Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft!"

Transkript

1 Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft! Suksess avhenger av evnen en virksomhet har til å utnytte kunnskapspotensialet i alle deler av virksomheten. Det er ikke lenger nok bare å ha orden på tilgangen til intern og ekstern informasjon og dokumenter. Dagens konkurransesituasjon krever at virksomheten evner å utnytte hva den faktisk vet, ikke bare hva den eier. Har din virksomhet behov for å Skape, identifisere, styre og tilgjengeliggjøre informasjon og kunnskap? Utnytte bedre virksomhetens skjulte kunnskapspotensiale? Stimulere til deling av informasjon og kunnskap? Bygge beste praksis handlinger og prosesser? Bygge nettverk av kompetente personer? Få økt verdi ut av investeringene i intranett? Bli en lærende organisasjon? En kunnskapsbedrift? Da er kunnskapsledelse svaret du leter etter. Kunnskapsledelse er å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) informasjon og kunnskap i et strategisk, forretningsmessig perspektiv eller mot et formål. Strategi Møteplasser Nettverk Roller Avskaffe Bruke Organisasjon og kultur Formidle Motivasjon Belønning Karriereutvikling Mobilitet Anskaffe Skape Foredle IT-infrastruktur - Infosystemer Gruppevare Internett/Intranett Datakommunikasjon Databaser Figur 1 Kunnskapsledelse Verdi Kunnskapsledelse er strategi Alle bedriftsledere har flere mekanismer til rådighet for å bedre bedriftsintern effektivitet og for å møte konkurransesituasjonen. Prinsipielt sett er det bare to forhold som er unike og som skiller den ene virksomheten fra den andre. De ansatte. Og dine kunder. Vi vet og du vet at det er kvaliteten på måten menneskene i virksomheten arbeider, samhandler og tar beslutninger, som skiller den beste fra de mindre gode, den som lykkes fra dem som mislykkes. Stadig flere ser at å innføre kunnskapsledelse er en meget effektiv strategi til å bygge en slagkraftig og levedyktig organisasjon som gir reell forretningsmessig styrke. Men denne styrken oppnås bare når visse bestemte kriterier er tilfredsstilt. Figur 1 illustrerer de viktigste komponentene som inngår i strategisk kunnskapsledelse. Vår erfaring er at de menneskelige ressursene, informasjonsteknologi, og informasjon som anvendes i forretningsprosessene, må ses i sammenheng med virksomhetens ledelses- og arbeidskultur. Da først evner virksomheten å ta ut verdiene av den samlede kunnskapen som den besitter. En satsning på kunnskapsledelse kan ha utspring i behovene for å Bygge et fundament for fremtidig reorganisering, restrukturering, desentralisering eller lignende Fungere godt sammen og bygge styrke i alle ledd, sentralt som desentralt, i en allerede desentral og/eller diversifisert organisasjonsform Øke reaksjonsevnen som svar på sterkere konkurransepress; ser f.eks. at konkurrenter utvikler nye produkter raskere enn oss Påvirke aktivt fremtiden for virksomheten, fremfor passivt å måtte tilpasse seg f.eks. markedskrav, endrede rammebetingelser og lignende Etablere mekanismer som gjør at kunnskap ikke tappes ved f.eks. at ansatte slutter eller skifter jobb innen bedriften Av Karl Kalseth Kunnskapsgartner og senior rådgiver Kunnskapsgartnerne AS, Postboks 5189 Majorstua, 0302 Oslo Besøksadresse Grønnegata 14, Oslo Tel

2 Unngå at man arbeider ineffektivt og at kunnskapsressursene (mennesker og informasjon) ikke utnyttes optimalt i relevante sammenhenger Unngå å gjøre samme feil om og om igjen Motivere ansatte til å dele kunnskap med andre Utnytte investeringene i informasjonsteknologi og teknisk infrastruktur Finne relevant informasjon når det trengs Kunnskapsledelse er kontinuerlig å bli bedre.. Mange virksomheter har gjennomgått store forandringer de siste tiårene. Restrukturering av både bransjer og enkeltvirksomheter pågår fremdeles for fullt. Vi kjenner til fra nyhetsmedia at konstellasjonene som skapes ofte er nye og overraskende. Endringene skjer mange ganger raskt fordi de er styrt av markeds- og finansielle krav. Informasjonsteknologien og globaliseringen forsterker endringsbehovene ytterligere. Kunnskapsledelse som strategi opererer på flere fronter samtidig, og er et virkemiddel for helhetlig utvikling av virksomheten. Styrke bygges innenfra (se figur 2) ved å legge forholdene til rette for en bedre og mer målrettet styring og utnyttelse av kunnskapsressursene som virksomheten allerede har investert i slik som de ansatte, informasjon, teknologi og systemer, organisasjon og metodeverk, og relasjonene til kunder og markedet forøvrig. Kunnskapsledelse handler dermed om å finne frem til måter å utføre og forbedre arbeidet, leveransene og produktene eller tjenestene på, og som har i seg en egen evne til stadig forbedring. Kunnskapsledelse er med andre ord et strategisk verktøy for kontinuering forbedring av virksomhetens sentrale arbeidsprosesser og leveranser... gjennom å bygge kultur Kultur er betegnelsen vi bruker på måten vi som ansatte samhandler, våre mellommenneskelige relasjoner, vårt verdigrunnlag og tiltakene som vi iverksetter (bevisst eller ubevisst) for at vi skal fungere godt i en faglig og/ eller privat sammenheng. Når vi vet at det er menneskene i virksomheten som gjennom sine handlinger og beslutninger representerer verdiskapningen, blir det vi normalt kaller bedriftskulturen alfa og omega for suksess eller fiasko. Vi kjenner alle til konsekvensene av at erfarne ansatte enten slutter eller saboterer produktivitetsmål. Bygge styrke.. Bygge styrke.. Forretningsstrategier..møte omverdenen..møte omverdenen Virksomhetens kjerneprosesser Figur 2 Styrkes innenfra for å møte utfordringene fra omverdenen I tillegg til bevisst bruk av informasjonsteknologi, målrettet bruk av informasjons- og kunnskapsressursene, kreves det i virksomheter som vil lykkes gjerne en kanskje ny eller annerledes bedriftskultur enn tidligere. Kunnskapsledelse er å bygge denne kunnskapskulturen raskere enn kanskje dagens bedriftskultur ble skapt. En veien-blir-til-mens-vi-går -taktikk vil ta lang tid og trolig med et for usikkert resultat til at det er en strategi vi vil anbefale. Bedriftskulturen må bygges rundt den formålsrettede måten virksomheten arbeider på. Kulturen skal stimulere til stadig forbedring, kontinuerlig læring, deling av kunnskap, større åpenhet, produktivt samarbeid og til at synergier skapes på tvers av tradisjonelle (interne og eksterne) grenser. Kunnskapsledelse handler om både informasjon Riktig informasjon til riktig tid har lenge vært en viktig strategisk faktor for alle virksomheter. Mengden informasjon som vi har tilgang til, internt eller eksternt, er enorm. Det er ikke for ingenting at mange snakker om at de drukner i informasjon. Med en fordobling av det totale informasjonstilfanget per 8-9 måneder, blir ikke situasjonen lettere. Vi tror ikke at det enkelt lar seg gjøre å kontrollere informasjonsveksten uten å bruke uforsvarlig mange penger. Vi må kanskje heller lære oss å leve og utøve vår virksomhet i grenselandet til en tilstand av informasjonskaos? I en slik sammenheng blir bevisstheten om hvilken informasjon som er viktig eller mindre viktig, for virksomhetens totalt sett (strategisk) og for den enkelte (i arbeidsprosessene), kritisk. Informasjonsaspektet må omfatte både intern og ekstern informasjon fra den skapes, gjennom bruk, lagring, hvordan den flyter gjennom egen virksomhet Kunnskapsgartnerne AS Side 2 av 6

3 og til/fra omverdenen (partnere, kunder, leverandører og andre) til den kasseres (er verdiløs). Mange er naturligvis opptatt av å lagre informasjon for gjenfinning og gjenbruk ved behov. I en kunnskapsbasert virksomhet er det ikke nok. Informasjonen må være kvalitetssikret og satt inn i en bedriftsrelevant sammenheng. Det er i samspillet mellom informasjon, arbeidsprosesser og mennesker ny kunnskap skapes. Det er i dette rommet av ny viten og nye ideer at grunnlaget for utvikling og endring kan legges. Personlig I hodet på enkeltpersoner Kompetanse Erfaringer Evne til læring Innsikter, intuisjon Ikke fullstendig beskrevet Ofte vanskelig å artikulere Felles Tilgjengelig for alle, når som helst Dokumentert, strukturert Prosesser, rutiner Metoder, teknikker, Beste praksis Lett å artikulere... og mennesker Kunnskapsledelse evner å se sammenhengen mellom eksplisitt (systemmessig (tekst, bilde, lyd) lagret) informasjon, og skjult informasjon (lagret i menneskets hjerne og vist i handlinger). Da blir sammenhengen mellom informasjonsressursene og menneskene som skal bruke dem og sammenhengene de skal brukes i, enda viktigere. Vi har allerede sett at de menneskelige ressursene de ansatte er elementet som mest effektivt skiller din virksomhet fra andres. Dine konkurrenter har nøyaktig samme tilgang til åpne informasjonsressurser som du har. Hvordan samme informasjon blir satt sammen med egne (interne) informasjonsressurser, egne erfaringer, brukt i egne vurderinger, er med på å skape kunnskaps- og kompetansebasisen som gjør din virksomhet annerledes og forhåpentlig mer konkurransedyktig enn andres. Kunnskapsledelse er å sette informasjon og mennesker inn i en strategisk virksomhetssammenheng slik at kunnskaps- og synergieffekter oppnås. Kunnskapsledelse er å lære å lære Hvor villige er vi da til å lære av andres erfaringer? En sentral problemstilling knyttet til virksomhetens læreevne, er individuell kontra organisatorisk læring. Det er åpenbart at de fleste enkeltpersoner lærer gjennom deltagelse og engasjement. Slik deltagelse og engasjement kan motiveres og utvikles. Men det er ikke automatisk en overensstemmelse mellom enkeltpersoners læring og det at organisasjonen som helhet tar opp i seg lærdommen. At enkeltpersoner lærer betyr ikke automatisk at virksomheten er blitt mere kompetent. Ofte snarere tvert i mot. Motkreftene er normalt sterkere enn medkreftene her. Figur 3 Sammenhengen mellom eksplisitt og taus kunnskap Organisasjonslæring innebærer på den ene siden å tilbakeføre ny kunnskap på en slik måte at virksomhetens egne arbeidsprosesser forbedres og fornyes. Tilbakemeldingen må være kontinuerlig og utformes slik at den diskuteres og blir eid av fellesskapet. Å arkivere en sluttrapport eller skrive sine ideer i en database, er viktig. Men det er ikke nok til at organisasjonslæring skjer. Vi ser at teknikken med beste praksis beskrivelser kan være en nyttig fremgangsmåte. Den inneholder gjerne både prosessflyt (sammenhengen i hvordan ting skal gjøres), en huskeliste med gode råd og tidligere erfaringer, anbefalte samhandlingsformer, tett integrert teknologibruk, definerer hva som trengs av relevant kompetanse, og ikke minst sikrer at fremgangsmåten kontinuerlig evalueres og videreutvikles. Beste praksis er med andre ord en lærende arbeidsprosess. For at virksomheten skal lære på en slik måte at det medfører effekter for den må visse styrende tiltak iverksettes. Strategisk kunnskapsledelse setter alle nødvendige virkemidler og tiltak inn i en hensiktsmessig virksomhetssammenheng slik at de ønskede effektene virkelig oppnås. men også å lære å møte fremtiden sterkere Læring er ikke bare reaktiv, altså basert på å gjenbruke kunnskap eller erfaringer som ligger bakover i tid. Virkelig lærende organisasjoner møter fremtiden gjennom nettverk av kompetente medarbeidere som forbereder, forutsetter, påvirker og aktivt skaper forretningsmuligheter og -løsninger. Mens den tradisjonelle virksomheten løser dagens problemer, stiller kunnskapsbedriften den lærende organisasjonen sterkere i forhold til både dagens og morgendagens utfordringer. Det som kjennetegner organisasjonsstrukturen i kunnskapsbedriften er møteplasser, arenaer og nettverk. Riktig brukt vil en virksomhet med en slik struktur Kunnskapsgartnerne AS Side 3 av 6

4 kunne løse komplekse problemstillinger og utfordringer som fremtiden vil gi. Kunnskapsledelse bidrar til å legge et strategisk grunnlag for en team- og nettverksorientert organisasjonsform. Dermed vil nyskaping, oppgaveløsning og læring som ett enkelt individ ikke greier, bli mulig for virksomheten som en samhandlende helhet. Kunnskapsledelsen bygger fundamentet for den lærende organisasjon Kunnskapsledelse er å mestre endring Å implementere en strategi for kunnskapsledelse innebærer ofte å stille kritiske spørsmål til eksisterende arbeidsmåter. Ikke bare stille spørsmålene, men faktisk identifisere nye og mer effektive måter å arbeide på. Når dette skjer, rører man som vi allerede har sett blant annet ved etablerte oppfatninger om bedriftskulturen, hva som er god medarbeideradferd, hva som skal belønnes og hvordan belønning skal skje, osv. Det er derfor viktig å ta stilling til hva man ønsker å oppnå, vurdere konsekvensene av tiltakene, og beslutte hvordan kunnskapsledelse skal innføres. Organisasjon/mennesker Lærende prosesser Informasjon - innhold MODENHET Ledelse/strategi Produkter/tjenester Bruk - relasjoner - nettverk - samhandling Infrastruktur - teknologi Figur 4 Forskjellige grader av modehetsnivå for kunnskapsledelse En moden organisasjon vil kunne mestre krav til forbedring og endring bedre enn andre. Derfor er det viktig å vite hvor bedriften befinner seg på en skala fra f.eks. 1 til 7. Se figur 4. Figuren antyder også en angrepsform som gjør at man kan innføre kunnskapsledelse skrittvis, men samtidig ha forståelse for helheten og sammenhengene mellom tiltakene som realiseres. Figur 5 Mennesker samhandler i nettverk Den lærende organisasjon har vi hørt snakk om i årevis. Vi må bli flinkere. Vi må arbeide smartere. Vi må ikke sakke etter. Vi må ikke bli sinker. Mye av det vi har sagt allerede, handler om den lærende organisasjon. Derfor burde det være nok her å understreke at en lærende organisasjon ikke krever en bestemt organisasjonsform eller -struktur. Figur 5 antyder at det er de menneskelige relasjoner og handlinger som kanskje er de mest fremtredende karakteristika? Kunnskapsledelse er ikke teknologi La det være helt klart fra begynnelsen. Kunnskapsledelse er ikke å implementere en teknologisk løsning og dermed tro at nå er vi en kunnskapsorganisasjon. Mange systemleverandører har forlengst sett markedspotensialet i å merke sine produkter knowledge management løsning. På samme måten som et arkivsystem, eller innføring av e-post, ikke automatisk gir deg orden i dokumentene, eller øker effektiviteten, eller letter gjenfinningen, løser heller ikke slike kunnskapssystemer de egentlige behovene slik uten videre. Kunnskapsledelse gjennom Lotus Notes (eller hva systemet måtte hete) mener vi er en dårlig kunnskapsstrategi... men teknologien er også viktig På den annen side har kunnskapsledelse en sterk teknologikomponent. Å bygge effektive organisasjoner helt uten teknologi i dag, er å vende fremtiden ryggen. Kunnskapsledelse er strategisk ledelse. Strategisk ledelse krever at mulighetene som den teknologiske Kunnskapsgartnerne AS Side 4 av 6

5 utviklingen gir, utnyttes optimalt for å fremme forretningsmålene. Vi mener derfor at teknologien som ren støtteaktivitetet til den egentlige virksomheten blir en for svak strategisk vinkling. Det er teknologiens nye muligheter som aggressivt skal utnyttes. Teknologien må integreres som en sentral komponent og slik at den gir optimal forretningseffekt. Stadig flere virksomhetsledere ser at informasjonsteknologien gir strategiske effekter gjennom kunnskapsledelse. Kunnskapsledelse krever en ny ledelsesform En forutsetning for å lykkes med innføring av kunnskapsledelse er at (topp)ledelsen er engasjert og motivert. Ledelsen må gå foran som forandringsagenter og kulturbyggere. For en vellykket innføring av kunnskapsledelse er ikke dette kravet bare en frase. Kunnskapsledelse innebærer slik vi har sett, å legge grunnlaget for og å bygge en (kanskje?) grunnleggende ny eller annerledes kultur i virksomheten. Kunnskapskulturens fundament er virksomhetens arbeidsprosesser. De omfatter alle, på alle nivåer og i alle deler av virksomheten. Det betyr at svakheter ubønnhørlig avdekkes og må løses. Det betyr at motstand mot endring vil oppstå. Det betyr at den fleksible og endringsdyktige medarbeider blir den gode medarbeider. Det betyr at evnen til å bruke formell kunnskap og erfaring i stadig nye sammenhenger blir viktig. Det betyr ansvar medansvar, for virksomhetens utvikling. Det betyr at beslutninger tas der hvor tingene skjer. Det betyr i sin tur at formelle posisjoner mister sin makt og status. Og det betyr at stimulansene og belønningssystemet som det må legges til rette for, blir avgjørende viktig. Det er ikke alltid slik, men allikevel sannsynlig, at dette krever en ny ledelsesfilosofi og kanskje ny ledelsestype i forhold til i dag? Derfor må innføring av kunnskapsledelse være ledelsedrevet. Kunnskapsledelse egner seg for alle virksomheter som vil bli bedre Mange lurer på om kunnskapsledelse egentlig passer for deres bransje eller virksomhet. Undersøkelser har vist at kunnskaps- og kompetanseinnholdet har økt radikalt i alle typer bransjer de siste 20 årene. Selv i tradisjonelle produksjons- og industrivirksomheter er kompetanseinnholdet høyt økt fra 30 til over 70 % i snitt. Kunnskapsledelse egner seg for alle bransjer og vil være strategisk for alle virksomheter som vil bli bedre. Gartner Group (1998) sier at kunnskapsledelse will be the standard way of running a business. På kort sikt bidrar kunnskapsledelse til at virksomhetens informasjons- og kunnskapspotensiale utnyttes bedre i den daglige virksomheten. I det langsiktige perspektivet legger kunnskapsledelse grunnlaget for økt konkurransekraft og styrker overlevelsesevnen. Så enkelt Kort oppsummert kan vi si at kunnskapsledelse er forretningsstrategi for Økt konkurransekraft gjennom bedre å utnytte det virksomheten allerede vet Målrettet involvering av både de menneskelige og de strukturelle ressursene for bedre å betjene kunder og markedet Kontinuerlig forbedring av måten å arbeide på (beste praksis) og leveransene (produkter og tjenester) Kontinuerlig å skape ny kunnskap på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.. og samtidig så vanskelig Det som høres så enkelt ut, er samtidig vanskelig. Først og fremst fordi det ikke finnes ett ferdig svar, en enkel oppskrift eller en liketil måte å innføre og lede kunnskapsledelse på. Som strategi må kunnskapsledelse innført på din måte fungere bedre for deg enn for din konkurrent. Det betyr at innføring av kunnskapsledelse krever noe av virksomheter som vil bli bedre forståelse for at informasjon og kunnskap er strategiske virkemiddel ledelse med et bevisst engasjement evne og villighet til omstilling drivkraft til å bli bedre til å bli best vilje til å engasjere medarbeiderne i prosessen tro på medarbeidernes potensiale tro på åpenhet og vilje til å dele informasjon og kunnskap Kunnskapsgartnerne AS Side 5 av 6

6 Kunnskapsgartnerne AS fokuserer på kunnskap som konkurransefaktor Kunnskapsgartnerne AS har spesialisert seg på kunnskapsledelse. Vi hjelper deg til å realisere det strategiske potensialet kunnskapsledelse kan gi. Vi ikke bare forstår hva kunnskapsledelse er, men vi er også eksperter på og har omfattende erfaring med sentrale sider av kunnskapsledelse, som strategisk informasjons- og kunnskapsledelse identifisere, klassifisere og strukturere informasjonsinnhold (content management) informasjonsforvaltning, informasjonsledelse intranett som fungerer organisasjonsutvikling, lærende organisasjon, lærende prosesser intellektuell kapital og kunnskapsledelse kunnskapssystemer dokumentbehandling, arkiv og bibliotekledelse IT-ledelse Vårt konsept tar utgangspunkt i utfordringene den enkelte virksomhet står overfor, og dens behov for kunnskap og kompetanse. Sammen med oppdragsgiver legger vi det strategiske grunnlaget for Samhandling og kunnskapsdeling på tvers av tradisjonelle organisasjonsgrenser Organisatorisk læring, nyskaping og innovasjon Kontinuerlig forbedring av de sentrale arbeidsprosessene Forbedring av tilgangen til informasjon (intern og ekstern) og kunnskap (mennesker) Kunnskapsgartnerne AS Side 6 av 6

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Lederutviklingsprogram 2015

Lederutviklingsprogram 2015 Lederskolen Lederutviklingsprogram 2015 Asker Mulighetenes kommune Hovedmål: Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24.

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. oktober Oddvar Bakken, Inner AS oddvar@inner.no, www.inner.no Innledning Hvorfor

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik Hva er mål? Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. Operasjonalisering av hovedmålene Målhierarki 2 1 Målhierarki

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE Kvantesprang og andre slags innovasjoner DET NYE - INOVARE Fornyelse nyhet forandring Nyttig lønnsom konstruktiv løse et problem ER MENT Å GI ØKT VERDISKAPNING Politikermotivert

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 HVEM ER JEG? KRISTINE SYNNØVE BRORSON Manager for Information Management i Sopra Steria Utnevnt fagekspert

Detaljer

Bokens overordnede perspektiv

Bokens overordnede perspektiv Kapittel 1 Bokens overordnede perspektiv Monica Storvik Organisasjonsteori Organisasjonsteorien har til hensikt å forklare: Hvordan virkeligheten ser ut. Hvordan den henger sammen. Teorien bygger på innsamling

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015. Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS

Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015. Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS Verdiløse arkiv? Norsk Arkivråds høstseminar 20.oktober 2015 Lars-Martin Kristensen Rune Stenhaug Systemintegrasjon AS Informasjonsforvaltning i praksis? Undersøkelser viser at en kunnskapsarbeider bruker

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

1 Organisering av team 8

1 Organisering av team 8 Case DeepWell 1 Organisering av team 8 7 7 Prosesskvalitet 6 5 4 2 Kultur og klima 3 2 1 0 Resultat Industristandard 6 Porteføljestyring 3 Tilstrekkelige ressurser 5 Særlig produktfordeler 4 Markedsorientering

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Røykenskolen - en skole for det 21. århundre.

Røykenskolen - en skole for det 21. århundre. Røykenskolen - en skole for det 21. århundre. Røyken kommune ønsker gjennom skolen å gi våre barn sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og lede vårt samfunn videre.

Detaljer

Nordland Idrettskrets DL-samling 25. sept 2015. Konflikthåndtering. Tor-Anders Hanssen, generalsekretær

Nordland Idrettskrets DL-samling 25. sept 2015. Konflikthåndtering. Tor-Anders Hanssen, generalsekretær Nordland Idrettskrets DL-samling 25. sept 2015 Konflikthåndtering Tor-Anders Hanssen, generalsekretær Sigmund Freud: Blomster er beroligende å se på. De har verken følelser eller konflikter Forventningsavklaring:

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

«Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min»

«Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min» «Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min» Raskere og mer effektivt Høyere krav til leveranser Økt usikkerhet Mindre forutsigbarhet Kontinuerlig forbedring Multiple endringer Tidstyver Mer styring

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org Turnaround www. bedriftsradgivning.org Noen omstillinger krever tilførsel av kapital andre er nødvendig for å sikre at kapital ikke går tapt. Lønnsomhet Planlegge for alternative scenarier i en krisesituasjon

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

HR-planlegging. Menova, 26. januar 2016. Christina Høyer Glahn

HR-planlegging. Menova, 26. januar 2016. Christina Høyer Glahn HR-planlegging Menova, 26. januar 2016 Christina Høyer Glahn 1 HR-planlegging og virksomhetsstrategien Strategi & Virksomhet Forskjell på strategi og taktikk? Strategi = hva som skal gjøres Taktikk = hvordan

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 Kværner Verdal Ledersamling Snåsa, 28. februar 1. mars Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 Plan for de neste to timene: 1. Innramming: Mål og gjennomføring 2. Hva kjennetegner Kværner Verdal?

Detaljer

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling Utvikling Hva er utvikling? forbedring, framgang, prosess, vekst, forløp Utvikling krever at noe endres; noe tilføres

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag

Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag STIKLESTAD DEN 15.10.15 Et forsøk på Hverdagsinnovasjon En modell som er noe nytt, men fortsatt usikker på om den er nyttig. Den er i allefall ikke nyttiggjort.

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

IT-Ledelse, 25.februar

IT-Ledelse, 25.februar IT-Ledelse, 25.februar Dagens: 1. Vise utkast til IT-strategi for Stabburet Ferskvare anno 1995 2. Bedrifters verdikonfigurasjoner (pensum Kap 4). En kartleggingsmetode som øker forståelsen for virksomhetens

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll

Samarbeidsforum internkontroll Samarbeidsforum internkontroll 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samarbeidsforum hjelp til selvhjelp! Bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers

Detaljer

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE Omstilling endringsledelse nye bedrifter som fusjonerer er overskrifter som vi ser i aviser og andre medier hver eneste dag. Noen lykkes andre ikke. En av forutsetningene

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Aina Hauge Avdelingssjef Operasjonsavdelingen Kirurgisk Klinikk Stavanger Universitetssjukehus Lederutfordringer på overordnet nivå Felles mål

Detaljer

HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole

HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole ARBEIDSGIVERFORENINGEN Det Kongelige Ku nnskapsdepartement Postboks 8L19 Dep 0032 oslo Oslo, 09.1-0.20L5 Vår ref. 61493/HS2s HØringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Sosial kapital og sosiale nettverk

Sosial kapital og sosiale nettverk Skolelederforbundet 22.10.2010 Sosial kapital og sosiale nettverk - Om hvordan organisasjoner (skoler?) virkelig fungerer Harald Engesæth AFF Sosial kapital referer til de ressurser som er innebygget

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU

Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU Hanne Hægh, VISKOM (tlf Arne Krokan, NTNU (tlf 970 11 835) Kontaktperson NTNU Sjur Larsen sjur.larsen@ntnu.no tlf 958 52 913 Programmet

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Medarbeiderskap. Kunnskap som kapitalform 05.09.2014. Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? Velkommen

Medarbeiderskap. Kunnskap som kapitalform 05.09.2014. Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? Velkommen Medarbeiderskap Velkommen Medarbeiderskap eies av KS og leveres av KS-Konsulent as Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? 1. Kommunen er en kompleks kunnskapsorganisasjon som ikke kan ledes i detalj ovenfra

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Samhandlingsreformen = det nye "Soria Moria slott"?

Samhandlingsreformen = det nye Soria Moria slott? Samhandlingsreformen = det nye "Soria Moria slott"? En analyse av mellomlederens rolle som oversetter av Samhandlingsreformen sett opp mot kunnskaps- og organisasjonsutvikling i Steinkjer kommune. Fra

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse IT-Ledelse, 15.februar Dagens: 1. Kort oppsum. av Ønsket Situasjon 2. Ser nøyere på metoden Kritiske utfordringer i IT-ledelse En kartleggingsmetode plassert under Dagens Situasjon, MEN den er høyst anvendelig

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Les om de enkelte programmene på de følgende sidene, og se kalender for tider og priser. Vi sees i Cotignac!

Les om de enkelte programmene på de følgende sidene, og se kalender for tider og priser. Vi sees i Cotignac! P R O V E N C E P R O G R A M M E T Aspire gjennomfører kurs og treningsprogram du ikke finner maken til. Våre program er gjennomprøvde, enkelte kurs har hatt flere hundre deltakere. PROVENCEPROGRAMMET

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer