STRATEGISK PLAN HELSE NORD-TRØNDELAG HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLAN 2003 2006 HELSE NORD-TRØNDELAG HF"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN HELSE NORD-TRØNDELAG HF Godkjent av adm.direktør Reidar Tessem Gjeldende versjon, erstatter basisdokument av

2 Strategisk plan for Helse Nord- Trøndelag HF (Herunder tatt inn BASISDOKUMENTET) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Beskrivelse av NÅ-situasjonen 2.1 Noen nøkkeltall 2.2 Noen hovedutfordringer 2.3 SOFT-analyse (sterke sider, svake sider, muligheter og trusler med konklusjon gjennom kritiske suksessfaktorer.) 3. Hovedoppgaver (misjon) 4. Foretakside 5. Visjon 6. Verdigrunnlag 7. Programerklæring fra ledelsen 8. Ledelsesprinsipper 9. Strategisk handlingsplan 9.1 Strategier/satsningsområder i forhold til fokusområder 9.2 Strategiske initiativ 2

3 1. Innledning Strategisk plan skal danne en felles plattform for at: Sykehusene i Namsos og Levanger (inkl. Nærøy- og Stjørdal psykiatriske senter)fortsatt skal samordne sin virksomhet fra to til en. Foretaket skal kunne realisere gevinster som ligger i overordnede planer for norsk offentlig spesialisthelsetjeneste generelt, og gjennom styringsdokumentene og årlig melding fra Helse Midt-Norge og styret spesielt, innenfor de rammer som er gitt Hoveddokument, styrebehandling og iverksetting: Strategisk plan vil være hoveddokumentet for Helse Nord-Trøndelag HF innenfor det strategiske området. Det legges opp til at styret behandler dokumentet en gang årlig. Planens punkt vedrørende strategiske initiativ, iverksettes av administrerende direktør fortløpende med utgangspunkt i de vedtatte strategier. Helse Nord-Trøndelag HF er et selvstendige foretak, eid av Helse Midt-Norge Helse Nord-Trøndelag består av: Sykehuset Namsos Nærøy psykiatriske senter i Kolvereid Sykehuset Levanger Halsen psykiatriske senter i Stjørdal Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag Basisansvarsområde for Helse Nord-Trøndelag: Kommunene i Nord-Trøndelag samt Bindal i Nordland og Roan og Osen i Sør-Trøndelag 3

4 Foretaket skal gi tilbud om helsetjenester til: Pasienter med behov for: Akuttbehandling Elektive spesialisttjenester Kronikeromsorg (læring og mestring) Rehabilitering og habilitering Pasienter med sammensatte lidelser Helsefremmende virksomhet Pasienter med behov for å motta tjenester fra andre foretak: Der Helse Nord-Trøndelag ikke har stor nok kapasitet eller ikke kan gi kvalitativt godt nok tilbud skal foretaket aktivt sikre kontakt med andre foretak som kan imøtekomme pasientens behov Hovedmålene for Helse Midt-Norge og Helse Nord-Trøndelag i 2003 er: Å bli kvitt uverdig venting Løse problemet med korridorpasienter Innføre god økonomistyring 4

5 2. Beskrivelse av NÅ-situasjonen 2.1 Noen nøkkeltall Helse Nord-Trøndelag HF kan tabellarisk beskrives med følgende tall ( ): Driftsinntekter, inkludert finansresultat 1 240,5 millioner Driftskostnader 1 256,5 millioner Årsresultat - 16 millioner DRG-poeng - Somatiske avdelinger herav heldøgnspasienter herav dagpasienter Innlagte pasienter - Psykiatriske avdelinger Polikliniske konsultasjoner - Somatiske avdelinger Polikliniske konsultasjoner - Psykiatriske avdelinger Gjennomsnittlig ventetid (dager) 121 Årsverk/antall fast ansatte 1930/ Våre hovedutfordringer Gjennom helsefaglig kompetanse å bidra til at befolkningen i Nord-Trøndelag opprettholder en god helse. Helse Nord-Trøndelag skal tilby spesialiserte helsetjenester innenfor et bredt medisinsk felt, og vi skal gjennom samhandling med befolkningen opparbeide kunnskap som kan forebygge helsesvikt. Vi skal også tilby enkelte spesielle funksjoner på regionalt nivå, og enkelte funksjoner på et nivå som gjør oss attraktive for pasienter fra hele landet. 2.3 SOFT-analyse Sterke sider, svake sider, muligheter og trusler er analysert og prioritert i følgende KRITISKE SUKSESSFAKTORER: Forsterke foretakets pasientprofil Samhandling for helhetlig helsetjeneste Tydelig og tilgjengelig lederskap Forsterke foretakets kompetanseprofil Dokumentasjon analyse evaluering - korrigering 5

6 3. Hovedoppgaver (misjon) for Helse Nord-Trøndelag HF Diagnostikk, behandling og pleie Forskning og utvikling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Helsefremmende og forebyggende virksomhet Ambulansetjenester 6

7 4. Foretakside Helse Nord-Trøndelag skal skape merverdier. Merverdi for pasienter: Helse Nord-Trøndelag skal gjennom anvendt helsefaglig kompetanse bidra til at befolkningen i størst mulig grad opprettholder egenmestring, og at pasienter gjenvinner egenmestring. Foretaket skal utvikle og ta i bruk ny kunnskap om sykdom og behandling gjennom forskning og evaluering av praksis når dette kan komme pasientene til gode Merverdi for ansatte: Helse Nord-Trøndelag skal aktivt bygge systemer og kultur som gir ansatte utfordringer og muligheter for personlig utvikling og en attraktiv arbeidsplass Helse Nord-Trøndelag skal utvikle og spre kunnskap gjennom opplæring slik at helsepersonell til enhver tid har den kunnskap som er nødvendig. Merverdi for samfunnet, inkludert eierne: Samarbeidspartnernes ressurser skal taes i bruk der foretaket har tilgang på disse for å skape bedre tjenester (merverdi). Eierressursene, gjennom styringssignaler og økonomi, skal utnyttes kostnadseffektivt slik at samfunnet får mest mulig igjen. 7

8 5. Visjon for Helse Nord-Trøndelag: PÅ LAG MED DEG FOR DIN HELSE 6. Verdigrunnlag for Helse Nord-Trøndelag: RESPEKT KVALITET TRYGGHET Gjennom respekt for den enkelte pasient og høye krav til kvalitet på tjenestene, bidrar vi til trygghet for liv og helse for befolkningen. Vi er på lag med deg for din helse når du trenger det. 7. Programerklæring fra ledelsen i Helse Nord- Trøndelag HF Innen juni 2004 skal hver eneste medarbeider i Helse Nord- Trøndelag HF vite hva deres leder forventer av dem. Selvfølgelig. 8

9 8. Ledelsesprinsipper Foretaket skal ha kvalitetsstyrt ledelse på alle nivå i organisasjonen. Noe som innebærer: Fokus på pasient-/brukerperspektivet Leddet før og etter arbeidsprosessene Eksterne bestillere og mottakere av tjenestene Interne bestillere og mottakere av tjenestene Pasient og pårørende Samfunnsmessige konsekvenser Tverrfaglig team Virksomheten skal sikre effektive tjenesteleveranser (synergieffekter) gjennom tverrfaglig innsats Systematisk forenkling av prosesser Prosessene skal kunne styres, kontrolleres og forbedres slik at de gir tilsiktet: Pasientopplevelse (Faglig kvalitet og god service.) Resultater fra ulike aktiviteter/prosesser (medisinske, tekniske, osv) Kostnadseffektivitet Kontinuerlig forbedring Aktivt, systematisk og kontinuerlig lære av egen og andres virksomhet med tanke på forbedring av egne prosesser Styring og utvikling skal være faktabasert Organisasjon Helse Nord-Trøndelag skal: Ha en entydig linjeledelse for myndighetsutøvelse og ansvar Ha organisatoriske enheter sammensatt hensiktsmessig med tanke på ressursutnyttelse og samhandling 9

10 9. Strategisk handlingsplan 9.1 Strategier Helse Midt-Norge har følgende fokusområder for 2003: Kvalitet Effektivitet Samhandling med primærhelsetjenesten Ledelse I følge styringsdokumentet fra Helse Midt Norge RHF skal det utarbeides Handlingsplaner for følgende målområder: Pasient/bruker Ledelse/medarbeider Økonomi Forskning Følgende 5 fokusområder og tilhørende satsningsområder tas inn i strategisk handlingsplan for Helse Nord-Trøndelag: Pasient/bruker Økonomi Forskning Ledelse/medarbeider Faglig kvalitet (interne prosesser) Fokusområde 1: Pasient/bruker Individuelle behandlingsfrister og individuell plan Strategi : Intern organisering som gir tydelige ansvarsrelasjoner pasient behandler. (Sykepleieransvarlig og behandleransvarlig) Forbedret opplegg for PASIENTINFORMASJON både før, under og etter utskrivning Samhandling for helhetlig helsetjeneste Fokusområde 2: Økonomi Foretaket må arbeide for å få en bevisst bruk av personell i forhold til verdiskapning Helse Nord-Trøndelag skal arbeide for å fremskaffe riktige og oppdaterte data for kontinuerlig analyse og oppfølging av foretaket 10

11 Effektiv bruk av bygninger og utstyr i forhold til kostnader Fokusområde 3: Forskning Foretaket skal satse på forskning. Som utgangspunkt for dette arbeidet starter foretaket med å utarbeide egen strategiplan for forskning og utvikling Fokusområde 4: Ledelse/medarbeider Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag må være tilgjengelig og opptre tydelig og konsekvent Inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv må implementeres i organisasjonen Det må etableres samhandlingsrutiner som sikrer deltakelse fra de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene i helseforetaket Fokusområde 5: Faglig kvalitet/interne prosesser Helse Nord-Trøndelag skal ha fokus på arbeidsprosesser/logistikk i organisasjonen for analyse, redesign og bevisst styring av arbeidsprosesser Kvalitetsindikatorene skal videreutvikles Det må reageres konstruktivt på klager i foretaket, og medarbeiderne må bevisstgjøres på læringspotensialet i klager og avvik 9.2 Strategiske initiativ Gjennomgang av OU-2003, Styringsdokument og iverksatte initiativ må gjøres for oppdatering av konkret handlingsplan og iverksetting av strategiske tiltak. Dette for å oppnå forventa resultat gjennom å realisere mål og strategier Ansvar for gjennomføring hviler på administrerende direktør. 11

12 ORGANISASJONSKART HELSE NORD-TRØNDELAG HF Adm.direktør Reidar Tessem Ass.adm.direktør Ivar Haarstad Adm.stab J.I.Toft Økonomi T.Gilberg Fagstab W.P.Dehli FoU T.L.Holmen Spesialrådgivere K.Eldnes (gen) H.Pettersen (info) T.Skillingstad (info) Kirurgisk klinikk Eirik Ulseth Medisinsk klinikk Hege Sørlie Rehabiliteringsklinikken Kari Bratland Totsås Barn- og familieklinikken Knut Sørgjerd Psykiatrisk klinikk Marit Bjartveit Krüger Medisinsk serviceklinikk Anne Midtbust Serviceklinikken Bjørn Arnesen Adm.dir. `s ressurser for å realisere mål og strategier. Organisasjonen er under kontinuerlig evaluering av SINTEF UNIMED ( 3-års periode). Trådte i kraft fra april

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYTILSATTE

INTRODUKSJON AV NYTILSATTE INTRODUKSJON AV NYTILSATTE AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER Generell del Utarbeidet, september 2008. Revisjon 2, 05.01.10 Innhold 1 Velkommen...3 2 Visjoner og verdier...3 3 Organisering...3

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF Styringsdokument 2007 St. Olavs Hospital HF Stjørdal 19. februar 2007 1 INNHOLD 1. Innledning 4 2. Tildeling av midler 5 2.1 Resultatkrav 2007 5 2.2 Finansieringsmodell 5 2.3 Fordeling av inntekter 2007

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer