1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef"

Transkript

1 2011 ÅRSRAPPORT

2 et år i motvind 1477 GWh fornybar energi i GWh (gigawattimer) er lik 1 million kwh (kilowattimer). Dette er nok til å dekke årsforbruket til cirka 50 husstander. Troms Krafts produksjon i 2011 tilsvarer årsforbruket til mer enn husstander. Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Bilder/Illustrasjoner: Design: Rød Tråd Ingun A. Mæhlum, Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, og Tank Bilder/Illustrasjoner: Ingun A. Mæhlum, Gaute Bruvik og Rød Tråd er datoen Troms Kraft aldri vil glemme. Det var dagen da vi avdekket regnskapsmanipulering i vårt datterselskap Kraft & Kultur i Sverige AB. En omfattende intern gransking startet umiddelbart, og undersøkelsene viste at regnskapene er manipulert så langt tilbake som til Det er vanskelig å beskrive hva som har skjedd, ikke bare fordi saken er under gransking av Ekobrottsmyndigheten, svenske økokrim, men også fordi manipuleringen har pågått siden oppstarten, og fordi hele den sentrale ledelsen i selskapet er mistenkt i saken. Noen måneder før mottok vi et annet tungt budskap. Dommen i tvisten om Bardufoss kraftverk falt, og vi ble tvunget til å selge kraftverket til Statkraft etter nær 90 år i vårt eie. Hendelsene har preget hele organisasjonen, og gjør det fortsatt. Den økonomiske og finansielle situasjonen til konsernet er krevende for både ansatte, ledelsen, styret, bedriftsforsamlingen og våre eiere. Vi vil trenge hele 2012, og kanskje det påfølgende året, før vi er på rett kjøl igjen. Jeg er imidlertid trygg på at vi skal finne gode løsninger til beste for selskapet og våre eiere. Samtidig er det mye vi kan være stolte av. Vi bygger Fakken vindpark, Troms Krafts hittil første og Nord-Norges største vindpark. I skrivende stund reises vindturbinene én etter én. Prosjektet inkluderer også oppføring av ny 132 kv kraftlinje fra Hessfjord på Ringvassøy til Fakken. Begge prosjektene bidrar til kompetanseheving for Troms Kraft og gir positive ringvirkninger lokalt og regionalt. Blant annet har vi kjøpt varer og tjenester for nær 200 millioner kroner bare i Karlsøy og Tromsø kommune, siden prosjektets oppstart. 3 Vi skaper varige verdier gjennom opprusting og effektivisering av eksisterende vannkraftverk. Rottenvik kraftverk i Lyngen ble gjenåpnet i 2010 med tredoblet effekt. Nå står flere kraftverk for tur med planer for utvidelse og effektivisering. Til sist ønsker jeg å gi honnør til alle mine kolleger, som har lagt ned en betydelig innsats og vist et enormt pågangsmot i en historisk krevende tid. Dere er vår viktigste ressurs. Oddbjørn Schei Konsernsjef

3 ENERGIET TROMS KRAFT Troms Kraft er Nord-Norges ledende energiselskap, etablert i 1898, og eid av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø kommune (40%). Kjernevirksomheten er produksjon av fornybar energi, nettvirksomhet, entreprenørtjenester og sluttbrukermarkedet. På Vannøya i Karlsøy kommune bygger Troms Kraft konsernets første og landsdelens hittil største vindkraftpark, Fakken. Her skal 18 vindturbiner produsere 138 GWh, noe som tilsvarer forbruket til nærmere husstander. Vindparken vil stå ferdig i Årlig produserer konsernets hel- og deleide vannkraftverk om lag 1,9 TWh fornybar energi. Denne produksjonen omsettes gjennom NordPool, den nordiske kraftbørsen. I tillegg til å søke nye vind- og vannkraftprosjekter, vurderer konsernet til enhver tid tiltak som kan effektivisere produksjonen av fornybar energi, som oppgradering og utbygging av eksisterende vannkraftverk. Troms Kraft er, i tillegg til en betydelig kraftprodusent, også eier av et av Norges lengste kraftnett, på rundt km. Døgnet rundt forsynes nettkunder med stabil strøm fra dette nettet. Konsernet eier også landsdelens største entreprenørselskap, med vel 220 ansatte, innen elkraft, tele og elektro og virksomhet i Nordland, Troms og Finnmark. Sommeren 2008 gikk Troms Kraft inn på eiersiden med 50 prosent eierandel i Ishavskraft AS, Nord-Norges største selskap innenfor kraftomsetning og ledende i Norge innen konsesjonskraft. I tillegg er Troms Kraft eier av selskapet Kraft & Kultur i Sverige AB, som også er et sluttbrukerselskap. Troms Krafts hovedkontor ligger i Tromsø, og konsernet har om lag 500 ansatte i Norge, Sverige og Finland. Resultatuvikling Konsern Tall i hele Resultatregnskap Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Årsresultat (etter minoritet) Balanse Egenkapital Egenkapitalandel 11,5 % 9,7 % Netto rentebærende gjeld konsernkart eiere: troms fylkeskommune og tromsø kommune Troms kraft as De første vindmøllene er nå montert på Vannøya i Karlsøy kommune. Alt i alt skal 18 vindmøller reises før Fakken vindpark er komplett. Totalt skal vindparken levere om lag 138 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til nærmere husstander. ishavskraft as (50 %) nordnorsk havkraft as (33,33 %) troms kraft handel as kraft&kultur i sverige ab troms kraft produksjon as troms kraft nett as troms kraft entreprenør as troms kraft fiber as pronea as troms kraft varme as troms kraft invest as troms kraftforsyning og energi as echoz (11 %) technor energy asa (21,85 %) bredbåndsservice as ny kraft i sverige ab select audio books ab voltair system ab sørfjord kraft as kvænangen kraftverk as (48,2 %) nord-norsk vindkraft as (40 %) elektro-linje as salten nettjenester as (49 %) strandkanten infrastruktur as elvekraft as front exploration as (37,22 %) nordkraft as (33,33 %) salten kraftsamband as (23,67 %) 4 5

4 samfunnsregnskap 2011 SAMFUNNSREGNSKAP 2011 Verdiskapning (1 000 kr) SKATTER OG AVGIFTER FORDELT PÅ KOMMUNER, FYLKE OG STAT (Alle beløp i hele kroner) Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finans (- kostnad/+ inntekt) VERDIER TIL FORDELING FRA EGEN VIRKSOMHET Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Balsfjord Bardu Berg Kåfjord Karlsøy Lenvik Lyngen Målselv Storfjord Torsken Tranøy Tromsø Årets verdiskapning har slik fordeling (1 000 kr) VARE- OG TJENESTEKJØP I TROMS Troms fylkeskommune Staten (inkl. skattt Sverige og endring utsatt skatt) VARE- OG TJENESTEKJØP TOTALT Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) % Långivere (netto finans) % Skatt og avgift (fra selskapet) % Eiere (utbytte) 0 0 % Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) % Balsfjord SUM FORDELTE VERDIER % Bardu Berg Dyrøy Harstad Karlsøy Kvæfjord Kåfjord Lavangen Store gevinster fra konsesjonskraft Lenvik Lyngen Målselv Nordreisa Salangen Skjervøy Skånland Storfjord Sørreisa Torsken Tranøy Tromsø Ullsfjord Totalt Utlandet Finnmark Troms Nordland Øvrig Norge I 2011 leverte Troms Kraft over MWh i konsesjonskraft til åtte kommuner i Troms. Dette tilsvarer 100 millioner kwh og det gjennomsnittlige årsforbruket til husstander. Samlet betalte kommunene 14 millioner kroner for konsesjonskraften mens beregnet markedsverdi om den ble solgt til spotpris var nesten 40 millioner kroner. Med et slikt videresalg, ville gevinsten for disse kommunene være omkring 25 millioner kroner. Særlig Målselv, Kåfjord og Storfjord mottar mye konsesjonskraft til gunstig pris, og kan ha hatt en gevinst på henholdsvis 5,4, 7,3 og 8,3 millioner kroner. Fakta om konsensjonsraft Plikten til å avstå konsesjonskraft gjelder kraftverk som benytter vann regulert etter vassdragsregulerings- eller industrikonsesjonsloven. Konsesjoner gitt etter vannressursloven har ikke vilkår om konsesjonskraft. Pris og mengde fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er uavhengig av markedsprisen på kraft. Kommunene, eventuelt fylkeskommunen, velger selv hva de ønsker å gjøre med konsesjonskraften: om de vil bruke den i kommunale bygg, selge den rimelig til kommunens innbyggere eller selge til markedspris. Hva kommunen oppnår av verdi i markedet avhenger av hvilken avtale de har med den som har kjøpt kraften hos kommunen. 7

5 Styrets årsberetning ETS VIRKSOMHET Troms Kraft er et vertikalt integrert energikonsern, med hovedkontor i Tromsø og nettvirksomhet i 15 av 25 kommuner i Troms fylke, samt sluttbrukersalg av kraft i Sverige og Finland. Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Konsernet har følgende forretningsområder: Vannkraftproduksjon Fjernvarme Nettvirksomhet Entreprenørvirksomhet Distribusjon/salg av elkraft i Norge og Norden Telecom Investeringsaktivitet og kapitalforvaltning Foretaket er organisert etter en konsernmodell, hvor morselskapet Troms Kraft AS eier og forvalter følgende heleide datterselskap: Troms Kraft Entreprenør AS Troms Kraft Produksjon AS Troms Kraft Varme AS Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Fiber AS Troms Kraft Handel AS (tidligere Troms Kraft Marked AS) Kraft & Kultur i Sverige AB Pronea AS Elvekraft AS Troms Kraft Invest AS Troms Kraftforsyning og Energi AS Troms Kraft har videre følgende eierinteresser av industriell karakter: Ishavskraft AS (50 %) Kvænangen Kraftverk AS (48,2 %) Nord-Norsk Vindkraft AS (39,7 %) Nordkraft AS (33,33 %) Salten Kraftsamband AS (23,67 %) Ecohz AS (12,44 %) Troms Kraft driver i begrenset grad aktiviteter som har karakter av teknologisk forskning og utvikling (FoU), men støtter fra tid til annen slikt arbeid. Konsernet har ved utgangen av året 548 ansatte inklusiv lærlinger og midlertidig stillinger. Det er i 2011 utført 537 årsverk i konsernet. I morselskapet var det 88 ansatte pr RESULTAT OG VERDISKAPING I 2011 Det ble i november 2011 avdekket vesentlige regnskapsfeil hos det heleide datterselskapet Kraft & Kultur i Sverige AB (heretter omtalt som Kraft & Kultur). I sammenheng med så vidt betydelige regnskapsfeil har selskapet av hensyn til sammenliknbarhet omarbeidet resultatregnskap og balanse for morselskap og konsern for Det presiseres at det er de omarbeidede tall som omtales. Det er også konstatert brudd på gjeldende policy for sikring av innkjøpskostnaden for kraft til fastpriskontrakter inngått med kunder i Kraft & Kultur. Manglende sikring medfører åpne posisjoner på balansetidspunktene også for tidligere perioders vedkommende. Dette er hensyntatt i omarbeidet regnskap for 2010 og For utdypende informasjon, se eget avsnitt om Kraft & Kultur. Konsernets driftsinntekter ble mill. kr mot mill. kr samme periode i fjor. Økningen skyldes i stor grad volumvekst i det svenske og finske sluttbrukermarkedet samt engangseffekt på 290 mill. kr knyttet til Statkrafts innløsning av Bardufoss Kraftverk. Kraftkjøpskostnaden er en funksjon av salgsinntektene knyttet til leveranser i sluttbrukermarkedet, og vil være påvirket av realisert og forventet tap knyttet til åpne posisjoner, som beskrevet ovenfor. Videre er det foretatt nødvendige avsetninger begge regnskapsår når det gjelder forventet fremtidig tap på sluttbrukerkontrakter med svak fortjenestemargin. Totale driftskostnader eksklusiv varekjøp utgjør 768 mill. kr sammenliknet med 736 mill. kr forrige år. Økningen skyldes i hovedsak en positiv engangseffekt i fjorårets regnskap på 45,7 mill. kr knyttet til regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Det ble i 2010 vedtatt endringer i offentlige pensjonsordninger, herunder reglene for pensjonsregulering, som ble endret fra G-regulering til regulering med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. Norsk Regnskapsstiftelse har utgitt en uttalelse om hvordan dette skal hensyntas i regnskapene til foretak med offentlige tjenestepensjonsordninger. Virkningen på pensjonsforpliktelsen av denne endringen utgjør en negativ kostnad ved tidligere års opptjening (planendring), og framkommer derfor som en reduksjon av fjorårets pensjonskostnader. Det er foretatt mindre nedskrivninger av ysiske driftsmidler både i 2011 og 2010 for å bringe bokført verdi i samsvar med antatt virkelig verdi. Driftsresultat ble 531 mill. kr mot (257) mill. kr i Betydelig negativt driftsresultat i datterselskapet Kraft & Kultur drar ned driftsresultatet for begge år. I 2011 ble driftsresultatet påvirket i positiv retning som følge av innløsning av Bardufoss Kraftverk. Resultat fra finansielle poster ble (336) mill. kr mot (77) mill. kr i Avviket skyldes i grove trekk at rentebærende gjeld i konsernet har økt sammenliknet med gjennomsnittlig gjeldsnivå i I tillegg er selskapets investering i Ventelo skrevet ned ut fra en vurdering av det totale vederlaget ved avhendelse. Transaksjonen anses realisert i 2012, og deler av vederlaget er betinget. Skattekostnaden ble 36 mill. kr mot 176 mill. kr i Grunnrentekomponenten i skattekostnaden er redusert som følge av lavere gjennomsnittlig spotpris i 2011 enn det som var tilfelle i Skattekostnaden er vesentlig påvirket av skattepliktig gevinst som oppstår i forbindelse med innløsning av Bardufoss Kraftverk, samt krav om fradrag for tap knyttet til morselskapets garantiansvar for låneopptak i Kraft & Kultur. Konsernets resultat etter skatt ble 159 mill. kr mot (511) mill. kr samme periode i fjor. Årsresultatet kan ut fra en totalvurdering karakteriseres som tilfredsstillende, og er vesentlig påvirket av de avdekkede forholdene i datterselskapet Kraft & Kultur, samt betydelige engangseffekter knyttet til Bardufoss Kraftverk og Ventelo. 3. KRAFTMARKEDET I 2011 Hovedtrekk Gjennomsnittlig systempris i 2011 ble 36,7 øre/kwh, ned 5,8 øre/kwh fra Året startet med høye priser på grunn av en meget svak vannkraftressurs. Svært vått vær utover våren og sommeren bidro til å snu ressursunderskuddet til et overskudd og prisene falt betydelig tilbake utover i Systemprisen i 1. kvartal ble 51,8 øre/ kwh, mens gjennomsnittlig pris i 4. kvartal ble 26,5 øre/kwh. Fra rekordlav til rekordhøy fyllingsgrad i vannmagasinene Ved utgangen av 2010 hadde vannmagasinene i Norden en fyllingsgrad på 44,9 %, om lag 20 prosentpoeng under gjennomsnittlig nivå siste 15 år. Magasinfyllingen har aldri vært lavere og den holdt seg rekordlav gjennom 1. kvartal Den lave magasinfyllingen skyldes en tørr og kald høst i 2010, i kombinasjon med en allerede lav magasinfylling høsten 2010 på grunn av en kald og tørr vinter året før. Ved utgangen av 2010 var det en reell fare for at det kunne oppstå energiknapphet mot slutten av vinteren Markedet forventet derfor meget høye priser i starten av Været ble om lag som normalen i 1. kvartal 2011 og sammen med en tidlig snøsmelting, bidro dette til at prisene ikke ble så høye som fryktet i 1. kvartal Mai til og med september var en svært våt periode i Norden. Ved inngangen til 4. kvartal 2011 var det store underskuddet i vannkraftressursen snudd til et betydelig overskudd. Dette overskuddet vedvarte ut 2011 på grunn av en mild og våt avslutning på året. Magasinfyllingen ved utgangen av 2011 var 78,6 %, 13,3 prosentpoeng over normalen og ny rekord for magasinfyllingen i uke 52. Utviklingen i terminmarkedet Jordskjelvet og tsunamien i Japan i mars og den påfølgende kjernekraftkatastrofen bidro til å støtte opp om energimarkedene i Europa i første halvår Tyskland vedtok i kjølvannet av katastrofen å fremskynde utfasing av kjernekraftverkene i landet og syv kraftverk ble tatt permanent ut av drift. Terminprisene på kraft i Norden fikk derfor et løft våren Utover sommeren og høsten ble det mer fokus på de store gjeldsproblemene i Europa og vekstutsiktene for europeisk økonomi ble betydelig svekket. Dette bidro til nedgang i kraftforbruket i Europa og til lavere utslipp av CO 2. Energimarkedene i Europa falt derfor noe tilbake i 2. halvår. Særlig CO 2 -kvotemarkedet ble hardt rammet og kvoteprisen falt fra rundt 14 EUR/tonn til rundt 7 EUR/tonn i løpet av Terminprisene for levering av kraft i Norden i 2012 og 2013 falt med henholdsvis 10,8 øre/kwh og 5,4 øre/ kwh til hhv 29,4 øre/kwh og 33,1 øre/ kwh i Både vått og mildt vær, samt nedgang i CO 2 -kvotemarkedet, bidro til denne utviklingen. Nye prisområder i Sverige Fra og med 1. november har Sverige vært delt inn i 4 prisområder. Som forventet har prisene sør i Sverige vært høyere 8 9

6 enn prisene i nord, men prisforskjellene hittil har vært noe mindre enn det som var forventet på forhånd. Gjennomsnittlig pris i Nord-Norge i 2011 ble 37,1 øre/kwh, 0,4 øre/kwh høyere enn systempris. I november-desember ble prisen i Nord-Norge 28,1 øre/kwh, 1,0 øre/ kwh lavere enn systempris. Dette skyldes først og fremst at november var en veldig våt måned i Nord-Norge og ikke inndeling i prisområder i Sverige. Det forventes at prisområdeinndelingen over tid vil innebære noe lavere pris i Nord-Norge enn om Sverige fortsatt hadde vært ett prisområde. Utvikling hittil i 2012 og utsikter framover På grunn av høy magasinfylling, lavt kraftforbruk og lave kraftpriser i Europa har kraftprisene i Norden holdt seg på et moderat nivå hittil i Prisene er forventet å holde seg på et lavt nivå utover våren og sommeren. 4. BEGIVENHETER I LØPET AV ÅRET Fakken vindpark Troms Kraft fikk i november 2008 konsesjon for bygging av Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune. Selskapet ble i juli 2009 tildelt et investeringstilskudd på vel 350 mill. kr fra Enova. Troms Kraft fattet i 2. kvartal 2010 beslutning om å foreta investering i vindparken, og inngikk i juni 2010 kontrakt med Vestas Northern Europe om turbinleveransen. Prosjektet inkluderer også oppføring av ny 132 kv kraftlinje fra Hessfjord på Ringvassøy til Fakken. Fakken vindpark er planlagt ferdigstilt høsten 2012, og total prosjektkostnad er ca. 750 mill. kr. Prosjektet går som planlagt både med hensyn til tid og kostnader, og de første turbinene settes i drift i løpet av sommeren. Vindparken vil produsere ca. 138 GWh og gir et vesentlig bidrag av ny fornybar energi. I tillegg vil forsyningssikkerheten bli styrket både lokalt og regionalt. Produksjonsmengden utgjør om lag 15 % av selskapets middelproduksjon fra heleide kraftverk. Konsernet har i tillegg flere egne vindkraftprosjekt under utvikling, og er også medeier i selskapet Nord-Norsk Vindkraft AS, som har en betydelig prosjektportefølje i Nordland fylke. Kraft & Kultur Som tidligere nevnt, ble det i november 2011 avdekket vesentlige regnskapsfeil hos det heleide datterselskapet Kraft & Kultur. Selskapets administrerende direktør ble avskjediget fra sin stilling i desember Konsernet har i tiden som har gått fra forholdet ble avdekket lagt ned betydelige ressurser i å etablere en tilstrekkelig oversikt både hva gjelder historiske regnskapsdata, kundeavtaler samt sikringskontrakter. Arbeidet har vært svært krevende, spesielt med tanke på at feilrapporteringen etter Troms Krafts vurdering har pågått over flere år. Forholdet er anmeldt til Ekobrottsmyndigheten, med bakgrunn i mistanke om mulig regnskapsmanipulasjon i et tilsynelatende betydelig omfang. Ekobrottsmyndigheten har iverksatt etterforskning, som fortsatt pågår. Regnskapsfeilen har vesentlig innflytelse på konsernets resultatregnskap og bokførte egenkapital. Som en følge av de forhold som er avdekket i Kraft & Kultur, ble det med umiddelbar virkning iverksatt en fullstendig restrukturering av virksomheten i dette selskapet med henblikk på å skape grunnlag for lønnsom drift. I tillegg er ny administrerende direktør tilsatt. Kraft & Kultur har etter Troms Krafts vurdering inntjeningsmuligheter etter gjennomføring av riktige grep. Omstillingsprosessen er svært krevende både finansielt og for alle ansatte i selskapet, og forventes å være fullført i løpet av Tvist med Statkraft om fallrettigheter i Bardufossvassdraget Troms Kraft Produksjon AS (TKP) har et avtaleforhold tilbake til 1922 om leie av fallrettigheter i Bardufossen, som i sin tid ble inngått med den norske stat, men som senere er overført til Statkraft Energi AS. Falleieavtalen inneholder både konsesjonsvilkår og kontraktsvilkår, i og med at staten både var konsesjonsmyndighet og falleier på tidspunktet for avtaleinngåelse. Falleieavtalen utløp etter sin ordlyd i april 2010, og inneholder etter sin ordlyd visse bestemmelser om innløsning. Partene var uenige hvordan dette var å forstå, og saken ble behandlet av i voldgiftsrett våren Dom i voldgiftssaken forelå i september Statkraft fikk her medhold og rett til å innløse kraftverket mot vederlag. Partene kom i årsskiftet 2011/2012 til enighet om betingelsene for innløsningen. Vederlaget er 450 mill. kr for eiendommer, anlegg og rettigheter. Gjennomsnittlig produksjon er ca. 220 GWh årlig. Anlegget er et elvekraftverk uten nevneverdig reguleringsevne og bidrar normalt med mill. kr i resultat etter skatt. Tiltak for reduksjon av gjeldsgrad og forutsetning om fortsatt drift Konsernets bokførte egenkapital er vesentlig svekket som følge av den oppståtte finansielle situasjonen i datterselskapet Kraft & Kultur. Basert på transaksjoner i markedet for produksjons- og nettaktiva, kan man med stor grad av sikkerhet fastslå at markedsverdien av konsernets aktiva overstiger bokførte verdier vesentlig. Det vil bli iverksatt avhending av enkeltaktiva og forretningsområder som befinner seg utenfor selskapets kjerneaktivitet. Dette vil i hovedsak finne sted gjennom strukturerte salgsprosesser. Videre er spørsmålet knyttet til egenkapitalemisjon ytterligere aktualisert. Troms Kraft har arbeidet med dette også i forkant av hendelsen i Kraft & Kultur, og ny egenkapital kan være aktuelt både på morselskaps- og datterselskapsnivå. Ambisjonen er å sørge for at konsernets rentebærende gjeld blir redusert med om lag 50 % samtidig med at bokført egenkapital etableres på et akseptabelt nivå for et konsern som Troms Kraft. Ledelsen legger også opp til at det må skje en vesentlig reduksjon av både driftskostnader og investeringer i årene fremover. Troms Krafts strategiske fokus vil være innenfor kjernevirksomhet, i hovedsak kraftproduksjon og nettvirksomhet samt annen kraftrelatert virksomhet. Troms Kraft har en organisasjon som er i stand til å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak, både når det gjelder de prosesser som allerede er besluttet samt strukturelle grep som vil bli gjenstand for nærmere vurdering og eventuell iverksetting fremover. På bakgrunn av dette er årsregnskapet utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, jfr. regnskapslovens 4-5, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. 5. ETS FORRETNINGSOMRÅDER I 2011 Vannkraftproduksjon Driftsresultat fra virksomheten er 528 mill. kr mot 267 mill. kr samme periode i fjor. I selskapets driftsinntekter inngår engangseffekt knyttet til innløsning av Bardufoss Kraftverk på 290 mill. kr. Resultat etter skatt ble 215 mill. kr mot 120 mill. kr i Gjennomsnittlig spotpris for prisområde Tromsø ble for januar-desember ,56 NOK/MWh mot 459,78 NOK/ MWh i Disse prisene er aritmetiske gjennomsnitt, og tar ikke hensyn til at kraftvolumet varierer mye blant annet grunnet klimatiske forhold. Selskapet arbeider med å utvikle vindkraftkonsesjoner samt aktuelle vannkraftprosjekt. I virksomhetsområdet inngår også konsernets småkraftsatsing gjennom det heleide selskapet Elvekraft AS. Oppgitte finansielle tall og produksjonsstørrelser omfatter imidlertid kun Troms Kraft Produksjon AS inkl. Bardufoss Kraftverk. Fjernvarme Driftsresultatet fra virksomheten ble 5,9 mill. kr mot 9,1 mill. kr samme periode i fjor. Resultat etter skatt fra virksomhetsområdet ble 1,3 mill. kr mot 3,6 mill. kr i Nettvirksomheten Driftsresultat fra virksomheten er 79 mill. kr mot 141 mill. kr samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 46 mill. kr mot 83 mill. kr i Resultatutviklingen tilskrives i hovedsak reduksjon i rammen for tillatt nettinntekt, som bestemmes ut fra myndighetens reguleringsmodell for monopolvirksomhet. Troms Kraft Nett AS er blant landets mest effektive nettoperatører, og selskapets tariffer er også svært konkurransedyktige sammenliknet med både nasjonale og regionale gjennomsnitt. Selskapet overførte 1 954,1 GWh (2 102,4 GWh i 2010) til alminnelig forbruk og har nettkunder ( i 2010) ved utgangen av året. Forbruket til kraftkrevende industri, Finnfjord Smelteverk, var 755,1 GWh. Ved utgangen av året var 17 kraftverk tilknyttet nettet en vekst på 5 de senere årene. Entreprenørområdet Driftsresultatet fra virksomheten er 44 mill. kr, og resultat etter skatt 29 mill. kr. Tilsvarende tall i regnskap for 2010 var henholdsvis 36 mill. kr og 26 mill. kr. Årsaken til resultatforbedringen er økt omsetning og forbedret effektivitet. Selskapet leverer tjenester til Troms Kraft Nett samt kunder utenfor konsernet. Sluttbrukersalg av kraft i Norden Troms Kraft har 50 % eierskap i sluttbrukerselskapet Ishavskraft AS. Selskapet er den dominerende aktør i Nord-Norge og omsatte i GWh, mot GWh i Resultatutviklingen i Ishavskraft er tilfredsstillende sett i forhold til en svært utfordrende markedssituasjon. Sammendrag produksjon/pris Brutto produksjon (GWh) Konsesjonskraft (GWh) Pris omsatt volum spot/rk (NOK/MWh) 376,50 500,93 Pris inkl. prissikringsforretninger (NOK/MWh) 388,92 437,59 Konsesjonskraftpris (NOK/MWh) 106,80 102,70 Samlet omsetningsverdi (MNOK) 424,19 428,49 Kraft & Kultur leverte GWh til sluttbrukerkunder i 2011, herav GWh i Finland. Tilsvarende tall for 2010 var GWh, herav 571 GWh i Finland. Resultat etter skatt ble (104) mill. kr i 2011 mot (656) mill. kr i Hovedforklaringen på resultatene er tapsbringende virksomhet. Telecom Konsernets lokale og regionale satsing i denne bransjen består av Troms Kraft Fiber AS og Pronea AS. Troms Kraft Fiber AS eier og investerer i fiberoptisk infrastruktur, og leier denne ut på langsiktige avtaler med Pronea AS og andre telecomaktører. Pronea AS er konsernets markedsselskap for bredbåndstjenester. Konsernet eier i tillegg 16,67 % av aksjene i den nasjonale aktøren Ventelo AS samt 33,33 % av Kraft Tele AS. Eierandelen i Ventelo er avhendet i løpet av Driftsresultatet i Troms Kraft Fiber AS ble 18 mill. kr i 2011, mot 9 mill. kr året før. Resultat etter skatt ble 10 mill. kr i 2011, mot 4 mill. kr i Pronea AS har et driftsresultat på (18) mill. kr i 2011, mot (11) mill. kr i Resultat etter skatt ble (14) mill. kr mot (11) mill. kr året før. Det ble i 2011 foretatt nedskrivninger av bokført verdi på enkelte aktiva innenfor virksomheten med i alt 5 mill. kr. 6. HUMAN RELATIONS (HR) & HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Overordnet målsetting Troms Kraft har en bærekraftig virksomhetsmodell med fokus på lønnsomhet, samfunnsengasjement og miljø. Den grunnleggende forutsetningen for en bærekraftig verdiskaping er et utviklende, trygt og godt arbeidsmiljø. Som en del av dette arbeidet, har Troms Kraft en målsetting om null skader på mennesker og miljø. Denne målsettingen har ikke bare en etisk dimensjon, men er også en forutsetning for effektiv og lønnsom drift. Risikovurderinger er et nøkkelelement i HMS-arbeidet. Deler av Troms Krafts virksomhet har høy iboende risiko hva angår helse, miljø og sikkerhet. Det forebyggende 10 11

7 HMS-arbeidet skjer derfor gjennom kontinuerlige risikoanalyser, gode kontrollrutiner og regelmessige revisjoner, slik at sikkerheten til mennesker, miljø og eiendeler ivaretas på en god måte og i henhold til lov og forskrifter innenfor de enkelte virksomhetsområder og land. I selskapene er det operative ansvaret for HMS klart definert og det forebyggende arbeidet har høy prioritet på arbeidsplassen. I tillegg er alle ansatte aktivt medvirkende i arbeidet med å begrense risikoen for helse- og miljøskader, samt i å bidra til forbedringer. De overordnede målene samlet for Troms Kraft konsernet: H1 - verdi: < 6 Dette betyr, basert på 400 ansatte og gjennomsnitt 1725 arbeidstimer pr. ansatt, = 4 skader med fravær H2 - verdi: < 20 Dette betyr, basert på 400 ansatte og gjennomsnitt 1725 arbeidstimer pr. ansatt, = 13 skader med og uten fravær F - verdi: < 60 Dette betyr, basert på 400 ansatte og gjennomsnitt 1725 arbeidstimer pr. ansatt, = 41 fraværsdager Antall stoffer i stoffkartoteket reduseres fra 922 til < 500 Antall registrerte uønskede hendelser HMS mer enn 100 stk i 2010 og mer enn 500 stk i 2011 Sykefravær mindre enn 4 % Medarbeidertilfredshetsindeks større enn 4,5 på en skala der 6 er toppscore Oppfylle kravene i sertifiseringen Miljøfyrtårn (ytre miljø) Etablere et risikobilde for tekniske anlegg med henblikk på forsyningssikkerhet- og personsikkerhet Gjennomføre årlig intern revisjon av styringssystemet HMS og med tilhørende handlingsplan HMS-resultatene er forbedret sammenlignet med fjoråret. Det har i 2011 vært arbeidet systematisk med HMS gjennom revisjon av styringssystemet HMS, øke rapportering av HMS-avvik, forbedringsrapporter og oppfølging av disse. Konsernet har i 2011 ikke hatt hendelser som har medført varig mén eller dødsfall. Generelt om bedriftens arbeidsmiljø Troms Kraft er en IA-bedrift og har iverksatt tiltak for oppfølging av blant annet sykefravær. Totalt sykefravær var på 3,91 % i 2011 og 3,99 % i 2010, noe som representerer en vesentlig reduksjon i forhold til de to foregående år. Fordeling mellom korttids- og langtidsfravær 2011 (2010 i parentes): Fravær 1 16 dager: 2,33 % (1,54 %) Fravær over 16 dager: 1,58 % (2,45 %) Troms Kraft har en målsetting om reduksjon av det totale sykefraværet i konsernet. Den relative andelen langtidsfravær er lavere i 2011 enn i Selskapet har hatt spesielt fokus på dette. Et viktig resultatbidrag er engasjement og tilfredshet blant ansatte. Det ble derfor både i 2009, 2010 og i 2011 gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse for hele konsernet. Undersøkelsen blir fulgt opp på konsern-, selskaps-, avdelings- og individnivå med handlingsplaner og konkrete tiltak. I 2011 ble resultatet en totalscore på 4,39 i 2011 av totalt oppnåelig 6, i ,47 og 4,32 i Antall personskader i konsernet i 2011 var 8 mot 26 i Det er registrert 7 skader med fravær mot 11 i 2010, og antall fraværsdager grunnet arbeidsulykker var 78 i 2011 mot 158 i Når det gjelder antall registrerte uønskede hendelser, opptrer avvik når faktiske forhold ikke stemmer overens med lover og forskrifter, interne instrukser og prosedyrer, kvalitetskrav til arbeidet og andre mangelfulle eller uheldige forhold. Det er i 2011 registrert 142 avvik og forbedringsrapporter mot 70 i Det har vært et selvstendig mål å øke innrapporteringen av hendelser, for å få et bedre grunnlag for læring og systematisk arbeid med sikkerhet. Kompetansebygging og rekruttering Som kunnskapsbedrift er Troms Kraft avhengig av å ha medarbeidere med høy kompetanse innenfor flere fagfelt. Kompetansen vedlikeholdes og fornyes i takt med forretningsmessig utvikling og endringer i rammebetingelser. Det er derfor viktig å tilrettelegge for medarbeidernes mulighet til å vedlikeholde, fornye og utvide sin Resultatoppnåelse 2011 Beskrivelse Resultat 2011 Mål 2011 Resultat 2010 H1 - verdi (skade med fravær) 10,1 < 6 15,9 H2 - verdi (totalskade) 11,6 < 20 37,7 F verdi (fraværsdager) 113,0 < ,0 Antall kjemiske stoffer < 400 < 500 stoffer 609 stoffer Antall registrerte uønskede hendelser 142 stk > 500 stk 70 stk Sykefravær 3,91 % < 4 % 3,99 % Arbeidsmiljøundersøkelse, indeks 4,39 > 4,5 4,47 Ytre miljø Miljøfyrtårn Ikke sertifisert Sertifisert Miljøfyrtårn OK Etablere risikobilde tekniske anlegg Gjennomført for mer enn 80 % av våre anlegg Risikobilde tekniske anlegg Oppstartet Revisjon av styringssystemet HMS Gjennomført Revisjon Gjennomført faglige kompetanse. Gjennom individuell kopetansebygging øker også verdien av konsernets humankapital, noe som gir oss et betydelig konkurransefortrinn. Det har i 2011 blitt arbeidet målrettet med rekruttering, både på grunnskole- og videregående nivå, samt innenfor høyere utdanning. Kunnskapsløftet forutsetter at elever i videregående skole får innpass i bedriftene i såkalte Prosjekt til fordypning, og elever innenfor elektrofag gis innblikk i våre fagområder. Inntak av lærlinger i energimontør- og operatørfaget fortsatte i 2011, og konsernet tilbyr også læreplasser innen IT og automasjon. Gjennom samarbeid i Opplæringsringen for elverksfag i Troms får lærlingene en grundig teoretisk opplæring ved Troms Fagprøvesenter i tillegg til praktisk trening ute i bedriften. Troms Kraft har i tillegg flere studenter som skriver sine bachelor- og masteroppgaver hos konsernet. Likestilling Energibransjen har tradisjonelt sett vært mannsdominert. Troms Kraft speiler det nasjonale bildet, og om lag 75 prosent av medarbeiderne er menn. Troms Krafts ambisjon er over tid å bidra til en mer balansert sammensetning mellom menn og kvinner i konsernets forretningsvirksomhet, også i ledende stillinger. Selskapets rekrutteringspolitikk er et egnet virkemiddel for å oppnå denne målsettingen. Når det gjelder likeverd, legger vi vekt på at Troms Kraft skal være en inkluderende arbeidsplass og gi like muligheter til alle medarbeidere, basert på den enkeltes personlige interesse og talent. Lønnspolitikken i konsernet skal være ikkediskriminerende. Styret i morselskapet består for tiden av 3 kvinner og 4 menn. Administrativ ledergruppe (konsernlederteam) består for tiden av 2 kvinner og 8 menn. Etikk Etikk handler om å ta ansvar. Som ansatt og medlem av styret i Troms Kraft møter vi etiske utfordringer i arbeidshverdagen, i forretningsdrift, i samspill med kollegaer, kunder og forbindelser. Samtidig er etisk kvalitet en forutsetning for at våre kunder, eiere, forbindelser og omgivelser skal ha tillit til vår virksomhet. Konsernets etiske retningslinjer ble revidert av styret i februar De nye retningslinjene, som har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer, fastsetter kravene til forretningspraksis og personlig atferd til alle konsernets ansatte og styremedlemmer i Norge, Sverige og Finland. Ved implementering av de nye etiske retningslinjene er det et mål å sette etikk sterkere på dagsorden og skape en bedriftskultur hvor det åpent diskuteres etiske dilemmaer. Ytre miljø Troms Kraft baserer sin energiproduksjon på fornybare energikilder. Troms Kraft er opptatt av å forebygge og begrense negative miljøkonsekvenser av virksomheten. Miljøhensyn i planlegging og drift av egne produksjons- og nettanlegg er en sentral del av vår virksomhet. Det blir lagt til grunn strenge krav og forsiktighet ved prosjektering av nye anlegg for å redusere risikoen for inngrep og miljøutslipp i naturen. Det samme gjelder ved rehabilitering av eksisterende anlegg. Troms Kraft er påpasselig med revegetering av sårskader i naturen etter nødvendige inngrep. Stolpeimpregnering, SF 6 -gass og transformatorolje er produkter som kan påvirke miljøet. Det er innført gode rutiner for håndtering av slike produkter og forurensningsfaren anses å være svært liten. Selskapet bruker i svært liten grad produkter som er direkte miljøfarlige mot omgivelsene, og har blant annet valgt ikke å sprøyte kraftlinjetraséer. Internasjonale anbefalinger basert på en føre var -strategi vedrørende elektromagnetiske felt legges til grunn ved bygging av nyanlegg og ved rehabilitering av gamle anlegg. I 2007 fastsatte myndighetene krav om at selskapene skal dokumentere at internasjonale fastsatte magnetfeltverdier ikke overstiges. Troms Kraft praktiserer varsomhetsprinsippet, og denne type forurensning anses som nesten fraværende. Elektrisk kraft produsert i vannkraftverk er i utgangspunktet en miljøvennlig energiform som totalt belaster det ytre miljøet i beskjeden grad. Det samme gjelder for selskapets bruk av energi direkte i egenproduksjonen, i det alt vesentlige elkraft, og bruk av energi knyttet til transport. Ulykkesrisikoen knyttet til reguleringsanlegg er svært lav, nær 0. Grunnet svært store konsekvenser ved dambrudd følges forskriftsverket vedrørende bygging, vedlikehold og drift av slike anlegg meget strengt, både hva gjelder tekniske og miljømessige aspekter. Vår daglige drift er i tillegg underlagt konkrete offentlige reguleringer, blant annet i form av vassdrags- og konsesjonsbetingelser. Vi bestreber oss etter å holde nær kontakt med sentrale og lokale myndigheter samt lokale interesser. Konsernet har ikke hatt uhell med vesentlige miljømessige konsekvenser i 2011 ut over en hendelse som berørte Vannvåg Vannverk i Karlsøy kommune hvor både årsaksforhold og ansvar imidlertid fremdeles fremstår som uklare. Troms Kraft Nett bidro i tett samarbeid med Karlsøy kommune i arbeidet med å avdekke forurensningskilden. Det anses sannsynlig at problemet har oppstått som følge av anleggsaktivitet i området. All avfallshåndtering skjer i henhold til offentlig godkjent regelverk. 7. SENTRALE RISIKO- OG USIKKERHETSFAKTORER For konsernet som helhet er to viktige resultatpåvirkende faktorer knyttet til volumusikkerhet og kraftprisrisiko. Dette gjelder både ved omsetning av egenprodusert kraft og salg i sluttbrukermarkedet. Denne delen av virksomheten styres innenfor rammene av en definert krafthandelspolicy og risikomanual, som blant annet innebærer prissikring der dette vurderes som hensiktsmessig og lønnsomt. Ved salg i sluttbrukermarkedet skal prisrisiko søkes minimalisert. Med bakgrunn i de avdekkede forholdene i datterselskapet Kraft & Kultur er det iverksatt tiltak for å øke kontrollen i sluttbrukerselskapet. Effekt av valutarisiko knyttet til at Euro brukes som noteringsvaluta på Nasdaq OMX Commodities og Nord Pool Spot håndteres integrert med krafthandel. Det samme gjelder valutarisiko forbundet med kraftsalg som skjer i SEK

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KRAFT I BEVEGELSE ÅRSRAPPORT 2003 - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft I NNHOLD Hovedtall Administrerende direktør har ordet Gjennomslagskraft Med Internasjonal konkurransekraft

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen ÅRSRAPPORT INNHOLD HOVEDTALL OG NØKKELTALL 3 PERSONAL, HESE OG SIKKERHET 3 HOVEDTALL Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 212 1 315 1 044 1 389 1 418 EBITDA

Detaljer

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 Årsrapport og regnskap 2008 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme

Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme Årsrapport 2008 strøm telefoni bredbånd naturgass varme Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2008 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning, forretningsåret 2008 7 Resultatregnskap

Detaljer

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE årsrapport 2 11 INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 28 REVISORS 31 DETTE BERETNING ER ISTAD 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

Detaljer

2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no

2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no årsrapport 2006 E-CO ENERGI E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no INNHOLD 01 2006 i korte trekk 02 Om E-CO Energi 04 Administrerende direktør

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer