FORSKNING OG VEILEDNING. ved. Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKNING OG VEILEDNING. ved. Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap"

Transkript

1 FORSKNING OG VEILEDNING ved Seksjon for lingvistiske fag Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap UNIVERSITETET I BERGEN August, 1996 Red: A. Hestvik Hensikten med denne presentasjonsbrosjyren er tofoldig: På den ene siden skal den presentere og gi en profil av den forskning (inklusive doktorgradsstudenters) og forskningsbaserte undervisning som drives av ansatte ved seksjonen; på den annen siden skal den tjene som en hjelp og inspirasjon til mellomfags- og hovedfagsstudenter i valg av veileder og forskningsområde for oppgaveskriving. Det er oppført hva de vitenskapelige ansatte helst veileder i. Dette reflekterer deres forskningsinteresser. Dette utelukker ikke at mange av de ansatte kan fungere som veiledere på områder hvor de selv ikke er spesialister. Studentene bes ta kontakt direkte med den person de er interessert i veiledning fra, eller henvende seg til hovedfagskoordinator Øivin Andersen. 1

2 Fast ansatte Øivin Andersen, f Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap fra 1992 Utdannet ved universitetet i Bergen Studier av polynesiske språk (særlig maori) ved University of Auckland, New Zealand Dr. art. (Univ. i Bergen) 1991 Verv Koordinator for mellom- og hovedfag ved Seksjon for lingvistiske fag Andersens faglige aktiviteter ligger primært innenfor området anvendt lingvistikk, særlig leksikografi og fagspråk (inkludert pragmatikk, tekstlingvistikk og vitenskapsteoretiske spørsmål innen fagspråksforskningen). Fagspråk er det området som er det mest aktuelle forskningsområdet i dag. Prosjekter Nordsjøen som språklig-kulturelt laboratorium, finansiert av Norges forskningsråd (NFR), over programmet Kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT). Norsk-norsk ordbok, spesielt beregnet på utlendingers behov (sammen med Skånland). Oversettelse Tekstlingvistikk Teori, empiri og korpus innen fagspråksforskningen; en tekstlingvistisk innfallsvinkel. Kommer ut i Vasa i Fagspråk som forskningsdisiplin. I: Hermes, Tidsskrift for Sprogforskning nr , s79-99 og nr Translation Problems in some LSP-sectors of the lexicon of a Norwegian-Vietnamese dictionary for Vietnamese refugees in Norway. Kommer ut i Proceedings from the 10th European Conference on LSP i

3 Hanna-Kirsti Koch Christensen, f Professor i allmenn lingvistikk fra Utdannet hovedsakelig ved Universitetet i Oslo. Tyskstudier ved Universität Wien; japanskstudier i Kobe, Japan. Mag.art. i allmenn språkvitenskap (UiO) Verv Prorektor, UiB. Leder av det sentrale forskningsutvalget, UiB. Leder av forskningsutvalget, Det norske universitetsråd. Medlem av hovedstyret, Norges forskningsråd. Kirsti Koch Christensens forskningsvirksomhet er konsentrert om teoretisk syntaks, med data hovedsakelig hentet hentet fra skandinaviske språk og japansk. Hun har særlig arbeidet med verbalsyntaks, upersonlige konstruksjoner og negasjon. Syntaks (særlig chomskyansk), gjerne av sammenlignende/kontrastiv art Morfologi, særlig samspillet morfologi-syntaks 'AGR, adjunction, and the structure of Scandinavian existential sentences'. Lingua 84. (1991) 'Skandinaviske presenteringssetninger i GB-teoretisk perspektiv'. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 9.1. (1991) 'Complex passives reanalyzed'. Working Papers in Scandinavian Syntax 9. (1991) 'Partisippkongruens, A'-argumenter og hv-flytting'. I Jahr, E.H. & O. Lorentz (red.) Syntaks/Syntax. Novus forlag, Oslo. (1989) Sammen med Knut Tarald Taraldsen: 'Expletive chain formation and past participle agreement'. I Benincà, P. (ed.) Dialect Variation on the Theory of Grammar. Foris Publications, Dordrecht. (1988) 'Complex Passives, reanalysis, and word formation'. Nordic Journal of Linguistics (1986) Sammen med Lars Hellan: I Hellan, L. & K.K. Christensen (eds.) Topics in Scandinavian Syntax. Reidel, Dordrecht (1986) 'Universell grammatikk og Kasusteori. Noen sentrale trekk ved nyere chomskyansk syntaks'. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 4/1-2. (1986) 'Norwegian ingen: a case of post-syntactic lexicalization'. I Dahl, Ö. & A. Holmberg (eds.) Scandinavian Syntax. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet (1986) 3

4 Helge J. Jakhelln Dyvik, f Professor i almen språkvitenskap siden Utdannet hovedsakelig ved Universitetet i Bergen. Studier i gammel- og middelengelsk ved University of Durham, England. Dr. philos. (Univ. i Bergen) Verv President i Nordic Association of Linguists. Forskerutdannelseskoordinator for språkvitenskap og filologi ved Det historisk-filosofiske fakultet. Nestleder i fagrådet for Humanistisk Datasenter, Universitetet i Bergen. Fra 70-tallet og frem til idag har Dyvik forsket i følgende emner: Gammelnordisk og gammelengelsk fonologi (omlyds- og brytningsfenomener), gammelnorsk syntaks (blant annet passiv og utviklingen av artikler), syntaktisk teori, grunnlagsproblemer i lingvistikken (lingvistikkens vitenskapsteori), runologi (tolkning av runeinnskrifter), vietnamesisk syntaks (om klassifikatorer og om topic-kategorien), datalingvistikk (automatisk syntaktisk analyse, automatisk setningsgenerering, maskinoversettelse), semantisk teori (særlig forholdet mellom semantikk og oversettelse). Datalingvistikk og semantikk er de mest aktuelle forskningsemnene idag. Prosjekter Oversettelse og flerspråklig semantikk, støttet av Senter for Høyere Studier, Oslo. NIFST: Norsk infrastruktur for språkteknologi. LS-Gram. EU-støttet prosjekt for utvikling av datalingvistiske grammatikker. RUNTYP. Prosjekt med sikte på å utvikle en grafisk basert runetypologi. (Medlem av styringsgruppen.) Semantikk (formell semantikk, situasjonssemantikk) Syntaks (særlig leksikalsk-funksjonell grammatikk og annen unifikasjonsbasert syntaks) Datalingvistikk (parsing, generering, maskinoversettelse, unifikasjonsgrammatikk) Lingvistikkens vitenskapsteori (kritisk evaluering av forutsetningene bak ulike forskningstradisjoner) Runologi Språkhistorie, særlig germansk (gammelnordisk, gammelengelsk) Språk, språklig kompetanse og lingvistikkens objekt. I: Cathrine Fabricius-Hansen og Arnfinn Muruvik Vonen (red.): Språklig kompetanse hva er det, og hvordan kan det beskrives? Oslo-studier i språkvitenskap 11. (1995) Oslo: Novus Forlag, s Exploiting Structural Similarities in Machine Translation. Computers and the Humanities 28: (1995). Classifiers and Individuation, in Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, Linguistic Institute, University of Iceland, Reykjavík, s (1991). Addenda runica latina. Recently Found Runic Inscriptions in Latin from Bryggen. The Bryggen Papers. Supplementary Series No 2 s. 1-9 (1988). 4

5 Marianne Haslev Skånland, f Professor Studier i New Zealand og Oslo. Mag.art. Oslo Europeisk strukturalisme, leksikologi, oversettelse, fonologi, polynesisk. Prosjekter Norsk-norsk ordbok, spesielt beregnet på utlendingers behov. Leksikografi, distinktivitets- og redundanssystemer, historisk lingvistikk, skriftsystemer, polynesisk. 5

6 Kolbjørn Slethei, f Amanuensis i anvendt fonetikk fra Mag.art. Universitetet i Bergen, Sletheis forsningsinteresser ligger innen eksperimentell/auditiv fonetikk. Veileder innen eksperimentell og auditiv fonetikk, og grunnleggende kvantitativ metodikk for språkforskere. Slethei har for tiden spesielt ansvar for undervisning i statistiske metoder for språkforskere ved Det Historisk-Filosofiske Fakultet. 6

7 Koenraad J.M.J. de Smedt, f Professor i datalingvistikk ved UiB siden Bistilling som forsker ved Humanistisk Datasenter. Studier i lingvistikk ved Universitetet i Antwerpen. Doktorgrad ved Universitetet i Nijmegen Forsker og amanuensis i Nijmegen og Leiden Verv Visestyrer, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap Forskerutdanningsansvarlig, Seksjon for lingvistiske fag. IT-kontaktperson for forskning og undervisning, Seksjon for lingvistiske fag. De Smedts arbeidsområde er datalingvistikk, dvs. bruk av datamaskiner i lingvistisk forskning. Hans interesser omfatter både teoretisk og anvendt forskning. Hans teoretisk forskning er orientert mot datamaskinelle modeller av menneskelig språkproduksjon; hovedspørsmålet er hvordan vi lager setninger. Han bruker også datamaskin for å bygge opp språkressurser, dvs. ordlister og tekstkorpora. I området avendt datalingvistikk undersøker De Smedt bl.a. bruk av datamaskiner for intelligent tekstbehandling. Prosjekter Datalingvistikk er et relativt nytt emne i både forskning og undervisning. Følgende prosjekter er under forberedelse: PAROLE: språkressurser for europeiske språk Norsk referansekorpus NIFST: Norsk infrastruktur for språkteknologi SOCRATES-nettverk Advanced Computing in the Humanities SCARRIE: støtte for tekstbehandling, bl.a. stavelseskontroll Komputasjonell modellering av språkbruk. Korpus, datamaskinelle leksika. Matematisk lingvistikk. Språkteknologiske applikasjoner. De Smedt, K. (1984). Using object-oriented knowledge-representation techniques in morphology and syntax programming. In T. O Shea (Ed.), ECAI-84: Proceedings of the Sixth European Conference on Artificial Intelligence (pp ). Amsterdam: Elsevier. Kempen, G., Anbeek, G., Desain, P., Konst, L., & De Smedt, K. (1987). Author environments: Fifth generation text processors. In Directorate General XIII of the Commission of the European Communities (Ed.), ESPRIT 86: Results and achievements (pp ). Amsterdam: North-Holland. De Smedt, K. (1990). ncremental sentence generation: a computer model of grammatical encoding (Technical Report No ). Nijmegen: University of Nijmegen, Nijmegen Institute for Cognition and Information. De Smedt, K. (1994). Parallelism in incremental sentence generation. In G. Adriaens & U. Hahn (Eds.), Parallel natural language processing (pp ). Norwood, NJ: Ablex. Dijkstra, A. & De Smedt, K. (Eds.) (1996). Computational psycholinguistics: AI and connectionist models of human language processing. London: Taylor & Francis. 7

8 Midlertidig ansatte Arild Hestvik, f Førsteamanuensis i lingvistikk Faglig/administrativt ansvarlig for forprøven. Cand.mag. 1984, Universitetet i Trondheim Ph.D. 1990, Brandeis University Verv Seksjonsleder, Seksjon for lingvistiske fag. Hestviks forskningsinteresser ligger innenfor syntaks og semantikk, og kognisjonsvitenskap i tilknytning til språk. Han har forsket på passivkonstruksjoner og systemet av refleksiver og pronomener i norsk, og på VP-ellipse og anaforisystemet i engelsk. Han har også arbeidet med det generelle spørsmålet om hvordan ulike sider ved semantikk og syntaks skal fordeles på forskjellige representasjonsnivåer (som f.eks. DRT), eller om det er nødvendig med et syntaktisk Logisk Form-nivå. Hestvik er også involvert i forskning på barnespråkstilegnelse med eksperimentelle metoder, samt eksperimentell psykolingvistisk forskning på setningsprosessering. Prosjekter En studie av norske barns kunnskap om bindingsteori. I samarbeid med dr. W. Philip, OTS, Universitetet i Utrecht. Støttet av Samarbeidsavtalen mellom Universitete i Bergen og Universitetet i Utrecht, og HF-Fakultetet. On-Line Interpretation of Anaphora in Ellipsis. I samarbeid med prof. L. Shapiro, San Diego State University. Støttet av HF-Fakultetets midler til forskningsformål. Veileder helst innenfor disse feltene: Syntaks (f.eks. teori om frasestruktur, relasjonen mellom argumentstuktur/leksikalskkonseptuell struktur og syntaktisk realisering, syntaktisk flytting) Grensesnittet mellom syntaks og semantikk (f.eks. bindingsteori, anaforiske relasjoner, ellipse, formell diskursrepresentasjonsteori, syntaktisk Logisk Form) Teoretiske spørsmål og eksperimentelle metoder innen barns språktilegnelse Vitenskapsteoretiske spørsmål. Principle B, DRT, and Plural Pronouns (med Steve Berman). Utkommer i Atomism and Binding, Hans Bennis, Pierre Pica og Johan Rooryck (red.), Kluwer Publishers. On-line comprehension of VP-ellipsis: Syntactic Reconstruction and Semantic Influence (med Lewis Shapiro). Utkommer i Journal of Psycholinguistics Research. Reflexives and Ellipsis. Natural Language Semantics 3, 1995, Mentale grammatikker og barns språktilegnelse. I:Språklig kompetanse hva er det, og hvordan kan det beskrives? Fabricius-Hansen og Vonen (red.): Oslostudier i språkvitenskap 11, Oslo: Novus Forlag. LF Movement of Pronouns and Antisubject Orientation. Linguistic Inquiry 23, 1992, Subjectless Binding Domains. Natural Language and Linguistic Theory 9, 1991,

9 Lars G. Johnsen, f Amanuensis II, Dr. Art 1991, Universitetet i Trondheim. Syntaks, semantikk, fonologi. Frasestrukturteori. Nominalfrasens semantikk. Prosjekter Almenspråklig korpus for norsk, støttet av NFR, Parole II og UiB. Formell semantikk Formell syntaks. Korpusanalyse. A Note on Subcoordination, Trondheim Working Papers i lingvistikk, There-Sentences and Generalized Quantifiers, i Gärdenfors (red.), Generalized Quantifiers, Reidel, 1987, pp Phrase Structure and Government, Lingua 84, 1991, pp

10 Victoria Rosén, f Førsteamanuensis i lingvistikk. Vikar Dyvik/Christensen University of California, Santa Barbara (Bachelor of Arts) Universitetet i Bergen (cand.philol.) Leksikalsk-funksjonell grammatikk, vietnamesisk syntaks, topic- og fokus-konstruksjoner, referent-aksessabilitet, diskursrepresentasjonsteori, tomme pronomener. Syntaks (særlig leksikalsk-funksjonell grammatikk) Vietnamesisk 'Empty Pronouns and Topic Prominence in Old Norse and Vietnamese', i: Halldór Ármann Sigur sson, red., Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, Linguistic Institute, University of Iceland, Reykjavík, 'Empty Pronouns in Chinese: A Threat to the Hard Core of GB Theory', i: Nils Gilje og Oddvar Storebø, red., Vitenskapsteori og lingvistikk, Ariadne forlag, Bergen, 'Tomme pronomen og diskurskontekst', i: Thorstein Fretheim, Lars S. Evensen og Eva Sivertsen, red., Tekst i kontekst, Novus forlag, Oslo, 'The Interpretation of Empty Pronouns in Vietnamese', blir publisert i Reference and Accessibility, John Benjamins, en samling av artikler basert på innleggene på panelet "Context and Referent Accessibility", 4th International Pragmatics Conference, Kobe, Japan, juli,

11 Dr.art.-stipendiater/timelærere Dagmar Bendt. Universitetsstipendiat siden 1. august Oversettelsesteori. (Ingen flere opplysninger tilgjengelige ved redaksjonsslutt.) Benedicte Mosby Irgens, f Universitetsstipendiat siden 1. desember 1994 (permisjon ) Cand. mag. (Univ. i Bergen) 1986 Master s Degree i japansk lingvistikk (Osaka Universitet) 1992 Irgens arbeider med doktorgradsprosjektet Subjektivitet og synsvinkel i japansk og norsk. Japansk er et språk der informasjon om den talende, tilhøreren og de omtalte kodes på en annen måte enn i norsk. En kan si at japansk inneholder mindre pragmatisk vaghet enn norsk, og kan således være et godt utgangspunkt for sammenligning. I prosjektet vil begrepene subjektivitet og synsvinkel først drøftes og forsøkes definert, og deretter vil enkelte relevante konstruksjoner og fenomener i de to språk bli gjort rede for og kontrastert. Publikasjoner Nihongo to noruweego ni okeru ukemi no taishoo kenkyuu (A Contrastive Analysis of Passive in Japanese and Norwegian), Master s Thesis, Osaka University, Japan, Nihongo no te-aru-koobun-judoogata to noruweego no hi-ninshoo-ukemi-koobun no taishoo (A contrastive analysis of the Japanese passive te-aru construction and the Norwegian impersonal passive construction), Nihon gakuhoo, Osaka University, Japan, Speaking Japanese in the classroom - Limitations and Possibilities, in: Sørensen, Mette Holm & Stebbing, Michael (ed.): Proceedings of Nordic Symposium on Teaching Japanese - Methods and Improvements, Tokai University European Center, Denmark,

12 Arild Noven, f Timelærer fonetikk Dr. art. student sidan 1990 Cand. mag. ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 1981, Cand. mag. ved Det historisk-filosofiske fakultet Mag. art. i fonetikk ved UiB 1986 Signalprosessering, datamaskinell taleteknologi, audiovisuelle arbeidsstasjonar for funksjonshemma, akustisk fonetikk, auditiv og perseptorisk fonetikk, konneksjonistmodellar (nevrale nettverk), modellering av kognitive prosessar, automatisk talegjenkjenning. Konneksjonistmodellar av auditiv persepsjon er det aktuelle forskningsemnet for dr.art. avhandlinga. Rettleier helst på desse områda: Fonetikk (artikulatorisk, akustisk, auditiv og perseptorisk) Datamaskinell taleprosessering Konneksjonistmodellar Atle Ro, f Dr.art. student fra Timelærer lingvistikk. Cand. philol. med hovedfag i lingvistikk 1988 Fra 80-tallet og frem til idag har Ro forsket i følgende emner: norsk syntaks, spansk syntaks, syntaktisk teori (GPSG, HPSG), andrespråkstilegnelse og feildiagnose. Doktorgradsprosjektet har arbeidstittelen: "A constraint-based model of interlanguage". Prosjektet består i å utvikle en eksplisitt formell universell modell av mellomspråk, der det leksikalistiske, constraint-baserte rammermerket HPSG er benyttet. To mekanismer er sentrale i beskrivelsen av mellomspråk: undespesifisering av målspråksgrammatikk, og transfer fra morsmålet, med hovedvekt på leksikalsk transfer. Modellen skal bl.a. kunne brukes i et datasystem for automatisk diagnostisering av feil i mellomspråksproduksjon, f.eks. utlendingers norsk. En del av prosjektet består i å skrive kontrastive grammatikkfragmenter for spansk (norsmål) og norsk (målspråk). Empty Subjects in Norwegian. A GPSG Analysis. I Victoria Rosén (red.): Papers from the Tenth Scandinavian Conference of Linguistics. Bergen, Interlanguage and Set Theory. I Robert Eklund (red.): Proceedings of '9: Nordiska Datalingvistikdagarna' 1993, s Stockholm. 4. Lexical Transfer and Interlanguage. I Proceedings of Coling-94, Kyoto. 12

13 Martha Thunes, f Stipendiat i allmenn språkvitenskap siden august 1995 Cand. philol. høstsemesteret 1993 med fagene engelsk, informasjonsvitenskap, datalingvistikk og allmenn lingvistikk Thunes arbeider med doktorgradsprosjektet Translation, Text Type and Computability. An Information-Based Study of Translator Competence. Studien er basert på parallelltekster for språkparet engelsk-norsk, og har som mål å undersøke kompleksiteten i oversettelse ved å granske ulike typer av informasjon som inngår i relasjonen mellom kilde- og målspråkstekst. Dette skal brukes for å vurdere mulighetene for automatisering av oversettelse. Publikasjoner Thunes, M. 1994a. Transfer and Interlingua in Machine Translation. A Comparison of Two Implementations. Universitetet i Bergen: Skriftserie fra Institutt for fonetikk og lingvistikk, nr. 44, serie B. 157 sider. Hovedfagsoppgave i lingvistikk høstsemesteret Thunes, M. 1994b. "Machine Translation Strategies: A Comparison of F-Structure Transfer and Semantically Based Interlingua." In Eklund, R. (ed.) NODALIDA '93. Proceedings of '9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June Pp Stockholm University, Dept. of Linguistics, Computational Linguistics. Thunes, M. 1994c. "Machine translation strategies, translational equivalence and LSP." In Brekke, M., Ø. Andersen, T. Dahl og J. Myking (eds.) Applications and Implications of Current LSP Research: Proceedings of the 9th European Symposium on LSP. Pp Bergen: Fagbokforlaget. Øystein Alexander Vangsnes, f Universitetsstipendiat siden 1. august Cand. philol. (Univ. i Bergen) 1994 Vangsnes forskningsinteresser omfatter syntaks og semantikk, særlig forholdet mellom syntaktisk struktur og (nominell) referanse. Hovedfagsavhandlingen hans (se publikasjonsliste) tar for seg syntaktiske og semantiske forhold ved den såkalte bestemthetsrestriksjonen i presenteringssetninger, og bygger på studier av norsk og finsk. Med dr.art.-prosjektetet Nominalfrasearkitektur søker Vangsnes å komme fram til en integrert teori om nominalfrasers syntaks og semantikk, hvor semantiske egenskaper korreleres med nominalfraseintern syntaktisk struktur. Vangsnes er ellers interessert i skandinavisk syntaks (inklusive islandsk), finsk syntaks, språkhistorie og dialektologi. The syntactic source and semantic reflexes of the Definiteness Effect. Hovedfagsavhandling publisert i Skriftserie fra Institutt for fonetikk og lingvistikk 48. (1994) Universitetet i Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk. Referentiality and argument positions in Icelandic. IWorking Papers in Scandinavian Syntax 55, (1995). A configurational approach to noun phrase interpretation. Kommer i J. Costa, R. Goedemans og R. van de Vijver (red.) Proceedings from ConSOLE 4. Om-spørsmål i rogalandsk. Kommer i Nordica Bergensia. Universitetet i Bergen: Nordisk institutt. 13

14 Ragnhild Willumsen, f Uteksaminert dr. art Cand.philol 1986 (Universitetet i Trondheim) Studier i metode/språkavvik hos barn ved University of Reading, England 1987 Dr.art (Universitetet i Bergen) 1996 Barns språktilegnelse med særlig vekt på syntaktisk og pragmatisk utvikling. Språkutvikling hos barn med risiko for språkforsinkelse og/eller språklige avvik. Parentese (voksnes språk til barn). Metode og statistikk i språkforskning. The Language of Very Low Birthweight 5-Year-Olds: A Conversational Analysis. Dr.art. avhandling, Universitetet i Bergen, Begrepsoperasjonalisering i studiet av barn-voksen dialoger: Noen problemer. Vitenskapsteoretisk innlegg til dr.art.-graden, Universietetet i Bergen, Spørsmål og svar i barn-voksen dialoger. Motskrift, Tidsskrift for språk og litteratur, Universitetet i Trondheim,

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Norsyg en syntaksbasert dyp parser for norsk

Norsyg en syntaksbasert dyp parser for norsk en syntaksbasert dyp parser for norsk Petter Haugereid petterha@hf.ntnu.no Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier NTNU Språkteknologi ved NTNU, seminar VI, 30. november 2006 Oversikt 1 2 Oversikt

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

NORSK SPRÄKFORSKNING 1 1970- OG 80-ÄRA

NORSK SPRÄKFORSKNING 1 1970- OG 80-ÄRA FOLIA SCANDINAVICA VOL. 3 POZNAN 1996 NORSK SPRÄKFORSKNING 1 1970- OG 80-ÄRA K j e l l Iv a r V a n n e b o Ä gi et komplett og rettferdig bilde av norsk spräkforskning i 1970- og 80- ära i l0pet av en

Detaljer

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier UiB-Utdanningsavdelingen (RAL) FS (2.1.21 Kl. 9:54) Side 1 av 5 FS38.1 : Registreringsstatistikk - stedfordelt Sted: 184.11.21. Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier Termin: 21-VÅR

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Men trollet sprakk idet sola rant! En studie av idet-konstruksjoner i moderne norsk

Men trollet sprakk idet sola rant! En studie av idet-konstruksjoner i moderne norsk Men trollet sprakk idet sola rant! En studie av idet-konstruksjoner i moderne norsk Astrid Nilsen-Nygaard Hovedfagsoppgave i nordisk språk og litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Detaljer

Graden av verbflytting i underordnede setninger i tre norske dialekter

Graden av verbflytting i underordnede setninger i tre norske dialekter Graden av verbflytting i underordnede setninger i tre norske dialekter Kristine Bentzen CASTL, Universitetet i Tromsø 1 Introduksjon Alle de skandinaviske språkene er V2-språk, men bare islandsk (og noen

Detaljer

Hvilken rolle spiller inputfrekvens i tilegnelse av ordstilling i underordnede setninger hos norske barn?

Hvilken rolle spiller inputfrekvens i tilegnelse av ordstilling i underordnede setninger hos norske barn? Hvilken rolle spiller inputfrekvens i tilegnelse av ordstilling i underordnede setninger hos norske barn? Marit Westergaard og Kristine Bentzen Universitetet i Tromsø, CASTL marit.westergaard@hum.uit.no,

Detaljer

Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster

Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster Av Øivin Andersen 1 Innledning Dette arbeidet er ment som en videreføring av det arbeidet som ble presentert i Vasa i oktober 1997 (Andersen 1998a).

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

INESS Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics

INESS Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics INESS Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics Victoria Rosén Universitetet i Bergen og Uni Research Språkbankens sommerseminar, 6. juni 2011 Victoria Rosén (UiB/UniResearch) INESS Oslo,

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Afasi og demens Inger Moen Februar, 2009 Hovedtrekk ved afasi Redusert evne til å forstå og til å produsere språk, i en eller flere modaliteter Resultat av fokal hjerneskade i den dominante hemisfære Språkevnen

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Møte mellom polsk og norsk i Norge

Møte mellom polsk og norsk i Norge NOA norsk som andrespråk Årgang 30 2/2014 5 10 Møte mellom polsk og norsk i Norge Av Anne Golden og Kari Tenfjord Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen Dette nummeret av NOA er viet forholdet

Detaljer

Tidsskriftets økonomi

Tidsskriftets økonomi Universitetet i Tromsø Oppgave i dokumentasjonsvitenskap DOK-3024: Prosjektseminar for studieretning i dokumentinstitusjon våren 2004 Tidsskriftets økonomi hvem angår det? Kandidat 28159 Tromsø mai 2004

Detaljer

Kommende Trender Innenfor Test

Kommende Trender Innenfor Test Kommende Trender Innenfor Test Jennifer Blechar, Sopra Steria April 2015 Trondheim Test Conference Jennifer Blechar Studerte matematikk i USA, mastergrad fra London School of Economics, doktorgrad fra

Detaljer

Mot en trebank for talespråk

Mot en trebank for talespråk Mot en trebank for talespråk Victoria Rosén Innledning Norsk Talespråkskorpus Oslodelen (NoTa-korpuset i det følgende) er en viktig ny ressurs for forskning om norsk talespråk. Det er mange trekk ved korpuset

Detaljer

Samspillet mellom leksikon og syntaks

Samspillet mellom leksikon og syntaks Samspillet mellom leksikon og syntaks Victoria Rosén Universitetet i Bergen og Uni Research 12. konferanse om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Bakgrunn som syntaktiker Introduksjon Arbeidet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

MONS 10, Kristiansand, 20-22. november 2003. VERBFLYTTING I UNDERORDNEDE SETNINGER PÅ NORDNORSK Kristine Bentzen CASTL

MONS 10, Kristiansand, 20-22. november 2003. VERBFLYTTING I UNDERORDNEDE SETNINGER PÅ NORDNORSK Kristine Bentzen CASTL MONS 10, Kristiansand, 20-22. november 2003 VERBFLYTTING I UNDERORDNEDE SETNINGER PÅ NORDNORSK CASTL 1. INNLEDNING: VERBFLYTTING I SKANDINAVISK 1.1 V2 i de skandinaviske språkene De skandinaviske språkene

Detaljer

INF1820 2013-04-12 INF1820. Arne Skjærholt INF1820. Dagens språk: Russisk. dyes yataya l yektsiya. Arne Skjærholt. десятая лекция

INF1820 2013-04-12 INF1820. Arne Skjærholt INF1820. Dagens språk: Russisk. dyes yataya l yektsiya. Arne Skjærholt. десятая лекция Arne Skjærholt десятая лекция Dagens språk: Russisk. dyes yataya l yektsiya Arne Skjærholt десятая лекция N,Σ,R,S Nå er vi tilbake i de formelle, regelbaserte modellene igjen, og en kontekstfri grammatikk

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

CLARINO. Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway. Koenraad De Smedt OSLO DIE XVI FEBRUARII A D MMXII. Universitas Bergensis ...

CLARINO. Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway. Koenraad De Smedt OSLO DIE XVI FEBRUARII A D MMXII. Universitas Bergensis ... CLARINO Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway Koenraad De Smedt Universitas Bergensis OSLO DIE XVI FEBRUARII A D MMXII Hvorfor er språkdata viktig? Nesten all menneskelig kommunikasjon

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Partner. Managing Director. Investeringer. Managing Director. Private equity. Managing Director / CEO CEO. Tekniske konsulentoppdrag

Partner. Managing Director. Investeringer. Managing Director. Private equity. Managing Director / CEO CEO. Tekniske konsulentoppdrag Partner Generell rådgivning om prosjektering, bygging og finansielle prosjekter Investeringer Private equity / CEO Sjefsbyingeniør / administrerende direktør for offentlig eiendom, offentlige arbeider

Detaljer

LÅN + ARV. Om stratifisering av ordforrådet

LÅN + ARV. Om stratifisering av ordforrådet LÅN + ARV Om stratifisering av ordforrådet Etymologi (fra gresk ἔτυμον, étymon, «virkelig, sann» og - λογία, -logía, «lære») er ordhistorie, altså studiet av hvordan ord har kommet inn i språket eller

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng)

Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng) Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng) Interpreting and Translation Studies through History (15 ECTS) Bachelornivå Programkode: TLKFD Emnekode: TLKFD6000 Deltid, nettbasert Emneplan

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Avdeling for teknologi - HiBu

Avdeling for teknologi - HiBu Bachelor: Maskin studieretning: produktutvikling Elektro studieretninger: kybernetikk, mekatronikk, audioteknologi Data studieretninger: embedded systems, simulering og spillutvikling Industribachelor

Detaljer

Parsing basert på LFG: Et MlT/Xerox-system applisert på norsk

Parsing basert på LFG: Et MlT/Xerox-system applisert på norsk Helge Dyvik Institutt for fonetikk og lingvistikk Universitetet i Bergen Sydnesplass 9 5000 Bergen Knut Hofland NA VFs EDB-senter fo r humanistisk forskning Postboks 53 5014 Bergen-Universitet Parsing

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

INF1820: Ordklasser 2014-02-13. INF1820: Ordklasser. Arne Skjærholt. 13. februar. INF1820: Ordklasser. Arne Skjærholt. 13. februar

INF1820: Ordklasser 2014-02-13. INF1820: Ordklasser. Arne Skjærholt. 13. februar. INF1820: Ordklasser. Arne Skjærholt. 13. februar Arne Skjærholt 13. februar Arne Skjærholt 13. februar Ordklasser Ordklasser Ordklassene er bindeleddet mellom ordet (det morfologiske nivået) og syntaksen (setningsstrukturen). Det kan bestemme hva slags

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

"Det er fort gjort og skrive feil." En presentasjon av en automatisk grammatikkontroll for bokmål

Det er fort gjort og skrive feil. En presentasjon av en automatisk grammatikkontroll for bokmål 1 av 5 02.06.2010 17:00 "Det er fort gjort og skrive feil." En presentasjon av en automatisk grammatikkontroll for bokmål Av Kristin Hagen og Pia Lane Det siste året har Tekstlaboratoriet ved Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Oppretting av årsstudier i allmenn språkvitenskap, fransk, nordsamisk som fremmedspråk, nordsamisk som morsmål, russisk, spansk og tysk våren 2011

Oppretting av årsstudier i allmenn språkvitenskap, fransk, nordsamisk som fremmedspråk, nordsamisk som morsmål, russisk, spansk og tysk våren 2011 Oppretting av årsstudier i allmenn språkvitenskap, fransk, nordsamisk som fremmedspråk, nordsamisk som morsmål, russisk, spansk og tysk våren 2011 1. Årsstudium i allmenn språkvitenskap s. 2 2. Årsstudium

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014 Foreløpig studieplan januar 13 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014 Kort om studieretningen i engelsk Engelsk er et verdensspråk som brukes i kulturell og vitenskapelig kommunikasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

ARA100 0 2015 HØSTORD S S S Innføringskurs i arabisk språk og kultur30 03.12.2015 2t

ARA100 0 2015 HØSTORD S S S Innføringskurs i arabisk språk og kultur30 03.12.2015 2t UiB-Studieadministrativ avdeling (SIST) FS (0.0.05 Kl. :48) Side av 5 : Oppmeldingstall for sted Sted: 84..0.* Institutt for fremmedspråk med alle grupper Termin: 05 - HØST ARA00 0 05 HØSTORD S S S Innføringskurs

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter AB Fuglestad 14. oktober 2015 Sentrale pedagogiske ideer Syn på læring: sosiokulturelt - lærer i samhandling med andre, i miljø

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Erfaringer med Lesson Study i GLU GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Bakgrunn Overordnet mål for Norsk Grunnskolelærerutdanning (1-7 og 5-10), kvalifisere

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 11.05.2007/BKR Godkjent uendret av Styret 18.06.07 P R O T O K O L L fra møte i Styret 11.05.2007, kl. 10.00 15.00 Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Agenda (A) Hva blir jeg etter endt ph.d.-utdanning? (B) Hva består utdanningen av? (C) Hva skal til for at jeg

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes Kort presentasjon til NFR WS.mars 005 NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet Stig F. Mjølsnes Utfordring and response Vårt samfunn krever i økende grad at IKT-systemer for seriøs virksomhet er

Detaljer

Lærerseminar. 13 august 2009. Dr. Espen Andersen Associate Professor Norwegian School of Management. Norwegian School of Management

Lærerseminar. 13 august 2009. Dr. Espen Andersen Associate Professor Norwegian School of Management. Norwegian School of Management Norwegian School of Management Forventninger, flyt, feedback Hvordan få dialog (og kontroll) i klasserommet Lærerseminar Bjerke videregående d skole 13 august 2009 www.espen.com self@espen.com Dr. Espen

Detaljer

IKT og programvareutvikling - forskning, teknologi og innovasjon

IKT og programvareutvikling - forskning, teknologi og innovasjon IKT og programvareutvikling - forskning, teknologi og innovasjon Lars Michael Kristensen Institutt for data- og realfag AIØ - Høgskolen i Bergen lmkr@hib.no home.hib.no/ansatte/lmkr/ Innovasjon i et regionalt

Detaljer

Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s.

Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s. Marit Westergaard: The Acquisition of Word Order: Micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins. 245 s. 1Innleiing Norsk språkforsking kan ikkje skryte av ei lang og omfattande

Detaljer

Hva er dysleksi? Disposisjon. Dysleksi og flerspråklighet. Grunnleggende kausal modell (Morton & Frith 1995) Symptomnivå

Hva er dysleksi? Disposisjon. Dysleksi og flerspråklighet. Grunnleggende kausal modell (Morton & Frith 1995) Symptomnivå Dysleksi og flerspråklighet Turid Helland Bergen logopediforskning (B.LOG) http://www.uib.no/en/rg/blog Disposisjon Hva er dysleksi? tilegnelse Fra tale til skrift Fra L1 til L, L3, L Eksempel: Engelsk

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken. Åshild Søfteland, Universitetet i Oslo, doktorgradsstipendiat i nordisk språkvitskap

Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken. Åshild Søfteland, Universitetet i Oslo, doktorgradsstipendiat i nordisk språkvitskap Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken Åshild Søfteland, Universitetet i Oslo, doktorgradsstipendiat i nordisk språkvitskap Bakgrunn Doktoravhandling om språkbruken i spontan tale

Detaljer

Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet

Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet Program 09:00: Åpning v/torbjørg Breivik, ASTIN 09:20: Status, Finland v/kimmo Koskenniemi 09:40: Status, Norge v/koenraad

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Oversikt. Hvor og hvordan foregår språkkartlegging i Norge? Norske erfaringer med språkvurderinger av barn: status og fremtidige utfordringer

Oversikt. Hvor og hvordan foregår språkkartlegging i Norge? Norske erfaringer med språkvurderinger av barn: status og fremtidige utfordringer Norske erfaringer med språkvurderinger av barn: status og fremtidige utfordringer Kristian E. Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo Jubilæumskonferencen

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Bibliotekaren som medforfatter

Bibliotekaren som medforfatter Bibliotekaren som medforfatter NFF Trondheim 19. mars 2015 Astrid Kilvik Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotek for medisin og helse astrid.kilvik@hist.no Bibliotektjenester i forskningsprosessen Oppstart

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Michael Barnes. Faroese Language Studies. Studia Nordica 5. Oslo: Novus Forlag. 2001. NOK 239. pp. 239. ISBN 82-7099-335-2.

Michael Barnes. Faroese Language Studies. Studia Nordica 5. Oslo: Novus Forlag. 2001. NOK 239. pp. 239. ISBN 82-7099-335-2. Recensies 123 Michael Barnes. Faroese Language Studies. Studia Nordica 5. Oslo: Novus Forlag. 2001. NOK 239. pp. 239. ISBN 82-7099-335-2. Med mellom 50 000 og 60 000 talarar er færøysk det minste av dei

Detaljer

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Kommunikasjon oppsummert kursuke 15. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete.

SPANSK MED DIDAKTIKK. Hola! Spansk med didaktikk. Kommunikasjon oppsummert kursuke 15. Hablas Español? No Problema! Dos Sí. Cinco. Tres. Siete. SPANSK MED DIDAKTIKK Kommunikasjon oppsummert kursuke 15 Uno Hola! Hablas Español? Cinco Ocho Solo Un Poquito. No Problema! Nueve Dos Sí Seis Diez Cuatro Siete Tres Produsert av NettOp, UiS Hans Erik Bugge

Detaljer

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING s. Vil du ha et bilde, bruk definert INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING Vegard Knotten Stipendiat / Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS bsn 25. November 2015

Detaljer