HOVEDREGISTER STORTINGSFORHANDLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDREGISTER STORTINGSFORHANDLINGER"

Transkript

1 HOVEDREGISTER TIL STORTINGSFORHANDLINGER UTARBEIDET AV ALF GUNSTRØM FØRSTES EJC.RETÆR VED STORTINGETS KONTOR OSLO Afs O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI 1955

2 ,._.....

3 Dette register er med enkelte endringer utarbeidet etter samme plan som hovedregistret for tidsrummet Det omfatter årene , overordentlig Storting 1939, 1940 (inntil 9. april) og den korte sesjon Med utgangspunkt i budsjettforeleggene (St. prp. nr. 1 ), de kgl. proposisjoner og meldinger er dette register et sammendrag av og en utvidelse av de årlige registre, som inntil krigen ble utarbeidet av stenografrevisor H. Meinich og senere av fullmektig ved Stortingets kontor, Karl Bjørnstad. I geografiske navn, firmaer, institusjoner og administrative betegnelser er det stort sett benyttet den form som brukes i de foran nevnte dokumenter. I rettskrivningen vil det dog forekomme mange inkonsekvenser, særlig gjelder dette bruken av store forbokstaver. Oslo i februar Stortingsforhandlingene omfatter 8 bind årlig + register (9. bind), unn tatt 1945, hvor alt er samlet i ett bin~~j nærværende register henvises til: kap. = kapitel i statsbudsjettet (St. prp. nr. 1), inntatt i bd. l som vanligvis er delt i 2 deler, a. og b. Det vises ikke særskilt til inntektskapitlet, hvor dette følger utgiftskapitlet. st. prp., st. med. (meld.) = stortingsproposisjon, stortingsmeddelelse (-melding), inntatt i bd. 2 som er delt i 2 deler a. og b. (unntaksvis i l del). Meddelelsene (meldingene) er inntatt i samlet rekkefølge etter proposisjonene. tillegg til st. prp. nr. l = tilleggsproposisjoner til statsbudsjettet, inntatt foran i bd. 2. ot. prp., ot. med. (meld) = odelstingsproposisjoner, odelstingsmeddelelse (-melding), inntatt i bd. 3 ofte delt i 2 deler, a. og b. Meddelelsene (meldingene) er inntatt i samlet rekkefølge etter proposisjonene. Statsrevisjonens (Riksrevisjonens) antegnelser (forekommer bare under titelen Riksrevisjonen), inntatt i bd. 4. dok. = dokument, inntatt i bd. 5. innst. S. = innstilling til Stortinget, vanligvis om saker utenom statsbudsjettet, inn tatt først i bd. 6 a. bsj.innst. S. == innstilling til Stortinget om statsbudsjettet, inntatt umiddelbart etter innst. S. i bd. 6 a. tillegg til bsj. innst. S. = innstilling til Stortinget om tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet, inntatt i samlet rekkefølge i bd. 6 a etter bsj. innst. innst. O. = innstillinger til Odelstinget, inntatt i bd. 6 b. besl. O., besl. L., Lagt. anm.. Ot. besl. 2nen gang = henholdsvis: Odelstingets lovvedtak, Lagtingets vedtak, Lagtingets anmerkninger, Odelstingets vedtak 2nen gang. Disse trykkes i nummerrekke sammen med Odelstingets innstillinger i bd. 6 b. Etter disse følger i særskilt nummerrekke innstillinger med romertall. S.tid. = Stortingstidende, inntatt i bd. 7, ofte delt i 2 deler, a. og b. O.tid., L. tid. = Odelstingstidende, Lagtingstidende, inntatt i bd. 8. Lovheftet inntatt bak i bd. 8. Enkelte av de alminneligste forkortelser hitsettes : ang. =angående dept. = departement medl. = medlem beh. = behandlet fl. flere off. = offentlig, offisiell bes l. = bp-slutning flg. følgende regj. = regjering godtgj. = godtgjørelse skr. = skrivelse bev. = bevilgning henh. = henholdsvis vedk. = vedkommende bif. = bifalt jfr. = jamfør vedr. = vedrørende

4

5 TITEL OG SLAGOR-DREGISTER (Se også oversiktene foran de enkelte titler i registret). Side Abortus provocatus, se Rettsvesen, jfr. Medisinal- og helsevesen. Administrativt forbund {nordisk), se Regjeringen og departementene. Adopsjon, se Ekteskap og familieforhold. Advokater, se Rettsvesen. Aga-tunet {1937), se Vitenskap, kunst m. v. Akademi for malere og billedhoggere, se Vitenskap, kunst, m. v. Aksjelovgivningen, se Aksjeselskaper, aksjelovgivning. Aksjemeglere, se Handel. Aksjeselskaper 7 Aksjelovgivning -l Aldersfond, se Forsikringsvesen. Aldersgrense for stortingsvalgte medl. av styrer og råd, se Stortinget. Aldersgrenser, se Embetsmenn m. v. Aldersgrenser {militære), se Forsvaret eller Embetsmenn m. v. Alderstillegg, se Lønnsvesen. Alderstrygd, se Forsikringsvesen. Alkoholistanstalter, se Brennevin m.v. Almenhetens adgang til strandstrekninger - se Ekspropriasjon eller Medisinal- og helsevesen. Almenninger, se Skogvesen. Alta skiferfelter, se Bergvesen. <<Altmark-affæren», se Utenrikske anliggender eller Krigen. Amnesti, se Rettsvesen. Anordninger, provisoriske i anledning krigsutbruddet, se Krigen. Side Anmodninger til regjeringen... 3 Ansvar, etterg~velse av, se Ettergivelse og erstatning. Ansvarlighetsloven, se Grunnloven. Antesipert behandling av saker, se Forretningsordenen { 1945). Apanasjer, se Kongen og det kgl. hus. Apotekvesen... 5 Arbeiderbruk- og boligbanklån, se Bank- og pengevesen. Arbeiderfondet, se Arbeiderforhold m.v. Arbeider forhold m. v Arbeiderforsikring, se Forsikringsvesen. Arbeidervernloven, se Arbeiderforhold m. v. Arbeidsformidling, arbeidsledighet, arbeidstvister m. m., se Arbeiderforhold m. v. Arbeidsskole for unge lovbrytere, se Fengsels- og tvangsarbeidsvesen. Arbeidsledighetskasser, se Arbeiderforhold m. v. Arbeidsløshetstrygd, se Arbeiderforhold m. v..eller Forsikringsvesen. Arbeidsordning, Stortingets, se Forretningsorden. Arbeidsorganisasjon, internasjonale, se Arbeiderforhold m. v.. Arbeidsretten, se Arbeiderforhold m. v. Arbeidstilsynet, se Arbeiderforhold m.v. Arbeidstiltak {statsgarantier for nye), se Håndverk og industri eller Arbeiderforhold m. v.

6 VI Side Arbeidstvister, se Arbeiderforhold m.v. Arkivvesen Arktiske og antarktiske anliggender 16 Arv og arveavgift Arv, Arvelovgivning, ettergivelse, se Arv og arveavgift. Assuranse, se Forsikringsvesen. Astrofysisk institutt, se Universitetet. Auksjon og auksjonsforvaltere, se Rettsvesen. Aulafondet, se Universitetet. Automobiler Automobilbeskatning, se Skattevesen. Automobilferjer, se Vegstellet. Automobilkontroll, se Automobiler. Automobilrutedrift, se Automobiler. Automobilruter, tilskott i sin alm., se Automobiler. Autorisasjon av statsregnskapets ~ hovedbøker, se Stortinget. Avgift av brennevin, vin, fruktvin, øl m. v., se Brennevin, øl, vin m.m. Avholdssaken, se Brennevin, øl, vin m.v. Avtaler med fremmede land, se Utenrikske anliggender. Badeforbundet, se Medisinal- og helsevesen. Bank- og pengevesen Bankinnskudd, skatt av, se Skattevesen. Bankinspeksjonen, se Bank- og pengevesen. Barn, barnevern, barnehjem m. v., se Ekteskap og familieforhold. Barneforsorg, se Ekteskap og familieforhold. Barnetillegg, se Lønnsvesen. Barnetrygd,. se Forsikringsvesen eller Ekteskap m. v. Barnevernkongress, se Ekteskap m.v. Bedrifter, industrielle, se Håndverk og industri m. v. Bemanning, se Sjøfart. Beneficert gods, se Kirker og geistlighet. Bensinavgift, se Skattevesen eller Vegvesen (vegavgift). Benådning, se Rettsvesen. Bergens bygningslov, se Bygningsog Brannvesen. Bergens museum, se Vitenskap, kunst m. v. Bergen Tinghus, se Rettsvesen. Bergskole (stigerskole), se Bergvesen. Bergvesen Berusende drikke, se Brennevin, øl m.v. Bestillingsmenn, se Embets- og bestillingsmenn m. v. Side 33 Betaling, f. off. forretninger, se Rettsvesen. Betalingsutjevning, se Bank- og pengevesen. Bethanien, se Medisinal- og helsevesen. Bevertningsskatt, se Skattevesen. Bevilgningsreglement, se Budsjett. Biblioteker, bibliografi, se Vitenskap m. v. eller Universitetet. Bier, smittsomme sykd. på (1938), se Veterinærvesen. Bilferjer, se Vegstellet. Bilkontroll, se Automobiler. Billedhoggere, se Vitenskap, kunst m.v. Billighetserstatning, se Ettergivelse og erstatning. Bilrutedrift, se Automobiler, event. J ernbanevesen. Bilruter, tilskott i sin alm., se Automobiler. Binæringer, se Landbruksvesen. Bjørnøya, se Arktiske og antarktiske anliggender. Blinde og vanføre Blinde, pensjon til, se Blinde og vanføre eller Pensjonsvesen. Blindern, se Universitetet.

7 VII Side Blindeskoler m. v., se Skolevesen. Blårev, se Landbruksvesen. Boksamlinger, se Vitenskap, kunst, litteratur m. v. Boligbanken, se Bank- og pengevesen. Boliger for statstjenestemenn, se Boligspørsmål. Boligforhold, se Boligspørsmål. Boliglån, se Boligspørsmål eller Bank- og pengevesen. Boligsparelag, se Boligspørsmål eller Bank- og pengevesen. Boligspørsmål Bostedsbånd, se Grunnloven. Bouvet-øya, se Arktiske og antarktiske anliggender. Boikott, se Arbeiderforhold m. v. Brannforsikring, se Forsikringsvesen. Brannkassen, se Forsikringsvesen. Brannvesen, se Bygnings- og brannvesen. Bredtveit, se Statseiendommer eller Fengselsvesen m. v. Brennevin) øl) vin m. v Brensel, fremme av økt forbruk av innenlandsk, se Skogvesen. BrenselforsyningEm, se Krigen. Brevduehold, se Forsvaret. Broer, se Vegvesen. Brukskunst, se Håndverk og industri. Brødmel, se Landbruksvesen. Budsjett Bufe, skade på, se Landbruksvesen. Bureising, se Landbruksvesen. Byer og byutvidelser, se Kjøpsteder m.v. Byfogder, se Rettsvesen. Bygdehistorie m. v., se Vitenskap, kunst m. v. Bygdemagasinfondet, se Landbruksvesen. Bygdøy Kongsgård, se Kongen ~g det kgl. hus. Bygninger, off., se Statseiendommer. Bygningsinspektoratet, se Statseiendommer. Side Bygningsmateriell, se Bygnings- og brannvesen. Bygnings- og brannvesen Byretter, se Rettsvesen. Bær, viltvoksende, se Skogvesen. Bærumsbanen, se Jernbanevesen. Børser, se Handel. Bøter, se Politivesen. Clearing, se Bank- og pengevesen, Handel, evt. Utenrikske anliggender. Dampskipsfart, se Kyst- og lokalfart. Decisjoner, se Riksrevisjonen. Decisjonsansvar, ettergivelse av, se Ettergivelse og erstatning. De Forente Nasjoner, se Folkenes forbund eller Utenrikske anliggender. Deltakelse i krig i fremmede land, se Utenrikske anliggender. Departementene, se Regjeringen m.v. Departements- og rettssportler, se Rettsvesen. Det nordiske administrative forbund, se ~egjeringen m. v. Det norske innskudds- og trekkkontor i London, se Krigen eller Sjøfart. Diakonissehuset, (hjem), se Medisinal- og helsevesen. Diktere, dikterlønn, se Vitenskap, kunst m. v. Diplomati, se Utenrikske anliggender. Dispasjører,. se Sjøfart. Dissentere, se Kirker og geistlighet. Distriktsleger, se Medisinal- og helsevesen. Domstolene, se Rettsvesen. Driftskreditt for jordbrukere, se Bank- og pengevesen. Driftskredittkassen for mindre jordbrukere, se Bank- og pengevesen. Dyrebeskyttelse.) dyr m. v Dyrlæger, se Veterinærvesen. Dyrtidstillegg, se Lønnsvesen.

8 Vlll Dødsstraff, se Rettsvesen. Døveskoler, m. v., se Skolevesen. Side Ed, se Rettsvesen. Eddakvadet, se Vitenskap, kunst, m.v. Edruelighetsnemnder (råd) m.m., se Brennevin m. v. Eidsvollsbygningen, se Vitenskap, kunst m. v. Eidsvollsmonumentet, se Stortinget. Eidsvolls plass, se Statseiendommer. Eiendomsmeglere, se Handel. Eiendomsomsetning, se Handel. Ekserserplasser, se Forsvaret. Eksport, fremme av, se Handel. Eksportkredittkommisjonen, se Handel. Ekspropriasjon Ektefellers formuesforhold, se Ekteskap og familieforhold. Ekteskap og familieforhold Elg, skade ved, se Landbruksvesen. Elektrisitetsvesen, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Elektrodeverker, se Håndverk og industri. Elveforbygning, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Embeter, kvinner i, se Embets- og bestillingsmenn, embeter. Embets- og bestillingsmenn, embeter 56 Embetsgårder, sivile, se foranstående. Embetsgårder, geistlige, se Kirker m.~. Engangsskatt, se Skattevesen. Enkekassen, se Pensjonsvesen. Epidemier, se Medisinal- og helsevesen. Epileptikerhjem, se Medisinal- og helsevesen. Ernæringsinstitutt, se Universitetet. Erstatning, se Ettergivelse og erstatning. Erstatning ved.rettssaker, se Rettsvesen eller under foranstående. Erstatningskrav, Norges, se Krigen eller Utenrikske anliggender. Side Esperanzaekspedisjonen (1937), se Rettsvesen. Etiopia, se Utenrikske anliggender. Ettergivelse og erstatning Ettersynskomiteer for Norges Bank, se Bank- og pengevesen. Etyleter, se Brennevin, øl, vin m. v. Evakuertes manntallsføring, se Fullmakter, valg og stemmerettsspørsmål. Fabrikktilsyn m.m., se Arbeiderforhold m. v. Fag- og forskoler, se Håndverk og industri. Fagskoler for fiskere, se Fiskerier. Familieforhold, se Ekteskap og familieforhold. Fangst, se Jakt og fangst. Farmasøytisk institutt, se Apotekvesen. Farskapssaker, se Ekteskap og familieforhold eller Rettsvesen. Fattigvesen, se Forsorgs- og omstreifervesen. Fellesslakterier, se Landbruksvesen. Felttillegg, se Forsvaret. Fengsels- og tvangsarbeidsvesen m.v Ferieråd, se Arbeiderforhold m. v. Film Filmkontroll, se Film. Finansdebatt m.m., se Budsjett og side 403. Finansielle tiltak (1945), se Budsjett, Bank- og Pengevesen eller Skattevesen. Finansministerens årlige redegjørelse, se Budsjett eller side 403. Finnmark fylkeskommune, se Kommunalvesen. Finnmark, gjenreising av, se Gjenreising. Finnmark skogfond, se Skogvesen. Firmaregistre, se Handel. Fiskeribanken, se Bank- og pengevesen.

9 IX Side Fiskeribedriftens forskningsfond, se Fiskerier. Fiskerier Fisketiendefondet, se Kirker og geistlighet. Fjell-loven, se Jakt og fangst. Fjellstuer, se Turistvesen. Fjellstyrenes jaktoppsyn, se Jakt og fangst. Fwgget Flomskade, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen eller Naturskader. Flytningsgodtgjørelse, se Embetsog bestillingsmenn m. v. Flyvesen, sivilt, se Luftfart. Flyvåpenet, se Forsvaret. Folkeakademier Folkebad, anlegg av mindre, se Medisinal- og helsevesen. Folkeboksamlinger, se Vitenskap, kunst m. v. Folkehelsen, se Medisinal- og helsevesen. Folkemuseer, se Vitenskap, kunst m.v. Folkenes Forbund Folkesambandet, se Folkenes Forbund. Folkeskolevesen, se Skole: og undervisningsvesen. Fondet til fremme av håndverket, se Håndverk og industri. Fonds- og aksjemeglere, se Handel. Fonds og legater m. m Fondsopplegging, lov om, se Aksjeselskaper m. v. Forbygningsarbeider, se Vassdragsog elektrisitetsvesen eller Naturskader. Fordringer, fortrinsrett for visse, se Gjeldsvesen. Fordringer, foreldelse av, se Gjeldsvesen. Foreningsspørsmål, se Arbeiderforhold m. v. Forente Nasjoner, se Folkenes Forbund. Forespørsler, se Interpellasjoner og spørsmål. Side Forfatte.re, forfatterrett, se Vitenskav m. v. Forholdstallsvalg, se Grunnloven. Forhyring, se Sjøfart. Formannskap, se Kommunalvesen. Forpaktningsavgift, se Skattevesen. Forretningsorden Forsikringsvesen Forskningsfondet av 1919, se Vitenskap m. v. Forskningsinstitutt, industrielt, se Håndverk og industri. Forsorgs- og omstreifervesen Forsorg for vanføre, se Blinde og vanføre. Forsorg i utlandet, se Utenrikske anliggender. Forstadsbaner, se Jernbanevesen. Forsvaret Forsyningsnemnder, se Kommunalvesen eller Krigen. Forsyningstiltak i anledning av krigsutbruddet i 1939, se Krigen. Forsømte barn (loven), se Ekteskap m. v. Forsømte barn (skolehjem), se Skolevesen. Fortidsminner, se Vitenskap, kunst m.v. Fortrinsrett for fordringer, se Gjeldsvesen. Fosterdrap, se Rettsvesen, jfr. Medisinal- og helsevesen. Fram (polarskipet), se Forsvaret eller Vitenskap, kunst m. v. Fredning, se Jakt og fangst. Fredssaken Frelsesarmeen, se Arbeiderforhold m.v. Fremmedkontrollen, se Politivesen. Friluftliv, se Turistvesen. Fri sakførsel, se Rettsvesen. Fruktvin, se Brennevin m. v. eller Skattevesen. Frøkontroll, se Landbruksvesen. Fullmakter} valg og stemmerettsspørsmål Fylkeskasserere, se Skattevesen. Fylkeskommuner, se Kommunalvesen.

10 X Side Fylkesmenn Fyravgift, se Sjøfart. Fystikkavgift, se Skattevesen. Fyr- og m.erkevesen Gamlehjem, se Ekteskap og familieforhold. Gartnerskoler, se Landbruksvesen. Gasjering, se Lønnsvesen. Gassvernmateriell, se Politiet. Gatestein og kantstein, regulering av utførselen, se Håndverk og Industri. Geistlige embetsgårder, se Kirker og geistlighet. Geistlige fonds, se Kirker og geistlighet. Geofysisk malmleting, se Industrielle. forskningsinstitutter under Håndverk og industri. Geografisk oppmåling, se Oppmåling. Geologisk museum, se Universitetet. Geologiske undersøkelser, se Bergvesen. Gjeld, telling av Norges, se Statistikk. Gjeldslån, se Bank- og pengevesen. Gjeldsmeglingsnemnder (og institutt), se Kommunal vesen. Gjeldsordning (Lånekassen for jordbrukere og fiskarar), se Bank- og pengevesen. Gjeldsvesen Gjenreising Grannelandsnemnder, se Kommisjoner :rp.. v. eller Utenrikske anliggender. Granskningskomite (1945), se Kommisjoner, komiteer m. v. Gravsted på Akershus, se Kongen og det kgl. hus. Gratialer, gratifikasjoner, se Pensjonsvesen. Grensespørsmål Grong Gruver, se Bergvesen. Grunnavståelse, se Ekspropriasjon. Grunnloven Gruver, se Bergvesen. Grønland, se Arktiske og antarktiske anliggender. Gudstjeneste, se Kirker og geistlighet. Guttehjem, se Ekteskap og familieforhold. Guttemusikk, se Vitenskap m. v. Gymnastikkskole, statens, se Forsvaret. Gymnastikkundervisning, se Skolevesen. Side Hagedyrking, se Landbruksvesen. Handel Handelsfagprøven, se Handel. Handelshøgskolen, se Handel. Handelskamre, se Handel eller Utenrikske anliggender. Handelsoverenskomster, se Utenrikske anliggender. Handelspolitiske kriseråd, se Handel. Handelsreisende, utenlandske (skatt), se Handel. Handelsråden for de øst-europeiske land, se Handel eller Regjeringen og departementene. Handyrloven, se Landbruksvesen. Hannevigsaken, se Utenrikske anliggender. Havforskning, se Fiskerier. «Havikvandsaken», se Klager. Havneutvidelser, se Kjøpsteder m. v. Havnevesen Heimeyrkeformål, se Husflid m. v. Helsefarlige stoffer, se Medisinal- og helsevesen. Helseorganisasjoner, tilskott til forskjellige, se Medisinal- og helsevesen. Hemmelige møter (offentliggjorte) i Stortinget og i komiteer, se Stortinget. Hemmelige protokoller, se Forretningsorden. Hermetikkindustriens laboratorium, se Fiskerier eller Håndverk og industri. Hilsningstelegrammer (1945) til og fra Stortinget, se Stortinget.

11 XI Side Hjemmearbeidsrådet, se Arbeiderforhold. Hospitaler, se Medisinal- og helsevesen. Hospitalskip, se Medisinal- og helsevesen. Hoteller, se Turistvesen. Hund, skade på bufe, se Landbruksvesen. Hundeskatt (avgift), se Skattevesen. Husdyrbruk, se Landbruksvesen. Husdyrsykdommer, se Veterinærvesen. Husflid 1 husholdningsskoler m. v Hushjelp, se Arbeiderforhold m. v. Husindustri, se Husflid m. v. Hus leieregulering, se Boligspørsmål. Husleiespørsmål, se Boligspørsmål. Husmorskoler, se Husflid, husholdningsskoler m. v. Hussalg (av margarin m. v.), se Handel. Husstell, se Husflid m. v. Hval (fangst og produksjonsavgift), se Jakt og fangst. Hvalrådet, se Jakt og fangst. Hypotekbanken, se Bank- og pengevesen. Hyrekontorer, se Sjøfart. Hyretillegg (i anl. krigen) til sjøfolk, skatt av, se Skattevesen. Hæren, se Forsvaret. Høyesterett... : Høyfjellskommisjonen, se Rettsvesen. Håkonshallen, se Vitenskap, kunst m.v. Håndarbeid, se Husflid, husholdningsskoler m. v. Hånd verk og industri Idrett Idrettsplasser, avståelse av grunn til, se Idrett eller Ekspropriasjon. Ihendehaverobligasjoner, se Gjeldsvesen. Ild i skog og mark, se Skogvesen. Ildsfarlighet, Sprengstoffinspeksjonen, se Bygnings- og brannvesen. Illoyal konkurranse, se Handel. Immunitet, se Grunnloven eller Stortinget. Importregulering, se Automobiler eller Handel. Industribanken, se Bank- og Pengevesen. Industrielle forskningsinstitutter, se Håndverk og industri. Industrielle rettsvern, se Håndverk og industri. Industrielt hjemmearbeide, lov om, se Arbeiderforhold. Industri, statsgaranti m. v. til, se Håndverk og industri. Industriskoler, kvinnelige, se Husflid. Ingeniører, se Teknisk skolevesen. Inkasso av fonds, se Fonds og legater. Innkjøpskontor, statens, se Regjeringen og departementene. - Innskudds- og trekk-kontoret i London, se Krigen eller Sjøfart. Innvandring, se Politivesen. Instituttet for kosmisk fysikk, se Meteorologiske institusjoner eller Vitenskap m. v. Internasjonale Arbeidskonferanser, se Arbeiderforhold m. v. Side Interparlamentariske konferanser, se Fredssaken. Interparlamentarisk Forbund (Unionen), se Fredssaken. Interpellasjoner (spørsmål) Invalidefondets renter, se Fonds og lagter. Ishavsundersøkelser, se Arktiske og antarktiske anliggender. Isobservasjoner, internasjonale, se Sjøfart eller utenrikske anligg. Jakt og fangst Jan Mayen, se Arktiske og antarktiske anliggender. Japan, krigstilstand Norge og, se Utenrikske anliggender. J ernbanevesen i 54 Jernsaken og Jernfondet,- se Håndverk og industri.

12 XII Jordavgiftsfondet, se Kirker og geistlighet. Jordbruk, se Landbruksvesen. Jordbrukstelling, se Statistikk. Jorddyrkingsfondet, se Landbruksvesen. Jordeboksrettigheter, se Skattevesen. Jordmødre, se Medisinal- og helsevesen. Jordspørsmålet, se Landbruksvesen. Justervesen, se Mål og vekt. Side Kaianlegg, se Havnevesen. Kapital (i statens bedrifter, renter herav), se Budsjett. Kapitalregnskap, se Budsjett. Kapiteltakster, se Kirker og geistlighet. Karantenevesen, se Medisinal- og helsevesen. Karter og kartlegging, se Oppmåling. Kinematografer, se Film. Kirkedepartementets fonds, se Kirker og geistlighet, event. Fonds og legater. Kirker og geistlighet Kjelkontrollen, se Arbeiderforhold m.v. Kjentmenn, se Losvesen. Kjøleanlegg, (lager), se Fiskerier, evt. Landbruksvesen. Kjønnssyke, se Medisinal- og helsevesen. Kjøp, lov om, se Handel. Kjøpsteder og ladesteder Kjøttkontroll, se Veterinærvesen.. Klager Klippfiskrådet, se Fiskerier. Klokkere, se Kirker og geistlighet. Komiteer, Stortingets, se Forretningsorden. Kommisjoner og komiteer Kommunalbanken, se Bank- og Pengevesen. Kommunalt skattevesen, se Skattevesen. Kommunalvesen Side Kommunevalg, se Kommunalvesen. Kommunevalg, klager og stemmerettsavgjørelser o.l., se Fullmakter m. v. eller Kommunalvesen. Komponister, se Vitenskap, kunst m.v. Kong Gustavs 80 års dag, (1938), se Stortinget. Kongen og det kongelige hus Kongens tale ved Stortingets åpning, S3 Kongen m. v. eller Stortinget. Kongsberg Sølvverk, se Bergvesen. Kongsberg Tremassefabrikk, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Kongsberg Våpenfabrikk, se Forsvaret (pensjoner), se Pensjonsvesen. Konkurranseinnskrenkning, se Handel. Konkurs, se Rettsvesen. Konossementer, konvensjon om, se Sjøfart eller Utenrikske anliggender. Konsesjonslovgivning Konsulatvesen, se Utenrikske anliggender. Kontorholdsgodtgjørelse, se den hovedtitel hvor den etter sin art hører. Kontrollkontorer, se Sjøfart. Kontrollstasjoner for mor og barn, se Ekteskap- og familieforhold eller Medisinal- og helsevesen. Konvensjoner, se Utenrikske anliggender. Kornmonopolet, se Landbruksvesen. Kosmisk fysikk (instituttet), se Meteorologiske institusjoner eller Vitenskap m. v. Kraftfor, se Landbruksvesen. Kraftverker, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Kredittopplag, se Tollvesen. Kredittsalg til utlandet, se Handel eller Utenrikske anliggender. Krig, rådgjerder under, se Krigen eller Politivesen. Krigen

13 _/) XIII Side Krigen, erstatningskrav, se Krigen. Krigsforsikring, se Forsikringsvesen. Krigspensjoneringsfond, se Forsikringsvesen eller Pensjonsvesen. Krigsrisikotillegget for sjøfolk, skatt av, se Skattevesen. Krigstilstand Norge-Japan, se Utenrikske anliggender. Kriminalasylet, se Fengselsvesen. Kriminaldommer, se Rettsvesen. Kringkasting Krise bevilgninger Krise råd (handelspolitiske), se Handel. Krisetiltak ved Krigsutbruddet 1939, se Krigen. Kronprinsen, se Kongen og det kgl. hus. Kubb, se Skogvesen. Kulldriften på Svalbard, se Arktiske og antarktiske anliggender. Kullkontor og kullråd, se Handel. Kullsyreavgift, se Skattevesen. Kulturbudsjettet, se Vitenskap, kunst m. v. Kunstformål, se Vitenskap, kunst m.v. Kunstnerlønn, se Viteru~kap, kunst m.v. Kursteder for alkoholister, se Brennevin, øl m. v. Kvaksalvere, se Medisinal- og helsevesen. Kvinneklinikker, se Medisinal- og helsevesen. Kvinner i embeter, se Embets- og bestillingsmenn, embeter. Kvinner, gift med utlending (statsborgerlige forhold), se Grunnloven. Kvinner, overenskomst om undertrykkelse av handelen med, se Utenrikske anliggender. Kvitsjøselen, se Jakt og fangst. Kystartilleriet, se Forsvaret. Kyst- og lokalfart Side Ladesteder, se Kjøpsteder og ladesteder. Lagmannsretter, se Rettsvesen. Lagtinget, se Stortinget. Laksefondet, se Fiskeri. Landbruksvesen Landskyd, se Skattevesen. Landslaget for reiselivet, se Turistvesen. Landsmål, se Nynorsk. Landssvik, se Rettsvesen. Lappeforhold, se Reindrift. Laste- og fyra vgift, se Sjøfart. Legasjonshus, se Utenrikske anliggender. Legater, se Fonds og legater. Legevesen, se Medisinal- og helsevesen. Leidangen, se Forsvaret. Leilendinger, se Landbruksvesen. Lensmenn Leveranser, off. se Håndverk og industri. Likningsvesen, se Skattevesen. Litterære formål, se Vitenskap m. v. Livredningsselskap, se Redningsvesen. Losvesen Lotterier Lovbrytere, arbeidsskole for, se Fengsels- og tvangsarbeidsvesen. Lovers forberedelse og utforming, se Grunnloven. Lovtidende, se Rettsvesen. Luftfart (sivil) Luftforsvaret, se Forsvaret. Luftvern (sivilt), se Politivesen. Luftvernartilleriet, se Forsvaret. Lukningstid, se Handel. Luksusskatt, se Skattevesen. Lysingsblad, se Rettsvesen. Læregutthjem, se Håndverk og industri. Lærerskoler, se Skole- og undervisningsvesen. Lønnsvesen Løypestrenger, se Taubaner. Lån til kommuner, se Kommunalvesen.

14 XIV Side Lån til nye arbeidstiltak, se Håndverk og industri. Lån til private Lånekassene, se Bank- og pengevesen. Maksimalfrakter, se Sjøfart. Malmleting, se Bergvesen. Mantall, se Grunnloven. Margarin, (avgift, tilsyn og lov), se Landbruksvesen. Marinen, se Forsvaret. Massører, se Medisinal- og helsevesen. Maskinistskoler, se Sjøfart. Matproduksjon, se Landbruksvesen. Matrikkel, se Skattevesen. Medisinaldirektoratet, se Medsinalog helsevesen. Medisinalfond, se Medisinal- og helsevesen. M edisinal- og helsevesen Meierivesen, se Landbruksvesen. Melkea vgift, se Landbruks vesen. Mellomfolkelig domstol i Haag, se Fredsaken. Mellomfolkelig skilsdom i krig, se Fredssaken, Krigen eller Utenrikske anliggender. Menighetsfakultetet, se Kirker og geistlighet. Menighetsråd, se Kirker og geistlighet. Menighetssøsterhjem, se Medisinalog helsevesen. Merkevesen, se Fyr- og merkevesen. Meteorologiske institusjoner Militær historie, se Forsvaret. Minnegave fondet Minnesmerker, nasjonale, se Vitenskap, kunst, m. v. Minnetaler Minnetavler, se Krigen eller Stortinget. Minstelønnsloven for funksjonærer i næringsvirksomhet, se Handel eller Lønnsvesen. Monopoler, se under den titel hvor de etter sin art hører hjemme. Mortifikasjon, se Gjeldsvesen. Side Motorvogner, beskatning av, se Skattevesen. Munn- og klovsyke, se Veterinærvesen. Museer, se Vitenskap, kunst m. v. Musikk, se Vitenskap, kunst m. v. Myntvesen, se Bank- og pengevesen. Myrdyrking, se Landbruksvesen. Mæresmyren, se Fengselsvesen. Mødrehjem, se Ekteskap og familieforhold. Møller, møllefond, se Landbruksvesen. Mønsterlovgivning, se Håndverk og industri. Mønstringsvesen, se Sjøfart. Mål og vekt Nabo landsnemnden, se Kommisjoner m. v. eller Utenrikske anliggender. N ansenfondet, se Vitenskap, kunst m.v. Narvik, eiendommer i, se Statseien.dommer. Nasjonalforeningen mot Tuberkulosen, se Medisinal- og helsevesen. Nasjonalgalleriet, se Vitenskap, kunst m. v. Nasjonal Samling Nasjonenes Forbund, se Folkenes Forbund. Nationaltheatret, se Vitenskap, kunst m. v. Naturleger, se Medisinal- og helsevesen. Naturskadefondet, se Naturskader. Naturskader Navigasjon, se Sjøfart. Navn (stedsnavn) Nedskrivningsbidrag, se Boligspørsmål m. v. Nes trælastbrug, se Skogvesen. Nidaros domkirke, se Kirker og geistlighet. Nobelkomiteen, se Fredsaken. Nominasjon, se Grunnloven. Nordiske adm. forbund, se Regjeringen m. v. Nordiske nabolandsnemnder, se Kommisjoner m. v.

15 XV Nordlandske kirke- og skolefond, se Kirker m. v. Noreg, se Navn. Norges Badeforbund, se Medsisinalog helsevesen. Norges Bank, se Bank- og pengevesen. Norges Brannkasse, se Forsikringsvesen. Norges erstatningskrav, se Krigen eller Utenrikske anliggender. Norges Geografiske Oppmåling, se Oppmåling. Norges geologiske undersøkelser, se B~rgvesen. Norges Handelshøgskole, se Handel. Norges K. F. U. K., se Utenrikske anliggender. Norges Kommunalbank, se Bankog pengevesen. Norges Landbrukshøgskole, se Landbruks vesen. Norges Livredningsselskap, se Redningsvesen. Norges Røde Kors, se Medisinal- og helsevesen. Norges Standardiseringsforbund, se Håndverk og industri. Norges Tannlegehøgskole, se Tannlegevesen. Norges Tekniske høgskole, se Teknisk skolevesen. Norges Varemesse, se Handel eller Utstillinger. Norges Vel, se Landbruksvesen. Norges Vernesamband, se Fengselsog tvangsarbeidsvesen. Norges Veterinærhøgskole, se Veterinærvesen. Norges økon. selvhjelpsråd, se Forsvaret eller Håndverk og industri. Norsk-Amerikanernes Minnegavefond, se Minnegavefondet. Norsk forening for sosialt arbeide, se Arbeiderforhold m. v. Norsk Lysingsblad, se Rettsvesen. Norsk produksjon, beskyttelse, se Håndverk og industri. Side Side Norsk varekrigsforsikring, se Forsikringsvesen. Norske Kvinners Sanitetsforening, se Medisinal- og helsevesen. Nydyrking, se Landbruksvesen. Ny jord, se Landbruksvesen. Nynorsk Næringslivets tryggingsfond, se Aksjeselskaper. Næringsmiddelkontroll, se Medisinal- og helsevesen.. Nødsarbeid, se Arbeiderforhold m. v. Nøytralitet (Joh. Ludw. Mowinckels forslag 1938), se Folkenes Forbund. Nøytralitetsfondet og nøytralitetsvakt, se Forsvaret eller Krigen. Observatoriefondet, se Universitetet. O dels- og åsetesrett Odelstinget, se Stortinget. Offentlige stiftelser, se Fonds og legater. Offentliggjørelse av ref. fra hemmelige møter i Stortinget m. m., se Stortinget. Olympiaden 1940, se Idrett. Omsetningsavgift, se Skattevesen. Omsetningsrådet, se Landbruksvesen. Omstreifere, se Forsorgs- og omstreif ervesen. Oppdragelsesanstalter ( skolehjem for forsømte barn), se Skole- og undervisningsvesen. Oppfinnelser, se Handel og industri m.v. Oppfostringsbidrag, se Ekteskap m.v. Oppholdstillatelse, se Politivesen. Opplysningsvesenets fond, se Kirker og geistlighet. Oppløsningsrett, se Grunnloven. Oppmåling Oppsyns skip, se Forsvaret. Opstad, se Fengsels- og tvangsarbeidsvesen.

16 XVI Oslo, utkastelse av leieboere, se Boligspøn;mål. Overenskomster med fremmede land, se Utenrikske anliggender. Side Paleet, se Statseiendommer. Pant, panterett, se Gjeldsvesen. Passkontroll, se Politivesen. Patentvesen, se Håndverk- og industri. Pedagogisk seminar, se Skole- og undervisningsvesen. Pengelotteri, se Lotterier. Pengevesen, se Bank- og pengevesen. Pensjonsvesen Peter I's øy, se Arktiske og antarktiske anliggender. Planteavl og plantesykdommer, se Landbruks vesen. Pleiebarnstilsyn, se Ekteskap og familieforhold. Polarekspedisjoner, polarforskning, se Arktiske og antarktiske anliggender. Politivesen Postflyging, se Postvesen. Postkonvensjoner, se Utenrikske anliggender. Postvesen Praktisk-teologisk seminar, se Kirker m. v. Prestegårdsfondet, se Kirker og geistlighet. Prester og prestegårder, se Kirker og geistlighet. Priser, prov. anordning i anl. krigsutbruddet 1939, se Krigen. Priskontroll, se Handel. Produksjonsavgift av hvalolje, se Jakt og fangst. Prokura, se Handel. Proposisjoners trykn., se Regjeringen og departementene. Prosess, se Rettsvesen. Provisoriske anordninger i anledn. krigsutbruddet 1939, se Krigen. Præklusivt proklama (gjelder oppgjør for visse innbetalinger ved Innskudds- og trekk-kontoret), se Krigen eller Sjøfart. Psykiatrisk klinikk, se Medisinal- og hel,sevesen. Påtalemyndigheten, se Rettsvesen. Side Radio og radioapparater, se Kringkasting. Radio peilestasjoner, se Sjøfart Rasjoneringstiltak, se Krigen. Ratifikasjon av overenskomster med fremmede land, se Utenrikske anl. Raufoss, se Forsvaret. Redere,. se Sjøfart. Redningshjem, se Fengselsvesen. Redningsvesen Regjeringen og departementene Regjeringsadvokaten, se foranstående. Regjeringsprotokoller Reglement (Stortingets), se Forretningsorden. Reguleringsarbeider, se Vassdragsog elektrisitetsvesen. Reindrift Reiselivets fremme, se Turistvesen. Reitgjerdet, se Medisinal-: og helsevesen. Renter og rentelovgivning, se Gjeldsvesen. Reseptkontroll, se Medisinal- og helsevesen. Reservefond m. v. i selskaper, se Aksjeselskaper m. v. Restaurantvirksomhet, offentlig, se Brennevin m. v. Rettergangsmåten i militære straffesaker, se Forsvaret. Rettsgebyrer, se Rettsvesen. Rettshjelp, fri, se Rettsvesen. Rettskrivning, se Skole- og undervisningsvesen. Rettsmedisinsk kommisjon, se Rettsvesen. Rettsvern, industrielt, se Håndverk og industri. Rettsvesen Revisjonsvesen (statens), se Riksrevisjonen. Revisorer, se Handel.

17 XVII Side Revisorrådet, se Handel. Riksarbeidsskoler, se Arbeiderforhold m. v. Riksarkitekten, se Statseiendommer. Riksarkivet, se Arkivvesen. Riks-gjeldsmeglingsinstituttet, se Gjeldsvesen eller Kommunalvesen. Rikshospitalet, se Medisinal- og helsevesen. Riksmeklingsmannen, se Arbeiderforhold m. v. Riksnæringsråd, se Håndverk og industri. Riksrett Riksre'l)isjonen Riksråd, se Regjeringen og departementene. Rikstrygdeverket, se Forsikringsvesen. Riksskattestyret, se Skattevesen. Rusdrikkontroll, se Brennevin m. v. eller Politivesen. Røde Kors, se Medisinal- og helsevesen. Røros Verk, se Bergvesen. Rådgjerder under krig, se Krigen eller Politivesen. Råstoff-fondet, se Håndverk o~ industri. Sagbruk, se Skogvesen. Sakførere, se Rettsvesen. Sakførsel, fri, se Rettsvesen. Saksomkostninger, ettergivelse av, se Ettergivelse m. v. Sanering av pengevesenet (lov om finansielle tiltak), se Bank- og pengevesen. Sanitets- og samaritanforeninger, se Medisinal- og helsevesen. Sanitetsvesen, mil., se Forsvaret. Sanksjoner overfor Italia, se Utenrikske anligg. Selfangst, se Jakt og fangst. Selskapet for Norges Vel, se Landbruksvesen. Selskapslovgivningen, se Aksjeselskaper m. v. Selvhjelpsråd, se Forsvaret eller Håndverk og industri. Side Sentraladministrasjonen, se Regjeringen og departementene. Sentralbyrå, det statistiske, se Statistikk. Senkingsarbeider, se etter sin art de resp. titler: Landbruksvesen, Vassdrags- og elektrisitetsvesen eller Naturskader. Seruminstitutt, se Medisinal- og helsevesen. Sinnsykevesen, se Medisinal- og helsevesen. Sivilarbeidere, vernepliktige, se Forsvaret. Sivilprosess, se Rettsvesen. Sivilt luftvern, se Politivesen. Sivilt vern, se Politivesen. Sjokoladeavgift, se Skattevesen. Sjøfart.. : Sjøfartstraktater, se Utenrikske anliggender. Sjøgrenser, se Grensespørsmål. Sjøkadettkorpsets fonds renter, se Forsvaret. Sjøkartverket, se Oppmåling. Sjømannsfondet, se Sjøfart eller Pensjonsvesen. Sjømannsforsikring, se Forsikringsvesen. Sjømannshospitaler i fremmede havner, se Sjøf~rt eller utenrikske anligg. Sjømannsskoler, se Sjøfart. Skade i militærtjeneste, se Forsvaret. Skade ved tørke, se Landbruksvesen eller Naturskader. Skadebot, se Forsikringsvesen, Fiskerier eller Sjøfart. Skatt av bankinnskudd, se Skattevesen. Skatt på utenlandske handelsreisende, se Handel eller Skattevesen. Skattefogder, se Skattevesen. Skattefordelingsfondet, se Skattevesen eller Kommunalvesen. Skattevesen

18 XVIII Side Skibakker, avståelse av grunn til, se Idrett eller Ekspropriasjon. Skifte, se Ekteskap og familieforhold, event. Rettsvesen. Skifteforvaltere, se Rettsvesen. Skildsdom i krigstid, se Krigen eller Utenrikske anliggender. Skillemynt, se Bank- og pengevesen. Skilsmisse, se Ekteskap og familieforhold. Skipsaksjeloven, se Aksjeselskaper m.v. Skipsbyggingsindustri, se Sjøfart eller Håndverk og industri. Skipsfond, statens, se Sjøfart eller Håndverk og industri. Skipshypotekforeninger, se Bank- og pengevesen. Skipstonnasjeavgift, se Skattevesen. Skjønnsloven, se Rettsvesen. Skogvesen Skoleboksamlinger, se Skole- og undervisningsvesen. Skolehjem, se Skole- og undervisningsvesen. Skolekjøkken, se Husflid m. v. eller Skolevesen m. v. Skole- og undervisningsvesen Skotøy- og lærkontroll, se Håndverk og industri. Skylddeling, se Rettsvesen. Skyss- og kostgodtgjørelse, se Embets- og bestillingsmenn eller Turistvesen. Skyttervesen Slaktehus :q1. v., se Veterinærvesen. Slottet, se Kongen og det kgl. hus. Smestadbanen, se Jernbanevesen. Smuglingskontroll, se Brennevin, øl, m. v., eller Tollvesen. Småbruk- og boligbanken (lån), se Bank- og pengevesen. Småbruk og småbruksskoler, se Landbruksvesen. Småindustri, se Husflid m. v. Sophies Minde, se Blinde og vanføre. Sorenskrivere, se Rettsvesen. «Sosialt Arbeid», se Statistikk. Sparebanker, se Bank- og pengevesen. Side Spare- og forenklingskommisjonen, se Kommisjoner m. v. eller Regjeringen og departementene. Spedalske, se Medisinal- og helsevesen. Spillkort, avgift, se Skattevesen. Spisevognselskapet, se Jernbanevesen. Spitsbergen, se Arktiske og antarktiske anliggender. Sport, se Idrett. Sportellovgivning, se Rettsvesen. Sprengstoff ( ildsfarlighets) inspeksjonen, se Bygnings- og brannvesen. Spørsmål, se Interpellasjoner. Standardisering, se Håndverk og industri. Statens bedrifter, den nedlagte kapital m. v., se Budsjett. Statens eksportkredi ttkommisjon, se Handel. Statens ferieråd, se Arbeiderforhold m.v. Statens fiskeriforsøksstasjon, se :F'iskerier. Statens husfond, se Boligspørsmål m.v. Statens innkjøpskontor, se Regjeringen og departementene. Statens kjøleanlegg i Ålesund, se Fiskerier. Statens Kornforretning, se Landbruksvesen. Statens Kullråd og Kullkontor, se Handel. Statens skipsfond, se Sjøfart. Statens teknologiske institutt, se Håndverk og industri eller Tekn. skolevesen. Statens Vitamininstitutt, se Fiskerier. Statistikk Statsalmenning, se Skogvesen. Statsarkivene, se Arkivvesen. Statsautoriserte revisorer, se Handel. Statsborgerrett, se Grunnloven. Statsbudsjettet, se Budsjett. Statseiendom mer

19 XIX Side Statsgarantier for nye arbeidstiltak, se Håndverk og industri eller Arbeiderforhold m. v., (jfr. for øvrig den titel hvor de etter sin art hører hjemme). Statsgodsfondet, se Fonds og legater. Statskalenderen, se Regjeringen og departementene. Stats lån og statsgjeld Statsmonopoler (se under den ti tel hvor de etter sin art hører hjemme). Statsregnskaper (revisjon), se Riksrevisjonen. Statsregnskapets Hovedbøker (autorisasjon), se Stortinget. Statsrevisjonen, se Riksrevisjonen. Statsrådet, se Regjeringen og departementene. Stedsnavn, se Navn. Steinhogging, se Håndverk og industri. Stempelavgift, se Skattevesen. Stempelpapirforvaltningen, se Skattevesen. Stiftelser, se Fonds og legater. Stigere, se Bergvesen. Stormulykker, se Naturskader. Stortinget Stortingets arkiv, se Arkivvesen. Stortingets lovbehandling, se Grunnloven. Stortingets reglement, se Forretningsorden. Stortingsvalgloven, se Grunnloven. Straffeanstalter, se Fengselsvesen m.v. Straffelovgivning, se Rettsvesen. Straffeprosess, se Rettsvesen. Strandstrekninger, almenhetens adgang til, se Ekspropriasjon eller Medisinal- og helsevesen. Streik, se Arbeiderforhold m. v. Strukturoversikt, se Vitenskap m. v..studenterlunden, se Statseiendommer..Studentsamskipnaden, se Universitetet. Side Stuertskoler, se Sjøfart. Sukkermonopol - se Handel Svalbard, se Arktiske og antarktiske anliggender. Svangerskapsavbrytelse, se Rettsvesen eller Medisinal- og helsevesen. Sveriges Riksdags 500 års jubileum, se Utenrikske anliggender eller Stortinget. Sykegymnaster, se Medisinal- og helsevesen. Sykehus, sykepleie, se Medisinal- og helsevesen. Syketrygd, se Forsikringsvesen. Sølvrev, se Landbruksvesen. Søppelopplagsplasser, se Medisinalog helsevesen. <~ Sørlandet» skoleskipet, se Sjøfart eller Utstillinger. Søsterhjem, se Medisinal- og helsevesen. Ta.nnlegevesen Taubaner Teater, se Vitenskap, kunst m.m. Tegneskoler, se Teknisk skolevesen. Teknikere, se Teknisk skolevesen. Teknisk slcolevesen, ingeniører Teknologisk institutt, se Håndverk og industri eller Tekn. skolevesen. Telegraf og telefon vesen Telegraftraktater, se Utenrikske anliggender. Televåg, se Gjenreising (1945). Tidsskrifter, vitenskapelige, se Vitenskap m. v. Tinghus, se Rettsvesen. Tinglysing, se Rettsvesen. Tiltak foranlediget av krigen, se Krigen. Tjenestemannsloven, se Embets- og bestillingsmenn m. v. Tjenestemannsretten, se Embets- og bestillingsmenn eller Rettsvesen. Tjenestemenns skyss- og kostgodtgjørelse, se Embetsmenn m. v. Tobakksavgift, se Skattevesen. Tollvesen

20 XX Side Tonnasjeavgift, se Skattevesen. Torvdrift, torvfond, se Landbruksvesen. Totalisator, se Lotterier. Trafikkavgiftsfondet, se Havnevesen. Trafikkråd, utredn. av spørsmål om opprettelse av, se Kommisjoner. Traktater, se Utenrikske anligg. Trontale, se Kongen m. v., Stortinget eller s Trotsky, se Politivesen (1937), jfr. Regjeringsprotokoller (1937). Trustkontroll og trustloven, se Handel. Trygdekasser, se Forsikringsvesen. Trygdeordninger, se Forsikringsvesen, jfr. også Arbeiderforhold m.v. Trygging av landets indre sikkerhet, se Politivesen. Tryggingsfond for næringslivet, se Aksjeselskaper. Trykking av proposisjoner, se Regjeringen og departementene. Trykksaker, lov om avleveringsplikt til off. bibliotek, se Vitenskap m.v. Trålerspørsmålet, se Fiskerier. Tuberkulosevesen, se Medisinal- og helsevesen. Turistvesen Tvangsfullbyrdelse, se Rettsvesen. Tvungen avståelse, se Ekspropriasjon. Tysk materiell 1945, se Krigen. Tørke, skade ved, se Landbruksvesen eller Naturskader. Tøyenfondet, se Universitetet. Uføre, pensjon til, se Blinde og Vanføre eller Pensjonsvesen. Ulykkestrygd, se Forsikringsvesen. Umyndiggjørelse, se Rettsvesen. Underfogder, se Rettsvesen. Underholdningsbidrag, se Ekteskap m.v. Undervisningsvesen, se Skole- og undervisningsvesen. Uniform, forbud mot å bære, se Politivesen. Side Universitetet Universitetsbiblioteket, se Universitetet. Uranienborg, nasjonaleiendom, se Vitenskap m. v. Urett, formentlig begått, se Klager. Uskiftet bo, se Ekteskap og familieforhold. Utenriksdepartementet, se Regjeringen og departementene. Utenrikske anliggender Utenriks- og konstitusjonskomiteen (hemmelige møter offentliggjort 1945), se Stortinget. Utførsel, se Handel eller under den titel hvor varen etter sin art hører hjemme. Utlendinger, se Utenrikske anliggender. Utredervesen, se Forsvaret. Utskiftningsvesen Utskrivningsvesen, se Forsvaret. Utstillinger Utstillingsbyrå, intern. i Paris, se Utstillinger. Uttappningsarbeider i jordbrukets interesse, se Landbruksvesen. Utvandring (kontrollen), se Politivesen. Vaksdal mølle, se Landbruksvesen. Vaksineinstitutt (vaksinasjon), se Medisinal- og helsevesen. Valgavgjørelse, se Fullmakter m. v. eller Kommunalvesen. Valgloven, statsborgerlig, se Grunnloven. Valgloven, kommunal, se Kommunalvesen. Valgordning, se Grunnloven. Valgstatistikk, se Statistikk eller Stortinget. Valutaspørsmål, se Bank- og pengevesen. Vanføreforsorg, se Blinde og vanføre. Vannanlegg i fiskevær, se Fiskerier. Vannfall, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Møter for lukkede dører STORTINGET

Møter for lukkede dører STORTINGET Møter for lukkede dører STORTINGET 1939-1945 DOKUMENTER OG REFERATER 9. overordentlige storting 1939-40 89. ordentlige storting 1940 Fortsatte 89. ordentlige storting 1945 UTGITT AV STORTINGET 1995 I kommisjon

Detaljer

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 1905 Organisering av den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Samfunnsutviklingen i perioden fra siste halvdel av attenhundretallet

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede

Detaljer

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Tlf.: 22 85 94 21 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Regjeringen Stoltenberg II OVERSIKT OVER PLANLAGTE PROPOSISJONER OG MELDINGER TIL STORTINGET HØSTSESJONEN

Regjeringen Stoltenberg II OVERSIKT OVER PLANLAGTE PROPOSISJONER OG MELDINGER TIL STORTINGET HØSTSESJONEN Regjeringen Stoltenberg II OVERSIKT OVER PLANLAGTE PROPOSISJONER OG MELDINGER TIL STORTINGET HØSTSESJONEN 2007 05.10.07 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m. Besl. O. nr. 41 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 41 Jf. Innst. O. nr. 43 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) År 2005 den 1. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Besl. O. nr. 78. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 78. Jf. Innst. O. nr. 77 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 53 (2004-2005)

Besl. O. nr. 78. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 78. Jf. Innst. O. nr. 77 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 53 (2004-2005) Besl. O. nr. 78 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 78 Jf. Innst. O. nr. 77 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 53 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER 1 Hvert år legges minst 15 % av fondets bruttoinntekter til kapitalen. Etter at også fondets administrasjonskostnader er dekket,

Detaljer

1921 lov 2. juli 1921 nr. 1 um rett til å setja forbod mot bygging eller verksemd, som skjemmer offentlege minnesmerke m.m.

1921 lov 2. juli 1921 nr. 1 um rett til å setja forbod mot bygging eller verksemd, som skjemmer offentlege minnesmerke m.m. Oppheva lover på nynorsk 1894 log 29. juni 1894 um sams normaltid fyr kongeriket Norig 1920 lov 19. mai 1920 um bygningsfredning lov 10. desember 1920 um ulukkestrygding for fiskarar 1921 lov 2. juli 1921

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354)

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER Vedtatt av styret 18. mars 2014 1 Hvert år legges minst 25 % av fondets årsresultat til bunden kapital. Restbeløpet avsettes til

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Organisering av eiendomsoppmålingen

Organisering av eiendomsoppmålingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Organisering av eiendomsoppmålingen Fagdirektør Dag Høgvard Geomatikkdagene 2017. Lillehammer 28. mars 2017 Stortingets bestilling Stortinget vedtok 3. mars 2016

Detaljer

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Seniorrådgiver Øystein Nore Nyhus 6. juni 2012

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Seniorrådgiver Øystein Nore Nyhus 6. juni 2012 Stortingets ombudsmann Seniorrådgiver Øystein Nore Nyhus 6. juni 2012 Oversikt 1. Hva er Sivilombudsmannen? 2. Ombudsmannens arbeidsområde 3. Hvordan arbeider ombudsmannen? 4. Klager på kommunalforvaltningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Tjenestetvistlovens virkeområde - lovens 1

Tjenestetvistlovens virkeområde - lovens 1 Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-15 Endringer i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister - ikrafttredelse 1. juni 2002 Dato: 12.06.2002 Til:

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 ( )

Ot.prp. nr. 13 ( ) Ot.prp. nr. 13 (2001-2002) Tilråding fra Utenriksdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 13 2 1 Proposisjonens innhold Utenriksdepartementet legger med dette

Detaljer

St.prp. nr. 7 ( )

St.prp. nr. 7 ( ) Kultur- og kirkedepartementet St.prp. nr. 7 (2005 2006) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 25. november 2005

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet Prop. 34 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet av 19. november 2010, godkjent

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Endringer i matrikkellova

Endringer i matrikkellova Kommunal- og moderniseringsdepartementet Endringer i matrikkellova Cathrine Rosmer, utredningsleder Ålesund, 7. september 2017 Eiendomsregistrering Norske bankers samlede lån med pant i bolig beløper seg

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 B e r g e n, den 10.8.66 AAa/VTL MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tt111111tftt11n11111111tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 Lov om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Presidenten: Referat utgår.

Presidenten: Referat utgår. 38 7. juni Endr. i petroleumsskatteloven 2001 Møte torsdag den 7. juni kl. 13.40 President: O d d H o l t e n Dagsorden (nr. 14): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 St.prp. nr. 25 (2006 2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Ot.prp. nr. 7 ( )

Ot.prp. nr. 7 ( ) Ot.prp. nr. 7 (2001-2002) Om lov om endringar i aksjelovgivinga m.m. Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 5.oktober 2001, godkjend i statsråd same dagen. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 7 2 1 Innhaldet

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

Statsbudsjettet som skapte det moderne

Statsbudsjettet som skapte det moderne 1 For nøyaktig 200 år siden ble Norges første statsbudsjett lagt frem for Stortinget. Landet var et konkursbo, fattig, nedkjørt, med pengekaos og et havarert næringsliv. Budsjettet var en djerv plan som

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 20. februar 1956 kl. 12,45. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 20. februar 1956 kl. 12,45. President: J ohan Wiik. Møte for lukkede dører mandag den 20. februar 1956 kl. 12,45. President: J ohan Wiik. Referat. Dagsorden: Presidenten: Møtet foreslås holdt for lukkede dører, og presidenten foreslår at Regjeringens medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

Rettsgebyrforskriften

Rettsgebyrforskriften Rettsgebyrforskriften Utskriftsdato: 3.1.2018 04:46:09 Status: Gjeldende Dato: 15.2.1983 Nummer: FOR-1983-02-15-86 Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel: Forskrift

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap 22 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk 2 Virksomhet Målet søkes nådd

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Besl. O. nr. 59. (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59. Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004))

Besl. O. nr. 59. (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59. Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004)) Besl. O. nr. 59 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59 Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004)) År 2004 den 11. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om Riksrevisjonen Kapittel 1 Riksrevisjonens

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND OG KONGERIKET NORGE om endring av overenskomst med tilhørende protokoll til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet

Detaljer

19 og endr. i enkelte andre lover

19 og endr. i enkelte andre lover 2002 Em. 11. juni Lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) 19 og endr. i enkelte andre lover Møte tirsdag den 11. juni kl. 19.25 President: O d d H o l t e n Dagsorden:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Forslag til endringer i kirkeloven og i valgordning for de kirkelige valg (demokratireformen) - med sammenfatning av høring

Forslag til endringer i kirkeloven og i valgordning for de kirkelige valg (demokratireformen) - med sammenfatning av høring DEN NORSKE KIRKE KR 50/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 6.-7. desember 2012 Referanser: KM 12/12, KR 34/12 Saksdokumenter: KR 50.1/12 Høringssammendrag Forslag til endringer i kirkeloven

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( )

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( ) Lovvedtak 69 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L (2012 2013), jf. Prop. 122 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjeloven

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( ) Besl. O. nr. 124 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 107 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v.

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. LOV 1963-04-05 nr 0003 Opphevet Tittel: Lov om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. 1 1. Lovens

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

Møte for lukkede dører lørdag den 23. juni 1951 kl. 10. President: N atvig Pedersen.

Møte for lukkede dører lørdag den 23. juni 1951 kl. 10. President: N atvig Pedersen. Dagsorden: Møte for lukkede dører lørdag den 23. juni 1951 kl. 10. President: N atvig Pedersen. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om kjøp av Birger Jacobsens eiendom på Jan Mayen (innst.

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO)

Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO) Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19.12.1997. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 1. Instituttets formål Statens institutt for forbrukforskning

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Fagseminar plan- og byggesak 6. og 7. november 2007 Seniorrådgiver Christian Piene Gundersen Hva gjør Sivilombudsmannen? Rettslig kontroll med

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer