INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 2013"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 213 SAK 4 ÅnssnRETNING FoR NoRSK veteran MOTORSYKKEL CLUB 2OI2 Det innkalles Generalforsamling i NVMC lørdag 16.. mus 213 fra k 1.. Sted: NorskVeteranvognklubbs lokaler på Frysia i Oslo,. Adresse Kjelsåsveien Oslo. STYRETSARBEID Det har i perioden 24 mars212 ti 2 januar 213 værr avholdt 5 ordinære sryremøter, og 8 telefonsryremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende. Alle som møter på vegne av sin lokalavdeling kan søke om reiseskudd generalforsamlingen, Søknad sendes pr post eller epost klubben og skal være besvart før retse besles. Frist for innsending av refusjonssøknad er san 1. mars. Møtestart semes kl, 11, Registrering av fullmakter og delegater starter fra kl 1,, Eget fullmaktsskjema benyttes. Fullmakter kan iht vedtektene kun nyttes i forbindelse med lovendringer, Salsliste: Møtet settes 2, ppnevning av møteleder, referent og tellekorps 3. Oppnevning a\r to personer å undertegne protokollen 4, Årsberetning (Se uedlegg) Styret hu bestått av: Leder Nestleder Peter Sederholm Bjørn Langås Løpskoordinator Steinar Røstad Markeds/mediakontakt OddArneAmlien Lokalavdelningskontakt StigTorbergsen Sryremedlem Jan Bue DavidAndersen 1. Varamedlem Halvor Midwik 2, Varamedlem Torgeir Vatnehol Forsilaingskontakt Per Nygård VIRKSOMHETEN Virksomheten har første del av året vært drevet fra vårt kontor i Nordre Skogskolevei 3, Brandbu, I løpet av året ble først kontoret fyttet Gran og ble ved årets utgang awiklet. Bakgrunnen for oppsigelse av fast kontor er at klubbseetær Biørn Austad Hvaleby sa opp slingen etter 13 års tieneste. Srvret ønsker ikke noen geografiske bindinger verken sted eller personale når den videre kurs skal stakes ut. Vikarierende klubbseetær Roif BarryBerg driver virlaomheten fra hjemmekontor, 5. Regnskap (kun foreløpig regnskap er vedlagt av vanlige tekniske årsaker.) 6. Innkomne saker VIRKSOMHETENS FORMÅL Norsk Veteran Motorsvkkel Club har som formål å fremme og ivareta interessen for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i Norge, Fra Styret: Forslag nye vedtekter for NVMC. (Se uedleg inhl, uedkgt uppdtterte aedtehrcrf'a Generalforsamlingen 24. mørs 212 mlstyrets uedlegg, samt hurt begrunnelse for forskget) Det er ikke innkommet andre saker behandling. 7. rienteringssaker a, Arbeidsplan for NVMC 213 b. Nytt medlemsregister for NVN{C, status,.,åtets løp (presenteres av arrangørene) I Skogsløpet(arrangør) II Novemberløpet(arrangør) d, Nv hjemmeside, demo Rammebudsjett for 214, med lastsettelse av medlemskontingent. (se aedhg) Valg ihenhold NVMCs lover Møtet heves, Det blir kaffesenering i møtet og litt mer mat etter møtet. For å komme Fr)'sia: Ta offentlig kommunikasion Teknisk museum, dvs enten tog, buss eller trikk Kjelsås stasjon, N\4G lokaler ligger i bakken like nedenfor museet. V lhommen! VIRKSOMHETENS FORURENSING TIt YTRE MIIJØ NVMCs virksomhet forurenser ikke det vtre miliø ut over hva som anses som normalt for en svarende organisasion. FORTSATT DRIFT Forutsetning for videre drift er stede og ånregnskapet for 212 samt budsjen for 2 I 3 er satt opp under denne iorumetning. Det er sryrets oppfatning at årsregnskapet som fremlegges gir fredslende informasjon for å bedømme organisasjonens sling og resultat. Det er budsjettert med et positivt resultat, ARBEIDSMITJØET NVMC har en person ansam i 4 /o sling. Slingen er tidsbegrenset. Arbeidssted er hjemmekontor og arbeidsmiljøet anses fredsslende. MEDLEMSMASSEN Det var registren2tl medlemmer pr. 3ll Antallet er basert på: l4 utenlandsmedlemmer 42 familiemedlemmer 2627 ordinære medlemmer I legg kommer 73 samarbeidende klubber og firma Det er en nedgang på 1l I medlemmer fra foregående år, TOKATAVDETINGER / MERKEKLUBBER NVN4C har 34 registrene lokalavdelinger og knyttede merkeklubber fordelt over hele landet, Sryret gjennomføne en spørreundersøkelse i 212lor å klarlegge aktivitetsnivå, SideVogno nr. I, februor 2OI3

2 svn på Sidevogna, Skogsløpet, svn på swrets arbeid, arbeidsplanen, og det var i legg mulig å fremme synspunkter om klubben på fritt grunnlag. Undersøkelsen avdekket lokal aktivitet fra meget høy, og undersøkelsen avdekket saker og holdninger som det blir arbeidet med som nå, Flere av årets deltakere har allerede meldt interese for å delta i214, og arrangementskomiteen driver aktiv markedsføring av løpet både inne NVMC og ved utenlandske klubber, bl a ved egenprodusen promotionvideo. videre ira sryrets side, I 212 inviterte sryret en organisasjonskonferanse i Oslo. Den er en direkte fortsenelse av medlemsundersøkelsen og ble forberedt gjennom to telefonmøter i desember før selve konferansen fant sted i NVKs lokaler på Frvsja den 12, januar 213, Innspillene blir tatt med i forslag revidene vedtekter og i arbeidsplan for 213. Følgende merkeklubber er knvnet NVMC: Norsk Indian Klubb, Husqvarna Club Norway, Norsk Horex Club, KlasiskJapansk Motorsvkkel Club og Den Nonke Nimbus Klubb. Merkeklubbene gir et godt bud dl eiere av disse merkene. NVMC har arrangert totalt l7 løp og ueffetter terminlista i legg andre uregistrene lokale arrangement, Fra midtnorge meldes om godt vær og god deltagelse på løpene. ANNET NVMC har deltan på Ekebergmarkedet vår og høst, På Nasjonal motordag 6. juni ble det markert fra klubbens side både sentralt i Oslo og lokalt rundt i landet. Videre deltok klubben på en kjøretøvutsdlling i Stavern. Alle stedene var det godt besøk. SIDEVOGNA/ NETTSIDEN Klubbbladet Sidevogna kom ut med 6 utgaver, Årem kalender viste motorsykler fra lbr 193. Ansvarlig for lavout, og alldd regelmesig utgivelse er redaktør Jan Lind. Nettsiden blir jevnlig oppdatert i den grad dette er teknisk mulig og er lokalavdelingenes mulighet å informere om stadig aktuelle hendelser og treff. En helt ny nettside er klar presentasjon innen kon tid og vil gi vesendig bedre muligheter for alle berørte. LMK Det ble i år tegnet totalt 55 forsiinger. Disse fordelte segpi44 helforsiinger, I oppslingsforsilaing, T restaureringsforsiinger, I blivende klassikerforsiing, I ombvgdforsiing og I lagerforsiliring., Det er et ston potensial for flere LMK forsiinger som er markedets beste bud for veterankjørerøv. Per Nygaard er vår forsiingskontakt mor LMK. Bjørn Hvaiebv er nestleder i LMK srvre. NVMC er pilo&lubb i forbindelse med nvtt medlemsregister og det forventes en stor forbedring av tjenester for kiubben sentralt og for lokalavdelingene. Registeret beregnes å r'ære i full drift i løpet av 213. En del stanproblemer har vært registrert, LØP ATLANTA Klubbens Atlanta har vært brukt å profilere NVMC på Østlandet og itrøndelag, Den har blitt vist fram på fere ulike arrangement. Etter en grundig teknisk undersøkelse i høst er det avdekket tekniske feil som må utbedres, Sryret har undenøkt hva det vil koste å rene feilene og bevilgning reparasjon blir behandlet av stvret i 213. ØKONOMI Klubbens økonomi er fortsan fredsslende og stabil, selv om resultatet for 212 ga et mindre underskudd på ca. 1i,, (ureviden), Endelig tall vil bli lagt flrem når regnskapet er revidert. Hovedårsaken dl underskuddet er svikt i medlemskontingent. At svikten ikke er større skyldes at sryret har vært meget restriktive på kostnadsiden. Kontingenten for ordinære medlemmer har vært.435, og familiemedlemmer har et forenklet medlemskap. 5,, Klubben har I midlertidig ansam i 47 sling, i påvente av generalforsamlingens vedtak om sening av klubbseetær i fast sling. TIKESTITLING Likesling et ikke et relevant problem med en person midlenidig ansatt. Søndefiwd i I år ble det arrangert tre løp i klubbens regi som hadde status som hovedløp. Skogsløpet ble iår arrangert av styret NVMC i samarbeid med lokale hjelpere representert ved Arve Hoe Arrangementet ble som i 21I avholdt på Grimsbu i Folldalog engasjene i legg NVMCs medlemmer også utenlandske deltagere, Løpet var svæn vellykket, basen på dlbakemeldinger Dokumentet er elektronisk godkjent av swrets medlemmer, Peter Sederholm/s/ Bjørn LangåsA/ Steinar Røstad/s/ Odd Arne Amlien/s/ Stig Torbergsen/s/ Jan Bue DavidAndersen/s/ ira deltagerne, Løvpen var som året [ør forlagt dl veier på snaufjellet, noe som oppleves som ekotisk av mange deltakere. Novemberløpet 212 ble arransert av avd, Motorsport lørdae 2. oktober i kiente omeivelser i Follo. Det var hele 46 forhåndspåmeldte fra inn og utland, Flere dager med regn også på løpsdagen gjorde forholdene svært vanskelige. Færre møtte derfor fram, og bare22 kom i måi. Enkelte prøver måne også avlvses pga, forholdene, Arets novemberløp ble i tøffeste laget for mange. Trondhiemsridtet 1919 testløp ble arransert over 4 dager i pinsen, Det var 32 deltaeere oe halvpanen kom fra utlandet. Med 4 dager og I 153 km lengde er dette et evende arrangement som ga mye verdifull erfaring arrangøren som udørte en imponerende fobb med planlegging og gjennomføring, God hjelp fra lokalavdelinger i første rekke Trondheim og Gjøvik og omegn bidro meget gode dlbakemeldinger fra deltagerne, Det meste ble planlagt via digitale hjelpemidler, noe som viste seg å fungere svært bra. Neste Trondhjemsridtet l9l9 blir i pinsen 214 ogdet er vedtan at løpet i fremtiden skal drives innenfor samme rammer SideVogno nr. 1, februor 213

3 SAK 5 RESUTTAIREGNSKAP Inntekter Medlemskontingent Annonser Salg rekvisita Andre inntekter Sum inntekter Regnskap 21 I Regnskap 2 l llucls jett 2l os% % oo% 6 28% e3% lluds.ictt Utgifter Trykk/Prod. Sidevogna Provisjon annonsesalg Porto Sidevogna Løpsutgifter Annen trykkekostnad Personalkostnader Lokalleie lnventar Fremmede tjenester Kontorrekvisita Kalender Permer/salgsartikler Prem ie r/pla kette r/l ø ps utg. Div innkjøp Telefon Porto klubbdrift Møtekostnader Reise styret Organisasjonskonf Generalforsamling Representasjon Markedsføring Bankkostnader Forsiinger Beholdningsendring Andre kontorkostnader Diverse utg ifter/lokalskudd Tap på fordringer EDB kostnader Kontingenter Atlanta Avsivninger Sum driftskostnader gz åes o/o 18 o% 155 1oB o/o 4 82% 2718 eb% 39 74% o/o e % 61 el % 1 142% 16 n1 % 5 e1 % 25 sb% 255 los% % o/o o/o 27 2e7B% o/o 28 se% 5 4oo % o/o o/o oo % % #Dtv/ot se% I Driftsresultat Finansinntekter Finnansutgifter Arsresultat Avsettes lfond Tillfra egenkapital Sum , , T SideVogno nr. l, februor 213

4 SAK 6 NTE VEDTEKTER FOR NORSKVETERAN MOTORSYKKEL CIUB $ I KTUBBENS NAVN G FORMÅr Klubbens navn er Norsk Veteran l\4otorsvkkel Club, forkorter NVlt4C. n'remedlem i forening Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsvkler og mopeder eller på andre interessanre kjørerøver definert som motorsykkel i Norge, Klubben skal arbeide på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø og samfunnsmessige forhold som eienkap og bruk av alle wper veteranmotorsvkler representerer g være det nasjonale samlingspunkt for aktiv bruk av dise, NVMC Klubben tegnes av Lederen og ett sn'remedlem i forening, eller nesrlederen g err t. Sn'ret kan ansette funkslonærer g fastsette deres vilkår. De daglige forretninger gjøres av Leder og eventuelle funksjonærer, Sn'ret kan innenfor rammen av NVMCs vedtekter gi retningslinjer for lokalavdelinser, spesialgrupper og komiteer innen NVN4C, Sn'ret kan også opprette oe nedlegge slike på eget initiativ skal aktivt fremme iorståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsvkkelhisrorie 6. Sn'ret gir retningslinjer for arrangemenrer, profilerine, media, sponsorer os\l representerer. $ 5 LOKATAVDELINGER $ 2 MEDTEMSKAP OG KONTINGENTER NVMCs medlemmer kan opprette lokale avdelinger for Enhver som godtar og forplikter seg å overholde klubbens lover og aksepterer dens nærmere angitt geografisk område, og ior den'ed også å gi lokale samfunnsansvar og kollektive forpliktelser, kan opptas som medlem. dere dlbud enn hva Medlemmer som opptrer i strid med klubbens interesser, kan ekskluderes. Opprettelse og nedleggelse ai,gjøres av Sn'ret. NVMC kan håndrere å fremme NVMCs iormåliet NVMC medlemmer et bre sentralt. Slik eksklusjon kan gjøres av klubbens sn,re, men kan overprøves av Generalforsamlingen dersom medlemmet forlanger dette. Medlemsavgiftene $ 6 SPESTATGRUPPER kan tegnes av personer innen samme husstand redusert pris. Familiemedlemskap G KOMTTEER NVN4Cs medlemmer kan etablere spesialgrupper og komiteer for å samle, uwikle og rilbv og vilkårene for disse lastsettes årlig av Generalforsamlingen. kompetanse og aktiviteter innen spesialfelt som f eks fabrikata, dokumentasjon, mrrsprr, Etter innsling fra Swret, kan Generaliorsamlingen utne\rne æresmedlemmer av NVMC. spesielle maskiner g arrangementer, og for å fremme andre forhold som er relatert Disse skal ha gratis medlemskap. klubbens formåi. Oppremelse og nedleggelse avgjøres av Sn,ret. $ 3 GENERALFORSAMLINGEN L Klubbens høyeste organ er Generalforsamlingen, hvor hvert medlem har en sremme. $ 7 TITSLUTTEDE KTUBBER OGVIRKSOMHETER Generalfonamlingen fastsetter klubbens vedtekter, utne\rner swre, revisor, r,algkomite, Frittstående klubber og foreninger/r'irksomheter, med eller uten og evt. æresmedlemmer. slutte seg NVMC på nærmere bestemte vilkår dersom dette anses som gjensidie fordelaktig Generalforsamlingen godkjenner fiorårets regnskap samt fastsetter medlemsavgifter og for alle paner, og det ligger innenfor NVMCs formåi. NVMC medlemmer, kan rammebudsjett for neste periode. Det skal sives egen kontrakt mellom NVMC og aktuell sluttet organisasjon som regulerer Generalforsamlingen behandler også alle saker som er innmeldt korrekt i henhold glensidige vtelser og intensjoner. vedtektene. Dette giøres av Sn'ret som senere skal orienrere Generalforsamlingen om riltaker. Generalflorsamling skal avholdes hvert år innen tre måneder etrer udøpet av regnskapsåret, og innkalling skal gjøres ay sn'ret med minst lorten dagers varsel, vedlagt de saker som er innmeldt korrekt for behandling i henhold vedtektene, $ 8 OPPIØSNINGAVNVMC Oppløsning av klubben kan bare skje etter forslag fra Sn'ret, og avgjørelser i to etter hverandre 3. Saker som ønskes fremsatt på Generalforsamlingen kan fremmes av alle medlemmer og skal være sryret i hende senest innen utløpet av regnskapsåret. følgende Generalforsamlinger, hvorav den ene skal være iht reglene for ekstraordinær General [orsamling. Forslag om endringer av vedtektene skal være srvret i hende senest 4 uker før utløper av Det laeves 3A flertallved hver av disse Generalforsamlingene, regnskapsåret. 4. Vedtak flattes med Den Generalforsamling som sist avgjør at klubben skal opploses, avgjør også hvordan klub alminnelig flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer, unntatt utnevning av æresmedlemmer som ever 2/3 flerrall, bens eiendeler skal anvendes, eller endringer i vedtektene som skal avgjøres ved % flenal,. Til Generalforsamlingen kan medlemmene begrenset 6. la seg represenrere ved siftlig fullma, 7 fullmakter pr lremmøn stemmeberettiget medlem. Ekstraordinær Generalforsamling kan avholdes med minst rtnr, l4 dagers varsel når Sn'ret hx[r,parten av medlemmene ever der ved siftlig henvendelse eller Sn'ret. Slik henvendelse kan skje r,ed beeftede undersiftslister. $ 4 STYRET 1. Klubbens daglige drift forestås av et sryre oppnevnt av Generalforsamlingen. Srvret består 31,! medlemmer inkl leder og nestleder. Det oppnevnes 2 varamedlemmer. Leder og to styremedlemmer i,elges for em år av gangen, Øvrige inklusii,e varamedlemmer oppnevnes for to år. Kontinuitet skal sies ved at minst to sn're eller varamedlemmer fortsetter neste sn'reperiode, Sn'ret er beslutningsdvktig når minst 3 sn'remedlemmer/eventuelle varamedlemmer for dise er stede, hvorav en skal være enten leder eller nestleder. For å trelfe vedrak eves minst tre stemmer for. SideVogno nr. 1, februor 23

5 SAK 6 BEGRUNNELSE FOR FORSLAG NYE \{EDTEKTER FRA 2OT3 SAK 6 DAGENS \{EDTEKTER FOR NORSK \{ETERAN MOTORSYKKEL CLUB Oppdatert etter Generalforsamling mars 212 TIL BAKGRI]NN Sryret oppdaterte vedtektene etter Generalforsamlingen 24 mars 212, (Se eget vedlegg) Et inntrykk i dag er at vedtektene over tid har uwiklet seg å bli en stegvis oppgradering av de opprinnelige og da hovedsakelig basen på føyde vedlegg, Samtidig har erfaring høsten 212 med oppdatering av klubbens data i Brønnøysundregistrene ( feks ved skifte av sryre g SI FORMÅI Norsk Veteran Motorsykkel Club har som formål å fremme og ivareta interessen for veteranmotrsykler eller på annen måte interessante motorsykler i Norge. mht fullmakter for funlajonærer) vist at vedtektene mangler presiseringer som medfører at en Klubben skal: slik oppdatering blir vanskelig spesielt overfor Enhetsregisterlovens $8, høsten/vinreren2l2l13 hu rganisasjonsuwiklingsprosessen også gin mange verdifulle Virke på landsbasis ved umendelse av teknisk og historisk informasjon, Formidle annonser 3. A,rrangere veteranløp og veteranreff i Norge. 4. Formidle og ivareta veteranmotorsyklistenes interesser ovenfor myndigheter og innspill dl hvordan vedtektene bør formuleres. INNHOLDET OPPDATERES Sryret har derfor valgt å sette sammen alle disse erfaringene i et forslag nye vedtekter, hvor motororganisasjoner. det fbnsatt tas hensyn det opprinnelige, men i en modernisert form, Det er lagt vekt på å passe seg samflrnnsuwiklingen som i dag laever fokus på miljø, samfunnsansvar og kultur S 2 MEDLEMSKAP arv og ikke minst den uwikling som har skjedd mht lowerket, Enhver som godtar og vil forplikte seg lfr Enhemregisterloven, å overholde klubbens lover, kan bli medlem av Av samme grunn inneholder vedtektene ikke henvisninger dl vedlegg. Norsk Veteran Motorsykkel Club. Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens Generalforsamlingens vedtak av 24 mars 212 om at sryret fasmetter retningslinjene for interesser kan elakluderes, likeså medlemmer sm setter veteranforsiingsordningen i lokalavdelinger, spesialgrupper osv er videreføn. Slike retningslinjer vil bli utarbeidet på nytt, fare ved misbruk. En elaklusjon må for å være gyldig, være godkjent på også basen på de innspill som er kommet gjennom organisasjonsuwiklingsprosessen generalforsamlingen,. Familiemedlemskap ANSVARSFORHOLDENE BIIR TYDELIGERE Fonlaget har som prinsipp at det gjøres et rydeligere skille mellom generalforsamlingen som kan tegnes av medlemmer hørende samme husstand (datter/sønn, Det påløper ingen innmeldingsavgift. Familiemedlemskap ektefelle/samboer), innebærer at disse får: lovgivende og overordnet organ g sryret som utførende organ, samddig som det gir sryret større handlefrihet å initiere nye ting og lede dl daglig. Det pekes spesielt på at deme innebærer større utfordringer fremtidig sryrearbeid mht å vise initiativ å 3. Tegne LMK forsiing på vanlige vilkår, Delta på alle løp arrangen av NVMC. Stemme på generalforsamling. uwikle klubben videre og å sie bedret økonomi. Familiernedlemmer frr ikke: l, Bladet Sidevogna med eventuelle vedlegg, Matrikke og spesialgrupper over hele landet. En grense på 7 er valgt ut fia en helhetsvurdering opp mot S3 KONTINGENT risikoen for at små grupper innen NVMC kan få uforholdsmessig stor påvirkning på Klubbens innmeldingsavgift og årsavgift reguleres årlig på grunnlag av prisindela fore Generalforsamlingen gående år. Kontingenten settes dl nærmeste hele 5 laone, avrundet etter vanlige regler Den nye muligheten å opptre på vegne av andre medlemmer med personlig fullmakt på generalforsamlingen, gjør at medlemmene kan få større aktiv innflvtelse over et bredere salsfelt enn tidligere noe som bør inspirere mer koordinen aktivitet bl a i lokalavdelinger. for avrunding. Utgangspunkt for indelsregulering er kondngent på 33 for 21, Antallet sryremedlemmer er redusert fra 6 5 for 1g1øre reunering lettere og for å sie Kontingenten inneves fra enklere beslutningsprosess internt i sryret. Det gjøres oppmerksom på at dobbeltstemmer budsjetten ovenkudd overstiger målet i arbeidsplanen og sryret ellers anser det for aldri har væn eller er foreslån formalisen og brukt. svarlig, vedta å ikke øke kontingenten i henhold desember med forfall senest februar. Sryret kan hvis indela, Denom ikke kontingenten innbetales innen fristens utløp ilegges det et purregebyr, Forslaget vedtekter har vært drøftet med juridisk rådgiver. S 4 KLUBBENS DRIFT Norsk Veteran motorsykkel Club skal ha et styre bestående av formann, nesdormann, 4 sryremedlemmer g t varamedlemmer. På generalforsamling oppnevnes for en år av gangen: Revisor og tre medlemmer valgkomite. Formann er på valg hven år, i legg skal minst t av sryre medlemmene være på valg S5 hven år, GENEMTFORSAMLING Generalforsamling skal hven år holdes innen mars måneds udøp, Innkalling Generalforsamling skal skje med minst forten dagers varsel, gjeldende fra poststempelets dato. SideVogno nr. 1, februor 213

6 $ 6 LOKALAVDEUNGER, SPESIATAVDEUNGER G MERKEKLUBBER. 1. NVMC har lokalavdelinger med sine geografiske områder, Lokalavdelingene er underlagt NVMCs lover, Det er utfrllende vedlegg NVMCs lover som regulerer lokalavdelingene. (vedtegg I) NVMC har spesialavdelinger. Spesialavdelingene er underlagt NVMCs lover, Det er utfrllende vedlegg NVMCs lover som regulerer spesialavdelingene, (vedlegg I) 3. NVMC har mulighet å gføre avtaler for slutning NVMC. Alle norske merkeklubb er som ønsker å være slumet NVMC må innså en srandard samarbeidsavtale med NVMCs sryre, (vedlegg II) Vedleggene vedtæ av styret. 4. Tilslunede klubber kan benytte Sidevogna som medlemsblad og får et minimum av to sider rådighet hvert nummer. Hvis det ikke er annet stoff som må ha plas kan det i enkelte nummer være plass flere sider. Det er ikke av om at dlslumede klubber må $'lle det oppgine antall sider i Sidevogna, 5. Tilslunede klubber frr friannonsering av klubbens treffi Sidevogna og på NVMCs hjemmeside, 6. Tilslumede klubber har tredjepans forsiing for arrangement som er innmeldt NVMC /LMK ireft tid. 7. Hvis Tilslunet klubb ikke har egen hjemmeside kan informasjon om klubben legges på NVMCs hjemmeside. Har klubben hjemmeside linkes denne fra NVMCs hjemmeside, 8. Tilslunede klubber hu ellers disse rettigheter:. Mulighet for å søke økonomisk skudd markedsføringstak,. Mulighet for å delta i delingen av andre skudd $ 7 TOVENDRINGER Endringer av denne lov kan kun skje på lovlig utlyst Generalforsamling. Lovendringsforslag må være swret i hende minimum en måned før generalforsamling. Lovendringer skal ha 3/4 flertall av de fremmøtte stemmeberenigede medlemmer Dog kan medlemmer som ikke er møff fram la sin stemme representere ved egenhendig undersevet fullma $ 8 OPPIØSNING Ved oppløsning av Norsk Veteran Motorsykkel Club skal de av klubbens eiendeler som kan realiseres selges og klubbens kassabeholdning settes inn på konto, Klubbens eiendeler av motorsykkelhistorisk verdi lånes ut de museer NVMC på det gjeldende ddspunkt har samarbeidsavtale med. Klubbens kassabeholdning skal stå på konto i 25 år slik at disse verdier står gjengelig dersom N\t4C på nyn skulle oppstå som klubb. Skulle dise midlene ikke være benwtet innen fristen på25 år, faller pengene de museer som har taff vare på klubbens historiske eiendeler. kgne hrau for å hunne fi midler fø mun refasjonsordning),. Mulighet for å søke underskuddsdekning ved terminfestede arrangement (egne regler om leaering øu regnshap osu,) NVMCs s$re setter malaimalgrenser ved større arrangement,. Mulighet for å søke arrangement av Skogsløp. 9. NVMC markedsfører sluttede klubber som en delav NVMC, 1, Tilslumede klubber skal om mulig være behjelpelig med å skaffe objekter og mannskap når NVMC deltar på støne utslinger slik som for eksempel MCmesen og Oslo N{otorshow For LMK forsiingen eves at medlemmene i en slunet kiubb er personlig medlemmer i NVMC, For medlemmer som ønsker å benytte LMK forsiingen vil ikke NVMC eve ett års medlemskap i NVMC hvis vedkommende har ett års medlemskap ien sluttet klubb ved inngåelse av LMK forsiing, VEDLEGG r Trr NVMCS rover $ 6 OM LOKATAVDETINGER OG SPEST{TAVDELINGER Vedtatt av styret 25. mus 212, Sak lll2l2 L Alle lokalavdelinger og spesialavdelinger er underlagt NVMCs lover. Det finnes normalvedtekter for disse. Lokalavdelingene skalvære selvfinansiert, det kan imidlerdd gis støtte økonomisk og materielt fra NVMC sitt sryre diverse formåi, 3. Det skal i NVMC sitt sryre være en kontaktperson for lokal avdelingene, Denne skal utnevnes på Lswremøte ener generalforsamling. 4. Hver lokalavdeling skal ha en kontakperson for sin avdeling, 5. NVMCs spesialavdelinger har samme renigheter og plikter som lokalavdelingene, Spaialavdelingene skal ha et klan og definen arbeidsområde, 6. Lokalavdelinger og spesialavdelinger må sende inn årsmelding på lasdagt årsmeldingsskjema for å ha ren å søke skudd og refusjon av mva. 7. Alle lokalavdelinger og spesialavdelinger skal markedsføre medlemskap i NVMC, Tilslutning NVMC er gyldig når den er vedtan i de respektive klubbers sryre, VEDLEGGTIT NORSKVETEMN MOTONYKKET CLUB SINE TOVER Vedtatt på generalforsamling i 1987 MATRIKKET NVMC forplikter seg å utgi matrikkel hven fjerde år. NVMC IOGO Enhver anikkelpåført NVN'IC sitt logo skalkun selges eller distribueres gjennom NVMC, og fortjeneste skalfalle NVMC medlemmenes beste Dispensasjon kan gies i særskilte dlfeller. Avtale angående distribusjon og fonjeneste må da avtales for hver gang. VEDTEGG II TIt NVMCS TOVER $ 6 MERKEKTUBBERS TII^SIUTNING TIL NWIC Vedtatt ay styret 25. mars 212, Sak lll2l2 1. Tilslunede klubber skal omtale slutning NVMC i sine vedtekter og i markedsføringsmateriell, Tilsluttede klubber skalaktivt markedsføre medlemskap i NVMC. 3. Tilsluttede klubber skalsende sin årsmeldine NVMC, SideVogno nr. l, februor 2Ol3

7 SAK 7A ARBEIDSPLAN FOR NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CIUB 2OT3 SAK 8 RAMMEBUDSJETT FOR NORSK \MTERAN MOTORSYKKEL CLUB 2OT4 BAKGRI.]NN FOR ARBEIDSPLANEN Sgvret legger grunn vedtakene gjort på Generalforsamling l6 mars 213, og da spesielt Grunnlaget for rammebudsjettet er 28 medlemmer og uendret kontingent. intensjonene og mulighetene i vedtame nye vedtekter. Grunnlaget er: NorshWteran MotoryhkeL CLub ltnr sorn t'onnål å f'emme og iuarm interusen for uetet'uilrnotorslkler og rnopeda'eller mdre interesmte hjuvnyr defnert slnt mtt's.l,hhel i it'orge, dus NVMC sleal uere lelubbnt for alle uetermmotusryhlisrn' i hele Norge, Styrvt uil leog,e il rene t'or at WMC :halgi u godt ilbud rilalle gznn'nu ueterunmotorsyhhelbercylsettlt,ide nyav og eldre uilffter, i tlle storrelsa'. Virksonhuut sktl preges au du sttnftmnsansuu WMC ltn'sont santlingspunht for tet(rttltntotorsyhlista'ogdur rolkn hhtbbett htr som kulnnbarerfor norslt notorl,hhelhistorie. MÅt. Uwikle organisasjonen basert på nye vedtekter vedtatt på Generalforsamling mus 213 t Fremstå som en attraktiv klubb å være medlem av både for gamle og nye medlemmer GJENNOMFØRING l, Utarbeide alle dokumenter for alle saker vedtatt av Generalforsamlingen 16. mars 213 basert på det nye forslaget vedtekter samr innspillene ira organisasjonskonfcransen 1 januar 21 Disse er:. Retningslinjer ior lokalavdelinger. Retningslinjer for Spesialgrupper og komiteer. Retningslinjer for løp g arrangementer, media, pro6lering, sponsorarbeid os,. Kontrakts/avtaleforslag for slunede klubber. Formalisering av diverse rutiner som fullmakter, iteria for æresmedlemmer os' Uteifter: Inntekter: 11 Refusjon og provisjon 12 Annonser Sidevogna 17 Kontingent 18 Salg effekter 11 Renter 7,, 8i., 1.26., 2., 3,, , 11 Klubbdrift 12 Sidevogna 14 Løp og arrangement 15 Kalender 16 EDB, div 17 Kontingent 18 Elfekter ll1 Åtlanta 113 Markedsføring I I 4 Skogsløpet 62,, 6., 2i,, i 1., 2., 1., 3.,, 6,, I i,, 1.433,, Sum: , i.46i., Resultat: 3, Starte implementering av sakene nevnt i p 1, og herunder invitere en organisasjonskonferanse for å få aktive innspill prosess og innhold spesielt fra okalar,delinger og spesialgrupper. PLASS FOR NOTATER 3. Forbedre innholdet i Sidevogna, [.eks ved oppnevnelse av redaksjonskomite eller andre tak som både kan bedre gangen av og heve,aliteten på sroff. 4. Digital medlemsplanform innføres gradvis. Dette omfarrer implementering av medlemsregisteret, opprenelse av nv hjemmeside, vurdering av digital presenras1n av medlemstoffl, digital basis for medlemskontakt og informasjon osr Dette så langt det er praktisk mulig ikke minst fordi eksterne aktører har innflvtelse på innhold og progresjon. j, Forberede NVN4Cs 4 årsiubileum 214. SideVoono nr. L februor 2Ol 3

Generalforsamling 22. mars 2014

Generalforsamling 22. mars 2014 Generalforsamling 22. mars 2014 Norsk Veteranvogn Klubbs lokaler Kjelsåsveien 145,0491 Oslo Innhold. Innkalling og sakliste Årsberetning Regnskap med revisjonsberetning Arbeidsplan (foreløpig) Rammebudsjett

Detaljer

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2014 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. 1 NAVN OG SETE. Foreningens navn er: NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. Foreningen er en landsdekkende forening for fotografer som i næringsvirksomhet skaper og

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover og vedtekter for NBJF

Lover og vedtekter for NBJF Rev.:2012 NORWEGIAN BOWHUNTERS ASSOCIATION Lover og vedtekter for NBJF 1. NAVN OG HJEMSTED. Forbundets navn er, som forkortes til NBJF. Forbundets adresse er den til enhver tid sittende formannens adresse.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer