Presidenten: Referat utgår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presidenten: Referat utgår."

Transkript

1 38 7. juni Endr. i petroleumsskatteloven 2001 Møte torsdag den 7. juni kl President: O d d H o l t e n Dagsorden (nr. 14): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) (Besl. O. nr. 95 ( ), jf. Innst. O. nr. 106 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon (Besl. O. nr. 96 ( ), jf. Innst. O. nr. 85 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.) (Besl. O. nr. 97 ( ), jf. Innst. O. nr. 110 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater) (Besl. O. nr. 98 ( ), jf. Innst. O. nr. 104 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.) (Besl. O. nr. 99 ( ), jf. Innst. O. nr. 111 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) (Besl. O. nr. 100 ( ), jf. Innst. O. nr. 76 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 101 ( ), jf. Innst. O. nr. 105 ( ) og Dokument nr. 8:99 9. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.) (Besl. O. nr. 102 ( ), jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) (Besl. O. nr. 103 ( ), jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (Besl. O. nr. 104 ( ), jf. Innst. O. nr. 75 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) (Besl. O. nr. 105 ( ), jf. Innst. O. nr. 103 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (Besl. O. nr. 106 ( ), jf. Innst. O. nr. 92 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (Besl. O. nr. 107 ( ), jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (Besl. O. nr. 108 ( ), jf. Innst. O. nr. 101 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer m.m. (Besl. O. nr. 109 ( ), jf. Innst. O. nr. 100 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (Besl. O. nr. 110 ( ), jf. Innst. O. nr. 98 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven) (Besl. O. nr. 111 ( ), jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) (Besl. O. nr. 112 ( ), jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov om Opplysningsvesenets fond (Besl. O. nr. 113 ( ), jf. Innst. O. nr. 97 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (Besl. O. nr. 114 ( ), jf. Innst. O. nr. 119 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. (Besl. O. nr. 115 ( ), jf. Innst. O. nr. 87 ( ) og Ot.prp. nr Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (Besl. O. nr. 116 ( ), jf. Innst. O. nr. 88 ( ) og Ot.prp. nr. 74 Sak nr. 1 Referat Presidenten: Referat utgår. Sak nr. 2 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) (Besl. O. nr. 95 Trykt 5/7 2001

2 Forhandlinger i Lagtinget nr juni Endr. i verdipapirhandelloven mv. 39 ( ), jf. Innst. O. nr. 106 ( ) og Ot.prp. nr. 86 med Grunnloven å oversende Sak nr. 3 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon (Besl. O. nr. 96 ( ), jf. Innst. O. nr. 85 ( ) og Ot.prp. nr. 42 med Grunnloven å oversende Sak nr. 4 Odelstingets vedtak til lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.) (Besl. O. nr. 97 ( ), jf. Innst. O. nr. 110 ( ) og Ot.prp. nr. 78 med Grunnloven å oversende Sak nr. 5 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater) (Besl. O. nr. 98 ( ), jf. Innst. O. nr. 104 ( ) og Ot.prp. nr. 53 Sosialistisk Venstreparti vil jeg fremme følgende forslag: Romertall I 10-1 første ledd første punktum antas å burde lyde: «Dette kapittel gjelder varederivater som er gjort opp under medvirkning av en oppgjørssentral som nevnt i 6-1, fremtidige renteavtaler (FRA), rente- og valutaopsjoner, rente- og valutaterminer, rente- og valutabytteavtaler, og avtaler om handel med valuta.»» Presidenten: Erik Dalheim har fremsatt det forslag han nå refererte. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 14 mot 11 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 6 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.) (Besl. O. nr. 99 ( ), jf. Innst. O. nr. 111 ( ) og Ot.prp. nr. 80 Sosialistisk Venstreparti vil jeg fremme følgende forslag: antas å burde lyde: «Overtredelsesgebyr Kredittilsynet kan ved overtredelse av lovens 3-1 og 3-3 første ledd ilegge overtredelsesgebyr til staten. Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan gi nærmere regler om gjennomføringen av reglene i denne paragraf, herunder om gebyrets størrelse og beregning, inndrivelse, betalingsfrist og klagefrist» blir ny blir ny 14-4 og skal lyde: «Straff Med bøter eller fengsel inntil seks år, straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 2-1 første ledd eller 2-6 første eller annet ledd. Med bøter eller fengsel inntil 1 år, straffes den som forsettlig eller uaktsomt: 1. overtrer 2-2, 2a-1 til 2a-7, 2-6 tredje ledd, 5-1, 5-7, 5-8, 6-1 første ledd, 6-5, 7-1, 7-11, 8-2 til 8-8, 9-3 til 9-8, 11-3 eller 12-2, 2. overtrer 2-3 dersom det foreligger innsideopplysninger i foretaket, 3. gir villedende eller uriktige opplysninger i prospekt, annonser mv. som nevnt i 5-5, 4. overtrer plikten i 9-1 første ledd nr. 3 til å oppbevare finansielle instrumenter og midler som tilhører investorer atskilt fra foretakets, 5. overtrer pålegg gitt med hjemmel i 12-4 eller 6. grovt eller gjentatte ganger overtrer 2-5, 3-1 eller 9-2. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 3-2 eller grovt eller gjentatte ganger overtrer 3-3. Medvirkning straffes på samme måte. Overtredelse av annet og tredje ledd er forseelse uten hensyn til straffens størrelse. Påtale finner sted bare når allmenne hensyn krever det.»» L

3 40 7. juni Endr. i domstolloven mv Presidenten: Erik Dalheim har på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremsatt det forslag han refererte. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 14 mot 11 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 7 Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) (Besl. O. nr. 100 ( ), jf. Innst. O. nr. 76 ( ) og Ot.prp. nr. 50 Siri Frost Sterri (H): Jeg henviser til debatten i Odelstinget og vil på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremme følgende forslag: og Fremskrittspartiet fremsatt det forslag hun refererte. Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet ble med 18 mot 7 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 8 Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 101 ( ), jf. Innst. O. nr. 105 ( ) og Dokument nr. 8:99 Sosialistisk Venstreparti vil jeg fremme nok et godt begrunnet forslag: Presidenten: Erik Dalheim har på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremsatt det forslag han selv refererte. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 14 mot 11 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 9 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.) (Besl. O. nr. 102 ( ), jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 79 med Grunnloven å oversende Sak nr. 10 Odelstingets vedtak til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) (Besl. O. nr. 103 ( ), jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 41 med Grunnloven å oversende Sak nr. 11 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (Besl. O. nr. 104 ( ), jf. Innst. O. nr. 75 ( ) og Ot.prp. nr. 49 med Grunnloven å oversende Sak nr. 12 Odelstingets vedtak til lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) (Besl. O. nr. 105 ( ), jf. Innst. O. nr. 103 ( ) og Ot.prp. nr. 44 Per Erik Monsen (Frp): Jeg viser til debatten i Odelstinget og tillater meg på vegne av Fremskrittspartiet å fremme følgende forslag:

4 juni Endr. i adopsjonsloven og partnerskapsloven a første ledd antas å burde lyde: «Styret for domstoladministrasjonen består av sju medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner to advokater, Høyesterett oppnevner tre dommere og Stortinget velger to medlemmer til styret. Høyesterett kan oppnevne en annen særlig kvalifisert representant for domstolene i stedet for en av de tre dommerne. Kongen fastsetter hvilket medlem som skal være leder for styret for domstoladministrasjonen.» a første ledd antas å burde lyde: «Innstillingsrådet for dommere skal avgi innstilling i forbindelse med dommerutnevnelse og foreta enkelte konstitusjoner etter nærmere bestemmelser i 55 e og 55 f. Innstillingsrådet består av sju medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner en advokat og en jurist ansatt i det offentlige, Høyesterett oppnevner tre dommere og Stortinget velger to medlemmer til Innstillingsrådet. Kongen fastsetter hvilket medlem som skal være leder for Innstillingsrådet.» første ledd antas å burde lyde: «Domstoltilsynet behandler klager og vurderer disiplinærtiltak mot dommere. Domstoltilsynet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner en advokat, Høyesterett oppnevner to dommere og Stortinget velger to medlemmer som representanter for allmennheten til Domstoltilsynet. Kongen fastsetter hvilket medlem som skal være leder for Domstoltilsynet.» I følgende bestemmelser skal uttrykket «Tilsynsutvalget» endres til «Domstoltilsynet»: 236, 237, 238, 239 og 240.» Presidenten: Per Erik Monsen har på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt det forslag han nå har referert. Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 22 mot 3 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 13 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (Besl. O. nr. 106 ( ), jf. Innst. O. nr. 92 ( ) og Ot.prp. nr. 67 med Grunnloven å oversende Sak nr. 14 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (Besl. O. nr. 107 ( ), jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 84 med Grunnloven å oversende Sak nr. 15 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (Besl. O. nr. 108 ( ), jf. Innst. O. nr. 101 ( ) og Ot.prp. nr. 71 ( )) Elsa Skarbøvik (KrF): Jeg viser til debatten i Odelstinget om denne saken og vil fremme følgende forslag på vegne av Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og representanten Stolt-Nielsen: Folkeparti, Fremskrittspartiet og representanten Stolt-Nielsen fremsatt det forslag hun nå har referert. Inger Stolt-Nielsen (TF): Jeg må få lov å slippe til her og henvise til at i debatten i Odelstinget var min gruppe ikke til stede. Her har det skjedd en feil et eller annet sted på vei fra komite til storting, som jeg beklager. Jeg tar selvfølgelig selvkritikk for at jeg ikke hadde lest gjennom innstillingen da den lå i Odelstinget. Jeg er ved en feiltagelse kommet med i en merknad på side 3 i innstillingen, som også fører meg inn i forslaget fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Det er ikke riktig i forhold til det arbeidet som har vært gjort i komiteen, og i forhold til den innstillingen som min gruppe har til dette spørsmålet. Jeg ber derfor om at dette blir rettet opp. Jeg ble gjort oppmerksom på feilen av medlemmer i komiteen, som ikke torde si noe i Odelstinget fordi jeg ikke var til stede. De kunne ikke korrigere det inntrykket de også hadde, at her var det gjort en feil. Jeg tar altså selvkritikk for at jeg ikke hadde kontrollest den trykte innstillingen, og ber om at dette blir rettet opp. Jeg støtter ikke forslaget fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Presidenten: Da har representanten Stolt-Nielsen gjort rede for sitt standpunkt i saken. Forslaget fremsatt av Elsa Skarbøvik blir da å endre slik at forslaget er fremmet på vegne av Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

5 42 7. juni Endr. i energiloven m.m Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ble med 18 mot 7 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 16 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer m.m. (Besl. O. nr. 109 ( ), jf. Innst. O. nr. 100 ( ) og Ot.prp. nr. 83 Sosialistisk Venstreparti vil jeg fremme følgende forslag: Romertall I 8 første ledd andre punktum antas å burde lyde: Opplysningene skal så langt det er mulig gis uten individualiserende kjennetegn.» Presidenten: Erik Dalheim har på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti tatt opp det forslag han nå refererte. Elsa Skarbøvik (KrF): Jeg viser til debatten i Odelstinget, og på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre og representanten Stolt-Nielsen vil jeg fremme følgende forslag: Romertall I 4 antas å burde lyde: «Legers selvstendige beslutningsansvar Familievernkontorenes personell skal være tverrfaglig sammensatt. Det bør være ansatt psykiater eller annen lege, psykolog og sosionom. Jurist, prest og andre yrkesgrupper med relevant utdanning kan også være ansatt ved familievernkontor. I tilfeller der faglig leder ikke er psykiater eller annen lege, og det er ansatt lege/psykiater ved kontoret, berører ikke dette legens selvstendige beslutningsansvar etter helsepersonelloven 4 tredje ledd.»» Folkeparti, Høyre og representanten Stolt-Nielsen framsatt det forslag hun har referert. 1. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med l4 mot 11 stemmer ikke bifalt. 2. Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Høyre og representanten Stolt-Nielsen ble med 17 mot 8 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 17 Odelstingets vedtak til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (Besl. O. nr. 110 ( ), jf. Innst. O. nr. 98 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( )) Siri Frost Sterri (H): Idet jeg viser til debatten i Odelstinget, vil jeg på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremme følgende forslag: og Fremskrittspartiet framsatt det forslag hun nå har referert. Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet ble med 19 mot 6 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 18 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven) (Besl. O. nr. 111 ( ), jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 Elsa Skarbøvik (KrF): Jeg viser til debatten om energiloven, og på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil jeg fremme følgende forslag: første ledd antas å burde lyde: «Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi med høy spenning, kan ikke bygges eller eies uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging eller utvidelse av bestående anlegg.» første ledd antas å burde lyde: «Innen et område kan konsesjon gis for å bygge og eie anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning opp til et nivå som fastsettes av departementet.»

6 juni Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell første ledd antas å burde lyde: «Fjernvarmeanlegg kan ikke bygges eller eies uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging og utvidelse av fjernvarmeanlegg.»» Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre framsatt det forslag hun nå refererte. Siri Frost Sterri (H): Jeg vil fremme følgende forslag på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet: 4-3 tredje ledd siste punktum antas å burde utgå» og Fremskrittspartiet fremsatt det forslag hun refererte. Inger Stolt-Nielsen (TF): Jeg vil gjerne varsle at Kystpartiet støtter det fremsatte forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet og også det forslaget som ble fremsatt av Elsa Skarbøvik. Presidenten: Da har representanten Stolt-Nielsen gitt tilkjenne sitt standpunkt i saken. Presidenten vil først la votere over forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet, som nå har fått tilslutning fra representanten Inger Stolt-Nielsen, og deretter over forslaget fra Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, med tilslutning fra representanten Inger Stolt- Nielsen, og slik vil det bli gått fram. 1. Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet ble med 18 mot 7 stemmer ikke bifalt. 2. Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble med 13 mot 12 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 19 Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) (Besl. O. nr. 112 ( ), jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 60 med Grunnloven å oversende Sak nr. 20 Odelstingets vedtak til lov om endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov om Opplysningsvesenets fond (Besl. O. nr. 113 ( ), jf. Innst. O. nr. 97 ( ) og Ot.prp. nr. 90 Elsa Skarbøvik (KrF): Jeg viser til debatten i Odelstinget og vil fremme følgende forslag på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Romertall III antas å burde utgå.» Presidenten: Representanten Elsa Skarbøvik har på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fremsatt det forslag hun refererte. Inger Stolt-Nielsen (TF): Kystpartiet vil også varsle støtte til det forslaget som nå ble fremsatt av Elsa Skarbøvik. Presidenten: Representanten Inger Stolt-Nielsen har da gitt tilkjenne sitt standpunkt i saken. Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble med 13 mot 12 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 21 Odelstingets vedtak til lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (Besl. O. nr. 114 ( ), jf. Innst. O. nr. 119 ( ) og Ot.prp. nr. 52 Elsa Skarbøvik (KrF): Jeg viser igjen til debatten i Odelstinget, og vil på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre fremme følgende forslag: 26 nr. 3 antas å burde lyde: «Det opprettes en nemnd for å håndtere situasjoner hvor det ikke oppnås enighet ved forhandlinger om vilkår og godtgjøring for deltagelse i vakt og ved beordring til offentlig tjeneste.»» Folkeparti, Senterpartiet og Venstre fremsatt det forslaget hun har referert. Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble med 18 mot 7 stemmer ikke bifalt.

7 44 7. juni Endr. i dyrevernloven mv Sak nr. 22 Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. (Besl. O. nr. 115 ( ), jf. Innst. O. nr. 87 ( ) og Ot.prp. nr. 69 Siri Frost Sterri (H): På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet vil jeg fremme følgende forslag: og Fremskrittspartiet fremsatt det forslaget hun har referert. Inger Stolt-Nielsen (TF): Det oppstår gjerne slike situasjoner som dette når en ikke er til stede i Odelstinget når debatten pågår. Dette er da den muligheten jeg har til å markere at Kystpartiet slutter seg til forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet. Presidenten: Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet ble med 18 mot 7 stemmer ikke bifalt. Sak nr. 23 Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (Besl. O. nr. 116 ( ), jf. Innst. O. nr. 88 ( ) og Ot.prp. nr. 74 med Grunnloven å oversende Møtet hevet kl

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n 10 7. des. Endr. i skattebetalingsloven 2000 Møte torsdag den 7. desember kl. 14 President: O d d H o l t e n Dagsorden (nr. 4): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 5. august 1994

Detaljer

(Besl. O. nr. 12 ( ), jf. Innst. O. nr. 4 ( ) og Ot.prp. nr. 103 ( )) Møte torsdag den 14. november kl. 14.

(Besl. O. nr. 12 ( ), jf. Innst. O. nr. 4 ( ) og Ot.prp. nr. 103 ( )) Møte torsdag den 14. november kl. 14. 2002 14. nov. Folkehøyskoleloven 3 Møte torsdag den 14. november kl. 14.20 President: O d d H o l t e n Dagsorden ( nr. 1): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Detaljer

19 og endr. i enkelte andre lover

19 og endr. i enkelte andre lover 2002 Em. 11. juni Lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) 19 og endr. i enkelte andre lover Møte tirsdag den 11. juni kl. 19.25 President: O d d H o l t e n Dagsorden:

Detaljer

Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g

Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g Em. 9. des. Dagsorden 17 Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 19. juni 1959 nr.

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Møte tirsdag den 23. april kl. 13.40. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 24):

Møte tirsdag den 23. april kl. 13.40. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 24): 204 23. april Endr. i tjenestetvistloven 2002 Møte tirsdag den 23. april kl. 13.40 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 24): 1. Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i lov 14. juni 1912

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr nov. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr nov. Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 32 2002 19. nov. Dagsorden 471 Møte tirsdag den 19. november kl. 10 President: K a r i L i s e H o l m b e r g Dagsorden (nr. 16): 1. Forslag oversendt fra Odelstingets møte

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008)

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innst. O. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel,

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Besl. O. nr. 65. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 65. Jf. Innst. O. nr. 60 ( ) og Ot.prp. nr. 116 ( )

Besl. O. nr. 65. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 65. Jf. Innst. O. nr. 60 ( ) og Ot.prp. nr. 116 ( ) Besl. O. nr. 65 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 65 Jf. Innst. O. nr. 60 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 116 (2001-2002) År 2003 den 13. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Innst. O. nr. 100 (2000-2001)

Innst. O. nr. 100 (2000-2001) Innst. O. nr. 100 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer m.m. Ot.prp. nr. 83 (2000-2001) Til Odelstinget

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( )

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( ) Innst. 270 S (20152016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 12:9 (20112012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Hallgeir H.

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0001 Halden Antall stemmeberettigede: 5,247 Valgdeltakelse: 44.34% Det norske Arbeiderparti 0 0 0 486 211 697 486 211 697 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( )

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( ) Besl. O. nr. 69 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 69 Jf. Innst. O. nr. 71 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) År 2005 den 25. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket

Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket 11.11.2016 Anne Marie Jahr Seksjonssjef dyr Romerike og Oslo Hva skal vi snakke om? Litt om Mattilsynet organisering og oppgaver Dyrevelferdsloven

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 ( )

Ot.prp. nr. 59 ( ) Ot.prp. nr. 59 (2000-2001) Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) Tilråding fra Justis- og politidepartementet

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr des. Endring i barnevernsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr des. Endring i barnevernsloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 4 13. des. Endring i barnevernsen 49 Møte tirsdag den 13. desember kl. 18.45 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 8): 1. nnstilling fra familie- og kulturkomiteen

Detaljer

Besl. O. nr. 16. Jf. Innst. O. nr. 13 ( ) og Ot.prp. nr. 96 ( ) År 1999 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 16. Jf. Innst. O. nr. 13 ( ) og Ot.prp. nr. 96 ( ) År 1999 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 16 Jf. Innst. O. nr. 13 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 96 (1998-1999) År 1999 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om betalingssystemer m.v. Kapittel 1 Definisjoner

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. LOV OM BESKYTTELSE AV MINDREÅRIGE MOT SKADELIGE BILDEPROGRAM Kap. 1 Innledende bestemmelser 1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2 (Definisjoner)

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 103 ( ) og Ot.prp. nr. 44 ( ) År 2001 den 29. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 103 ( ) og Ot.prp. nr. 44 ( ) År 2001 den 29. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 105 Jf. Innst. O. nr. 103 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) År 2001 den 29. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 ( ) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 ( ) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 111 Jf. Innst. O. nr. 112 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 15 Møre og Romsdal fylke 152 Molde kommune Kvam Venstre 55 5,14 Senterpartiet 7 6,54 Fremskrittspartiet 128 11,95 Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Innst. O. nr. 77. ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 49 ( )

Innst. O. nr. 77. ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 49 ( ) Innst. O. nr. 77 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 49 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om Folketrygdfondet Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Besl. O. nr. 22. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 22. Jf. Innst. O. nr. 10 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 22. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 22. Jf. Innst. O. nr. 10 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 22 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 22 Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) År 2006 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Besl. O. nr. 33. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 33. Jf. Innst. O. nr. 38 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( )

Besl. O. nr. 33. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 33. Jf. Innst. O. nr. 38 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ) Besl. O. nr. 33 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 33 Jf. Innst. O. nr. 38 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) År 2004 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Arbeiderpartiet 43 16,35. Demokratene i Norge 1 0,38. Fremskrittspartiet 65 24,71. Helsepartiet 0 0,00. Høyre 53 20,15. Kystpartiet 0 0,00

Arbeiderpartiet 43 16,35. Demokratene i Norge 1 0,38. Fremskrittspartiet 65 24,71. Helsepartiet 0 0,00. Høyre 53 20,15. Kystpartiet 0 0,00 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 19 Troms Romsa fylke 1933 Balsfjord kommune Laksvatn Arbeiderpartiet 43 16,35 Demokratene i Norge 1,38 Fremskrittspartiet 65 24,71 Helsepartiet,

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER. Lovens formål er å bidra til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder.

KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER. Lovens formål er å bidra til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder. 13. UTKAST TIL LOV OM PLIKTIGE ELSERTIFIKATER KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Lovens formål Lovens formål er å bidra til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder. 2 Definisjoner

Detaljer

Innst. 291 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 98 L (2009 2010)

Innst. 291 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 98 L (2009 2010) Innst. 291 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 98 L (2009 2010) Innstilling fra næringskomiteen om lov om varer av edelt metall mv. Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Proposisjonens

Detaljer

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innst. O. nr. 21 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Detaljer

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig Randaberg kommune Utvalg: Valgstyret Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( ) Besl. O. nr. 124 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 107 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Besl. O. nr. 4. Jf. Innst. O. nr. 3 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) År 2000 den 19. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 4. Jf. Innst. O. nr. 3 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) År 2000 den 19. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 4 Jf. Innst. O. nr. 3 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) År 2000 den 19. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om børsvirksomhet m.m. (børsloven) Del I

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

Innst. O. nr. 38. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 38. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 38 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover

Detaljer

:49 QuestBack eksport - Lobbyundersøkelsen 2004

:49 QuestBack eksport - Lobbyundersøkelsen 2004 Lobbyundersøkelsen 2004 Publisert fra 30.08.2004 til 12.09.2004 36 respondenter (36 unike) 1. Hvilket politisk parti representerer du? 1 Arbeiderpartiet 15,6 % 5 2 Fremskrittspartiet 31,3 % 10 3 Høyre

Detaljer

Innst. O. nr. 41. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:125 ( )

Innst. O. nr. 41. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:125 ( ) Innst. O. nr. 41 (2008-2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:125 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( )

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( ) Innst. 76 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 L (2009 2010) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven Til Stortinget

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01144-A, (sak nr. 2013/72), sivil sak, anke over dom, A (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) mot B (advokat Arve Opdahl) S T E

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 50 Lov om Likestillings-

Detaljer

Innst. O. nr. 36 ( )

Innst. O. nr. 36 ( ) nnst. O. nr. 36 (2001-2002) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim og Eirin Faldet om lov om endringer i lov 17. juli

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Ot.prp. nr. xx ( )

Ot.prp. nr. xx ( ) Olje- og energidepartementet Ot.prp. nr. xx (2003-2004) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) T

Detaljer

Innst. O. nr. 67. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 42 (2006-2007)

Innst. O. nr. 67. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) Innst. O. nr. 67 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre

Detaljer

Møte torsdag den 3. juni kl. 18.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 34): Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringar

Møte torsdag den 3. juni kl. 18.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 34): Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringar 1999 Em. 3. juni Endr. i industrikonsesjonsen mv. og vassdragsreguleringsen 579 Møte torsdag den 3. juni kl. 18.45 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 34): 1. Innsling fra samferdselskomiteen

Detaljer

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74.

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 4 Hedmark fylke 417 Stange kommune Arstad Arbeiderpartiet 476 39,18 Senterpartiet 11 9,5 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Ot.prp. nr. 21 ( )

Ot.prp. nr. 21 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 21 (2008 2009) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 12. desember 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1

Detaljer

Innst. 30 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 30 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 30 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 144 L (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikklov 18.

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

Valgstyrets medlemmer

Valgstyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Møtet vil

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

Innst. O. nr. 95. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven Ot.prp. nr. 53 ( ) ( )

Innst. O. nr. 95. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven Ot.prp. nr. 53 ( ) ( ) Innst. O. nr. 95 (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven Ot.prp. nr. 53 (1999-2000) Til Odelstinget i: 1. INNLEDNING Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 260417 EVGU ESARK-0221-201533292-13 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. mai 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( )

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( ) Innst. 132 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 204 L (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (personer

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Møte torsdag den 8. desember kl. 13.52. President: Sigvald Oppebøen Hansen. Dagsorden (nr. 7):

Møte torsdag den 8. desember kl. 13.52. President: Sigvald Oppebøen Hansen. Dagsorden (nr. 7): 2005 8. des. Endringer i folketrygdloven og permitteringslønnsloven 43 Møte torsdag den 8. desember kl. 13.52 President: Sigvald Oppebøen Hansen Dagsorden (nr. 7): 1. Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Fremskrittspartiet 39 4,21. Sosialistisk Venstreparti 41 4,42. Kristelig Folkeparti 18 1,94. Rødt 25 2,70. Venstre 32 3,45.

Fremskrittspartiet 39 4,21. Sosialistisk Venstreparti 41 4,42. Kristelig Folkeparti 18 1,94. Rødt 25 2,70. Venstre 32 3,45. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 17 Nord-Trøndelag fylke 1714 Stjørdal kommune Skatval Fremskrittspartiet 39 4,1 Sosialistisk Venstreparti 41 4,4 Kristelig

Detaljer

304 20. feb. Forslag fra repr. Hagen, Brørby og Valle om endringer i ansvarlighetsloven og riksrettergangsloven

304 20. feb. Forslag fra repr. Hagen, Brørby og Valle om endringer i ansvarlighetsloven og riksrettergangsloven 304 20. feb. Forslag fra repr. Hagen, Brørby og Valle om endringer i ansvarlighetsloven og riksrettergangsloven Møte tirsdag den 20. februar kl. 13.33 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 20):

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Senterpartiet ,32. Miljøpartiet De Grønne 62 4,42. Sosialistisk Venstreparti 41 2,92. Høyre ,18. Venstre 41 2,92

Senterpartiet ,32. Miljøpartiet De Grønne 62 4,42. Sosialistisk Venstreparti 41 2,92. Høyre ,18. Venstre 41 2,92 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 6 Sør-Trøndelag fylke 653 Melhus kommune Gimse Senterpartiet 27 9,32 Miljøpartiet De Grønne 62 4,42 Sosialistisk

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer