Overskudd og trivsel for ALLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskudd og trivsel for ALLE"

Transkript

1 Rapport IS-1886 Overskudd og trivsel for ALLE - helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser

2 Heftets tittel: Overskudd og trivsel for ALLE - helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser Utgitt: Januar 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1886 Helsedirektoratet Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfatter: Foto: Forsidebilde: Redaktør: Sats og trykk: Helsedirektoratet v/ Trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: (tirs og tors 12-14) Faks: Ved bestilling, oppgi publikasjonsnummer: IS-1886 Journalist Rune Andersen Marianne Otterdahl Jensen, Tommy Hansen, Tor Erik Schrøder, Geir Egil Skog, Eline Karlsdatter Fladseth og Rune Andersen Geir Egil Skog Karoline Olsen Eggen Andvord Grafisk AS MILJØMERKET TRYKKSAK

3 Innhold Forord2 Nittedal og Fet: Trivsel,samhandlingogetgodtlivforalle 3 Kristiansand og Hammerfest: Fritidmedbistandforalleisørognord6 Sykehuset Østfold: Ryggmargsbrokk-ogvennerogkjæresterforutviklingshemmede 10 Øksnes: Mangesmåtiltakgirsamhandlingipraksis 12 Lier: Fritidogfriluftmedprofesjonellledelse 15 Lindås: Deiungeeraktivesamstundessomforeldrafåravlasting 18 Trondheim: Tilgjengeligformange utendiagnoseellerkommunalevedtak 21 Oslo, bydel Østensjø: Idémyldringførtetilfamilienettverk25 Helse Nordmøre og Romsdal: GrupperforbarnogungemedAspergerogautisme 27 Les mer29 1

4 Forord Åøkesatsningenpådethelsefremmende ogforebyggendearbeidetiforholdtilbarn ogungeogungevoksnemedfunksjonsnedsettelserikommunene,fylkeskommuneneog ispesialisthelsetjenestenerettavfleretiltak ihandlingsplanenhabiliteringavbarnogunge, IS-1692,somendelavNasjonalstrategifor habiliteringogrehabilitering. Barnogungekanhafunksjonsnedsettelser pågrunnavflereforhold,somblantannet kroniskesykdommer,sansetap,medfødteeller tidligeervervedeskader,utviklingsforstyrrelser ogpsykiskelidelser. Determangefaktorersompåvirkerhelsetilstandentilbarnogungemedfunksjonsnedsettelser.Myekanrelaterestilfunksjonsnedsettelsenisegselv,mensamfunnsmessige forholdspillerogsåinn.mangeerinaktiveog bevegersegmindreennandrebarnogunge. Overvektogfedmekanblienfølgeavdette. Manglendetilgangtilselvvalgtekultur-og fritidsaktivitetererenannenfaktorsomgjør atmangefrarøvesmulighetentilåhaenaktiv ogmeningsfulltilværelseifellesskapmed andre.dettekanføretildårlighelse. Rapporterviseratpersonermedfunksjonsnedsettelserharstørrerisikoforåutvikledårlig helseennbefolkningenforøvrig.medgode forebyggendetiltakerdetmuligåforhindre utviklingavdårlighelsehosbarnogungemed funksjonsnedsettelser. Idetteeksempelheftetharvifunnetframtil kommuneroghelseforetaksomjobbermed helsefremmendeogforebyggendetiltakrettet motbarnogungemedfunksjonsnedsettelser frahammerfestinordtilkristiansandisør. Tiltaksomgiroverskudd,trivseloggodlivskvalitet.Viserhereksemplerpåathelsefremmendeogforebyggendearbeidrettet motbarnogungemedfunksjonsnedsettelser girgoderesultater!detviseseksemplerpå samarbeidmellomhelseforetak,kommuner, brukerorganisasjonerogfrivilligsektor,og påtverrfagligeogtverretatligsamarbeid. Brukermedvirkningvedbrukavidémyldring blantforeldretilbarnmedfunksjonsnedsettelsersomresulterteietfamilienettverk, aktivitetsbasertavlastningmedmer. Mangeavtiltakeneogkultur-ogfritidsaktiviteteneeksistereralleredeikommuner ogihelseforetak.vedåtenkenyttog eventueltutvidealleredeeksisterendetiltak kandetværemuligåinkluderebarnogunge medfunksjonsnedsettelserogså! Helsedirektoratetønskermeddette eksempelheftetågitjenesteutøvereog andreinspirasjonogtipsomtiltaksom kanigangsettesforatbarnogungemed funksjonsnedsettelserskaloppleveoverskudd,trivseloggodlivskvalitet engod helse! Barn og unge med funksjonsnedsettelser er først og fremst barn og unge. Lykketil! Helsedirektoratet,januar2011 TorilLahnstein Divisjonsdirektør Divisjonprimærhelsetjenester CecilieDaae Divisjonsdirektør Divisjonspesialisthelsetjenester 2

5 Vil at trivsel og samhandling skal skape et godt liv for alle Nittedal og Fet i Akershus samarbeider om prosjektet Det gode liv for alle sammen skaper vi trivsel og samhandling. Målet er at kommunene i samarbeid med frivillige organisasjoner utvikler en modell som bidrar til at barn og unge med habiliteringsbehov - og deres familier - får overskudd og glede i en krevende hverdag. -Vitellertiltre.Såslippervi.Allesammen. Samtidig. Deeråtte firebarnogfirevoksne.de befinnersegigymsaleniulverudskolei Nittedal.Deholderienfargerik fallskjerm. Myemoroogmangekjappebevegelsernårde slipper.hvadeskalgjøre,vetde.detteharde gjortfør.fallskjermenleggesbort,daspenner depåseghaler.løperetterhverandrefor ågripedeandreihalen.deretterleggerde segpårullebrett.tellerigjentiltre.sågjelder detåkommesegovertildenandreenden avgymsalen.fortestmulig.igjenén,to,tre. Denneganghopperdefrascenenogned påenstor,tykkmatte.ribbeveggenstårfor tur.slikfortsetterdet.stadignyeaktiviteter, ledetavelisabethgullhaugenogelingertz. Nyeaktiviteter?Nei,ikkefordeltakerne. Dekjennerigjendeallerfleste.Gullhaugen oggertzvetatbarnagjernevilhadesamme lekeneigjenogigjen.derforpresentererde bareénnyaktivitethvergang. Nittedal og Fet Et godt liv for alle Detsomskjerigymsalendenneonsdagsettermiddagenerendelavprosjektet Det godelivforalle sammenskapervitrivselog samhandling,somkommunenenittedalog FetiAkershussamarbeiderom. -Tidligerehaddevistortsettbarekapasitet tilåtaossavbarnogungemeddestørste utfordringeneogproblemene.gjennomdette prosjektetbrukervimertidpådesomeri gråsonen,ogvitenkerforebygging.målet eratdeskalfåhjelptilåleveetgodtliv,sier ergoterapeutelisabethgullhaugenog fysioterapeutelingertz.beggeeransatti Nittedalkommunesenhetforhelse(barnehagerogforebyggendetjenester),ogbegge bruker40prosentavarbeidstidenpåprosjektet, somerstøttetavhelsedirektoratet. -Hvemerigråsonen? Målet er at de som deltar skal få hjelp til å leve et godt liv, sier ergoterapeut Elisabeth Gullhaugen (til venstre) og fysioterapeut Elin Gertz. Foto: Geir Egil Skog -Deterbarnogungesompåulikemåter ikkehengerlikegodtmedsomdefleste andre.detkanværefysiskeller læremessig.noenharproblemer påskolen. 3

6 Foto: Geir Egil Skog Glede, mestring og samarbeid Enavkommunensskoler,Ulverud,haren forsterketavdeling.hitkommereleverfra helekommunen.herfårdeekstraoppfølging samtidigmedatdekanhakontaktmedde andreelevene. Deterhervioppleveraktivitetenigymsalen. -Vanligviserdeflere,sierGullhaugenog Gertz. Måletmedgruppaeratden skalføretiløktmestring,større aktivitet,sosialdeltakelseoggledegjennom morsommeogmeningsfulleaktiviteter. Aldersspennetigruppaerforholdsvisstort. Detavgjørendeerikkehvorgamledeltakerne er,menatdefungererpåomtrentsammenivå. Deharulikediagnoser.Skolenstillermedto assistenter. GullhaugenogGertzunderstrekeratgruppa erbasertpåettverrfagligsamarbeidmellom skole,fysioterapeutogergoterapeut.ogenda etsamarbeid:nårdeltakerneblirsikrenok 4

7 motorisk,nårdehargledeoveråbevegeseg, forsøkerdeansvarligeålosedeminnienav kommunensmangefrivilligeorganisasjoner. SpesieltgodtersamarbeidetmedGjelleråsen IF,somharenegenhandikapgruppe. -Viharenpartnerskapsavtalemeddem.Vihar ogsågodkontaktmedandrelagogforeninger, menmyegjenstår.viarbeiderforåknyttenye kontakter,siergullhaugenoggertz. Iandresammenhengersamarbeiderdeogså medppt,barnevern,helsestasjonenog skolehelsetjenesten.altforåskapeetgodtliv forsåmangesommulig.allerhelstforalle. Foto:GeirEgilSkog Foto:GeirEgilSkog Overskudd og glede i en krevende hverdag Fraprosjektbeskrivelsenforprosjektet Det godelivforalle sammenskapervitrivsel ogsamhandling : Mål: I2012harkommunene,isamarbeidmed frivilligeorganisasjoner,utvikletenmodell sombidrartilatbarnogungemed habiliteringsbehov,ogderesfamilier,har overskuddoggledeienellerskrevende hverdag.modellenerklartilåoverføres tilandrekommuner. Delmål: Barn/ungemedhabiliteringsbehov: Haretgodtkostholdsombidrartiloverskudd. Ermotiverteogdeltarifysiskaktivitet. Følergledeiaktivitetpåliklinjemed jevnaldrende. Familier: Hardenkunnskapenogtrygghetensom trengsforatbarnogungemedspesielle behovharensunnogutviklendelivsstil. Ansatte i kommunene: Haretfellesfagforumderdeutveksler erfaringerogutviklerfagkunnskap. Ansattevedboenhetenefårgodveiledning avfysio-/ergoterapeuterslikatdeivaretar fysiskaktivitetoggodtkostholdderbarnog ungefåravlastning. Frivillige organisasjoner: Trenereogledereertrygge,ogtilrettelegger slikatbarn/ungdomsomtrengerekstra assistansekandeltaiordinæraktivitet. 5

8 Fritid med bistand i sør og nord Kristiansand og Hammerfest Hilde Gunn Stangenes arbeider i Kristiansand, i Norges sørligste fylke. Til Hammerfest i landets nordligste fylke er det 1574 km i luftlinje. Der arbeider Svein Georg Vaagland. Avstanden til tross, de er opptatt av det samme: Fritid med bistand. -Fritidmedbistanderfremtiden,sierVaagland. MenKristiansandvarførstute.Derbegynte deåutviklemetodeni1998medanders Midtsundstadsomtenkerogdrivkraft.Idag stårsosionomhildegunnstangenessentralt iarbeidet.huneroppfølgingskuratorifritid medbistandogharbakgrunnfrarusrehabiliteringogbarnevern.avdelingenaktivfritid, derhunarbeider,brukermetodeniarbeid bådemedbarnogvoksne. Far og sønn ut av isolasjonen Rettførsommeren2010blestøttekontakttjenesteniKristiansandsamletiénavdeling, somfikknavnetaktivfritid,fortellerstangenes. Dererdetseksstillinger.Debrukerblantannet Fritidmedbistand ikkebareformennesker medfunksjonsnedsettelser,menogså menneskermedrusproblemerogpsykiske vansker.aktivfritidharetbredtspekterav arbeidsredskaper,foreksempelindividuell støttekontakt,treningskontaktogdeltakelse igrupper. Foråillustrerehvordandearbeidertrekker Stangenesframenguttpåtiårsomhadde ADHD.Hanboddealenemedfaren.Dehadde, somhunsier,etdårlignettverk.sagtpåen annenmåte:verkenfarellersønnhadde venner.tiåringenmøtteproblemerpåskolen ikkefaglig,mensosialt.hvakunne Stangenesoghenneskollegergjørefor dem? Førsteskrittvaråfinneuthvagutten interessertesegfor.detvarogsåviktig åmotiverefarentilåfølgeoppsønnen. -Laosssiatdetvarbadminton.Ivirkelighetenvardetnoeannet,menvisier badminton.dakartlavihvilkemuligheter somfantesikristiansand.jegtokkontakt meddenaktuelleklubbenogvarmedpå deførstetreningene.jegbleenigmed farenomatdetvarviktigåfortelle trenerenatsønnenoftekomikonflikter medjevnaldrende,slikatvikunneforebygge detsomtidligerehaddeværtetproblem. Vifremhevetogsåalledepositivesidene sønnenhadde,slikatdekunnespillevidere pådem.samtidigvardetklartattreneren haddetaushetspliktiforholdtilrestenav klubben.detvistesegatguttenblegodtil åspillebadminton.etterhverttrakkjegmeg ut.farenovertokmerogmer.hanbleaktiv selvogså.nåerhantrenerforetavlagene iklubben.bådefarogsønnharfåttetnettverk. Slikskaldetvære.Vierigangsettere. Fritidmedbistanderhjelptilselvhjelp. Joraskerevikantrekkeossut,jobedre erdet. Stangenespåpekeratdenviktigsteoppgaven ifritidmedbistanderåfølgeoppetteratdet seruttilågåbra: -Vierinnecirkaetårihversak.Identiden harvijevnligkontaktmedbådedeltakere, foreldreogklubbenforåforhøreossomat alterbra.avogtilkandetbareværesnakk omsmåjusteringerdersomnoefungererdårlig, mennoengangermåviogsåbegynnepånytt, fordidetvisersegatdetbleetfeilvalg. -Hvordanblirderemøttiklubbene? -Somregelveldigpositivt.Nårdeter nødvendigfårvieniklubbentilåvære tilretteleggerfordeltakeren detvilsiensom erekstraoppmerksom,ogsomkanværeen døråpnerinntilmiljøet.forbarnogungdom blirdetofteentrener,forvoksneerdetimange tilfelleretannetvoksentmedlemavklubben. Ibudsjettetvårtharvimidlertilågodtgjøre tilrettelegger,menvioppleverofteatdeikke viltaimotnoe.inoentilfellerkjøperviderfor noeutstyrsomklubbentrengerellerbetaler forsosialetreffpunkter,somforeksempelen pizzakveldforklubben,sierhildegunn StangenesiKristiansand. 6

9 Svein Georg Vaagland er støttekontaktkoordinator i Hammerfest. Han har stor tro på Fritid med bistand. Foto: Rune Andersen Hilde Gunn Stangenes er oppfølgingskurator i Kristiansand, kommunen som startet med Fritid med bistand. Foto:Tor Erik Schrøder Støttekontaktkoordinator Idenandreendenavlandet,iHammerfest,er SveinGeorgVaaglandopptattavdetsamme. -Fritidmedbistanderitrådmedsamhandlingsreformensintensjoner,sierhan. -Viharvalgtåkallestøttekontakttjenestenfor Fritidmedbistandogbenyttemetodensomet verktøypåliklinjemedstøttekontakt,treningskontaktogdeltakelseigrupper.visamarbeider påtversavvirksomheter,medlagogforeninger,frivilligeorganisasjoner.åfådempå banenerkjempeviktig.samtidigopplevervi atmangevilhaenén-til-én-løsning.devilha støttekontakt.detforsøkerviågjørenoemed. Vimeneratofteerandreløsningerbedre.Men ingenkanjoønskesegnoedeikkevethvaer. DerforerinformasjonomFritidmedbistand viktig.jegeroverbevistomatdenneordningen kommertilåblimyemerbruktifremtiden. VaaglanderfødtogoppvokstiHammerfest. Erutdannetsykepleier.Ikommunenharhan tittelenstøttekontaktkoordinator. Deterenjobbsomomfattermye:Hanhar ansvaretforverving,ansettelseogoppfølging avstøttekontakter;hanmottarogsaksbehandlersøknader;hanfattervedtak ogfølgerdemopp;handeltariansvarsgrupperogharmøtermedandre deleravkommunen. 7

10 Oghjertesaken:MetodenFritidmedbistand: -Iogmedatjegjobberalene,ogmedaltdet andrejegharågjøre,blirdetdessverreikke noktidtilåfølgeoppdemvihjelperinnilag ogorganisasjoner.dethåperjegskalbli bedre.jegserformegatvifårpåplass miljøarbeideresomkanfølgeoppvedtak, foreksempelisamarbeidmedpsykiatrien ogrusomsorgen.uansetterdetteenmetode forfremtiden.metodenharmennesketi sentrum.denerforebyggende,inkluderende oghelsefremmende,siervaagland. Foto og hunder HammerfeststartetmedFritidmedbistandi 2007.Erfaringeneergode,selvomVaagland skulleønskeatdevarflere.kommunenhar cirka80vedtakomstøttekontakt,ogiårfem omfritidmedbistand. Ettavdegodeeksempleneerenungvoksen medrusproblemerogpsykiskevansker:-han fikkrealisertsindrømomålæresegfoto.vi gahamstøttetilkjøpavkameraoggaham opplæringgjennomenfotokyndig.etannet eksempel:enungvoksenmedrusproblemer fikkrealisertsindrømomhundeholdvedåfå væremedpåhundespannietåroglæreseg faget.hanfikkstøttetilegensledeogharhatt storgledeavfritidmedbistand. Seks trinn Fritidmedbistanderetstrukturertoppleggder kontaktenmeddeltakerenutviklestrinnfor trinn.inordogsørfølgerdesammeopplegg: 1. Uforpliktendeinformasjonsmøte. Saksbehandlerenpresenterermetoden Fritidmedbistand. 2. Kartleggeinteresser,ønskerogdrømmer hosdeltakeren. 3. Kartleggefritidsaktivitetenesinnhold.Når deltakerenharfortalthvahunellerhanvil, blirdetsaksbehandlerensoppgaveåfinne aktivitetersomkanpasse. 4. Valgavaktivitet.Nårdeltakerenfår presentertdeulikefritidsaktivitetene, velgerhunellerhanhvadeskalsatsepå. 5. Finnetilrettelegger.Nåraktivitetenervalgt, gjelderdetåfinneensomalleredebefinner segiklubbenellerorganisasjonensomkan tenkesegåværebrobyggerogkontaktperson tilrettelegger. 6. Inkluderingogevaluering.Måleterat deltakerenblirsosialtinkludertidenfritidsaktivitetenhunellerhanharvalgt.saksbehandlerenmåjevnligskaffesegoversikt overutvilklingen. Dennekortfattedefremstillingenerhentetfra finnemyemeromfritidmedbistand. Verdensmesteren som gjør en innsats for Fritid med bistand JohnArildSvendsenharværtverdensmester femtenganger,europamesterseks.hvor mangenorgesmesterskaphanhar,vethan knaptselv.athanogsåstilleroppforfritidmed bistandihjemkommunenhammerfest,gjørhan ikkenoepoengav.mendetgjørstøttekontaktkoordinatorsveingeorgvaagland:-johner enavmangetilretteleggeresomeravgjørende foratfritidmedbistandskalfungeregodt, sierhan. JohnArildSvendsenerverdensmesteri taekwon-do.menviktigereidennesammenheng:handrivertreningsstudietjohnsgym. DetharVaaglandbenyttetsegavforflere avdemhanharhattansvarforsom støttekontaktkoordinator.utenstore John Arild Svendsen har drevet Johns Gym i Hammerfest siden 1994 samtidig med at han har vunnet mange mesterskap i taeknow-do. I Johns Gym er også boksetrening en del av hverdagen. Foto: Rune Andersen 8

11 Kristiansand kommune har laget en idébrosjyre der de på en visuell måte presenterer fritidstilbud. De som vil ha støttekontakt eller delta i Fritid med bistand blir bedt om å krysse vekk det de ikke er interessert i. Da gjenstår gjerne noen få alternativer, som Hilde Gunn Stangenes og deltakerne kan jobbe videre med. fakter,meddenstørsteselvfølgelighet,tar Svendsenimotdemsomkommer. Enavdemvarenguttmedsåvelfysiske problemersomsosialangst.bådevaagland ogpsykiatrienarbeidetforåfinnebestmulig løsningforham.svaretblejohnsgym. VaaglandorienterteSvendsenomvanskene guttenhadde. -Greitåvite,menjeggjordeikkenoestort poengavdet.selvfølgeligfulgtejeglitt spesieltmed,menjegfotfulgtehamikke undertreningene.davillejodeandreha lurtpåhvadetvarmedham,siersvendsen. Detgikkgodtmedgutten.Ikkebaredet: Hanbledyktigiteakwon-doogså.For Svendsenvardetførsteviktigst.Noen gangerleggerhanetspesieltopplegg fordemvaaglandgirhamansvaretfor: -Enkeltesynesforeksempelatdeter vanskeligåkommeinnietromderdet alleredeermange.dalarjegdemmøte opplittføråpningstiden,slikatdeallerede erigangnårdeandrekommer.ofteskal detikkemertil,sierhan. -Johnstilleralltidoppogeralltidpositiv. Utensånnesomhamhaddedetvært vanskeligåfåsågoderesultaterav Fritidmedbistand,sierSvein GeorgVaagland. 9

12 Gruppe for barn og unge med ryggmargsbrokk - og venner og kjærester for utviklingshemmede Sykehuset Østfold Ida Brynjeng er 14 år, Rikke Iversen 12. Takket være et kurs seksjon barnehabilitering ved Sykehuset Østfold arrangerer for barn og unge med ryggmargsbrokk er de blitt bestevenner. Deborihversinby.IdaiFredrikstad,Rikke isarpsborg.likevelerdemyesammen. Dethaddedeneppeværtomikkeseksjon barnehabiliteringi1998startetgrupperfor foreldreogbarnmedryggmargsbrokk.det varpåenslikgruppe ellerkurs detraff hverandre. Lettere å snakke Nestenihvertfall.Devissteomhverandrepå forhånd,mendetvarpåkursetdeblevirkelig kjent. -Hvaerdetsomersåfintmeddisse gruppene? -Derkanvitaopptingdetervanskeligå snakkemedandreom.sidenalleharryggmargsbrokkerdetmyeenklereåsnakkeåpent omsykdommen.deterfintåhørehvordande andrehardet. Rikkesvarerkjapt:-Haddejegikkehattryggmargsbrokk,villejegjoikkeblittkjentmedIda. Kjelkehockey og nettkontakt MetteWallace,IngerBøeTangenogMarianne LindemarkWiersholmeralleansattvedseksjon barnehabiliteringisykehusetøstfold.wallace ogbøetangenarbeiderblantannetmed gruppeneforbarnogungemedryggmargsbrokk. HistorienomRikkeogIdalikerde:-Noeav måleterjoatdesomdeltar,knytterkontakter, fårnettverk.deterkjempeviktig.rikkeogida eretgodteksempelpådet.deerlangtfrade eneste. Sammenmedfysioterapeuteneiseksjonen arrangererdegrupperforforeldreogbarn, renejentegrupper,reneguttegrupperog samtalegrupperforskolebarn. Detojenteneharenkronisksykdomdemå levemedrestenavlivet.erdebitreforat nettoppdeskullefåden? -Demålevemedendelproblemerandrebarn ikkehar.detorientererfagfolkom.deforteller omhvordanmankanlevebestmuligmed ryggmargsbrokk.ofteharogsåeldremedryggmargsbrokkdeltsineerfaringermeddeyngre. Detfagligeerviktig,mendetallerviktigsteer atdeltakernetrefferhverandreogutveksler tankerogerfaringer,understrekerdetre. Eteksempelpåhvasomkanskjeiforlengelsen avgruppeneforbarnogungemedryggmargsbrokk:noenforeldreimossstartetmed kjelkehockey,isamarbeidmedfysioterapeuteneiseksjonen.engodidé,menteogså foreldrefraandredeleravøstfold.dermedfikk Rikke Iversen, til venstre, og Ida Brynjeng ble bestevenner etter å ha blitt godt kjent på kurset for barn og unge med ryggmargsbrokk. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 10

13 treffes,ogsåomdeikkeblirvenneretterpå. Deallerflestehardetfintmensdeerher.Det erverdifulltisegselv.heroppleverdeatdeblir tattpåalvor.defårkursmappe,navneskiltog etorganisertoppleggderviikkegodtarforstyrrelserutenfra.formangeerdetførstegang dereiseralenetilnoeslikt.detbetyrmyefor selvfølelsen.menskaldefortsetteåmøtes,må foreldreneværeaktiveietterkant. Flere bådeforeldreogbarn harønsket oppfølgingskurs. Fra venstre: Marianne Lindemark Wiersholm, Inger Bøe Tangen og Mette Wallace ved seksjon barnehabilitering på Sykehuset Østfold driver gruppene for barn og unge med ryggmargsbrokk og Venner og kjærester for utviklingshemmede. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen deennymøteplass.detreffesogsåpånettet. Detbleenklereetteratdealleredevarkjent. Venner og kjærester Etannetkurs ellergruppe Wallaceog LindemarkWiersholmarbeidermyemed, er Vennerogkjærester forungemedlett utviklingshemning. -Mangeforeldrebekymrersegoverhvabarna kankommetilåoppleve.noenerreddforatde blirutsattforovergrep.detgjeldersærlig jentene.enkeltefrykteratsønnenekanbegå overgrep.daerdetviktigåhaetbevisstforhold tilkroppensin.detarbeidervimedidisse gruppene.mendetdreiersegikkeførstog fremstomovergrep.vierforeksempelopptatt avhygiene.atdeterviktigådusje,hareneog peneklær.ogviforsøkeråfinneuthvordan mankanskaffeseg ogforholdesegtil vennerogkjærester.vibrukermangeinnfallsvinkler:serpåvideo,snakker,tegner,bruker ulikespill,harrollespill.hvisvibareprater,går detrasktutigjen.vimåfådemtilågjørenoe, væredeltakendeselv. Påkursenemøtesfem,seksellersjuungdommerfemganger,totimerhvergang. -Foreldrenesynesdeterflottatdeunge -Viskullegjernehahattdet,menharikkealltid kapasitettildet.deterpositivtoglæreriktå drivemedkursoggrupperogvigirgjerne veiledningtilandresomønskeråstarteopp, sierdetre. En mor om kurset BeritVisterfraFredrikstaderblantdeforeldrenesomønskersegoppfølgingskurs.Hun harendattersomerlettutviklingshemmetog somvar13årdahuni2009deltoki Venner ogkjærester. -Detbetyddemyeforhenne ogfoross,sier moren. Forførstegangkunnedatterenvår gåpåetkursogmøtejevnaldrendeutenatvi, foreldrene,varmed.hvahunlærte,harhun ikkesagtsåmyeom.deterslikhuner.menat hunharhattutbytteavkurset ellergruppen erjegikkeitvilom.hunharforeksempellært endelomhygieneogombetydningenavåha pene,reneklær.selvfølgeligharvisagtdet samme,menvirkningenbliroftestørrenår noenutenforståendeunderstrekerhvorviktig deter.ikkeminstnårdetskjerpåetkurs eller iengruppe. Vierfornøyd. Nåønskervi ossoppfølgingskurs. Berit Vister er fornøyd med Venner og kjærester og ønsker et oppfølgingskurs for datteren. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 11

14 Ikke ett stort tiltak, men mange små - samhandling i praksis i hverdagen - Vi jobber bredt, sier Birgit Flåten og Helen Bye i Øksnes kommune i Vesterålen. - Vi satser blant annet på kosthold, tannhelse og fysisk aktivitet. Øksnes SomenhetslederforhelsetjenestenikommunenharFlåtenansvaretforhelsestasjonen, legetjenestenogfysioterapitjenesten.byeer helsesøster.beggeerengasjertiprosjektet Øktsatsingpåhelsefremmendeogforebyggendearbeidiforholdtilbarnogunge medfunksjonsnedsettelse.helsedirektoratet girøkonomiskstøttetilprosjektet. Fange opp og følge opp Hvaprosjektetgårutpå? helsestasjons-ogskolehelsetjenesten.vi samhandlerbådeinterntienhetenogmellom ulikedeleravkommunen,tannhelsetjenesten ifylkeskommunenogspesialisthelsetjenesten. Meddetsystematiskearbeidetmedogforbarn medfunksjonsnedsettelservilbevissthetenøke ogsåiandredeleravkommunen.vimenerat vårkompetanseøkningogvårtfokuspådet helsefremmendeogforebyggendehelsearbeidetfordissebarnaogderesfamiliergir ringvirkninger. 12 FlåtenogByeforklarer:-Viskal fangeoppog følgeopp. Fangeopputfordringerogproblemerhosbarn ogungesåtidligsommuligogfølgedemopp påmangeområder. -Foreksempelerprematurebarnengruppe viharfokuspå,ogsådesomikkeharfått konstatertfunksjonsnedsettelse.vivetatdeer merutsattennandre.derforfølgervispesielt godtmed.detgjørviblantannetvedatvihar tattibruketscreeningsverktøysomkallesasq, AgesandStagesQuestionnaires.Detspesielle medasqeratforeldreneselveraktivei screeningen,mensvitolkerresultatetogtidligst muligfinneruthvilkeutfordringerdetenkelte barnhar.nåskalallehelsesøstreneihele VesterålenogLødingen,sekskommuner,få opplæringimetoden. Samarbeid og ringvirkninger -Alleredeførvifikktilskuddfradirektoratet jobbetviiforholdtilbarnogungemed funksjonsnedsettelser.nå,medprosjektmidler, kanvisystematisereogutvidearbeidet.istedet foråsatsepåettstorttiltakjobbervimed mangemindre,somtilsammenbetyrmye. Viharblantannetøktinnsatsenpåflere områderinnenfordethelsefremmendeog forebyggendehelsearbeidetforbarnog ungemedfunksjonsnedsettelsevia Videokonferanser og samarbeid Flåtenviserossetgodtutstyrtromderdekan havideokonferansermedandre,foreksempel spesialisthelsetjenesten. Viharetgodtsamarbeidmedfysioterapeuter sombehandlerbarn.barnehagenesamarbeiderviogsåmed.sammenerviopptatt avhvavikangjøreforbarnmedfunksjonsnedsettelser. -Seher,vierklaretilåstartemedvideokonferanser! -Vikanhakontaktfør,underogetterinnleggelse.Påsammemåtekanvihakontakt medbarne-ogungdomspsykiatriskpoliklinikk, habiliteringsteamet,barneavdelingen, autismeteamet,familieavdelingenogandre. Utenåbruketidpååreise.Sliktsamarbeid erogsåitrådmedsamhandlingsreformen. -Samarbeiderderepåandremåterogså? -Erfaringsformidlingerviktigfoross.Vihar ethelsesøsternettverkherivesterålen.alle helsesøstreneiregionenmøtesfireganger iåret.iulikesammenhengerfortellerviandre omdenøktesatsingeniregiavhelsestasjonsogskolehelsetjenesteniøksnes.

15 Velkommen til Øksnes ønsker fra venstre Birgit Flåten, Helen Bye, Henriette Pettersen, Helga-Merete Ellingsen og Therese Gamst. Foto: Tommy Hansen Handlingsplan Forprosjekteterdetutarbeidetenhandlingsplansombestårav14punkter. Ettavtiltakeneerøktfokuspåkostholdog tannhelsetilforeldreogallesomarbeider medbarnogungemedfunksjonsnedsettelser. Etannettarforsegsamarbeidetmedtannhelsetjenesten.Bakgrunneneratmangebarn ogungemedfunksjonsnedsettelserharstørre problemermedtannhelsenogvektenennde flesteandre.derforertannhelseogkosthold etsatsingsområdeiprosjektet. Etviktigarbeid,menikkeproblemfritt.Rettog slettfordikommunenfortidenstårutenbåde tannlegeogtannpleier. -Dajobbervipåsystemnivå.Viharhattmøter medordførerenogfylkeskommunenoghar godthåpomåfinneenløsning,sierde. Dessuteninformererviforeldreneomhva dekangjøreforbarnastannhelse. Somenmidlertidigløsningkommerentannlege frasortlandengangiuka. Mendetmestehardefåtttil.Handlingsplanens punkttreforeksempel: Lavterskeltilbudfra helsesøsterpåalleskolene1-2ggr.pr.mnd. Ogpunktfire: Letttilgjengelighetforforeldreog barn/ungepåhelsestasjonen. -Helsesøsterskalværelettåtreffeforelever, lærereogforeldre påskolen,påhelsestasjonenogpåtelefon.viholdertilnærtre skoler,såselvomvierpåskolenebareen gangiuka,erdetenkeltforeleveneåoppsøke oss.eleveneerraskemedåkommehvisdeter noe. Helsesøsterharsammenmedlegeog psykologværtpåungdomsskolenogden videregåendeskolenogpresentertseg. Dasnakketdeikkebareombarnog ungemedfunksjonsnedsettelser. 13

16 -Mensidendevetatvierher,blirdetlettere ogsåfordesomharfunksjonsnedsettelser åtakontaktmedoss. Annetsomfungerergodt,ifølgeFlåten ogbye: De fangeroppogfølgeropp nyinnflyttede barnmedfunksjonsnedsettelser. Desatsermerpåveiledningtilforeldreog andreifamilien. SamarbeidetmedSped-ogsmåbarnsteamet ogbarne-ogungdomspsykiatriskpoliklinikk erblittbedre. skalvivideretilhandling.bådepådetteog andreområderharvinokågjøre,selvomvi meneratvialleredeharfåtttilmye,siertoav entusiasteneivesterål-kommunenmed knapt4500innbyggere. -Atviersåpassfåher,kanværeenfordel, tilføyerde. Vihargodoversiktover tjenesteneogdehelsemessigeforholdene hosbarnogunge. Oversiktenharnokogsåsammenheng medatbirgitflåtenoghelenbyehar arbeidetikommunenogmedhelsestasjons- ogskolehelsetjenesteimangeår. Bedretsamarbeidmedlagogforeningerer såvidtkommetigang,menerikkeimål: -Viharkartlagtforeningerogandreforå finneuthvilketilbuddehariforholdtilbarn ogungemedfunksjonsnedsettelser.detdreier segblantannetomidrett,musikk,speider n, ferieklubbenogkulturskolen.frakartleggingen Velkommen til videorommet ønsker (fra venstre): Helen Bye, Therese Gamst, Henriette Pettersen og Helga-Merete Ellingsen - og Birgit Flåten på skjermen. Foto: Tommy Hansen 14

17 Fritidsgrupper og friluftscamp med profesjonell ledelse fra kommunen Alt-i-alt et flott opplegg. Og en gutt som hadde vokst en halvmeter i selvfølelse. Denne hyggelige hilsenen fikk Ive Lislerud Gundersen fra moren til en gutt som deltar på et av oppleggene hun og virksomhet habilitering i Lier kommune i Buskerud har ansvaret for. Derosendetilbakemeldingenetilprosjektet Friskfritid ermange. IdrettspedagogIveLislerudGundersener prosjektleder.sentraltiarbeidetstårogsåanne KirkenærMortvedt.Siden2002harhunledet virksomhethabilitering.førdetarbeidethun 22årsomlæreriungdomsskolenogfireåri enbarnevernsinstitusjon. Lier Styrer selv VirksomhetHabiliteringharansvarformye.De somarbeiderderstårfortjenestetildelingentil familiermedfunksjonshemmedebarn.detar imotsøknader,desaksbehandler,fattervedtak ogharøkonomiansvar.individuellplanerogså deresansvarsområde.dessutenrekrutterer deavlastereogfritidskontakteroggirrådog veiledningombrukavtvangettersosialtjenestelovensparagraf4a. VimøterKirkenærMortvedtogLislerud GundersenpåEikengabarne-ogavlastningsbolig.OgsådenharvirksomhetHabilitering ansvaretfor. -Detatviharhåndomsåmyebetyratvikan tenkeveldigkreativtpåtversavtjenesteområdene.dettestyrerviselv,siervirksomhetslederen. Fritidsgrupper med profesjonell ledelse Ifølgeenbrosjyrekommunenharlaget ermåletforprosjektet Friskfritid åbli spesialisterpåfritid/aktivitetforbarnmed funksjonsnedsettelser.sentraltiarbeidet forånåmåletstårfritidsgruppene. -Nårflerebarnharvedtakomfritidskontakt, kanvislådemsammenigrupper,sier KirkenærMortvedt. Sliktenkteviogsåfør Virksomhetsleder Anne Kirkenær Mortvedt og idrettspedagog Ive Lislerud Gundersen står i spissen for mange aktiviteter i Lier kommune. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 15

18 16 vifikkdetskikkeligtil.vifantutatdetvar fordifritidskontaktene,altsåstøttekontaktene, selvledetgruppene.i2005saenavmine konsulenteratvifårikkedreispådetteførvi tarledelsenherfra.davarvisåheldigeatvi haddeansattvårførsteidrettspedagog.viga henneledelsesansvaretforenavgruppene. Dablesåvelfritidskontaktenesomdeltakerne straksmyemerfornøyd.viharfortsattpå sammemåteogharnåfirefritidsgrupper: enforbarnfra6til9år,enforjenteri15-årsalderen,enforgutteri14-17-årsalderenog engruppeforgutterimellomsjiktet. Gruppenemøtesengangiuka,tretimerhver gang.deltakernefårenplanforfire-femuker omgangen.hvergruppeharseksdeltakere. Stabilitetenigruppeneerstor,oppmøtetgodt. -Ettervårmeningersuksessoppskriftenden fagligeledelsenfrakommunen,oppsummerer KirkenærMortvedt. -Mendeflestekommunerharikkeidrettspedagoger? -Deterhellerikkenødvendig.Ogsåmange andreyrkesgrupperkanledefritidsgruppene. Likeviktigsomaktivitetenerdetsosiale. Det glederossvirkelignårviseratdesomdeltar fårnyevenner,sierlislerudgundersenog fortelleromreaksjonerhunharfåttbåde muntlig,påsmsoge-post: -Jegharfåttmegenbestevenn,saen begeistretkursdeltaker. Enmorkunnefortelleomenfødselsdag sombleganskeannerledesenn sønnenvarvanttil: Enkjempefin bursdagsfeiring.allefragruppa kom. Endaenreaksjon: Ønskerellersåtakkeforet flottturoppleggfors.hankommertilbakefull avopplevelseroverdethanharmestret.stolt overåhamestretsamværetsammenmed andre.stoltoveråhaklartdetfysiskebraog stoltoveråhaklartåspisematen(noesom alltidharværtvanskeligforham).denne gangenharhanvirkeligkostsegborte frahjemmet(åhaenbestevenn hjelperjoogså.) -Hvagjørdereigruppene? -Storvariasjon,mendetblirmestfysisk aktivitet foreksempelski,svømmingog bowling.vileggervektpåådriveallsidig, ikkespesialisering,svarerlislerudgundersen. Finnerviutatnoentrivesmedenaktivitet, forsøkerviåhjelpedeminnietvanligidrettslag ellerenannenforening.jegbrukermyetidpå åhakontaktmedlagogforeninger.viharfåtti gangetnytttilbudtilbarnmedspesiellebehov: turn.viharogsåhattenåpenprøvedagi el-bandyforåkartleggeinteressen.denvar stor.detteskalvijobbevideremed! En trapp med mange trinn -Viserforossentrapp,sierKirkenær Mortvedt. Dekommerinnogfårenfritidskontakt.Densomønskerdet,gåroverien gruppe.derermankanskjenoenårogprøver utulikeaktiviteter.håpeteratdederetterskal finneveieninnienorganisasjon.kanskjeer deblittsåtryggeatdeklarerdetselv,kanskje trengerdekortvarighjelpavenfritidskontakt. Såfinnesdetdemsomalltidviltrengeen ledsager,uansetthvoritrappadeer. Friluftscamp på setra 20barnbenytterEiksengabarne-og avlastningsbolig.deflesteavdemtrenger omfattendeoppfølgingiformavmedisinsk personell,hjelpemidler,dagsplanstyringog såvidere. Menhvameddemsomikkeharsåomfattende hjelpebehov,mensomlikevelharfåttvedtak omavlastning?spurtedeivirksomhet Habilitering. SvaretbleEiksetra,dersjubarnogungemøtes hvertredjehelg.tilbudetpresenteressom friluftscamp,somkangiassosiasjonertillars Monsenogandrefriluftsentusiaster.Detbør virkefristendeforbarnogungesomergladi friluftsliv.påeiksetrakandedriveaktiviteter tilpassetårstiden.degårpåskiogdriver hundekjøring,deløperorienteringogplukker soppogbær.ogforsøkersegmedlittavhvert annet.omsommerenbordeilavvoutenfor hytta,omvintereninnendørs.friskluftblirdet myeavåretrundt.

19 EgentligerEiksetraenturisthytte.Virksomhet habiliteringleierdenfrafredagtilogmed søndaghvertredjeuke. -Dettesynesjegerkjempespennende,sier virksomhetslederannekirkenærmortvedt. -Deterikkebarebarnogungemedfunksjonsnedsettelsersomdeltar.Visamarbeidermed andrevirksomheterikommunen:barnevernstjenestenoghelsetjenesten.meningener atdetteskalværeettilbudformangetyper barnsomtrengeravlastningogsomerglad ifriluftsliv. Idrettspedagogeneskalogsåjobbeoppmot SFOikommunen,dermanharbarnmed spesiellebehov.vierigangpåénsfoog håperåbiståflereiløpetav2011. Hver tredje helg møtes sju barn og unge på Eiksetra. Her Mari Marki Norheim, Marthe J. Berg og hesten Prince. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 17

20 Dei unge er aktive samstundes som foreldra får avlasting Lindås kommune i Nordhordland kombinerer allsidige og organiserte aktivitetar for unge med avlastning for foreldra. 30 unge deltar aktivt. Lindås tilbyr plassar til nabokommunane også. Lindås Prosjektet Aktivitetsbasertavlastning startai 2008.KoordinatorIngerHelenMidtgårdieining forfunksjonshemmaikommunenleiardet. -Detteereitavlastingstiltak,seierho.-Alle somermed,harvedtakomavlastingetter sosialtenestelova.foreldrafåravlastingav dideiungehareifunksjonsnedsettingmed såstortomsorgsbehovatdetliggføreei kommunalhjelpeplikt. Usynlege funksjonsnedsettingar 30ungdomartekdeliaktivitetane.Dealler flesteergutarmedaspergersyndrom,adhd ogliknande. -Einfellesnemnarfordeieratdeharei funksjonsnedsettingutanatdukansjåatdei hardet.mangeavdeierveldigvareforåskilje segut.deivilikkjetadeliaktivitetarsaman meddeisomharfysiskefunksjonsnedsetting ellereiutviklingshemming,forklararmidtgård. Iårsplanenfor2010vertmåletformulertslik: Gjedeiungespanandefritidsaktivitetaritråd medinteresserogtalent,medanforeldrafår denavlastingdeiharkravpåettersosialtenestelova. -Menkvameddeisomharsynlegefunksjonsnedsettingar?Deiraforeldretrengvelogså avlasting? -Meharavlastingsbustad.Denharihovudsak voreforutviklingshemma.aktivitetsbasert avlastingerfordeisomikkjepassarinnder. NårdeisomharAspergersyndrom,ADHDog liknandeersmå,kandetværegreittåfinne privatavlastingtildei,mennårdeivertstørre, erdetvanskelegareåfinnenokonsomtakker jatilåværeavlastar.dåmåttemeskaffeeit tilbodtildei. Eitkommunaltårsverkersettavtilarbeidet medaktivitetsbasertavlasting. 60prosenttarMidtgårdsegav,deresterande 40einkollega. Tilbod til nabokommunar Lindåsvilatfleireskalnytegodtavaktivitetane. Diforhardetilbyddnabokommunaneåkjøpe plasser.ungdomfråmasfjorden,radøyog AustrheimkjemjamlegtilLindåsforådelta. Koordinator Inger Helen Midtgård med ein av gitarane frå instrumentvølingsgruppa. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen 18

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Rapport Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Heftets tittel: Takk for hjelpen! Eksempler på nytten av koordinerende

Detaljer

Konferanser om koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Konferanser om koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering A U G U S T ReHab 2010 G o d h a b i l i t e r i n g o g r e h a b i l i t e r i n g e r s a m h a n d l i n g i p r a k s i s Konferanser om koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Utvikling

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

www.signoconradsvendsensenter.no Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde

www.signoconradsvendsensenter.no Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde www.signoconradsvendsensenter.no Tegnspråklig tilbud til døve og døvblinde Velkommen til oss Det er lenge siden 1898. Det var da virksomheten for døve her i Solveien på Nordstrand ble åpnet. Mye har forandret

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer

Fra fritid til arbeid, noe for NAV?

Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Publisert i Fontene 11/07 Tina Hjelmeland Opplevelse av mestring er et viktig element for å få mennesker ut av isolasjon og over i sosiale relasjoner, og kanskje også

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler Ting som engasjerer Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement er gratis ved henvendelse

Detaljer

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre vfb.no # 1 2015 spesialmagasin om barn og unges psykiske helse INGVILD H. RISHØI skriver for å berøre SISTE UTGAVE Magasinets historie RUSMØDRE har dårligere samspill med barna sine DROP-INmetoden Støtter

Detaljer

landsmøtehelg I TØNSBERG

landsmøtehelg I TØNSBERG kvartennr. 1/2-2012 Årgang 26 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose landsmøtehelg I TØNSBERG side 8 Lederens hjørne Landsmøtet 2012 er gjennomført... Landsmøtet 2012 er gjennomført og helgen

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen!

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen! Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning Vi finner veien sammen! Sammen ser vi løsningene! I Norge finnes det omkring 1400 barn og unge mellom 0-20 år med synshemninger. Synstapet kan

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Fagtorget 2007 - Læring i fellesskap Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Utgiver: Statped Nord 2008 ISSN 1503-271X Forfatter: Foto (dersom ikke oppgitt): Bildemontasje forside:

Detaljer

Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet.

Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet. Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet. Hensikten med idéheftet er at det skal være et arbeidsverktøy for deg som planlegger å starte opp grupper for søsken til

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE

MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE nr. 1-2009 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Av innholdet i dette nummeret: Tur til København side 4 Medfølelse uten jåleri side 5 NAKU side 6 Saker fra organisasjonen side

Detaljer

Sår du korn en gang, høster du en gang. Planter du et tre, høster du ti ganger. Underviser du menneskene, høster du 100 ganger.

Sår du korn en gang, høster du en gang. Planter du et tre, høster du ti ganger. Underviser du menneskene, høster du 100 ganger. Hvis dine planer gjelder i år, skal du så korn. Hvis de gjelder i ti år, skal du plante et tre. Hvis de gjelder i 100 år, skal du undervise menneskene. Sår du korn en gang, høster du en gang. Planter du

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer