Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft!"

Transkript

1 Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft! Suksess avhenger av evnen en virksomhet har til å utnytte kunnskapspotensialet i alle deler av virksomheten. Det er ikke lenger nok bare å ha orden på tilgangen til intern og ekstern informasjon og dokumenter. Dagens konkurransesituasjon krever at virksomheten evner å utnytte hva den faktisk vet, ikke bare hva den eier. Har din virksomhet behov for å Skape, identifisere, styre og tilgjengeliggjøre informasjon og kunnskap? Utnytte bedre virksomhetens skjulte kunnskapspotensiale? Stimulere til deling av informasjon og kunnskap? Bygge beste praksis handlinger og prosesser? Bygge nettverk av kompetente personer? Få økt verdi ut av investeringene i intranett? Bli en lærende organisasjon? En kunnskapsbedrift? Da er kunnskapsledelse svaret du leter etter. Kunnskapsledelse er å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) informasjon og kunnskap i et strategisk, forretningsmessig perspektiv eller mot et formål. Strategi Møteplasser Nettverk Roller Avskaffe Bruke Organisasjon og kultur Formidle Motivasjon Belønning Karriereutvikling Mobilitet Anskaffe Skape Foredle IT-infrastruktur - Infosystemer Gruppevare Internett/Intranett Datakommunikasjon Databaser Figur 1 Kunnskapsledelse Verdi Kunnskapsledelse er strategi Alle bedriftsledere har flere mekanismer til rådighet for å bedre bedriftsintern effektivitet og for å møte konkurransesituasjonen. Prinsipielt sett er det bare to forhold som er unike og som skiller den ene virksomheten fra den andre. De ansatte. Og dine kunder. Vi vet og du vet at det er kvaliteten på måten menneskene i virksomheten arbeider, samhandler og tar beslutninger, som skiller den beste fra de mindre gode, den som lykkes fra dem som mislykkes. Stadig flere ser at å innføre kunnskapsledelse er en meget effektiv strategi til å bygge en slagkraftig og levedyktig organisasjon som gir reell forretningsmessig styrke. Men denne styrken oppnås bare når visse bestemte kriterier er tilfredsstilt. Figur 1 illustrerer de viktigste komponentene som inngår i strategisk kunnskapsledelse. Vår erfaring er at de menneskelige ressursene, informasjonsteknologi, og informasjon som anvendes i forretningsprosessene, må ses i sammenheng med virksomhetens ledelses- og arbeidskultur. Da først evner virksomheten å ta ut verdiene av den samlede kunnskapen som den besitter. En satsning på kunnskapsledelse kan ha utspring i behovene for å Bygge et fundament for fremtidig reorganisering, restrukturering, desentralisering eller lignende Fungere godt sammen og bygge styrke i alle ledd, sentralt som desentralt, i en allerede desentral og/eller diversifisert organisasjonsform Øke reaksjonsevnen som svar på sterkere konkurransepress; ser f.eks. at konkurrenter utvikler nye produkter raskere enn oss Påvirke aktivt fremtiden for virksomheten, fremfor passivt å måtte tilpasse seg f.eks. markedskrav, endrede rammebetingelser og lignende Etablere mekanismer som gjør at kunnskap ikke tappes ved f.eks. at ansatte slutter eller skifter jobb innen bedriften Av Karl Kalseth Kunnskapsgartner og senior rådgiver Kunnskapsgartnerne AS, Postboks 5189 Majorstua, 0302 Oslo Besøksadresse Grønnegata 14, Oslo Tel

2 Unngå at man arbeider ineffektivt og at kunnskapsressursene (mennesker og informasjon) ikke utnyttes optimalt i relevante sammenhenger Unngå å gjøre samme feil om og om igjen Motivere ansatte til å dele kunnskap med andre Utnytte investeringene i informasjonsteknologi og teknisk infrastruktur Finne relevant informasjon når det trengs Kunnskapsledelse er kontinuerlig å bli bedre.. Mange virksomheter har gjennomgått store forandringer de siste tiårene. Restrukturering av både bransjer og enkeltvirksomheter pågår fremdeles for fullt. Vi kjenner til fra nyhetsmedia at konstellasjonene som skapes ofte er nye og overraskende. Endringene skjer mange ganger raskt fordi de er styrt av markeds- og finansielle krav. Informasjonsteknologien og globaliseringen forsterker endringsbehovene ytterligere. Kunnskapsledelse som strategi opererer på flere fronter samtidig, og er et virkemiddel for helhetlig utvikling av virksomheten. Styrke bygges innenfra (se figur 2) ved å legge forholdene til rette for en bedre og mer målrettet styring og utnyttelse av kunnskapsressursene som virksomheten allerede har investert i slik som de ansatte, informasjon, teknologi og systemer, organisasjon og metodeverk, og relasjonene til kunder og markedet forøvrig. Kunnskapsledelse handler dermed om å finne frem til måter å utføre og forbedre arbeidet, leveransene og produktene eller tjenestene på, og som har i seg en egen evne til stadig forbedring. Kunnskapsledelse er med andre ord et strategisk verktøy for kontinuering forbedring av virksomhetens sentrale arbeidsprosesser og leveranser... gjennom å bygge kultur Kultur er betegnelsen vi bruker på måten vi som ansatte samhandler, våre mellommenneskelige relasjoner, vårt verdigrunnlag og tiltakene som vi iverksetter (bevisst eller ubevisst) for at vi skal fungere godt i en faglig og/ eller privat sammenheng. Når vi vet at det er menneskene i virksomheten som gjennom sine handlinger og beslutninger representerer verdiskapningen, blir det vi normalt kaller bedriftskulturen alfa og omega for suksess eller fiasko. Vi kjenner alle til konsekvensene av at erfarne ansatte enten slutter eller saboterer produktivitetsmål. Bygge styrke.. Bygge styrke.. Forretningsstrategier..møte omverdenen..møte omverdenen Virksomhetens kjerneprosesser Figur 2 Styrkes innenfra for å møte utfordringene fra omverdenen I tillegg til bevisst bruk av informasjonsteknologi, målrettet bruk av informasjons- og kunnskapsressursene, kreves det i virksomheter som vil lykkes gjerne en kanskje ny eller annerledes bedriftskultur enn tidligere. Kunnskapsledelse er å bygge denne kunnskapskulturen raskere enn kanskje dagens bedriftskultur ble skapt. En veien-blir-til-mens-vi-går -taktikk vil ta lang tid og trolig med et for usikkert resultat til at det er en strategi vi vil anbefale. Bedriftskulturen må bygges rundt den formålsrettede måten virksomheten arbeider på. Kulturen skal stimulere til stadig forbedring, kontinuerlig læring, deling av kunnskap, større åpenhet, produktivt samarbeid og til at synergier skapes på tvers av tradisjonelle (interne og eksterne) grenser. Kunnskapsledelse handler om både informasjon Riktig informasjon til riktig tid har lenge vært en viktig strategisk faktor for alle virksomheter. Mengden informasjon som vi har tilgang til, internt eller eksternt, er enorm. Det er ikke for ingenting at mange snakker om at de drukner i informasjon. Med en fordobling av det totale informasjonstilfanget per 8-9 måneder, blir ikke situasjonen lettere. Vi tror ikke at det enkelt lar seg gjøre å kontrollere informasjonsveksten uten å bruke uforsvarlig mange penger. Vi må kanskje heller lære oss å leve og utøve vår virksomhet i grenselandet til en tilstand av informasjonskaos? I en slik sammenheng blir bevisstheten om hvilken informasjon som er viktig eller mindre viktig, for virksomhetens totalt sett (strategisk) og for den enkelte (i arbeidsprosessene), kritisk. Informasjonsaspektet må omfatte både intern og ekstern informasjon fra den skapes, gjennom bruk, lagring, hvordan den flyter gjennom egen virksomhet Kunnskapsgartnerne AS Side 2 av 6

3 og til/fra omverdenen (partnere, kunder, leverandører og andre) til den kasseres (er verdiløs). Mange er naturligvis opptatt av å lagre informasjon for gjenfinning og gjenbruk ved behov. I en kunnskapsbasert virksomhet er det ikke nok. Informasjonen må være kvalitetssikret og satt inn i en bedriftsrelevant sammenheng. Det er i samspillet mellom informasjon, arbeidsprosesser og mennesker ny kunnskap skapes. Det er i dette rommet av ny viten og nye ideer at grunnlaget for utvikling og endring kan legges. Personlig I hodet på enkeltpersoner Kompetanse Erfaringer Evne til læring Innsikter, intuisjon Ikke fullstendig beskrevet Ofte vanskelig å artikulere Felles Tilgjengelig for alle, når som helst Dokumentert, strukturert Prosesser, rutiner Metoder, teknikker, Beste praksis Lett å artikulere... og mennesker Kunnskapsledelse evner å se sammenhengen mellom eksplisitt (systemmessig (tekst, bilde, lyd) lagret) informasjon, og skjult informasjon (lagret i menneskets hjerne og vist i handlinger). Da blir sammenhengen mellom informasjonsressursene og menneskene som skal bruke dem og sammenhengene de skal brukes i, enda viktigere. Vi har allerede sett at de menneskelige ressursene de ansatte er elementet som mest effektivt skiller din virksomhet fra andres. Dine konkurrenter har nøyaktig samme tilgang til åpne informasjonsressurser som du har. Hvordan samme informasjon blir satt sammen med egne (interne) informasjonsressurser, egne erfaringer, brukt i egne vurderinger, er med på å skape kunnskaps- og kompetansebasisen som gjør din virksomhet annerledes og forhåpentlig mer konkurransedyktig enn andres. Kunnskapsledelse er å sette informasjon og mennesker inn i en strategisk virksomhetssammenheng slik at kunnskaps- og synergieffekter oppnås. Kunnskapsledelse er å lære å lære Hvor villige er vi da til å lære av andres erfaringer? En sentral problemstilling knyttet til virksomhetens læreevne, er individuell kontra organisatorisk læring. Det er åpenbart at de fleste enkeltpersoner lærer gjennom deltagelse og engasjement. Slik deltagelse og engasjement kan motiveres og utvikles. Men det er ikke automatisk en overensstemmelse mellom enkeltpersoners læring og det at organisasjonen som helhet tar opp i seg lærdommen. At enkeltpersoner lærer betyr ikke automatisk at virksomheten er blitt mere kompetent. Ofte snarere tvert i mot. Motkreftene er normalt sterkere enn medkreftene her. Figur 3 Sammenhengen mellom eksplisitt og taus kunnskap Organisasjonslæring innebærer på den ene siden å tilbakeføre ny kunnskap på en slik måte at virksomhetens egne arbeidsprosesser forbedres og fornyes. Tilbakemeldingen må være kontinuerlig og utformes slik at den diskuteres og blir eid av fellesskapet. Å arkivere en sluttrapport eller skrive sine ideer i en database, er viktig. Men det er ikke nok til at organisasjonslæring skjer. Vi ser at teknikken med beste praksis beskrivelser kan være en nyttig fremgangsmåte. Den inneholder gjerne både prosessflyt (sammenhengen i hvordan ting skal gjøres), en huskeliste med gode råd og tidligere erfaringer, anbefalte samhandlingsformer, tett integrert teknologibruk, definerer hva som trengs av relevant kompetanse, og ikke minst sikrer at fremgangsmåten kontinuerlig evalueres og videreutvikles. Beste praksis er med andre ord en lærende arbeidsprosess. For at virksomheten skal lære på en slik måte at det medfører effekter for den må visse styrende tiltak iverksettes. Strategisk kunnskapsledelse setter alle nødvendige virkemidler og tiltak inn i en hensiktsmessig virksomhetssammenheng slik at de ønskede effektene virkelig oppnås. men også å lære å møte fremtiden sterkere Læring er ikke bare reaktiv, altså basert på å gjenbruke kunnskap eller erfaringer som ligger bakover i tid. Virkelig lærende organisasjoner møter fremtiden gjennom nettverk av kompetente medarbeidere som forbereder, forutsetter, påvirker og aktivt skaper forretningsmuligheter og -løsninger. Mens den tradisjonelle virksomheten løser dagens problemer, stiller kunnskapsbedriften den lærende organisasjonen sterkere i forhold til både dagens og morgendagens utfordringer. Det som kjennetegner organisasjonsstrukturen i kunnskapsbedriften er møteplasser, arenaer og nettverk. Riktig brukt vil en virksomhet med en slik struktur Kunnskapsgartnerne AS Side 3 av 6

4 kunne løse komplekse problemstillinger og utfordringer som fremtiden vil gi. Kunnskapsledelse bidrar til å legge et strategisk grunnlag for en team- og nettverksorientert organisasjonsform. Dermed vil nyskaping, oppgaveløsning og læring som ett enkelt individ ikke greier, bli mulig for virksomheten som en samhandlende helhet. Kunnskapsledelsen bygger fundamentet for den lærende organisasjon Kunnskapsledelse er å mestre endring Å implementere en strategi for kunnskapsledelse innebærer ofte å stille kritiske spørsmål til eksisterende arbeidsmåter. Ikke bare stille spørsmålene, men faktisk identifisere nye og mer effektive måter å arbeide på. Når dette skjer, rører man som vi allerede har sett blant annet ved etablerte oppfatninger om bedriftskulturen, hva som er god medarbeideradferd, hva som skal belønnes og hvordan belønning skal skje, osv. Det er derfor viktig å ta stilling til hva man ønsker å oppnå, vurdere konsekvensene av tiltakene, og beslutte hvordan kunnskapsledelse skal innføres. Organisasjon/mennesker Lærende prosesser Informasjon - innhold MODENHET Ledelse/strategi Produkter/tjenester Bruk - relasjoner - nettverk - samhandling Infrastruktur - teknologi Figur 4 Forskjellige grader av modehetsnivå for kunnskapsledelse En moden organisasjon vil kunne mestre krav til forbedring og endring bedre enn andre. Derfor er det viktig å vite hvor bedriften befinner seg på en skala fra f.eks. 1 til 7. Se figur 4. Figuren antyder også en angrepsform som gjør at man kan innføre kunnskapsledelse skrittvis, men samtidig ha forståelse for helheten og sammenhengene mellom tiltakene som realiseres. Figur 5 Mennesker samhandler i nettverk Den lærende organisasjon har vi hørt snakk om i årevis. Vi må bli flinkere. Vi må arbeide smartere. Vi må ikke sakke etter. Vi må ikke bli sinker. Mye av det vi har sagt allerede, handler om den lærende organisasjon. Derfor burde det være nok her å understreke at en lærende organisasjon ikke krever en bestemt organisasjonsform eller -struktur. Figur 5 antyder at det er de menneskelige relasjoner og handlinger som kanskje er de mest fremtredende karakteristika? Kunnskapsledelse er ikke teknologi La det være helt klart fra begynnelsen. Kunnskapsledelse er ikke å implementere en teknologisk løsning og dermed tro at nå er vi en kunnskapsorganisasjon. Mange systemleverandører har forlengst sett markedspotensialet i å merke sine produkter knowledge management løsning. På samme måten som et arkivsystem, eller innføring av e-post, ikke automatisk gir deg orden i dokumentene, eller øker effektiviteten, eller letter gjenfinningen, løser heller ikke slike kunnskapssystemer de egentlige behovene slik uten videre. Kunnskapsledelse gjennom Lotus Notes (eller hva systemet måtte hete) mener vi er en dårlig kunnskapsstrategi... men teknologien er også viktig På den annen side har kunnskapsledelse en sterk teknologikomponent. Å bygge effektive organisasjoner helt uten teknologi i dag, er å vende fremtiden ryggen. Kunnskapsledelse er strategisk ledelse. Strategisk ledelse krever at mulighetene som den teknologiske Kunnskapsgartnerne AS Side 4 av 6

5 utviklingen gir, utnyttes optimalt for å fremme forretningsmålene. Vi mener derfor at teknologien som ren støtteaktivitetet til den egentlige virksomheten blir en for svak strategisk vinkling. Det er teknologiens nye muligheter som aggressivt skal utnyttes. Teknologien må integreres som en sentral komponent og slik at den gir optimal forretningseffekt. Stadig flere virksomhetsledere ser at informasjonsteknologien gir strategiske effekter gjennom kunnskapsledelse. Kunnskapsledelse krever en ny ledelsesform En forutsetning for å lykkes med innføring av kunnskapsledelse er at (topp)ledelsen er engasjert og motivert. Ledelsen må gå foran som forandringsagenter og kulturbyggere. For en vellykket innføring av kunnskapsledelse er ikke dette kravet bare en frase. Kunnskapsledelse innebærer slik vi har sett, å legge grunnlaget for og å bygge en (kanskje?) grunnleggende ny eller annerledes kultur i virksomheten. Kunnskapskulturens fundament er virksomhetens arbeidsprosesser. De omfatter alle, på alle nivåer og i alle deler av virksomheten. Det betyr at svakheter ubønnhørlig avdekkes og må løses. Det betyr at motstand mot endring vil oppstå. Det betyr at den fleksible og endringsdyktige medarbeider blir den gode medarbeider. Det betyr at evnen til å bruke formell kunnskap og erfaring i stadig nye sammenhenger blir viktig. Det betyr ansvar medansvar, for virksomhetens utvikling. Det betyr at beslutninger tas der hvor tingene skjer. Det betyr i sin tur at formelle posisjoner mister sin makt og status. Og det betyr at stimulansene og belønningssystemet som det må legges til rette for, blir avgjørende viktig. Det er ikke alltid slik, men allikevel sannsynlig, at dette krever en ny ledelsesfilosofi og kanskje ny ledelsestype i forhold til i dag? Derfor må innføring av kunnskapsledelse være ledelsedrevet. Kunnskapsledelse egner seg for alle virksomheter som vil bli bedre Mange lurer på om kunnskapsledelse egentlig passer for deres bransje eller virksomhet. Undersøkelser har vist at kunnskaps- og kompetanseinnholdet har økt radikalt i alle typer bransjer de siste 20 årene. Selv i tradisjonelle produksjons- og industrivirksomheter er kompetanseinnholdet høyt økt fra 30 til over 70 % i snitt. Kunnskapsledelse egner seg for alle bransjer og vil være strategisk for alle virksomheter som vil bli bedre. Gartner Group (1998) sier at kunnskapsledelse will be the standard way of running a business. På kort sikt bidrar kunnskapsledelse til at virksomhetens informasjons- og kunnskapspotensiale utnyttes bedre i den daglige virksomheten. I det langsiktige perspektivet legger kunnskapsledelse grunnlaget for økt konkurransekraft og styrker overlevelsesevnen. Så enkelt Kort oppsummert kan vi si at kunnskapsledelse er forretningsstrategi for Økt konkurransekraft gjennom bedre å utnytte det virksomheten allerede vet Målrettet involvering av både de menneskelige og de strukturelle ressursene for bedre å betjene kunder og markedet Kontinuerlig forbedring av måten å arbeide på (beste praksis) og leveransene (produkter og tjenester) Kontinuerlig å skape ny kunnskap på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.. og samtidig så vanskelig Det som høres så enkelt ut, er samtidig vanskelig. Først og fremst fordi det ikke finnes ett ferdig svar, en enkel oppskrift eller en liketil måte å innføre og lede kunnskapsledelse på. Som strategi må kunnskapsledelse innført på din måte fungere bedre for deg enn for din konkurrent. Det betyr at innføring av kunnskapsledelse krever noe av virksomheter som vil bli bedre forståelse for at informasjon og kunnskap er strategiske virkemiddel ledelse med et bevisst engasjement evne og villighet til omstilling drivkraft til å bli bedre til å bli best vilje til å engasjere medarbeiderne i prosessen tro på medarbeidernes potensiale tro på åpenhet og vilje til å dele informasjon og kunnskap Kunnskapsgartnerne AS Side 5 av 6

6 Kunnskapsgartnerne AS fokuserer på kunnskap som konkurransefaktor Kunnskapsgartnerne AS har spesialisert seg på kunnskapsledelse. Vi hjelper deg til å realisere det strategiske potensialet kunnskapsledelse kan gi. Vi ikke bare forstår hva kunnskapsledelse er, men vi er også eksperter på og har omfattende erfaring med sentrale sider av kunnskapsledelse, som strategisk informasjons- og kunnskapsledelse identifisere, klassifisere og strukturere informasjonsinnhold (content management) informasjonsforvaltning, informasjonsledelse intranett som fungerer organisasjonsutvikling, lærende organisasjon, lærende prosesser intellektuell kapital og kunnskapsledelse kunnskapssystemer dokumentbehandling, arkiv og bibliotekledelse IT-ledelse Vårt konsept tar utgangspunkt i utfordringene den enkelte virksomhet står overfor, og dens behov for kunnskap og kompetanse. Sammen med oppdragsgiver legger vi det strategiske grunnlaget for Samhandling og kunnskapsdeling på tvers av tradisjonelle organisasjonsgrenser Organisatorisk læring, nyskaping og innovasjon Kontinuerlig forbedring av de sentrale arbeidsprosessene Forbedring av tilgangen til informasjon (intern og ekstern) og kunnskap (mennesker) Kunnskapsgartnerne AS Side 6 av 6

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Lederutviklingsprogram 2015

Lederutviklingsprogram 2015 Lederskolen Lederutviklingsprogram 2015 Asker Mulighetenes kommune Hovedmål: Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24.

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. oktober Oddvar Bakken, Inner AS oddvar@inner.no, www.inner.no Innledning Hvorfor

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn?

Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn? Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn? Hvordan måle og utvikle 2llitsbasert ledelse i norsk næringsliv og norsk offentlig virksomhet? Hva gjør de beste virksomhetene? Great Place to Work Norges Beste

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Lunner kommune

Innovasjonsstrategi for Lunner kommune Innovasjonsstrategi for Lunner kommune I kommunens planstrategi for 2016 2019, innledes det: «Vi skal planlegge for å sikre en målrettet og helhetlig utvikling av Lunner som lokalsamfunn og som kommune,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik Hva er mål? Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. Operasjonalisering av hovedmålene Målhierarki 2 1 Målhierarki

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene.

Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene. Sensurveiledning sos 2018 h 14 Svar på to av de tre oppgavene. Hver oppgave teller 1/2. Bestått eksamen krever bestått karakter (E eller bedre) på begge oppgavene. Organisasjonskultur. Forklar hva som

Detaljer

Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015. Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS

Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015. Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015 Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS Informasjonsforvaltning i praksis? Undersøkelser viser at en kunnskapsarbeider bruker

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon

Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon Tilrettelegging og utvikling av verktøy for fast og variabel resultat- og prestasjonslønn i kommunal sektor OPPSUMMERING Hay

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Sosial kapital og sosiale nettverk

Sosial kapital og sosiale nettverk Skolelederforbundet 22.10.2010 Sosial kapital og sosiale nettverk - Om hvordan organisasjoner (skoler?) virkelig fungerer Harald Engesæth AFF Sosial kapital referer til de ressurser som er innebygget

Detaljer

Bokens overordnede perspektiv

Bokens overordnede perspektiv Kapittel 1 Bokens overordnede perspektiv Monica Storvik Organisasjonsteori Organisasjonsteorien har til hensikt å forklare: Hvordan virkeligheten ser ut. Hvordan den henger sammen. Teorien bygger på innsamling

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Førde, 25. februar 2016 Astrid Paulsen

Førde, 25. februar 2016 Astrid Paulsen Avsluttende masteroppgave ved Handelshøyskolen BI: Motivasjonsklima, målorientering og kunnskapsutveksling - Kilder til ansattes deling og skjuling av kunnskap i en organisasjon Førde, 25. februar 2016

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 HVEM ER JEG? KRISTINE SYNNØVE BRORSON Manager for Information Management i Sopra Steria Utnevnt fagekspert

Detaljer

1 Organisering av team 8

1 Organisering av team 8 Case DeepWell 1 Organisering av team 8 7 7 Prosesskvalitet 6 5 4 2 Kultur og klima 3 2 1 0 Resultat Industristandard 6 Porteføljestyring 3 Tilstrekkelige ressurser 5 Særlig produktfordeler 4 Markedsorientering

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 Kværner Verdal Ledersamling Snåsa, 28. februar 1. mars Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 Plan for de neste to timene: 1. Innramming: Mål og gjennomføring 2. Hva kjennetegner Kværner Verdal?

Detaljer

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 BI strategi rasjonale og metode Fred Anda Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 Agenda Hva kjennetegner BI i 2016? BI-strategi hva er det og hvorfor trenger vi det? BI-strategi hvordan

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Kjapt & Nyttig Bergens Næringsråd 22.10.2010. Sosial nettverk. - Om hvordan organisasjoner virkelig fungerer. Seniorkonsulent Harald Engesæth AFF

Kjapt & Nyttig Bergens Næringsråd 22.10.2010. Sosial nettverk. - Om hvordan organisasjoner virkelig fungerer. Seniorkonsulent Harald Engesæth AFF Kjapt & Nyttig Bergens Næringsråd 22.10.2010 Sosial nettverk - Om hvordan organisasjoner virkelig fungerer Seniorkonsulent Harald Engesæth AFF Kjapt & nyttig om: Sosial kapital og gjenytelse Hvorfor ha

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON

DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON John Richard Hanssen Trondheim, 14. januar 2014 14.01.2014 Medlem i Atelier Ilsvika og Skapende sirkler. Begge virksomhetene (samvirkene) er tverrfaglige i grenselandet

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll

Samarbeidsforum internkontroll Samarbeidsforum internkontroll 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samarbeidsforum hjelp til selvhjelp! Bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers

Detaljer

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE Kvantesprang og andre slags innovasjoner DET NYE - INOVARE Fornyelse nyhet forandring Nyttig lønnsom konstruktiv løse et problem ER MENT Å GI ØKT VERDISKAPNING Politikermotivert

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Organisasjonsutvikling ved Vest-Lofoten videregående skole og Lofoten maritime fagskole Pedagogisk forum 15. februar 2017

Organisasjonsutvikling ved Vest-Lofoten videregående skole og Lofoten maritime fagskole Pedagogisk forum 15. februar 2017 Med vilje til utvikling Organisasjonsutvikling ved Vest-Lofoten videregående skole og Lofoten maritime fagskole Pedagogisk forum 15. februar 2017 Organisasjonsutvikling - hvordan man får en organisasjon

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter?

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Mange prosjekter kan kun gjennomføres ved at flere virksomheter samarbeider. I bygg- og anleggsprosjekter

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

«Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min»

«Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min» «Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min» Raskere og mer effektivt Høyere krav til leveranser Økt usikkerhet Mindre forutsigbarhet Kontinuerlig forbedring Multiple endringer Tidstyver Mer styring

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI Ove Bjarnar, Høgskolen i Molde / Møreforsking Molde Svekkes de regionale kunnskapsnettverkene? Multinasjonale selskaper

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016)

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) DFØ mål og strategi 2 Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Den oppgaven du skal gjøre fram til neste samling dreier seg om din rolle som leder. Omgivelser

Den oppgaven du skal gjøre fram til neste samling dreier seg om din rolle som leder. Omgivelser Min rolle som leder Den oppgaven du skal gjøre fram til neste samling dreier seg om din rolle som leder. Figur 1 Faktorer som påvirker utforming av lederollen Omgivelser Oppgave Medarbeidere Figur 1 illustrerer

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer