Strategi for NVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for NVE 2012-2016"

Transkript

1 1 Strategi for NVE

2 2

3 Strategi for NVE Innen Norges vassdrags- og energidirektorats forvaltningsansvar er klimautvikling, samfunns- og forsyningssikkerhet, verdiskapning og internasjonalisering viktige drivkrefter for endringer. NVEs strategi skal bidra til å møte disse utfordringene. Vi skal videreutvikle vår organisasjon for å møte interne og eksterne forventninger om effektivitet og kvalitet. Et godt arbeidsmiljø er et viktig element for å nå disse målene. NVE skal ha et tett og tillitsfullt samarbeid og samhandling med de ulike aktørene innen våre forvaltningsområder. Kompleksiteten tilsier større behov for planmessighet, langsiktighet og kontinuitet i vårt arbeid. NVEs virksomhet bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Olje- og energidepartementet. NVE er delegert myndighet etter energiloven og vannressursloven, og etter en rekke andre lover og forskrifter. Denne strategien er et virkemiddel for ledelse, styring og kommunikasjon, og den skal formidle NVEs visjon, verdier og strategiske fokusområder for perioden Oslo, 31. mars Per Sanderud Vassdrags- og energidirektør 3

4 Visjon Vann og energi for en bærekraftig utvikling Dette innebærer at vi skal ta hensyn til samfunnssikkerhet, klimautfordringer, miljø, velferd og verdiskapning i et generasjonsperspektiv. 4 4

5 Hovedmål NVE rapporterer til Olje- og energidepartementet etter fem hovedmål: NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene 1 Som nasjonal faginstitusjon for hydrologi skal NVE sikre en forsvarlig innhenting, analyse, kvalitetskontroll og tilgjengeliggjøring av hydrologisk informasjon og opprettholde en best mulig kunnskapsbase for beslutninger innenfor energi- og vannressursforvaltningen. NVE har ansvaret for å kartlegge konsekvenser av klimaendringene for sine ansvarsområder. NVE har den overordnede nasjonale kompetansen innen vannressursforvaltning i Norge, og skal ha god oversikt over fysiske påvirkninger, miljøforhold og brukerinteresser i vassdragene. Med utgangspunkt i vannressurslovgivningen skal NVE avveie motstridende miljø- og brukerinteresser når planer for nye tiltak i vassdragene legges fram. NVE skal bidra til helhetlige forvaltningsplaner der også hensynet til vannkraftproduksjon og sikker energiforsyning ivaretas. NVE har ansvar for å føre tilsyn med at miljøkrav fastsatt i konsesjoner blir fulgt, og skal revidere vilkår i gamle vassdragskonsesjoner. NVE skal ivareta verneverdiene som ligger til grunn for vernede vassdrag, og skal ivareta og gi informasjon om vassdrags- og energisektorens kulturminner. 5

6 NVE skal sikre en effektiv og kunnskapsbasert konsesjonsbehandling av anlegg for produksjon og overføring av energi. 2 NVE skal ivareta samfunnets interesser knyttet til å bygge og drive energianlegg gjennom konsesjonsbehandling og vedtak hjemlet i energi- og vassdragslovgivningen. Gjennom konsesjonsbehandling av produksjonsanlegg bidrar NVE til å sikre samfunnets behov for fornybar energi på en best mulig måte, med minst mulig ulemper for miljøet og andre samfunnsinteresser. Gjennom konsesjonsbehandling skal NVE sikre god samordning av nett- og produksjonsanlegg. NVE skal holde oversikt over kraftforsyningen og potensialet for energiproduksjon i Norge, analysere utviklingen, gi informasjon og varsle dersom energi- og effektbalansen tilsier fare for framtidig svikt i kraftforsyningen. NVE skal ha god oversikt over kostnader, ressursgrunnlag og miljøeffekter for alle energikilder, energibærere og overføringssystemer for energi som kan være aktuelle i Norge. 6

7 NVE skal sikre effektiv produksjon, overføring, omsetting og bruk av energi NVE kartlegger konsekvensene av klimaendringer for framtidens energisystem og energiproduksjon. 3 NVE er nasjonal energiregulator og forvalter viktige deler av energilovgivningen. Dette innebærer å legge til rette for et velfungerende kraftmarked, overvåke strukturutviklingen i energibransjen og sikre alle aktører best mulig adgang til markedet. NVE skal overvåke leveringssikkerheten i det norske og nordiske kraftsystemet. NVE skal utøve monopolkontroll og sette grenser for inntektene til nettselskapene. NVE stiller krav til leveringskvalitet for å sikre effektiv drift, vedlikehold og utvikling av nettet. NVE skal føre tilsyn og kontroll med at lovpålagte krav følges opp av konsesjonærene, og fører tilsyn med Statnett som systemansvarlig. Med bakgrunn i analyser av det norske energisystemet skal NVE arbeide for å gjøre systemet mer fleksibelt og energibruken mer effektiv, i tråd med internasjonale forpliktelser og implementering av EU-direktiver. NVE skal arbeide for å styrke forsyningssikkerheten, overvåke og analysere den kortsiktige og langsiktige utviklingen i kraft- og effektbalansene. Videre skal NVE ha god oversikt over kraftsituasjonen i de ulike regionene i landet, og være forberedt på mulige knapphetssituasjoner og andre anstrengte kraftsituasjoner. 7

8 NVE skal påse at beredskapen i kraftforsyningen er god NVE leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen og arbeider gjennom retningslinjer, veiledning, øvelser og tilsyn for å styrke energiforsyningens evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. 4 NVE skal føre tilsyn med energiselskapenes beredskap mot alle former for ekstraordinære påkjenninger og havarier i kraftforsyningen og er dessuten rasjoneringsmyndighet i situasjoner med energiknapphet. NVE skal delta aktivt i det nordiske beredskapsarbeidet innen energiforsyning. Videre skal NVE føre tilsyn med at eiere av dammer og vassdragsanlegg ivaretar sine forpliktelser for sikkerhet og beredskap. 8

9 NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko NVE er ansvarlig for den nasjonale flomvarslingstjenesten, samt jord- og snøskredvarslingen. 5 NVE skal utøve vassdragsforvaltning og gi råd til fylker, kommuner og tiltakshavere om helhetlig vassdragsforvaltning, arealbruk nær vassdragene, skred- og vassdragssikkerhet, vassdragsmiljø og konsesjonsbehandling. NVE skal også planlegge og utføre sikringstiltak i vassdrag. Når slike sikringstiltak gjennomføres, skal det samtidig vurderes hvilke miljøtiltak som bør gjennomføres parallelt. NVE har ansvar for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, og skal bidra til at kommunene tar hensyn til flom- og skredutsatte områder i sin arealplanlegging og utbygging. NVE skal kartlegge og informere om fareområder, og gi kommuner faglige råd og økonomisk bistand til planlegging og gjennomføring av nødvendige sikringstiltak. NVE skal også gi faglig bistand under beredskaps- og krisesituasjoner til kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter. 9

10 NVEs kjerneverdier Pålitelig Åpen Vi deler gjerne erfaringer og kunnskap. Vi er åpne for andres synspunkter og verdsetter mangfold. Vi sier klart hva vi mener og utfordrer andre til det samme. Vi kommuniserer hva vi gjør og hva vi står for. Vi er lojale mot regelverk og beslutninger, og søker å opptre objektivt. Vi viser respekt for andres meninger og vil være saklige i vanskelige situasjoner. 10 Vi tar samfunnsansvar og vil forvalte ressursene for framtidige generasjoner. Vi bidrar til et faglig godt arbeidsfellesskap, og hjelper hverandre til å bli bedre. Ansvarlig Vi viser initiativ, engasjement og utholdenhet. Vi gjør de riktige tingene til rett tid. Kjerneverdier som kjennetegner NVE og det vi gjør. Effektiv

11 11

12 Fokusområder NVE har i lys av utviklingen de senere årene sett behovet for større grad av samhandling og samarbeid mellom de ulike aktører i bransjen, myndigheter, samarbeidende institusjoner, brukere og det politiske miljøet. Kompleksiteten innenfor for-valtningsområdene våre tilsier større behov for planmessighet, langsiktighet og kontinuitet i vårt arbeid. Med andre ord det er behov for å se elementene i et helhetsperspektiv. NVE vil i perioden særlig ha oppmerksomhet rundt følgende utvalgte områder: 12

13 Klima Den globale klimautviklingen vil gi villere, våtere og varmere vær i våre områder. NVE skal dokumentere klimaendringer gjennom datainnsamling, forskning og analyse. NVE skal vise de forvaltningsmessige konsekvensene av klimaendringene for vannressurs- og energiforvaltningen. NVE skal gjennomføre klimatilpasning på alle sine forvaltningsområder. Dette innebærer blant annet endringer i krav og forskrifter for damsikkerhet, sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen, flom og skredsikring, samt sikker arealbruk. NVE skal prioritere effektiv konsesjonsbehandling som bidrar til å nå den vedtatte fornybarandelen for Norge. Videre skal NVE sikre en velfungerende elsertifikatordning med Sverige. NVE skal aktivt bidra til å øke kunnskapen i samfunnet om klimaendringer, konsekvenser av disse og hvordan vi best tilpasser oss fremtidens klima. 13

14 Samfunnssikkerhet og varsling! NVE skal arbeide kontinuerlig for å sikre samfunnskritisk infrastruktur og forebygge skade på liv, helse og verdier som følge av brudd i energiforsyningen, dambrudd, flom og skred. NVE skal arbeide for å styrke forsyningssikkerheten gjennom en effektiv konsesjonsbehandling av nett- og produksjonsanlegg. For å avdekke problemer for energiforsyningen på et tidlig tidspunkt skal NVE ha fokus på datainnsamling, analyse, kontinuerlig overvåkning og tett dialog med Statnett som systemansvarlig. NVE skal bruke tilsyn for å forebygge uønskede hendelser. NVE skal i perioden ha spesiell fokus på kartlegging og risikovurdering av flom- og skredutsatte områder. Videre skal arbeidet med å forebygge skade fra skred, flom og erosjon prioriteres. NVE skal i perioden utvikle nasjonal skredvarslingstjeneste for løsmasse- og snøskred. I tillegg skal modeller og rutiner for flomvarsling videreutvikles. Den regionale snøskredvarslingen, som utvikles i samarbeid med Meteorologisk institutt, skal følge internasjonal standard. Skredvarslingen skal ha en detaljeringsgrad som gir god nytteverdi for brukerne. 14

15 Internasjonal virksomhet NVE skal følge utviklingen i EU tett, og være proaktiv overfor nye politiske initiativer og direktiver fra EU på vannressursog energiområdet. NVE skal aktivt styrke organisasjonens kompetanse på internasjonalt arbeid og påvirkning av beslutningsprosesser i EU. NVE skal delta aktivt i det nordiske og europeiske regulatørsamarbeidet. Gjennom samarbeidet skal NVE bidra til harmonisering og koordinering av nytt regelverk knyttet til utviklingen av det felles nordiske og europeiske kraftmarkedet. NVE skal bidra til å oppfylle regjeringens mål om at Norge skal være en sentral pådriver for en grønnere global utvikling. Dette innebærer at NVE skal bidra til kompetanse- og institusjonsbygging i utvalgte samarbeidsland, med særlig vekt på fornybar energi og bærekraftig forvaltning av naturressurser. 15

16 Velfungerende energisystem og energimarked Energisystemet og energimarkedet står overfor utfordringer som følge av EUs direktiver, med spesiell vekt på 3. energimarkedspakke, økt produksjon av fornybar energi og innføring av et fremtidig felles nordisk/europeisk sluttbrukermarked. NVE skal tilpasse sin organisasjonsform og oppgaveløsning til EUs krav om uavhengig regulatør for energimarkedet. I tillegg skal NVE videreutvikle metoder, modeller og analyseverktøy for løpende overvåkning og analyser av energisituasjonen og kraftmarkedet. NVE skal gjennom konsesjonsbehandling og tilsyn sikre at samfunnets behov for produksjon og distribusjon av energi ivaretas på en best mulig måte med minst mulig miljøulemper. NVE skal se konsesjonsbehandling av nett- og produksjonsanlegg i sammenheng, og fokusere på effektiv utnyttelse av overføringskapasitet og håndtering av flaskehalser. NVE skal ha god kompetanse på utviklingen innen energibruken og kunne vurdere hvilke forhold som påvirker denne. Videre skal det iverksettes tiltak for å fremme god energieffektivitet. 16

17 Tilsyn NVE skal føre tilsyn med at lover, forskrifter og krav gitt i konsesjoner følges opp av konsesjonærer og andre som skal etterleve reglene. Tilsyn og reaksjoner skal brukes aktivt i samspill med NVEs øvrige myndighetsoppgaver. NVE skal ha god kompetanse på tilsyn. Tilsyn skal utføres effektivt og med god kvalitet. Alle i NVE som utøver tilsyn skal ha en felles forståelse av rolle og tilsynsansvaret, og skal være bevisst behovet for forutsigbarhet og integritet. Tilsynsobjektene skal oppleve å bli møtt på en profesjonell og ryddig måte. NVE skal samordne sin tilsynsaktivitet. Det skal settes opp en felles, årlig plan for all tilsynsaktivitet. Valg av tilsynsobjekter og tilsynstema skal i hovedsak baseres på risiko og vesentlighet. NVE skal være bevisst grenseflater mot andre statlige tilsynsorganer. NVE skal offentliggjøre rapporter fra utførte tilsyn og bruk av reaksjoner, for å oppnå en allmennpreventiv effekt. 17

18 Faglig rolle og kommunikasjon NVE skal være en aktiv, faglig samfunnsaktør og være premissleverandør for den offentlige debatt på våre fagområder. NVE skal bidra til å sikre utviklingen av regjeringens helhetlige vannressurs og energipolitikk, og støtte OED i oppfølgingen av denne. For å lykkes med dette er det viktig å ha gode faglige samarbeidsrelasjoner med relevante myndigheter og aktører. N V E NVE skal gjennom kartlegging, analyse, utredninger og FoU styrke sin rolle som faglig rådgiver i samfunnet. Dette skal synliggjøres gjennom offentlige rapporter og aktiv kommunikasjon. NVE skal etablere nye og videreutvikle våre eksisterende arenaer for faglig kommunikasjon og debatt innenfor energi- og vannressursforvaltning, klima og samfunnssikkerhet. I tråd med våre verdier skal NVE vektlegge tydelig og åpen kommunikasjon på alle områder fra saksbehandling til krisehåndtering. NVE skal være synlig, tydelig og tilgjengelig. 18

19 Organisasjon og ledelse NVE skal være en endringsvillig og tilpasningsdyktig kunnskapsorganisasjon med bred, tverrfaglig kompetanse. NVE skal arbeide for å utvikle gode systemer for ledelse, organisasjon og styring. Vi skal videreutvikle medarbeidernes kompetanse slik at den er i samsvar med våre strategiske utfordringer, og skal legge vekt på å videreutvikle et attraktivt, spennende og konkurransedyktig arbeidsmiljø. NVE skal videreføre arbeidet med å forenkle, forbedre og effektivisere vår saksbehandling. NVE skal vektlegge en helhetlig og innovativ utvikling og bruk av IKTsystemer. 19

20 20

21 Drammensveien 211 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Telefon: Telefaks: Formgivning: Rune Stubrud, NVE. Trykk: Grafia kommunikasjon 12/09 Opplag:

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 og 2490

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 og 2490 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4810 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Innhold. «Vann og energi for en bærekraftig utvikling»

Innhold. «Vann og energi for en bærekraftig utvikling» 20 09 Årsmelding Innhold 05 Forord 06 Årskavalkade 08 Menneskene og organisasjonen 10 NVEs regiontjeneste 12 Historisk tilbakeblikk 14 Forskning og utvikling 16 Tilsyn og reaksjoner 18 Debutant i utvikling

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4833, 5440, 5490, 5680 og 5685

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 2442 og 2490

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 2442 og 2490 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1800 1830, 2440 2442 og 2490 Inntektskapitler: 4810 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent

Detaljer

Kripos strategi // 2011 2015

Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi 2011 2015 Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare

Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare på regionalt nivå Hervé Colleuille Inger Karin Engen 16 2009 D O K U M E N T Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer