetgodtliv forsåmangesommulig.allerhelstforalle. Foto:GeirEgilSkog Foto:GeirEgilSkog Overskudd og glede i en krevende hverdag Fraprosjektbeskrivelsenforprosjektet Det godelivforalle sammenskapervitrivsel ogsamhandling : Mål: I2012harkommunene,isamarbeidmed frivilligeorganisasjoner,utvikletenmodell sombidrartilatbarnogungemed habiliteringsbehov,ogderesfamilier,har overskuddoggledeienellerskrevende hverdag.modellenerklartilåoverføres tilandrekommuner. Delmål: Barn/ungemedhabiliteringsbehov: Haretgodtkostholdsombidrartiloverskudd. Ermotiverteogdeltarifysiskaktivitet. Følergledeiaktivitetpåliklinjemed jevnaldrende. Familier: Hardenkunnskapenogtrygghetensom trengsforatbarnogungemedspesielle behovharensunnogutviklendelivsstil. Ansatte i kommunene: Haretfellesfagforumderdeutveksler erfaringerogutviklerfagkunnskap. Ansattevedboenhetenefårgodveiledning avfysio-/ergoterapeuterslikatdeivaretar fysiskaktivitetoggodtkostholdderbarnog ungefåravlastning. Frivillige organisasjoner: Trenereogledereertrygge,ogtilrettelegger slikatbarn/ungdomsomtrengerekstra assistansekandeltaiordinæraktivitet. 5

8 Fritid med bistand i sør og nord Kristiansand og Hammerfest Hilde Gunn Stangenes arbeider i Kristiansand, i Norges sørligste fylke. Til Hammerfest i landets nordligste fylke er det 1574 km i luftlinje. Der arbeider Svein Georg Vaagland. Avstanden til tross, de er opptatt av det samme: Fritid med bistand. -Fritidmedbistanderfremtiden,sierVaagland. MenKristiansandvarførstute.Derbegynte deåutviklemetodeni1998medanders Midtsundstadsomtenkerogdrivkraft.Idag stårsosionomhildegunnstangenessentralt iarbeidet.huneroppfølgingskuratorifritid medbistandogharbakgrunnfrarusrehabiliteringogbarnevern.avdelingenaktivfritid, derhunarbeider,brukermetodeniarbeid bådemedbarnogvoksne. Far og sønn ut av isolasjonen Rettførsommeren2010blestøttekontakttjenesteniKristiansandsamletiénavdeling, somfikknavnetaktivfritid,fortellerstangenes. Dererdetseksstillinger.Debrukerblantannet Fritidmedbistand ikkebareformennesker medfunksjonsnedsettelser,menogså menneskermedrusproblemerogpsykiske vansker.aktivfritidharetbredtspekterav arbeidsredskaper,foreksempelindividuell støttekontakt,treningskontaktogdeltakelse igrupper. Foråillustrerehvordandearbeidertrekker Stangenesframenguttpåtiårsomhadde ADHD.Hanboddealenemedfaren.Dehadde, somhunsier,etdårlignettverk.sagtpåen annenmåte:verkenfarellersønnhadde venner.tiåringenmøtteproblemerpåskolen ikkefaglig,mensosialt.hvakunne Stangenesoghenneskollegergjørefor dem? Førsteskrittvaråfinneuthvagutten interessertesegfor.detvarogsåviktig åmotiverefarentilåfølgeoppsønnen. -Laosssiatdetvarbadminton.Ivirkelighetenvardetnoeannet,menvisier badminton.dakartlavihvilkemuligheter somfantesikristiansand.jegtokkontakt meddenaktuelleklubbenogvarmedpå deførstetreningene.jegbleenigmed farenomatdetvarviktigåfortelle trenerenatsønnenoftekomikonflikter medjevnaldrende,slikatvikunneforebygge detsomtidligerehaddeværtetproblem. Vifremhevetogsåalledepositivesidene sønnenhadde,slikatdekunnespillevidere pådem.samtidigvardetklartattreneren haddetaushetspliktiforholdtilrestenav klubben.detvistesegatguttenblegodtil åspillebadminton.etterhverttrakkjegmeg ut.farenovertokmerogmer.hanbleaktiv selvogså.nåerhantrenerforetavlagene iklubben.bådefarogsønnharfåttetnettverk. Slikskaldetvære.Vierigangsettere. Fritidmedbistanderhjelptilselvhjelp. Joraskerevikantrekkeossut,jobedre erdet. Stangenespåpekeratdenviktigsteoppgaven ifritidmedbistanderåfølgeoppetteratdet seruttilågåbra: -Vierinnecirkaetårihversak.Identiden harvijevnligkontaktmedbådedeltakere, foreldreogklubbenforåforhøreossomat alterbra.avogtilkandetbareværesnakk omsmåjusteringerdersomnoefungererdårlig, mennoengangermåviogsåbegynnepånytt, fordidetvisersegatdetbleetfeilvalg. -Hvordanblirderemøttiklubbene? -Somregelveldigpositivt.Nårdeter nødvendigfårvieniklubbentilåvære tilretteleggerfordeltakeren detvilsiensom erekstraoppmerksom,ogsomkanværeen døråpnerinntilmiljøet.forbarnogungdom blirdetofteentrener,forvoksneerdetimange tilfelleretannetvoksentmedlemavklubben. Ibudsjettetvårtharvimidlertilågodtgjøre tilrettelegger,menvioppleverofteatdeikke viltaimotnoe.inoentilfellerkjøperviderfor noeutstyrsomklubbentrengerellerbetaler forsosialetreffpunkter,somforeksempelen pizzakveldforklubben,sierhildegunn StangenesiKristiansand. 6

9 Svein Georg Vaagland er støttekontaktkoordinator i Hammerfest. Han har stor tro på Fritid med bistand. Foto: Rune Andersen Hilde Gunn Stangenes er oppfølgingskurator i Kristiansand, kommunen som startet med Fritid med bistand. Foto:Tor Erik Schrøder Støttekontaktkoordinator Idenandreendenavlandet,iHammerfest,er SveinGeorgVaaglandopptattavdetsamme. -Fritidmedbistanderitrådmedsamhandlingsreformensintensjoner,sierhan. -Viharvalgtåkallestøttekontakttjenestenfor Fritidmedbistandogbenyttemetodensomet verktøypåliklinjemedstøttekontakt,treningskontaktogdeltakelseigrupper.visamarbeider påtversavvirksomheter,medlagogforeninger,frivilligeorganisasjoner.åfådempå banenerkjempeviktig.samtidigopplevervi atmangevilhaenén-til-én-løsning.devilha støttekontakt.detforsøkerviågjørenoemed. Vimeneratofteerandreløsningerbedre.Men ingenkanjoønskesegnoedeikkevethvaer. DerforerinformasjonomFritidmedbistand viktig.jegeroverbevistomatdenneordningen kommertilåblimyemerbruktifremtiden. VaaglanderfødtogoppvokstiHammerfest. Erutdannetsykepleier.Ikommunenharhan tittelenstøttekontaktkoordinator. Deterenjobbsomomfattermye:Hanhar ansvaretforverving,ansettelseogoppfølging avstøttekontakter;hanmottarogsaksbehandlersøknader;hanfattervedtak ogfølgerdemopp;handeltariansvarsgrupperogharmøtermedandre deleravkommunen. 7

10 Oghjertesaken:MetodenFritidmedbistand: -Iogmedatjegjobberalene,ogmedaltdet andrejegharågjøre,blirdetdessverreikke noktidtilåfølgeoppdemvihjelperinnilag ogorganisasjoner.dethåperjegskalbli bedre.jegserformegatvifårpåplass miljøarbeideresomkanfølgeoppvedtak, foreksempelisamarbeidmedpsykiatrien ogrusomsorgen.uansetterdetteenmetode forfremtiden.metodenharmennesketi sentrum.denerforebyggende,inkluderende oghelsefremmende,siervaagland. Foto og hunder HammerfeststartetmedFritidmedbistandi 2007.Erfaringeneergode,selvomVaagland skulleønskeatdevarflere.kommunenhar cirka80vedtakomstøttekontakt,ogiårfem omfritidmedbistand. Ettavdegodeeksempleneerenungvoksen medrusproblemerogpsykiskevansker:-han fikkrealisertsindrømomålæresegfoto.vi gahamstøttetilkjøpavkameraoggaham opplæringgjennomenfotokyndig.etannet eksempel:enungvoksenmedrusproblemer fikkrealisertsindrømomhundeholdvedåfå væremedpåhundespannietåroglæreseg faget.hanfikkstøttetilegensledeogharhatt storgledeavfritidmedbistand. Seks trinn Fritidmedbistanderetstrukturertoppleggder kontaktenmeddeltakerenutviklestrinnfor trinn.inordogsørfølgerdesammeopplegg: 1. Uforpliktendeinformasjonsmøte. Saksbehandlerenpresenterermetoden Fritidmedbistand. 2. Kartleggeinteresser,ønskerogdrømmer hosdeltakeren. 3. Kartleggefritidsaktivitetenesinnhold.Når deltakerenharfortalthvahunellerhanvil, blirdetsaksbehandlerensoppgaveåfinne aktivitetersomkanpasse. 4. Valgavaktivitet.Nårdeltakerenfår presentertdeulikefritidsaktivitetene, velgerhunellerhanhvadeskalsatsepå. 5. Finnetilrettelegger.Nåraktivitetenervalgt, gjelderdetåfinneensomalleredebefinner segiklubbenellerorganisasjonensomkan tenkesegåværebrobyggerogkontaktperson tilrettelegger. 6. Inkluderingogevaluering.Måleterat deltakerenblirsosialtinkludertidenfritidsaktivitetenhunellerhanharvalgt.saksbehandlerenmåjevnligskaffesegoversikt overutvilklingen. Dennekortfattedefremstillingenerhentetfra finnemyemeromfritidmedbistand. Verdensmesteren som gjør en innsats for Fritid med bistand JohnArildSvendsenharværtverdensmester femtenganger,europamesterseks.hvor mangenorgesmesterskaphanhar,vethan knaptselv.athanogsåstilleroppforfritidmed bistandihjemkommunenhammerfest,gjørhan ikkenoepoengav.mendetgjørstøttekontaktkoordinatorsveingeorgvaagland:-johner enavmangetilretteleggeresomeravgjørende foratfritidmedbistandskalfungeregodt, sierhan. JohnArildSvendsenerverdensmesteri taekwon-do.menviktigereidennesammenheng:handrivertreningsstudietjohnsgym. DetharVaaglandbenyttetsegavforflere avdemhanharhattansvarforsom støttekontaktkoordinator.utenstore John Arild Svendsen har drevet Johns Gym i Hammerfest siden 1994 samtidig med at han har vunnet mange mesterskap i taeknow-do. I Johns Gym er også boksetrening en del av hverdagen. Foto: Rune Andersen 8

11 Kristiansand kommune har laget en idébrosjyre der de på en visuell måte presenterer fritidstilbud. De som vil ha støttekontakt eller delta i Fritid med bistand blir bedt om å krysse vekk det de ikke er interessert i. Da gjenstår gjerne noen få alternativer, som Hilde Gunn Stangenes og deltakerne kan jobbe videre med. fakter,meddenstørsteselvfølgelighet,tar Svendsenimotdemsomkommer. Enavdemvarenguttmedsåvelfysiske problemersomsosialangst.bådevaagland ogpsykiatrienarbeidetforåfinnebestmulig løsningforham.svaretblejohnsgym. VaaglandorienterteSvendsenomvanskene guttenhadde. -Greitåvite,menjeggjordeikkenoestort poengavdet.selvfølgeligfulgtejeglitt spesieltmed,menjegfotfulgtehamikke undertreningene.davillejodeandreha lurtpåhvadetvarmedham,siersvendsen. Detgikkgodtmedgutten.Ikkebaredet: Hanbledyktigiteakwon-doogså.For Svendsenvardetførsteviktigst.Noen gangerleggerhanetspesieltopplegg fordemvaaglandgirhamansvaretfor: -Enkeltesynesforeksempelatdeter vanskeligåkommeinnietromderdet alleredeermange.dalarjegdemmøte opplittføråpningstiden,slikatdeallerede erigangnårdeandrekommer.ofteskal detikkemertil,sierhan. -Johnstilleralltidoppogeralltidpositiv. Utensånnesomhamhaddedetvært vanskeligåfåsågoderesultaterav Fritidmedbistand,sierSvein GeorgVaagland. 9

12 Gruppe for barn og unge med ryggmargsbrokk - og venner og kjærester for utviklingshemmede Sykehuset Østfold Ida Brynjeng er 14 år, Rikke Iversen 12. Takket være et kurs seksjon barnehabilitering ved Sykehuset Østfold arrangerer for barn og unge med ryggmargsbrokk er de blitt bestevenner. Deborihversinby.IdaiFredrikstad,Rikke isarpsborg.likevelerdemyesammen. Dethaddedeneppeværtomikkeseksjon barnehabiliteringi1998startetgrupperfor foreldreogbarnmedryggmargsbrokk.det varpåenslikgruppe ellerkurs detraff hverandre. Lettere å snakke Nestenihvertfall.Devissteomhverandrepå forhånd,mendetvarpåkursetdeblevirkelig kjent. -Hvaerdetsomersåfintmeddisse gruppene? -Derkanvitaopptingdetervanskeligå snakkemedandreom.sidenalleharryggmargsbrokkerdetmyeenklereåsnakkeåpent omsykdommen.deterfintåhørehvordande andrehardet. Rikkesvarerkjapt:-Haddejegikkehattryggmargsbrokk,villejegjoikkeblittkjentmedIda. Kjelkehockey og nettkontakt MetteWallace,IngerBøeTangenogMarianne LindemarkWiersholmeralleansattvedseksjon barnehabiliteringisykehusetøstfold.wallace ogbøetangenarbeiderblantannetmed gruppeneforbarnogungemedryggmargsbrokk. HistorienomRikkeogIdalikerde:-Noeav måleterjoatdesomdeltar,knytterkontakter, fårnettverk.deterkjempeviktig.rikkeogida eretgodteksempelpådet.deerlangtfrade eneste. Sammenmedfysioterapeuteneiseksjonen arrangererdegrupperforforeldreogbarn, renejentegrupper,reneguttegrupperog samtalegrupperforskolebarn. Detojenteneharenkronisksykdomdemå levemedrestenavlivet.erdebitreforat nettoppdeskullefåden? -Demålevemedendelproblemerandrebarn ikkehar.detorientererfagfolkom.deforteller omhvordanmankanlevebestmuligmed ryggmargsbrokk.ofteharogsåeldremedryggmargsbrokkdeltsineerfaringermeddeyngre. Detfagligeerviktig,mendetallerviktigsteer atdeltakernetrefferhverandreogutveksler tankerogerfaringer,understrekerdetre. Eteksempelpåhvasomkanskjeiforlengelsen avgruppeneforbarnogungemedryggmargsbrokk:noenforeldreimossstartetmed kjelkehockey,isamarbeidmedfysioterapeuteneiseksjonen.engodidé,menteogså foreldrefraandredeleravøstfold.dermedfikk Rikke Iversen, til venstre, og Ida Brynjeng ble bestevenner etter å ha blitt godt kjent på kurset for barn og unge med ryggmargsbrokk. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 10

13 treffes,ogsåomdeikkeblirvenneretterpå. Deallerflestehardetfintmensdeerher.Det erverdifulltisegselv.heroppleverdeatdeblir tattpåalvor.defårkursmappe,navneskiltog etorganisertoppleggderviikkegodtarforstyrrelserutenfra.formangeerdetførstegang dereiseralenetilnoeslikt.detbetyrmyefor selvfølelsen.menskaldefortsetteåmøtes,må foreldreneværeaktiveietterkant. Flere bådeforeldreogbarn harønsket oppfølgingskurs. Fra venstre: Marianne Lindemark Wiersholm, Inger Bøe Tangen og Mette Wallace ved seksjon barnehabilitering på Sykehuset Østfold driver gruppene for barn og unge med ryggmargsbrokk og Venner og kjærester for utviklingshemmede. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen deennymøteplass.detreffesogsåpånettet. Detbleenklereetteratdealleredevarkjent. Venner og kjærester Etannetkurs ellergruppe Wallaceog LindemarkWiersholmarbeidermyemed, er Vennerogkjærester forungemedlett utviklingshemning. -Mangeforeldrebekymrersegoverhvabarna kankommetilåoppleve.noenerreddforatde blirutsattforovergrep.detgjeldersærlig jentene.enkeltefrykteratsønnenekanbegå overgrep.daerdetviktigåhaetbevisstforhold tilkroppensin.detarbeidervimedidisse gruppene.mendetdreiersegikkeførstog fremstomovergrep.vierforeksempelopptatt avhygiene.atdeterviktigådusje,hareneog peneklær.ogviforsøkeråfinneuthvordan mankanskaffeseg ogforholdesegtil vennerogkjærester.vibrukermangeinnfallsvinkler:serpåvideo,snakker,tegner,bruker ulikespill,harrollespill.hvisvibareprater,går detrasktutigjen.vimåfådemtilågjørenoe, væredeltakendeselv. Påkursenemøtesfem,seksellersjuungdommerfemganger,totimerhvergang. -Foreldrenesynesdeterflottatdeunge -Viskullegjernehahattdet,menharikkealltid kapasitettildet.deterpositivtoglæreriktå drivemedkursoggrupperogvigirgjerne veiledningtilandresomønskeråstarteopp, sierdetre. En mor om kurset BeritVisterfraFredrikstaderblantdeforeldrenesomønskersegoppfølgingskurs.Hun harendattersomerlettutviklingshemmetog somvar13årdahuni2009deltoki Venner ogkjærester. -Detbetyddemyeforhenne ogfoross,sier moren. Forførstegangkunnedatterenvår gåpåetkursogmøtejevnaldrendeutenatvi, foreldrene,varmed.hvahunlærte,harhun ikkesagtsåmyeom.deterslikhuner.menat hunharhattutbytteavkurset ellergruppen erjegikkeitvilom.hunharforeksempellært endelomhygieneogombetydningenavåha pene,reneklær.selvfølgeligharvisagtdet samme,menvirkningenbliroftestørrenår noenutenforståendeunderstrekerhvorviktig deter.ikkeminstnårdetskjerpåetkurs eller iengruppe. Vierfornøyd. Nåønskervi ossoppfølgingskurs. Berit Vister er fornøyd med Venner og kjærester og ønsker et oppfølgingskurs for datteren. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 11

14 Ikke ett stort tiltak, men mange små - samhandling i praksis i hverdagen - Vi jobber bredt, sier Birgit Flåten og Helen Bye i Øksnes kommune i Vesterålen. - Vi satser blant annet på kosthold, tannhelse og fysisk aktivitet. Øksnes SomenhetslederforhelsetjenestenikommunenharFlåtenansvaretforhelsestasjonen, legetjenestenogfysioterapitjenesten.byeer helsesøster.beggeerengasjertiprosjektet Øktsatsingpåhelsefremmendeogforebyggendearbeidiforholdtilbarnogunge medfunksjonsnedsettelse.helsedirektoratet girøkonomiskstøttetilprosjektet. Fange opp og følge opp Hvaprosjektetgårutpå? helsestasjons-ogskolehelsetjenesten.vi samhandlerbådeinterntienhetenogmellom ulikedeleravkommunen,tannhelsetjenesten ifylkeskommunenogspesialisthelsetjenesten. Meddetsystematiskearbeidetmedogforbarn medfunksjonsnedsettelservilbevissthetenøke ogsåiandredeleravkommunen.vimenerat vårkompetanseøkningogvårtfokuspådet helsefremmendeogforebyggendehelsearbeidetfordissebarnaogderesfamiliergir ringvirkninger. 12 FlåtenogByeforklarer:-Viskal fangeoppog følgeopp. Fangeopputfordringerogproblemerhosbarn ogungesåtidligsommuligogfølgedemopp påmangeområder. -Foreksempelerprematurebarnengruppe viharfokuspå,ogsådesomikkeharfått konstatertfunksjonsnedsettelse.vivetatdeer merutsattennandre.derforfølgervispesielt godtmed.detgjørviblantannetvedatvihar tattibruketscreeningsverktøysomkallesasq, AgesandStagesQuestionnaires.Detspesielle medasqeratforeldreneselveraktivei screeningen,mensvitolkerresultatetogtidligst muligfinneruthvilkeutfordringerdetenkelte barnhar.nåskalallehelsesøstreneihele VesterålenogLødingen,sekskommuner,få opplæringimetoden. Samarbeid og ringvirkninger -Alleredeførvifikktilskuddfradirektoratet jobbetviiforholdtilbarnogungemed funksjonsnedsettelser.nå,medprosjektmidler, kanvisystematisereogutvidearbeidet.istedet foråsatsepåettstorttiltakjobbervimed mangemindre,somtilsammenbetyrmye. Viharblantannetøktinnsatsenpåflere områderinnenfordethelsefremmendeog forebyggendehelsearbeidetforbarnog ungemedfunksjonsnedsettelsevia Videokonferanser og samarbeid Flåtenviserossetgodtutstyrtromderdekan havideokonferansermedandre,foreksempel spesialisthelsetjenesten. Viharetgodtsamarbeidmedfysioterapeuter sombehandlerbarn.barnehagenesamarbeiderviogsåmed.sammenerviopptatt avhvavikangjøreforbarnmedfunksjonsnedsettelser. -Seher,vierklaretilåstartemedvideokonferanser! -Vikanhakontaktfør,underogetterinnleggelse.Påsammemåtekanvihakontakt medbarne-ogungdomspsykiatriskpoliklinikk, habiliteringsteamet,barneavdelingen, autismeteamet,familieavdelingenogandre. Utenåbruketidpååreise.Sliktsamarbeid erogsåitrådmedsamhandlingsreformen. -Samarbeiderderepåandremåterogså? -Erfaringsformidlingerviktigfoross.Vihar ethelsesøsternettverkherivesterålen.alle helsesøstreneiregionenmøtesfireganger iåret.iulikesammenhengerfortellerviandre omdenøktesatsingeniregiavhelsestasjonsogskolehelsetjenesteniøksnes.

15 Velkommen til Øksnes ønsker fra venstre Birgit Flåten, Helen Bye, Henriette Pettersen, Helga-Merete Ellingsen og Therese Gamst. Foto: Tommy Hansen Handlingsplan Forprosjekteterdetutarbeidetenhandlingsplansombestårav14punkter. Ettavtiltakeneerøktfokuspåkostholdog tannhelsetilforeldreogallesomarbeider medbarnogungemedfunksjonsnedsettelser. Etannettarforsegsamarbeidetmedtannhelsetjenesten.Bakgrunneneratmangebarn ogungemedfunksjonsnedsettelserharstørre problemermedtannhelsenogvektenennde flesteandre.derforertannhelseogkosthold etsatsingsområdeiprosjektet. Etviktigarbeid,menikkeproblemfritt.Rettog slettfordikommunenfortidenstårutenbåde tannlegeogtannpleier. -Dajobbervipåsystemnivå.Viharhattmøter medordførerenogfylkeskommunenoghar godthåpomåfinneenløsning,sierde. Dessuteninformererviforeldreneomhva dekangjøreforbarnastannhelse. Somenmidlertidigløsningkommerentannlege frasortlandengangiuka. Mendetmestehardefåtttil.Handlingsplanens punkttreforeksempel: Lavterskeltilbudfra helsesøsterpåalleskolene1-2ggr.pr.mnd. Ogpunktfire: Letttilgjengelighetforforeldreog barn/ungepåhelsestasjonen. -Helsesøsterskalværelettåtreffeforelever, lærereogforeldre påskolen,påhelsestasjonenogpåtelefon.viholdertilnærtre skoler,såselvomvierpåskolenebareen gangiuka,erdetenkeltforeleveneåoppsøke oss.eleveneerraskemedåkommehvisdeter noe. Helsesøsterharsammenmedlegeog psykologværtpåungdomsskolenogden videregåendeskolenogpresentertseg. Dasnakketdeikkebareombarnog ungemedfunksjonsnedsettelser. 13

16 -Mensidendevetatvierher,blirdetlettere ogsåfordesomharfunksjonsnedsettelser åtakontaktmedoss. Annetsomfungerergodt,ifølgeFlåten ogbye: De fangeroppogfølgeropp nyinnflyttede barnmedfunksjonsnedsettelser. Desatsermerpåveiledningtilforeldreog andreifamilien. SamarbeidetmedSped-ogsmåbarnsteamet ogbarne-ogungdomspsykiatriskpoliklinikk erblittbedre. skalvivideretilhandling.bådepådetteog andreområderharvinokågjøre,selvomvi meneratvialleredeharfåtttilmye,siertoav entusiasteneivesterål-kommunenmed knapt4500innbyggere. -Atviersåpassfåher,kanværeenfordel, tilføyerde. Vihargodoversiktover tjenesteneogdehelsemessigeforholdene hosbarnogunge. Oversiktenharnokogsåsammenheng medatbirgitflåtenoghelenbyehar arbeidetikommunenogmedhelsestasjons- ogskolehelsetjenesteimangeår. Bedretsamarbeidmedlagogforeningerer såvidtkommetigang,menerikkeimål: -Viharkartlagtforeningerogandreforå finneuthvilketilbuddehariforholdtilbarn ogungemedfunksjonsnedsettelser.detdreier segblantannetomidrett,musikk,speider n, ferieklubbenogkulturskolen.frakartleggingen Velkommen til videorommet ønsker (fra venstre): Helen Bye, Therese Gamst, Henriette Pettersen og Helga-Merete Ellingsen - og Birgit Flåten på skjermen. Foto: Tommy Hansen 14

17 Fritidsgrupper og friluftscamp med profesjonell ledelse fra kommunen Alt-i-alt et flott opplegg. Og en gutt som hadde vokst en halvmeter i selvfølelse. Denne hyggelige hilsenen fikk Ive Lislerud Gundersen fra moren til en gutt som deltar på et av oppleggene hun og virksomhet habilitering i Lier kommune i Buskerud har ansvaret for. Derosendetilbakemeldingenetilprosjektet Friskfritid ermange. IdrettspedagogIveLislerudGundersener prosjektleder.sentraltiarbeidetstårogsåanne KirkenærMortvedt.Siden2002harhunledet virksomhethabilitering.førdetarbeidethun 22årsomlæreriungdomsskolenogfireåri enbarnevernsinstitusjon. Lier Styrer selv VirksomhetHabiliteringharansvarformye.De somarbeiderderstårfortjenestetildelingentil familiermedfunksjonshemmedebarn.detar imotsøknader,desaksbehandler,fattervedtak ogharøkonomiansvar.individuellplanerogså deresansvarsområde.dessutenrekrutterer deavlastereogfritidskontakteroggirrådog veiledningombrukavtvangettersosialtjenestelovensparagraf4a. VimøterKirkenærMortvedtogLislerud GundersenpåEikengabarne-ogavlastningsbolig.OgsådenharvirksomhetHabilitering ansvaretfor. -Detatviharhåndomsåmyebetyratvikan tenkeveldigkreativtpåtversavtjenesteområdene.dettestyrerviselv,siervirksomhetslederen. Fritidsgrupper med profesjonell ledelse Ifølgeenbrosjyrekommunenharlaget ermåletforprosjektet Friskfritid åbli spesialisterpåfritid/aktivitetforbarnmed funksjonsnedsettelser.sentraltiarbeidet forånåmåletstårfritidsgruppene. -Nårflerebarnharvedtakomfritidskontakt, kanvislådemsammenigrupper,sier KirkenærMortvedt. Sliktenkteviogsåfør Virksomhetsleder Anne Kirkenær Mortvedt og idrettspedagog Ive Lislerud Gundersen står i spissen for mange aktiviteter i Lier kommune. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 15

18 16 vifikkdetskikkeligtil.vifantutatdetvar fordifritidskontaktene,altsåstøttekontaktene, selvledetgruppene.i2005saenavmine konsulenteratvifårikkedreispådetteførvi tarledelsenherfra.davarvisåheldigeatvi haddeansattvårførsteidrettspedagog.viga henneledelsesansvaretforenavgruppene. Dablesåvelfritidskontaktenesomdeltakerne straksmyemerfornøyd.viharfortsattpå sammemåteogharnåfirefritidsgrupper: enforbarnfra6til9år,enforjenteri15-årsalderen,enforgutteri14-17-årsalderenog engruppeforgutterimellomsjiktet. Gruppenemøtesengangiuka,tretimerhver gang.deltakernefårenplanforfire-femuker omgangen.hvergruppeharseksdeltakere. Stabilitetenigruppeneerstor,oppmøtetgodt. -Ettervårmeningersuksessoppskriftenden fagligeledelsenfrakommunen,oppsummerer KirkenærMortvedt. -Mendeflestekommunerharikkeidrettspedagoger? -Deterhellerikkenødvendig.Ogsåmange andreyrkesgrupperkanledefritidsgruppene. Likeviktigsomaktivitetenerdetsosiale. Det glederossvirkelignårviseratdesomdeltar fårnyevenner,sierlislerudgundersenog fortelleromreaksjonerhunharfåttbåde muntlig,påsmsoge-post: -Jegharfåttmegenbestevenn,saen begeistretkursdeltaker. Enmorkunnefortelleomenfødselsdag sombleganskeannerledesenn sønnenvarvanttil: Enkjempefin bursdagsfeiring.allefragruppa kom. Endaenreaksjon: Ønskerellersåtakkeforet flottturoppleggfors.hankommertilbakefull avopplevelseroverdethanharmestret.stolt overåhamestretsamværetsammenmed andre.stoltoveråhaklartdetfysiskebraog stoltoveråhaklartåspisematen(noesom alltidharværtvanskeligforham).denne gangenharhanvirkeligkostsegborte frahjemmet(åhaenbestevenn hjelperjoogså.) -Hvagjørdereigruppene? -Storvariasjon,mendetblirmestfysisk aktivitet foreksempelski,svømmingog bowling.vileggervektpåådriveallsidig, ikkespesialisering,svarerlislerudgundersen. Finnerviutatnoentrivesmedenaktivitet, forsøkerviåhjelpedeminnietvanligidrettslag ellerenannenforening.jegbrukermyetidpå åhakontaktmedlagogforeninger.viharfåtti gangetnytttilbudtilbarnmedspesiellebehov: turn.viharogsåhattenåpenprøvedagi el-bandyforåkartleggeinteressen.denvar stor.detteskalvijobbevideremed! En trapp med mange trinn -Viserforossentrapp,sierKirkenær Mortvedt. Dekommerinnogfårenfritidskontakt.Densomønskerdet,gåroverien gruppe.derermankanskjenoenårogprøver utulikeaktiviteter.håpeteratdederetterskal finneveieninnienorganisasjon.kanskjeer deblittsåtryggeatdeklarerdetselv,kanskje trengerdekortvarighjelpavenfritidskontakt. Såfinnesdetdemsomalltidviltrengeen ledsager,uansetthvoritrappadeer. Friluftscamp på setra 20barnbenytterEiksengabarne-og avlastningsbolig.deflesteavdemtrenger omfattendeoppfølgingiformavmedisinsk personell,hjelpemidler,dagsplanstyringog såvidere. Menhvameddemsomikkeharsåomfattende hjelpebehov,mensomlikevelharfåttvedtak omavlastning?spurtedeivirksomhet Habilitering. SvaretbleEiksetra,dersjubarnogungemøtes hvertredjehelg.tilbudetpresenteressom friluftscamp,somkangiassosiasjonertillars Monsenogandrefriluftsentusiaster.Detbør virkefristendeforbarnogungesomergladi friluftsliv.påeiksetrakandedriveaktiviteter tilpassetårstiden.degårpåskiogdriver hundekjøring,deløperorienteringogplukker soppogbær.ogforsøkersegmedlittavhvert annet.omsommerenbordeilavvoutenfor hytta,omvintereninnendørs.friskluftblirdet myeavåretrundt.

19 EgentligerEiksetraenturisthytte.Virksomhet habiliteringleierdenfrafredagtilogmed søndaghvertredjeuke. -Dettesynesjegerkjempespennende,sier virksomhetslederannekirkenærmortvedt. -Deterikkebarebarnogungemedfunksjonsnedsettelsersomdeltar.Visamarbeidermed andrevirksomheterikommunen:barnevernstjenestenoghelsetjenesten.meningener atdetteskalværeettilbudformangetyper barnsomtrengeravlastningogsomerglad ifriluftsliv. Idrettspedagogeneskalogsåjobbeoppmot SFOikommunen,dermanharbarnmed spesiellebehov.vierigangpåénsfoog håperåbiståflereiløpetav2011. Hver tredje helg møtes sju barn og unge på Eiksetra. Her Mari Marki Norheim, Marthe J. Berg og hesten Prince. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 17

20 Dei unge er aktive samstundes som foreldra får avlasting Lindås kommune i Nordhordland kombinerer allsidige og organiserte aktivitetar for unge med avlastning for foreldra. 30 unge deltar aktivt. Lindås tilbyr plassar til nabokommunane også. Lindås Prosjektet Aktivitetsbasertavlastning startai 2008.KoordinatorIngerHelenMidtgårdieining forfunksjonshemmaikommunenleiardet. -Detteereitavlastingstiltak,seierho.-Alle somermed,harvedtakomavlastingetter sosialtenestelova.foreldrafåravlastingav dideiungehareifunksjonsnedsettingmed såstortomsorgsbehovatdetliggføreei kommunalhjelpeplikt. Usynlege funksjonsnedsettingar 30ungdomartekdeliaktivitetane.Dealler flesteergutarmedaspergersyndrom,adhd ogliknande. -Einfellesnemnarfordeieratdeharei funksjonsnedsettingutanatdukansjåatdei hardet.mangeavdeierveldigvareforåskilje segut.deivilikkjetadeliaktivitetarsaman meddeisomharfysiskefunksjonsnedsetting ellereiutviklingshemming,forklararmidtgård. Iårsplanenfor2010vertmåletformulertslik: Gjedeiungespanandefritidsaktivitetaritråd medinteresserogtalent,medanforeldrafår denavlastingdeiharkravpåettersosialtenestelova. -Menkvameddeisomharsynlegefunksjonsnedsettingar?Deiraforeldretrengvelogså avlasting? -Meharavlastingsbustad.Denharihovudsak voreforutviklingshemma.aktivitetsbasert avlastingerfordeisomikkjepassarinnder. NårdeisomharAspergersyndrom,ADHDog liknandeersmå,kandetværegreittåfinne privatavlastingtildei,mennårdeivertstørre, erdetvanskelegareåfinnenokonsomtakker jatilåværeavlastar.dåmåttemeskaffeeit tilbodtildei. Eitkommunaltårsverkersettavtilarbeidet medaktivitetsbasertavlasting. 60prosenttarMidtgårdsegav,deresterande 40einkollega. Tilbod til nabokommunar Lindåsvilatfleireskalnytegodtavaktivitetane. Diforhardetilbyddnabokommunaneåkjøpe plasser.ungdomfråmasfjorden,radøyog AustrheimkjemjamlegtilLindåsforådelta. Koordinator Inger Helen Midtgård med ein av gitarane frå instrumentvølingsgruppa. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 18

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

VIRKSOMHET HABILITERING PROSJEKT FRISK FRITID. v/ virksomhetsleder Anne Kirkenær Mortvedt prosjektleder og fagkoordinator Anette L.

VIRKSOMHET HABILITERING PROSJEKT FRISK FRITID. v/ virksomhetsleder Anne Kirkenær Mortvedt prosjektleder og fagkoordinator Anette L. VIRKSOMHET HABILITERING PROSJEKT FRISK FRITID v/ virksomhetsleder Anne Kirkenær Mortvedt prosjektleder og fagkoordinator Anette L. Akselsen Virksomhet Habilitering En koordinerende enhet Mange tjenester

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Resultater fra en kartlegging av 9- og 15-åringer Innhold Ikke aktive nok 3 Aktivitet blant 9-åringene 3 Aktivitet blant 15-åringene 3 Om undersøkelsen

Detaljer

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Råd til skole og foreldre Minst 60 minutter barn i skolealder bør være i aktivitet minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Lytt til familien Få bedre tjenester

Lytt til familien Få bedre tjenester Oslo kommune, Bydel Østensjø Lytt til familien Få bedre tjenester Familieveiviser Modell for arbeid i enkeltsaker og andre utvalgte resultater Tommy Grotterød, 03.12.2012 Bydel Østensjø 1 av 15 bydeler

Detaljer

Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer

Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer 03.06.16 Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer Aktiv Fritid 2 https://www.youtube.com/watch?v=i1n4nzxlfam Fritid med Bistand Den viktige (FRI)tiden Hva kjennetegner FRI TID Organisert og uorganisert

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke Koordinator nøkkelen til suksess? Tema for denne konferansen: "deltagelse og selvstendighet" Sentrale mål for meg som ergoterapeut i forhold til brukere i habiliteringsarbeid er: Deltagelse og inkludering

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Oppfølging av barn og ungdom med nevromuskulære sykdommer, i Troms og

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: Publikasjonsnummer: 03/2011 IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER

HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER Midia Aminzadeh, seniorrådgiver 15.11.2016 Fylkesmannen i Finnmark Politiske mål Det er tverrpolitisk enighet om at barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal, ut i

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2.

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2. FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD Bodø, 2. november 2016 FELLES ANSVAR Hvordan kan kommunene i samarbeid med frivillig

Detaljer

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 1 Heftets tittel Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Utgitt: 01/2012 Bestillingsnummer: IS-1964 ISBN-nr.978-82-8081-245-2

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Barnehager Fastland Årsplan 2015/2016 «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: onsdag 11. mai 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906

Detaljer

Program Intensiv habilitering Nord

Program Intensiv habilitering Nord Program Intensiv habilitering Nord Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Informasjonsbrosjyre Barnehabiliteringen, Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 1

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember NYHETSBREV RHABU Nr. 2 2013 Desember Regional fagkonferanse Nåer programmet for vår regionale fagkonferanse (nesten) klart. I tillegg til spennende plenumsforelesninger har vi over 20 bidrag til de parallelle

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.12.2016 Tid: 10:00 12:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

Rundskriv IS-5/2014. Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

Rundskriv IS-5/2014. Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet Rundskriv IS-5/2014 Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet Publikasjonens tittel: Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning

Detaljer

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse?

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Velkommen til fagkurs og erfaringsutveksling på Frambu Tirsdag 26. august 2014 Program 08.30-09.00 Registrering/kaffe/te Oppkobling av studioer 09.00-09.15

Detaljer

Organisering av grupper. Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd

Organisering av grupper. Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd Organisering av grupper Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd 1. Hva er en støttegruppe? 2. Hvorfor har vi støttegrupper? 3. Noen eksempler på grupper 4. Hvordan kan vi organisere grupper? 5. Hvilken effekt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H)

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglemyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: tirsdag 13. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EVALUERING AV TILRETTELAGT FRITID FOR VOKSNE Arkivsaksnr.: 10/8895 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Regional rehabiliteringskonferanse i Tromsø 17.-18. oktober 2012

Valnesfjord Helsesportssenter Regional rehabiliteringskonferanse i Tromsø 17.-18. oktober 2012 Valnesfjord Helsesportssenter Regional rehabiliteringskonferanse i Tromsø 17.-18. oktober 2012 En spesiell institusjon innen fysikalsk medisin og rehabilitering, med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 GOD SOMMER FRA AUene Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i Tromsø

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

En viktig brobygger innen forebyggende helsearbeid. Mange trenger et aktivt tilbud, vi vet mye om hvem de er

En viktig brobygger innen forebyggende helsearbeid. Mange trenger et aktivt tilbud, vi vet mye om hvem de er En viktig brobygger innen forebyggende helsearbeid Mange trenger et aktivt tilbud, vi vet mye om hvem de er NORDRE BONDI GÅRD Flotte omgivelser nær Asker sentrum Et lovpålagt tilbud for de med et vedtak

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Velkommen til KOA-familien!

Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand

Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand Helsedirektoratet, seniorrådgiver Midia Aminzadeh Sarpsborg, 03.06.2016 Politiske mål Det

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Side 2 og 3 CD 1 CD 2

Side 2 og 3 CD 1 CD 2 Side 2 og 3 Foto: Arild Hansen Design: Horisontdesign CD 1 1. Forelska 3:41 Hanne Mette (Thomas G:son/Carl Lösnitz/Hanne Mette) G:songs AB 2. Alle har sin egen stjerne 3:22 Ole Ivars (William Kristoffersen)

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no

Velkommen. til KOA-familien! www.koa-as.no Velkommen til KOA-familien! www.koa-as.no Hva er KOA-familien? KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og

Detaljer

Vinterkarusellen 2003. Vinterkarusellen 2003 1. lļp - sļgne

Vinterkarusellen 2003. Vinterkarusellen 2003 1. lļp - sļgne 25 lļp årets fļrste Vinterkarusell i 110C og sol, islagte veier og glatt ga likevel gode resultat for de som våget å stille opp. Det er 22.år karusellen går, med lļp i Sļgne, Mandal og Kristiansand. 1.

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Foreldres erfaringer med støttekontakt og besøkshjem fra barnevernet i Oslo og Akershus

Foreldres erfaringer med støttekontakt og besøkshjem fra barnevernet i Oslo og Akershus Foreldres erfaringer med støttekontakt og besøkshjem fra barnevernet i Oslo og Akershus 7. nasjonale konferanse: Fri tid for alle! Elisabeth Larsen 11. mai 2009 Doktorgradsprosjekt: Hjelpetiltak i barnevernet

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Fritid med Bistand - en metode for å støtte sosial inkludering. Seniorrådgiver Anders Midtsundstad Frambu, 8. januar 2017

Fritid med Bistand - en metode for å støtte sosial inkludering. Seniorrådgiver Anders Midtsundstad Frambu, 8. januar 2017 Fritid med Bistand - en metode for å støtte sosial inkludering Seniorrådgiver Anders Midtsundstad Frambu, 8. januar 2017 MÅL FOR VÅR KOMPETANSETJENESTE Hovedmål: Løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder. S FO har en del om morgenen fra 07.15 til 08.15. Tiden vil da være

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene Velkommen til opplæring i helse- og omsorgslovene Dagen i dag Rettsområdet, bakgrunnen for endringene Fylkesmannens rolle Nytt lovverk: -pasient/brukers rettigheter -kommunens plikter Samtykke som vilkår

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/02135-2 Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (2780124677) Helene Haugersveen Kiserud Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/02135-3

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

NYHETSBREV 4 2010. God Jul

NYHETSBREV 4 2010. God Jul NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 4 2010 G God Jul Først vil vi presentere AU som er det samme som i 2009/2010. Styret for 2010/2011 er: For barnenettverket:

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage»

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage» Barnehager Fastland Årsplan 2016/2017 «Trollvik barnehage» 1 Innhold... 2 Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage... 3 Barnegruppen... 3 Barnehagens mål... 4 Hvordan skal vi nå dette målet...

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer