knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2012"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr Boreal Rundt Utvidet flybusstilbud i Stavanger Boreal Challenge utover det forventede

2 innhold Kjære medarbeider 2012 april I forslaget til nasjonal transport plan foreslås det en samlet strategi med tre hovedelementer: Utbygging av kollektivtrafikk og tilrettelegging for gåing og sykling for å ta trafikkveksten i byområdene Utbygging av jernbane, veg og lufthavner for å bidra til regionforstørring og regional utvikling Utbygging og opprusting av transportnettet mellom byer, regioner og landsdeler Disse tiltakene er tvingende nødvendig med tanke på den store befolkningsveksten som er forventet i våre storbyregioner. I Stavanger-regionen forsinkes bussen i rushtiden av lange og saktegående køer av privatbiler. Frustrerte busspassasjerer initierte sist uke en nettdebatt hvor Kolumbus-direktør Odd Aksland besvarte spørsmål vedrørende bussforsinkelser og trøbbel med korresponderende ruter. Mitt inntrykk er at Aksland gjorde en god jobb på vegne av bussbransjen og at nettmøtet fungerte som en lynavleder for mange frustrerte passasjerer. Våre sjåfører har en meget krevende jobb og jeg vil berømme dere for den tålmodigheten dere utviser hver dag i et trafikkmønster som ikke alltid er tilpasset våre rutetider. Våre sjåfører har en meget krevende jobb og jeg vil berømme dere for den tålmodigheten dere utviser hver dag i et trafikkmønster som ikke alltid er tilpasset våre rutetider. Rom for forbedring vil det alltid være, også på dette området. Nå vil for eksempel Kolumbus i løpet av sommeren innføre et sanntidssystem som ikke vil løse trafikkorken, men som forhåpentligvis vil gi passasjerene et mer riktig bilde av rutetidene. Våre politikere erkjenner at mange års forsømmelse vedrørende utbygging av veg og kollektivfelt må løses med strakstiltak på kort sikt og med mere gjennomgripende endringer på lang sikt. Med tanke på langsiktige løsninger tror jeg det er viktig å distansere seg fra diskusjoner som går på polarisering, eksempelvis for eller imot bybane eller busway. Det handler om by og regionutvikling der fremkommelighet er et viktig stikkord. I flere europeiske byer har bybanen styrket bussen og gitt passasjerene et kraftig forbedret kollektivtilbud. Apropos vekst, den 19. mars 2012 ble innbygger nummer 5 millioner født i Norge. Jeg pleier ikke å omtale barnefødsler i denne spalten, men gjør denne gangen et unntak. Vår avdelingsleder Mathias Højsgaard ble far til ei lita jente på denne dagen. Rykter vil ha det til at barnets ankomst var planlagt onsdag 14. mars, samme dag som Boreal spilte semifinale i Stavanger mesterskapet i curling. Mathias, som er et utrolig konkurransemenneske, fikk dispensasjon av sin frue til å spille semifinalen. Da Mathias samtidig fikk nyss om at innbygger nummer 5 millioner var forventet den 19. mars ba han fruen om å holde igjen til denne dagen. Vi gratulerer familien Højsgaard med prestasjoner utover det forventede. For de som lurer på utfallet av curlingkampen, kan jeg meddele at Boreal er klar for finalen i Sørmarka Arena 28. mars. Konsernleder Kjetil Førsvoll Forslag til ny Nasjonal transportplan Boreal rundt... 6 Inntrykk fra hurtigbåten Tromsø-Harstad...8 QM+ blir verdsatt...10 Kolumbusstyretbesøker Revheim...11 Utvidet flybusstilbud i Stavanger...12 Kjenner du flybusshistorien?...13 Gråkallbanen video til topps i filmfestival...16 Involvering gir friske ideer fra U House Of Mercy et humanitært prosjekt...18 Miniportrettet...23 Boreal Challenge: Vesterålen til topps! Jubilanter knutepunktet Boreal Rundt Utvidet flybusstilbud i Stavanger Boreal Challenge Internblad for Boreal Transport Nr utover det forventede Påske Så er vi kommet fram til årets påskenummer. Som vanlig prøver vi å fange opp bredden i selskapet og gjenspeile den i bladet vårt. Det er ikke alltid like enkelt, vi er avhengige av avdelingene og de ansatte bidrar til dette. Denne gangen har vi ikke fått inn så mye stoff fra de ulike regionene. Noe som betyr at det denne gang ikke inneholder så mye lokalt stoff som vi ønsker. Det betyr ikke at bladet er uinteressant eller har Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Leder Markedsføring, Sune Aabø Parker, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 8. juni. Side 6 Side 8 Side 17 mangler. Vi vil bare oppfordre alle som har noe på hjertet, eller noe å fortelle fra de lokale avdelingene til å bidra, slik at vi opprettholder den bredden vi er kjent for også i fremtiden. Påsken er også tid for kryssord, send inn de løste oppgavene og bli med på trekningen av flotte premier. Vi har landets beste vinnerodds. God påske! Bjørn A. Jensen (red.)

3 NTP-forslaget vil ta vare på kapitalen som ligger i jernbanene, farledene, riksvegene og flyplassene. Behovene øker i takt med trafikkveksten og økte krav fra samfunnet, men også fordi vedlikeholdet koster mer når infrastrukturen stadig blir mer teknisk komplisert. Sterkere og oftere ekstremvær gjør det nødvendig med en mer robust infrastruktur som tåler konsekvensene av klimaendringene. Hovedlinjene i forslag til ny Nasjonal transportplan Endrede behov gir nye utfordringer for samferdselssektoren. I sitt for slag til Nasjonal transportplan (NTP) for de neste ti årene ber tran sport etatene om et krafttak. I forslaget settes det fokus på drift og ved likehold, byområdene og klimautfordringene. Tredelt satsing Utbygging av kollektivtrafikk og tilrettelegging for gåing og sykling for å ta trafikkveksten i byområdene Utbygging av jernbane, veg og lufthavner for å bidra til regionforstørring og regional utvikling Utbygging og opprusting av transportnettet mellom byer, regioner og landsdeler Dette skal gjøres på en måte som ivaretar krav til miljø og universell utforming. Stor trafikkvekst i byene Det er forventet en dramatisk befolkningsvekst i byområdene de kommende årene. Trafikkveksten i byområdene må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling. Dette krever betydelige investeringer i utbygging av kollektivtrafikk i byene, samtidig som det må satses sterkere for å tilrettelegge for sykling og gåing, sier vegdirektør, Terje Moe Gustavsen Etatene foreslår at staten går inn med øremerkede tilskudd til bypakker for å møte behovet for en betydelig styrket kollektivtransport, samtidig som byene og de omkringliggende kommunene må bidra med en arealpolitikk som bygger oppunder kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byene må også bidra med restriksjoner på bilbruk som for eksempel tidsdifferensierte bompenger og en restriktiv parkeringspolitikk. Større og sterkere regioner Det foreslås fortsatt utbygging av jernbanen i de største byområdene og i Intercity-området på Østlandet. Jernbaneutbyggingen bidrar til regionforstørring og sterkere regioner. Intercitybanene får en standard som gjør at de også kan brukes som en del i et eventuelt høyhastighetsbanenett, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. I andre deler av landet vil vegutbygging bidra til regionforstørring og regional utvikling. Eksempelvis vil utbygging av E39 på Vestlandet knytte Bergen, Haugesund og Stavanger bedre sammen, og utbygging av E6 vil styrke vekstregionene i Nordområdene. Utbygging av transportnettet I riksvegnettet prioriteres sammenhengende utbygging og utbedring av de viktigste vegene E6, E16, E18 og E39. Halvering av antall trafikkdrepte NTP-forslaget har ambisiøse mål for trafikksikkerheten. I vegtrafikken skal antallet drepte halveres og være høyst 100 i Antallet drepte og hardt skadde skal ikke overstige 500. Møtefri veg, flerfeltsveger eller veger med fysisk midtrekkverk, foreslås der trafikken tilsier dette, Det foreslås også tiltak mot utforkjøring og tiltak for å unngå påkjørsler av fotgjengere og syklister. Reduserte klimagassutslipp Det forslås et bredt spekter av virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren: Utbygging av jernbane og annen kollektivtransport, tiltak for mer gåing og sykling, restriktive tiltak for biltrafikk i byer, arealbruk som begrenser transportbehovet med bil, tiltak for mer godstransport på sjø og bane, avgifter som påvirker til mer klimavennlige transportmidler, utslippskrav til ferjer og støtte til Forsknings- og utviklingsarbeid for mer klimavennlig transport. Dette inkluderer utvikling og produksjon av biodrivstoff. Med disse tiltakene er det mulig å nærme seg målet for transportsektoren i klimaforliket, men det kreves kraftige tiltak for å sikre at målet nås til 2020, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Økonomiske rammer Oppdraget fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet har vært å foreslå tiltak innenfor økonomiske rammer som spenner fra 20 prosent mindre til 45 prosent over dagens bevilgningsnivå. Innretting av transportpolitikken vil være avhengig av rammenivået i de kommende årene, og i stor grad bestemme omfang og framdriften på mange områder. God infrastruktur på 20 år Transportetatene er også bedt om å svare på hva som skal til for å klare en enda større satsing, mer enn 45 prosent høyere rammenivå. Transportetatene og Avinor mener at det vil kreve en mer effektiv og raskere planlegging, blant annet bør et nytt planregime vurderes. Det er også nødvendig å legge til rette for økt konkurranse og effektiv produksjon. Ikke minst er det avgjørende med en langsiktig og forutsigbar finansiering. Med disse forutsetningene er det mulig for transportetatene og Avinor å bygge ut infrastrukturen til god standard i løpet av 20 år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen om NTP-forslaget. 5

4 Det er godt å vite at året blir godt, og 2012 vil bli knallbra. Jeg skal sykle rundt Norge og møte interessante folk på alle kanter av landet. Paul Olai-Olssen heter jeg, og folkene jeg gleder meg til å finne har det til felles at de jobber i Boreal Transport. Boreal rundt Det herligste jeg vet, er å reise, og jeg gjør det helst alene, for egen maskin. Å ankomme en plass med sykkel eller kajakk gir meg en forståelse av avstander og landskap, samtidig som jeg har en nøkkel til smil og vennlighet hos menneskene jeg møter. Det er faktisk det som er det aller viktigste, disse menneskemøtene, og det er hele poenget med min Tour de Boreal. At store Boreal Transport og lille Pauls Planet min enkeltmannsbedrift gjennomfører dette prosjektet i år, skyldes ene og alene en sjåfør på Kystbussen. Jeg liker nemlig også å ta buss, og jeg var så imponert over humøret og personligheten til karen som kjørte meg fra Bergen til Stavanger i fjor, at jeg skrev et blogginnlegg om ham. Linken sendte jeg til firmaet han jobber for, slik at han selv kunne lese det. Sune Aabø Parker så bloggen og ville trykke innlegget i Knutepunktet. Jeg tilbød ham foredraget mitt, og Boreal takket ja, så jeg kom til Stavanger og fikk vist hva jeg står for, nemlig at jeg elsker å reise og å fortelle om det. Tidligere har jeg laget tre serier av «Paul padler...» for TV2 og siste prosjekt med kajakk, sykkel og kamera foregikk på Færøyene og Island. Det kommer snart på lokal-tv og web. Alt dette lot til å falle i smak hos Kjetil Førsvoll, som kom med forslag om at min neste ferd skal handle om folk i Boreal. «Du kan besøke alle avdelingene våre, og formidle din opplevelse av møtet,» var det han sa, sånn omtrent. De framla kokebøkene som er laget av og for firmaets ansatte, og jeg skjønte at Boreal har sin egen vri på personalpolitikken. Muligens er den en del av grunnen til at mannskapet ombord i hurtigbåten Fløyfjell fremstod så sabla trivelige da jeg benyttet den for nylig. Ikke vet jeg, men jeg er nysgjerrig, og dette året skal brukes til å møte mange av dere, bli litt kjent og fortelle historien med bilder, tekst og video. Akkurat nå føler jeg ganske sterkt på presta sjonsangsten. Ikke fordi jeg skal sykle kilometer mellom Lindesnes og Kirkenes, men fordi jeg skal greie noe jeg aldri har prøvd før. Jeg må jo forholde meg til et omtrentlig tidsskjema, og det er nytt for meg. Ikke minst skal det redigeres og produseres underveis, slik at dette blir en levende fortelling dere kan følge med på. Det er en utfordring, og jeg kommer til å lære enormt mye, dels av alle dere jeg kommer til å møte og dels av gjennomføringen i seg selv. Det som er sikkert, er at jeg skal gjøre mitt aller beste og jeg vet at det er utallige interessante mennesker, jobber, oppskrifter, fisketurer og historier som er klare til å nøstes opp. De siste to årene har jeg fartet omkring i Norge med foredraget mitt. Jeg flyr bare når jeg absolutt må, og synes jeg er privilegert som får se så mye av landet fra buss, bane og båt. Jobben dere alle gjør for å holde landet i gang er kjempeviktig, og jeg har gang på gang opplevd hvilken betydning det har, at dere er positive og profesjonelle i møtet med reisende som meg. Smilene sprer seg og alle kommer trygt fram. Nå håper jeg at dere har noe å fortelle meg. Jeg lover å fortelle det videre... Vi sees. Snart. Paul Paul Olai-Olssen kaller seg multivisjonsvagabond. Du kjenner ham kanskje igjen fra sine reiseprogrammer på TV2? Paul er en entusiast i forhold til kollektivtrafikk. I løpet av sommeren skal han sykle Boreal rundt. 7

5 Nordnorsk velkomst Ved ombordstigning i Fløyfjell står en av betjeningen klar med en liten lydopptaker som registrerer navn og bestemmelsessted på passasjerene. Det virker som en kjapp og effektiv måte å sikre kontroll på, når folk vet hva de skal oppgi. Det gjør ikke jeg, så jeg sier Oslo, usikker på hva han er ute etter. Fyren smiler, og sier at det neppe blir et aktuelt stopp i dag. Jeg korrigerer til Harstad. At han fremstår koselig (med stemt s ) er ingen overraskelse jeg er jo i Nord-Norge, og kan med hånden på hjertet si at jeg på denne turen ikke har møtt ett eneste utrivelig menneske nordafor Polarsirkelen. Båten har vinduer i front, og strømuttak nær hvert sete, så jeg velger plass med både utsikt og muligheter for jobbing. Vi glir fra kai i henhold til ruteplanen, og svever utover i landskapet av fjorder og sund. Toskrogsbåter oppleves ikke som båter flest. De krenger jo knapt. Jeg spør kona i kiosken om å få komme opp på brua. Hun loser meg inn gjennom en kodet dør, etter å ha innhentet tillatelsen. Kaptein Odd Lorentsen og overstyrmann Kåre Stervoll. Inntrykk fra hurtigbåten Tromsø-Harstad Av Paul Olai-Olssen, selvstendig eventyrer, fotograf og foredragsholder Det har vært skrevet en masse spetakkel om de nye hurtigbåtene som er satt inn i rutene i Troms. Det er snakk om lekre, lette katamaraner med masse motorguffe og god komfort. Boreal Transport fikk oppdraget, basert på en åpen anbudsrunde ut ifra gitte spesifikasjoner. I starten var det trøbbel. Det skulle ikke mye til før bølgene stod høye i diskusjonen, ettersom disse båtene er så viktige for ferdselen i fylket. Boreal selv hevder at de leverer et produkt i absolutt toppklasse, men beklager innkjøringsproblemene. Jeg vil ta en kikk selv. Skeivt mediafokus I pauserommet bak styrhuset finner jeg kaptein Odd Lorentsen, med fire striper på hver skulder. Billettkontrolløren driver dagens opptelling mens overstyrmann Kåre Stenvoll og maskinist Stein Simonsen holder skuta på rett kurs. Lorentsen forsøker å få bladd seg gjennom VG, men mine spørsmål kommer stadig i veien, så den blir liggende med forsida i været. Det er sant at det har vært problemer, medgir han, uten å se ut til å være veldig preget av det. Det var ikke alt som fungerte godt nok i starten. Avisene har skrevet om krasj i kai, motorproblemer og feil på kaianlegg, bl.a. med for harde fendere. Skal jeg tro Lorentsen har ikke avisene hatt stort annet å skrive om her oppe. Han sukker litt, og mener at de faktiske forhold har vært veldig skjevt framstilt. Det er nesten så de har ringt og lett etter problemer, om det har vært stille en stund, sier han litt oppgitt og spør om jeg vil ha en kaffe. Stående i døra ut mot dekk får han seg en blås. Han er av den gamle skolen. Skryter ikke, men stikker ikke egne ferdigheter under stol, om han får et direkte spørsmål. De gamle er eldst Alle tre på brua nærmer seg pensjonsalder, og dette viser seg å være et problem som ville vært enda større om jobben ikke var så trivelig. Jeg kommer til å holde på så lenge helsa holder og jeg består sikkerhetskravene, forteller kapteinen. Hadde det ikke vært for at vi ikke pensjonerer Maskinist Stein Simonsen oss, hadde vi faktisk ikke klart å holde rutene. Problemet er rekruttering, og slikt tar tid, selv om lønningene nå har kommet opp på nivå med tilsvarende stillinger i større båter. Litt med tanke på alderen hans, tillater jeg meg å spørre om han ikke var skeptisk til å frese rundt med en hurtiggående karbonbåt. Når du vet hvordan en båt oppfører seg, er det ikke noe problem, slår han fast. Det gjelder bare å finne ut av hvordan den reagerer på instrumentene. Inne hos de to andre offiserene er utsikten herlig. Gjennom et smalt sund går vi tett oppunder land, ettersom tidevannet strømmer motsatt vei. Slik utnytter vi bakevja, på samme måte som jeg gjør i kajakken. Drivstroff-forbruket er forresten kuttet kraftig i forhold til de forrige båtene på disse rutene. Gamlekarene liker seg. De har jo en av landets vakreste arbeidsplasser og anløper presis. Men kunne hatt bedre kaffe. God reise videre! 8 9

6 Det webbaserte forbedringsverktøyet QM+ ble i år tilgjengeliggjort for bruk over hele konsernet. For tur- ekspress- og flybuss avdelingen til Boreal Transport Sør AS (TEF), er det også et viktig verktøy internt så vel som overfor oppdragsgivere, som er kravstore når det kommer til kvalitet. Vi spurte avdelingsleder Mathias Højsgaard om hvordan de benytter verktøyet i det daglige. QM+ blir verdsatt Fra venstre: Konsernsjef i Boreal, Kjetil Førsvoll, styremedlem i Kolumbus, Ola Ingvaldstad (Frp) daglig leder i BTS, Anders Erik Hansen, ansatt-representant i styret, Christine Alm Harestad, styreleder Karl Edvard Aksnes (KrF), styremedlemmene Elisabeth Sjo Jespersen (H), Siv Len Strandskog (Ap), Odd Arild Kvaløy, (Sp), Kolumbusdirektør Odd Aksland, kommunikasjonsrådgiver i Boreal, Torbjørn Kindingstad og økonomisjef i Kolumbus Terje Øen. Kolumbusstyret besøker Revheim Av: Sune Aabø Parker Fortell om hvordan din avdeling bruker QM+ Vi bruker QM+ aktivt opp mot våre kunder, eksterne som interne. Enhver hendelse, positiv som negativ, registreres og ansvarlig person utnevnes til å lukke hendelsen. Kunden informeres da om at vi har registrert henvendelsen. Deretter starter arbeidet med å lukke hendelsen, som oftest er det bare en registrering som kan lukkes. Av og til resulterer prosessen at det settes inn korrigerende tiltak, hele prosessen avsluttes med å informere kunden at hendelsen er lukket og hvilke tiltak som er iverksatt. Hvilken betydning har verktøyet for deres oppdragsgivere og potensielle kunder? Meget stor betydning! Det er et kvalitetsstempel som kunden verdsetter høyt, om det brukes riktig. Det bidrar dessuten positivt opp mot den HMS som vi ønsker å tilby våre kunder. Det bidrar dessuten til at vi har bedre kontroll over vår produksjon noe som kundene observerer. Har det vært noen konkrete forbedringer i din avdeling som følge av verktøyet? Vi har en del faste oppdrag for viktige kunder, der vi har registrert alle rutene i QM+. Alle hendelser registreres ned på rute og bussnivå. Vi har klart å lokalisere hvilke dager det er kapasitetsproblemer som har resultert i første omgang at større busser med hensyn tilkapasitet er satt inn. Deretter har QM+ igjen hjulpet oss til å sette inn ekstra materiell, altså mersalg og mer fornøyde kunder som har resultert i en vinn/vinn situasjon. QM+ har også resultert i at faste oppdrag har endret rutetidspunkter grunnet vi kan dokumentere ovenfor kunden at gjentatte forsinkelser skyldes økende trafikk, systemet hjelper å snu en negativ hendelse ovenfor kunden til en positiv. Merker dere en økning i antall registrerte saker (som for øvrig blir sett på som et sunnhetstegn), jamfør tidligere system? Nei, vi har omtrent samme mengde som tidligere. Vi har uansett målsetning om å få flere registreringer som gir oss ett større beslutningsgrunnlag i de vanskelige avgjørelsene. Hvilke rutiner har dere for å videreformidle ros/kritikk internt? Ros videreformidles med hyggelig brev og to kinobilletter/konfekteske signert avdelingsleder. De tilfeller hvor vi har ytt en service utover det forventede må belønnes! Kritikk håndteres etter gjeldende rutiner innenfor de respektive områdene. Som et stort, nasjonalt transportselskap er vi naturlig nok underveis. Alltid. Vi er underveis mot våre mål om å yte service ut over det forventede. Og om å drive vår virksomhet uten skader på mennesker, materiell og miljø. Da er det viktig at våre oppdragsgivere får vite hvordan vi løser våre utfordringer. Av Torbjørn Kindingstad Styret i Rogaland fylkeskommunes kollektivselskap, Kolumbus, var derfor på besøk på vårt anlegg på Revheim i Stavanger nylig. Kolumbus har gitt fornyet tillit til oss, og forlenget avtalen for bussene. Samtidig har Kolumbus etter fylkestingsvalget i september 2011 fått nytt styre. Da er det naturlig at de nye styremedlemmene får en orientering om Boreal Transport, og hva vi står for innen transportsektoren i Norge. Et positivt møte. En god oppdatering av hva selskapet står for, og en bekreftelse av et godt inntrykk av Boreal, sier ett av styremedlemmene, Odd Arild Kvaløy etter orienteringen som Kjetil Førsvoll ga til Kolumbusstyret. Kjetil Førsvoll og Anders Erik Hansen understreket Boreals satsing på sikkerhet, og hvordan våre folk daglig arbeider for å holde sikkerhets-tenkingen fram som det viktigste i alt vårt arbeid. For Boreal var møtet en god anledning til å kommunisere ut både grunnlaget for vårt verdidokument, og for de mål og visjoner vi selv har for arbeidsplassen vår. Selv om det er erfarne politikere med fartstid som utgjør hovedtyngden av Kolumbusstyret, er de fleste nye i akkurat den posisjonen. Styremedlemmene var naturlig nok opptatt av hvordan vi løser utfordringene med den store, nasjonale sjåførmangelen, språkopplæring for utenlandsk fødte sjåfører og trafikkutfordringene i en region der trafikktettheten i perioder hemmer også kollektive transportmidler. Tidligere Gjesdalordfører, Karl Edvard Aksnes (KrF) er nyvalgt leder i Kolumbusstyret, og takket for orienteringen og gjennomgangen av Boreals aktiviteter Styret i Kolumbus består nå av Karl Edvard Aksnes (KrF), Ola Ingvaldstad (Frp) Elisabeth Sjo Jespersen (H), Odd Arild Kvaløy, (Sp) Siv Len Strandskog (A) og ansattrepresentant Christine Alm Harestad

7 Kjenner du flybusshistorien? Flybusstilbudet mellom Stavanger og Sola flyplass er utvidet med 26 daglige avganger. Foto: Egil Ødegård Utvidet flybusstilbud i Stavanger Stavanger lufthavn blei åpna 29. mai 1937 av Kong Haakon VII, men når begynte flybussane å gå mellom flyplassen og Stavanger sentrum? Grunnen til at eg spør? Mandag 5. mars var ein historisk dag i den flybusshistorien i Stavanger. Frå og med denne dagen går det seks fly bussar mellom Sola og Fiskepiren. Tidlegare var det 20 minutt mellom kvar buss. Nå er det 15 minutt. Av Jone Laugaland Pensjonert Aftenblad-journalist, fødd Starta i Aftenbladet i januar 1977 og gjekk av 1. mars Har blogga i fleire år på aftenbladet.no. Forfattar av Fjordabåtene om rutebåter i Rogaland. Vikarierar jevnleg som sjåfør på Flybussen Stavanger. Mandag 5. mars 2012 var oppstart for det utvidede flybusstilbudet i Stavanger. Fra 96 til 122 daglige avganger. Fra 1 til 2 traseer. Fra 4032 til 5124 sitteplasser. Av Ragnar Høibakke Etter lang tids forberedelser var selvsagt spenningen til å ta og føle på både for sjåførene og blant driftsfolkene denne mandagen. Her var mange små detaljer som skulle være på plass. Og vi kunne konstatere at det gikk som vi ventet, sjåførene smilte og kundene finner oss og gir ros for det utvidede tilbudet. I forkant av oppstarten av utvidelsen var alle sjåførene invitert med på studietur til flybussen Bergen. De har mange års erfaring med å kjøre 2 traseer. Turen ble lagt opp med en faglig og en sosial del. Dette ble svært vellykket da det i en travel hverdag oftest er for lite tid til å møte kollegaer og diskutere felles utfordringer. Til sammen 18 stk. var med til Bergen, fordelt på 2 turer. Bakgrunnen for det utvidede tilbudet er økt behov for flere avganger og større geografisk dekning av Stavanger by. Flybussen hadde kjørt samme trase og stort sett samme ruteopplegg i mange år. Etter vurdering av en utvidelse i 2008 ble planene parkert grunnet nedgangen i flytrafikken under finanskrisen. Nå er imidlertid flytrafikken sterkt økende på Stavanger Lufthavn. Noe ikke minst en oljesmurt økonomi bidrar sterkt til. I samarbeid med Avinor så vi på muligheter for utvidelser og fikk oppbakking derfra i form av tildeling av holdeplasser og gode informasjonsplasser med skjermer for ruteopplysning overfor de reisende. En målsetting for flybussen er at på flyplassen skal der alltid skal stå ny flybuss klar bak når en bussavgang kjører ut fra området. Vi har sterk konkurranse fra taxi og hente/bringe i egen bil til flyplassen. Avstanden er forholdsvis kort fra sentrum, ca 14 km. I tillegg bor kun en mindre del i gangavstand til flybussen. Med det utvidede tilbudet med trase via Motorveien dekker vi langt flere fastboende i tillegg til 2 hoteller, store statlige arbeidsplasser og sykehusområdet. I september åpner nye veien fra Motorveien til flyplassen, den såkalte Solasplitten. Da skal det gå raskt mellom sentrum og flyplassen, samt at konkurrentene mister fordeler. For å toppe det hele installeres nå trådløst nett i flybussene, og da gjør det ikke så mye om det tar noen minutter mer enn taxi? Flybussen i Stavanger har nå 6 busser i drift. Alle Volvo B7. De 2 nyeste har heis tilpasset kravene om universell utforming. Første avgang er på morgenen alle dager, så går det jevnt over avgang hvert 15. minutt frem til før det blir 20/30 minutts frekvenser frem til siste avgang Er du busskikkar? Bussen med internnummer 1235 var den første bussen som kjørte den nye flybuss-ruta på Motorveien. Ikkje nok med det. Nå kjører bussane i to ulike trasear eller ruter på strekninga. Dei siste åra har alle bussane gått frå Fiskepiren om Byterminalen og vidare om Madla og Hafrsfjorden til Sola. Nå går kvar andre buss ut Lagårdsveien, forbi Universitetssjukehuset og kjører deretter Motorveien til Sola. Dette betyr at større deler av innbyggjarane i Stavanger vil bu i gangavstand til ein holdeplass der flybussen stoppar. Folk som bur langs Madlaveien, på Tjensvoll og på Madla er hyppige brukarar av bussen. Nå kan folk som soknar til Lagårdsveien, Hillevågsveien og Bekkefaret, Åsen også ha glede av flybussen. Den som eventuelt skal skriva den lokale flybuss-historien, må notera seg datoen 5. mars Forresten er det ikkje nytt at flybussane går Motorveien. Frå starten gjekk flybussane frå Fiskapiren om Hotel Atlantic og Byterminalen, forbi sjukehuset og Motorveien til Sola. Men dei siste åra har alle bussane hatt rute over Madla. Endringa skjedde då det blei oppretta ei vanleg bussrute som gjekk slik flybussane gjekk frå starten. Er der nokon der ute som har korrekte årstal for dei ulike omleggingane av ruta er det sjølvsagt interessant å få dei på plass. Den som har notert dette, er velkommen til å senda mail til denne bloggaren så skal eg leggja det inn i denne epistelen. Mailadressa mi står heilt nederst. Frå mine yngre år hugsar eg at Braathens Safe hadde kontor i Klubbgata i Stavanger. Derfrå gjekk det ein grå buss tilhøyrande Stavanger busselskap med Braathens-logoar til kvar flyavgang. SAS hadde kontor i Olavsgården ved sida av Hotel Atlantic. Derfrå gjekk det buss i passeleg tid til å nå SAS sine avgangar på Sola. Desse bussane var det Madla bilselskap (Madlabussane) som hadde ansvaret for. Dette skiltet på byterminalen viser at flybussen har sin historie. SOT-logoen sto på bussane i Stavangerområdet frå 1975 til Stavanger Busselskap hadde bussar som frakta flypassasjerar til Sola for Braathens Safe. Madlabussane hadde ein liknande avtale med SAS. Det er alt klargjort. Begge desse busselskapa forsvann inn i Stavanger og Omegn Trafikkselskap i I 1999 blei Veolia Transport Norge AS etablert med hovedkontor i Stavanger. Veolia kjøpte opp S.O.T. Trafikk AS, Østerhus Buss AS og Sokndal Bilruter AS. Connex Vest blei oppretta i I 2006 skifta Connex navn til Veolia. I 2011 var det tid for nytt navn: Boreal Transport. Flybuss 1234 har gått fast frå Fiskepiren klokka 4.30 kvar morgon fram til omlegginga sist mandag. SOT har tydelegvis drive flybussrute i ein god del år. Eg har snakka med ein som kjørte flybuss frå Men han visste ikkje når flybuss-drifta starta mellom Stavanger og Sola. Her er det bruk for nøyaktige opplysningar. Etter omlegginga sist mandag har flybussen auka talet på daglege avgangar frå 96 til 122. Ein auke på 5124 seteplasser. Ein enkeltbillett kostar nå 100 kroner. Tur-retur 150 kroner. Studentar, militære og folk som har rett på honnørbillett betaler nå 75 kroner. Fyrste bussen går klokka 4.30 frå Fiskepiren

8 knutepunktets kryssord nr premie: Strykejern 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 2. juni Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

9 Gråkallbanen video til topps i filmfestival Knutepunktet har tidligere omtalt innspillingen av musikkvideoen til Pelbos låt «Join Their Game» om bord på Gråkallbanen. Regissør André Chocron gikk seirende ut i kategorien «Beste forfilm» i den norske konkurransen under årets Minimalen Kortfilmfestival i Trondheim. Av Sune Aabø Parker Jeg satt på trikken i Oslo da jeg fikk ideen. Det er kanskje ikke så originalt, men ganske morsomt at en låt begynner å spille og passasjerene lar seg rive med. Gråkallbanen stilte velvillig med trikk og sjåfør, og opptakene ble gjort etter rushtiden, forteller regissøren til Adresseavisen. Totalt 30 personer var involvert i videoen, de fleste av dem dansere. Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag (Dans-IT) og konsulent Ingeborg Dugstad Sanders hadde overoppsyn med koreografien. Oscarnominerte Hallvar Witzø var produsent for filmen, og han mottok også prisen på vegne av teamet i Trondheim søndag. 27 filmer konkurrerte i den nordiske konkurransen under årets kortfilmfestival, mens 31 filmer konkurrerte i den norske. Videoen er tilgjengelig på You Tube. Verdihefte til alle medarbeidere Våre mål, visjoner og strategier kan best utvikles og nås ved at vi har et felles sett av verdier som skal danne grunnlaget for alle våre handlinger, internt og eksternt. Boreal Transport Norge er et arbeidsfellesskap der alle medarbeidere lojalt bidrar til å virkeliggjøre bedriftens visjoner, mål og verdier. Vi skal sammen skape en bedrift vi kan være stolte av og som er respektert av andre. Av Sune Aabø Parker Alle medarbeidere skal nå ha mottatt hvert sitt eksemplar av det aller første Verdidokumentet i Boreal Transports historie. Dette heftet skal tydeliggjøre og oppsummere hva konsernet står for. Vi takker alle dem som kom med nyttig innspill i dette arbeidet. Vi ønsker å påpeke at Verdidokumentet er et levende dokument og skal med jevne mellomrom revideres. Alle avdelingskontor har mottatt disse heftene, og har du fremdeles ikke fått det, ber vi deg henvende deg til avdelingsleder. Lykke til, og god tur! Unge fremadstormende kolleger i U30. Fra venstre: Ole Scheie, Nils Moldbrekke, Martin Reberg, Gorm Orstad Hansen og Mona Rasmussen. Involvering gir friske ideer fra U30 Boreal Transport Norge opererer i en interessant og utfordrende bransje og alle våre medarbeidere er med å påvirke utviklingen og fremtiden for konsernet. Medarbeiderne bruker utdanningen og kompetansen sin til å skape verdier som er basert på langsiktig, bærekraftig utvikling. Av Sune Aabø Parker Konsernet satser på å rekruttere ung arbeidskraft, og har opprettet en nettverksgruppe for de under 30 i administrative stillinger i konsernet. Knutepunktet slår av en prat med controller i Boreal Transport Sør, Ole Scheie. Hva er gruppens mandat og målsetting? Gruppen er opprettet for å ha et eget fora for de under 30 år, med bachelor eller høyere. Fokuset til gruppen er at medlemmene skal fremme forslag til områder og prosjekter som de ønsker å jobbe med, for å forbedre, eller utvikle Boreal i nye retninger. For at gruppen skal ha livets rett, forutsetter det fremdrift og engasjement fra deltagerne. Hvorfor ble gruppen opprettet? Gruppen er opprettet for å ta vare på, og utvikle den ressursen som disse medlemmene er. Dette er et fora for å åpne opp muligheter, og nye utfordringer, og stake ut en retning for fremtidige stillinger i Boreal. Leder for personal og administrasjon i konsernet, Marit O. Refsland, beskriver opprettelsen av gruppen slik: Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for unge og hvert år rekrutterer vi flere ny utdannede med bachelor eller master utdannelse. Hensikten med å ansette unge ny utdannede i trainee og opplæringsstillinger, er for at de på sikt kan tiltre i andre stillinger i konsernet. På denne måten ønsker vi å sikre tilførsel av unge kandidater i en bransje som er kjent for å ha høy gjennomsnittsalder. For å ivareta og involvere de unge mest mulig har vi etablert nettverksgruppen U30. Gruppen har jevnlig møter der ulike tema blir tatt opp og de unge får gi innspill til saker de er engasjert i samt mulighet for å komme med innspill og tilbakemeldinger på generelt grunnlag

10 Stiftelsen KPK Stiftelsen KPK Ukraina på Klepp, med Ivar Lyster i spissen, kjøpte i 2003 et stort råbygg i Uzhorod som er hovedstaden i den Transcarpatiske region med 1,8 mill. innbyggere. Uzhorod har noe over Byen er en av de eldste i Europa, dens opprinnelige navn er ukjent. Det nåværende navnet betyr Byen ved elven. Byen er en av de mest sentrale i Europa. Det er ikke langt til grensene til Ungarn, Slovakia, Romania, Polen og Moldova. House of mercy er utgangspunktet for virksomheten. Barnehjemmet huser pr. i dag 22 barn. House Of Mercy et humanitært prosjekt Ukraina som tidligere var en del av Russland, er et land med store utfordringer. Forskjellen på fattig og rik er enorm. Selv om en middelklasse er i ferd med å etablerer seg lever størstedelen av befolkningen i sosial nød med underernæring og rus som de største problemene, noe som ikke minst rammer barna hardt. Dette har engasjert to ansatte i Boreal Transport Sør. Av B.J. Politiske kriser, vekslende regjeringer som vekselvis har gått mot øst og vest, en valuta som har stupt med over 60 % de siste 10 årene har ikke gjort situasjonen enklere for befolkningen, sier Eddie Pettersen, som til daglig er HMS ansvarlig i Boreal Transport Sør (BTS). Med over 70 turer de siste 14 årene er Eddie Pettersen for en veteran å regne i denne sammenhengen. Det hele startet med at jeg ble med en gruppe frivillige med hjelpesendinger til Estland i 1998, forklarer Pettersen. Dette gav mersmak, etter hvert ble også turer til Ungarn, Romania, Moldova før det ble et mer fast opplegg til Ukraina, der både barnehjem, sykehus og skoler får nyte godt av de innsamlede midlene, sier Pettersen. Uansett har det vært både spennende og opprivende å være med på dette. Det å se nøden på så nært hold, det gjør noe med deg og former deg som menneske både på godt og vondt. Det å se at hjepesendingene komme til nytte og gjør hverdagen enklere for mange mennesker gjør det verdt å være en del av dette. I 2005 stod bygget ferdig som barnehjem. De første årene var det mange skjær i sjøen men etter hvert som samarbeidet med myndighetene utviklet seg har ikke resultatene latt vente på seg. I dag bor det 22 barn på House Of Mercy. Barna har det til felles at de alle har opplevd ting som er utenfor vår fatteevne, forteller Eddie. I dag er det 19 ansatte på barnehjemmet som sørger for både mat, skolegang, omsorg og ikke minst kjærlighet. Å være ansatt i House Of Mercy er mer en livstil enn en jobb. Flere av de ansatte har adoptert barn i tillegg til sine egne. I tillegg til driften av barnehjemmet, sørger stiftelen House Of Mercy også for at rundt 250 sigøynerbarn i byene Konsovo og Holmok får opp til 3 varme måltid i uka. 5 andre sigøynerbyer får også hjelp med klær, sko, medisiner osv. Selv om 19 lønninger i kroner og øre tilsvarer en vanlig norsk lønn har House Of Mercy et budsjett på 1,8 mill. i I dette budsjettet ligger 5 6 hjelpesendinger i året til regionen. Hjelpesendingene består av klær, sko, tekniske hjelpemidler, sykehusutstyr osv. Dette fordeles til trengende etter lister som er utarbeidet i samarbeid myndighetene. I tillegg dekker House Of Mercy opprasjoner og sykehusopphold for livstruende syke barn. De bidrar også med bleier, kateter, stomiposer krykker, rullatorer og rullestoler både til eldre private og institusjoner. Organisasjonen bistår også med hjelp til regionsykehuset i Mokachevo og i Uzhorod, samt et lokalt fengsel og forskjellige barnehjem. House Of Mercy driver også utstrakt hjelpearbeid i små avsidesliggende landsbyer hvor befolkningen vesentlig består av eldre mennesker. For tiden får ca. 600 familier hjelp til det aller nødvendigste, forteller Pettersen. Omsorg og kjærlighet er nøkkelordene, de heldige barna har større sjanse for å lykkes senere i livet takke være arbeidet i organisasjonen. Eddie Pettersen og Karl Persson har i en årrekke vært engasjert i ulike hjelpeorganisasjoner. De er begge ansatt i Boreal Transport Sør AS. I 2009 stod et nytt familiehus ferdig. Hjemmet som er et fosterhjem har plass til totalt 10 barn. I tillegg er det bygget 15 små hus for enker. House Of Mercy bidrar også trengende med byggematerialer til vedlikehold. Fortsetter neste side

11 Elendige boforhold: Det er store forskjeller mellom de få rike i landet og de fattige. Kontrasten med Norge blir enorm også i dette bildet. Endelig fremme: Etter en lang kjøretur er det klart for lossing Uzhorod I 2012 skal et hus for ungdommer, som på grunn av alderen forlater hjemmet, ferdigstilles. Her blir det plass til totalt 18 ungdommer. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at House Of Mercy er en egen stiftelse i Ukraina og er en samarbeidspartner til KPK Stiftelsen på Klepp. House Of Mercy drives lokalt av Vasya Fenchak som i mange år har gjort en fantastisk innsats. KPK Stiftelsen finansierer prosjektene og bidrar med den praktiske gjennomføringen. Dette kan skje takket være gode hjelpere i både næringslivet og blant private givere. Finansieringen skjer ved gaver som for det meste blir gitt her i Rogaland. Noe kommer også fra andre deler av landet samt Danmark og Sverige. Transportene utføres av THK Stiftelsen (Tro, håp og kjærlighet) som selv driver et utstrakt hjelpearbeid bl. a. byene Korosten og Malin. Lang reise Selve turene går gjennom Danmark, og vi har en god sponsor i Fjordline som lar oss reise billig, sier Pettersen. Fra Hirtshals går turen sørover mot Hamburg før vi setter nesen mot Ukraina og Uzhorod via Berliner Ring, Cottbus, Wroclaw, Krakow, Rzeszow, Micholovce og, en strekning på 150 mil som det tar to døgn komme igjennom. foklarer Pettersen. For det meste går turen på motorveier så det er ikke så mye å skrive om den. Det er nok lettest å uttrykke det som min yngste sønn Sigøynerbarna i området nyter også godt av disse hjelpesendingene. gjorde etter at han var med på en tur til Ungarn Det var mye asfalt En annen som er engasjert i dette arbeidet er Karl Persson, som til daglig kjører Kystbussen mellom Stavanger og Bergen. Jeg ble engasjert i dette arbeidet når jeg i 1996 kom i kontakt med en organisasjon som kjørte hjelpesendinger, forklarer Persson. Den første hjelpesendingen jeg var med på var julen det året da jeg sammen med mange andre dro Bosnia og Sarajevo med julegaver til småbarna i det borgerkrigsherjede området. Etter hvert ble det til sammen seks turer til Bosnia, før jeg i 2000 ble med folk fra Stavangerpolitiet, med hjelpesendinger til etterlatte etter skutte politifolk i St. Petersburg i Russland. Siden, kom jeg i kontakt med de samme folkene som Eddie, som drev med humanitære hjelpesendinger til lutfattige Ukraina, sier Persson. Totalt har det blitt over 30 turer til Ukraina, der det stort sett har vært barnehjemmet, House of Mercy, som jeg har viet mitt engasjement til. Jeg må understreke at det har vært veldig givende å få lov til å være med på alle disse turene. Selv om man får se mye nød, blir gleden desto større når man kan rekke en hånd til vanskeligstilte medmennesker avslutter Karl Persson. Hjelpesendingene betsår av gaver fra både private og fra næringslivet, forklarer Eddie Pettersen, og avslutte med å si at selv om han har kjørt ca. 70 turer og Karl Persson 3o turer med hjelpesendinger undres han ofte over på hva det er som driver disse menneskene. Kanskje KPK stiftelsen har rett når de på sin hjemmeside refererer til Matt hvor det står Det dere gjorde mot en av mine små søsken, har dere gjort mot meg Dette er faktisk en bolig, tro det eller ei.

12 & plukk kl pp Miniportrettet Et miniportrett av økonomisjef i BTS Anita Krogsrud Hei En hyggelig melding og stor takk til en hyggelig og serviceinnstilt sjåfør fra passasjer. Fint om dere fant denne sjåføren og sender denne takken til han. Mvh Kjerstin Sak: Tittel: Buss fra Mariero Beskrivelse: Kunde skulle ta buss nr. 3 fra Mariero, litt før kl. 16:00 den Plutselig stoppet det en annen buss som spurte om kunden ventet på rute 3. Han fortalte at det var problemer med denne bussen, og at hun kunne være med han i stedet. Sjåføren kjørte henne helt bort til en annen rute 3 som gikk videre fra sentrum. Kunden var veldig imponert over veldig god service fra bussjåføren. Dette var en service hun aldri hadde forventet og hun synes denne sjåføren fortjente ros. Hun husket ikke hvilket rutenr. som kjørte henne til byen, men hun var i sentrum ca. kl.16:14. Hun tror sjåføren var polsk. Hei Leser i Knutepunktet at du oppfordrer til å sende inn bildebidrag, også av den kunstneriske sorten. Dette bilde ble innsendt av Arnt Ronny Østebrøt, sjåfør i Egersund som bidrag til «Vinterens Utfordringer» i BC. Her er det is og blader som er frosset sammen og ble motiv for et kreativt bilde. Syns det var litt stilig. Hilsen Mona Rasmussen Anita Krogsrud (39) er født og oppvokst i Bergen, hvor hun bodde fram til I tillegg har hun bodd i Harstad i forbindelse med utdannelsen. Hun flyttet for 10 år siden til Stavanger i forbindelse med at mannen fikk jobb, nå bor hun i Rennesøy kommune de to barna, Maren på 14 og Lars på 10 og en liten hund. Anita er utdannet siviløkonom fra Handels høyskolen i Bergen. Før hun begynte i det som i dag er BTS i 2008, jobbet hun for Studentsamskipnaden i Stavanger i fire år. På fritiden prøver hun å være ute så mye som mulig. Noe Rennesøy kommune er ypperlig til. I tillegg er hun svømmetrener for rekruttene i Randaberg Svømmeklubb. Ellers blir det mye familie, med fotball, håndball masse andre aktiviteter. Om vinteren stikker vi til fjells så ofte muligheten bys seg for å ta i bruk skiene. Hilsen Lise Hegre & plukk kl pp Har du en god historie på lager, finner du et godt utklipp i lokalavisen eller er det andre ting du vil dele med oss? Send det inn til knutepunktet, adressene finner du på side 3. Hva er du mest opptatt med for tiden? For tiden er jeg mest opptatt av å planlegge konfirmasjon, med alt det bringer med seg, mye styr med utenbys gjester som skal oppleve mest mulig av regionen på en kort helg. Hva er det beste med jobben din? Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og et meget godt miljø mellom kollegene. Hva får deg i godt humør? Et smil får meg alltid i godt humør. Som regel er jeg i godt humør. Hva leser du helst? I det daglige går det mest i aviser. Under ferier blir det mest bøker, her er krim favoritten. Hva er favoritt musikken? Moderne pop-musikk, av de siste nye. Ellers er Vamp en av favorittene. Favorittmat? Server meg sjømat og reker med hvitvin som tilbehør, da er jeg i mitt rette element. Hva er Rennesøys beste side? At man er nær storbyen, samtidig som man bor langt ut på landet. Noe som gir muligheter i alle retninger. Hvis du skulle gi bort kroner, til hvem? Det lokale idrettslaget Mastra, er alltid i knip for midler. Det utføre et massivt stykke dugnadsarbeide for å holde det hele sammen. Hvilke filmer/tv-serier ser du helst? Ser veldig lite på TV, det blir helst på fredagskveldene, humor og krim. Skal jeg se en film foretrekker jeg action og drama. Hva drømmer du om for framtiden? Et godt liv for meg og familien med god helse som den viktigste faktoren

13 Challenge Sjåførene fra Vesterålen, vippet denne måneden vektskålen. Det var i riktig retning, de fortjener følgende setning; Gratulerer, dere kan smykkes med februar-nålen. Det var denne måneden svært jevnt i toppen og vi ser allerede nå at konkurransen spisser seg til. Lillehammer og Trysil må dele på sølvmedaljen etter at de begge fikk en svært god score på både helseposten og miljøposten. Videre ble det gitt ut to bonuspoeng til Gråkallbanen og Honningsvåg for å ha null skader på to måneder. Dette viser gode tendenser for gjenværende måneder. Gode tiltak som har blitt gjort: Helse/arbeidsmiljø: I Alta er det arrangert hyggekveld på avdelingen med buljongfest. Februar: Vesterålen til topps! Poengene for februar måned i Boreal Challenge 2012 er talt opp og denne månedens vinner ble Vesterålen. Avdelingen hadde en knallbra runde med høyeste score så langt i Boreal Challenge. Det ble sanket poeng på både skadeforebygging, innsendte tiltak og som vinner av månedens bilde. Drivstoff: Alta har fokus på bakking på ukentlige møter. Månedens vinnerbilde: Tema: Trivsel på arbeidsplassen Vinnerbildet er fra sjåførenes renovering av vaskehallen. Skader: Boreal Transports internkonkurranse er nå klar for fortsettelsen. Gå for Grønt har blitt til Boreal Avdeling Alta har montert sidelys bak for å hindre Challenge og med ny flott logo og en rekke andre nyheter tar vi fatt på første sesong rett over nyttår. hekkskader. Hvem tar utfordringen å kaster seg inn i kampen om å bli Boreal Transports beste avdeling på helse, Avdelingen har også god kontakt med kommunen miljø og skadeforebygging? for bedre brøyting. I Harstad har avdelingen hatt en økende Sesongen skade-startefrekvens, og dette i kombinasjon med nesten noensinne bare skal utnevnes i begynnelsen opp umiddelbart etter nyttår, og den første månedsvinneren i Boreal Challenge 2012 av februar. Sesongen vil vare hele 2012 og vinneren av Boreal nye busser som repareres opp fortløpende Challenge, har 2012 utropes omtrent på denne tiden neste år. I juni, juli og august tar vi riktig nok en Lag H M S B0x2 B+x4 T B P F resultert i en overskridelse av lokale målsetning pause slik på at de som 1. ønsker Lillehammer det kan få med seg 4 de noe 3 mindre 0 0 viktige 0 konkurransene i (3) sommer som skadekostnad. For å gjøre noe med dette for ble eksempel Guri 2. Trysil (9) OL i London, fotball EM i Polen/Ukraina og Tour de France. 3. Stavanger TEF (1) Claussen fra Garde forsikringsmegling invitert til 4. Vesterålen (14) Konkurransen vil bestå 5. Gråkallbanen av tre deler. Vi viderefører 5 hoveddelen hvor 0 avdelingene 0 0 måles 11 (2) å holde et skadeseminar på et sjåførmøte. Agenda mot seg selv i 6. Hålogaland (4) var skadeforebyggende tiltak og korrekt kategoriene utfylling helse, 7. miljø Stavanger og skadeforebygging. RP 2 3Det er 4 mulig 0 å score 0 05 poeng 0 i 0hver 7 av de (11) tre 8. Honningsvåg (9) av skademelding. kategoriene. Andre delen av konkurransen vil som før gi poeng for tiltakene den enkelte avdeling 9. Alta (17) gjennomfører for å 9. forbedre FFR Verksted seg i de nevnte kategoriene De tre 0 avdelingen 0 0 som 0 har 5 gjort (4) I Vesterålen har det vært stor fokus på klargjøring mest for å 9. Helgelandske (14) og forberedelser for ISO sertifiseringen. Involvering forbedre seg hver måned 9. Kirkenes belønnes med opptil 05 poeng (4) 9. Lakselv (12) av sjåfører har i ettertid vist stort fokus på sikkerhet 9. Stavanger RP (4) I den siste delen introduserer Boreal Challenge en helt ny fotokonkurranse. Her gjelder det å 9. Østerhus Buss (4) og rapportering. illustrere på en kreativ 16. Hammerfest måte hvordan Båt ulike tema 0 innen 1 helse, 2 0miljø 0og skadeforebygging (14) gjøres i de 17. Lofoten (12) forskjellige avdelingene. 18. SSJ Verkstedsenter Bildene med de beste 0motivene 0 1i forhold 0 0til månedens 0 0 tema 1 (17) vil i tillegg til å Fotokonkurransen: 19. Hammerfest Buss (17) score 5, 3 eller 1 poeng, også komme på trykk i Knutepunktet. Motivet er det avgjørende, men en 19. Vadsø/Tana (17) Denne månedens tema var Trivsel på arbeidsplassen. viss bildekvalitet er å foretrekke. H = Helse Vi fikk inn tre forslag, det er ingen tvil om at vi i Boreal M = Miljø S = Skader Transport trives på arbeidsplassen vår. Her En var annen det nyhet vi har B0x2 gleden = Bonus 0 av skader å 2 introdusere mnd på rad er vår helt egen Facebook gruppe. Dette er en B+x4 = Bonus, forbedring 4 mnd på rad T = Tiltak bilder av både kake, sjåfører samlet til god eksklusiv lunsj og gruppe kun for oss som er ansatt i Boreal Transport. Her vil vi gratulere vinnere, publisere B = Bilde P = Poengsum dugnadsånd i egen vaskehall. bildebidragene i fotokonkurransen, F = Forrige måneds plassering oppmuntre og minne dere på innleveringsfrister. I tillegg kan du Alle bildene er publisert og kan ses på Facebookgruppen møte kolleger fra andre avdelinger rundt om i landet. Har du spørsmål rundt konkurransen kan du få Boreal Challenge. Det er for øvrig meget kjekt svar på å disse se her. Etter Gå inn to runder på Facebook begynner og søk lagene opp gruppen å skille Boreal seg ut. Challenge Lillehammer for å bli tar en ledelsen av at denne nyoppretta gruppen blir godt tatt fellesskapet. imot av med Trysil og Stavanger TEF like bak. mange deltakere i Boreal Challenge, og brukes til både Selv om vi er tidlig i sesongen er det litt skuffende å se at det fremdeles er småprat og innlegg. Vi er allerede en del medlemmer For å gi litt ekstra det motivasjon noen lag har som vi ikke satt sammen har tatt en poeng, liten medaljeoversikt men det er bare fra å foregående stå på. år. Kun to i gruppa, men det er plass til mange flere. avdelinger har vært topp tre mer en enn gang, noe som forteller oss at det ligger åpent for hvem som Neste måneds tema i fotokonkurransen er: helst Slik å sikre tar seg en topp plassering i første sesong av Boreal Challenge. Går seieren 2012 atter en gang til nord, blir Gråkallbanen den første avdeling til å vinne to ganger eller kommer det en vi vare på miljøet overraskelse fra sør og stikker av med hele potten når poengene telles opp i desember neste år? Sammenlagt: Det er svært jevnt i toppen av sammenlagttabellen, og de fleste av avdelingene har allerede tatt poeng. Med sølvmedalje i februar er det Lillehammer som troner på toppen, men flere avdelingen kommer hakk i hel. Dette blir en spennende sesong og vi ser fram til de kommende månedene. Husk fristen for innsending av bilder og tiltak som er 25 mars Vaskehallen har blitt totalrenovert og oppmalt på dugnad av sjåførene. Bildet er av sjåfør Børge Johansen som også hadde med seg sin sønn som hadde skolefri. De fem siste sesongene Medaljeovesikt Gull Sølv Bronse Totalt Alta Lakselv 1 1 Honningsvåg 1 1 Gråkallbanen 1 1 SSJ Verkstedsenter Stvg. Pakke FFR Verkstedsenter 1 1 Vadsø/Tana 1 1 Hammerfest Buss 1 1 Vesterålen

14 Jubilanter 2011 Bjørn A. Jensen (BTS/Stavanger) 25 års tj. 7. februar Bjørn A. Knutsvik (BTS/Stavanger) 60 år 9. mars Eldbjørg Bøe (BTS/Sandnes) 25 års tj. 16. mars Czeslaw Zmitrowiccz (BTS/Sandnes) 50 år 26. februar Boreal kampanjemateriell fåes på lokalavdelingen! Vi gratulerer! Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : Tilbud på Esso MasterCard til ansatte Vi har gleden av å tilby alle ansatte og eventuelle søster/ datter selskaper Esso Master- Card, med følgende fordeler: 40 ø/l i rabatt på bensin og diesel* 20 % rabatt på bilvask* 15 ø/l i rabatt på parafin og fyringsolje hos Esso Energi, på listepris, inkl mva. Oppgi kortnummer ved bestilling. - Ingen årsavgift! - Ingen fakturagebyr! - Ingen gebyr ved anskaffelse! - Ingen gebyr ved varekjøp! - Inntil 40 dagers rentefri kreditt! Enkel og oversiktlig faktura med bilregnskap - Mulighet for familiekort - Mer enn 24 mill. brukersteder 1. premie strykejern: Arnfinn Adolfsen, Sandnessjøen 2. premie et spill: Maria Brattelid, Stavanger 3. premie en stavmikser: Thor E. Pedersen, Hundvåg Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene i posten. Lykke til med kryssord nr ! 27

15 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway Blinkskuddet Tåke over Lysefjorden innsendt av Helge Øglend

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars Berit Brendskag Lied regionvegsjef Globalisering Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Oslo Sørlandet med ekspressbuss!

Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Felles presentasjon av Nettbuss Ekspress AS og Konkurrenten.no AS Harald Fleisje, Nettbuss Ekspress AS og Tom Roger Øydne, Konkurrenten.no AS 23. April 2015 side 2 Nor

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6. Desember side 1 2014 Nettbuss Midt-Norge Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.2015 Vi startet vår virksomhet i 1925

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Litt fra ungdomsturen i sept. Offisiell åpning av den nye lekeplassen. Ny medarbeider ved House of mercy Litt om juleaksjonen

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett NVF Stipend Rapport Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett Jönköping, Sverige/16 19. september 2007 Are Kullerud og Jørn Arild Sæther Forord I vår prosjektoppgave, som inngår

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9.

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. september 2008 Veitrafikken står for den største utslippsøkningen Statistisk

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Byene i lavutslippssamfunnet

Byene i lavutslippssamfunnet Byene i lavutslippssamfunnet Kort om presentasjonen Sammenhengen mellom bystruktur og klimautslipp Sammenhengen mellom klimamål og transportplaner Økonomiske rammebetingelser og muligheter for å satse

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Finansiering av fremtidens kollektivtransport i byene - muligheter og begrensinger

Finansiering av fremtidens kollektivtransport i byene - muligheter og begrensinger Finansiering av fremtidens kollektivtransport i byene - muligheter og begrensinger Terje Moe Gustavsen, vegdirektør 13.03.2014 Ekspertseminar om finansiering og organisering av kollektivtransporten i byområdene

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer