Strategisk plan for investeringsvirksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for investeringsvirksomheten"

Transkript

1 Strategisk plan for investeringsvirksomheten Folketrygdfondet Side 1 av 15

2 Innhold 1. Bakgrunn Rammebetingelser og samfunnsoppdrag Målsetting og investeringsfilosofi Aksjeforvaltningen Renteforvaltningen Ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse Rådgivning Prioriteringer kommende år Folketrygdfondet Side 2 av 15

3 1. Bakgrunn Folketrygdfondet skal iht 1-3 i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) ha en strategisk plan for hvordan forvaltningsoppdraget skal løses. Det heter videre at planen skal oppdateres regelmessig og ved vesentlige endringer i forvaltningen, samt at Folketrygdfondet skal regelmessig evaluere i hvilken utstrekning målene i den strategiske planen er nådd. I det etterfølgende presenteres Folketrygdfondets strategiske plan. Denne planen gjelder fra 2013, og er en oppdatering av den første planen som ble utarbeidet tidlig i Det er foretatt enkelte redaksjonelle endringer og utdypninger, men det er ikke vesentlige endringer i grunnlaget for og innretningen av organisasjonens investeringsvirksomhet, som vil være førende for Folketrygdfondets forvaltningsvirksomhet og resultater de kommende årene. 2. Rammebetingelser og samfunnsoppdrag Folketrygdfondets virksomhet er regulert gjennom lov om Folketrygdfondet av Folketrygdfondet skal forvalte Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet, en oppgave som er forankret i lov om Statens pensjonsfond av , med tilhørende mandat for forvaltningen av SPN av Folketrygdfondet er i tillegg gitt i oppdrag å forvalte Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet, jf lov om Statens obligasjonsfond (SOF) av og mandat for forvaltningen av SOF av SPN og SOF er plassert som kapitalinnskudd i Folketrygdfondet, og Folketrygdfondet forvalter midlene i eget navn i tråd med de respektive mandatene. Innrettingen av Folketrygdfondets virksomhet tar utgangspunkt i Statens pensjonsfonds formål om å «understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter», samt SPN-mandatets oppdrag om at «Folketrygdfondet skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid». SPN-mandatet stiller videre krav om at Folketrygdfondet skal drive en ansvarlig investeringsvirksomhet, og angir en rett og plikt til å gi departementet råd om behov for endringer i investeringsstrategien eller mandatet for forvaltningen av SPN. Også forvaltningen av SOF skal ta sikte på å oppnå høyest mulig avkastning over tid, samtidig som man tar hensyn til fondets formål om å bidra til økt likviditet i og kapitaltilgang til kredittobligasjonsmarkedet i Norge. Folketrygdfondet skal innen utgangen av 2013 presentere for Finansdepartementet en plan for avvikling av fondet. Folketrygdfondet kan dermed sies å ha fire hovedoppgaver: Forvalte SPN og SOF på en betryggende måte («forvalte markedsporteføljen»), Søke høyest mulig avkastning («skape meravkastning i forhold til referanseindeks»), Være en ansvarlig forvalter, og Gi departementet råd om investeringsstrategien. Folketrygdfondet Side 3 av 15

4 Risikostyring Målsettingen om å oppnå høyest mulig avkastning over tid finner sted innenfor fastsatte risikorammer. Sentralt i den sammenheng er rollen til Finansdepartementets strategiske referanseindeks for SPN, som er satt sammen av 60% aksjer og 40% obligasjoner, fordelt på 85% i Norge og 15% i Danmark, Finland og Sverige, og hvor det samtidig er krav om at en skal sette sammen investeringene i SPN slik at forventet relativ volatilitet ift referanseindeksen ikke skal overstige 3 prosentpoeng 1. I tillegg til en strategisk referanseindeks med ramme for forventet relativ volatilitet, inneholder SPN-mandatet risikorammer i form av krav om rebalansering av den faktiske referanseindeksen ved store markedsbevegelser (slik at aksjeandelen ikke beveger seg utenfor intervallet 50-70%), en øvre ramme for andelen høyrentepapirer i fondet (25% av den private delen av obligasjonsporteføljen), en eierbegrensningsregel i enkeltselskaper (15% i Norge og 5% i Danmark, Finland og Sverige), krav om supplerende risikorammer, tillatte instrumenter, rapporteringskrav mv. I mandatet er det videre krav om at Folketrygdfondet skal fastsette prinsipper for verdivurdering, avkastningsmåling og styring, og måling og kontroll av risiko som minst oppfyller internasjonalt anerkjente standarder og metoder, samt ha rutiner for rapportering av risiko og eksponering. Sentrale risikoområder i den sammenheng er markedsrisiko, kredittrisiko, motpartsrisiko og operasjonell risiko. Med utgangspunkt i ovennevnte styringsstruktur fastsatt av Stortinget og Finansdepartementet, har Folketrygdfondets styre på sin side fastsatt strategier, prinsipper og retningslinjer på et overordnet nivå. Styret har bl.a fastsatt styringsdokumenter innen følgende fire områder: Prinsipper for risikostyring, investeringsmandater for SPN og SOF, prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet, samt stillingsinstruks for administrerende direktør. Administrerende direktør har på sin side operasjonalisert disse gjennom mer detaljerte mandater, retningslinjer, prosesser og rutiner. De overordnede styringsdokumentene er sammen med illustrasjoner av styringsstrukturen offentlig tilgjengelig på Samfunnsoppdrag og visjon Som rettesnor for investeringsvirksomheten har Folketrygdfondet formulert forvalteroppdraget slik: «Folketrygdfondet skal være en ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier og gjennom betryggende kapitalforvaltning sikre god avkastning over tid. Vi skal være en langsiktig eier og investor i de markedene vi opererer i. Folketrygdfondet må derfor både utøve ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse og bidra til velfungerende markeder.» Folketrygdfondets visjon er å være et sterkt finansielt miljø som forbedrer markedene vi opererer i. Vi skal være en krevende, men forutsigbar og profesjonell eier. Vår rolle som langsiktig og ansvarlig investor skal være tydelig og gjenkjennelig, og vi skal gjennom aktiv dialog bidra til større ryddighet og mer åpenhet i markedene. Vårt særpreg Folketrygdfondet skiller seg fra andre aktører på en del områder, og vi legger vekt på at bevissthet om vårt særpreg og mulige fortrinn har implikasjoner for hvordan vi bør innrette 1 Det vil si at det annualiserte standardavviket til differanseavkastningen mellom SPN og referanseindeksen på ex ante basis ikke overstiger 3 prosentpoeng, som forenklet sagt innebærer at avkastningen til SPN ikke skal forventes å avvike fra avkastningen til referanseindeksen med mer enn 3 prosentpoeng i to av tre år. Folketrygdfondet Side 4 av 15

5 investeringsvirksomheten. Vår situasjon på sentrale områder kan i den sammenheng oppsummeres slik: Styringsstruktur: Fondet SPN og kapitalforvaltningsorganisasjonen Folketrygdfondet har en statlig eier med et langsiktig perspektiv, og har et klart og godt rammeverk som legger til rette for en hensiktsmessig kapitalforvaltning i tråd med fondets formål. Å ha en statlig eier og å forvalte midler som tilhører fellesskapet betyr samtidig at vi må være forberedt på at det stilles høye forventninger til at vi driver på en effektiv og ansvarlig måte. Vi må i tillegg legge vesentlig vekt på omdømmerisiko og forsikre oss om at hovedprinsippene i vår investeringsvirksomhet er kjent og godt forankret hos både staten og publikum. Langsiktighet og risikobærende evne: Rammevilkårene for SPN og Folketrygdfondet tilsier en investeringsadferd med en lengre tidshorisont enn mange andre investorer. Sammenliknet med gjennomsnittsinvestoren er det naturlig å tro at SPN og Folketrygdfondet har en høyere risikobærende evne og en større toleranse for store verdiendringer. Det gir grunnlag for å opptre motsyklisk og langsiktig, og dermed høste tidsvarierende risikopremier som kan være vanskelig for andre aktører. Slike risikopremier kan høstes både som følge av Finansdepartementets bestemmelser om rebalansering av referanseindeksen for SPN ved store markedsbevegelser, og gjennom Folketrygdfondets aktive forvaltning. En slik investeringsadferd, som virker stabiliserende på finansmarkedet, vil samtidig være krevende å gjennomføre. Den innebærer ofte at man skal øke eller redusere risikoen i porteføljen når de fleste andre gjør det motsatte, som gjør at eventuelt svake resultater lett kan få større oppmerksomhet enn for andre investorer. For å lykkes må man derfor ha en gjennomarbeidet og robust strategi med solid forankring i organisasjonen, hos eier og blant publikum. Likviditet: Vi investerer i finansmarkeder som tidvis er lite likvide, som gjør at det kan være vanskelig å få omsatt verdipapirer uten å påvirke markedsprisene vesentlig. Når vi opererer i et marked hvor det periodevis kan være dårlig likviditet, krever det en tålmodig, grundig og aktiv forvaltning hvor vi må være forberedt på at porteføljen avviker en del fra referanseindeksen. Det er mer krevende å foreta endringer i porteføljen og vi må kunne sitte med verdipapirer i lang tid uten å få solgt, som gjør det spesielt viktig å være varsom med investeringer i selskaper preget av en høy risikoprofil. Svak likviditet gjør samtidig at det kan være potensiale for å høste en særskilt risikopremie. Størrelse: Folketrygdfondet er den største institusjonelle enkeltinvestoren i det norske finansmarkedet, med en investert kapital som utgjør nær 5% av aksjemarkedet (nær 10% når justert for fri flyt) og 3% av obligasjons- og sertifikatmarkedet, og hvor vi har relativt store eierandeler i en rekke selskaper. Det betyr bl.a at det tar lenger tid å foreta endringer i porteføljens eksponering, at vi har en særskilt interesse i å legge et langsiktig perspektiv til grunn for vår investeringsvirksomhet, samt at vi har en viss mulighet til å påvirke selskapenes virksomhetsstyring og markedsplassens rammevilkår. Størrelse gir også anledning til å utnytte stordriftsfordeler i forvaltningen. Ansvarlig investeringsvirksomhet: I tillegg til at det følger av mandatet for forvaltning av SPN, vil en stor og langsiktig investor som Folketrygdfondet ha interesse av å legge vekt på ansvarlig investeringsvirksomhet. En aktiv og ansvarlig utøvelse av våre eier- og kreditorrettigheter vil ivareta våre finansielle interesser gjennom å virke disiplinerende på selskapene, bidra til en mer velfungerende markedsplass og trekke i retning av redusert miljø- og samfunnsmessig risiko i vårt investeringsunivers. Folketrygdfondet Side 5 av 15

6 Kunnskap om selskaper: Folketrygdfondets rolle som en stor institusjonell investor med betydelige eierandeler og et langsiktig tidsperspektiv gjør at vi er blitt godt kjent med selskapenes strategi og historiske utvikling over de 20 årene vi har drevet med aksjeforvaltning og 40 årene med renteforvaltning. En slik kunnskap og institusjonell hukommelse kan være et fortrinn sammenliknet med andre investorer. God kompetanse og gjennomarbeidet investeringsprosess: Folketrygdfondets visjon om å være et sterkt finansielt miljø, kombinert med interessante oppgaver, faglig uavhengighet og positiv meravkastning over tid, gjør at vi har et godt grunnlag for å tiltrekke oss nødvendig kompetanse og gjennomføre en systematisk og kreativ investeringsprosess med gode resultater. 3. Målsetting og investeringsfilosofi Med utgangspunkt i våre rammevilkår og vårt særpreg, har Folketrygdfondet formulert følgende hovedmål: Vi skal være en ansvarlig kapitalforvalter som oppnår meravkastning gjennom aktiv forvaltning. Vi skal ha godt omdømme og tillit. Vi skal ha en engasjert og resultatorientert organisasjon som driver effektivt. Aktiv forvaltning Oppgaven med å forvalte SPN på en betryggende måte («forvalte markedsporteføljen») får mye oppmerksomhet og krever en god del ressurser, men vi legger også til grunn at Folketrygdfondet i sin løpende investeringsvirksomhet skal ta sikte på å drive aktiv forvaltning for å skape meravkastning og ikke bare kopiere referanseindeksen. Vi har som utgangspunkt at finansmarkedene er relativt effektive det meste av tiden, slik at det dermed er meget krevende å skape meravkastning. Når vi likevel har konkludert med at det er naturlig for oss å være en aktiv forvalter, et syn som Finansdepartementet vurderte og støttet i Meld St 15 ( ) og som Stortinget sluttet seg til, så har vi særlig lagt vekt på følgende forhold: Likviditeten i det norske finansmarkedet er varierende og tidvis dårlig. Det betyr bl.a at det for en aktør som Folketrygdfondet kan være vanskelig å kjøpe eller selge de aksjer eller obligasjoner som får endrede vekter i referanseindeksen uten at en i vesentlig grad påvirker markedsprisingen. Manglende likviditet kombinert med SPN-mandatets regler om rebalansering av referanseindeksen ved store markedsbevegelser, som tidvis innebærer store transaksjonsvolum, gjør at indeksnær forvaltning er vanskelig. Referanseindeksen er ikke egnet for detaljstyring av investeringsvirksomheten. Sammensetningen av referanseindeksen er ikke nødvendigvis optimal ift formålet med forvaltningen av SPN (f.eks pga markedsimperfeksjoner), slik at vi kan oppnå en bedre porteføljesammensetning og lavere transaksjonskostnader for SPN ved å avvike noe fra indeksen. Referanseindeksen er ikke alltid lett investerbar, f.eks ved at den inneholder rentepapirer som er vanskelig tilgjengelige og lite likvide. Videre kan det være uheldig å la SPNs investeringer automatisk være bestemt av andre aktørers beslutninger om å inkludere og ekskludere verdipapirer fra referanseindeksen, beslutninger som også kan Folketrygdfondet Side 6 av 15

7 lede til feilprising av verdipapirer når mange aktører følger samme indeks og skal foreta samme tilpasning av sine porteføljer samtidig ved indeksendringer. En ansvarlig investor er en aktiv investor. Det er en gjensidig sammenheng mellom ansvarlig investeringsvirksomhet og aktiv forvaltning. Gjennom å investere mer i gode kvalitetsselskaper, å utøve våre eierskaps- og kreditorrettigheter, å ha en dialog med selskapene vi er investert i, og å være langsiktig og motsyklisk, bidrar vi til å yte et disiplinerende press på selskapene og til mer velfungerende og stabile finansmarkeder. Dette er samtidig faktorer som ivaretar våre finansielle interesser over tid. Vi har et godt grunnlag for å skape meravkastning. Våre særtrekk og komparative fortrinn, vårt verdigrunnlag, vår investeringsfilosofi og vår lange erfaring gir samlet sett et solid grunnlag for å ha en troverdig strategi om å skape meravkastning med lave kostnader. I forhold til ressursene som må brukes på å levere en avkastning på linje med referanseindeksen, er merkostnadene ved dagens form for aktiv forvaltning moderate. Forutsetninger for å skape merverdier Selv om det er en del faktorer som taler for at Folketrygdfondet har potensiale for å skape merverdier i kapitalforvaltningen, er det i tillegg nødvendig å ha oppfylt viktige kriterier av organisasjonsmessig og kompetansemessig art. For å oppnå en effektiv og motivert organisasjon, legger vi vekt på at Folketrygdfondet må ha: Dyktige og motiverte medarbeidere med sunne verdier: Å utvikle en god organisasjonskultur, hvor vi har kompetente og engasjerte medarbeidere med et egnet verdigrunnlag, er et viktig anker for investeringsvirksomheten. Dette bidrar til å skape den fellesforståelsen i organisasjonen som er nødvendig for å lykkes over tid og under skiftende markedsforhold. Ryddig styringsstruktur og klare ansvarsforhold: Den interne styringsstrukturen med investeringsmandater og definerte arbeidsoppgaver må være tydelig samt bidra til ansvarliggjøring og motivering av den enkelte medarbeider. God risikostyring og effektiv kontroll: Det må være etablert en troverdig strategi for å oppnå meravkastning på de ulike områdene, og de ansatte må ha et bevisst og disiplinert forhold til å ta risiko. Investeringsprosessen må styrke vår evne til å stå fast ved krevende langsiktige strategier. For å sikre tillit til forvaltningen, og at vi kun tar den risiko vi er interessert i å ta og som vi regner med å få godt betalt for, er det viktig med god risikostyring, betryggende gjennomføring og effektiv kontroll. Egnede analyser av posisjonstagning, avkastning og risiko understøtter en god risikostyring. Forvaltning basert på solid analytisk grunnlag: Grundige makro-, sektor- og selskapsanalyser utgjør en sentral byggestein i investeringsvirksomheten. Et solid analytisk grunnlag er nødvendig for å sikre konsistente investeringsstrategier over tid. Kostnadseffektiv forvaltningsstil og effektiv ressursbruk: Folketrygdfondet har en forvaltningsstil preget av intern forvaltning og effektiv ressursbruk, som gir lave kostnader ift sammenliknbare forvaltere og over tid er et viktig bidrag til positiv meravkastning (etter kostnader). Folketrygdfondet Side 7 av 15

8 Hovedkilder til meravkastning Vi tilstreber å skape meravkastning langs ulike akser og søker å utvikle diversifiserte investeringsstrategier. På et overordnet nivå kan vi peke på følgende hovedkilder til meravkastning ift referanseindeksen: Kvalitetsselskaper: Siden en stor del av porteføljen er plassert i mindre likvide instrumenter, som gjør det vanskelig å foreta store justeringer av risikoeksponeringen på kort sikt, er det desto viktigere at vi investerer i solide kvalitetsselskaper hvor vi er komfortable med å måtte ha et langsiktig perspektiv. En langsiktig og verdibasert tilnærming til investeringsvirksomheten skal bidra til at vi har mindre eksponering overfor selskaper som får problemer. Denne vektleggingen vil også motvirke tendensen til stadig økt eksponering overfor populære selskaper som en markedskapitaliseringsindeks gir, og har dermed et motsyklisk element. Likviditetspremier: Ved å investere mer i selskaper hvis instrumenter har svakere likviditet enn referanseindeksen, høster vi likviditetspremier som typisk egner seg for langsiktige investorer med mindre behov for likviditet. Diversifikasjonsgevinster: Når referanseindeksen er relativt smal hvor få utstedere får store vekter, kan vi oppnå en mer diversifisert og optimal portefølje ved også å investere i verdipapirer som ikke inngår i referanseindeksen. Strukturelle tilpasninger og tjenester: Vi søker å utnytte særskilte avkastningsmuligheter med lav risiko som knytter seg til porteføljens særtrekk. Eksempler på dette kan være utlån av verdipapirer og arbitrasjesituasjoner. Tidsvarierende risikopremier: Folketrygdfondet legger stor vekt på å utøve en motsyklisk investeringsadferd for å dra nytte av at risikopremiene, og dermed forventet avkastning, pleier å variere over tid. Vi ønsker å trekke på våre komparative fortrinn, som langsiktighet og høy risikobærende evne, til å øke/redusere innslaget av risiko i porteføljen når slik risiko er høyt/lavt priset. (Denne høstingen av tidsvarierende risikopremier i den aktive forvaltningen har et intellektuelt slektskap og kommer i tillegg til SPN-mandatets regler om rebalansering av referanseindeksen ved store markedsbevegelser.) Vi tilstreber å utarbeide mest mulig diversifiserte investeringsstrategier, men er inneforstått med at en god gjennomføring av mer konsentrerte risikoeksponeringer ofte vil være avgjørende for resultatene. Vi har historisk lagt vekt på at risikotakingen skjer innen aksjeporteføljen og innen renteporteføljen, dvs at taktisk aktivaallokering ikke har vært en vesentlig aktivitet, og det tas ikke aktive valutaposisjoner. Vi legger samtidig vekt på at investeringsstrategiene må videreutvikles, slik at Folketrygdfondets investeringsvirksomhet er godt tilpasset nye utfordringer i framtiden. Målsettingen for den aktive forvaltningen er over tid å skape en årlig meravkastning ift referanseindeksen på 0,4 prosentpoeng (før forvaltningskostnader), hvor det er lagt til grunn at resultatene må måles over flere år. Resultatene de senere årene tyder på at målsettingen er realistisk, men enkelte utviklingstrekk tyder på at det kan bli mer krevende å nå et slikt mål den nærmeste tiden. Vi ser for eksempel at svakere likviditet i det norske markedet gjør det vanskeligere å ta store avvik fra referanseindeksen uten at det går på bekostning av vår mulighet til å styre og tilpasse risikoen. Folketrygdfondet Side 8 av 15

9 I tillegg til den ytre risikorammen for forventet relativ volatilitet på 3 prosentpoeng som følger av SPN-mandatet, har Folketrygdfondet internt lagt til grunn at meravkastningen skal nås innenfor en risikoramme for relativ volatilitet som i hovedsak vil ligge mellom 1,0 og 2,5 prosentpoeng under normale markedsforhold. Risikoen målt på denne måten kan også ligge under dette intervallet, slik tilfellet har vært i det siste. Dette kan f.eks skyldes at viktige strategier har slått til og det tar tid før nye strategier skaleres opp, at markedslikviditeten virker begrensende, og at markedets volatilitet og korrelasjoner demper målt risiko uten at posisjonstagningen nødvendigvis er vesentlig endret. I tillegg til rammen for relativ volatilitet styres risikotakingen ved at det er satt minstekrav til overlapp mellom porteføljen og referanseindeksen, og det er fastsatt utfyllende rammer for kredittrisiko, likviditetsrisiko, motpartseksponering og belåning. Porteføljens eksponering og egenskaper blir også jevnlig belyst gjennom bruk av ulike typer stresstester. Vår investeringsfilosofi Som rettesnor for innrettingen av vår investeringsvirksomhet har vi dermed formulert følgende investeringsfilosofi: Folketrygdfondet er en stor og langsiktig forvalter som opererer i markeder som er relativt effektive det meste av tiden, men med varierende likviditet. Vi har en offensiv og teambasert forvaltning som bygger på solid kompetanse, god informasjonstilgang og grundig analyse. Vi har en investeringsprofil som kjennetegnes av høy risikobevissthet og utnyttelse av våre komparative fortrinn. Vi skaper finansielle verdier gjennom aktiv forvaltning, ansvarlig investeringsvirksomhet og lave kostnader. Viktige kilder til meravkastning er grundige analyser, høy risikobevissthet og en motsyklisk investeringsadferd. Forvaltningen i Norden Folketrygdfondet har siden 2001 investert deler av porteføljen i Danmark, Finland og Sverige. Forvaltningen her bygger på den samme overordnede investeringsfilosofien som i Norge, er integrert med forvaltningen av de norske porteføljene, men reflekterer samtidig at omstendighetene er noe annerledes. Utgangspunktet er at Folketrygdfondet er en mindre aktør i de øvrige nordiske landene, at markedsplassen er mer likvid og inkluderer et større antall selskaper, samt at vi ikke kjenner alle selskapene like godt som i Norge. Mens tilgang til mer likvide markeder styrker vårt informasjonstilfang og gir økt risikospredning og fleksibilitet i forvaltningen, er vi samtidig bevisst at vi ikke har de samme omstendigheter og fortrinn i Norden som i Norge. En slik potensiell ulempe er avstandsfaktoren, som følger av at forvaltningsorganisasjonen ikke er lokalisert samme sted som selskapene det investeres i. Denne utfordringen er imidlertid redusert noe de senere årene, i takt med teknologisk utvikling, bedre informasjonsflyt og økende internasjonalisering av så vel selskaper som investormassen. I internasjonal sammenheng oppfattes Norden som et felles marked, med til dels felles språk og kultur, og i et slikt perspektiv bør også en norsk forvalter som Folketrygdfondet med komparative fortrinn som langsiktighet, høy risikobærende evne og en kompetent organisasjon ha gode forutsetninger for å lykkes. Folketrygdfondet Side 9 av 15

10 I vårt arbeid for å oppnå høyest mulig avkastning over tid er Norden-forvaltningen sentral langs flere dimensjoner. Vi forventer at den skal skape meravkastning på egen hånd, men viktigere er Norden-forvaltningens positive smitteeffekter på den øvrige forvaltningen gjennom at den bidrar til en mer dynamisk investeringsvirksomhet, høyere (risikojustert) meravkastning og bedre risikostyring: Styrker organisasjonen: Deltagelse i større og mer likvide finansmarkeder gir bedre tilgang til informasjon om endringer i beste praksis, markedsprising og sektormessige forhold av betydning for norske selskaper. Dette setter samtidig Folketrygdfondets organisasjon under et sterkere disiplinerende press og i bedre stand til å oppfylle forvaltningsoppdraget om å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid. Gir mer fleksibilitet: Et større investeringsunivers og mer likvid finansmarked gir oss anledning til å bedre diversifisere våre strategier for å skape meravkastning. I tillegg til å åpne for flere ukorrelerte investeringsstrategier i tråd med vår kjernekompetanse, gir informasjonsflyten som følge av Norden-forvaltningen viktige synergieffekter til forvaltningen av den norske porteføljen. Bedrer risikostyringen: Tilgang til et mer likvid finansmarked gir økte muligheter for å justere risikoeksponeringen i SPN, noe som er krevende i et mindre likvid norsk finansmarked. 4. Aksjeforvaltningen Folketrygdfondets rolle som en betydelig og langsiktig investor i et tidvis illikvid norsk marked er med på å forklare at vår aksjeforvaltning er preget av en langsiktig og verdibasert tilnærming med relativt lav omløpshastighet i porteføljen og lave transaksjonskostnader. Vi legger vekt på å identifisere kvalitetsselskaper vi ønsker å være investert i med vesentlige eierandeler over lengre tid. Ansvarlig forvaltningsvirksomhet er en integrert del av forvaltningen, både ved at det bidrar til å identifisere gode selskaper og ved at utøvelse av våre eierrettigheter styrker verdiskapningen i disse selskapene over tid. Vi vurderer selskapers håndtering av miljø-, samfunns- og eiermessige spørsmål å være en viktig indikator på kvaliteten på selskapers ledelse og evne til langsiktig verdiskapning. Få selskaper i hver sektor gjør at det i forvaltningen i det norske markedet er vanskelig å separere selskapsfokus fra sektorfokus når vi vurderer avvik fra referanseindeksen. Siden Folketrygdfondets investorrolle i Danmark, Finland og Sverige er preget av å være en liten aktør i et noe større og mer likvid marked, er forvaltningsstrategien her noe annerledes. Bedre likviditet og et større antall selskaper i hver sektor gir mulighet for raskere porteføljeendringer og en forvaltning som er løpende tilpasset vår vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen og markedsprisingen. Den økte likviditeten bidrar til en noe større omløpshastighet i den nordiske porteføljen. Denne fleksibiliteten søkes utnyttet ved både selskapsavvik og sektoravvik i forhold til referanseporteføljen. Vi tar ikke i samme grad som i Norge mål av oss til å kjenne alle selskapene i investeringsuniverset like godt, men fokuserer i stedet på utvalgte sektorer og selskaper der vi har spisskompetanse. I tillegg til at aksjeforvaltningen i Danmark, Finland og Sverige forventes å skape meravkastning, vurderes det også å være viktige samspillseffekter som styrker kvaliteten på aksjeforvaltningen i Norge. Folketrygdfondet Side 10 av 15

11 Organiseringen av aksjeforvaltningen er lagt opp slik at vi har en teambasert forvaltning av den samlede porteføljen, kombinert med sektorbaserte forvalterporteføljer med investeringsbeslutninger på enkeltpersonnivå. Investeringsprosessen er preget av grundige gjennomganger av de viktigste faktorene som påvirker selskapers verdiutvikling på sikt, kombinert med en disiplinert gjennomføring, oppfølging og kontroll av aksjeinvesteringene. Når det gjelder aksjeporteføljens risikoegenskaper, så har denne historisk vist høyere gjennomsnittlig avkastning og lavere risiko enn referanseindeksen. Aksjeforvaltningen har et utpreget selskapsfokus, men vi kan trekke fram følgende overordnede elementer som kan forklare denne utviklingen: Det gode selskap: I tillegg til å se vår verdivurdering av et selskap opp mot aksjekursen, legger vi vekt på å identifisere selskaper som oppfyller våre kvalitative kriterier (som f.eks konkurransefortrinn og vekstmuligheter, strategi, ledelse, styre, eierstruktur, eierstyring og samfunssansvar). Å investere i solide kvalitetsselskaper som gjør det godt over tid og under skiftende forhold har gitt en portefølje med en viss defensiv eksponering og god risikojustert avkastning. Unngå overoptimisme: Å investere mindre i eller unngå selskaper hvor det etter vårt syn er knyttet for positive forventninger har vært en viktig bidragsyter til meravkastningen. Stabilitet: Risikoen kan framstå som lavere ved at vi investerer i selskaper med mindre variasjon i resultatene og mindre variasjon i markedsprisingen enn selskapene i referanseindeksen. Likviditetspremie:Vi høster nok en likviditetspremie når vi investerer i selskaper med god egenkapitalavkastning til lav pris som følge av lav likviditet. Tidsvarierende risikopremie: Det er også tegn til at vi høster elementer av tidsvarierende risikopremie gjennom å variere porteføljesammensetningen over tid, samt at vi deltar i restruktureringer og oppkapitaliseringer og generelt søker å dra nytte av perioder når markedsuro hever risikopremier og den forventede avkastningen 2. Folketrygdfondet vil ofte være overvektet i en del store selskaper og ha relativt mindre investeringer i små- og mellomstore bedrifter. Samlet sett venter vi at den positive meravkastningen over tid fordeler seg på mindreavkastning i perioder med veldig sterk aksjekursoppgang og større meravkastning i negative aksjemarkeder. 5. Renteforvaltningen Folketrygdfondet er en kostnadseffektiv renteforvalter, og renteporteføljen preges av god risikospredning og lav risiko for tap på hovedstol. Også renteforvaltningen reflekterer at markedet vi investerer i kan tidvis være lite likvid, slik at vi må legge et langsiktig perspektiv til grunn og være forberedt på å sitte på verdipapirene til de forfaller. Renteforvaltningen er lagt opp slik at vi har en teambasert forvaltning av den samlede porteføljen, kombinert med et visst innslag av sektorbasert 2 Siden den norske aksjeporteføljen som regel vil ha en noe mer defensiv eksponering sammenlignet med det brede aksjemarkedet, vil vi imidlertid ofte søke å ha noe mindre avvik fra referanseindeksen i perioder med høye risikopremier (siden den defensive eksponeringen gjør at vi under en etterfølgende aksjekursoppgang vil ha en tendens til å henge etter). Folketrygdfondet Side 11 av 15

Unoterte investeringer i SPN

Unoterte investeringer i SPN 1 Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Postboks 8008 Dep 0030 Oslo U.off. 5 Deres ref: 14/3093 Vår ref: TE Dato: 13.11.2014 Unoterte investeringer i SPN Sammendrag Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond

ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond innholdsfortegnelse INNLEDNING Historikk 2 Årsrapport 2011 Nøkkeltall 3 Hovedpunkter 4 Meravkastning i turbulente

Detaljer

Innledning. 1979 Siste år med kapitaloverføring fra folketrygden. Folketrygdfondet opprettes. Folketrygdfondet direkte underlagt Finansdepartementet.

Innledning. 1979 Siste år med kapitaloverføring fra folketrygden. Folketrygdfondet opprettes. Folketrygdfondet direkte underlagt Finansdepartementet. årsrapport 2012 Innledning Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport og eierrapport

Årsrapport og eierrapport Årsrapport og eierrapport Innhold Innledning Nøkkeltall 2 Historikk 3 Hovedpunkter 4 Kapital som ikke flykter i krise v/adm. direktør Olaug Svarva 5 Årsberetning Årsberetning for 2013 6 Styret i Folketrygdfondet

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013 STATENS PENSJONSFOND NORGE ANDRE KVARTAL 2013 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond KORT FORTALT Folketrygdfondet Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter

Detaljer

slutt er flere av de påvist lønnsomme avvikene ikke skalerbare, og kan ikke gjennomføres i det omfang som er relevant for fondet.

slutt er flere av de påvist lønnsomme avvikene ikke skalerbare, og kan ikke gjennomføres i det omfang som er relevant for fondet. Norsk oversettelse av Overall summary i rapporten Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global skrevet av Andrew Ang, William N. Goetzmann og Stephen M. Schaefer Oppsummering

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Knut N. Kjær 1 Ved inngangen til året 1998 var Norges Bank uten egen erfaring i aksjeforvaltning. Ved utgangen av året forvaltet Norges Bank

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND NORGE

FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND NORGE FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND NORGE Denne artikkelen gir først et kortfattet historisk bilde av Folketrygdfondet som ble etablert i 1967, opprinnelig som en integrert del av folketrygden. I dag har

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Organisasjon. Tema. Årsberetning. Årsrapport 2010 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond

Organisasjon. Tema. Årsberetning. Årsrapport 2010 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond Organisasjon 201 Regnskap Forvaltning Tema Årsberetning Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond innholdsfortegnelse innledning Formål og litt historikk 1 Nøkkeltall

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE ANALYSER OG VURDERINGER AV RESULTATENE VED FORVALTNINGEN AV SPN VEDLEGG TIL BREV TIL FINANSDEPARTEMENTET

STATENS PENSJONSFOND NORGE ANALYSER OG VURDERINGER AV RESULTATENE VED FORVALTNINGEN AV SPN VEDLEGG TIL BREV TIL FINANSDEPARTEMENTET STATENS PENSJONSFOND NORGE ANALYSER OG VURDERINGER AV RESULTATENE VED FORVALTNINGEN AV SPN VEDLEGG TIL BREV TIL FINANSDEPARTEMENTET Alle analyser i dette dokumentet inkluderer tall frem til utgangen av

Detaljer

Innhold. 3 Oppsummering 70

Innhold. 3 Oppsummering 70 Vedlegg Norges Banks vurdering av det teoretiske og empiriske grunnlaget for aktiv forvaltning og vår forvaltningsstrategi for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Innhold 1 Det teoretiske og empiriske

Detaljer

Årsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Årsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Årsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkeltall 1 Formål og litt historikk 2 Administrerende direktørs innledning 5 Beretningsdel

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge Professor Thore Johnsen, NHH 21. mars 2011

Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge Professor Thore Johnsen, NHH 21. mars 2011 Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge Professor Thore Johnsen, NHH 21. mars 2011 Dette arbeidet er gjort på oppdrag av Finansdepartementet som en del av gjennomgangen av den aktive

Detaljer

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND 2014 ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD LEDELSEN Et arbeid i utvikling 5 Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1-1 Norges Banks forvaltningsoppdrag... 4 1-2 Plassering av fondsmidlene... 4 1-3 Strategisk plan for bankens

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang 189 Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Av Tormod Hermansen Hermansen Consulting Nordisk Administrativt

Detaljer