FORSKNING OG VEILEDNING. ved. Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKNING OG VEILEDNING. ved. Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap"

Transkript

1 FORSKNING OG VEILEDNING ved Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap UNIVERSITETET I BERGEN August, 1996 Red: A. Hestvik Hensikten med denne presentasjonsbrosjyren er tofoldig: På den ene siden skal den presentere og gi en profil av den forskning (inklusive doktorgradsstudenters) og forskningsbaserte undervisning som drives av ansatte ved seksjonen; på den annen siden skal den tjene som en hjelp og inspirasjon til mellomfags- og hovedfagsstudenter i valg av veileder og forskningsområde for oppgaveskriving. Det er oppført hva de vitenskapelige ansatte helst veileder i. Dette reflekterer deres forskningsinteresser. Dette utelukker ikke at mange av de ansatte kan fungere som veiledere på områder hvor de selv ikke er spesialister. Studentene bes ta kontakt direkte med den person de er interessert i veiledning fra, eller henvende seg til hovedfagskoordinator Øivin Andersen. 1

2 Fast ansatte Øivin Andersen, f Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap fra 1992 Utdannet ved universitetet i Bergen Studier av polynesiske språk (særlig maori) ved University of Auckland, New Zealand Dr. art. (Univ. i Bergen) 1991 Verv Koordinator for mellom- og hovedfag ved Seksjon for lingvistiske fag Andersens faglige aktiviteter ligger primært innenfor området anvendt lingvistikk, særlig leksikografi og fagspråk (inkludert pragmatikk, tekstlingvistikk og vitenskapsteoretiske spørsmål innen fagspråksforskningen). Fagspråk er det området som er det mest aktuelle forskningsområdet i dag. Prosjekter Nordsjøen som språklig-kulturelt laboratorium, finansiert av Norges forskningsråd (NFR), over programmet Kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT). Norsk-norsk ordbok, spesielt beregnet på utlendingers behov (sammen med Skånland). Oversettelse Tekstlingvistikk Teori, empiri og korpus innen fagspråksforskningen; en tekstlingvistisk innfallsvinkel. Kommer ut i Vasa i Fagspråk som forskningsdisiplin. I: Hermes, Tidsskrift for Sprogforskning nr , s79-99 og nr Translation Problems in some LSP-sectors of the lexicon of a Norwegian-Vietnamese dictionary for Vietnamese refugees in Norway. Kommer ut i Proceedings from the 10th European Conference on LSP i

3 Hanna-Kirsti Koch Christensen, f Professor i allmenn lingvistikk fra Utdannet hovedsakelig ved Universitetet i Oslo. Tyskstudier ved Universität Wien; japanskstudier i Kobe, Japan. Mag.art. i allmenn språkvitenskap (UiO) Verv Prorektor, UiB. Leder av det sentrale forskningsutvalget, UiB. Leder av forskningsutvalget, Det norske universitetsråd. Medlem av hovedstyret, Norges forskningsråd. Kirsti Koch Christensens forskningsvirksomhet er konsentrert om teoretisk syntaks, med data hovedsakelig hentet hentet fra skandinaviske språk og japansk. Hun har særlig arbeidet med verbalsyntaks, upersonlige konstruksjoner og negasjon. Syntaks (særlig chomskyansk), gjerne av sammenlignende/kontrastiv art Morfologi, særlig samspillet morfologi-syntaks 'AGR, adjunction, and the structure of Scandinavian existential sentences'. Lingua 84. (1991) 'Skandinaviske presenteringssetninger i GB-teoretisk perspektiv'. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 9.1. (1991) 'Complex passives reanalyzed'. Working Papers in Scandinavian Syntax 9. (1991) 'Partisippkongruens, A'-argumenter og hv-flytting'. I Jahr, E.H. & O. Lorentz (red.) Syntaks/Syntax. Novus forlag, Oslo. (1989) Sammen med Knut Tarald Taraldsen: 'Expletive chain formation and past participle agreement'. I Benincà, P. (ed.) Dialect Variation on the Theory of Grammar. Foris Publications, Dordrecht. (1988) 'Complex Passives, reanalysis, and word formation'. Nordic Journal of Linguistics (1986) Sammen med Lars Hellan: I Hellan, L. & K.K. Christensen (eds.) Topics in Scandinavian Syntax. Reidel, Dordrecht (1986) 'Universell grammatikk og Kasusteori. Noen sentrale trekk ved nyere chomskyansk syntaks'. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 4/1-2. (1986) 'Norwegian ingen: a case of post-syntactic lexicalization'. I Dahl, Ö. & A. Holmberg (eds.) Scandinavian Syntax. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet (1986) 3

4 Helge J. Jakhelln Dyvik, f Professor i almen språkvitenskap siden Utdannet hovedsakelig ved Universitetet i Bergen. Studier i gammel- og middelengelsk ved University of Durham, England. Dr. philos. (Univ. i Bergen) Verv President i Nordic Association of Linguists. Forskerutdannelseskoordinator for språkvitenskap og filologi ved Det historisk-filosofiske fakultet. Nestleder i fagrådet for Humanistisk Datasenter, Universitetet i Bergen. Fra 70-tallet og frem til idag har Dyvik forsket i følgende emner: Gammelnordisk og gammelengelsk fonologi (omlyds- og brytningsfenomener), gammelnorsk syntaks (blant annet passiv og utviklingen av artikler), syntaktisk teori, grunnlagsproblemer i lingvistikken (lingvistikkens vitenskapsteori), runologi (tolkning av runeinnskrifter), vietnamesisk syntaks (om klassifikatorer og om topic-kategorien), datalingvistikk (automatisk syntaktisk analyse, automatisk setningsgenerering, maskinoversettelse), semantisk teori (særlig forholdet mellom semantikk og oversettelse). Datalingvistikk og semantikk er de mest aktuelle forskningsemnene idag. Prosjekter Oversettelse og flerspråklig semantikk, støttet av Senter for Høyere Studier, Oslo. NIFST: Norsk infrastruktur for språkteknologi. LS-Gram. EU-støttet prosjekt for utvikling av datalingvistiske grammatikker. RUNTYP. Prosjekt med sikte på å utvikle en grafisk basert runetypologi. (Medlem av styringsgruppen.) Semantikk (formell semantikk, situasjonssemantikk) Syntaks (særlig leksikalsk-funksjonell grammatikk og annen unifikasjonsbasert syntaks) Datalingvistikk (parsing, generering, maskinoversettelse, unifikasjonsgrammatikk) Lingvistikkens vitenskapsteori (kritisk evaluering av forutsetningene bak ulike forskningstradisjoner) Runologi Språkhistorie, særlig germansk (gammelnordisk, gammelengelsk) Språk, språklig kompetanse og lingvistikkens objekt. I: Cathrine Fabricius-Hansen og Arnfinn Muruvik Vonen (red.): Språklig kompetanse hva er det, og hvordan kan det beskrives? Oslo-studier i språkvitenskap 11. (1995) Oslo: Novus Forlag, s Exploiting Structural Similarities in Machine Translation. Computers and the Humanities 28: (1995). Classifiers and Individuation, in Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, Linguistic Institute, University of Iceland, Reykjavík, s (1991). Addenda runica latina. Recently Found Runic Inscriptions in Latin from Bryggen. The Bryggen Papers. Supplementary Series No 2 s. 1-9 (1988). 4

5 Marianne Haslev Skånland, f Professor Studier i New Zealand og Oslo. Mag.art. Oslo Europeisk strukturalisme, leksikologi, oversettelse, fonologi, polynesisk. Prosjekter Norsk-norsk ordbok, spesielt beregnet på utlendingers behov. Leksikografi, distinktivitets- og redundanssystemer, historisk lingvistikk, skriftsystemer, polynesisk. 5

6 Kolbjørn Slethei, f Amanuensis i anvendt fonetikk fra Mag.art. Universitetet i Bergen, Sletheis forsningsinteresser ligger innen eksperimentell/auditiv fonetikk. Veileder innen eksperimentell og auditiv fonetikk, og grunnleggende kvantitativ metodikk for språkforskere. Slethei har for tiden spesielt ansvar for undervisning i statistiske metoder for språkforskere ved Det Historisk-Filosofiske Fakultet. 6

7 Koenraad J.M.J. de Smedt, f Professor i datalingvistikk ved UiB siden Bistilling som forsker ved Humanistisk Datasenter. Studier i lingvistikk ved Universitetet i Antwerpen. Doktorgrad ved Universitetet i Nijmegen Forsker og amanuensis i Nijmegen og Leiden Verv Visestyrer, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap Forskerutdanningsansvarlig, Seksjon for lingvistiske fag. IT-kontaktperson for forskning og undervisning, Seksjon for lingvistiske fag. De Smedts arbeidsområde er datalingvistikk, dvs. bruk av datamaskiner i lingvistisk forskning. Hans interesser omfatter både teoretisk og anvendt forskning. Hans teoretisk forskning er orientert mot datamaskinelle modeller av menneskelig språkproduksjon; hovedspørsmålet er hvordan vi lager setninger. Han bruker også datamaskin for å bygge opp språkressurser, dvs. ordlister og tekstkorpora. I området avendt datalingvistikk undersøker De Smedt bl.a. bruk av datamaskiner for intelligent tekstbehandling. Prosjekter Datalingvistikk er et relativt nytt emne i både forskning og undervisning. Følgende prosjekter er under forberedelse: PAROLE: språkressurser for europeiske språk Norsk referansekorpus NIFST: Norsk infrastruktur for språkteknologi SOCRATES-nettverk Advanced Computing in the Humanities SCARRIE: støtte for tekstbehandling, bl.a. stavelseskontroll Komputasjonell modellering av språkbruk. Korpus, datamaskinelle leksika. Matematisk lingvistikk. Språkteknologiske applikasjoner. De Smedt, K. (1984). Using object-oriented knowledge-representation techniques in morphology and syntax programming. In T. O Shea (Ed.), ECAI-84: Proceedings of the Sixth European Conference on Artificial Intelligence (pp ). Amsterdam: Elsevier. Kempen, G., Anbeek, G., Desain, P., Konst, L., & De Smedt, K. (1987). Author environments: Fifth generation text processors. In Directorate General XIII of the Commission of the European Communities (Ed.), ESPRIT 86: Results and achievements (pp ). Amsterdam: North-Holland. De Smedt, K. (1990). ncremental sentence generation: a computer model of grammatical encoding (Technical Report No ). Nijmegen: University of Nijmegen, Nijmegen Institute for Cognition and Information. De Smedt, K. (1994). Parallelism in incremental sentence generation. In G. Adriaens & U. Hahn (Eds.), Parallel natural language processing (pp ). Norwood, NJ: Ablex. Dijkstra, A. & De Smedt, K. (Eds.) (1996). Computational psycholinguistics: AI and connectionist models of human language processing. London: Taylor & Francis. 7

8 Midlertidig ansatte Arild Hestvik, f Førsteamanuensis i lingvistikk Faglig/administrativt ansvarlig for forprøven. Cand.mag. 1984, Universitetet i Trondheim Ph.D. 1990, Brandeis University Verv Seksjonsleder, Seksjon for lingvistiske fag. Hestviks forskningsinteresser ligger innenfor syntaks og semantikk, og kognisjonsvitenskap i tilknytning til språk. Han har forsket på passivkonstruksjoner og systemet av refleksiver og pronomener i norsk, og på VP-ellipse og anaforisystemet i engelsk. Han har også arbeidet med det generelle spørsmålet om hvordan ulike sider ved semantikk og syntaks skal fordeles på forskjellige representasjonsnivåer (som f.eks. DRT), eller om det er nødvendig med et syntaktisk Logisk Form-nivå. Hestvik er også involvert i forskning på barnespråkstilegnelse med eksperimentelle metoder, samt eksperimentell psykolingvistisk forskning på setningsprosessering. Prosjekter En studie av norske barns kunnskap om bindingsteori. I samarbeid med dr. W. Philip, OTS, Universitetet i Utrecht. Støttet av Samarbeidsavtalen mellom Universitete i Bergen og Universitetet i Utrecht, og HF-Fakultetet. On-Line Interpretation of Anaphora in Ellipsis. I samarbeid med prof. L. Shapiro, San Diego State University. Støttet av HF-Fakultetets midler til forskningsformål. Veileder helst innenfor disse feltene: Syntaks (f.eks. teori om frasestruktur, relasjonen mellom argumentstuktur/leksikalskkonseptuell struktur og syntaktisk realisering, syntaktisk flytting) Grensesnittet mellom syntaks og semantikk (f.eks. bindingsteori, anaforiske relasjoner, ellipse, formell diskursrepresentasjonsteori, syntaktisk Logisk Form) Teoretiske spørsmål og eksperimentelle metoder innen barns språktilegnelse Vitenskapsteoretiske spørsmål. Principle B, DRT, and Plural Pronouns (med Steve Berman). Utkommer i Atomism and Binding, Hans Bennis, Pierre Pica og Johan Rooryck (red.), Kluwer Publishers. On-line comprehension of VP-ellipsis: Syntactic Reconstruction and Semantic Influence (med Lewis Shapiro). Utkommer i Journal of Psycholinguistics Research. Reflexives and Ellipsis. Natural Language Semantics 3, 1995, Mentale grammatikker og barns språktilegnelse. I:Språklig kompetanse hva er det, og hvordan kan det beskrives? Fabricius-Hansen og Vonen (red.): Oslostudier i språkvitenskap 11, Oslo: Novus Forlag. LF Movement of Pronouns and Antisubject Orientation. Linguistic Inquiry 23, 1992, Subjectless Binding Domains. Natural Language and Linguistic Theory 9, 1991,

9 Lars G. Johnsen, f Amanuensis II, Dr. Art 1991, Universitetet i Trondheim. Syntaks, semantikk, fonologi. Frasestrukturteori. Nominalfrasens semantikk. Prosjekter Almenspråklig korpus for norsk, støttet av NFR, Parole II og UiB. Formell semantikk Formell syntaks. Korpusanalyse. A Note on Subcoordination, Trondheim Working Papers i lingvistikk, There-Sentences and Generalized Quantifiers, i Gärdenfors (red.), Generalized Quantifiers, Reidel, 1987, pp Phrase Structure and Government, Lingua 84, 1991, pp

10 Victoria Rosén, f Førsteamanuensis i lingvistikk. Vikar Dyvik/Christensen University of California, Santa Barbara (Bachelor of Arts) Universitetet i Bergen (cand.philol.) Leksikalsk-funksjonell grammatikk, vietnamesisk syntaks, topic- og fokus-konstruksjoner, referent-aksessabilitet, diskursrepresentasjonsteori, tomme pronomener. Syntaks (særlig leksikalsk-funksjonell grammatikk) Vietnamesisk 'Empty Pronouns and Topic Prominence in Old Norse and Vietnamese', i: Halldór Ármann Sigur sson, red., Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, Linguistic Institute, University of Iceland, Reykjavík, 'Empty Pronouns in Chinese: A Threat to the Hard Core of GB Theory', i: Nils Gilje og Oddvar Storebø, red., Vitenskapsteori og lingvistikk, Ariadne forlag, Bergen, 'Tomme pronomen og diskurskontekst', i: Thorstein Fretheim, Lars S. Evensen og Eva Sivertsen, red., Tekst i kontekst, Novus forlag, Oslo, 'The Interpretation of Empty Pronouns in Vietnamese', blir publisert i Reference and Accessibility, John Benjamins, en samling av artikler basert på innleggene på panelet "Context and Referent Accessibility", 4th International Pragmatics Conference, Kobe, Japan, juli,

11 Dr.art.-stipendiater/timelærere Dagmar Bendt. Universitetsstipendiat siden 1. august Oversettelsesteori. (Ingen flere opplysninger tilgjengelige ved redaksjonsslutt.) Benedicte Mosby Irgens, f Universitetsstipendiat siden 1. desember 1994 (permisjon ) Cand. mag. (Univ. i Bergen) 1986 Master s Degree i japansk lingvistikk (Osaka Universitet) 1992 Irgens arbeider med doktorgradsprosjektet Subjektivitet og synsvinkel i japansk og norsk. Japansk er et språk der informasjon om den talende, tilhøreren og de omtalte kodes på en annen måte enn i norsk. En kan si at japansk inneholder mindre pragmatisk vaghet enn norsk, og kan således være et godt utgangspunkt for sammenligning. I prosjektet vil begrepene subjektivitet og synsvinkel først drøftes og forsøkes definert, og deretter vil enkelte relevante konstruksjoner og fenomener i de to språk bli gjort rede for og kontrastert. Publikasjoner Nihongo to noruweego ni okeru ukemi no taishoo kenkyuu (A Contrastive Analysis of Passive in Japanese and Norwegian), Master s Thesis, Osaka University, Japan, Nihongo no te-aru-koobun-judoogata to noruweego no hi-ninshoo-ukemi-koobun no taishoo (A contrastive analysis of the Japanese passive te-aru construction and the Norwegian impersonal passive construction), Nihon gakuhoo, Osaka University, Japan, Speaking Japanese in the classroom - Limitations and Possibilities, in: Sørensen, Mette Holm & Stebbing, Michael (ed.): Proceedings of Nordic Symposium on Teaching Japanese - Methods and Improvements, Tokai University European Center, Denmark,

12 Arild Noven, f Timelærer fonetikk Dr. art. student sidan 1990 Cand. mag. ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 1981, Cand. mag. ved Det historisk-filosofiske fakultet Mag. art. i fonetikk ved UiB 1986 Signalprosessering, datamaskinell taleteknologi, audiovisuelle arbeidsstasjonar for funksjonshemma, akustisk fonetikk, auditiv og perseptorisk fonetikk, konneksjonistmodellar (nevrale nettverk), modellering av kognitive prosessar, automatisk talegjenkjenning. Konneksjonistmodellar av auditiv persepsjon er det aktuelle forskningsemnet for dr.art. avhandlinga. Rettleier helst på desse områda: Fonetikk (artikulatorisk, akustisk, auditiv og perseptorisk) Datamaskinell taleprosessering Konneksjonistmodellar Atle Ro, f Dr.art. student fra Timelærer lingvistikk. Cand. philol. med hovedfag i lingvistikk 1988 Fra 80-tallet og frem til idag har Ro forsket i følgende emner: norsk syntaks, spansk syntaks, syntaktisk teori (GPSG, HPSG), andrespråkstilegnelse og feildiagnose. Doktorgradsprosjektet har arbeidstittelen: "A constraint-based model of interlanguage". Prosjektet består i å utvikle en eksplisitt formell universell modell av mellomspråk, der det leksikalistiske, constraint-baserte rammermerket HPSG er benyttet. To mekanismer er sentrale i beskrivelsen av mellomspråk: undespesifisering av målspråksgrammatikk, og transfer fra morsmålet, med hovedvekt på leksikalsk transfer. Modellen skal bl.a. kunne brukes i et datasystem for automatisk diagnostisering av feil i mellomspråksproduksjon, f.eks. utlendingers norsk. En del av prosjektet består i å skrive kontrastive grammatikkfragmenter for spansk (norsmål) og norsk (målspråk). Empty Subjects in Norwegian. A GPSG Analysis. I Victoria Rosén (red.): Papers from the Tenth Scandinavian Conference of Linguistics. Bergen, Interlanguage and Set Theory. I Robert Eklund (red.): Proceedings of '9: Nordiska Datalingvistikdagarna' 1993, s Stockholm. 4. Lexical Transfer and Interlanguage. I Proceedings of Coling-94, Kyoto. 12

13 Martha Thunes, f Stipendiat i allmenn språkvitenskap siden august 1995 Cand. philol. høstsemesteret 1993 med fagene engelsk, informasjonsvitenskap, datalingvistikk og allmenn lingvistikk Thunes arbeider med doktorgradsprosjektet Translation, Text Type and Computability. An Information-Based Study of Translator Competence. Studien er basert på parallelltekster for språkparet engelsk-norsk, og har som mål å undersøke kompleksiteten i oversettelse ved å granske ulike typer av informasjon som inngår i relasjonen mellom kilde- og målspråkstekst. Dette skal brukes for å vurdere mulighetene for automatisering av oversettelse. Publikasjoner Thunes, M. 1994a. Transfer and Interlingua in Machine Translation. A Comparison of Two Implementations. Universitetet i Bergen: Skriftserie fra Institutt for fonetikk og lingvistikk, nr. 44, serie B. 157 sider. Hovedfagsoppgave i lingvistikk høstsemesteret Thunes, M. 1994b. "Machine Translation Strategies: A Comparison of F-Structure Transfer and Semantically Based Interlingua." In Eklund, R. (ed.) NODALIDA '93. Proceedings of '9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June Pp Stockholm University, Dept. of Linguistics, Computational Linguistics. Thunes, M. 1994c. "Machine translation strategies, translational equivalence and LSP." In Brekke, M., Ø. Andersen, T. Dahl og J. Myking (eds.) Applications and Implications of Current LSP Research: Proceedings of the 9th European Symposium on LSP. Pp Bergen: Fagbokforlaget. Øystein Alexander Vangsnes, f Universitetsstipendiat siden 1. august Cand. philol. (Univ. i Bergen) 1994 Vangsnes forskningsinteresser omfatter syntaks og semantikk, særlig forholdet mellom syntaktisk struktur og (nominell) referanse. Hovedfagsavhandlingen hans (se publikasjonsliste) tar for seg syntaktiske og semantiske forhold ved den såkalte bestemthetsrestriksjonen i presenteringssetninger, og bygger på studier av norsk og finsk. Med dr.art.-prosjektetet Nominalfrasearkitektur søker Vangsnes å komme fram til en integrert teori om nominalfrasers syntaks og semantikk, hvor semantiske egenskaper korreleres med nominalfraseintern syntaktisk struktur. Vangsnes er ellers interessert i skandinavisk syntaks (inklusive islandsk), finsk syntaks, språkhistorie og dialektologi. The syntactic source and semantic reflexes of the Definiteness Effect. Hovedfagsavhandling publisert i Skriftserie fra Institutt for fonetikk og lingvistikk 48. (1994) Universitetet i Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk. Referentiality and argument positions in Icelandic. IWorking Papers in Scandinavian Syntax 55, (1995). A configurational approach to noun phrase interpretation. Kommer i J. Costa, R. Goedemans og R. van de Vijver (red.) Proceedings from ConSOLE 4. Om-spørsmål i rogalandsk. Kommer i Nordica Bergensia. Universitetet i Bergen: Nordisk institutt. 13

14 Ragnhild Willumsen, f Uteksaminert dr. art Cand.philol 1986 (Universitetet i Trondheim) Studier i metode/språkavvik hos barn ved University of Reading, England 1987 Dr.art (Universitetet i Bergen) 1996 Barns språktilegnelse med særlig vekt på syntaktisk og pragmatisk utvikling. Språkutvikling hos barn med risiko for språkforsinkelse og/eller språklige avvik. Parentese (voksnes språk til barn). Metode og statistikk i språkforskning. The Language of Very Low Birthweight 5-Year-Olds: A Conversational Analysis. Dr.art. avhandling, Universitetet i Bergen, Begrepsoperasjonalisering i studiet av barn-voksen dialoger: Noen problemer. Vitenskapsteoretisk innlegg til dr.art.-graden, Universietetet i Bergen, Spørsmål og svar i barn-voksen dialoger. Motskrift, Tidsskrift for språk og litteratur, Universitetet i Trondheim,

Universelle representasjoner av norske klokkeslett

Universelle representasjoner av norske klokkeslett Universelle representasjoner av norske klokkeslett Masteroppgave av Gisle Ytrestøl februar 2006 Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Bergen Universelle representasjoner av

Detaljer

Argumentstruktur og nominal! se ring

Argumentstruktur og nominal! se ring Øivin Andersen Argumentstruktur og nominal! se ring In this article the main focus is on theoretical and representational issues connected to argument structure in nominalizations. Therelevanceof argument

Detaljer

ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER. Øivin Andersen Universitetet i Bergen

ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER. Øivin Andersen Universitetet i Bergen 12 ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER Øivin Andersen Universitetet i Bergen Abstract Terms may be complex on several levels of analysis. On the expression side complexity may be measured in terms

Detaljer

«ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD

«ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD «ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD Fra venstre: Hanne Gram Simonsen, Marianne Lind, Bjørn-Helge Mevik, Pernille Hansen og Elisabeth Holm. Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling. Marianne

Detaljer

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

Flerspråklighet i Norge Rapport. Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov

Flerspråklighet i Norge Rapport. Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov Flerspråklighet i Norge Rapport Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov Innholdsfortegnelse: 1 Globalisering s. 2 2 Hvordan definerer

Detaljer

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON White Paper Series Hvitbokserie THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON Koenraad De Smedt Gunn Inger Lyse Anje Müller Gjesdal Gyri S. Losnegaard White

Detaljer

Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s.

Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s. Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s. 1Innleiing Norsk språkforsking kan ikkje skryte av ei lang og omfattande

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk Læring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Det felles Europeiske rammeverket

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Rolf Theil: Prosessar. Aspekt ved ein semantisk klassifikasjon av verb... 67

Innhold. Forord... 3. Rolf Theil: Prosessar. Aspekt ved ein semantisk klassifikasjon av verb... 67 Innhold Forord... 3 Hilde Sollid og Kristin M. Eide: Om verbplassering og så-konstruksjonen i to språkmøter... 5 Anne Golden og Lise Iversen Kulbrandstad: Teksten som utgangspunkt for arbeid med lesing

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING 0 Innholdsfortegnelse 1. Avdeling for ingeniørutdanning 2 2. Innledning om

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Institusjonalisering og vekst

Institusjonalisering og vekst Nordicom-Information 34 (2012) 3-4, pp. 3-17 Institusjonalisering og vekst En studie av journalistikkforskningen i Skandinavia Lisbeth Morlandstø Abstract Basert på en bred bibliografisk studie av journalistikkforskningen

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Digital representasjon av norsk tegnspråk Finn Eilertsen Digital representasjon av norsk tegnspråk Hovedoppgave Oppdragsgiver: Møller kompetansesenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Årsrapport 2005 - 1 -

Årsrapport 2005 - 1 - Årsrapport 2005-1 - Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for 2005. Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt

Detaljer

Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM

Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM Ola Randby Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Frode Olav Drevland, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for

Detaljer

Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap:

Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Ragnhild Ljosland Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Om engelsk som akademisk språk i Norge. Et kasusstudium i bred kontekst Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember

Detaljer

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Sammendrag I 1976 ble hovedfag i forming startet opp ved to lærerutdanningsinstitusjoner

Detaljer

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn Marianna Juujärvi MASTERGRADSOPPGAVE MASTERPROGRAM HELSEFAG I STUDIERETNING LOGOPEDI DET PSYKOLOGISKE

Detaljer

Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906 2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting

Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906 2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906 2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting Geirr Wiggen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet

Detaljer

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm og Tom Tiller Artikkelen setter søkelys på dialogkonferanser som redskap

Detaljer

Internasjonal forskning på læremidler en kunnskapsstatus

Internasjonal forskning på læremidler en kunnskapsstatus Susanne V. Knudsen (red.) i samarbeid med Stefan Graf, Jens Jørgen Hansen, Thomas Illum Hansen, Liv Ingunn Haugen, Magnus Honvedt, Eva Insulander, Lars Harald Maagerø, Heidi Kristin Olsen, Catherine Radtka,

Detaljer

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Kirsten Palm Høgskolen i Oslo og Akershus Else Ryen Universitetet i Oslo Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Sammendrag Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer