INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 2013"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 213 SAK 4 ÅnssnRETNING FoR NoRSK veteran MOTORSYKKEL CLUB 2OI2 Det innkalles Generalforsamling i NVMC lørdag 16.. mus 213 fra k 1.. Sted: NorskVeteranvognklubbs lokaler på Frysia i Oslo,. Adresse Kjelsåsveien Oslo. STYRETSARBEID Det har i perioden 24 mars212 ti 2 januar 213 værr avholdt 5 ordinære sryremøter, og 8 telefonsryremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende. Alle som møter på vegne av sin lokalavdeling kan søke om reiseskudd generalforsamlingen, Søknad sendes pr post eller epost klubben og skal være besvart før retse besles. Frist for innsending av refusjonssøknad er san 1. mars. Møtestart semes kl, 11, Registrering av fullmakter og delegater starter fra kl 1,, Eget fullmaktsskjema benyttes. Fullmakter kan iht vedtektene kun nyttes i forbindelse med lovendringer, Salsliste: Møtet settes 2, ppnevning av møteleder, referent og tellekorps 3. Oppnevning a\r to personer å undertegne protokollen 4, Årsberetning (Se uedlegg) Styret hu bestått av: Leder Nestleder Peter Sederholm Bjørn Langås Løpskoordinator Steinar Røstad Markeds/mediakontakt OddArneAmlien Lokalavdelningskontakt StigTorbergsen Sryremedlem Jan Bue DavidAndersen 1. Varamedlem Halvor Midwik 2, Varamedlem Torgeir Vatnehol Forsilaingskontakt Per Nygård VIRKSOMHETEN Virksomheten har første del av året vært drevet fra vårt kontor i Nordre Skogskolevei 3, Brandbu, I løpet av året ble først kontoret fyttet Gran og ble ved årets utgang awiklet. Bakgrunnen for oppsigelse av fast kontor er at klubbseetær Biørn Austad Hvaleby sa opp slingen etter 13 års tieneste. Srvret ønsker ikke noen geografiske bindinger verken sted eller personale når den videre kurs skal stakes ut. Vikarierende klubbseetær Roif BarryBerg driver virlaomheten fra hjemmekontor, 5. Regnskap (kun foreløpig regnskap er vedlagt av vanlige tekniske årsaker.) 6. Innkomne saker VIRKSOMHETENS FORMÅL Norsk Veteran Motorsvkkel Club har som formål å fremme og ivareta interessen for veteranmotorsykler eller på annen måte interessante motorsykler i Norge, Fra Styret: Forslag nye vedtekter for NVMC. (Se uedleg inhl, uedkgt uppdtterte aedtehrcrf'a Generalforsamlingen 24. mørs 212 mlstyrets uedlegg, samt hurt begrunnelse for forskget) Det er ikke innkommet andre saker behandling. 7. rienteringssaker a, Arbeidsplan for NVMC 213 b. Nytt medlemsregister for NVN{C, status,.,åtets løp (presenteres av arrangørene) I Skogsløpet(arrangør) II Novemberløpet(arrangør) d, Nv hjemmeside, demo Rammebudsjett for 214, med lastsettelse av medlemskontingent. (se aedhg) Valg ihenhold NVMCs lover Møtet heves, Det blir kaffesenering i møtet og litt mer mat etter møtet. For å komme Fr)'sia: Ta offentlig kommunikasion Teknisk museum, dvs enten tog, buss eller trikk Kjelsås stasjon, N\4G lokaler ligger i bakken like nedenfor museet. V lhommen! VIRKSOMHETENS FORURENSING TIt YTRE MIIJØ NVMCs virksomhet forurenser ikke det vtre miliø ut over hva som anses som normalt for en svarende organisasion. FORTSATT DRIFT Forutsetning for videre drift er stede og ånregnskapet for 212 samt budsjen for 2 I 3 er satt opp under denne iorumetning. Det er sryrets oppfatning at årsregnskapet som fremlegges gir fredslende informasjon for å bedømme organisasjonens sling og resultat. Det er budsjettert med et positivt resultat, ARBEIDSMITJØET NVMC har en person ansam i 4 /o sling. Slingen er tidsbegrenset. Arbeidssted er hjemmekontor og arbeidsmiljøet anses fredsslende. MEDLEMSMASSEN Det var registren2tl medlemmer pr. 3ll Antallet er basert på: l4 utenlandsmedlemmer 42 familiemedlemmer 2627 ordinære medlemmer I legg kommer 73 samarbeidende klubber og firma Det er en nedgang på 1l I medlemmer fra foregående år, TOKATAVDETINGER / MERKEKLUBBER NVN4C har 34 registrene lokalavdelinger og knyttede merkeklubber fordelt over hele landet, Sryret gjennomføne en spørreundersøkelse i 212lor å klarlegge aktivitetsnivå, SideVogno nr. I, februor 2OI3

2 svn på Sidevogna, Skogsløpet, svn på swrets arbeid, arbeidsplanen, og det var i legg mulig å fremme synspunkter om klubben på fritt grunnlag. Undersøkelsen avdekket lokal aktivitet fra meget høy, og undersøkelsen avdekket saker og holdninger som det blir arbeidet med som nå, Flere av årets deltakere har allerede meldt interese for å delta i214, og arrangementskomiteen driver aktiv markedsføring av løpet både inne NVMC og ved utenlandske klubber, bl a ved egenprodusen promotionvideo. videre ira sryrets side, I 212 inviterte sryret en organisasjonskonferanse i Oslo. Den er en direkte fortsenelse av medlemsundersøkelsen og ble forberedt gjennom to telefonmøter i desember før selve konferansen fant sted i NVKs lokaler på Frvsja den 12, januar 213, Innspillene blir tatt med i forslag revidene vedtekter og i arbeidsplan for 213. Følgende merkeklubber er knvnet NVMC: Norsk Indian Klubb, Husqvarna Club Norway, Norsk Horex Club, KlasiskJapansk Motorsvkkel Club og Den Nonke Nimbus Klubb. Merkeklubbene gir et godt bud dl eiere av disse merkene. NVMC har arrangert totalt l7 løp og ueffetter terminlista i legg andre uregistrene lokale arrangement, Fra midtnorge meldes om godt vær og god deltagelse på løpene. ANNET NVMC har deltan på Ekebergmarkedet vår og høst, På Nasjonal motordag 6. juni ble det markert fra klubbens side både sentralt i Oslo og lokalt rundt i landet. Videre deltok klubben på en kjøretøvutsdlling i Stavern. Alle stedene var det godt besøk. SIDEVOGNA/ NETTSIDEN Klubbbladet Sidevogna kom ut med 6 utgaver, Årem kalender viste motorsykler fra lbr 193. Ansvarlig for lavout, og alldd regelmesig utgivelse er redaktør Jan Lind. Nettsiden blir jevnlig oppdatert i den grad dette er teknisk mulig og er lokalavdelingenes mulighet å informere om stadig aktuelle hendelser og treff. En helt ny nettside er klar presentasjon innen kon tid og vil gi vesendig bedre muligheter for alle berørte. LMK Det ble i år tegnet totalt 55 forsiinger. Disse fordelte segpi44 helforsiinger, I oppslingsforsilaing, T restaureringsforsiinger, I blivende klassikerforsiing, I ombvgdforsiing og I lagerforsiliring., Det er et ston potensial for flere LMK forsiinger som er markedets beste bud for veterankjørerøv. Per Nygaard er vår forsiingskontakt mor LMK. Bjørn Hvaiebv er nestleder i LMK srvre. NVMC er pilo&lubb i forbindelse med nvtt medlemsregister og det forventes en stor forbedring av tjenester for kiubben sentralt og for lokalavdelingene. Registeret beregnes å r'ære i full drift i løpet av 213. En del stanproblemer har vært registrert, LØP ATLANTA Klubbens Atlanta har vært brukt å profilere NVMC på Østlandet og itrøndelag, Den har blitt vist fram på fere ulike arrangement. Etter en grundig teknisk undersøkelse i høst er det avdekket tekniske feil som må utbedres, Sryret har undenøkt hva det vil koste å rene feilene og bevilgning reparasjon blir behandlet av stvret i 213. ØKONOMI Klubbens økonomi er fortsan fredsslende og stabil, selv om resultatet for 212 ga et mindre underskudd på ca. 1i,, (ureviden), Endelig tall vil bli lagt flrem når regnskapet er revidert. Hovedårsaken dl underskuddet er svikt i medlemskontingent. At svikten ikke er større skyldes at sryret har vært meget restriktive på kostnadsiden. Kontingenten for ordinære medlemmer har vært.435, og familiemedlemmer har et forenklet medlemskap. 5,, Klubben har I midlertidig ansam i 47 sling, i påvente av generalforsamlingens vedtak om sening av klubbseetær i fast sling. TIKESTITLING Likesling et ikke et relevant problem med en person midlenidig ansatt. Søndefiwd i I år ble det arrangert tre løp i klubbens regi som hadde status som hovedløp. Skogsløpet ble iår arrangert av styret NVMC i samarbeid med lokale hjelpere representert ved Arve Hoe Arrangementet ble som i 21I avholdt på Grimsbu i Folldalog engasjene i legg NVMCs medlemmer også utenlandske deltagere, Løpet var svæn vellykket, basen på dlbakemeldinger Dokumentet er elektronisk godkjent av swrets medlemmer, Peter Sederholm/s/ Bjørn LangåsA/ Steinar Røstad/s/ Odd Arne Amlien/s/ Stig Torbergsen/s/ Jan Bue DavidAndersen/s/ ira deltagerne, Løvpen var som året [ør forlagt dl veier på snaufjellet, noe som oppleves som ekotisk av mange deltakere. Novemberløpet 212 ble arransert av avd, Motorsport lørdae 2. oktober i kiente omeivelser i Follo. Det var hele 46 forhåndspåmeldte fra inn og utland, Flere dager med regn også på løpsdagen gjorde forholdene svært vanskelige. Færre møtte derfor fram, og bare22 kom i måi. Enkelte prøver måne også avlvses pga, forholdene, Arets novemberløp ble i tøffeste laget for mange. Trondhiemsridtet 1919 testløp ble arransert over 4 dager i pinsen, Det var 32 deltaeere oe halvpanen kom fra utlandet. Med 4 dager og I 153 km lengde er dette et evende arrangement som ga mye verdifull erfaring arrangøren som udørte en imponerende fobb med planlegging og gjennomføring, God hjelp fra lokalavdelinger i første rekke Trondheim og Gjøvik og omegn bidro meget gode dlbakemeldinger fra deltagerne, Det meste ble planlagt via digitale hjelpemidler, noe som viste seg å fungere svært bra. Neste Trondhjemsridtet l9l9 blir i pinsen 214 ogdet er vedtan at løpet i fremtiden skal drives innenfor samme rammer SideVogno nr. 1, februor 213

3 SAK 5 RESUTTAIREGNSKAP Inntekter Medlemskontingent Annonser Salg rekvisita Andre inntekter Sum inntekter Regnskap 21 I Regnskap 2 l llucls jett 2l os% % oo% 6 28% e3% lluds.ictt Utgifter Trykk/Prod. Sidevogna Provisjon annonsesalg Porto Sidevogna Løpsutgifter Annen trykkekostnad Personalkostnader Lokalleie lnventar Fremmede tjenester Kontorrekvisita Kalender Permer/salgsartikler Prem ie r/pla kette r/l ø ps utg. Div innkjøp Telefon Porto klubbdrift Møtekostnader Reise styret Organisasjonskonf Generalforsamling Representasjon Markedsføring Bankkostnader Forsiinger Beholdningsendring Andre kontorkostnader Diverse utg ifter/lokalskudd Tap på fordringer EDB kostnader Kontingenter Atlanta Avsivninger Sum driftskostnader gz åes o/o 18 o% 155 1oB o/o 4 82% 2718 eb% 39 74% o/o e % 61 el % 1 142% 16 n1 % 5 e1 % 25 sb% 255 los% % o/o o/o 27 2e7B% o/o 28 se% 5 4oo % o/o o/o oo % % #Dtv/ot se% I Driftsresultat Finansinntekter Finnansutgifter Arsresultat Avsettes lfond Tillfra egenkapital Sum , , T SideVogno nr. l, februor 213

4 SAK 6 NTE VEDTEKTER FOR NORSKVETERAN MOTORSYKKEL CIUB $ I KTUBBENS NAVN G FORMÅr Klubbens navn er Norsk Veteran l\4otorsvkkel Club, forkorter NVlt4C. n'remedlem i forening Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsvkler og mopeder eller på andre interessanre kjørerøver definert som motorsykkel i Norge, Klubben skal arbeide på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø og samfunnsmessige forhold som eienkap og bruk av alle wper veteranmotorsvkler representerer g være det nasjonale samlingspunkt for aktiv bruk av dise, NVMC Klubben tegnes av Lederen og ett sn'remedlem i forening, eller nesrlederen g err t. Sn'ret kan ansette funkslonærer g fastsette deres vilkår. De daglige forretninger gjøres av Leder og eventuelle funksjonærer, Sn'ret kan innenfor rammen av NVMCs vedtekter gi retningslinjer for lokalavdelinser, spesialgrupper og komiteer innen NVN4C, Sn'ret kan også opprette oe nedlegge slike på eget initiativ skal aktivt fremme iorståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsvkkelhisrorie 6. Sn'ret gir retningslinjer for arrangemenrer, profilerine, media, sponsorer os\l representerer. $ 5 LOKATAVDELINGER $ 2 MEDTEMSKAP OG KONTINGENTER NVMCs medlemmer kan opprette lokale avdelinger for Enhver som godtar og forplikter seg å overholde klubbens lover og aksepterer dens nærmere angitt geografisk område, og ior den'ed også å gi lokale samfunnsansvar og kollektive forpliktelser, kan opptas som medlem. dere dlbud enn hva Medlemmer som opptrer i strid med klubbens interesser, kan ekskluderes. Opprettelse og nedleggelse ai,gjøres av Sn'ret. NVMC kan håndrere å fremme NVMCs iormåliet NVMC medlemmer et bre sentralt. Slik eksklusjon kan gjøres av klubbens sn,re, men kan overprøves av Generalforsamlingen dersom medlemmet forlanger dette. Medlemsavgiftene $ 6 SPESTATGRUPPER kan tegnes av personer innen samme husstand redusert pris. Familiemedlemskap G KOMTTEER NVN4Cs medlemmer kan etablere spesialgrupper og komiteer for å samle, uwikle og rilbv og vilkårene for disse lastsettes årlig av Generalforsamlingen. kompetanse og aktiviteter innen spesialfelt som f eks fabrikata, dokumentasjon, mrrsprr, Etter innsling fra Swret, kan Generaliorsamlingen utne\rne æresmedlemmer av NVMC. spesielle maskiner g arrangementer, og for å fremme andre forhold som er relatert Disse skal ha gratis medlemskap. klubbens formåi. Oppremelse og nedleggelse avgjøres av Sn,ret. $ 3 GENERALFORSAMLINGEN L Klubbens høyeste organ er Generalforsamlingen, hvor hvert medlem har en sremme. $ 7 TITSLUTTEDE KTUBBER OGVIRKSOMHETER Generalfonamlingen fastsetter klubbens vedtekter, utne\rner swre, revisor, r,algkomite, Frittstående klubber og foreninger/r'irksomheter, med eller uten og evt. æresmedlemmer. slutte seg NVMC på nærmere bestemte vilkår dersom dette anses som gjensidie fordelaktig Generalforsamlingen godkjenner fiorårets regnskap samt fastsetter medlemsavgifter og for alle paner, og det ligger innenfor NVMCs formåi. NVMC medlemmer, kan rammebudsjett for neste periode. Det skal sives egen kontrakt mellom NVMC og aktuell sluttet organisasjon som regulerer Generalforsamlingen behandler også alle saker som er innmeldt korrekt i henhold glensidige vtelser og intensjoner. vedtektene. Dette giøres av Sn'ret som senere skal orienrere Generalforsamlingen om riltaker. Generalflorsamling skal avholdes hvert år innen tre måneder etrer udøpet av regnskapsåret, og innkalling skal gjøres ay sn'ret med minst lorten dagers varsel, vedlagt de saker som er innmeldt korrekt for behandling i henhold vedtektene, $ 8 OPPIØSNINGAVNVMC Oppløsning av klubben kan bare skje etter forslag fra Sn'ret, og avgjørelser i to etter hverandre 3. Saker som ønskes fremsatt på Generalforsamlingen kan fremmes av alle medlemmer og skal være sryret i hende senest innen utløpet av regnskapsåret. følgende Generalforsamlinger, hvorav den ene skal være iht reglene for ekstraordinær General [orsamling. Forslag om endringer av vedtektene skal være srvret i hende senest 4 uker før utløper av Det laeves 3A flertallved hver av disse Generalforsamlingene, regnskapsåret. 4. Vedtak flattes med Den Generalforsamling som sist avgjør at klubben skal opploses, avgjør også hvordan klub alminnelig flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer, unntatt utnevning av æresmedlemmer som ever 2/3 flerrall, bens eiendeler skal anvendes, eller endringer i vedtektene som skal avgjøres ved % flenal,. Til Generalforsamlingen kan medlemmene begrenset 6. la seg represenrere ved siftlig fullma, 7 fullmakter pr lremmøn stemmeberettiget medlem. Ekstraordinær Generalforsamling kan avholdes med minst rtnr, l4 dagers varsel når Sn'ret hx[r,parten av medlemmene ever der ved siftlig henvendelse eller Sn'ret. Slik henvendelse kan skje r,ed beeftede undersiftslister. $ 4 STYRET 1. Klubbens daglige drift forestås av et sryre oppnevnt av Generalforsamlingen. Srvret består 31,! medlemmer inkl leder og nestleder. Det oppnevnes 2 varamedlemmer. Leder og to styremedlemmer i,elges for em år av gangen, Øvrige inklusii,e varamedlemmer oppnevnes for to år. Kontinuitet skal sies ved at minst to sn're eller varamedlemmer fortsetter neste sn'reperiode, Sn'ret er beslutningsdvktig når minst 3 sn'remedlemmer/eventuelle varamedlemmer for dise er stede, hvorav en skal være enten leder eller nestleder. For å trelfe vedrak eves minst tre stemmer for. SideVogno nr. 1, februor 23

5 SAK 6 BEGRUNNELSE FOR FORSLAG NYE \{EDTEKTER FRA 2OT3 SAK 6 DAGENS \{EDTEKTER FOR NORSK \{ETERAN MOTORSYKKEL CLUB Oppdatert etter Generalforsamling mars 212 TIL BAKGRI]NN Sryret oppdaterte vedtektene etter Generalforsamlingen 24 mars 212, (Se eget vedlegg) Et inntrykk i dag er at vedtektene over tid har uwiklet seg å bli en stegvis oppgradering av de opprinnelige og da hovedsakelig basen på føyde vedlegg, Samtidig har erfaring høsten 212 med oppdatering av klubbens data i Brønnøysundregistrene ( feks ved skifte av sryre g SI FORMÅI Norsk Veteran Motorsykkel Club har som formål å fremme og ivareta interessen for veteranmotrsykler eller på annen måte interessante motorsykler i Norge. mht fullmakter for funlajonærer) vist at vedtektene mangler presiseringer som medfører at en Klubben skal: slik oppdatering blir vanskelig spesielt overfor Enhetsregisterlovens $8, høsten/vinreren2l2l13 hu rganisasjonsuwiklingsprosessen også gin mange verdifulle Virke på landsbasis ved umendelse av teknisk og historisk informasjon, Formidle annonser 3. A,rrangere veteranløp og veteranreff i Norge. 4. Formidle og ivareta veteranmotorsyklistenes interesser ovenfor myndigheter og innspill dl hvordan vedtektene bør formuleres. INNHOLDET OPPDATERES Sryret har derfor valgt å sette sammen alle disse erfaringene i et forslag nye vedtekter, hvor motororganisasjoner. det fbnsatt tas hensyn det opprinnelige, men i en modernisert form, Det er lagt vekt på å passe seg samflrnnsuwiklingen som i dag laever fokus på miljø, samfunnsansvar og kultur S 2 MEDLEMSKAP arv og ikke minst den uwikling som har skjedd mht lowerket, Enhver som godtar og vil forplikte seg lfr Enhemregisterloven, å overholde klubbens lover, kan bli medlem av Av samme grunn inneholder vedtektene ikke henvisninger dl vedlegg. Norsk Veteran Motorsykkel Club. Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens Generalforsamlingens vedtak av 24 mars 212 om at sryret fasmetter retningslinjene for interesser kan elakluderes, likeså medlemmer sm setter veteranforsiingsordningen i lokalavdelinger, spesialgrupper osv er videreføn. Slike retningslinjer vil bli utarbeidet på nytt, fare ved misbruk. En elaklusjon må for å være gyldig, være godkjent på også basen på de innspill som er kommet gjennom organisasjonsuwiklingsprosessen generalforsamlingen,. Familiemedlemskap ANSVARSFORHOLDENE BIIR TYDELIGERE Fonlaget har som prinsipp at det gjøres et rydeligere skille mellom generalforsamlingen som kan tegnes av medlemmer hørende samme husstand (datter/sønn, Det påløper ingen innmeldingsavgift. Familiemedlemskap ektefelle/samboer), innebærer at disse får: lovgivende og overordnet organ g sryret som utførende organ, samddig som det gir sryret større handlefrihet å initiere nye ting og lede dl daglig. Det pekes spesielt på at deme innebærer større utfordringer fremtidig sryrearbeid mht å vise initiativ å 3. Tegne LMK forsiing på vanlige vilkår, Delta på alle løp arrangen av NVMC. Stemme på generalforsamling. uwikle klubben videre og å sie bedret økonomi. Familiernedlemmer frr ikke: l, Bladet Sidevogna med eventuelle vedlegg, Matrikke og spesialgrupper over hele landet. En grense på 7 er valgt ut fia en helhetsvurdering opp mot S3 KONTINGENT risikoen for at små grupper innen NVMC kan få uforholdsmessig stor påvirkning på Klubbens innmeldingsavgift og årsavgift reguleres årlig på grunnlag av prisindela fore Generalforsamlingen gående år. Kontingenten settes dl nærmeste hele 5 laone, avrundet etter vanlige regler Den nye muligheten å opptre på vegne av andre medlemmer med personlig fullmakt på generalforsamlingen, gjør at medlemmene kan få større aktiv innflvtelse over et bredere salsfelt enn tidligere noe som bør inspirere mer koordinen aktivitet bl a i lokalavdelinger. for avrunding. Utgangspunkt for indelsregulering er kondngent på 33 for 21, Antallet sryremedlemmer er redusert fra 6 5 for 1g1øre reunering lettere og for å sie Kontingenten inneves fra enklere beslutningsprosess internt i sryret. Det gjøres oppmerksom på at dobbeltstemmer budsjetten ovenkudd overstiger målet i arbeidsplanen og sryret ellers anser det for aldri har væn eller er foreslån formalisen og brukt. svarlig, vedta å ikke øke kontingenten i henhold desember med forfall senest februar. Sryret kan hvis indela, Denom ikke kontingenten innbetales innen fristens utløp ilegges det et purregebyr, Forslaget vedtekter har vært drøftet med juridisk rådgiver. S 4 KLUBBENS DRIFT Norsk Veteran motorsykkel Club skal ha et styre bestående av formann, nesdormann, 4 sryremedlemmer g t varamedlemmer. På generalforsamling oppnevnes for en år av gangen: Revisor og tre medlemmer valgkomite. Formann er på valg hven år, i legg skal minst t av sryre medlemmene være på valg S5 hven år, GENEMTFORSAMLING Generalforsamling skal hven år holdes innen mars måneds udøp, Innkalling Generalforsamling skal skje med minst forten dagers varsel, gjeldende fra poststempelets dato. SideVogno nr. 1, februor 213

6 $ 6 LOKALAVDEUNGER, SPESIATAVDEUNGER G MERKEKLUBBER. 1. NVMC har lokalavdelinger med sine geografiske områder, Lokalavdelingene er underlagt NVMCs lover, Det er utfrllende vedlegg NVMCs lover som regulerer lokalavdelingene. (vedtegg I) NVMC har spesialavdelinger. Spesialavdelingene er underlagt NVMCs lover, Det er utfrllende vedlegg NVMCs lover som regulerer spesialavdelingene, (vedlegg I) 3. NVMC har mulighet å gføre avtaler for slutning NVMC. Alle norske merkeklubb er som ønsker å være slumet NVMC må innså en srandard samarbeidsavtale med NVMCs sryre, (vedlegg II) Vedleggene vedtæ av styret. 4. Tilslunede klubber kan benytte Sidevogna som medlemsblad og får et minimum av to sider rådighet hvert nummer. Hvis det ikke er annet stoff som må ha plas kan det i enkelte nummer være plass flere sider. Det er ikke av om at dlslumede klubber må $'lle det oppgine antall sider i Sidevogna, 5. Tilslunede klubber frr friannonsering av klubbens treffi Sidevogna og på NVMCs hjemmeside, 6. Tilslumede klubber har tredjepans forsiing for arrangement som er innmeldt NVMC /LMK ireft tid. 7. Hvis Tilslunet klubb ikke har egen hjemmeside kan informasjon om klubben legges på NVMCs hjemmeside. Har klubben hjemmeside linkes denne fra NVMCs hjemmeside, 8. Tilslunede klubber hu ellers disse rettigheter:. Mulighet for å søke økonomisk skudd markedsføringstak,. Mulighet for å delta i delingen av andre skudd $ 7 TOVENDRINGER Endringer av denne lov kan kun skje på lovlig utlyst Generalforsamling. Lovendringsforslag må være swret i hende minimum en måned før generalforsamling. Lovendringer skal ha 3/4 flertall av de fremmøtte stemmeberenigede medlemmer Dog kan medlemmer som ikke er møff fram la sin stemme representere ved egenhendig undersevet fullma $ 8 OPPIØSNING Ved oppløsning av Norsk Veteran Motorsykkel Club skal de av klubbens eiendeler som kan realiseres selges og klubbens kassabeholdning settes inn på konto, Klubbens eiendeler av motorsykkelhistorisk verdi lånes ut de museer NVMC på det gjeldende ddspunkt har samarbeidsavtale med. Klubbens kassabeholdning skal stå på konto i 25 år slik at disse verdier står gjengelig dersom N\t4C på nyn skulle oppstå som klubb. Skulle dise midlene ikke være benwtet innen fristen på25 år, faller pengene de museer som har taff vare på klubbens historiske eiendeler. kgne hrau for å hunne fi midler fø mun refasjonsordning),. Mulighet for å søke underskuddsdekning ved terminfestede arrangement (egne regler om leaering øu regnshap osu,) NVMCs s$re setter malaimalgrenser ved større arrangement,. Mulighet for å søke arrangement av Skogsløp. 9. NVMC markedsfører sluttede klubber som en delav NVMC, 1, Tilslumede klubber skal om mulig være behjelpelig med å skaffe objekter og mannskap når NVMC deltar på støne utslinger slik som for eksempel MCmesen og Oslo N{otorshow For LMK forsiingen eves at medlemmene i en slunet kiubb er personlig medlemmer i NVMC, For medlemmer som ønsker å benytte LMK forsiingen vil ikke NVMC eve ett års medlemskap i NVMC hvis vedkommende har ett års medlemskap ien sluttet klubb ved inngåelse av LMK forsiing, VEDLEGG r Trr NVMCS rover $ 6 OM LOKATAVDETINGER OG SPEST{TAVDELINGER Vedtatt av styret 25. mus 212, Sak lll2l2 L Alle lokalavdelinger og spesialavdelinger er underlagt NVMCs lover. Det finnes normalvedtekter for disse. Lokalavdelingene skalvære selvfinansiert, det kan imidlerdd gis støtte økonomisk og materielt fra NVMC sitt sryre diverse formåi, 3. Det skal i NVMC sitt sryre være en kontaktperson for lokal avdelingene, Denne skal utnevnes på Lswremøte ener generalforsamling. 4. Hver lokalavdeling skal ha en kontakperson for sin avdeling, 5. NVMCs spesialavdelinger har samme renigheter og plikter som lokalavdelingene, Spaialavdelingene skal ha et klan og definen arbeidsområde, 6. Lokalavdelinger og spesialavdelinger må sende inn årsmelding på lasdagt årsmeldingsskjema for å ha ren å søke skudd og refusjon av mva. 7. Alle lokalavdelinger og spesialavdelinger skal markedsføre medlemskap i NVMC, Tilslutning NVMC er gyldig når den er vedtan i de respektive klubbers sryre, VEDLEGGTIT NORSKVETEMN MOTONYKKET CLUB SINE TOVER Vedtatt på generalforsamling i 1987 MATRIKKET NVMC forplikter seg å utgi matrikkel hven fjerde år. NVMC IOGO Enhver anikkelpåført NVN'IC sitt logo skalkun selges eller distribueres gjennom NVMC, og fortjeneste skalfalle NVMC medlemmenes beste Dispensasjon kan gies i særskilte dlfeller. Avtale angående distribusjon og fonjeneste må da avtales for hver gang. VEDTEGG II TIt NVMCS TOVER $ 6 MERKEKTUBBERS TII^SIUTNING TIL NWIC Vedtatt ay styret 25. mars 212, Sak lll2l2 1. Tilslunede klubber skal omtale slutning NVMC i sine vedtekter og i markedsføringsmateriell, Tilsluttede klubber skalaktivt markedsføre medlemskap i NVMC. 3. Tilsluttede klubber skalsende sin årsmeldine NVMC, SideVogno nr. l, februor 2Ol3

7 SAK 7A ARBEIDSPLAN FOR NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CIUB 2OT3 SAK 8 RAMMEBUDSJETT FOR NORSK \MTERAN MOTORSYKKEL CLUB 2OT4 BAKGRI.]NN FOR ARBEIDSPLANEN Sgvret legger grunn vedtakene gjort på Generalforsamling l6 mars 213, og da spesielt Grunnlaget for rammebudsjettet er 28 medlemmer og uendret kontingent. intensjonene og mulighetene i vedtame nye vedtekter. Grunnlaget er: NorshWteran MotoryhkeL CLub ltnr sorn t'onnål å f'emme og iuarm interusen for uetet'uilrnotorslkler og rnopeda'eller mdre interesmte hjuvnyr defnert slnt mtt's.l,hhel i it'orge, dus NVMC sleal uere lelubbnt for alle uetermmotusryhlisrn' i hele Norge, Styrvt uil leog,e il rene t'or at WMC :halgi u godt ilbud rilalle gznn'nu ueterunmotorsyhhelbercylsettlt,ide nyav og eldre uilffter, i tlle storrelsa'. Virksonhuut sktl preges au du sttnftmnsansuu WMC ltn'sont santlingspunht for tet(rttltntotorsyhlista'ogdur rolkn hhtbbett htr som kulnnbarerfor norslt notorl,hhelhistorie. MÅt. Uwikle organisasjonen basert på nye vedtekter vedtatt på Generalforsamling mus 213 t Fremstå som en attraktiv klubb å være medlem av både for gamle og nye medlemmer GJENNOMFØRING l, Utarbeide alle dokumenter for alle saker vedtatt av Generalforsamlingen 16. mars 213 basert på det nye forslaget vedtekter samr innspillene ira organisasjonskonfcransen 1 januar 21 Disse er:. Retningslinjer ior lokalavdelinger. Retningslinjer for Spesialgrupper og komiteer. Retningslinjer for løp g arrangementer, media, pro6lering, sponsorarbeid os,. Kontrakts/avtaleforslag for slunede klubber. Formalisering av diverse rutiner som fullmakter, iteria for æresmedlemmer os' Uteifter: Inntekter: 11 Refusjon og provisjon 12 Annonser Sidevogna 17 Kontingent 18 Salg effekter 11 Renter 7,, 8i., 1.26., 2., 3,, , 11 Klubbdrift 12 Sidevogna 14 Løp og arrangement 15 Kalender 16 EDB, div 17 Kontingent 18 Elfekter ll1 Åtlanta 113 Markedsføring I I 4 Skogsløpet 62,, 6., 2i,, i 1., 2., 1., 3.,, 6,, I i,, 1.433,, Sum: , i.46i., Resultat: 3, Starte implementering av sakene nevnt i p 1, og herunder invitere en organisasjonskonferanse for å få aktive innspill prosess og innhold spesielt fra okalar,delinger og spesialgrupper. PLASS FOR NOTATER 3. Forbedre innholdet i Sidevogna, [.eks ved oppnevnelse av redaksjonskomite eller andre tak som både kan bedre gangen av og heve,aliteten på sroff. 4. Digital medlemsplanform innføres gradvis. Dette omfarrer implementering av medlemsregisteret, opprenelse av nv hjemmeside, vurdering av digital presenras1n av medlemstoffl, digital basis for medlemskontakt og informasjon osr Dette så langt det er praktisk mulig ikke minst fordi eksterne aktører har innflvtelse på innhold og progresjon. j, Forberede NVN4Cs 4 årsiubileum 214. SideVoono nr. L februor 2Ol 3

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2014 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.

Detaljer

SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC

SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR Innholdsfortegnelse Formål 2 Prinsipper for retningslinjene for organisatoriske og tilsluttede ledd 3 Lokalavdeling av (Vedtektenes 5.) 4 Spesialgruppe innenfor (Vedtektenes

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar 2012 2015 teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot. 2012-02-23 Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord.... 4

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Årsberetning Årsregnskap 2012

Årsberetning Årsregnskap 2012 Årsberetning Årsregnskap 2012-1 - Arendal 05.02.13 Det innkalles herved til Årsmøte i Arendal Cykleclub: Sted: Sør Amfi/Arendal Idrettspark møterom 204 Rundvann+205 Airball Tid: Tirsdag 26. februar Kl.

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer