FORSKNING OG VEILEDNING. ved. Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKNING OG VEILEDNING. ved. Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap"

Transkript

1 FORSKNING OG VEILEDNING ved Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap UNIVERSITETET I BERGEN August, 1996 Red: A. Hestvik Hensikten med denne presentasjonsbrosjyren er tofoldig: På den ene siden skal den presentere og gi en profil av den forskning (inklusive doktorgradsstudenters) og forskningsbaserte undervisning som drives av ansatte ved seksjonen; på den annen siden skal den tjene som en hjelp og inspirasjon til mellomfags- og hovedfagsstudenter i valg av veileder og forskningsområde for oppgaveskriving. Det er oppført hva de vitenskapelige ansatte helst veileder i. Dette reflekterer deres forskningsinteresser. Dette utelukker ikke at mange av de ansatte kan fungere som veiledere på områder hvor de selv ikke er spesialister. Studentene bes ta kontakt direkte med den person de er interessert i veiledning fra, eller henvende seg til hovedfagskoordinator Øivin Andersen. 1

2 Fast ansatte Øivin Andersen, f Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap fra 1992 Utdannet ved universitetet i Bergen Studier av polynesiske språk (særlig maori) ved University of Auckland, New Zealand Dr. art. (Univ. i Bergen) 1991 Verv Koordinator for mellom- og hovedfag ved Seksjon for lingvistiske fag Andersens faglige aktiviteter ligger primært innenfor området anvendt lingvistikk, særlig leksikografi og fagspråk (inkludert pragmatikk, tekstlingvistikk og vitenskapsteoretiske spørsmål innen fagspråksforskningen). Fagspråk er det området som er det mest aktuelle forskningsområdet i dag. Prosjekter Nordsjøen som språklig-kulturelt laboratorium, finansiert av Norges forskningsråd (NFR), over programmet Kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT). Norsk-norsk ordbok, spesielt beregnet på utlendingers behov (sammen med Skånland). Oversettelse Tekstlingvistikk Teori, empiri og korpus innen fagspråksforskningen; en tekstlingvistisk innfallsvinkel. Kommer ut i Vasa i Fagspråk som forskningsdisiplin. I: Hermes, Tidsskrift for Sprogforskning nr , s79-99 og nr Translation Problems in some LSP-sectors of the lexicon of a Norwegian-Vietnamese dictionary for Vietnamese refugees in Norway. Kommer ut i Proceedings from the 10th European Conference on LSP i

3 Hanna-Kirsti Koch Christensen, f Professor i allmenn lingvistikk fra Utdannet hovedsakelig ved Universitetet i Oslo. Tyskstudier ved Universität Wien; japanskstudier i Kobe, Japan. Mag.art. i allmenn språkvitenskap (UiO) Verv Prorektor, UiB. Leder av det sentrale forskningsutvalget, UiB. Leder av forskningsutvalget, Det norske universitetsråd. Medlem av hovedstyret, Norges forskningsråd. Kirsti Koch Christensens forskningsvirksomhet er konsentrert om teoretisk syntaks, med data hovedsakelig hentet hentet fra skandinaviske språk og japansk. Hun har særlig arbeidet med verbalsyntaks, upersonlige konstruksjoner og negasjon. Syntaks (særlig chomskyansk), gjerne av sammenlignende/kontrastiv art Morfologi, særlig samspillet morfologi-syntaks 'AGR, adjunction, and the structure of Scandinavian existential sentences'. Lingua 84. (1991) 'Skandinaviske presenteringssetninger i GB-teoretisk perspektiv'. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 9.1. (1991) 'Complex passives reanalyzed'. Working Papers in Scandinavian Syntax 9. (1991) 'Partisippkongruens, A'-argumenter og hv-flytting'. I Jahr, E.H. & O. Lorentz (red.) Syntaks/Syntax. Novus forlag, Oslo. (1989) Sammen med Knut Tarald Taraldsen: 'Expletive chain formation and past participle agreement'. I Benincà, P. (ed.) Dialect Variation on the Theory of Grammar. Foris Publications, Dordrecht. (1988) 'Complex Passives, reanalysis, and word formation'. Nordic Journal of Linguistics (1986) Sammen med Lars Hellan: I Hellan, L. & K.K. Christensen (eds.) Topics in Scandinavian Syntax. Reidel, Dordrecht (1986) 'Universell grammatikk og Kasusteori. Noen sentrale trekk ved nyere chomskyansk syntaks'. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 4/1-2. (1986) 'Norwegian ingen: a case of post-syntactic lexicalization'. I Dahl, Ö. & A. Holmberg (eds.) Scandinavian Syntax. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet (1986) 3

4 Helge J. Jakhelln Dyvik, f Professor i almen språkvitenskap siden Utdannet hovedsakelig ved Universitetet i Bergen. Studier i gammel- og middelengelsk ved University of Durham, England. Dr. philos. (Univ. i Bergen) Verv President i Nordic Association of Linguists. Forskerutdannelseskoordinator for språkvitenskap og filologi ved Det historisk-filosofiske fakultet. Nestleder i fagrådet for Humanistisk Datasenter, Universitetet i Bergen. Fra 70-tallet og frem til idag har Dyvik forsket i følgende emner: Gammelnordisk og gammelengelsk fonologi (omlyds- og brytningsfenomener), gammelnorsk syntaks (blant annet passiv og utviklingen av artikler), syntaktisk teori, grunnlagsproblemer i lingvistikken (lingvistikkens vitenskapsteori), runologi (tolkning av runeinnskrifter), vietnamesisk syntaks (om klassifikatorer og om topic-kategorien), datalingvistikk (automatisk syntaktisk analyse, automatisk setningsgenerering, maskinoversettelse), semantisk teori (særlig forholdet mellom semantikk og oversettelse). Datalingvistikk og semantikk er de mest aktuelle forskningsemnene idag. Prosjekter Oversettelse og flerspråklig semantikk, støttet av Senter for Høyere Studier, Oslo. NIFST: Norsk infrastruktur for språkteknologi. LS-Gram. EU-støttet prosjekt for utvikling av datalingvistiske grammatikker. RUNTYP. Prosjekt med sikte på å utvikle en grafisk basert runetypologi. (Medlem av styringsgruppen.) Semantikk (formell semantikk, situasjonssemantikk) Syntaks (særlig leksikalsk-funksjonell grammatikk og annen unifikasjonsbasert syntaks) Datalingvistikk (parsing, generering, maskinoversettelse, unifikasjonsgrammatikk) Lingvistikkens vitenskapsteori (kritisk evaluering av forutsetningene bak ulike forskningstradisjoner) Runologi Språkhistorie, særlig germansk (gammelnordisk, gammelengelsk) Språk, språklig kompetanse og lingvistikkens objekt. I: Cathrine Fabricius-Hansen og Arnfinn Muruvik Vonen (red.): Språklig kompetanse hva er det, og hvordan kan det beskrives? Oslo-studier i språkvitenskap 11. (1995) Oslo: Novus Forlag, s Exploiting Structural Similarities in Machine Translation. Computers and the Humanities 28: (1995). Classifiers and Individuation, in Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, Linguistic Institute, University of Iceland, Reykjavík, s (1991). Addenda runica latina. Recently Found Runic Inscriptions in Latin from Bryggen. The Bryggen Papers. Supplementary Series No 2 s. 1-9 (1988). 4

5 Marianne Haslev Skånland, f Professor Studier i New Zealand og Oslo. Mag.art. Oslo Europeisk strukturalisme, leksikologi, oversettelse, fonologi, polynesisk. Prosjekter Norsk-norsk ordbok, spesielt beregnet på utlendingers behov. Leksikografi, distinktivitets- og redundanssystemer, historisk lingvistikk, skriftsystemer, polynesisk. 5

6 Kolbjørn Slethei, f Amanuensis i anvendt fonetikk fra Mag.art. Universitetet i Bergen, Sletheis forsningsinteresser ligger innen eksperimentell/auditiv fonetikk. Veileder innen eksperimentell og auditiv fonetikk, og grunnleggende kvantitativ metodikk for språkforskere. Slethei har for tiden spesielt ansvar for undervisning i statistiske metoder for språkforskere ved Det Historisk-Filosofiske Fakultet. 6

7 Koenraad J.M.J. de Smedt, f Professor i datalingvistikk ved UiB siden Bistilling som forsker ved Humanistisk Datasenter. Studier i lingvistikk ved Universitetet i Antwerpen. Doktorgrad ved Universitetet i Nijmegen Forsker og amanuensis i Nijmegen og Leiden Verv Visestyrer, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap Forskerutdanningsansvarlig, Seksjon for lingvistiske fag. IT-kontaktperson for forskning og undervisning, Seksjon for lingvistiske fag. De Smedts arbeidsområde er datalingvistikk, dvs. bruk av datamaskiner i lingvistisk forskning. Hans interesser omfatter både teoretisk og anvendt forskning. Hans teoretisk forskning er orientert mot datamaskinelle modeller av menneskelig språkproduksjon; hovedspørsmålet er hvordan vi lager setninger. Han bruker også datamaskin for å bygge opp språkressurser, dvs. ordlister og tekstkorpora. I området avendt datalingvistikk undersøker De Smedt bl.a. bruk av datamaskiner for intelligent tekstbehandling. Prosjekter Datalingvistikk er et relativt nytt emne i både forskning og undervisning. Følgende prosjekter er under forberedelse: PAROLE: språkressurser for europeiske språk Norsk referansekorpus NIFST: Norsk infrastruktur for språkteknologi SOCRATES-nettverk Advanced Computing in the Humanities SCARRIE: støtte for tekstbehandling, bl.a. stavelseskontroll Komputasjonell modellering av språkbruk. Korpus, datamaskinelle leksika. Matematisk lingvistikk. Språkteknologiske applikasjoner. De Smedt, K. (1984). Using object-oriented knowledge-representation techniques in morphology and syntax programming. In T. O Shea (Ed.), ECAI-84: Proceedings of the Sixth European Conference on Artificial Intelligence (pp ). Amsterdam: Elsevier. Kempen, G., Anbeek, G., Desain, P., Konst, L., & De Smedt, K. (1987). Author environments: Fifth generation text processors. In Directorate General XIII of the Commission of the European Communities (Ed.), ESPRIT 86: Results and achievements (pp ). Amsterdam: North-Holland. De Smedt, K. (1990). ncremental sentence generation: a computer model of grammatical encoding (Technical Report No ). Nijmegen: University of Nijmegen, Nijmegen Institute for Cognition and Information. De Smedt, K. (1994). Parallelism in incremental sentence generation. In G. Adriaens & U. Hahn (Eds.), Parallel natural language processing (pp ). Norwood, NJ: Ablex. Dijkstra, A. & De Smedt, K. (Eds.) (1996). Computational psycholinguistics: AI and connectionist models of human language processing. London: Taylor & Francis. 7

8 Midlertidig ansatte Arild Hestvik, f Førsteamanuensis i lingvistikk Faglig/administrativt ansvarlig for forprøven. Cand.mag. 1984, Universitetet i Trondheim Ph.D. 1990, Brandeis University Verv Seksjonsleder, Seksjon for lingvistiske fag. Hestviks forskningsinteresser ligger innenfor syntaks og semantikk, og kognisjonsvitenskap i tilknytning til språk. Han har forsket på passivkonstruksjoner og systemet av refleksiver og pronomener i norsk, og på VP-ellipse og anaforisystemet i engelsk. Han har også arbeidet med det generelle spørsmålet om hvordan ulike sider ved semantikk og syntaks skal fordeles på forskjellige representasjonsnivåer (som f.eks. DRT), eller om det er nødvendig med et syntaktisk Logisk Form-nivå. Hestvik er også involvert i forskning på barnespråkstilegnelse med eksperimentelle metoder, samt eksperimentell psykolingvistisk forskning på setningsprosessering. Prosjekter En studie av norske barns kunnskap om bindingsteori. I samarbeid med dr. W. Philip, OTS, Universitetet i Utrecht. Støttet av Samarbeidsavtalen mellom Universitete i Bergen og Universitetet i Utrecht, og HF-Fakultetet. On-Line Interpretation of Anaphora in Ellipsis. I samarbeid med prof. L. Shapiro, San Diego State University. Støttet av HF-Fakultetets midler til forskningsformål. Veileder helst innenfor disse feltene: Syntaks (f.eks. teori om frasestruktur, relasjonen mellom argumentstuktur/leksikalskkonseptuell struktur og syntaktisk realisering, syntaktisk flytting) Grensesnittet mellom syntaks og semantikk (f.eks. bindingsteori, anaforiske relasjoner, ellipse, formell diskursrepresentasjonsteori, syntaktisk Logisk Form) Teoretiske spørsmål og eksperimentelle metoder innen barns språktilegnelse Vitenskapsteoretiske spørsmål. Principle B, DRT, and Plural Pronouns (med Steve Berman). Utkommer i Atomism and Binding, Hans Bennis, Pierre Pica og Johan Rooryck (red.), Kluwer Publishers. On-line comprehension of VP-ellipsis: Syntactic Reconstruction and Semantic Influence (med Lewis Shapiro). Utkommer i Journal of Psycholinguistics Research. Reflexives and Ellipsis. Natural Language Semantics 3, 1995, Mentale grammatikker og barns språktilegnelse. I:Språklig kompetanse hva er det, og hvordan kan det beskrives? Fabricius-Hansen og Vonen (red.): Oslostudier i språkvitenskap 11, Oslo: Novus Forlag. LF Movement of Pronouns and Antisubject Orientation. Linguistic Inquiry 23, 1992, Subjectless Binding Domains. Natural Language and Linguistic Theory 9, 1991,

9 Lars G. Johnsen, f Amanuensis II, Dr. Art 1991, Universitetet i Trondheim. Syntaks, semantikk, fonologi. Frasestrukturteori. Nominalfrasens semantikk. Prosjekter Almenspråklig korpus for norsk, støttet av NFR, Parole II og UiB. Formell semantikk Formell syntaks. Korpusanalyse. A Note on Subcoordination, Trondheim Working Papers i lingvistikk, There-Sentences and Generalized Quantifiers, i Gärdenfors (red.), Generalized Quantifiers, Reidel, 1987, pp Phrase Structure and Government, Lingua 84, 1991, pp

10 Victoria Rosén, f Førsteamanuensis i lingvistikk. Vikar Dyvik/Christensen University of California, Santa Barbara (Bachelor of Arts) Universitetet i Bergen (cand.philol.) Leksikalsk-funksjonell grammatikk, vietnamesisk syntaks, topic- og fokus-konstruksjoner, referent-aksessabilitet, diskursrepresentasjonsteori, tomme pronomener. Syntaks (særlig leksikalsk-funksjonell grammatikk) Vietnamesisk 'Empty Pronouns and Topic Prominence in Old Norse and Vietnamese', i: Halldór Ármann Sigur sson, red., Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, Linguistic Institute, University of Iceland, Reykjavík, 'Empty Pronouns in Chinese: A Threat to the Hard Core of GB Theory', i: Nils Gilje og Oddvar Storebø, red., Vitenskapsteori og lingvistikk, Ariadne forlag, Bergen, 'Tomme pronomen og diskurskontekst', i: Thorstein Fretheim, Lars S. Evensen og Eva Sivertsen, red., Tekst i kontekst, Novus forlag, Oslo, 'The Interpretation of Empty Pronouns in Vietnamese', blir publisert i Reference and Accessibility, John Benjamins, en samling av artikler basert på innleggene på panelet "Context and Referent Accessibility", 4th International Pragmatics Conference, Kobe, Japan, juli,

11 Dr.art.-stipendiater/timelærere Dagmar Bendt. Universitetsstipendiat siden 1. august Oversettelsesteori. (Ingen flere opplysninger tilgjengelige ved redaksjonsslutt.) Benedicte Mosby Irgens, f Universitetsstipendiat siden 1. desember 1994 (permisjon ) Cand. mag. (Univ. i Bergen) 1986 Master s Degree i japansk lingvistikk (Osaka Universitet) 1992 Irgens arbeider med doktorgradsprosjektet Subjektivitet og synsvinkel i japansk og norsk. Japansk er et språk der informasjon om den talende, tilhøreren og de omtalte kodes på en annen måte enn i norsk. En kan si at japansk inneholder mindre pragmatisk vaghet enn norsk, og kan således være et godt utgangspunkt for sammenligning. I prosjektet vil begrepene subjektivitet og synsvinkel først drøftes og forsøkes definert, og deretter vil enkelte relevante konstruksjoner og fenomener i de to språk bli gjort rede for og kontrastert. Publikasjoner Nihongo to noruweego ni okeru ukemi no taishoo kenkyuu (A Contrastive Analysis of Passive in Japanese and Norwegian), Master s Thesis, Osaka University, Japan, Nihongo no te-aru-koobun-judoogata to noruweego no hi-ninshoo-ukemi-koobun no taishoo (A contrastive analysis of the Japanese passive te-aru construction and the Norwegian impersonal passive construction), Nihon gakuhoo, Osaka University, Japan, Speaking Japanese in the classroom - Limitations and Possibilities, in: Sørensen, Mette Holm & Stebbing, Michael (ed.): Proceedings of Nordic Symposium on Teaching Japanese - Methods and Improvements, Tokai University European Center, Denmark,

12 Arild Noven, f Timelærer fonetikk Dr. art. student sidan 1990 Cand. mag. ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 1981, Cand. mag. ved Det historisk-filosofiske fakultet Mag. art. i fonetikk ved UiB 1986 Signalprosessering, datamaskinell taleteknologi, audiovisuelle arbeidsstasjonar for funksjonshemma, akustisk fonetikk, auditiv og perseptorisk fonetikk, konneksjonistmodellar (nevrale nettverk), modellering av kognitive prosessar, automatisk talegjenkjenning. Konneksjonistmodellar av auditiv persepsjon er det aktuelle forskningsemnet for dr.art. avhandlinga. Rettleier helst på desse områda: Fonetikk (artikulatorisk, akustisk, auditiv og perseptorisk) Datamaskinell taleprosessering Konneksjonistmodellar Atle Ro, f Dr.art. student fra Timelærer lingvistikk. Cand. philol. med hovedfag i lingvistikk 1988 Fra 80-tallet og frem til idag har Ro forsket i følgende emner: norsk syntaks, spansk syntaks, syntaktisk teori (GPSG, HPSG), andrespråkstilegnelse og feildiagnose. Doktorgradsprosjektet har arbeidstittelen: "A constraint-based model of interlanguage". Prosjektet består i å utvikle en eksplisitt formell universell modell av mellomspråk, der det leksikalistiske, constraint-baserte rammermerket HPSG er benyttet. To mekanismer er sentrale i beskrivelsen av mellomspråk: undespesifisering av målspråksgrammatikk, og transfer fra morsmålet, med hovedvekt på leksikalsk transfer. Modellen skal bl.a. kunne brukes i et datasystem for automatisk diagnostisering av feil i mellomspråksproduksjon, f.eks. utlendingers norsk. En del av prosjektet består i å skrive kontrastive grammatikkfragmenter for spansk (norsmål) og norsk (målspråk). Empty Subjects in Norwegian. A GPSG Analysis. I Victoria Rosén (red.): Papers from the Tenth Scandinavian Conference of Linguistics. Bergen, Interlanguage and Set Theory. I Robert Eklund (red.): Proceedings of '9: Nordiska Datalingvistikdagarna' 1993, s Stockholm. 4. Lexical Transfer and Interlanguage. I Proceedings of Coling-94, Kyoto. 12

13 Martha Thunes, f Stipendiat i allmenn språkvitenskap siden august 1995 Cand. philol. høstsemesteret 1993 med fagene engelsk, informasjonsvitenskap, datalingvistikk og allmenn lingvistikk Thunes arbeider med doktorgradsprosjektet Translation, Text Type and Computability. An Information-Based Study of Translator Competence. Studien er basert på parallelltekster for språkparet engelsk-norsk, og har som mål å undersøke kompleksiteten i oversettelse ved å granske ulike typer av informasjon som inngår i relasjonen mellom kilde- og målspråkstekst. Dette skal brukes for å vurdere mulighetene for automatisering av oversettelse. Publikasjoner Thunes, M. 1994a. Transfer and Interlingua in Machine Translation. A Comparison of Two Implementations. Universitetet i Bergen: Skriftserie fra Institutt for fonetikk og lingvistikk, nr. 44, serie B. 157 sider. Hovedfagsoppgave i lingvistikk høstsemesteret Thunes, M. 1994b. "Machine Translation Strategies: A Comparison of F-Structure Transfer and Semantically Based Interlingua." In Eklund, R. (ed.) NODALIDA '93. Proceedings of '9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June Pp Stockholm University, Dept. of Linguistics, Computational Linguistics. Thunes, M. 1994c. "Machine translation strategies, translational equivalence and LSP." In Brekke, M., Ø. Andersen, T. Dahl og J. Myking (eds.) Applications and Implications of Current LSP Research: Proceedings of the 9th European Symposium on LSP. Pp Bergen: Fagbokforlaget. Øystein Alexander Vangsnes, f Universitetsstipendiat siden 1. august Cand. philol. (Univ. i Bergen) 1994 Vangsnes forskningsinteresser omfatter syntaks og semantikk, særlig forholdet mellom syntaktisk struktur og (nominell) referanse. Hovedfagsavhandlingen hans (se publikasjonsliste) tar for seg syntaktiske og semantiske forhold ved den såkalte bestemthetsrestriksjonen i presenteringssetninger, og bygger på studier av norsk og finsk. Med dr.art.-prosjektetet Nominalfrasearkitektur søker Vangsnes å komme fram til en integrert teori om nominalfrasers syntaks og semantikk, hvor semantiske egenskaper korreleres med nominalfraseintern syntaktisk struktur. Vangsnes er ellers interessert i skandinavisk syntaks (inklusive islandsk), finsk syntaks, språkhistorie og dialektologi. The syntactic source and semantic reflexes of the Definiteness Effect. Hovedfagsavhandling publisert i Skriftserie fra Institutt for fonetikk og lingvistikk 48. (1994) Universitetet i Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk. Referentiality and argument positions in Icelandic. IWorking Papers in Scandinavian Syntax 55, (1995). A configurational approach to noun phrase interpretation. Kommer i J. Costa, R. Goedemans og R. van de Vijver (red.) Proceedings from ConSOLE 4. Om-spørsmål i rogalandsk. Kommer i Nordica Bergensia. Universitetet i Bergen: Nordisk institutt. 13

14 Ragnhild Willumsen, f Uteksaminert dr. art Cand.philol 1986 (Universitetet i Trondheim) Studier i metode/språkavvik hos barn ved University of Reading, England 1987 Dr.art (Universitetet i Bergen) 1996 Barns språktilegnelse med særlig vekt på syntaktisk og pragmatisk utvikling. Språkutvikling hos barn med risiko for språkforsinkelse og/eller språklige avvik. Parentese (voksnes språk til barn). Metode og statistikk i språkforskning. The Language of Very Low Birthweight 5-Year-Olds: A Conversational Analysis. Dr.art. avhandling, Universitetet i Bergen, Begrepsoperasjonalisering i studiet av barn-voksen dialoger: Noen problemer. Vitenskapsteoretisk innlegg til dr.art.-graden, Universietetet i Bergen, Spørsmål og svar i barn-voksen dialoger. Motskrift, Tidsskrift for språk og litteratur, Universitetet i Trondheim,

INF5820. Language technological applications. H2010 Jan Tore Lønning

INF5820. Language technological applications. H2010 Jan Tore Lønning INF5820 Language technological applications H2010 Jan Tore Lønning jtl@ifi.uio.no Maskinoversettelse INF 5820 H2008 Forelesning 2 Machine Translation 1. Some examples 2. Why is machine translation a problem?

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

1/18/2011. Forelesninger. I dag: Obligatoriske oppgaver. Gruppeundervisning. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

1/18/2011. Forelesninger. I dag: Obligatoriske oppgaver. Gruppeundervisning. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2011 Jan Tore Lønning & Stephan Oepen til INF2820 Datalingvistikk Ole Johan Dahls hus 18. januar 2011 2 I dag: 0 Praktisk informasjon OBS: Lov å stille spørsmål underveis Forelesninger

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V2014. Jan Tore Lønning

INF2820 Datalingvistikk V2014. Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk V2014 Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk 19. januar 2014 2 I dag: 1. Time: Datalingvistikk: motivasjon og eksempler Praktisk informasjon 2. Time: Endelige tilstandsteknikker

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V2016. Jan Tore Lønning

INF2820 Datalingvistikk V2016. Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk V2016 Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk 20. januar 2016 2 I dag: 1. Time: Datalingvistikk: motivasjon og eksempler Praktisk informasjon 2. Time: Regulære språk OBS: Lov å

Detaljer

Språkvitenskapelig skriving på master- og PhD-nivå: noen erfaringer

Språkvitenskapelig skriving på master- og PhD-nivå: noen erfaringer Språkvitenskapelig skriving på master- og PhD-nivå: noen erfaringer Koenraad De Smedt (UiB), 16. april 2012 Erfaringer fra ulike kurs for litt viderekomne DASP307 (5 stp.) semesterkurs, årlig tilbud til

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V2015. Jan Tore Lønning

INF2820 Datalingvistikk V2015. Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk V2015 Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk 21. januar 2015 2 I dag: 1. Time: Datalingvistikk: motivasjon og eksempler Praktisk informasjon 2. Time: Endelige tilstandsteknikker

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V2011. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

INF2820 Datalingvistikk V2011. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2011 Jan Tore Lønning & Stephan Oepen til INF2820 Datalingvistikk Ole Johan Dahls hus 18. januar 2011 2 I dag: 0 Praktisk informasjon 1. Hvorfor datalingvistikk? 2. Hva er utfordringene?

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V2017 Forelesning 1.1, 16.1 Jan Tore Lønning

INF2820 Datalingvistikk V2017 Forelesning 1.1, 16.1 Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk V2017 Forelesning 1.1, 16.1 Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk 16. januar 2017 2 I dag: 1. Time: Datalingvistikk: motivasjon og eksempler Praktisk informasjon 2. Time: Regulære

Detaljer

Referat frå møte i Styret for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet 4. februar 2009

Referat frå møte i Styret for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet 4. februar 2009 MØTEREFERAT Møtedato: 4. februar 2009 Møteleiar/referent: Til stede: Forfall: Arkivref: Marie-Theres Federhofer/Elisabeth Eriksen Marie-Theres Federhofer, Ingebjørg Hage, Johan Schimanski, Silje Solheim

Detaljer

Språklæring og flerspråklighet

Språklæring og flerspråklighet Språklæring og flerspråklighet Anne Dahl Institutt for språk og litteratur/flere språk til flere NTNU Språkdagskonferansen 26.09.2017 Språklæring og flerspråklighet To grunner for engelsk- og fremmedspråkslærere

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Norsyg en syntaksbasert dyp parser for norsk

Norsyg en syntaksbasert dyp parser for norsk en syntaksbasert dyp parser for norsk Petter Haugereid petterha@hf.ntnu.no Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier NTNU Språkteknologi ved NTNU, seminar VI, 30. november 2006 Oversikt 1 2 Oversikt

Detaljer

INF1820: Oppsummering

INF1820: Oppsummering Arne Skjærholt 8. mai Arne Skjærholt 8. mai Kurset gir en innføring i lingvistisk teori og relaterer denne til språkteknologiske problemområder, metoder og applikasjoner. Fokus er på å koble teori til

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Utlysingstekst phd-stillingar DET HUMANISTISKE FAKULTET. Notat:

UNIVERSITETET I OSLO. Utlysingstekst phd-stillingar DET HUMANISTISKE FAKULTET. Notat: UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium Sak nr:8/7-2007 Fra: Forskingsleiar Møtedato: 03122007 Sakstype: Vedtakssak Notat: 29112007

Detaljer

Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012

Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012 Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier (ISK) Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012 FONETIKK... 2 FON1101 Innføring i fonetikk... 2 LINGVISTIKK... 2 LING1105 Innføring i språkvitenskap...

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V gang, Jan Tore Lønning

INF2820 Datalingvistikk V gang, Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk V2014 13. gang, 10.4.2014 Jan Tore Lønning I dag Introduksjon til semantikk Formell semantikk grunnideene Logikk i NLTK 2 Semantikk Semantikk= studiet av mening Lingvistisk semantikk

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier UiB-Utdanningsavdelingen (RAL) FS (2.1.21 Kl. 9:54) Side 1 av 5 FS38.1 : Registreringsstatistikk - stedfordelt Sted: 184.11.21. Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier Termin: 21-VÅR

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte IS Født Stilling 1944 Førsteamanuensis Ansatte med dobbel tilhørighet IS/CASTL 1965 Professor* 1968 Professor*

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Første forelesning Lilja Øvrelid 16 januar, 2014 HVOR OG NÅR Tidspunkt: Forelesning: Torsdag 12:15-14, Seminarrom C Grupper: Mandag/tirsdag 14:15-16

Detaljer

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk edlegg til UUI-sak /11: Endring i studieløp - Lingvistikk/Datalingvistikk edlegg 3: Brev til IF med aktuelle emneplaner Institutt for fremmedspråk Programstyret for bachelorprogrammet i språk og informasjon

Detaljer

INESS Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics

INESS Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics INESS Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics Victoria Rosén Universitetet i Bergen og Uni Research Språkbankens sommerseminar, 6. juni 2011 Victoria Rosén (UiB/UniResearch) INESS Oslo,

Detaljer

Men trollet sprakk idet sola rant! En studie av idet-konstruksjoner i moderne norsk

Men trollet sprakk idet sola rant! En studie av idet-konstruksjoner i moderne norsk Men trollet sprakk idet sola rant! En studie av idet-konstruksjoner i moderne norsk Astrid Nilsen-Nygaard Hovedfagsoppgave i nordisk språk og litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Detaljer

INF5820 Language technological applications. H2008 Jan Tore Lønning/Stephan Oepen

INF5820 Language technological applications. H2008 Jan Tore Lønning/Stephan Oepen INF5820 Language technological applications H2008 Jan Tore Lønning/Stephan Oepen jtl@ifi.uio.no/oe@ifi.uio.no Today Examples of applications Approaches, methods Course content Practicalities Beginning

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V gang, Jan Tore Lønning

INF2820 Datalingvistikk V gang, Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk V2016 13. gang, 20.4.2016 Jan Tore Lønning I dag Introduksjon til semantikk Formell semantikk grunnideene Logikk i NLTK 2 Semantikk Semantikk= studiet av mening Lingvistisk semantikk

Detaljer

DASP HØS ORD S S S Språk og data DASP HØS ORD S S S Statistisk metode

DASP HØS ORD S S S Språk og data DASP HØS ORD S S S Statistisk metode UiB-Utdanningsavdelingen (SIST) FS (0.09.200 Kl. 0:54) Side av 5 : Oppmeldingstall for sted Sted: 84..2.0 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier Termin: 200 - HØST ALLV02 0 200 HØS

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

CLARINO. Koenraad De Smedt. 6 juni MMXI. Universitetet i Bergen ...

CLARINO. Koenraad De Smedt. 6 juni MMXI. Universitetet i Bergen ... CLARINO Koenraad De Smedt Universitetet i Bergen 6 juni MMXI CLARIN / CLARINO Common Language Resources and Technology Infrastructure / Norway Hvorfor CLARIN? Det finnes mange språkressurser, men de er

Detaljer

Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster

Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster Av Øivin Andersen 1 Innledning Dette arbeidet er ment som en videreføring av det arbeidet som ble presentert i Vasa i oktober 1997 (Andersen 1998a).

Detaljer

NORSK SPRÄKFORSKNING 1 1970- OG 80-ÄRA

NORSK SPRÄKFORSKNING 1 1970- OG 80-ÄRA FOLIA SCANDINAVICA VOL. 3 POZNAN 1996 NORSK SPRÄKFORSKNING 1 1970- OG 80-ÄRA K j e l l Iv a r V a n n e b o Ä gi et komplett og rettferdig bilde av norsk spräkforskning i 1970- og 80- ära i l0pet av en

Detaljer

Hvilken rolle spiller inputfrekvens i tilegnelse av ordstilling i underordnede setninger hos norske barn?

Hvilken rolle spiller inputfrekvens i tilegnelse av ordstilling i underordnede setninger hos norske barn? Hvilken rolle spiller inputfrekvens i tilegnelse av ordstilling i underordnede setninger hos norske barn? Marit Westergaard og Kristine Bentzen Universitetet i Tromsø, CASTL marit.westergaard@hum.uit.no,

Detaljer

INF5820 Language technological applications

INF5820 Language technological applications INF5820 Language technological applications H2008 Jan Tore Lønning/Stephan Oepen jtl@ifi.uio.no/oe@ifi.uio.no NLP applications 1. Translation 2. Dialogue 3. Voice control 4. Information processing 5. Speech

Detaljer

Graden av verbflytting i underordnede setninger i tre norske dialekter

Graden av verbflytting i underordnede setninger i tre norske dialekter Graden av verbflytting i underordnede setninger i tre norske dialekter Kristine Bentzen CASTL, Universitetet i Tromsø 1 Introduksjon Alle de skandinaviske språkene er V2-språk, men bare islandsk (og noen

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Første forelesning Lilja Øvrelid 16 januar, 2012 Tidspunkt: Mandag 12:15-14, lille aud Onsdag 10:15-12, 12:15-14, Chill Arbeidsmengde: 37,5 /

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

Det historisk-filosofiske fakultet

Det historisk-filosofiske fakultet 289 Det historisk-filosofiske fakultet ARK8870 ARK GLOB PERSP Arkeologiens globale perspektiv Faglærer: Professor Karl Sognnes Koordinator: Førsteamanuensis Hans Otto Frøland Faglig innhold: Emnet har

Detaljer

INF5820 Language technological applications. H2008 Jan Tore Lønning/Stephan Oepen

INF5820 Language technological applications. H2008 Jan Tore Lønning/Stephan Oepen INF5820 Language technological applications H2008 Jan Tore Lønning/Stephan Oepen jtl@ifi.uio.no/oe@ifi.uio.no LOGON-systemet INF 5820 H2008 Forelesning 17 3. Nov 2008 Høstens 2. forelesning 1. Hva er maskinoversettelse

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Møtet i styret for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet

Møtet i styret for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet Møte: Møtedato: 29. oktober 2008 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Arkivref.: MØTEREFERAT Møtet i styret for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet Marie-Theres Federhofer / Elisabeth Eriksen

Detaljer

Studieplan for PhD-programmet i Språkvitenskap ved Det historisk-filosofiske fakultet

Studieplan for PhD-programmet i Språkvitenskap ved Det historisk-filosofiske fakultet 31 Studieplan for PhD-programmet i Språkvitenskap ved Det historisk-filosofiske fakultet Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet 17.12.2003 med justeringer vedtatt i sak HFd 110/2004.

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

INF5820. Language technological applications. H2010 Jan Tore Lønning

INF5820. Language technological applications. H2010 Jan Tore Lønning INF5820 Language technological applications H2010 Jan Tore Lønning jtl@ifi.uio.no MRS implementation MT transfer by MRS INF 5820 H2010 Lecture 12 Feature structure repr. LOGON-prosjektet Maskinoversettelse

Detaljer

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Turid Helland Professor em Universitetet i Bergen Turid Helland: Tidlig og riktig innsats 1 Turid Helland: Tidlig og riktig innsats Tidlig

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Kommende Trender Innenfor Test

Kommende Trender Innenfor Test Kommende Trender Innenfor Test Jennifer Blechar, Sopra Steria April 2015 Trondheim Test Conference Jennifer Blechar Studerte matematikk i USA, mastergrad fra London School of Economics, doktorgrad fra

Detaljer

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Afasi og demens Inger Moen Februar, 2009 Hovedtrekk ved afasi Redusert evne til å forstå og til å produsere språk, i en eller flere modaliteter Resultat av fokal hjerneskade i den dominante hemisfære Språkevnen

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Andre forelesning Lilja Øvrelid 23 januar, 2017 1 Språkteknologi Språkteknologi Kjært barn: Språkteknologi ( Language Technology ) Datalingvistikk

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Første forelesning Lilja Øvrelid 16 januar, 2017 1 Praktisk Hvor og når Tidspunkt Forelesning: Mandag 12:15-14, Seminarrom Caml Grupper: Onsdager

Detaljer

LÅN + ARV. Om stratifisering av ordforrådet

LÅN + ARV. Om stratifisering av ordforrådet LÅN + ARV Om stratifisering av ordforrådet Etymologi (fra gresk ἔτυμον, étymon, «virkelig, sann» og - λογία, -logía, «lære») er ordhistorie, altså studiet av hvordan ord har kommet inn i språket eller

Detaljer

)RUVNQLQJVPHWRGLNNLQQHQ.XQVWLJLQWHOOLJHQV

)RUVNQLQJVPHWRGLNNLQQHQ.XQVWLJLQWHOOLJHQV .XQVWLJLQWHOOLJHQV01),7 )RUHOHVQLQJ Emner: )RUVNQLQJVPHWRGLNNLQQHQ.XQVWLJLQWHOOLJHQV - Revidert definisjon - AI som empirisk vitenskap - Kognitiv vitenskap som metodisk tilnærming - Epistemologiske problemer

Detaljer

Tidsskriftets økonomi

Tidsskriftets økonomi Universitetet i Tromsø Oppgave i dokumentasjonsvitenskap DOK-3024: Prosjektseminar for studieretning i dokumentinstitusjon våren 2004 Tidsskriftets økonomi hvem angår det? Kandidat 28159 Tromsø mai 2004

Detaljer

258 Studiehåndboka for humanistiske fag

258 Studiehåndboka for humanistiske fag 258 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 FONETIKK BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretningen i fonetikk Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Første forelesning Lilja Øvrelid 17 januar, 2011 Tidspunkt: Mandag 12:15-14, lille aud Onsdag 10:15-12, 12:15-14, Modula OJD Tidspunkt: Mandag

Detaljer

Møte mellom polsk og norsk i Norge

Møte mellom polsk og norsk i Norge NOA norsk som andrespråk Årgang 30 2/2014 5 10 Møte mellom polsk og norsk i Norge Av Anne Golden og Kari Tenfjord Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen Dette nummeret av NOA er viet forholdet

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Første forelesning Lilja Øvrelid 16 januar, 2017 1 Praktisk Hvor og når Tidspunkt Forelesning: Mandag 12:15-14, Seminarrom Caml Grupper: Onsdager

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET

STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET 15 STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2. Målsetting for

Detaljer

Styret diskuterte på sitt møte 30. oktober stillingsplanen, særlig innspillene fra instituttets fagmiljøer.

Styret diskuterte på sitt møte 30. oktober stillingsplanen, særlig innspillene fra instituttets fagmiljøer. EPOST TIL FAGMILJØET I ALLMENN LITTERATURVITENSKAP: Styret ser med særlig interesse på fagmiljøets innspill om feltet "verdenslitteratur" og ber om at allmenn litteraturvitenskap sammen med fagmiljøet

Detaljer

INF1820 2013-04-12 INF1820. Arne Skjærholt INF1820. Dagens språk: Russisk. dyes yataya l yektsiya. Arne Skjærholt. десятая лекция

INF1820 2013-04-12 INF1820. Arne Skjærholt INF1820. Dagens språk: Russisk. dyes yataya l yektsiya. Arne Skjærholt. десятая лекция Arne Skjærholt десятая лекция Dagens språk: Russisk. dyes yataya l yektsiya Arne Skjærholt десятая лекция N,Σ,R,S Nå er vi tilbake i de formelle, regelbaserte modellene igjen, og en kontekstfri grammatikk

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

CLARINO. Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway. Koenraad De Smedt OSLO DIE XVI FEBRUARII A D MMXII. Universitas Bergensis ...

CLARINO. Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway. Koenraad De Smedt OSLO DIE XVI FEBRUARII A D MMXII. Universitas Bergensis ... CLARINO Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway Koenraad De Smedt Universitas Bergensis OSLO DIE XVI FEBRUARII A D MMXII Hvorfor er språkdata viktig? Nesten all menneskelig kommunikasjon

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

MONS 10, Kristiansand, 20-22. november 2003. VERBFLYTTING I UNDERORDNEDE SETNINGER PÅ NORDNORSK Kristine Bentzen CASTL

MONS 10, Kristiansand, 20-22. november 2003. VERBFLYTTING I UNDERORDNEDE SETNINGER PÅ NORDNORSK Kristine Bentzen CASTL MONS 10, Kristiansand, 20-22. november 2003 VERBFLYTTING I UNDERORDNEDE SETNINGER PÅ NORDNORSK CASTL 1. INNLEDNING: VERBFLYTTING I SKANDINAVISK 1.1 V2 i de skandinaviske språkene De skandinaviske språkene

Detaljer

Partner. Managing Director. Investeringer. Managing Director. Private equity. Managing Director / CEO CEO. Tekniske konsulentoppdrag

Partner. Managing Director. Investeringer. Managing Director. Private equity. Managing Director / CEO CEO. Tekniske konsulentoppdrag Partner Generell rådgivning om prosjektering, bygging og finansielle prosjekter Investeringer Private equity / CEO Sjefsbyingeniør / administrerende direktør for offentlig eiendom, offentlige arbeider

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Andre forelesning Lilja Øvrelid 23 januar, 2017 1 Språkteknologi Språkteknologi Kjært barn: Språkteknologi ( Language Technology ) Datalingvistikk

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

Nye publiseringstall. Susanne Mikki, UB

Nye publiseringstall. Susanne Mikki, UB Nye publiseringstall Susanne Mikki, UB Innhold Publikasjoner, poeng, og andeler Produktivitet (poeng per fagårsverk) Internasjonalt samforfatterskap Åpen publisering 6/7/2017 SIDE 2 Geofysisk institutt,

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Andre forelesning Lilja Øvrelid 23 januar, 2012 ...the scientific study of language from a computational perspective. Computational linguists

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

Språkdidaktikk for norsklærere

Språkdidaktikk for norsklærere Mette Elisabeth Nergård og Ingebjørg Tonne (red.) Språkdidaktikk for norsklærere Mangfold av språk og tekster i undervisningen UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Innledning 10 Mette E. Nergård og Ingebjørg Tonne

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

ALLV VÅR ORD MAO MAO O Allmenn litteraturvitenskap master 18. DASP VÅR ORD S S S Språk og data

ALLV VÅR ORD MAO MAO O Allmenn litteraturvitenskap master 18. DASP VÅR ORD S S S Språk og data UiB-Utdanningsavdelingen (RAL) FS (3.0.00 Kl. 4:36) Side av 6 : Oppmeldingstall for sted ALLV0 0 00 VÅR ORD OM OM Allmenn litteraturvitenskap - Analy 57 ALLV0 0 00 VÅR ORD S S Eldre litteratur og poetikk

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Samspillet mellom leksikon og syntaks

Samspillet mellom leksikon og syntaks Samspillet mellom leksikon og syntaks Victoria Rosén Universitetet i Bergen og Uni Research 12. konferanse om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Bakgrunn som syntaktiker Introduksjon Arbeidet

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Andre forelesning Lilja Øvrelid 23 januar, 2012 ...the scientific study of language from a computational perspective. Computational linguists

Detaljer

Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng)

Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng) Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng) Interpreting and Translation Studies through History (15 ECTS) Bachelornivå Programkode: TLKFD Emnekode: TLKFD6000 Deltid, nettbasert Emneplan

Detaljer

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi

INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi INF1820: Introduksjon til språk-og kommunikasjonsteknologi Andre forelesning Lilja Øvrelid 23 januar, 2014 SPRÅKTEKNOLOGI...the scientific study of language from a computational perspective. Computational

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018:

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018: Institutt for språk og kultur Arkivref.:2017/1678 BPA001 Dato: 18.06.2017 MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur Møteleder/referent: Eystein Dahl/Beathe Paulsen Møtedato:

Detaljer