Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR"

Transkript

1 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1

2 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s ens virkeområder s Faser i beredskapsarbeidet. s Varsling og innkalling s Organisering s Informasjon. s Arealer til bruk i krisesituasjoner s Eksterne ressurser s Varslingsliste s INNLEDNING K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 2

3 Side 3 av 8 Formål med beredskapsplanen: Denne planen skal være en operativ plan for krisehåndtering ved Haraldsplass diakonale høgskole og skape tilstrekkelig trygghet til å håndtere en slik situasjon på best mulig måte. en skal være lett tilgjengelig både på K-området og på høyskolens nettsider. en skal beskrive ansvarsforhold, organisering, rutiner for varsling, og informasjonshåndtering. Driftssjef har ansvar for ajourhold av planen. 2. BEREDSKAPSPLANENS VIRKEOMRÅDER Denne planen iverksettes blant annet ved: Større ulykker og naturkatastrofer Ulykke hvor det er personskader og/ eller dødsfall hvor ansatte og/ eller studenter ved høgskole er involvert (for eksempel flystyrt, trafikkulykke, leteaksjon). Hendelser som påvirker ansatte/ studenter følelsesmessig Plutselig dødsfall/ ulykke Brann eller eksplosjon Større materiell skade Følelsesmessig påkjenning for de som er involvert Uforutsett begivenhet som vil ha stor betydning for høgskole: Begivenhet som medfører stor pågang fra media Alvorlige strafferettslige forhold og hvor politiet er koblet inn 3. FASER I BEREDSKAPSARBEIDET Foreberedelsesfasen er fasen før en eventuell situasjon oppstår. I denne fasen skal følgende være klarlagt - oppdaterte telefonlister over ansatte / studenter og deres pårørende. Oppdaterte lister finnes til enhver tid i Personalarkivet og i det studieadministrative systemet (FS). Ansvar: Administrasjon- og utdanningsleder - Oversikt over reisevirksomhet både blant ansatte og studenter. Ansvar for studenter: Internasjonal koordinator/studieledere. Ansvar for ansatte: Personalansvarlig. Studenter/ansatte har selv ansvar for at dette er oppdatert til enhver tid. - Oversikt over telefonkapasitet - Ansvarsområdene for den enkelte i ledelsen og den enkelte ansatte K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 3

4 Side 4 av 8 - Varslingsrutiner for høgskole - for ulykker/ kriser Akuttfasen: En krisesituasjon har oppstått eller er i ferd med å oppstå. - en trer i kraft med etablering av beredskapsgruppe og varslingsrutiner. Bearbeidelsesfasen: Den akutte fasen er over. - Følge opp rammet/ pårørende i den grad det er naturlig inntil et år etter hendelsen (merkedager, årsdag etc.) - Sette i verk tiltak overfor ansatte/ studenter (minnegudstjeneste, besøk på ulykkessted, andre former for bearbeiding). Evalueringsfasen: Tidsperioden etter bearbeidelse og overgang til ny forberedelse. - Analysere og vurdere håndteringen av hendelsen for på best mulig måte være rustet ved eventuelle senere hendelse. 4. VARSLING OG INNKALLING Alle ansatte/ studenter har et ansvar for å ta initiativ overfor høyskolen hvis en finner det nødvendig, eller det kommer signaler fra media eller andre som tilsier at en krise har inntruffet. Regler for varsling ved alvorlig hendelse Ansatte/ studenter som oppdager en mulig krisesituasjon skal varsle: - Brann: Politi: Ambulanse: 113 Varsling ut over politi/ ambulanse/ brannvesen skal foregå i følgende rekkefølge: - Rektor - Administrasjon- og utdanningsleder - Driftssjef - Studieleder BiS - aktuelle departement og myndigheter (se. punkt 8, side 7). Etter denne første varsling beslutter rektor om beredskapsplanen skal iverksettes og beredskapsgruppen (se punkt 5) samles. I noen tilfeller er situasjonen så uklar at ledelsen bør møtes for å vurdere videre krisehåndtering og om beredskapsplanen skal iverksettes. Varsling av sykdom/ ulykker/ dødsfall er helsevesen/ politi sin oppgave. Vi bør bistå i den grad det er naturlig. Innkallingsprioritet K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 4

5 Side 5 av 8 Ved en krise hvor situasjonen er uoversiktlig både med hensyn til hendelsesforløp og omfang, kan følgende personer innkalles ut over beredskapsgruppen: Direktør for stiftelsen Vaktmester (ansvar for alle praktiske ting knyttet til tiltak som iverksettes, herunder klargjøring av areal samt sørge for tilgang på mat og drikke). Renholdsleder (dersom det er behov for ytterligere praktisk bistand/ vaktbytte med vaktmester). Konsulent: Bistår administrasjon- og utdanningsleder i administrative oppgaver Resepsjonist med ansvar for å besvare og organisere telefonhenvendelser. Dersom gruppen må suppleres med flere på grunn av pågang på telefon innkalles i prioritert rekkefølge; konsulenter studieadministrasjon, øvrig lærerstab. 5. ORGANISERING Beredskapsgruppe I en krisesituasjon etableres det en beredskapsgruppe ved høgskole bestående av Rektor (leder) Administrasjon- og utdanningsleder Driftssjef Studieleder BiS Gruppen kan suppleres etter behov, for eksempel med styreleder, markedssjef og studieledere. Hovedmål for beredskapsgruppen Målet er å bringe forholdene raskest mulig tilbake til normalsituasjonen. Det betyr: Bidra med informasjon til media og pårørende. Gi omsorg og støtte til involverte og pårørende. Opprettholde tillit og omdømme til høyskolen. Beredskapsgruppens arbeidsoppgaver Beredskapsgruppen skal fungere som en lokal redningssentral for høgskolen med følgende operative oppgaver: Kontakt og samordning i forhold til brannvesen, politi og helsevesen/ ambulanse/ legevakt Samarbeide med lokal beredskap/ kriseteam i Bergen. Samordning internt Kontakt med involverte departement Informasjonsoppgaver internt og eksternt Vurdering av behov for å innkalle psykisk og fysisk støtteapparat i forhold til krisens nivå. K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 5

6 Side 6 av 8 Vurdere tiltak for pårørende. Beredskapsgruppens ansvarsområder/ fullmakter Rektor: Ledelse av beredskapsgruppen, koordinering, kontakt med myndigheter og kontakt med media. Fullmakt til å iverksette høgskolens beredskapsplan og bestemme omfanget av tiltakene. Administrasjon- og utdanningsleder: Skaffe informasjon fra situasjonen og kartlegge behov for tiltak mot pårørende og involverte. Har ansvar for at alle telefon- og pårørendelister er oppdatert, både for ansatte og studenter. Har fullmakt til å vurdere hvem som bør varsles i respektive avdelinger. Innkalling av personell avgjøres i beredskapsgruppen. Driftssjef: Skaffe oppdatert informasjon om kontaktpunkter både for involverte og pårørende, samt iverksette administrative tiltak. Driftssjef har ansvar for å sette opp en liste som sikrer alle tilstrekkelig hvile og mat/drikke, og kan kontakte eventuelle støttepersoner. Studieleder BiS: Samarbeide med administrasjon- og utdanningsleder i utøvelsen av tiltak overfor pårørende og involverte. Markedssjef: Være rådgiver, ressursperson og i noen grad utøver i forbindelse med kontakt med presse og myndigheter. Markedssjef er ansvarlig for at web-siden er oppdatert til enhver tid. 6. INFORMASJON Generelt Informasjon er avgjørende i en krisesituasjon, både til involverte, pårørende og samfunn. Dette skal ha høy prioritet. Erfaring ved større ulykker viser at medias fokus begynner med hendelsesforløpet, så følger de involverte, dernest hvordan støtteapparatet fungerer/ har fungert. Informasjon til pårørende Ved dødsfall/ ulykker er det politi/ helsevesen som har informasjonsansvaret. Politi/ helsevesen (gjerne i samråd med ledelsen) avgjør hvordan andre pårørende varsles. I noen tilfeller kan det være aktuelt å samle en gruppe pårørende. Dette bør i en tidlig fase være unntak og skjer kun i samråd med kriseteamet i Bergen. Administrasjon- og utdanningsleder har oppgave å forestå den praktiske organiseringen av en slik samling. K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 6

7 Side 7 av 8 Informasjon til media allmennheten Markedssjef i samarbeid med ledelsen koordinerer all informasjon til media. Dersom det er en større ulykke og pågang fra presse er stor, kan det bli aktuelt å etablere et pressesenter i studentenes datarom i 3. etasje. Driftssjef har ansvar for å sørge for internettilgang for journalister. 7. AREALER TIL BRUK I KRISESITUASJONER Beredskapsgruppen benytter møterommet i 3. etasje. Tre av kontorene i administrasjonen blir telefonkontor. Studentenes datarom i 3. etasje blir presserom med tilgang til internett. Pressekonferanser skjer i auditoriet. Øvelsesposten i 3. etasje blir hvilerom for beredskapsgruppe og støttepersonell Kantine blir eventuelt samlingssted for studenter/ ansatte. 8. EKSTERNE KONTAKTER Ved hendelser i utlandet er det naturlig med følgende kontakt: Utenriksdepartementet Besøksadresse: 7. juni-plassen/ Victoria Terrasse Postadresse:Postboks 8114 Dep.N-0032 OSLO Telefon: Telefaks: /81 Web-side: Her finnes kontaktpunkter og hjemmesider til en rekke utenriksstasjoner. Kunnskapsdepartementet Akersg. 44 (Y-blokken) Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Telefon: Telefaks: , E-post: Internett: Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet Høgskolen har en 24 timers telefonberedskap som gjelder verden over, og høgskolen har egen beredskapsavtale med organisasjonen: Telefon + (47) (Beredskapstelefon) Web-side: Her finnes også direkte kontaktpunkter til en rekke av utestasjonene verden over. Ved hendelser i Norge skal følgende kontaktes: Politi: 112 Kunnskapsdepartementet (se kontaktpunkter over). K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 7

8 Side 8 av 8 9. VARSLINGSLISTE (prioritert rekkefølge etter behov) Navn Adresse Telefon kontor Telefon privat Mobiltelefon Anne Kari Hersvik Østre Ole Brinchs Aarstad (rektor) veg 27, 5232 Paradis Ingrid O. Torsteinson Nattlandsrinden 77, (adm.- og utd.leder) 5098 Bergen Haakon Georg Moe Vindharpeveien 4d, (driftssjef) 5237 Rådal Margareth Haukom Tjørnhaugen (studieleder BiS) 5152 Bønes Geir Johannessen Veslefrikkveien 64, (markedssjef) 5142 Fyllingsdalen Jørn-Henning Theis Myntevikvegen 131, (direktør Bergen Diakonissehjem) 5258 Blomsterdalen Inger Bjørkhaug Skarefjellet 37, (konsulent) 5174 Mathopen Greta Halseth Storåsen 27, (konsulent) 5132 Nyborg Susann Angell Næss Cort Piil-Smauet 6, (resepsjonsmedarbeider) 5005 Bergen Einar Hønsi Fanahammeren 52, (vaktmester) 5244 Fana Ingunn Haukås (renholdsleder) Steinestøveien 380, 5111 Breistein Oppfølgingspunkter: Ansv. - Undersøke med SBD og HDS om mulig telefon- og romkapasitet når høyskolen ikke kan benyttes HGM - Diskutere videre: I hvilken grad skal vi varsle foreldre til studenter som blir sendt på sykehus pga. skade? IOT - Driftssjefs ansvarsområder? IOT/HGM - Finne ut av kontaktinfo til Kriseteam Bergen HGM - Vurdere å gjennomføre kurs i grunnleggende beredskapsledelse IOT - Vurdere kurs for rektor i medietrening IOT - Vurdere trening i pårørende- personalhåndtering IOT - Planlegge papirøvelse 2. hvert år ut fra det mest sannsynlige scenario; skadet/forulykket student i utlandet. IOT K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 8

9

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo Side 0 Kriseplan for Kunsthøgskolen i Oslo Kriseplanen er godkjent av arbeidsmiljøutvalget 30. mars 2006 ajourført januar 2008 og mars 2009 Ta vare på dette heftet - og husk at det alltid skal være med

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg i utlandet,

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Krisekommunikasjon i Eigersund kommune

Krisekommunikasjon i Eigersund kommune Krisekommunikasjon i Eigersund kommune Vedlegg Plan for kriseledelse Eigersund kommune Innhold 1. To suksessfaktorer tid og tilgjengelig.... 2 2. Målsetting... 2 3. Ansvarsforhold.... 2 4. Informasjonsressurser...

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon, samt i kvalitetssystemet EQS.

vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon, samt i kvalitetssystemet EQS. VEKSTHIJSET MOLDE side i av 36 Intern beredskaps-ikriseplan for Veksthuset Molde REVISJON 2010..... Godkjent av klinikkieder Veksthuset Molde den 15.09.2010 Revisjonen gjeldene fra 15.09.2010 På våre nettside

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer