HOVEDREGISTER STORTINGSFORHANDLINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDREGISTER STORTINGSFORHANDLINGER"

Transkript

1 HOVEDREGISTER TIL STORTINGSFORHANDLINGER UTARBEIDET AV ALF GUNSTRØM FØRSTES EJC.RETÆR VED STORTINGETS KONTOR OSLO Afs O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI 1955

2 ,._.....

3 Dette register er med enkelte endringer utarbeidet etter samme plan som hovedregistret for tidsrummet Det omfatter årene , overordentlig Storting 1939, 1940 (inntil 9. april) og den korte sesjon Med utgangspunkt i budsjettforeleggene (St. prp. nr. 1 ), de kgl. proposisjoner og meldinger er dette register et sammendrag av og en utvidelse av de årlige registre, som inntil krigen ble utarbeidet av stenografrevisor H. Meinich og senere av fullmektig ved Stortingets kontor, Karl Bjørnstad. I geografiske navn, firmaer, institusjoner og administrative betegnelser er det stort sett benyttet den form som brukes i de foran nevnte dokumenter. I rettskrivningen vil det dog forekomme mange inkonsekvenser, særlig gjelder dette bruken av store forbokstaver. Oslo i februar Stortingsforhandlingene omfatter 8 bind årlig + register (9. bind), unn tatt 1945, hvor alt er samlet i ett bin~~j nærværende register henvises til: kap. = kapitel i statsbudsjettet (St. prp. nr. 1), inntatt i bd. l som vanligvis er delt i 2 deler, a. og b. Det vises ikke særskilt til inntektskapitlet, hvor dette følger utgiftskapitlet. st. prp., st. med. (meld.) = stortingsproposisjon, stortingsmeddelelse (-melding), inntatt i bd. 2 som er delt i 2 deler a. og b. (unntaksvis i l del). Meddelelsene (meldingene) er inntatt i samlet rekkefølge etter proposisjonene. tillegg til st. prp. nr. l = tilleggsproposisjoner til statsbudsjettet, inntatt foran i bd. 2. ot. prp., ot. med. (meld) = odelstingsproposisjoner, odelstingsmeddelelse (-melding), inntatt i bd. 3 ofte delt i 2 deler, a. og b. Meddelelsene (meldingene) er inntatt i samlet rekkefølge etter proposisjonene. Statsrevisjonens (Riksrevisjonens) antegnelser (forekommer bare under titelen Riksrevisjonen), inntatt i bd. 4. dok. = dokument, inntatt i bd. 5. innst. S. = innstilling til Stortinget, vanligvis om saker utenom statsbudsjettet, inn tatt først i bd. 6 a. bsj.innst. S. == innstilling til Stortinget om statsbudsjettet, inntatt umiddelbart etter innst. S. i bd. 6 a. tillegg til bsj. innst. S. = innstilling til Stortinget om tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet, inntatt i samlet rekkefølge i bd. 6 a etter bsj. innst. innst. O. = innstillinger til Odelstinget, inntatt i bd. 6 b. besl. O., besl. L., Lagt. anm.. Ot. besl. 2nen gang = henholdsvis: Odelstingets lovvedtak, Lagtingets vedtak, Lagtingets anmerkninger, Odelstingets vedtak 2nen gang. Disse trykkes i nummerrekke sammen med Odelstingets innstillinger i bd. 6 b. Etter disse følger i særskilt nummerrekke innstillinger med romertall. S.tid. = Stortingstidende, inntatt i bd. 7, ofte delt i 2 deler, a. og b. O.tid., L. tid. = Odelstingstidende, Lagtingstidende, inntatt i bd. 8. Lovheftet inntatt bak i bd. 8. Enkelte av de alminneligste forkortelser hitsettes : ang. =angående dept. = departement medl. = medlem beh. = behandlet fl. flere off. = offentlig, offisiell bes l. = bp-slutning flg. følgende regj. = regjering godtgj. = godtgjørelse skr. = skrivelse bev. = bevilgning henh. = henholdsvis vedk. = vedkommende bif. = bifalt jfr. = jamfør vedr. = vedrørende

4

5 TITEL OG SLAGOR-DREGISTER (Se også oversiktene foran de enkelte titler i registret). Side Abortus provocatus, se Rettsvesen, jfr. Medisinal- og helsevesen. Administrativt forbund {nordisk), se Regjeringen og departementene. Adopsjon, se Ekteskap og familieforhold. Advokater, se Rettsvesen. Aga-tunet {1937), se Vitenskap, kunst m. v. Akademi for malere og billedhoggere, se Vitenskap, kunst, m. v. Aksjelovgivningen, se Aksjeselskaper, aksjelovgivning. Aksjemeglere, se Handel. Aksjeselskaper 7 Aksjelovgivning -l Aldersfond, se Forsikringsvesen. Aldersgrense for stortingsvalgte medl. av styrer og råd, se Stortinget. Aldersgrenser, se Embetsmenn m. v. Aldersgrenser {militære), se Forsvaret eller Embetsmenn m. v. Alderstillegg, se Lønnsvesen. Alderstrygd, se Forsikringsvesen. Alkoholistanstalter, se Brennevin m.v. Almenhetens adgang til strandstrekninger - se Ekspropriasjon eller Medisinal- og helsevesen. Almenninger, se Skogvesen. Alta skiferfelter, se Bergvesen. <<Altmark-affæren», se Utenrikske anliggender eller Krigen. Amnesti, se Rettsvesen. Anordninger, provisoriske i anledning krigsutbruddet, se Krigen. Side Anmodninger til regjeringen... 3 Ansvar, etterg~velse av, se Ettergivelse og erstatning. Ansvarlighetsloven, se Grunnloven. Antesipert behandling av saker, se Forretningsordenen { 1945). Apanasjer, se Kongen og det kgl. hus. Apotekvesen... 5 Arbeiderbruk- og boligbanklån, se Bank- og pengevesen. Arbeiderfondet, se Arbeiderforhold m.v. Arbeider forhold m. v Arbeiderforsikring, se Forsikringsvesen. Arbeidervernloven, se Arbeiderforhold m. v. Arbeidsformidling, arbeidsledighet, arbeidstvister m. m., se Arbeiderforhold m. v. Arbeidsskole for unge lovbrytere, se Fengsels- og tvangsarbeidsvesen. Arbeidsledighetskasser, se Arbeiderforhold m. v. Arbeidsløshetstrygd, se Arbeiderforhold m. v..eller Forsikringsvesen. Arbeidsordning, Stortingets, se Forretningsorden. Arbeidsorganisasjon, internasjonale, se Arbeiderforhold m. v.. Arbeidsretten, se Arbeiderforhold m. v. Arbeidstilsynet, se Arbeiderforhold m.v. Arbeidstiltak {statsgarantier for nye), se Håndverk og industri eller Arbeiderforhold m. v.

6 VI Side Arbeidstvister, se Arbeiderforhold m.v. Arkivvesen Arktiske og antarktiske anliggender 16 Arv og arveavgift Arv, Arvelovgivning, ettergivelse, se Arv og arveavgift. Assuranse, se Forsikringsvesen. Astrofysisk institutt, se Universitetet. Auksjon og auksjonsforvaltere, se Rettsvesen. Aulafondet, se Universitetet. Automobiler Automobilbeskatning, se Skattevesen. Automobilferjer, se Vegstellet. Automobilkontroll, se Automobiler. Automobilrutedrift, se Automobiler. Automobilruter, tilskott i sin alm., se Automobiler. Autorisasjon av statsregnskapets ~ hovedbøker, se Stortinget. Avgift av brennevin, vin, fruktvin, øl m. v., se Brennevin, øl, vin m.m. Avholdssaken, se Brennevin, øl, vin m.v. Avtaler med fremmede land, se Utenrikske anliggender. Badeforbundet, se Medisinal- og helsevesen. Bank- og pengevesen Bankinnskudd, skatt av, se Skattevesen. Bankinspeksjonen, se Bank- og pengevesen. Barn, barnevern, barnehjem m. v., se Ekteskap og familieforhold. Barneforsorg, se Ekteskap og familieforhold. Barnetillegg, se Lønnsvesen. Barnetrygd,. se Forsikringsvesen eller Ekteskap m. v. Barnevernkongress, se Ekteskap m.v. Bedrifter, industrielle, se Håndverk og industri m. v. Bemanning, se Sjøfart. Beneficert gods, se Kirker og geistlighet. Bensinavgift, se Skattevesen eller Vegvesen (vegavgift). Benådning, se Rettsvesen. Bergens bygningslov, se Bygningsog Brannvesen. Bergens museum, se Vitenskap, kunst m. v. Bergen Tinghus, se Rettsvesen. Bergskole (stigerskole), se Bergvesen. Bergvesen Berusende drikke, se Brennevin, øl m.v. Bestillingsmenn, se Embets- og bestillingsmenn m. v. Side 33 Betaling, f. off. forretninger, se Rettsvesen. Betalingsutjevning, se Bank- og pengevesen. Bethanien, se Medisinal- og helsevesen. Bevertningsskatt, se Skattevesen. Bevilgningsreglement, se Budsjett. Biblioteker, bibliografi, se Vitenskap m. v. eller Universitetet. Bier, smittsomme sykd. på (1938), se Veterinærvesen. Bilferjer, se Vegstellet. Bilkontroll, se Automobiler. Billedhoggere, se Vitenskap, kunst m.v. Billighetserstatning, se Ettergivelse og erstatning. Bilrutedrift, se Automobiler, event. J ernbanevesen. Bilruter, tilskott i sin alm., se Automobiler. Binæringer, se Landbruksvesen. Bjørnøya, se Arktiske og antarktiske anliggender. Blinde og vanføre Blinde, pensjon til, se Blinde og vanføre eller Pensjonsvesen. Blindern, se Universitetet.

7 VII Side Blindeskoler m. v., se Skolevesen. Blårev, se Landbruksvesen. Boksamlinger, se Vitenskap, kunst, litteratur m. v. Boligbanken, se Bank- og pengevesen. Boliger for statstjenestemenn, se Boligspørsmål. Boligforhold, se Boligspørsmål. Boliglån, se Boligspørsmål eller Bank- og pengevesen. Boligsparelag, se Boligspørsmål eller Bank- og pengevesen. Boligspørsmål Bostedsbånd, se Grunnloven. Bouvet-øya, se Arktiske og antarktiske anliggender. Boikott, se Arbeiderforhold m. v. Brannforsikring, se Forsikringsvesen. Brannkassen, se Forsikringsvesen. Brannvesen, se Bygnings- og brannvesen. Bredtveit, se Statseiendommer eller Fengselsvesen m. v. Brennevin) øl) vin m. v Brensel, fremme av økt forbruk av innenlandsk, se Skogvesen. BrenselforsyningEm, se Krigen. Brevduehold, se Forsvaret. Broer, se Vegvesen. Brukskunst, se Håndverk og industri. Brødmel, se Landbruksvesen. Budsjett Bufe, skade på, se Landbruksvesen. Bureising, se Landbruksvesen. Byer og byutvidelser, se Kjøpsteder m.v. Byfogder, se Rettsvesen. Bygdehistorie m. v., se Vitenskap, kunst m. v. Bygdemagasinfondet, se Landbruksvesen. Bygdøy Kongsgård, se Kongen ~g det kgl. hus. Bygninger, off., se Statseiendommer. Bygningsinspektoratet, se Statseiendommer. Side Bygningsmateriell, se Bygnings- og brannvesen. Bygnings- og brannvesen Byretter, se Rettsvesen. Bær, viltvoksende, se Skogvesen. Bærumsbanen, se Jernbanevesen. Børser, se Handel. Bøter, se Politivesen. Clearing, se Bank- og pengevesen, Handel, evt. Utenrikske anliggender. Dampskipsfart, se Kyst- og lokalfart. Decisjoner, se Riksrevisjonen. Decisjonsansvar, ettergivelse av, se Ettergivelse og erstatning. De Forente Nasjoner, se Folkenes forbund eller Utenrikske anliggender. Deltakelse i krig i fremmede land, se Utenrikske anliggender. Departementene, se Regjeringen m.v. Departements- og rettssportler, se Rettsvesen. Det nordiske administrative forbund, se ~egjeringen m. v. Det norske innskudds- og trekkkontor i London, se Krigen eller Sjøfart. Diakonissehuset, (hjem), se Medisinal- og helsevesen. Diktere, dikterlønn, se Vitenskap, kunst m. v. Diplomati, se Utenrikske anliggender. Dispasjører,. se Sjøfart. Dissentere, se Kirker og geistlighet. Distriktsleger, se Medisinal- og helsevesen. Domstolene, se Rettsvesen. Driftskreditt for jordbrukere, se Bank- og pengevesen. Driftskredittkassen for mindre jordbrukere, se Bank- og pengevesen. Dyrebeskyttelse.) dyr m. v Dyrlæger, se Veterinærvesen. Dyrtidstillegg, se Lønnsvesen.

8 Vlll Dødsstraff, se Rettsvesen. Døveskoler, m. v., se Skolevesen. Side Ed, se Rettsvesen. Eddakvadet, se Vitenskap, kunst, m.v. Edruelighetsnemnder (råd) m.m., se Brennevin m. v. Eidsvollsbygningen, se Vitenskap, kunst m. v. Eidsvollsmonumentet, se Stortinget. Eidsvolls plass, se Statseiendommer. Eiendomsmeglere, se Handel. Eiendomsomsetning, se Handel. Ekserserplasser, se Forsvaret. Eksport, fremme av, se Handel. Eksportkredittkommisjonen, se Handel. Ekspropriasjon Ektefellers formuesforhold, se Ekteskap og familieforhold. Ekteskap og familieforhold Elg, skade ved, se Landbruksvesen. Elektrisitetsvesen, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Elektrodeverker, se Håndverk og industri. Elveforbygning, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Embeter, kvinner i, se Embets- og bestillingsmenn, embeter. Embets- og bestillingsmenn, embeter 56 Embetsgårder, sivile, se foranstående. Embetsgårder, geistlige, se Kirker m.~. Engangsskatt, se Skattevesen. Enkekassen, se Pensjonsvesen. Epidemier, se Medisinal- og helsevesen. Epileptikerhjem, se Medisinal- og helsevesen. Ernæringsinstitutt, se Universitetet. Erstatning, se Ettergivelse og erstatning. Erstatning ved.rettssaker, se Rettsvesen eller under foranstående. Erstatningskrav, Norges, se Krigen eller Utenrikske anliggender. Side Esperanzaekspedisjonen (1937), se Rettsvesen. Etiopia, se Utenrikske anliggender. Ettergivelse og erstatning Ettersynskomiteer for Norges Bank, se Bank- og pengevesen. Etyleter, se Brennevin, øl, vin m. v. Evakuertes manntallsføring, se Fullmakter, valg og stemmerettsspørsmål. Fabrikktilsyn m.m., se Arbeiderforhold m. v. Fag- og forskoler, se Håndverk og industri. Fagskoler for fiskere, se Fiskerier. Familieforhold, se Ekteskap og familieforhold. Fangst, se Jakt og fangst. Farmasøytisk institutt, se Apotekvesen. Farskapssaker, se Ekteskap og familieforhold eller Rettsvesen. Fattigvesen, se Forsorgs- og omstreifervesen. Fellesslakterier, se Landbruksvesen. Felttillegg, se Forsvaret. Fengsels- og tvangsarbeidsvesen m.v Ferieråd, se Arbeiderforhold m. v. Film Filmkontroll, se Film. Finansdebatt m.m., se Budsjett og side 403. Finansielle tiltak (1945), se Budsjett, Bank- og Pengevesen eller Skattevesen. Finansministerens årlige redegjørelse, se Budsjett eller side 403. Finnmark fylkeskommune, se Kommunalvesen. Finnmark, gjenreising av, se Gjenreising. Finnmark skogfond, se Skogvesen. Firmaregistre, se Handel. Fiskeribanken, se Bank- og pengevesen.

9 IX Side Fiskeribedriftens forskningsfond, se Fiskerier. Fiskerier Fisketiendefondet, se Kirker og geistlighet. Fjell-loven, se Jakt og fangst. Fjellstuer, se Turistvesen. Fjellstyrenes jaktoppsyn, se Jakt og fangst. Fwgget Flomskade, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen eller Naturskader. Flytningsgodtgjørelse, se Embetsog bestillingsmenn m. v. Flyvesen, sivilt, se Luftfart. Flyvåpenet, se Forsvaret. Folkeakademier Folkebad, anlegg av mindre, se Medisinal- og helsevesen. Folkeboksamlinger, se Vitenskap, kunst m. v. Folkehelsen, se Medisinal- og helsevesen. Folkemuseer, se Vitenskap, kunst m.v. Folkenes Forbund Folkesambandet, se Folkenes Forbund. Folkeskolevesen, se Skole: og undervisningsvesen. Fondet til fremme av håndverket, se Håndverk og industri. Fonds- og aksjemeglere, se Handel. Fonds og legater m. m Fondsopplegging, lov om, se Aksjeselskaper m. v. Forbygningsarbeider, se Vassdragsog elektrisitetsvesen eller Naturskader. Fordringer, fortrinsrett for visse, se Gjeldsvesen. Fordringer, foreldelse av, se Gjeldsvesen. Foreningsspørsmål, se Arbeiderforhold m. v. Forente Nasjoner, se Folkenes Forbund. Forespørsler, se Interpellasjoner og spørsmål. Side Forfatte.re, forfatterrett, se Vitenskav m. v. Forholdstallsvalg, se Grunnloven. Forhyring, se Sjøfart. Formannskap, se Kommunalvesen. Forpaktningsavgift, se Skattevesen. Forretningsorden Forsikringsvesen Forskningsfondet av 1919, se Vitenskap m. v. Forskningsinstitutt, industrielt, se Håndverk og industri. Forsorgs- og omstreifervesen Forsorg for vanføre, se Blinde og vanføre. Forsorg i utlandet, se Utenrikske anliggender. Forstadsbaner, se Jernbanevesen. Forsvaret Forsyningsnemnder, se Kommunalvesen eller Krigen. Forsyningstiltak i anledning av krigsutbruddet i 1939, se Krigen. Forsømte barn (loven), se Ekteskap m. v. Forsømte barn (skolehjem), se Skolevesen. Fortidsminner, se Vitenskap, kunst m.v. Fortrinsrett for fordringer, se Gjeldsvesen. Fosterdrap, se Rettsvesen, jfr. Medisinal- og helsevesen. Fram (polarskipet), se Forsvaret eller Vitenskap, kunst m. v. Fredning, se Jakt og fangst. Fredssaken Frelsesarmeen, se Arbeiderforhold m.v. Fremmedkontrollen, se Politivesen. Friluftliv, se Turistvesen. Fri sakførsel, se Rettsvesen. Fruktvin, se Brennevin m. v. eller Skattevesen. Frøkontroll, se Landbruksvesen. Fullmakter} valg og stemmerettsspørsmål Fylkeskasserere, se Skattevesen. Fylkeskommuner, se Kommunalvesen.

10 X Side Fylkesmenn Fyravgift, se Sjøfart. Fystikkavgift, se Skattevesen. Fyr- og m.erkevesen Gamlehjem, se Ekteskap og familieforhold. Gartnerskoler, se Landbruksvesen. Gasjering, se Lønnsvesen. Gassvernmateriell, se Politiet. Gatestein og kantstein, regulering av utførselen, se Håndverk og Industri. Geistlige embetsgårder, se Kirker og geistlighet. Geistlige fonds, se Kirker og geistlighet. Geofysisk malmleting, se Industrielle. forskningsinstitutter under Håndverk og industri. Geografisk oppmåling, se Oppmåling. Geologisk museum, se Universitetet. Geologiske undersøkelser, se Bergvesen. Gjeld, telling av Norges, se Statistikk. Gjeldslån, se Bank- og pengevesen. Gjeldsmeglingsnemnder (og institutt), se Kommunal vesen. Gjeldsordning (Lånekassen for jordbrukere og fiskarar), se Bank- og pengevesen. Gjeldsvesen Gjenreising Grannelandsnemnder, se Kommisjoner :rp.. v. eller Utenrikske anliggender. Granskningskomite (1945), se Kommisjoner, komiteer m. v. Gravsted på Akershus, se Kongen og det kgl. hus. Gratialer, gratifikasjoner, se Pensjonsvesen. Grensespørsmål Grong Gruver, se Bergvesen. Grunnavståelse, se Ekspropriasjon. Grunnloven Gruver, se Bergvesen. Grønland, se Arktiske og antarktiske anliggender. Gudstjeneste, se Kirker og geistlighet. Guttehjem, se Ekteskap og familieforhold. Guttemusikk, se Vitenskap m. v. Gymnastikkskole, statens, se Forsvaret. Gymnastikkundervisning, se Skolevesen. Side Hagedyrking, se Landbruksvesen. Handel Handelsfagprøven, se Handel. Handelshøgskolen, se Handel. Handelskamre, se Handel eller Utenrikske anliggender. Handelsoverenskomster, se Utenrikske anliggender. Handelspolitiske kriseråd, se Handel. Handelsreisende, utenlandske (skatt), se Handel. Handelsråden for de øst-europeiske land, se Handel eller Regjeringen og departementene. Handyrloven, se Landbruksvesen. Hannevigsaken, se Utenrikske anliggender. Havforskning, se Fiskerier. «Havikvandsaken», se Klager. Havneutvidelser, se Kjøpsteder m. v. Havnevesen Heimeyrkeformål, se Husflid m. v. Helsefarlige stoffer, se Medisinal- og helsevesen. Helseorganisasjoner, tilskott til forskjellige, se Medisinal- og helsevesen. Hemmelige møter (offentliggjorte) i Stortinget og i komiteer, se Stortinget. Hemmelige protokoller, se Forretningsorden. Hermetikkindustriens laboratorium, se Fiskerier eller Håndverk og industri. Hilsningstelegrammer (1945) til og fra Stortinget, se Stortinget.

11 XI Side Hjemmearbeidsrådet, se Arbeiderforhold. Hospitaler, se Medisinal- og helsevesen. Hospitalskip, se Medisinal- og helsevesen. Hoteller, se Turistvesen. Hund, skade på bufe, se Landbruksvesen. Hundeskatt (avgift), se Skattevesen. Husdyrbruk, se Landbruksvesen. Husdyrsykdommer, se Veterinærvesen. Husflid 1 husholdningsskoler m. v Hushjelp, se Arbeiderforhold m. v. Husindustri, se Husflid m. v. Hus leieregulering, se Boligspørsmål. Husleiespørsmål, se Boligspørsmål. Husmorskoler, se Husflid, husholdningsskoler m. v. Hussalg (av margarin m. v.), se Handel. Husstell, se Husflid m. v. Hval (fangst og produksjonsavgift), se Jakt og fangst. Hvalrådet, se Jakt og fangst. Hypotekbanken, se Bank- og pengevesen. Hyrekontorer, se Sjøfart. Hyretillegg (i anl. krigen) til sjøfolk, skatt av, se Skattevesen. Hæren, se Forsvaret. Høyesterett... : Høyfjellskommisjonen, se Rettsvesen. Håkonshallen, se Vitenskap, kunst m.v. Håndarbeid, se Husflid, husholdningsskoler m. v. Hånd verk og industri Idrett Idrettsplasser, avståelse av grunn til, se Idrett eller Ekspropriasjon. Ihendehaverobligasjoner, se Gjeldsvesen. Ild i skog og mark, se Skogvesen. Ildsfarlighet, Sprengstoffinspeksjonen, se Bygnings- og brannvesen. Illoyal konkurranse, se Handel. Immunitet, se Grunnloven eller Stortinget. Importregulering, se Automobiler eller Handel. Industribanken, se Bank- og Pengevesen. Industrielle forskningsinstitutter, se Håndverk og industri. Industrielle rettsvern, se Håndverk og industri. Industrielt hjemmearbeide, lov om, se Arbeiderforhold. Industri, statsgaranti m. v. til, se Håndverk og industri. Industriskoler, kvinnelige, se Husflid. Ingeniører, se Teknisk skolevesen. Inkasso av fonds, se Fonds og legater. Innkjøpskontor, statens, se Regjeringen og departementene. - Innskudds- og trekk-kontoret i London, se Krigen eller Sjøfart. Innvandring, se Politivesen. Instituttet for kosmisk fysikk, se Meteorologiske institusjoner eller Vitenskap m. v. Internasjonale Arbeidskonferanser, se Arbeiderforhold m. v. Side Interparlamentariske konferanser, se Fredssaken. Interparlamentarisk Forbund (Unionen), se Fredssaken. Interpellasjoner (spørsmål) Invalidefondets renter, se Fonds og lagter. Ishavsundersøkelser, se Arktiske og antarktiske anliggender. Isobservasjoner, internasjonale, se Sjøfart eller utenrikske anligg. Jakt og fangst Jan Mayen, se Arktiske og antarktiske anliggender. Japan, krigstilstand Norge og, se Utenrikske anliggender. J ernbanevesen i 54 Jernsaken og Jernfondet,- se Håndverk og industri.

12 XII Jordavgiftsfondet, se Kirker og geistlighet. Jordbruk, se Landbruksvesen. Jordbrukstelling, se Statistikk. Jorddyrkingsfondet, se Landbruksvesen. Jordeboksrettigheter, se Skattevesen. Jordmødre, se Medisinal- og helsevesen. Jordspørsmålet, se Landbruksvesen. Justervesen, se Mål og vekt. Side Kaianlegg, se Havnevesen. Kapital (i statens bedrifter, renter herav), se Budsjett. Kapitalregnskap, se Budsjett. Kapiteltakster, se Kirker og geistlighet. Karantenevesen, se Medisinal- og helsevesen. Karter og kartlegging, se Oppmåling. Kinematografer, se Film. Kirkedepartementets fonds, se Kirker og geistlighet, event. Fonds og legater. Kirker og geistlighet Kjelkontrollen, se Arbeiderforhold m.v. Kjentmenn, se Losvesen. Kjøleanlegg, (lager), se Fiskerier, evt. Landbruksvesen. Kjønnssyke, se Medisinal- og helsevesen. Kjøp, lov om, se Handel. Kjøpsteder og ladesteder Kjøttkontroll, se Veterinærvesen.. Klager Klippfiskrådet, se Fiskerier. Klokkere, se Kirker og geistlighet. Komiteer, Stortingets, se Forretningsorden. Kommisjoner og komiteer Kommunalbanken, se Bank- og Pengevesen. Kommunalt skattevesen, se Skattevesen. Kommunalvesen Side Kommunevalg, se Kommunalvesen. Kommunevalg, klager og stemmerettsavgjørelser o.l., se Fullmakter m. v. eller Kommunalvesen. Komponister, se Vitenskap, kunst m.v. Kong Gustavs 80 års dag, (1938), se Stortinget. Kongen og det kongelige hus Kongens tale ved Stortingets åpning, S3 Kongen m. v. eller Stortinget. Kongsberg Sølvverk, se Bergvesen. Kongsberg Tremassefabrikk, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Kongsberg Våpenfabrikk, se Forsvaret (pensjoner), se Pensjonsvesen. Konkurranseinnskrenkning, se Handel. Konkurs, se Rettsvesen. Konossementer, konvensjon om, se Sjøfart eller Utenrikske anliggender. Konsesjonslovgivning Konsulatvesen, se Utenrikske anliggender. Kontorholdsgodtgjørelse, se den hovedtitel hvor den etter sin art hører. Kontrollkontorer, se Sjøfart. Kontrollstasjoner for mor og barn, se Ekteskap- og familieforhold eller Medisinal- og helsevesen. Konvensjoner, se Utenrikske anliggender. Kornmonopolet, se Landbruksvesen. Kosmisk fysikk (instituttet), se Meteorologiske institusjoner eller Vitenskap m. v. Kraftfor, se Landbruksvesen. Kraftverker, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen. Kredittopplag, se Tollvesen. Kredittsalg til utlandet, se Handel eller Utenrikske anliggender. Krig, rådgjerder under, se Krigen eller Politivesen. Krigen

13 _/) XIII Side Krigen, erstatningskrav, se Krigen. Krigsforsikring, se Forsikringsvesen. Krigspensjoneringsfond, se Forsikringsvesen eller Pensjonsvesen. Krigsrisikotillegget for sjøfolk, skatt av, se Skattevesen. Krigstilstand Norge-Japan, se Utenrikske anliggender. Kriminalasylet, se Fengselsvesen. Kriminaldommer, se Rettsvesen. Kringkasting Krise bevilgninger Krise råd (handelspolitiske), se Handel. Krisetiltak ved Krigsutbruddet 1939, se Krigen. Kronprinsen, se Kongen og det kgl. hus. Kubb, se Skogvesen. Kulldriften på Svalbard, se Arktiske og antarktiske anliggender. Kullkontor og kullråd, se Handel. Kullsyreavgift, se Skattevesen. Kulturbudsjettet, se Vitenskap, kunst m. v. Kunstformål, se Vitenskap, kunst m.v. Kunstnerlønn, se Viteru~kap, kunst m.v. Kursteder for alkoholister, se Brennevin, øl m. v. Kvaksalvere, se Medisinal- og helsevesen. Kvinneklinikker, se Medisinal- og helsevesen. Kvinner i embeter, se Embets- og bestillingsmenn, embeter. Kvinner, gift med utlending (statsborgerlige forhold), se Grunnloven. Kvinner, overenskomst om undertrykkelse av handelen med, se Utenrikske anliggender. Kvitsjøselen, se Jakt og fangst. Kystartilleriet, se Forsvaret. Kyst- og lokalfart Side Ladesteder, se Kjøpsteder og ladesteder. Lagmannsretter, se Rettsvesen. Lagtinget, se Stortinget. Laksefondet, se Fiskeri. Landbruksvesen Landskyd, se Skattevesen. Landslaget for reiselivet, se Turistvesen. Landsmål, se Nynorsk. Landssvik, se Rettsvesen. Lappeforhold, se Reindrift. Laste- og fyra vgift, se Sjøfart. Legasjonshus, se Utenrikske anliggender. Legater, se Fonds og legater. Legevesen, se Medisinal- og helsevesen. Leidangen, se Forsvaret. Leilendinger, se Landbruksvesen. Lensmenn Leveranser, off. se Håndverk og industri. Likningsvesen, se Skattevesen. Litterære formål, se Vitenskap m. v. Livredningsselskap, se Redningsvesen. Losvesen Lotterier Lovbrytere, arbeidsskole for, se Fengsels- og tvangsarbeidsvesen. Lovers forberedelse og utforming, se Grunnloven. Lovtidende, se Rettsvesen. Luftfart (sivil) Luftforsvaret, se Forsvaret. Luftvern (sivilt), se Politivesen. Luftvernartilleriet, se Forsvaret. Lukningstid, se Handel. Luksusskatt, se Skattevesen. Lysingsblad, se Rettsvesen. Læregutthjem, se Håndverk og industri. Lærerskoler, se Skole- og undervisningsvesen. Lønnsvesen Løypestrenger, se Taubaner. Lån til kommuner, se Kommunalvesen.

14 XIV Side Lån til nye arbeidstiltak, se Håndverk og industri. Lån til private Lånekassene, se Bank- og pengevesen. Maksimalfrakter, se Sjøfart. Malmleting, se Bergvesen. Mantall, se Grunnloven. Margarin, (avgift, tilsyn og lov), se Landbruksvesen. Marinen, se Forsvaret. Massører, se Medisinal- og helsevesen. Maskinistskoler, se Sjøfart. Matproduksjon, se Landbruksvesen. Matrikkel, se Skattevesen. Medisinaldirektoratet, se Medsinalog helsevesen. Medisinalfond, se Medisinal- og helsevesen. M edisinal- og helsevesen Meierivesen, se Landbruksvesen. Melkea vgift, se Landbruks vesen. Mellomfolkelig domstol i Haag, se Fredsaken. Mellomfolkelig skilsdom i krig, se Fredssaken, Krigen eller Utenrikske anliggender. Menighetsfakultetet, se Kirker og geistlighet. Menighetsråd, se Kirker og geistlighet. Menighetssøsterhjem, se Medisinalog helsevesen. Merkevesen, se Fyr- og merkevesen. Meteorologiske institusjoner Militær historie, se Forsvaret. Minnegave fondet Minnesmerker, nasjonale, se Vitenskap, kunst, m. v. Minnetaler Minnetavler, se Krigen eller Stortinget. Minstelønnsloven for funksjonærer i næringsvirksomhet, se Handel eller Lønnsvesen. Monopoler, se under den titel hvor de etter sin art hører hjemme. Mortifikasjon, se Gjeldsvesen. Side Motorvogner, beskatning av, se Skattevesen. Munn- og klovsyke, se Veterinærvesen. Museer, se Vitenskap, kunst m. v. Musikk, se Vitenskap, kunst m. v. Myntvesen, se Bank- og pengevesen. Myrdyrking, se Landbruksvesen. Mæresmyren, se Fengselsvesen. Mødrehjem, se Ekteskap og familieforhold. Møller, møllefond, se Landbruksvesen. Mønsterlovgivning, se Håndverk og industri. Mønstringsvesen, se Sjøfart. Mål og vekt Nabo landsnemnden, se Kommisjoner m. v. eller Utenrikske anliggender. N ansenfondet, se Vitenskap, kunst m.v. Narvik, eiendommer i, se Statseien.dommer. Nasjonalforeningen mot Tuberkulosen, se Medisinal- og helsevesen. Nasjonalgalleriet, se Vitenskap, kunst m. v. Nasjonal Samling Nasjonenes Forbund, se Folkenes Forbund. Nationaltheatret, se Vitenskap, kunst m. v. Naturleger, se Medisinal- og helsevesen. Naturskadefondet, se Naturskader. Naturskader Navigasjon, se Sjøfart. Navn (stedsnavn) Nedskrivningsbidrag, se Boligspørsmål m. v. Nes trælastbrug, se Skogvesen. Nidaros domkirke, se Kirker og geistlighet. Nobelkomiteen, se Fredsaken. Nominasjon, se Grunnloven. Nordiske adm. forbund, se Regjeringen m. v. Nordiske nabolandsnemnder, se Kommisjoner m. v.

15 XV Nordlandske kirke- og skolefond, se Kirker m. v. Noreg, se Navn. Norges Badeforbund, se Medsisinalog helsevesen. Norges Bank, se Bank- og pengevesen. Norges Brannkasse, se Forsikringsvesen. Norges erstatningskrav, se Krigen eller Utenrikske anliggender. Norges Geografiske Oppmåling, se Oppmåling. Norges geologiske undersøkelser, se B~rgvesen. Norges Handelshøgskole, se Handel. Norges K. F. U. K., se Utenrikske anliggender. Norges Kommunalbank, se Bankog pengevesen. Norges Landbrukshøgskole, se Landbruks vesen. Norges Livredningsselskap, se Redningsvesen. Norges Røde Kors, se Medisinal- og helsevesen. Norges Standardiseringsforbund, se Håndverk og industri. Norges Tannlegehøgskole, se Tannlegevesen. Norges Tekniske høgskole, se Teknisk skolevesen. Norges Varemesse, se Handel eller Utstillinger. Norges Vel, se Landbruksvesen. Norges Vernesamband, se Fengselsog tvangsarbeidsvesen. Norges Veterinærhøgskole, se Veterinærvesen. Norges økon. selvhjelpsråd, se Forsvaret eller Håndverk og industri. Norsk-Amerikanernes Minnegavefond, se Minnegavefondet. Norsk forening for sosialt arbeide, se Arbeiderforhold m. v. Norsk Lysingsblad, se Rettsvesen. Norsk produksjon, beskyttelse, se Håndverk og industri. Side Side Norsk varekrigsforsikring, se Forsikringsvesen. Norske Kvinners Sanitetsforening, se Medisinal- og helsevesen. Nydyrking, se Landbruksvesen. Ny jord, se Landbruksvesen. Nynorsk Næringslivets tryggingsfond, se Aksjeselskaper. Næringsmiddelkontroll, se Medisinal- og helsevesen.. Nødsarbeid, se Arbeiderforhold m. v. Nøytralitet (Joh. Ludw. Mowinckels forslag 1938), se Folkenes Forbund. Nøytralitetsfondet og nøytralitetsvakt, se Forsvaret eller Krigen. Observatoriefondet, se Universitetet. O dels- og åsetesrett Odelstinget, se Stortinget. Offentlige stiftelser, se Fonds og legater. Offentliggjørelse av ref. fra hemmelige møter i Stortinget m. m., se Stortinget. Olympiaden 1940, se Idrett. Omsetningsavgift, se Skattevesen. Omsetningsrådet, se Landbruksvesen. Omstreifere, se Forsorgs- og omstreif ervesen. Oppdragelsesanstalter ( skolehjem for forsømte barn), se Skole- og undervisningsvesen. Oppfinnelser, se Handel og industri m.v. Oppfostringsbidrag, se Ekteskap m.v. Oppholdstillatelse, se Politivesen. Opplysningsvesenets fond, se Kirker og geistlighet. Oppløsningsrett, se Grunnloven. Oppmåling Oppsyns skip, se Forsvaret. Opstad, se Fengsels- og tvangsarbeidsvesen.

16 XVI Oslo, utkastelse av leieboere, se Boligspøn;mål. Overenskomster med fremmede land, se Utenrikske anliggender. Side Paleet, se Statseiendommer. Pant, panterett, se Gjeldsvesen. Passkontroll, se Politivesen. Patentvesen, se Håndverk- og industri. Pedagogisk seminar, se Skole- og undervisningsvesen. Pengelotteri, se Lotterier. Pengevesen, se Bank- og pengevesen. Pensjonsvesen Peter I's øy, se Arktiske og antarktiske anliggender. Planteavl og plantesykdommer, se Landbruks vesen. Pleiebarnstilsyn, se Ekteskap og familieforhold. Polarekspedisjoner, polarforskning, se Arktiske og antarktiske anliggender. Politivesen Postflyging, se Postvesen. Postkonvensjoner, se Utenrikske anliggender. Postvesen Praktisk-teologisk seminar, se Kirker m. v. Prestegårdsfondet, se Kirker og geistlighet. Prester og prestegårder, se Kirker og geistlighet. Priser, prov. anordning i anl. krigsutbruddet 1939, se Krigen. Priskontroll, se Handel. Produksjonsavgift av hvalolje, se Jakt og fangst. Prokura, se Handel. Proposisjoners trykn., se Regjeringen og departementene. Prosess, se Rettsvesen. Provisoriske anordninger i anledn. krigsutbruddet 1939, se Krigen. Præklusivt proklama (gjelder oppgjør for visse innbetalinger ved Innskudds- og trekk-kontoret), se Krigen eller Sjøfart. Psykiatrisk klinikk, se Medisinal- og hel,sevesen. Påtalemyndigheten, se Rettsvesen. Side Radio og radioapparater, se Kringkasting. Radio peilestasjoner, se Sjøfart Rasjoneringstiltak, se Krigen. Ratifikasjon av overenskomster med fremmede land, se Utenrikske anl. Raufoss, se Forsvaret. Redere,. se Sjøfart. Redningshjem, se Fengselsvesen. Redningsvesen Regjeringen og departementene Regjeringsadvokaten, se foranstående. Regjeringsprotokoller Reglement (Stortingets), se Forretningsorden. Reguleringsarbeider, se Vassdragsog elektrisitetsvesen. Reindrift Reiselivets fremme, se Turistvesen. Reitgjerdet, se Medisinal-: og helsevesen. Renter og rentelovgivning, se Gjeldsvesen. Reseptkontroll, se Medisinal- og helsevesen. Reservefond m. v. i selskaper, se Aksjeselskaper m. v. Restaurantvirksomhet, offentlig, se Brennevin m. v. Rettergangsmåten i militære straffesaker, se Forsvaret. Rettsgebyrer, se Rettsvesen. Rettshjelp, fri, se Rettsvesen. Rettskrivning, se Skole- og undervisningsvesen. Rettsmedisinsk kommisjon, se Rettsvesen. Rettsvern, industrielt, se Håndverk og industri. Rettsvesen Revisjonsvesen (statens), se Riksrevisjonen. Revisorer, se Handel.

17 XVII Side Revisorrådet, se Handel. Riksarbeidsskoler, se Arbeiderforhold m. v. Riksarkitekten, se Statseiendommer. Riksarkivet, se Arkivvesen. Riks-gjeldsmeglingsinstituttet, se Gjeldsvesen eller Kommunalvesen. Rikshospitalet, se Medisinal- og helsevesen. Riksmeklingsmannen, se Arbeiderforhold m. v. Riksnæringsråd, se Håndverk og industri. Riksrett Riksre'l)isjonen Riksråd, se Regjeringen og departementene. Rikstrygdeverket, se Forsikringsvesen. Riksskattestyret, se Skattevesen. Rusdrikkontroll, se Brennevin m. v. eller Politivesen. Røde Kors, se Medisinal- og helsevesen. Røros Verk, se Bergvesen. Rådgjerder under krig, se Krigen eller Politivesen. Råstoff-fondet, se Håndverk o~ industri. Sagbruk, se Skogvesen. Sakførere, se Rettsvesen. Sakførsel, fri, se Rettsvesen. Saksomkostninger, ettergivelse av, se Ettergivelse m. v. Sanering av pengevesenet (lov om finansielle tiltak), se Bank- og pengevesen. Sanitets- og samaritanforeninger, se Medisinal- og helsevesen. Sanitetsvesen, mil., se Forsvaret. Sanksjoner overfor Italia, se Utenrikske anligg. Selfangst, se Jakt og fangst. Selskapet for Norges Vel, se Landbruksvesen. Selskapslovgivningen, se Aksjeselskaper m. v. Selvhjelpsråd, se Forsvaret eller Håndverk og industri. Side Sentraladministrasjonen, se Regjeringen og departementene. Sentralbyrå, det statistiske, se Statistikk. Senkingsarbeider, se etter sin art de resp. titler: Landbruksvesen, Vassdrags- og elektrisitetsvesen eller Naturskader. Seruminstitutt, se Medisinal- og helsevesen. Sinnsykevesen, se Medisinal- og helsevesen. Sivilarbeidere, vernepliktige, se Forsvaret. Sivilprosess, se Rettsvesen. Sivilt luftvern, se Politivesen. Sivilt vern, se Politivesen. Sjokoladeavgift, se Skattevesen. Sjøfart.. : Sjøfartstraktater, se Utenrikske anliggender. Sjøgrenser, se Grensespørsmål. Sjøkadettkorpsets fonds renter, se Forsvaret. Sjøkartverket, se Oppmåling. Sjømannsfondet, se Sjøfart eller Pensjonsvesen. Sjømannsforsikring, se Forsikringsvesen. Sjømannshospitaler i fremmede havner, se Sjøf~rt eller utenrikske anligg. Sjømannsskoler, se Sjøfart. Skade i militærtjeneste, se Forsvaret. Skade ved tørke, se Landbruksvesen eller Naturskader. Skadebot, se Forsikringsvesen, Fiskerier eller Sjøfart. Skatt av bankinnskudd, se Skattevesen. Skatt på utenlandske handelsreisende, se Handel eller Skattevesen. Skattefogder, se Skattevesen. Skattefordelingsfondet, se Skattevesen eller Kommunalvesen. Skattevesen

18 XVIII Side Skibakker, avståelse av grunn til, se Idrett eller Ekspropriasjon. Skifte, se Ekteskap og familieforhold, event. Rettsvesen. Skifteforvaltere, se Rettsvesen. Skildsdom i krigstid, se Krigen eller Utenrikske anliggender. Skillemynt, se Bank- og pengevesen. Skilsmisse, se Ekteskap og familieforhold. Skipsaksjeloven, se Aksjeselskaper m.v. Skipsbyggingsindustri, se Sjøfart eller Håndverk og industri. Skipsfond, statens, se Sjøfart eller Håndverk og industri. Skipshypotekforeninger, se Bank- og pengevesen. Skipstonnasjeavgift, se Skattevesen. Skjønnsloven, se Rettsvesen. Skogvesen Skoleboksamlinger, se Skole- og undervisningsvesen. Skolehjem, se Skole- og undervisningsvesen. Skolekjøkken, se Husflid m. v. eller Skolevesen m. v. Skole- og undervisningsvesen Skotøy- og lærkontroll, se Håndverk og industri. Skylddeling, se Rettsvesen. Skyss- og kostgodtgjørelse, se Embets- og bestillingsmenn eller Turistvesen. Skyttervesen Slaktehus :q1. v., se Veterinærvesen. Slottet, se Kongen og det kgl. hus. Smestadbanen, se Jernbanevesen. Smuglingskontroll, se Brennevin, øl, m. v., eller Tollvesen. Småbruk- og boligbanken (lån), se Bank- og pengevesen. Småbruk og småbruksskoler, se Landbruksvesen. Småindustri, se Husflid m. v. Sophies Minde, se Blinde og vanføre. Sorenskrivere, se Rettsvesen. «Sosialt Arbeid», se Statistikk. Sparebanker, se Bank- og pengevesen. Side Spare- og forenklingskommisjonen, se Kommisjoner m. v. eller Regjeringen og departementene. Spedalske, se Medisinal- og helsevesen. Spillkort, avgift, se Skattevesen. Spisevognselskapet, se Jernbanevesen. Spitsbergen, se Arktiske og antarktiske anliggender. Sport, se Idrett. Sportellovgivning, se Rettsvesen. Sprengstoff ( ildsfarlighets) inspeksjonen, se Bygnings- og brannvesen. Spørsmål, se Interpellasjoner. Standardisering, se Håndverk og industri. Statens bedrifter, den nedlagte kapital m. v., se Budsjett. Statens eksportkredi ttkommisjon, se Handel. Statens ferieråd, se Arbeiderforhold m.v. Statens fiskeriforsøksstasjon, se :F'iskerier. Statens husfond, se Boligspørsmål m.v. Statens innkjøpskontor, se Regjeringen og departementene. Statens kjøleanlegg i Ålesund, se Fiskerier. Statens Kornforretning, se Landbruksvesen. Statens Kullråd og Kullkontor, se Handel. Statens skipsfond, se Sjøfart. Statens teknologiske institutt, se Håndverk og industri eller Tekn. skolevesen. Statens Vitamininstitutt, se Fiskerier. Statistikk Statsalmenning, se Skogvesen. Statsarkivene, se Arkivvesen. Statsautoriserte revisorer, se Handel. Statsborgerrett, se Grunnloven. Statsbudsjettet, se Budsjett. Statseiendom mer

19 XIX Side Statsgarantier for nye arbeidstiltak, se Håndverk og industri eller Arbeiderforhold m. v., (jfr. for øvrig den titel hvor de etter sin art hører hjemme). Statsgodsfondet, se Fonds og legater. Statskalenderen, se Regjeringen og departementene. Stats lån og statsgjeld Statsmonopoler (se under den ti tel hvor de etter sin art hører hjemme). Statsregnskaper (revisjon), se Riksrevisjonen. Statsregnskapets Hovedbøker (autorisasjon), se Stortinget. Statsrevisjonen, se Riksrevisjonen. Statsrådet, se Regjeringen og departementene. Stedsnavn, se Navn. Steinhogging, se Håndverk og industri. Stempelavgift, se Skattevesen. Stempelpapirforvaltningen, se Skattevesen. Stiftelser, se Fonds og legater. Stigere, se Bergvesen. Stormulykker, se Naturskader. Stortinget Stortingets arkiv, se Arkivvesen. Stortingets lovbehandling, se Grunnloven. Stortingets reglement, se Forretningsorden. Stortingsvalgloven, se Grunnloven. Straffeanstalter, se Fengselsvesen m.v. Straffelovgivning, se Rettsvesen. Straffeprosess, se Rettsvesen. Strandstrekninger, almenhetens adgang til, se Ekspropriasjon eller Medisinal- og helsevesen. Streik, se Arbeiderforhold m. v. Strukturoversikt, se Vitenskap m. v..studenterlunden, se Statseiendommer..Studentsamskipnaden, se Universitetet. Side Stuertskoler, se Sjøfart. Sukkermonopol - se Handel Svalbard, se Arktiske og antarktiske anliggender. Svangerskapsavbrytelse, se Rettsvesen eller Medisinal- og helsevesen. Sveriges Riksdags 500 års jubileum, se Utenrikske anliggender eller Stortinget. Sykegymnaster, se Medisinal- og helsevesen. Sykehus, sykepleie, se Medisinal- og helsevesen. Syketrygd, se Forsikringsvesen. Sølvrev, se Landbruksvesen. Søppelopplagsplasser, se Medisinalog helsevesen. <~ Sørlandet» skoleskipet, se Sjøfart eller Utstillinger. Søsterhjem, se Medisinal- og helsevesen. Ta.nnlegevesen Taubaner Teater, se Vitenskap, kunst m.m. Tegneskoler, se Teknisk skolevesen. Teknikere, se Teknisk skolevesen. Teknisk slcolevesen, ingeniører Teknologisk institutt, se Håndverk og industri eller Tekn. skolevesen. Telegraf og telefon vesen Telegraftraktater, se Utenrikske anliggender. Televåg, se Gjenreising (1945). Tidsskrifter, vitenskapelige, se Vitenskap m. v. Tinghus, se Rettsvesen. Tinglysing, se Rettsvesen. Tiltak foranlediget av krigen, se Krigen. Tjenestemannsloven, se Embets- og bestillingsmenn m. v. Tjenestemannsretten, se Embets- og bestillingsmenn eller Rettsvesen. Tjenestemenns skyss- og kostgodtgjørelse, se Embetsmenn m. v. Tobakksavgift, se Skattevesen. Tollvesen

20 XX Side Tonnasjeavgift, se Skattevesen. Torvdrift, torvfond, se Landbruksvesen. Totalisator, se Lotterier. Trafikkavgiftsfondet, se Havnevesen. Trafikkråd, utredn. av spørsmål om opprettelse av, se Kommisjoner. Traktater, se Utenrikske anligg. Trontale, se Kongen m. v., Stortinget eller s Trotsky, se Politivesen (1937), jfr. Regjeringsprotokoller (1937). Trustkontroll og trustloven, se Handel. Trygdekasser, se Forsikringsvesen. Trygdeordninger, se Forsikringsvesen, jfr. også Arbeiderforhold m.v. Trygging av landets indre sikkerhet, se Politivesen. Tryggingsfond for næringslivet, se Aksjeselskaper. Trykking av proposisjoner, se Regjeringen og departementene. Trykksaker, lov om avleveringsplikt til off. bibliotek, se Vitenskap m.v. Trålerspørsmålet, se Fiskerier. Tuberkulosevesen, se Medisinal- og helsevesen. Turistvesen Tvangsfullbyrdelse, se Rettsvesen. Tvungen avståelse, se Ekspropriasjon. Tysk materiell 1945, se Krigen. Tørke, skade ved, se Landbruksvesen eller Naturskader. Tøyenfondet, se Universitetet. Uføre, pensjon til, se Blinde og Vanføre eller Pensjonsvesen. Ulykkestrygd, se Forsikringsvesen. Umyndiggjørelse, se Rettsvesen. Underfogder, se Rettsvesen. Underholdningsbidrag, se Ekteskap m.v. Undervisningsvesen, se Skole- og undervisningsvesen. Uniform, forbud mot å bære, se Politivesen. Side Universitetet Universitetsbiblioteket, se Universitetet. Uranienborg, nasjonaleiendom, se Vitenskap m. v. Urett, formentlig begått, se Klager. Uskiftet bo, se Ekteskap og familieforhold. Utenriksdepartementet, se Regjeringen og departementene. Utenrikske anliggender Utenriks- og konstitusjonskomiteen (hemmelige møter offentliggjort 1945), se Stortinget. Utførsel, se Handel eller under den titel hvor varen etter sin art hører hjemme. Utlendinger, se Utenrikske anliggender. Utredervesen, se Forsvaret. Utskiftningsvesen Utskrivningsvesen, se Forsvaret. Utstillinger Utstillingsbyrå, intern. i Paris, se Utstillinger. Uttappningsarbeider i jordbrukets interesse, se Landbruksvesen. Utvandring (kontrollen), se Politivesen. Vaksdal mølle, se Landbruksvesen. Vaksineinstitutt (vaksinasjon), se Medisinal- og helsevesen. Valgavgjørelse, se Fullmakter m. v. eller Kommunalvesen. Valgloven, statsborgerlig, se Grunnloven. Valgloven, kommunal, se Kommunalvesen. Valgordning, se Grunnloven. Valgstatistikk, se Statistikk eller Stortinget. Valutaspørsmål, se Bank- og pengevesen. Vanføreforsorg, se Blinde og vanføre. Vannanlegg i fiskevær, se Fiskerier. Vannfall, se Vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Møter for lukkede dører STORTINGET 1925-1939

Møter for lukkede dører STORTINGET 1925-1939 Møter for lukkede dører STORTINGET 1925-1939 DOKUMENTER OG REFERATER 74. ordentlige Storting 1925 75. ordentlige Storting 1926 76. ordentlige Storting 1927 77. ordentlige Storting 1928 78. ordentlige Storting

Detaljer

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA Vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsstyre 28. og 29. mai 1945 Norge er fritt. Overfallsmennene og forrederne er uskadeliggjort. En fast folkevilje

Detaljer

Det norske Arbeiderpartis. Arbeidsprogram 1945

Det norske Arbeiderpartis. Arbeidsprogram 1945 Det norske Arbeiderpartis Arbeidsprogram 1945 Det norske folk skal etter frigjøringen gå i gang med å reise det norske samfunnet økonomisk, politisk sosialt og kulturelt. Det norske Arbeiderparti har i

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

Egde#&H. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Egde#&H. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Egde#&H (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ;DG7J9H?:IIuG:I'%&% Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1650 Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580 og 5605 Prop. 1

Detaljer

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33):

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33): 1999 Em. 1. juni Forslag fra repr. Hoddevik, Høie og Ryssdal om endr. i kommuneloven 569 Møte tirsdag den 1. juni kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 33): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Møte tirsdag den 12. juni kl. 00.35 (Dagsorden for mandag 11. juni) President: G u n n a r S k a u g

Møte tirsdag den 12. juni kl. 00.35 (Dagsorden for mandag 11. juni) President: G u n n a r S k a u g 794 12. juni Endr. i skatte- og avgiftslovgivningen og i finansieringsvirksomhetsloven 2001 Møte tirsdag den 12. juni kl. 00.35 (Dagsorden for mandag 11. juni) President: G u n n a r S k a u g Dagsorden

Detaljer

Dokument nr. 3:2 (2000 2001)

Dokument nr. 3:2 (2000 2001) Riksrevisjonen Dokument nr. 3:2 (2000 2001) Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999 Til Stortinget Riksrevisjonen legger

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Nr. 5 2013 Side 769 990 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2013 Side 769 990 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2013 Side 769 990 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 23. mai 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 April 5. Lov nr. 10 om endr.

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651 Inntektskapitler: 3021 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5693

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651. Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651. Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651 Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692 Innhold Del I Innledning... 1 Oversikt 9... 11 1.1

Detaljer

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven].

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. DATO: LOV-1958-12-12-10 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1129-3 IKRAFTTREDELSE: 1960-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer

Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer Dag Trygsland Hoelseth Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer Utredning for Slottsutvalget, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Desember 2000 (2. opptrykk

Detaljer

NYE GODE ÅR DET NORSKE ARBEIDERPARTIS ARBEIDSPROGRAM FOR STORTINGSPERIODEN 1962-65

NYE GODE ÅR DET NORSKE ARBEIDERPARTIS ARBEIDSPROGRAM FOR STORTINGSPERIODEN 1962-65 NYE GODE ÅR DET NORSKE ARBEIDERPARTIS ARBEIDSPROGRAM FOR STORTINGSPERIODEN 1962-65 En politikk for 1960-åra Under det videre byggende arbeid på alle felter i samfunnslivet vil Det norske Arbeiderparti

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28.

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28. Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Til Stortinget Stortingets presidentskap oppnevnte 24. mai 2012 en arbeidsgruppe for

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2003 Side 1343 1497 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 11. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni. 20. Lov nr. 40 om

Detaljer

Dokument nr. 4 (2001 2002)

Dokument nr. 4 (2001 2002) 1 Dokument nr. 4 (2001 2002) Melding for året 2001 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2002 2 Dokument nr. 4 2001 2002 3 Til Stortinget I samsvar

Detaljer

Ot.prp.nr.19 (1965-1966). Om lov om toll (tolloven)

Ot.prp.nr.19 (1965-1966). Om lov om toll (tolloven) Ot.prp.nr.19 (1965-1966). Om lov om toll (tolloven) INNHOLD Ot.prp.nr.19 (1965-1966). Om lov om toll (tolloven) Proposisjonens hovedinnhold. I. Innledning. II. Tollovkomitéen av 1959. 1. Oppnevning. 2.

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

2005/17 Notater 2005. Wenche Drzwi (red.) Notater. Økonomisk-politisk kalender for årene 1964-1999. Forskningsavdelingen/Gruppe for makroøkonomi

2005/17 Notater 2005. Wenche Drzwi (red.) Notater. Økonomisk-politisk kalender for årene 1964-1999. Forskningsavdelingen/Gruppe for makroøkonomi 2005/17 Notater 2005 Wenche Drzwi (red.) Notater Økonomisk-politisk kalender for årene 1964-1999 Forskningsavdelingen/Gruppe for makroøkonomi Forord SSB publiserte i årene 1964-1999 en økonomisk-politisk

Detaljer