HBV- Alle Avdeling Funksjon Kan bistå med Telefon Akutt 112

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HBV- Alle Avdeling Funksjon Kan bistå med Telefon Akutt 112"

Transkript

1 VEDLEGG 5 Kontaktinformasjon Interne og eksterne ressurser Oppdatert Innhold: 1. Eksterne ressurser hele HBV 2. Eksterne ressurser Vestfold 3. Eksterne ressurser Drammen 4. Eksterne ressurser Kongsberg 5. Eksterne ressurser Ringerike 6. Andre ressurser Alle campuser 7. Kort om eksterne ressursers rolle i kriser HBV- Alle Politi Akutt 112 Sykehuset Brannvesenet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Varsles ved større kriser, ulykker og katastrofer (alvorlig personskade, død, brann, eksplosjon, trussel, gisselsituasjoner, kriminelle handlinger, student/ansatt er savnet osv.). Varsles ved brann, eksplosjon, gasslekkasje, akutt forurensing Ordensmyndighet og skadestedsledelse. Lede og koordinere operativ innsats ved redningsaksjoner, og vil om nødvendig etablere lokal redningssentral (LRS), der helsevesenet og prest er representert i staben. Ved behov vil politiet kontakte kriseteamet i kommunen for evt. opprettelse av informasjons- og mottakssted for pårørende og fysisk uskadde etter en ulykke. Ved dødsfall er det politiet som varsler Ansvarlig for innsats innenfor brannvesenets ordinære ansvarsområde slik som brannslokning og redning. Akutt forurensning som ikke kan håndteres internt meldes til brannvesenet. Brannsjefen har ordensmyndighet og skadestedsledelse inntil dette overtas av politiet. Evakuering er høgskolen sitt ansvar, men brannvesenet vil ved en hendelse gjennomsøke skadested med røyk/kjemikaliedykkere. Søket vil primært være etter personer DSB er fagmyndighet på områdene 48 brann- og elsikkerhet, håndtering av brannfarlig-, eksplosjonsfarlige, trykksatt og reaksjonsfarlige stoffer 112 (akutt) (sentralbord)

2 Arbeidstilsynet Folkehelse-instituttet (FHI) Kommunalt Kriseteam Beredskapsleder kommunen Fylkesmannen Giftinformasjons-sentralen Varsles om alvorlig arbeidsulykke (død og personskade). Ved mistanke om akutt forgiftning. og landtransport i alle fareklasser samt sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester. Vil registrere arbeidsrelaterte ulykker. Ved noen ulykker vil det også være behov for granskning av ulykke. Høgskolen skal da legge til rette for det og bistå. Arbeidstilsynet har også fagfolk som kan svare på spørsmål om HMS, arbeids-miljø, rettigheter og plikter Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse samt rettstoksikologi og rusmiddelforskning. Vil komme på stedet og sammen med politi og/eller helsepersonell etterse at det iverksettes e støttetiltak i henhold til behov. Tiltak rettes inn mot det nivået som er nærmest de som er rammet (eget nettverk, arbeidsplassen, lokal helse- og sosialtjeneste). De sørger også for at de berørtes fastlege informeres om hendelsen. Kriseteamet er operative til primærhelsetjenesten overtar. Videreføring av tiltak gjøres av fastlegen, primærhelsetjenesten og evt. spesialisthelsetjenesten Fylkesmannen har et koordinerende ansvar for samfunnssikkerhet i fylket både i fred og krig, og skal føre tilsyn, gi råd og veilede i aktuelle samfunnssikkerhetsspørsmål. Ved behov for å iverksette en regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og berørte politidistrikter. Hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare / vakttelefon: (tast 1) Kommunalt kriseteam utløses via kriseledelsen i kommunen, Politiet, Brannvesenet eller AMK, som vurderer behov for - og som kaller ut/kontakter kriseteamet ved en hendelse. Vestfold: utenom arbeidstid: / Beredskapssjef: Jan Helge Kaiser Buskerud: Døgnåpent Klima- og forurensningsdirektoratet Klif (Tidligere SFT) kan gi råd og veiledning ved akutt forurensning. 110 (brann-vesenet) Mattilsynet Varsles ved mat og vannbåren smitte samt dyrevelferd, planteforedling og akutt forurensing. Skal varsles og gir råd og veiledning ifht mat og vannbåren smitte samt dyrevelferd, planteforedling og akutt forurensing Sjømannskirken Den norske kirke i utlandet Statens strålevern Varsles og mobiliseres ved hendelser i utlandet. Varsles ved hendelser, uhell eller ulykker med strålekilder. Vil på kort varsel reise ut og være høgskolen sin representant på stedet og gi omsorg til studenter og ansatte i utlandet. Statens strålevern har forvaltningsog tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning. Kan rådspørres om tiltak innen strålevern. Døgnåpen beredskapstelefon v/ulykker og kriser: (vakttelefon) (sentralbord)

3 Utenriks-departementet (UD) Varsles ved hendelser i utlandet. UD kan gi råd og veiledning ved hendelser i utlandet. Utenriksstasjonene kan i spesielt vanskelige situasjoner bistå studenter og ansatte i utlandet (akutt og sentralbord) Operativt senter Døgnbemannet Campus Vestfold Legevakt i Tønsberg for medisinsk assistanse som ikke er akutt. Alle - også de som er på besøk hit til kommunen, pendler, eller er turister - har krav på lege Sykehuset i Vestfold Horten Industripark (HIP) Driftssjef Varsles ved hendelse i forskningsparken, svømmehallen eller idrettsbygget FOCUS Security Statsbyggs kriseledelse Kommunalt Kriseteam - Horten Beredskapsleder Varsles ved skader på adgangskontroll Varsles ved kriser som berører bygget. Akutt hjelp 113 sentralbord: Reparasjoner og nødløsninger Støttefunksjoner Kommunalt kriseteam utløses via kriseledelsen i kommunen Thon Hotell Åsgårdstrand Sentral beredskapsgruppe Møterom Campus Drammen Legevakt i Drammen for medisinsk assistanse som ikke er akutt. Alle - også de som er på besøk hit til kommunen, pendler, eller er turister - har krav på lege Sykehuset Akutt hjelp 113

4 Scandic Park Drammen Papirbredden Eiendom Sentral beredskapsgruppe Varsles ved kriser som berører bygget. Møterom Byggeier: Papirbredden Eiendom AS, v/daglig leder Kirsten Heggelund Kommunalt Kriseteam - Drammen Beredskapssjef Erik Bruun- Pedersen Kommunalt kriseteam utløses via kriseledelsen i kommunen Campus Kongsberg Legevakt i Kongsberg for medisinsk assistanse som ikke er akutt. Alle - også de som er på besøk hit til kommunen, pendler, eller er turister - har krav på lege Drammensveien 4, 3612 Kongsberg Sykehuset Quality Grand Hotel Kongsberg Statsbyggs kriseledelse Kommunalt Kriseteam - Kongsberg Sentral beredskapsgruppe Varsles ved kriser som berører bygget. Akutt hjelp 113 Møterom Støttefunksjoner Kommunalt kriseteam utløses via kriseledelsen i kommunen Kontakt legevakt Legevakta varsler kommuneledelsen. Campus Ringerike Legevakt i Hønefoss for medisinsk assistanse som ikke er akutt. Alle - også de som er på besøk hit til kommunen, pendler, eller er turister - har krav på lege Sykehuset Akutt hjelp 113

5 Comfort Hoell Ringerike Statsbyggs kriseledelse Kommunalt Kriseteam - Ringerike Sentral beredskapsgruppe Varsles ved kriser som berører bygget. Møterom Støttefunksjoner Kommunalt kriseteam utløses via kriseledelsen i kommunen Hønefoss Vaktselskap AS Mottar alle alarmer og kan kontaktes i og utenfor arbeidstid ANDRE KONTAKTER VESTFOLD Navn Tittel/funksjon Telefon Jarle Steen-Hansen Førstebetjent Vestfold Vekter Etter kontortid Nokas vaktsentral IT-beredskap Utenfor kontortid Horten Kommune Beredskapsleder Geir Langhelle Mathiesen Horten Kommune Vakttelefon teknisk Tønsberg Kommune Beredskap varsles via legevakt Per Stang Christensen Thon Hotel Åsgårdstrand Lasse Eikeng Statsbygg, forvalter John Pedersen Statsbygg lokalt Tommy Johansen Statsbygg lokalt Odd Rune Nærsnes HIP Kristian Halvorsen HIP Hans Erik Stormoen SiBV Christian Berg SiBV

6 Roar Johansen SiV (omsorgsteam) Mari Birkelund Bjørn Rådgiver (omsorgsteam) Pernille Astrup Studentprest Drammen Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom Daglig leder Hebert Garcia Entra Brannvernleder Torbjørn Isene Entra Driftssjef Securitas Når tilstede på papirbredden Securitas vektertjeneste Når ikke tilstede på papirbredden Eli Jensrud HBV Sosialrådgiver Magnus Pettersen Kjellin Studentprest Erik Bruun-Pedersen Drammen kommune Beredskapssjef Ringerike Aage Lunde Driftstekniker / Hønefoss Vaktselskap AS Mottar alle alarmer og kan kontaktes i og utenfor arbeidstid Sjur Bakke IT-beredskap Christian R. Sølverød Statsbygg, forvalter / Ståle Kristoffersen Statsbygg lokalt Aage Lunde Statsbygg lokalt Delt stilling mellom HBV og Statsbygg / Toril Felberg Sosialrådgiver Kongsberg Vekter Etter kontortid IT-beredskap Utenfor kontortid

7 Kongsberg Kommune Vakttelefon teknisk Kongsberg Kommune Beredskap varsles via legevakt Christian Rene Sølverød Statsbygg, forvalter Tor Omdal Statsbygg lokalt Reidar Holm Statsbygg lokalt Eli Jensrud HBV sosialrådgiver Laagendalsposten Lokalavis -utenom åpningstid Torill Bjerkgaard HBV verneombud Kongsberg Aktører i en krisesituasjon. Redningstjenesten Redningstjenesten er et samvirke av blant andre politi, helsevesen og ambulansetjenesten, kommunalt brannvesen, forsvaret, kystverket og frivillige organisasjoner. Deres primære oppgave er akuttinnsats for å redde menneskers liv og forebygge personskader. Ved større katastrofer vil det opprettes lokal redningssentral (LRS) hos politiet. Politiet. Politiet har ansvar for den koordinerende ledelse av redningsaksjoner, og vil om nødvendig etablere lokal redningssentral (LRS), der helsevesenet og prest er representert i staben. Politidistrikt har en egen redningsplan, som også omfatter arbeid for pårørende og overlevende. Justisdepartementet gir veiledning om oppgaver og rollefordeling etter ulykker og katastrofer. Politiet etablert planer for å opprette evakuerte- og pårørendesenter for pårørende og fysisk uskadde etter en katastrofe. Politiet har også etablert et lokalt samarbeid med sivilforsvaret som bistår med slik etablering. Politiet vil ha behov for helsepersonell for å yte e støttetjenester, og tilkaller da kriseteamet i kommunen. Politiet vil sammen med kriseteamet avgjøre om det skal iverksettes tiltak. Det er politiet som skal koordinere all informasjon om tilskadekomne og døde, og som enten sørger for gjenforening eller overbringer dødsbudskap (ofte delegert til prestetjenesten). Pårørendetelefon. Det er også politiet som oppretter pårørendetelefon. Høgskolen skal ikke gjøre dette selv. Brannvesenet. Ansvarlig for innsats innenfor brannvesenets ordinære ansvarsområde slik som brannslokning og redning. Akutt forurensning som ikke kan håndteres internt meldes til brannvesenet. Brannsjefen har ordensmyndighet og skadestedsledelse inntil dette overtas av politiet. Evakuering er høgskolen sitt ansvar, men brannvesenet vil ved en hendelse gjennomsøke skadested med røyk/kjemikaliedykkere. Søket vil primært være etter personer. AMK sentralen AMK-sentralen koordinerer de akutte helseressursene. Hver AMK-sentral skal ha et system for å fremskaffe ressurser til e støttetjenester og ha oversikt over katastrofepsykiatrisk kompetanse i kommunen. AMK kontakter kriseteamet i kommunen i hendelser der omsorg kan behøves. Denne ordningen gjør at både de kommunale ressursene og spesialisthelsetjenestens ressurser blir koordinert i samsvar med prinsippene beskrevet i

8 omsorgspyramiden. I den grad hendelsen gjør at de kommunale ressursene ikke er tilstrekkelig, vil det bli trukket inn kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Utenriks-departementet (UD) UD kan gi råd og veiledning ved hendelser i utlandet. Utenriksstasjonene kan i spesielt vanskelige situasjoner bistå studenter og ansatte i utlandet sammen med sine ambassader rundt omkring i verden. Sykehus: Andre pårørende henvises til kommunens/politiets evakuerings- og pårørendesenter, eventuelt til sine fastleger. Helse- og sosialtjenesten i kommunen Kommunen har primæransvaret for etableringen av et organisert tilbud om oppfølging, med støtte fra spesialiserte psykiatri- og psykologtjenester fra psykiatriske poliklinikker og sykehus. Den enkelte kommune plikter å etablere omsorgstiltak for fysisk uskadde overlevende og pårørende ved kriser og katastrofer innen kommunen. Kriseteamet har ansvar for at de berørte blir ivaretatt i henhold til behov. I første rekke innebærer dette å møte de berørte og umiddelbart starte kartlegging av omfang og behov for e støttetiltak. Dette gjøres ofte sammen med medisinsk personell. Tiltak rettes inn mot det nivået som er nærmest de som er rammet (eget nettverk, arbeidsplassen, lokal helse- og sosialtjeneste). Dette innebærer at de etterser at pårørende og arbeidsgiver varsles og at vedkommende har et nettverk rundt seg. Det tilrås at ansvaret for tiltakene så snart som praktisk mulig og faglig forsvarlig blir overført fra midlertidig innsatspersonell (akuttpersonell og krise-psykologisk spesialkompetanse) til det primære omsorgsapparatet i eget nettverk for videre oppfølging der. Dette innebærer at fastlegen informeres om hendelsen. Fastlegen. Fastlegen har en viktig rolle i forhold til å følge opp personer som har vært berørt av en krise, ulykke eller katastrofe. Fastlegen vil kunne følge utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner og iverksette tiltak i hht dette. I etterkant av en katastrofe, skal fastlegen ringe den eller de berørte for å opprette kontakt. For norske studenter som har bosted andre steder i landet og som ikke har byttet til fastlege i Ålesund, vil kriseteamet ringe fastlegen på hjemstedet. For utenlandske studenter og ansatte som ikke kommer inn under fastlegeordningen, har Studentsamskipnaden en ordning med at disse blir ivaretatt. Sjømannskirken Sjømannskirken vil være høgskolen sin representant på stedet ved hendelser i utlandet. De vil yte bistand og omsorg og prestetjeneste på stedet, så lenge det er behov for dette. Studentsamskipnaden Samskipnaden skal bidra til å ivareta studenters velferd. Ved kriser, ulykker og katastrofer som berører studenter ved høgskolen vil beredskapsledelsen ved Høgskolen og Studentsamskipnaden, etablere kontakt og enes om best mulig håndtering av den aktuelle situasjonen. Samskipnaden kan tilby berørte studenter eksempelvis samtaler eller sorggruppe via sin e helsetjeneste. Kantinen. Kantinen kan bistå med leveranse av mat og drikke i beredskapssituasjoner. Mediene som aktør Massemediene vil ved ulykker og katastrofer være svært aktive og kunne oppfattes som pågående og påtrengende. De vil være opptatt av å få tak i enkeltpersoner som kan fortelle den unike historien. De berørte må skjermes i størst mulig grad for pressen i akuttfasen. Pressesenteret bør derfor lokaliseres et annet sted enn evakuerte- og pårørendesenteret. Det er viktig kun å videreformidle informasjon som er bekreftet av politiet eller klarert av beredskapsledelsen. Rammede og pårørende vil ofte ha nærmest umettelige informasjonsbehov. Om mulig bør disse gruppene snarest gis direkte de samme opplysninger som mediene får. Dette kan imidlertid være vanskelig å etterleve i en tid hvor det er teknisk og praktisk mulig for massemediene å overføre redningsarbeidet direkte.

9 Ved større ulykker kan det være aktuelt å benytte mediene som informasjonskanaler også overfor rammede og pårørende, og å bruke mediene proaktivt i omsorgen for disse. Dette vil særlig være aktuelt i de tilfeller hvor det vil ta tid å etablere et tilfredsstillende støtteapparat for Interne ressurser. Sentral beredskapsgruppe, lokal beredskapsgruppe og andre som tas inn etter behov. Andre eksterne ressurser. Andre myndigheter og aktører som kommer inn etter krisen er avklart og normal tilstand er opprettet.

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT REDNINGS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 2002 F O R O R D Ulykker og katastrofer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1 Organisering av redningstjenesten...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt av Oppland fylkesting 9. desember 2009 Side 2 Hovedoversikt: 1. SAMMENDRAG... 7 2. MÅL FOR

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli

Detaljer