HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK"

Transkript

1 HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8 Vellets årsberetning for 2009 side 10 Regnskap og budsjett side 13 Lag og foreninger på nedre Høvik side 14 Nyttig informasjon side 18 Veinavn i Høvik Verk Vel side 19 Vedtekter side 20 Forsidebilde: K. Dalseg Design: Anne Karen Stokke Høvik Verk Vel takker alle som har bidratt med støtte! 2

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTET Tirsdag 23. mars 2010 kl. 19:00 i Festsalen, Høvik Verk skole DAGSORDEN: Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Innkomne saker Budsjett 2010 Valg av styre, revisor og valgkomité Orientering fra Telenor: Stråling fra mobilmasten helsefalig eller ikke? Utdeling av Vellets Rose Dersom spesielle saker ønskes tatt opp på årsmøtet, ta gjerne kontakt med styret ved Rita Roarsen, tlf eller Kathinka Dalseg, tlf Har du engasjement for nærmiljøet vårt og ønsker å bidra på en eller annen måte, eller kjenner du noen som gjør det, kontakt valgkomiteen ved leder Harald Norman tlf med forslag til styrerepresentanter for neste 2-årsperiode! Vel møtt! Høvik, 14. februar 2010 Styret i Høvik Verk Vel 3

4 KJÆRE HØVIKBEBOER Kjære beboere på nedre Høvik 4 Høvik Verk Vel har også i år laget et informasjonshefte til beboerne i området. Den saken som har engasjert vellet mest i 2009 er utvilsomt den foreslåtte utbyggingen av Det norske Veritas, B4-B6, og veiløsningen til denne. Høvik Verk Vel arbeider aktivt med å forhindre at en utbygging fører til ytterligere trafikkbelastning for beboerne i Glassverkveien og Fjordveien. Det ble etablert en aksjonskomite som arbeider mot økt trafikkbelastning på nedre Høvik. Denne gruppen av svært engasjerte beboere har gjort en god jobb bl.a. i kontakten med alle de politiske partier i Bærum. Aksjonskomiteen har støtte fra hele bomiljøet på nedre Høvik, Høvik Idrettsforening og Høvik Verk skoles FAU. Kommunen har varslet planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. En annen viktig sak for styret i Høvik Verk Vel er å få rettet oppmerksomheten mot en mulig helsefare som følge av stråling fra mobilmasten ved skolen. Ellers følger vellet med på planene om ny E18, planene om ny Høvik stasjon og hva som skjer i forbindelse med planene om utbygging på området rundt Centra. Vellet er opptatt av gode oppvekst- og boforhold for befolkningen på nedre Høvik. Veritasområdet, med dets fine parkområde og deler av kyststien, blir brukt av mange og er meget verdifull for oss som bor i nærmiljøet. Vi har også store grøntområder bl.a. i Sjøskogen og i Glassverkskogen, som vi vil ta vare på. Det er en prioritert oppgave for vellet å legge til rette for bruk av disse områdene, og vi har et godt samarbeid om dette med natur- og idrettsforvaltningen i kommunen. Etter oppfordring fra vellet har kommunen satt ut benker langs Veritas-stranda og kyststien mot Sarbuvollen, og vi arbeider for å få satt ut enda flere i løpet av Vi håper dette vil være til nytte for alle som bor og bruker området. Lekeplassen i Glassverkveien fikk i 2009 endelig et etterlengtet lekeapparat og et nytt fotballmål til den lille fotballbanen, og vi gleder oss over at det har vært stor aktivitet der! I 2010 vil vi samarbeide med kommunen for å få oppgradert lekeplassen i Plahtebukta, og å få satt ut flere benker og plante inn nye trær i parken på Plahtejordet. Vi vil også se på muligheten for å få anlagt en flytebrygge med stupebrett nede ved Sjøskogen, for å bedre badeforholdene der. Kommunen vil fortsette arbeidet med å rydde langs turstiene. En annen sak vellet vil ta tak i, er forholdene rundt ballplassen ved Høvik Verk skole. Her trengs en generell opprustning, bl.a. av gjerdet rundt banen og av dreneringsforholdene, slik at gangveiene nedenfor banen ikke oversvømmes i regnvær. Høvik Verk Vel sørget i februar 2009 for at det ble kjørt opp skiløyper på Veritasjordet og på Plahtejordet, noe vi håper var til stor glede for mange beboerne! Dette er også videreført i Nytt av året er at RENOVA vil tilby innsamling av skrot og avfall, utenom husholdningsavfall, som velmedlemmene ønsker å kvitte seg med. Det vil bli annonsert når innsamlingen foregår og den enkelte husstand betaler selv for det de vil kaste. Vellet forsøkte å arrangere sommerfest i 2009, for å skape en sosial møteplass for små og store i vellområdet. Det er ikke planer om lignende arrangementer i år, men vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på om det er ønskelig at vi forsøker igjen senere. Dersom dere har forslag til andre tiltak som vellet bør engasjere seg i, tar vi også gjerne imot innspill! Til slutt vil vi henstille alle beboere i området om å følge med på hva som skjer i nabolaget. Det har vært mange innbrudd i boliger det siste året, derfor kan det være lurt å alliere seg med naboer eller andre om å ta inn post eller sette ut søppel når dere er bortreist! Eventuelt å installere alarm. HUSK! Det er viktig at dere ringer politiet om dere ser noe mistenkelig i nabolaget! Vi håper at dere alle vil finne noe av interesse i årets hefte og noe nytt om hva som skjer i viktige spørsmål på nedre Høvik. Møt opp på årsmøtet for å få siste nytt i de aktuelle sakene! Februar 2010 Rita Roarsen Formann

5 Juridisk bistand for bedrifter, private, organisasjoner og offentlige myndigheter. Sentralt plassert i Sandvika. Kco advokater består av til sammen 22 medarbeidere, hvorav 17 jurister, med bred erfaringsbakgrunn fra forskjellige deler av arbeidslivet så som private virksomheter, offentlig forvaltning, domstoler og påtalemyndigheten, i tillegg til tidligere tilknytning til ulike større advokatfirma i Oslo og Akershus. Kontakt oss ved henvendelse til advokat Andreas S. Christensen. Rådmann Halmrasts vei 7 4. etg gågaten Postboks 400 N-1302 Sandvika Tlf: Fax:

6 INFORMASJON OM HØVIK VERK VEL HØVIK VERK VEL Høvik Verk Vel ble stiftet i Velområdet omfatter Glassverkveien, Nils Bergsvei, Kløverenga, Skogstuveien, Fjordveien, Fjordlenken, Båtstøjordet, Arne Ulstrups vei, samt deler av Sandviksveien, Veritas-området og Høvikstranda (se kartutsnittet på neste side). Vellet hadde pr. 31. desember betalende medlemmer i form av 159 enkelthusstander, 659 sameienenheter og 11 bedrifter. Vellet har som formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser. Det skal ta opp, samordne og gjennomføre tiltak til beste for beboerne og for velområdet, eventuelt i samarbeid med foreninger og organisasjoner i området. Vellet representerer befolkningen overfor Bærum kommune og er befolkningens talerør utad i saker som angår området og befolkningens interesser. Det innebærer at Høvik Verk Vel er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen i saker som berører det ytre miljøet eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen. Saker som blir forelagt vellet behandles i samsvar med de gjensidig forpliktenede avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum. Vellet er også befolkningens kontakteledd i felles saker overfor andre offentlige instanser. Det blir alltid lagt mer vekt på uttalelser fra vellet enn fra enkeltpersoner. Gjennom vellet har det enkelte medlem derfor bedre muligheter til å påvirke utformingen av det fremtidige nærmiljøet! Høvik Verk Vels hovedmål for perioden er: 1. Arbeide for å sikre gode oppvekstvilkår på nedre Høvik. Vellet arbeider for et godt, trygt og trivelig bomiljø for barn og voksne. Det er viktig å ta vare på de unike friarealene og strandsonen vi har. 2. Bedre trafikksituasjonen i området. Høvik Verk Vel har som mål å få begrenset kjøringen gjennom Glassverkveien og Fjordveien (til Glassverket barnehage, Høvik Idrettsforening og Det Norske Veritas) 3. Være aktiv deltaker i forhold til hvordan trafikksituasjonen på E-18 skal endres, spesielt på strakningen Høvik-Blommenholm (Oslopakke 3). 4. Arbeide for å etablere et grendehus, et samlingssted for befolkningen på nedre Høvik. 5. Aktivt påse at kommunen holder turstiene og strendene i området ryddige og tilgjengelige for almennheten. 6. Være aktiv pådriver for at kommunen fjerner ugress på områdene som tilhører Høvik Verk skole og på/ved turveier og turstier i området. 7. Arbeide for en god organisering av vårryddingen ved henting av hageavfall hos medlemmene og rydding i skog og mark og ved sjøen. Årskontingenten er vellets eneste inntektskilde. Den er på kr 250 for enkelthusstander, og kreves inn i forbindelse med årsmøtet om våren. Høvik Verk Vel er medlem av Norges Velforbund. Vellets nettside er Dersom det er saker du ønsker at vellet skal engasjere seg i eller ta opp, eller du har innspill i saker vellet arbeider med, ta gjerne kontakt med styret ved: Leder Rita Roarsen tel Sekretær Kathinka Dalseg tel Styremedlem Elisabeth Fougner tel eller med andre i styret. 6

7 larm KARTUTSNITT Anne Karen Stokke Grafisk designer Boligalarm Boligalarm - sikrer deg og dine verdier Kontaktdeg din lokale en uforpliktende befaring og for et godt tilbud. - sikrer ogpartner dineforverdier Boligalarm Årsrapporter, magasin, brosjyrer og firmaprofilering Bjørn Christian Sandnæs g og dine verdier -Kontakt sikrer deg og verdier din lokale partner for en uforpliktende befaring og for et godt tilbud. Mobil: dine nlokale uforpliktende befaring og lokale forsandnæs et godt tilbud. partner for Kontakt en uforpliktende din partner befaring forog enfor uforpliktende et godt tilbud. befaring og for et godt tilbud. Bjørn Christian Mobil: an Sandnæs Bjørn Christian Jenny Brovold Sandnæs Mobil: / Mobil: 99 as-direct.no ouritas-direct.no 7

8 REFERAT FRA ÅRSMØTET Referat fra årsmøtet i Høvik Verk Vel, 24. mars Årsmøtet ble avholdt i festsalen på Høvik Verk skole. Tilstede fra styret: Rita Roarsen Formann Jørgen Storlie Kasserer Vibeke Foss Sekretær Jonathan Colman Medlem Det møtte ca. 30 medlemmer. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Leder for HHV, Rita Roarsen, ønsket velkommen og orienterte om dagsorden. Det var ingen merknader til innkalling. 2. Valg av ordstyrer Rita Roarsen ble valgt til ordstyrer. 3. Valg av referent og to representanter til å skrive under protokoll. Vibeke Foss ble valgt til referent. Ellen Reimers og Bjarne Bergsjø ble valgt til å undertegne protokollen. 4. Årsmelding 2009 Årsmeldingen for 2008 ble godkjent. 5. Regnskap Kasserer redegjorde kort for hovedpunktene i regnskapet for Vellet hadde 831 betalende medlemmer pr fordelt på 163 enkelthusstander, 659 sameieenheter og 10 bedrifter. Dette er en liten økning fra året før. 6. Budsjett Kasserer redegjorde kort for hovedpunktene i budsjettet for Budsjettet ble godkjent. 7. Innkomne saker Høvik Verk vel er nå registrert i Enhetsregisteret. Som følge av det må vedtektene endres for å definere signaturrett og prokurarett. Styret foreslår følgende endring i vedtektenes pkt 5: Signaturrett: Formann alene og kasserer alene har signaturrett. Prokurarett: Formann alene og kasserer alene har prokurarett. Økning av medlemskontingent. Det ble vedtatt at medlemskontingenten skulle økes fra 200,- til 250,- pr år fra Valg av styre, revisor og valgkomité Vibeke Bruun Foss gikk ut av styret og fikk blomster og gave som takk for innsatsen. Det ble også gitt blomster og gave til Ellen Reimers som måtte trekke seg fra styret pga sykdom. 9. Det nye styret består av: Rita Roarsen, formann / Stein S. Bønkan, medlem DNV stein.sandved / Jonathan Colman, medlem / Jørgen Storlie, / Erik Schwabe, / NY: Elisabeth Fougner NY: Kathinka Dalseg, / Vara: Aud Høgalmen, / Vara: Ingeborg Dirdal, / Styret konstituerer seg selv. Valgkomitéen består av: Harald Norman (formann) / Hanne Dahl Andersen, / Sveinung Krokann Berg, / Styret fikk ros fra salen om at årets utgave av årsberetningen var gjort til en tiltalende årsberetning med mye viktig informasjon for befolkningen. Flere medlemmer kom med forslag til endringer av veier/gangveire/bommer i området. Dette er saker som styret skal ta opp med kommunen i året som kommer. 8

9 10. E 18 Knut Gløersen, fra Statens Vegvesen informerte om E18, NTP og Oslopakke 3 Det er dannet et politisk E18 forum. Her skal det vurderes flere konsepter med hensyn til bilvei, buss, gang/sykkel og arealbruk. Det er flere veialternativer, som å utvide dagens E18 til 6 felt + kollektivfelt, tunnel forbi Sandvika og/eller Høvik Strand. Sannsynligvis vil fortsatt ca 1/3 av trafikken gå på dagens vei, selv om det blir bygget tunnel. I framdriften ligger en systemanalyse og planprogram til sommeren. Det vil bli presentert de ulike alternativener det er aktuelt å gå videre med i en ny kommunedelplan. NTP Det er ikke satt av midler i Oslopakke 3. Det har vært et krav med ekstra bomsnitt, men ikke konkretisert med tildeling i på E18. Dette tilsier en start tidligst i DNV Torolf Aadnesen, finansdirektør fra DNV informerte om den planlagte utbyggingen av felt B4-B6 og med en forlengelse av Veritasveien bort til det nye boligområdet og til Høvik IF. Dette gjør at Glassverkveien kan stenges nord for det nye boligområdet og trafikken gjennom Fjordveien vil også reduseres noe, da det ikke skal anlegges noen ny veiforbindelse mellom Fjordveien og Høvik IF. Side 14 i presentasjonen. DNV og Høvik Verk Vel har fått positive signaler fra alle politikerne i plan- og miljøutvalget om at dette er den beste løsningen for alle parter. Det blir uttrykkelig presisert at det er uaktuelt å få mer gjennomgangstrafikk i Fjordveien og Glassverkveien. 12. Vellets Rose Elin Rognlien informerte om Høvik Verk skolekorps. Det er et godt musikalsk tilbud til elevene på Høvik Verk skole. Korpset feiret 90 års jubileum i fjor med Jubileumskonsert i Høvik kirke. Korpset har to store utfordringer og det er å verve nye aspiranter og det er økonomi. De største inntektene korpset har, er julemarked og loppemarked. Hun oppfordret alle til å støtte disse markedene. Loppemarkedet finner sted på Høvik Verk skole andre helgen etter påske i år. Info kommer i nærmiljøet. Elin Rognlien ble tildelt `Vellets Rose` som takk for sitt store engasjement i korpset. Elin mottok blomster og en gave etter innlegget om korpset. Hun ble veldig glad og overrasket over tildelingen. Høvik, 26. mars 2009 Styret i Høvik Verk Vel Rita Roarsen Vibeke Foss Jørgen Storlie Elisabeth Fougner Jonathan Coleman Erik Schwabe Stein S. Bønkan Ellen Reimers Bjarne Bergsjø 9

10 ÅRSBERETNING FOR Etter årsmøtet 24. mars 2009 har styret hatt følgende sammensetning: Rita Roarsen Formann Kathinka Dalseg Sekretær Jørgen Storlie Kasserer Elisabeth Fougner Styremedlem Jonathan E. Colman Styremedlem Erik Schwabe Styremedlem Stein S. Bønkan Styremedlem, fast representant fra DNV Revisor: Kjetil Christensen Valgkomite: Harald Norman Sveinung Krokan Berg Hanne Dahl Andersen Styret har hatt et år med mye aktivitet. Det er gjennomført 7 styremøter, flere arbeidsmøter og Høvik Verk Vel (HVV) har hatt møter med lokale og sentrale politikere, med Bærum kommune, har deltatt i møter med DNV, planseksjonen, politiske partier, i en aksjonsgruppe mot økt trafikk, en gruppe som arbeider med mobilmasten ved Høvik Verk skole, med representanter for Telenor, med andre vel og med Bærum Velforbund. Sentrale saker i 2009 har vært: Det Norske Veritas, utbygging av felt B4-B6, vei/trafikkløsning Trafikksituasjonen i området Mobilmasten ved Høvik Verk skole Lokale forhold som opprustning av turveier, rydding i skog og ved sjøen Opprustning av lekeplasser Økonomi Høvik Verk Vel hadde pr. 31. desember betalende medlemmer fordelt på 159 enkelthusstander, 659 sameieenheter og 11 bedrifter. Vellets egenkapital er på kr Dette er en økning på kr fra Den største utgiftsposten i 2009 var innsamling av hageavfall. Her hadde vi en økning på 25% forhold til foregående år, hovedsakelig på grunn av store mengder kvist fra Sjøskogen. Det ble i 2009 delt ut lite støtte til tiltak i lokalmiljøet. Årsaken er at det kom inn få søknader om støtte. Vellet har mulighet for å gi mer aktiv støtte, og håper på flere søknader i Det Norske Veritas, utbygging av kontorer og boliger og veiløsning i forbindelse med dette Det Norske Veritas (DNV) har siden 2002 arbeidet med å få lov til å bygge ut området som ligger mellom Fjordveien, Glassverkveien, Turnhallen og Gamle Høvik Verk skole. DNV ønsker å bygge boligblokker på tomten. I tillegg har DNV ønske om å bygge store nye kontorlokaler på området omtrent fra Turnhallen og mot sjøen (Veritas, byggetrinn III). Veiløsningen til de nye boligene og kontorlokalene er et sentralt spørsmål i byggesaken. Høvik Verk vel er opptatt av at en eventuell utbygging av området får adkomst via Veritasveien og ikke den allerede tungt trafikkbelastede Glassverkveien. DNVs forslag til regulerings/bebyggelsesplan for området har flere ganger blitt stoppet av politiske og administrative vedtak. I 2009 fremmet DNV på ny saken for Bærum kommune, og la opp til å legge all anleggstrafikk og all permanent trafikk til de nye boligene/de nye kontorlokalene i en ny veiforbindelse via Veritasveien i stedet for via dagens adkomst gjennom Glassverkveien. Dette var kommuneadministrasjonen ikke enig i, og rådmannen avga i juni en negativ innstilling til DNVs forslag. Ved behandlingen av saken i Plan- og miljøutvalget i kommunen ble det imidlertid besluttet ikke å ta stilling til saken. Utvalget mente bl.a. at innstillingen var urimelig negativ og inneholdt mange feil og mangler. Saken ble sendt tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning. I oktober 2009 kom kommunen frem til at en utbygging av området krever at det utarbeides en mer omfattende og helhetlig områderegulering med konsekvensutredning av området fra Idrettsbanen, Høvik IF og frem til Høvikodden. Det skal lages en helhetlig plan for området der utbyggingen, trafikkmønster og bevaring av kulturminner og naturområder ses i sammenheng. Utvikling og bruk av Høvikbanen er også en del av problemstillingen. I forbindelse med dette arbeidet vil kommunen utrede alternative planforslag, i hovedtrekk med og uten ny veiforbindelse. Forslag til planprogram for områdereguleringen er nå lagt ut på høring/offentlig ettersyn. Kommunen tar sikte på å ha ferdig et planforslag som kan sendes på høring i desember 2010, og endelig godkjenning av planen er planlagt i mai/juni Forhåpentligvis er den nye runden med utarbeidelse av områdeplan bare en unødvendig utsettelse av saken. Plan- og miljøutvalget var klinkende klare i sitt møte i juni: Det skal bygges en ny vei og de ønsket en utbyggingsplan i tråd med DNVs foreslåtte utbyggingsplaner med adkomst via Veritasveien noe Høvik Verk Vel støtter fullt ut. Høvik Verk Vel vil påpeke at det er stor enighet mellom Høvik

11 Verk Vel, Høvik IF, FAU og DNV med hensyn til ny plan for området. Styret i vellet har i løpet av 2009 flere ganger vært i kontakt med DNV, administrasjonen i kommunen og politikere i Plan- og miljøutvalget i denne saken. Det arbeider aktivt for at våre folkevalgte skal vedta en utbygging som er i tråd med DNVs forslag. Det ble i 2009 også nedsatt en aksjonsgruppe av engasjerte beboere, som skal arbeide mot økt trafikkbelastning og for at trafikken til området legges via Veritasveien og ikke gjennom Glassverkveien og Fjordveien. Trafikksituasjonen i området Vellet har i løpet av året fått flere henvnedelser fra beboere om dagens trafikksituasjon. Dette gjelder spesielt Glassverkveien og Fjordveien. Det synes som om trafikken i Glassverkveien er økende, og vellet vurderer å få foretatt en ny trafikkmåling der i Vellet har i løpet av 2009 på nytt vært i kontakt med politikere i Bærum kommune om problemene, og vil fortsette arbeidet for å få bedret forholdene. Først og fremst rettes arbeidet inn på å få en ny veiløsning ved Veritas, slik som beskrevet over. Mobilmasten ved Høvik Verk skole Høvik Verk Vel nedsatte i 2008 en gruppe for å gjenoppta arbeidet med å rette oppmerksomhet rundt mulig helsefare knyttet til strålingen fra mobilmasten som er lokalisert mellom Høvik Verk Skole og Glassverket Barnehage. Dette arbeidet er videreført i I 2009 har gruppen bl.a. hatt møte og befaring ved masten med leder for eiendomsseksjonen i Bærum kommune, hatt møte med kommuneoverlegen og kommunisert med ham og Statens Strålevern vedrørende grenseverdier for stråling, deltatt på konferansen Stavanger International EMF Conference og hatt kontakt med Telenor, samt hatt befaring og fått målt strålenivået rundt masten. Dette er utført av Telenor. Gruppen har også kartlagt antenner montert i masten, eiere, stråleretninger og strålevinkler. Det er ikke uenighet om strålenivået rundt masten. Det er grenseverdiene som Statens Strålevern opererer med som er problemet. Mobilmastgruppen har i løpet av sitt arbeid erkjent at det å få fjernet eller flyttet masten er vanskelig. Skal den flyttes eller erstattes på annet vis vil alternativene etter gruppen syn mest sannsynlig bli verre. Gruppen har derfor i løpet av høsten 2009 fokusert på å undersøke mulighetene for å redusere eksponeringen fra masten. Gruppen har hatt en dialog med Telenor vedrørende tiltak som kan redusere eksponeringen fra masten, slik som å flytte antenner høyere opp, evt. bygge masten høyere, og redusere ut-effekten på antennene. Telenor mener at det er lite å oppnå ved slike tiltak, og at eksponeringen allerede er lav slik den er i dag. Det er nå igangsatt aktivitet for å bygge ut et tredje mobilnett i Norge. Både nye og eksisterende master vil bli benyttet til montering av antenner for det nye nettverket, og når det gjelder vår mast her på Høvik er det planlagt å montere tre nye antenner helt nederst på masten. Vi må derfor i tiden fremover ha minst like mye fokus på å unngå økt eksponering fra masten som å søke å redusere eksponeringen fra dagens nivå. Samarbeid med Bærum kommune Styret har god kontakt med Bærum kommune og har vært initiativtager i følgende saker: I år er lekeplassen i Glassverkveien blitt ytterligere oppgradert med lekeapparater og benker. Et stort klatrestativ ble montert våren 2009 og er i flittig bruk, både av barnehagebarn på formiddagen og av små og store beboere om ettermiddagene. Turveiene ved Høvik Verk skole er noe opprustet med grus og trappetrinn. Sandkasser mangler fortsatt på utsatte steder og bør utplasseres raskt. Veller er i kontakt med kommunen om dette, men vurderer å selv bekoste gruskasser dersom ikke kommunen ordner dette. Manglende turveilys ved sjøen/høvik Båtforening/Veritas. Her har Bærum kommune, ved natur og idrettsforvaltningen sagt de skal ordne opp, slik at det igjen blir lys på kyststien Vellet purrer med jevne mellomrom på kommunen for å få gjennomført dette. Flere benker. I 2009 ble det satt ut flere benker, noe vi håper vil være til glede for allmenheten på nedre Høvik. Dette arbeidet skal videreføres i 2010 med flere benker på bl.a. Plahtejordet, ved gamle Posthuset og ned mot Veritasjordet. Sand på strendene. Vellet har i brev til kommunen oppfordret til at det blir lagt ut ny sand på Høvikstrendene. Fjorårets sommer regnet bort, slik at vi venter å få se hvite strender på lille Hawai i 2010! Trær og tynning av disse Bærum kommune startet oppryddingen i Sjøskogen, Plahtebukta og ved Båtstøjordet i Vellet er opptatt av at alle friområder blir forvaltet og holdt i stand i henhold til gjeldende planer, og ønsker å peke på at det ikke er i allmennhetens interesse at enkelte personer eller grupper overtar dette ansvaret fra natur- og idrettsforvaltningen i kommunen. Det er opp til kommunens fagpersoner å avgjøre hvordan disse områdene på best mulig måte skal forvaltes til allmennhetens beste. Kommunen skal fortsette 11

12 ÅRSMELDING FOR 2009 (FORTS.) oppryddingen i disse områdene, spesielt langs kyststien og ved turstiene, i Henting av kvist og hageavfall Vellet har i 2009, som tidligere år, foretatt innsamling av kvist og hageavfall i forbindelse med våroppryddingen ved bruk av komprimatorbil, innleid av T.S.Transport. Fjorårets innsamling ble noe større enn tidligere år. Vi hadde en økning på ca 25%, noe som i stor grad skyldes stor trehugst i Sjøskogen! Vi vil minne om at vellet kun samler inn kvist og hageavfall som kommer fra normal opprydding av egne hager. Sommerfest Velstyret forsøkte å arrangere en sommerfest i Veritasparken i juni Veritas lånte oss velvillig både festtelt og griller. Alle velbeboere ble invitert ved løpesedler utdelt i postkassene, men oppslutningen var mildt sagt dårlig! Vi antar at mange hadde mye annet på programmet i denne hektiske perioden rett før sommerferien. Det elendige været inspirerte nok heller ikke til fest og grilling i parken. Høringsuttalelser Høvik Verk Vel har i 2009 gitt høringsuttalelser til Bærum kommune om Kommunedelplanens arealdel for og til Kommunedelplanen for kystsonen. Det er også gitt uttalelser i forbindelse med planarbeidet knyttet til Veritas byggetrinn III. Kombinasjoner av de to alternativene kan også være aktuelt. I planprogrammet er det om fremdriften i prosjektet opplyst at kommunedelplan for hele E18 forventes vedtatt medio 2012, og reguleringsplan forventes vedtatt medio Byggestart er forventet i Høvik Verk Vel følger med på planprosessen og vil gi innspill og høringsuttalelser når det er aktuelt. Diverse henvendelser Styret i Høvik Verk Vel mottar hvert år flere henvendelser fra privatpersoner og grupper i området om ulike forhold. Disse henvendelsene er blitt behandlet og besvart etter beste evne. Hjemmeside for Høvik Verk Vel Informasjon om vellet finnes på nettsiden Høvik Verk Vel har i 2009 gitt følgende økonomiske bidrag: Høvik Bibliotek, kr 5 000,- Høvik, 14. februar 2010 Ny E18 Framnes-Asker - orientering Statens vegvesen Region øst har i samråd med Bærum kommune og andre fagmyndigheter satt i gang arbeidet med ny/ revidert kommuneplandel for veisystemet E18-Vestkorridoren. Prosessen er slik at det først må utarbeides et program for planarbeidet og deretter et planforslag med konsekvensutredning på grunnlag av planprogrammet. Planprogrammet som nå er utarbeidet gir en kort beskrivelse av alternativer, prosess og krav som legges til grunn for det videre planarbeidet. Programmet foreslår at to alternativ for ny E18 i Bærum skal utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 med 6 bilfelt samt høystandard kollektivfelt i begge retninger og gjennomgående gang- og sykkelvei langs E Ny E18 med 8 bilfelt til sammen med dagens vei og ny E18. Tunneler foreslås under Sandvika og i Høvik/Strand-området. Lengde på tunneler er ikke anslått. Det foreslås høystandard kollektivfelt i begge retninger samt gjennomgående gang- og sykkelvei. (Dette alternativet er i prinsippet det Bærums politikere og Akershus fylkesting har gått inn for). Styret i Høvik Verk Vel Rita Roarsen Formann Jørgen Storlie Kasserer Erik Schwabe Medlem Stein Sandved Bønkan Medlem DNV Kathinka Dalseg Sekretær Elisabeth Fougner Medlem Jonathan Colman Medlem 12

13 REGNSKAP Resultatregnskap for 2009 Regnskap Høvik FOR Verk Vel 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Inntekter Resultatregnskap Kontingenter (note for 1) , , , ,00 Regnskap Høvik Verk Vel Renter Budsjett 3000, Regnskap 1884, Budsjett 3000, Regnskap 7364, Inntekter Sum inntekter , , , ,77 Resultatregnskap Kontingenter (note for 1) , , , ,00 Utgifter Renter Budsjett 3000, Regnskap 1884, Budsjett 3000, Regnskap 7364, Inntekter Sum Gebyrer inntekter bank ,00 50, ,80 53, ,00 50, ,77 46,00 Kontingenter Støtte til lokalmiljøet (note 1) (note 2) , , , , , , , ,00 Utgifter Renter Komprimatorbil 30000, , , , , , , ,77 Sum Medlemsskap Gebyrer inntekter bank (note 3) , ,00 50, , ,00 53, , ,00 50, , ,00 46,00 Støtte Styremiddager til lokalmiljøet (note 2) 80000, , , , , , , ,00 Utgifter Komprimatorbil Administrasjon (note 4) 30000, , , , , , , ,75 Medlemsskap Andre Gebyrer utgifter bank (note (note 6) 3) 2500, ,00 50, , ,50 53, , ,00 50, , ,00 46,00 Støtte Styremiddager Årsberetning til lokalmiljøet (note 7) (note 2) 80000, , , , , , , , , , , ,00 Komprimatorbil Administrasjon Gaver (note 5) (note 4) 30000, , , , , , , , , , , ,00 Sum Medlemsskap Andre utgifter utgifter (note 6) 3) , , , , , , , , , , , ,00 Styremiddager Årsberetning (note 7) 12000, , , , , , , ,00 Resultat Administrasjon Gaver (note 5) (note 4) 10000, , , , , , , , , , , ,00 Sum Andre utgifter utgifter (note 6) , , , , , , , ,00 Balanse Årsberetning pr (note 7) 10000, , , ,00 Resultat Gaver (note 5) 5450, , , , , , , ,00 Eiendeler Sum utgifter , , , ,51 Balanse Bankinnskudd pr (note 9) ,78 Sum Resultat eiendeler 5450, , , , ,74 Eiendeler Egenkapital Balanse Bankinnskudd pr og gjeld (note 9) ,78 Sum Egenkapital eiendeler , ,28 Note Note 1 Kontingenter Kontingenter Eiendeler Fordringer 3000,00 Egenkapital Gjeld Bankinnskudd (note og 8) gjeld (note 9) , ,50 Sum Gjeld Egenkapital eiendeler aksjonskomitéen mot økt trafikk på Nedre Høvik (note 6) , , ,00 Sum Fordringer egenkapital og gjeld , ,00 Egenkapital Gjeld (note og 8) gjeld 52664,50 Gjeld Egenkapital aksjonskomitéen mot økt trafikk på Nedre Høvik (note 6) , ,00 Sum Fordringer egenkapital og gjeld , ,00 Gjeld (note 8) 52664,50 Gjeld aksjonskomitéen mot økt trafikk på Nedre Høvik (note 6) 15000,00 Høvik, Sum egenkapital 12. februar og 2010 gjeld ,78 Høvik, 12. februar 2010 Jørgen Storlie Høvik, Kasserer 12. februar 2010 Jørgen Storlie Kasserer Vedlegg: Noter til regnskapet for Høvik Verk Vel 2009 Regnskap Høvik Verk Vel 2009 Rita Roarsen Formann Rita Roarsen Formann Vedlegg: Noter til regnskapet for Høvik Verk Vel 2008 Note 1 Kontingenter Jørgen Storlie Antall Sum Rita Roarsen Note Atriumhusenes 1 Kontingenter Sameie ,00 Hestenga 9 19, Kløverenga 8 24, Skogstuveien Kasserer Høvik Verk Huseierforening ,00 Formann Ant. Innbet. Nils Bergs kont. vei 1 19/12 22, Skogstuveien 31 47/32 46 DNV Eiendom AS ,00 Arne Ulstrups v 3 7/17 25 Atriumhusenes Sameie Hestenga 9-19, Kløverenga 8-24, Skogstuveien Sameiet Glassverkveien ,00 Høvik Høvikåsen Verk ASHuseierforening ,00 32 Fjordveien Nils ABC Bergs vei 1-19/12-22, Skogstuveien 31-47/32-46 DNV Høvikvollen Eiendom AS AS ,00 46 Fjordveien Arne Ulstrups v 3-7/17-25 Sameiet Ingeniørenes Glassverkveien Pensjonistboliger Borettslaget ,00 25 Fjordveien Høviksletta AS ,00 Fjordveien AC, Skogstuveien AB Høvikåsen AS Fjordveien ABC Gårdstunet Høvik ,00 Fjordlenken 1 7, Fjordveien 35A 45B og Høvikvollen Båtstøjordet Huseierlag AS , Båtstøjordet Fjordveien Ingeniørenes Høvikhus SameiePensjonistboliger - Borettslaget ,00 53 Oddenveien A DFjordveien Fjordveien Høviksletta AS Fjordveien AC, Skogstuveien AB Høvik Verk skole 1 Note Note 5 Gaver Gaver Gårdstunet Glassverket skole Høvik Fjordlenken 1-7, Fjordveien 35A-45B og Båtstøjordet Leaf Norge AS Huseierlag Båtstøjordet Høvikhus Statsaut. Eiendomsmegler Sameie Per Sørlie MNEF Oddenveien 7 A-D Redningsselskapet NSSR 1 Fjordveien Marine Power Int. Ltd 1 Høvik Veikroer Verk Eiendom skoleas Glassverket Kløverenga Husmorlags skole barnehage Leaf Sandviksveien Norge AS 26 ANS Note Note 6 Annet Annet Plathejordet barnehage 1 Constructor Glassverket barnehage Norge AS Redningsselskapet Personlige medlemmernssr , Marine Sum Power Int. Ltd , Antall medlemmer totalt Veikroer Eiendom AS Kløverenga Note 2 Støtte Husmorlags til lokalmiljøetbarnehage Sandviksveien Høvik bibliotek 26 ANS 5000, Glassverket Sum barnehage 5000, Personlige Note 3 Medlemsskap medlemmer Sum Kontingent Bærum Velforbund 2080, Antall A & B Trafikksikkerhetsforbund medlemmer totalt 250, Sum 2330,00 Note 42 Administrasjon Støtte til lokalmiljøet Høvik Adm.utgifter Menighetspleie formann 5000, Høvik Leie av Verk postboks Skolekorps 909, Frimerker Lekeapparat Frimerker Glassverkveien 800, Sum Budstikka 2282, Vedlegg: Vedlegg: Noter Noter til til regnskapet regnskapet for for Høvik Høvik Verk Verk Vel Vel Antall Antall Sum Sum Atriumhusenes Atriumhusenes Sameie Sameie , ,00 Hestenga Hestenga 9 19, 9 19, Kløverenga Kløverenga 8 24, 8 24, Sko Sko Høvik Høvik Verk Verk Huseierforening Huseierforening , ,00 Nils Nils Bergs Bergs vei vei 1 19/12 22, 1 19/12 22, Skogstuvei Skogstuvei DNV DNV Eiendom Eiendom AS AS , ,00 Arne Arne Ulstrups Ulstrups v 3 7/ /17 25 Sameiet Sameiet Glassverkveien Glassverkveien , ,00 Høvikåsen Høvikåsen AS AS , ,00 Fjordveien Fjordveien ABC ABC Høvikvollen Høvikvollen AS AS , ,00 Fjordveien Fjordveien Ingeniørenes Ingeniørenes Pensjonistboliger Pensjonistboliger Borettslaget Borettslaget , ,00 Fjordveien Fjordveien Høviksletta Høviksletta AS AS , ,00 Fjordveien Fjordveien AC, AC, Skogstuveien Skogstuveien 14 1 Gårdstunet Gårdstunet Høvik Høvik , ,00 Fjordlenken Fjordlenken 1 7, 1 7, Fjordveien Fjordveien 35A 45B 35A 45B Båtstøjordet Båtstøjordet Huseierlag Huseierlag , ,00 Båtstøjordet Båtstøjordet Høvikhus Høvikhus Sameie Sameie , ,00 Oddenveien Oddenveien 7 A D A D Fjordveien Fjordveien Høvik Høvik Verk Verk skole skole 1 Glassverket Glassverket skole skole 1 Leaf Leaf Norge Norge AS AS 1 Statsaut. Statsaut. Eiendomsmegler Eiendomsmegler Per Per Sørlie Sørlie MNEF MNEF 1 Redningsselskapet Redningsselskapet NSSR NSSR 1 Marine Marine Power Power Int. Int. Ltd Ltd 1 Veikroer Veikroer Eiendom Eiendom AS AS 1 Kløverenga Kløverenga Husmorlags Husmorlags barnehage barnehage 1 Sandviksveien Sandviksveien ANS ANS 1 Plathejordet Plathejordet barnehage barnehage 1 Glassverket Glassverket barnehage barnehage 1 Personlige Personlige medlemmer medlemmer , ,00 Sum Sum , ,00 Antall Antall medlemmer medlemmer totalt totalt Note Note 2 Støtte Støtte til til lokalmiljøet lokalmiljøet Høvik Høvik bibliotek bibliotek 5000, ,00 Sum Sum 5000, ,00 Note Note 3 Medlemsskap Medlemsskap Kontingent Kontingent Bærum Bærum Velforbund Velforbund 2080, ,00 A & B Trafikksikkerhetsforbund Trafikksikkerhetsforbund 250,00 250,00 Sum Sum 2330, ,00 Note Note 4 Administrasjon Administrasjon Adm.utgifter Adm.utgifter formann formann 5000, ,00 Leie Leie av av postboks postboks 909,00 909,00 Frimerker Frimerker Frimerker Frimerker 800,00 800,00 Budstikka Budstikka 2282, ,78 Kontorrekvisita Kontorrekvisita 1088, ,00 Sum Sum 10479, ,78 Blomster Blomster årsmøte årsmøte 881,00 881,00 Vellets Vellets rose rose 3500, ,00 Gave Gave revisor revisor 494,50 494,50 Blomster Blomster styremedlem styremedlem 751,00 751,00 Blomster Blomster styret styret 970,00 970,00 Sum Sum 6596, ,50 Skiløyper 3750,00 Sommerfest 715,50 Sum 4465,50 Note 7 Årsberetning Trykking 13022,50 Forsidebilde 1000,00 Layout 1000,00 Annonser 8500,00 Sum 6522,50 Note 8 Gjeld Ikke utbetalt støtte 10000,00 Satt av til klatrestativ 40000,00 Ubetalte reginger 2664,50 Sum 52664,50 Note 9 Bankinnskudd Vellet har på konto som tilhører Aksjonskomiteen mot økt trafikk på Nedre Høvik. 13

14 ET LEVENDE NEDRE HØVIK HØVIK VERK SKOLEKORPS Som ett av landets eldste skolekorps er Høvik Verk Skolekorps bærer av stolte tradisjoner i nærmiljøet. Skolekorpset er et fritidstilbud på tvers av alder og kjønn, og tilbyr de unge på nedre Høvik musikkopplæring i et sosialt fellesskap. Høvik Verk Skolekorps består i dag av 50 medlemmer fra 8 til 20 år. Korpset er inndelt i Aspirantkorps, Juniorkorps, Hovedkorps og Storband. Vi har mange flinke musikanter som sammen utgjør en god stamme for korpset, og vi rekrutterer årlig ca 10 nye aspiranter. Vårens store loppemarked var som vanlig en hyggelig oppladning til korpsets store dag nemlig 17. mai! I strålende solskinn marsjerte og spilte korpset foran stolte foresatte og Høvik-beboere. Sommeren 2009 dro aspiranter og juniorer tradisjonen tro til Skien på aspirantfestival. Hovedkorpset deltok på NMF Sør sin festival i Sandefjord. Begge festivalene ble avholdt i solskinn og deilig sommervær. Høsten 2009 hadde vi en vellykket samarbeidskonsert med Barneorkesteret til Barratt Due i en fullsatt Høvik Kirke. Første søndag i advent kunne vi igjen invitere Høviks beboere til vårt tradisjonelle julemarked på skolen. Hyggelige tradisjoner og kulturell arv føres videre av Høvik Verk Skolekorps. Vi ønsker og håper at barn og unge får anledning til å prøve seg i korpset, hvor de vil lære å spille et instrument, få et godt sosialt fellesskap og hvor alle får være med på A-laget! Korpset er med sine mange aktiviteter en viktig bidragsyter til det sosiale miljøet på Høvik Verk. 14

15 - FORENINGER OG LAG M.V. HØVIK VERK SPEIDERGRUPPE Høvik Verk Speidergruppe driver aktiv virksom for barn og ungdom på Høvik. Vi rekrutterer primært våre medlemmer fra nærområdet, men har også medlemmer fra andre skoler. I 2010 er vi blitt over 50 aktive speidere i alderen fra 9 til 15 år. Virksomheten er delt inn i småspeidere (for 3 og 4 kl.) og stifinner/vandrere (fra 5 kl. og oppad). Våre aktiviteter bygges spesielt opp rundt temaene friluftsliv, utfordringer, ansvar og teamarbeide, i tillegg til øvrige elementer i speidertreningen.vi legger stor vekt på turene våre og at speiderne skal lære å ta ansvar og bli selvstendige. Sommeren 2009 var vi på landsleir i Åndalsnes i Rauma kommune, som samlet ca speidere fra hele Norge. Tradisjonen tro skal de eldre speiderne (vandrerne) i mars 2010 delta i Hiorthpokalkonkurransen på Geilo, som har vært arrangert siden Her konkurrer man i vinterspeiding med å bl.a. grave (og overnatte i) en snøhule. For sommeren 2010 planlegges en egen sommerhaik. For mer informasjon se 15

16 ET LEVENDE NEDRE HØVIK 16 HØVIK BIBLIOTEK Høvik biblioteket er et åpent tilbud til alle! Her finner du bøker, aviser, tidsskrifter og blader, lydbøker på CD og filmer på DVD. Alle bibliotekene i Bærum har felles database, og vi kan søke i alle landets bibliotekbaser etter en bok og få den sendt til Høvik. På Bærum biblioteks hjemmesider kan du også bestille de bøkene du er interessert i, og hente dem på Høvik. Legg inn dine interesseområder, så får du melding om nye bøker/dvd er når de kommer! Hver torsdag kl i perioden januar til mars/april og september til november er det eventyrstund på biblioteket for barn i aldersgruppen 3 5 år. Seniornett Bærum tilbyr dataveiledning på tirsdager fra kl Oppstart er 13. januar Ring biblioteket for nærmere info. Biblioteket har også en litteraturgruppe. I samarbeid med Høvik biblioteks venner er det ulike arrangementer for voksne og barn på lørdager kl , Kultur på lørdag. Programmet finner du bl annet på Bærum biblioteks hjemmesider Lørdag 13.mars, kl : Hamsunforestilling. Vildført. En Hamsunforestilling med skuespiller Pia Tellefsen og musiker Thomas Berglund. Lørdag 17.april, kl : Barneteater. Levende dukker presenterer forestillingen Alle gode ting er tre. Bibliotekets åpningstider er: Mandag og onsdag kl Tirsdag, torsdag og fredag kl Lørdag kl HØVIK BIBLIOTEKS VENNER Rett før jul 2004 ble Redningsaksjonen for Høvik bibliotek startet. Takket være stor innsats fra en rekke enkeltpersoner i lokalmiljøet og politisk evne til å tenke nytt, ble kommunens vedtak om å legge ned biblioteket omgjort. Etter dette ga årsmøtet vårt organisasjonen nytt navn, Høvik biblioteks venner. Dessverre viser de siste årene at det er de små bibliotekene som står øverst på administrasjonens liste når det skal fore-slås kutt. Det betyr at Høvik biblioteks venner hele tiden må holde biblioteksaken varm overfor våre folkevalgte. Vi trenger fremdeles en sterk organisasjon med mange medlemmer i ryggen, slik at vi blir tatt med på råd og regnet med som en solid og positiv pressgruppe! Høvik biblioteks venner arbeider for å få en bedre fordeling av ressursene innefor Bærum bibliotek med vekt på et bedre tilbud ute i lokalmiljøene der brukerne bor, for eksempel i form av utvidede åpningstider og sommeråpent, og også flere nye bøker, filmer m.v. I tillegg arrangerer vi Kultur på lørdag i samarbeid med biblioteket. De siste årene har vi i samarbeid med blant annet Høvik Verk Vel, sponset innkjøp til biblioteket, som for eksempel publikums-pc-er og nå sist en utstillingshylle. Vi sponser også bøker, tidsskrifter, lydbøker og filmer. Vi er allerede i gang med å planlegge programmet for Kultur på lørdag i høst, og kan røpe at skuespiller Agnete Haaland kommer og spiller sin kinesiske barneforestilling Apepike lørdag 23. oktober. I november blir det bokmesse og i desember blir det adventsverksted. Vil du bli medlem kan du melde deg inn via kasserer Anne Katrine Kaels Båtstøjordet 59, 1363 Høvik Kontonummer eller via e-post til: Voksne: 150,- pr. år. Barn / unge: 50,- pr år. Familiemedlemskap: 250,- pr. år. Gavemedlemskap: så mye du vil. Husk å skrive navnene på den eller de dere betaler for. Dette gjelder enten du betaler med nettbank eller med papirgiro. HØVIK MENIGHETSPLEIE Høvik menighetspleie startet sitt virke under 2. verdenskrig med utdeling av mat, tran og klær til fattige. Etter krigen arrangerte menighetspleien leirer for utslitte husmødre og deres barn. På 60 - og 70 - tallet hadde menighetspleien mange menighetssøstre som pleiet syke og gamle i hjemmene. For tiden har menighetspleien 1 diakon i 20 % stilling og 1 diakonimedarbeider i 40 % stilling. De ansatte besøker syke, eldre og sørgende i deres hjem og på institusjoner. Menighetspleien har alltid bestått av frivillige damer som har vært organisert i lokale grupper med formål å samle inn penger via julemessen. I november i fjor hadde Høvik menighetspleie sin 50. julemesse! Høvik menighetspleie fikk også inn store inntekter ved å selge såkalte kalenderhåndkle som har prydet mange kjøkkener på Høvik. Høvik menighetspleie har startet en ungdomsforening for de under 60 år. Menighetspleien støtter også barne- og ungdomsarbeidet innenfor Høvik menighet, og arrangerer bussturer for eldre to ganger i året. Siste tirsdag i måneden arrangerer menighetspleien hyggetreff med trim, mat og foredrag for alle kl i Høvik menighetshus, og hver mandag kl arrangeres Åpen kafè i menighetshuset.

17 - FORENINGER OG LAG M.V. Den er åpen for alle. Det serveres gratis vaffel og kaffe, og det er mange hyggelige mennesker å prate med. Dere kommer i kontakt med Høvik menighetspleie via kirketorget tlf kl eller til diakon Ellen Haave tlf HØVIKJOGG Høvik Jogg har bestått siden 1974 og drøye 200 melder seg på hvert år. Mandag onsdag (kl ) og fredag (kl ) møtes joggegruppene som har differensierte program etter fysisk form. Her er også to gågrupper. På tirsdag og torsdag formiddag møtes gågruppen som kalles Vaffel- og Spadsér. De går i godt tempo en drøy time og ender opp med en kopp kaffe med tilbehør (gjerne vaffel) på Henie Onstad seniorsenter, derfor navnet. Høvik Jogg har hver høst en weekendtur til et eller annet sted i den norske fjellheimen. Vår og høst er det fest som avslutning på 12 ukers-programmet. Vaffel- og Spadsér har jubileumsfest i januar hvert år. Om høsten arrangeres bussreise til den populære Furumomila på Geithus som har tilbud både for løp og gang. I september 2010 arrangerer Høvik Jogg tur til Island. For nærmere informasjon om innmelding m.v. se: HØVIK IF Høvik Idrettsforening organiserer vel medlemmer fra områdene Høvik Verk, Høvik og Blommenholm i Østre Bærum. Lokalisert på Høvik Verk med tre fotballbaner, klubbhus og treningsstudio engasjerer foreningen rundt 600 aktive fotballspillere, 420 bandyspillere og rundt 100 alpinister. Hovedmålsetningen er å legge forholdene til rette for at medlemmene skal ha glede av deltagelse og ha det gøy, og ikke nødvendigvis konkurranse på topplan. For mer informasjon om klubben, se no Høvik Idrettsforenings klubbhus - Høvikhuset - fremstår blant de mest moderne og tiltalende selskapslokaler i området. Det kan leies til små og store selskaper i helger og ukedager etter nærmere avtale. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne som leietagere. Send den mail til I det gamle klubbhuset har vi bygget et styrketreningsrom som blitt et svært populært tilbud til klubbens aktive, men også til mange spreke beboere i nærområdet. Er du interessert i et treningsabonnement til en langt lavere pris enn vanlig, send en mail til: Høvik IF legger stor vekt på at kunstisbanen også skal være åpen og tilgjengelig for publikum. Sjekk hjemmesiden og oppslag på banen når det er publikumstider. Mange har også oppdaget kiosken i klubbhuset og stikker innom for en kaffe og en vaffel. Aktivitetene og driften av bane og klubbhus utføres av foreningens frivillige entusiaster uten noen form for godtgjørelse. Men det er også store kostnader som må dekkes av klubben. Høvik IF har heldigvis mange medlemmer, ikke bare aktive og deres familier, men også en god del medlemmer som bare vil støtte vår virksomhet for et godt nærmiljø. Er du en av dem som koser deg gratis på skøyter med familie og venner på Høvikbanen og ønsker å støtte at dette kan være slik også i fremtiden, send en mail til: 17

18 NYTTIG INFORMASJON VÅRRYDDING 2010 KOMPRIMATORBILEN KOMMER I UKE 19! Høvik Verk Vel organiserer også i vår bortkjøring av hageavfall, dvs små trær, kvister, gress og løv. Hageavfallet må ligge klart ved veien senest mandag 10. mai. Vennligst ta hensyn til følgende retningslinjer: Kvister og greiner må buntes med snor/hyssing i bærbare bunter med maks. lengde på 2 meter Greiner må ha en maks diameter på cm Løv og små kvister må legges i plastsekker, som må kunne løftes og ikke inneholde stein eller grus Sekkene skal ikke knyttes igjen med tau/hyssing Kvistbunter og sekker med løv må plasseres utenfor port ved kjørevei, gjerne slik at 2-5 naboer setter sekkene litt samlet Berberis, tornebusker o.l. egner seg ikke i plastsekker og må buntes for seg Følgende vil ikke bli samlet inn: Dårlig buntet kvist og kvist med lengde over 2 meter Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lang tid! Denne servicen gjelder bare betalende medlemmer i Høvik Verk Vel. Medlemmer med mye hageavfall oppfordres for øvrig til å benytte seg av muligheten til å levere dette ved lokale kommunale mottaksstasjoner som opprettes til våren. Tidspunkt og sted for mottakene vil bli nærmere annonsert i Budstikka og Bæringen. 18 VELLETS ROSE Det er mange som står på og gjør en aktiv innsats i organisasjoner, lag og foreninger og i nærmiljøet forøvrig på nedre Høvik. Høvik Vel deler på hvert årsmøte ut Vellets rose som en anerkjennelse og takk til en person, bedrift eller organisasjon som har vist spesielt engasjement og fremhevet seg på en særlig positiv måte for nærmiljøet. Disse har fått Vellets rose i de senere årene: 2009: Elin Rognlien, leder av Høvik Verk skolekorps 2008: Steinar Svalesen for sitt engasjement i Høvik Verk Speidergruppe, Høvik Verk skolekorps og Høvik IF 2007: Ingemar Karlsson, for sitt engasjement for Høvik IF 2006: Agnar Holme, sogneprest i Høvik kirke, for sitt engasjement for ungdomsarbeid på Høvik 2005: Nini Karine Torp og Andreas Løes Narum, for innsatsen for å redde Høvik bibliotek 2004: Bjarne Refsnes, for innsats som formann i FAU ved Høvik Verk Skole gjennom mange år, og hans sentrale rolle for å sikre at utbyggingen av skolen ble noe av Dersom du kjenner en person som fortjener Vellets rose, send gjerne et begrunnet forslag til vellets styre ved Rita Roarsen eller Kathinka Dalseg GODT NABOSKAP Alle ønsker seg god naboer! Vi bør derfor alle ta hensyn. Vellet vil minne om følgende: Støy er en kilde til irritasjon. Livlige fester er hyggelig for alle dem som er med på festen, men ikke for dem som ikke får sove på grunn av støy. Bruk heller ikke gressklipperen, drillen eller andre støyende redskaper på et tidspunkt du vet at mange vil ha ro! Alt kan ikke reguleres i vedtekter eller lignende. Til syvende og sist må man utvise sunn fornuft og evne til innlevelse i andres situasjon. Husk at mye er gjort ved et varsel til naboen i forkant. Busker og trær som skygger for sol og utsikt hos naboen er også et tema som kan skape konflikt. Naboloven har regler om forholdet mellom høyde og avstand til nabogrensen. Men den beste måten å løse slike problemer på, er vel å ha en god dialog med naboen og å utvise forståelse for andres behov. Husk at også hensynet til trafikksikkerheten og ledningsnettet vil kunne begrunne krav til fjerning eller beskjæring av busker og trær. Velstyret får noen ganger henvendelser fra medlemmer som vil at vi skal ta opp problemer mellom naboer. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå inn i slike enkeltsaker.

19 VEIENE I HØVIK VERK VEL HVOR KOMMER NAVNENE FRA? Arne Ulstrups vei: Båtstøjordet: Fjordlenken: Navn etter Arne Ulstrup ( ), en kjent kommunepolitiker i Bærum i perioden og bestyrer ved glassverket i Veien ble anlagt som lokal atkomst til Høvik glassverk og fikk navnet i Opprinnelig fikk den nåværende ytterste delen av Glassverkveien navnet Arne Ulstrups vei i Navn etter plassen Båtstø under Nordre Høvik gård. Her lå båtstøa for Høvikgårdene. Veien fikk navn i 1968 og ble anlagt i Her var det god jord og tidlig våronn med stor produksjon av tidlige grønnsaker. Navnet er fra 1978 og veien ble anlagt i Lenker sammen to grener av Fjordveien Fjordveien: Fikk navn i Glassverkveien: Navn etter Høvik Verk, populært kalt Glassverket. Verket ble anlagt av engelskmann Thomas Graham Smyth i 1855 til produksjon av ølflasker. Produserte senere også lampeglass, lamper og diverse andre glass- og stålprodukter. Glassproduksjonen ble nedlagt i Lampeproduksjonen fortsatte til 1972, da fabrikken og området rundt ble solgt til Det Norske Veritas. Hestenga: Gammelt stedsnavn på Nordre Høvik. Veien fikk navn i Kløverenga: Nils Bergs vei: Oddenveien: Onkel Eriks vei: Sandviksveien: Veien fikk navn i 1961 etter stedsnavn på Nordre Høvik. Navn fra 1925 etter fabrikkeier Nils Berg ( ). Han var medeier i Høvik Verk o direktør der til Han var også stifter og giver av flere legater i Bærum. Veien ble opprustet og forlenget i forbindelse med utbygging av boliger i området i Navnet fra 1930 kommer av at den i sin tid gikk til Høvikodden. Veien ble anlagt og fikk navn i Navnet er etter Erik Plahte ( ). Han var en kjent skytter og skiløper, og ble kalt onkel Erik av bygdefolket på Høvik. Sønn av Frithjof og Marie Plahte på Nordre Høvik gård. Han var blant dem som fikk istandsatt Skuibakken for hopprenn og gikk inn for slalombakke i Kirkerudbakken. Formann i Bærums Skiklubb i fire år, og i Bærum Skytterlag i 34 år. Veien har navn etter Sandvika, vika/bukten mellom Kjørbo og Blommenholm. Skogstuveien: Navnet kommer fra husmannsplassen Skogstua under Søndre Høvik gård. Veien fikk navn i Veritasveien: Veien ble anlagt og fikk navn i 1975 etter Det Norske Veritas, som har hovedkontor der veien ender. Kilder: Om Bærums veier. Bærum kommune 1981 Budstikkas store Asker og Bærumleksikon Tor Chr. Bakken (red), Kunnskapsforlaget

20 VEDTEKTER FOR HØVIK VERK VEL FORMÅL Høvik Verk Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon med formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet, eventuelt i samarbeide med andre foreninger og organisasjoner i området. Vellet representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum. Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidige forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum. 2. MEDLEMSKAP OG STEMMERETT Alle beboere med stemmerett ved offentlig valg, samt firmaer innen velområdet, kan være medlemmer av vellet. Hver husstand betaler kontingent som ett medlem. Styret kan godkjenne borettslag m.v for kollektivt medlemskap. De betaler da 2/3 pr. husstand i forhold til ordinær kontingent. Styret fastsetter kontingenten for firmaer. På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 3. REGNSKAP Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regnskap skal legges frem for medlemmene på årsmøtet. 4. ÅRSMØTER Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøte sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet, sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og innkomne forslag. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, eller minst 10% av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling må skje på samme måte som for ordinære årsmøter, og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet. Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden, og som et medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende senest en uke før møtedagen. Årsmøte kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet, som ledes av formannen eller hans/hennes stedfortreder, skal behandle følgende saker: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Styrets beretning. Regnskap med revisjonsberetning. Fastsettelse av kontingent. Andre saker som er nevnt i innkallingen. Valg i henhold til vedtektene. Eventuelt. Formannen og styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen. Det skal tilstrebes overlapping i valgperiodene. Revisor velges for ett år. Valgkommite på tre medlemer velges for tre år, slik at ett medlem velges hvert år. Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og vedtak - unntatt vedtektsendringer - treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Et fremmøtt medlem kan kreve skriftlig avstemming. Det skal føres protokoll fra årsmøtene. 5. STYRET Styret består av formann og 6 (seks) styremedlemmer. Styret konstiturerer set selv og velger sekretær, kasserer og eventuelle andre til spesielle oppgaver. Styret forestår den daglige drift og ledelse av velet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når formannen samt minst to av de øvrige styremedlemmene er tilstede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Vellet forpliktes av formannen. Formannen, eller den han/hun gir fullmakt til, anviser alle regninger sammen med kasserer, før utbetaling. Signaturrett: Formannen alene og kasserer alene, har signaturrett. Prokurarett: Formannen alene og kasserer alene, har prokurarett. Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter vedtak fra årsmøte. 6. MEDLEMSMØTER Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som vellets medlemmer bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det fremsettes ønske om slike møter fra kommunen. Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret.

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning og regnskap for 2004 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning 2004 Følg med på s hjemmesider: www.røa-vel.no Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene.

Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene. 1 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Endelig utgave Bekkestua 15. november 2013 Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Vestre Stabekk Vel. Vestre Stabekk Vel

Vestre Stabekk Vel. Vestre Stabekk Vel Vestre Stabekk Vel Vestre Stabekk Vel Årsberetning 2010 Årsberetning 2014 2010 Velkommen til ÅRSMØTE 7. mai kl 19 Stedsaktivist Erling Okkenhaug, kjent fra dokumentaren Sørlandsrefseren, holder et foredrag

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte Årsmøte Velkommen til årsmøte Til medlemmer i Furuset Vel Innkalling til årsmøte i Furuset Vel, tirsdag 22. april 2014 kl. 19.30 på Furusetheimen. Dagsorden 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer