INTRODUKSJON AV NYTILSATTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTRODUKSJON AV NYTILSATTE"

Transkript

1 INTRODUKSJON AV NYTILSATTE AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER Generell del Utarbeidet, september Revisjon 2,

2 Innhold 1 Velkommen Visjoner og verdier Organisering Ledergruppen ved akuttmedisinsk avdeling Organisasjonskart Arbeidsområder Praktisk informasjon Informasjonskanaler Kompetanseplanlegging Medarbeidersamtaler Sjekkliste Sjekkliste....5 Revisjonsendring Endret layout, fjernet gjengivelse av EQS- dokument Introduksjon av nytilsatte/ nyansatte. Redaksjonelle endringer. Introduksjon av nytilsatte. Akuttmedisinsk avdeling SL 2

3 1 Velkommen! Velkommen som medarbeider i Akuttmedisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger! Vi håper du vil finne deg godt til rette hos oss. I den første tiden vil vi legge til rette for at du skal bli introdusert i sykehuset generelt og akuttmedisinsk avdeling spesielt på en god måte. Dette innebærer at du skal gå gjennom et introduksjonsopplegg. Hensikten med dette er å gjøre deg kjent med vår organisasjon og få kjennskap til grunnleggende funksjoner, aktiviteter, prosedyrer og rutiner ved din nye arbeidsplass. Du vil selvsagt også få introduksjon og opplæring i forhold til den funksjon du skal ha der du skal jobbe. Den grunnleggende introduksjonen vil være tett integrert med det introduksjonsprogrammet du skal følge ved ditt tjenestested. 2 Visjoner og verdier Helse Nord-Trøndelag deler sin visjon med de andre foretakene i Helse Midt-Norge. Kort og enkelt lyder den slik: På lag med deg for din helse Vårt verdigrunnlag bygger på trygghet, respekt og kvalitet. Det betyr: - å vise ansvarlighet og respekt for den enkelte pasient, og være ordentlig i alt vi gjør - å være oppdatert og framtidsrettet, og stille høye krav til kvalitet på tjenestene våre - å være nær og engasjert, og la åpenhet prege vår dialog og samhandling. Vi forventer at den enkelte medarbeider gjør sitt til at disse verdiene er noe vi alle kan stå inne for. Som arbeidsgiver og arbeidstaker har vi et felles ansvar for å oppnå dette. 3 Organisering Helse Nord- Trøndelag består av to sykehus. Ett i Namsos og ett i Levanger. I tillegg kommer distriktspsykiatriske senter i Stjørdal og Kolvereid. Kirurgisk Klinikk, Sykehuset Levanger, består av ortopedisk avdeling med en sengepost, kirurgisk avdeling med to sengeposter, samt akuttmedisinsk avdeling. Akuttmedisinsk avdeling har 6 organisatoriske enheter: Anestesi, Operasjon, Intensiv, Akuttmottak, Kirurgisk poliklinikk og Portørtjeneste. I tillegg kommer akuttmedisinsk legetjeneste. Leder for kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger er Bernt Melby. 3.1 Ledergruppen ved akuttmedisinsk avdeling Navn Funksjon Tlf intern* E- post Hilmar Hagen Avdelingsleder 8017 Gunnar Engesnes Med. Faglig rådgiver 8455 Grete Sivertsen Avd spl intensiv 8311 Morten Sørhøy Avd spl akuttmottak 8493 Anne Kristin Granaune Avd spl kir. poliklinikk 8337 Ada Kolseth Operasjon 8036 Astrid Tromsdal Avd spl anestesi 8035 Per Otto Røiseng Leder portørtjeneste 8761 * For å kontakte vedkommende utenfra må du slå internnummer. Du kan lese mer om organisering og de enkelte enhetene ved sykehuset på intranett, eller Introduksjon av nytilsatte. Akuttmedisinsk avdeling SL 3

4 3.2 Organisasjonskart 3.3 Arbeidsområder Spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver er: 1 Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende. Helse Nord- Trøndelag har følgende hovedoppgaver 2. Diagnostikk, behandling, habilitering, rehabilitering og pleie Forskning og utvikling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Helsefremmende og forebyggende virksomhet Ambulansetjenester Akuttmedisinsk avdeling driver akuttmedisinsk virksomhet ved Sykehuset Levanger, med et befolkningsgrunnlag på ca mennesker i den sørlige delen av Nord- Trøndelag. Avdelingen har også ansvar for portørtjenester innenfor somatisk del av sykehuset. Du vil få mer informasjon om funksjonene i den avdelingen du tilsettes. 4 Praktisk informasjon 1 Lov om spesialisthelsetjenesten 2 Strategisk plan Introduksjon av nytilsatte. Akuttmedisinsk avdeling SL 4

5 4.1 Informasjonskanaler Det finnes flere måter for å nå ut med informasjon til våre medarbeidere. Helse Nord- Trøndelag har etablert eget intranett hvor det legges ut viktig informasjon som gjelder generelt for alle. Informasjon som er rettet mot ansatte innen de enkelte enheter vil ofte bli sendt ut på E- post. Som ansatt vil du få egen E- postadresse, samt passord for pålogging til det interne nettverket. Som ansatt er du forpliktet til å tilegne deg den informasjon som blir gitt via disse kanalene. 4.2 Kompetanseplanlegging Sykehuset generelt og akuttmedisinsk avdeling spesielt har behov for personell med riktig kompetanse for å løse de oppgaver vi er satt til. Forskning og fagutvikling i forhold til nye behandlingsmetoder, ny teknologi innen våre fagområder og kompleksiteten på oppgavene gjør at vi stadig har behov for mer kompetanse. Dette stiller krav både til organisasjonen og den enkelte medarbeider om å holde seg faglig oppdatert. Det er utarbeidet en kompetanseplan for akuttmedisinsk avdeling. Denne beskriver konkrete, kompetansehevnende tiltak på kort og lang sikt. Det er viktig at du som medarbeider bidrar til å holde en høy faglig standard. Det å holde seg faglig oppdatert, gi uttrykk for egne kompetansebehov (f. eks gjennom medarbeidesamtaler) og samtidig deler kunnskaper og kompetanse med medarbeidere, studenter og andre som har behov for det ansees som meget viktig. 4.3 Medarbeidersamtaler Vår målsetting er at alle medarbeidere skal få tilbud om én medarbeidersamtale pr år. Det er utarbeidet egne retningslinjer for medarbeidersamtalene. Dette kan du lese mer om på EQS. 4.4 Sjekkliste For å få oversikt over alle punktene du skal gjennom som nytilsatt har vi valgt å utarbeide en sjekkliste som alle skal gå gjennom som et ledd i introduksjonen. Denne sjekklisten består av en generell del som gjelder alle nytilsatte og en spesiell del som er tilpasset din funksjon og arbeidsoppgaver i avdelingen. Det er din nærmeste leder og du selv som er ansvarlig for gjennomgang av introduksjonsprogrammet. Introduksjon i den enkelte enhet tilpasses individuelt. 5 Sjekkliste. Nedenfor finner du sjekkliste som du og din nærmeste leder skal bruke som hjelp i din introduksjonsperiode. (Det henvises til EQS- dokument Introduksjon av nytilsatte/ nyansatte ). Din nærmeste leder bør utpeke en eller flere (alt etter hva som er mest hensiktsmessig) medarbeider(e) som skal veilede deg i denne perioden. Enkelte av punktene i introduksjonsopplegget er kurs som arrangeres til bestemte tider og som ofte ikke lar seg gjennomføre i umiddelbar nærhet til selve introduksjonsperioden. Leder skal sørge for at du prioriteres på slike kurs så fort det lar seg gjøre. Introduksjon av nytilsatte. Akuttmedisinsk avdeling SL 5

6 Nærmeste leder er ansvarlig for å dokumentere at du har gjennomgått introduksjonsprogrammet og legge forholdene til rette slik at alle punktene i opplæringsprogrammet blir gjennomgått. Du har selv et ansvar for å gjennomgå punktene i programmet og tilegne deg nødvendig kompetanse og informasjon for å bli funksjonsdyktig. Dette skal også kunne dokumenteres av deg ved å bruke sjekklisten som kvittering på de punktene du har gjennomgått. Introduksjonsprogrammet inneholder noen elementer som er felles for alle nyansatte. Ut over dette inneholder introduksjonsopplegget momenter som ligger inn under hver enhets og yrkesgruppes funksjoner. Du vil få Du er selv ansvarlig for å kvittere for gjennomføring og eventuelt gi kommentarer i forhold til egenvurdert funksjonsdyktighet i forhold til de enkelte momentene. Tema Detaljer Utført dato Merknad 1 Organisering Organisering av foretaket Organisering av den enkelte enhet Nærmeste overordnede Nærmeste samarbeidsparter Arbeidstid Lønn Fraværsregistrering Min Arbeidsplan 2 Opplæring brann- og el- sikkerhet 3 Omvisning i avdelingen og sykehus Prosedyrer EQS: HMS Brann - B1. Generell branninstruks - F. Kunnskap hos personalet - F1. Egensjekkliste, kunnskap brann HMS Elektrisitet - H. Avvikshåndtering Obligatorisk brannvernkurs med brannvesenet årlig Avdelingsvise brannvernkurs/ øvelser Viktig utstyr og funksjoner Viktig dokumentasjon, prosedyrepermer, referater med mer Telefon og callinganlegg Plassering av viktige avdelinger/ samarbeidsparter Garderober ID- kort. Adgangskontroll Parkering Attester/ skattekort. Introduksjon av nytilsatte. Akuttmedisinsk avdeling SL 6

7 Tema Detaljer Utført dato Merknad 4 Hjerte- lunge- redning Prosedyrer EQS: 5 Informasjonssikkerhet Prosedyre EQS: SL- Basal hjerte- lunge- redning SL- Avansert hjerte- lunge- redning Varsling av stansteam Kurs/ trening i HLR Opplæring informasjonssikkehet Databrukerkontrakt 6 Informasjonskanaler Bruk av intranett og E- post. Rutiner for referat fra møter internt og eksternt Personal/ avdelingsmøter Internundervisning 7 Avvikshåndtering og melderutiner Prosedyrer EQS: Se kapittelet Melderutiner for avvikshendelser Veiledning i bruk av diverse meldeskjema. Saksgang ved avviksmeldinger 8 Smittevern Prosedyrer EQS: Se kategori SMITTEVERN. Den enkelte leder definerer hva som er aktuelle prosedyrer for sin enhet. 9 Tillitsvalgtapparatet Fagorganisasjonene, telefonnummer Tillitsvalgtes representasjon i råd og utvalg 10 HMS Prosedyrer EQS: Se kapitlene ARBEIDSMILJØ og FELLESELEMENTER Bedriftsykepleier Verneområder og verneombud ansvarsområder Enhetens HMS handlingsplan AKAN ECOONLINE kjemikaliekartotek og HMS datablad. Intranett: Personalweb. Introduksjon av nytilsatte. Akuttmedisinsk avdeling SL 7

8 Tema Detaljer Utført dato Merknad 11 Avfallshåndtering Prosedyrer EQS: Avfallsplan for HNT HF 12 Beredskapsplan Finnes på EQS Avdelingens interne planer Navn og telefonnummer på varslingslister 13 EQS kvalitetssystem Skal kjenne til menysystemet og finne frem i EQS 14 Arbeidsreglement Prosedyrer EQS: Skal kunne bruke søkefunksjonene Arbeidsreglement Egne notater: Introduksjon av nytilsatte. Akuttmedisinsk avdeling SL 8

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag STRATEGISK PLAN Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag Levanger, juni 2007 STRATEGIPLAN, FAGUTVIKLING/ KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE NORD-TRØNDELAG Sammendrag Denne utredningen har kommet

Detaljer

Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31

Dokument 5757 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Ver... Side 1 av 31 Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Forfatter: Sissel Moksnes Hegdal,

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Avdeling for kompetanseutvikling, Oslo sykehusservice Forskningsveien 2

Avdeling for kompetanseutvikling, Oslo sykehusservice Forskningsveien 2 Oslo universitetssykehus (OUS) K V A L I T E T, T R Y G G H E T, R E S P E K T Å P E N, L Æ R E N D E, H E L H E T ST E N K E N D E Introduksjonsdag for nyansatte 2 Program 3 Viktig informasjon og kontaktpunkter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere. VÅR VIRKSOMHET SKAL VÆRE MÅLSTYRT, BALANSERT OG UNDRENDE Visjonen for Lunner kommune: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! - Målstyrt,

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune

Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune 24. september 2012 Versjon 1.2 1 Innledning RFK ønsker å ha en kultur der systematisk

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon... 3 2. Bakgrunn, målsetting

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer