Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret"

Transkript

1 Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Kristin Handeland var ugild i sak 76/14. Møtedeltakarar Hans Erik Waage Hilde Koppen Kristin Handeland Tone Ratcliffe Per Opsahl Inge Waage Ottar Tangen Otto-Andre Nordby Stian Herøy Terje Storemark Jorunn B.Husa Oddvar Nilsen Husa Roy-Asle Tungland Parti Ap Ap Ap Ap Dem Frp Frp H H H Krf Krf Krf Møtedeltakarar vara Freddy Aga Jon Harald Leknes Parti Ap H Forfall meldt frå følgjande medlemmar: Odrun Borge Paul Gunnar Gullaksen Parti Ap H Følgjande møtte frå administrasjonen: Bjarte Villanger, Evy Uthaug, Grete Herøy, Vidar Bråthen, Øyvind Tolleshaug

2 Sakliste Saknr Tittel 055/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 056/14 Godkjenning av møtebok 057/14 Referatsaker 058/14 Delegerte saker 059/14 Biosfæreprosjektet - deltaking - prosjektfinansiering 060/14 Kartlegging av uønska deltid i Fedje kommune /14 Møteplan 1. halvår /14 Tannhelsetenesta - ny klinikkstruktur høringsuttale frå Fedje kommune 063/14 Rekneskapsrapport 3. kvartal /14 Verksemdsmelding 065/14 Kommunebudsjettet /14 Barnehagesatsar /14 Justering av satsar i SFO for /14 Dagtilbod for demente - prisjustering 069/14 Prisjustering - matombringing /14 Prisjustering - praktisk bistand ( heimehjelp) /14 Prisjustering trygghetsalam /14 HUSLEIGER I KOMMUNALE BUSTADER I /14 GEBYR FOR FEIING OG TILSYN I /14 GEBYR FOR TØMMING AV SLAM 075/14 GEBYR FOR VATN OG KLOAKK /14 GEBYR RENOVASJON FOR /14 Godkjenning av skatteøre og skatt på verk og bruk for /14 Økonomiplan /14 Uttale om avslag på søknad om etablering av anlegg for oppdrett av matfisk på ny lokalitet Tedneneset / Hjeltevarden.

3 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 14/785 Saksnr Utvalg Type Dato 055/14 Kommunestyret PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Kommunestyret - 055/14 K - behandling: K - vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Samrøystes.

4 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug 14/785 Saksnr Utvalg Type Dato 056/14 Kommunestyret PS Godkjenning av møtebok Vedlegg: Protokoll - Kommunestyret Protokoll - Kommunestyret Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. ( ) Kommunestyret - 056/14 K - behandling: Ottar Tangen etterlyste retting av møteboka frå møtet (gjeld kommentar frå Bjørn Solbakk) K - vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. ( )

5 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 14/785 Saksnr Utvalg Type Dato 057/14 Kommunestyret PS Referatsaker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 057/14.1 Om avslag på søknad om etablering av anlegg for oppdrett av matfisk på ny lokalitet Tedneneset / Hjeltevarden i Fedje kommune. Saksnummer Tittel 057/14.2 H-F-9, H-F-10 og H-F-11 Marine Harvest Norway AS org. nr Avslag på søknad om etablering av anlegg for oppdrett Saksnummer Tittel 057/14.3 Prosjektrekneskap for Kunstgras og lys på idrettsbana samt revisjonsmelding Saksnummer Tittel 057/14.4 Kontrollutvalet - møteutskrift av Saksnummer Tittel 057/14.5 Kontrollutvalet møteutskrift

6 Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering. Kommunestyret - 057/14 K - behandling: K - vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering. Samrøystes.

7 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 14/785 Saksnr Utvalg Type Dato 058/14 Kommunestyret PS Delegerte saker Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Kommunestyret - 058/14 K - behandling: K - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Samrøystes.

8 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen 14/744 Saksnr Utvalg Type Dato 102/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Biosfæreprosjektet - deltaking - prosjektfinansiering Vedlegg: VS Biosfæreprosjektet - saksopplysningar og forslag til vedtak Prekvalifiseringssøknad Nordhordland Biosfæreområde Forslag til saksopplysning og vedtak for kommunane Biosfæreprosjektet Saksutgreiing: Bakgrunn I 2013 gjorde kommunane i NHL vedtak om å utarbeida ein søknad til UNESCO å verta det første godkjente biosfæreområdet i Norge. Det er Nordhordland Utviklingsselskap IKS saman med UiB som står bak dette prosjektet. Forprosjektet er finansiert av kommunane i NHL og UiB. Det planlagde prosjektet har stor utstrekning. Det strekkjer seg gografisk frå Sognefjorden, opp i Stølsheimen og ut til olje og gassfelta utanfor kysten vår. Prosjektet har som mål å utvikla regionen på eit moderne og berekraftig vis. Kommunestyret er gjort kjent med innhaldet i prosjektet i eit tidlegare kommunestyremøte. Initiativtakaren ber om snarleg tilbakemelding. Målet er å få sendt inn ein søknad til den norske UNESCO komiteen i desember Vurdering Biosfæreprogrammet skil seg frå Verdsarvprogrammet ved at målsettinga er å sjå framover for å sikra ein positiv berekraftig bruk av regionen sine eigne naturgjevne, kulturelle og økonomiske føresetnader. Prosjektet er godt forankra i heile regionen. For å koma vidare i saka, krev det full tilslutnad og delfinansiering. Miljø NHL regionen ser det som interessant å få ta del i internasjonale satsingar. Dette er ei viktig merkevarebygging for heile regionen. Økonomi I budsjettet for biosfæreprosjektet er det lagt opp til at kommunane er med å delfinansierer dette

9 arbeidet årlig kr for planperioden I alt er det 10 kommunar som deltar i dette samarbeidet. Finansieringsmodell: 5% fastdel + folketal vekta for frie inntekter. Dette er samsvar med anbefalt modell frå rådmannsutvalet. Fedje kommune sine årlege kostnader utgjer ca. kr Dette tilsvarer ca. 6% av totalkostnadene. Konklusjon Viktig og stort fellesprosjekt med framtidshåp. Forslag til vedtak: Fedje kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde. Kommunen forpliktar seg til å vera med å delfinansiera vår del, kr for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som prosjektplanen legg opp til. Formannskapet - 102/14 F - behandling: F - vedtak: Fedje kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde. Kommunen forpliktar seg til å vera med å delfinansiera vår del, kr for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som prosjektplanen legg opp til. Samrøystes. Kommunestyret - 059/14 K - behandling: K - vedtak: Fedje kommune ønskjer å delta i prosjektet for å bli ein del av Nordhordland Biosfæreområde. Kommunen forpliktar seg til å vera med å delfinansiera vår del, kr for hovudfasen av prosjektet innanfor den ramma som prosjektplanen legg opp til. Samrøystes.

10 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FE - 420, HistSak - 11/452 14/598 Saksnr Utvalg Type Dato 103/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Kartlegging av uønska deltid i Fedje kommune 2014 Vedlegg: Svar uønska deltid 2014 vedlegg til sakspapir Saksutgreiing: Oppsummering: Fleirtalet av dei deltidstilsette i Fedje kommune ønskjer større stilling. Berre 25% av dei som har svart ja, ønskjer full stilling. Det er ikkje stor skilnad på dei som er ufaglærte og dei som har utdanning. Fleirtalet har ikkje søkt ledige stillingar det siste året, ønskjer ikkje å finansiere (meir) utdanning sjølv, og ønskjer ikkje å jobbe meir helg for å få auka stilling. I forhold til kartlegginga i 2011, fordeler svara seg overraskande likt. Mandat: Tinging frå kommunestyret i samband med rapportering av likestillingsstatus i Fedje kommune (sak 014/14). Metode: Spørjeskjema sendt ut til alle fast tilsette pr. dato (på heimeadresse) som arbeider deltid pr , med svarfrist Inkludert dei som var ute i lønna/ulønna permisjon på dette tidspunktet. Totalt vart det sendt ut 48 brev. 26 har svart innan fristen. Svarfordeling: Sjå vedlegg. Konklusjonar: Ein må sjå konklusjonane på bakgrunn av relativt lav svarprosent og lavt tal i populasjonen. Svarfordelinga påfallande lik kartlegginga i Me skal likevel vere forsiktige med å generalisere. Tala indikerer følgjande: Fleirtalet av dei deltidstilsette vil ha større stilling. Men berre nokre av dei ønskjer seg 100% stilling. Det er ikkje stor forskjell mellom ufaglærte og utdanna. Mange deltidstilsette er ikkje så flinke til sjølv å ta fatt i det at dei ønskjer større stilling. 3 av 4 har

11 ikkje søkt ledige stillingar det siste året, sett ikkje i gong med utdanning og ønskjer ikkje å jobbe meir helg for å få auka stilling. Dei som er viljuge til å jobbe annakvar helg i pleie og omsorg for å få større stillingsstorleik, gjer det allereie. Dei har søkt ledige stillingar og tilbudt seg å jobbe helg oftare. Det går igjen at det i stor grad er dei same som er veldig aktive. Det er gjerne dei same som har kryssa på at dei har søkt ledige stillingar siste 12 månader, dei ville teke utdanning, og kan jobbe annakvar helg for å auke stillingsstorleiken. Den største forskjellen frå kartlegginga i 2011 er at mange fleire av våre deltidstilsette no svarar «nei» på å jobbe annakvar helg for å auke stillingsstorleiken. I 2011 svarte 35% nei, i 2014 svarte 59% nei. Omtrent like mange svarar ja men i 2011 var det mange som ikkje svarte på spørsmålet. Den andre endringa frå 2011 er at fleire av dei med utdanning seier at dei har søkt på ledige stillingar siste 12 månader, mens færre av dei ufaglærte seier det same. Dette kan henge saman med at rutinane for intern utlysing har vorte betre noko som var eit av tiltakspunkta i 2011, samstundes som me nesten ikkje lyser ut ufaglærte stillingar lenger. Dette er ein del av ei ønskt utvikling der partane er samde om å sikre kompetansen i organisasjonen gjennom å lyse etter fagarbeidarar. Innspel til vidare drøftingar: *Partane starta i 2013 opp eit samarbeid for å sjå på stillingsstorleiken i pleie og omsorg. Partane er samde om ønsket om størst mogleg stillingar, då dette sikrar kompetanse og skapar kvalitet i tenesta. Partane var samde om at det avgjerande er å minske talet på hovud som er naudsynte for å dekke helgane. Så vidt me kan sjå er det berre to tiltak som monner nok til å utgjere ei reell endring: 1) Langvaktar i helg for å minske behov for talet på «hovud» i turnusen. Eller 2) Arbeide annakvar helg for å minske behov for talet på «hovud» i turnusen. Partssamarbeidet stoppa våren 2014 fordi andre prosessar tok opp all tid. *Uavhengig av dette, har fleire ledige helger i PU med mange utlysingar utan søkjarar pressa fram endringar i turnus der. Partane har gjennomført prøveprosjekt med langvakter helg i sommar, og vil no gjennomføre det i ordinær turnus. Dei vurderer også langvakter generelt i PU. *Partane har eit dilemma fordi tiltak for å auke stillingane vil gå ut over dei som ikkje ønskjer seg auka stilling, anten i form av lengre vakter, eller oftare helgevakt. Kva har dei å tene på ei omlegging? *Som arbeidsgjevarar ser me store fordelar med å få færre og større stillingar: Lettare å rekruttere fagpersonell, brukarane får færre folk å forhalde seg til, lettare å gjennomføre faglege oppdateringar/få ut informasjon/samle dei tilsette om faglege rutinar, større fagleg tryggleik. Men det krev ei stor omlegging av både turnus og kultur å få det til, og vil ta tid. *Rutinane me no har for interne utlysingar ser ut til å verke, både fordi fleire søker, og fordi dei som vil i pleie og omsorg har fått arbeide annakvar helg. *Arbeidsgjevar kan ikkje einsidig innføre langvakter må ha årleg godkjenning av anten organisasjonane og/eller Arbeidstilsynet. Arbeidsgjevar kan einsidig innføre arbeid annakvar helg i tråd med lov og avtaleverk. Men me kan risikere problem med rekruttering o.a., så lenge trenden andre stader går mot å jobbe færre helger, ikkje fleire. Forslag til vedtak:

12 Fedje kommune tek kartlegging av uønska deltid 2014 til etterretning. Formannskapet - 103/14 F - behandling: F - vedtak: Fedje kommune tek kartlegging av uønska deltid 2014 til etterretning. Samrøystes. Kommunestyret - 060/14 K - behandling: K - vedtak: Fedje kommune tek kartlegging av uønska deltid 2014 til etterretning. Samrøystes.

13 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /866 Saksnr Utvalg Type Dato 134/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Møteplan 1. halvår utkast Saksutgreiing: Bakgrunn Utkast til møteplan avtalt med ordførar. Fast rutine. Vurdering Utkast til møteplan er sett opp i forhold til forventa aktivitet i 2015 basert på erfaringstal for i år. Det er ikkje lagt opp til endringar i møtedag el. møtetidspunkt for kommunestyret og formannskapet. I den grad det er behov for ekstraordinære møte, vert dette avtalt med ordførar. Utkast til møteplan: Møtedag og møtetidspunkt: Møta i kommunestyret vert lagt til kl. 18:15 om torsdagar slik som i dag. Møta i formannskapet vert lagt til tysdagar kl. 17. Kommunestyret utkast til møteplan: 26. februar, 23. april og 18. juni. Det er aktuelt å leggja inn eit temamøte om kommunestruktur i løpet av januar 2015 når dette er nærmare avtalt med fylkesmann og hans folk. Formannskapet utkast til møteplan: 27. januar, 17. februar, 17. mars, 14. april, 5. mai, 2. juni og 30. juni. Konklusjon Møtefrekvens som i dag. Det er ingen endringar i møtetidspunkt el. møtedag. Utkast til møteplan er sett opp i forhold til forventa aktivitet basert på efaringstal for i år.

14 Forslag til vedtak: Kommunestyret sluttar seg til utkast til møteplan for 1. halvår I den grad det oppstår ekstraordinære situasjonar, kan det leggjast inn nye møte. Dette vert i så fall avtalt med ordførar. Formannskapet - 134/14 F - behandling: F - vedtak: Kommunestyret sluttar seg til utkast til møteplan for 1. halvår I den grad det oppstår ekstraordinære situasjonar, kan det leggjast inn nye møte. Dette vert i så fall avtalt med ordførar. Samrøystes. Kommunestyret - 061/14 K - behandling: Endringsforslag frå Hilde Koppen (AP): På gunn av vinterferie i skulen i veke 9 vart det fremja forslag om å flytta kommunestyret fram eller tilbake ei veke. K - vedtak: Kommunestyret sluttar seg til utkast til møteplan for 1. halvår 2015 med endring frå Hilde Koppen (AP). I den grad det oppstår ekstraordinære situasjonar, kan det leggjast inn nye møte. Dette vert i så fall avtalt med ordførar. Samrøystes.

15 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FA - G40 14/704 Saksnr Utvalg Type Dato 104/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS /14 Eldrerådet PS Tannhelsetenesta - ny klinikkstruktur høringsuttale frå Fedje kommune Vedlegg: Tannhelsetenesta klinikkstrukturplan høyringsdokument Tannhelsetenesta klinikkstrukturplan - høyring Saksutgreiing: Bakgrunn Planen er utarbeidd etter mandat fylkesrådmannen gav fylkestannlegen i Målet er å utvikle ein klinikkstruktur som kan tilby innbyggjarane stabil tannhelseteneste av høg fagleg kvalitet. Planen peikar på at klinikkane må vere så store at dei er robuste og kan ta hand om pasientar både ved feriar, sjukdom og andre fråvær. I planen vert det peikar på at ordninga med ambulering til klinikkar i distriktet ikkje er særleg ettertrakta og gjev lite effektiv arbeidstids for personalet. I tillegg vert driftskostnadene relativt store. Erfaringsmessig er det lite stabilitet i dei ambulerande stillingane, då personalet i hovudsak ikkje ønskjer ambuleringsordningar. I tillegg til effektivisering, stabilitet og kvalitet i tenesta, er det også peika på økonomiske tilhøve. Det vert vist til at knappare ressursar, må få konsekvensar. Det er nødvendig å omprioritere slik at det må vere flest klinikkar der det bur mest folk. Det vert også lagt til grunn at akseptabel reisetid til klinikk er ein time kvar veg, og ettersom tannhelsa generelt er blitt betra, vil tidsintervalla for tannlegebesøk vere om lag 1 ½ til 2 år. I planen er folkehelsearbeidet og førebyggjande tiltak omtalt. Her vert det drege fram at tannpleiarar er ein viktig ressurs, som i dei siste åra har fått ei viktig rolle, ikkje minst innan folkehelsearbeid. Situasjonen er at tannpleiarane ofte har mange arbeidsstader og arbeider mykje åleine. Dette legg planen opp til at skal endrast slik at alle tannklinikkar i Hordaland skal ha ei 100 % stilling som tannpleiar. I Nordhordland Tannhelsedistrikt er det totalt 14 klinikkar, 9 klinikkar med heiltidsdrift. I tillegg kjem 13 privatpraktiserande tannlegar i same distrikt. Planen seier også at det er ønskjeleg å samle all tannhelseteneste i det nye planlagde Helsehuset i Knarvik, då det vil gje betre samhandlingsmulighet

16 med andre helsetenester og betre tilbod til pasientar med samansette helseutfordringar. Planen legg opp til fleire endringar i Nordhordland. For Fedje kommune sin del er framlegget at klinikken vert lagt ned i 2015, og at pasientane vert overførde, først til Lindås og seinare til Knarvik tannklinikk. Tannhelsetenesta i Hordaland vil ikkje dekke reisekostnader når tannklinikkar vert lagt ned. Vurdering Fedje kommune ser med stor uro på planframlegget. Med den endringa det vert lagt opp til, vil det i praksis bety at ei lang historie med lokal tannhelseteneste vert avslutta. Sjølv om tenesta lokalt har vore varierande i periodar, har det i den siste tida vore eit tilfredstillande tilbod med tannlege to dagar for månaden. Det er tilpassa det behovet som er, for at dei grupper som etter Lov om tannhelseteneste har rett på, vert ivareteke. Dette gjeld barn og unge frå fødsel til og med det året dei fyller 18, ungdom som fyller 19 eller 20 i behandlingsåret, psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon, grupper av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og i heimesjukepleietenesta, og andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioriterer ( f.eks rus) Med ei sentralisering av tannhelsetenesta til Lindås og deretter til Knarvik, vil det verta ei urimeleg belastning for desse gruppene, som i stor grad er dei svakaste, og som treng hjelp til å koma seg til tannlege sentralt. Ikkje berre er det ei belastning for den einskilde med lang reiseveg, men det vil påføra foreldre, pårørande og helsepersonell ei ekstra oppgåve med følgje til tannlegen, som ein i dag har i minimalt omfang. Det inneber kostnader både i tid og pengar som er urimelege. Foreldre må ta fri frå arbeid for å følgje, og sjølv om det er redusert frekvens på tannlegebesøk, kan det vere meir enn eit barn som treng følgje, og gjerne fleire påfølgjande tannlegebesøk. Det er ikkje mogeleg å senda ein førsteklassing med buss til Lindås eller til Knarvik. Sjølv for dei større barna er det langt og ofte komplisert med mange bussbyte, og det vil fort ta mange timar. Reisetida, slik den er beskriven i planen med 94 min til Knarvik, inkl. ferje, betyr iallfall privatbil løysing. For dei sjuke/eldre vert og dette ei utfordring, som høgst truleg vil inkludere hjelp til reisa frå pårørande og/eller helsepersonell. I eit samfunnsøkonomisk perspektiv er dette ei lite gunstig løysing. Med den klinikkstrukturen som her vert lagt opp til, kan ein risikere at nokre utsette, både barn og eldre, vil gå meir sjeldan til tannlege enn forutsett, med den konsekvensen det inneber for tannhelsa. Så sjølv om kvaliteten i klinikkane vert betra, får det ikkje nødvendigvis eit betra tannresultat for den einskilde. I planen vert det peika på at det er belastande for tannhelsepersonalet å driva ambulerande verksemd. Det kan vi sjå, men meinar likevel at belastninga for barn og eldre og deira pårørande som skal reisa til Lindås/Knarvik, heller ikkje skal undervurderast. Tannklinikken på Fedje er slik vi oppfattar det, i god stand og med det utstyr som er nødvendig for å driva eit kvalitativt godt tilbod. Fedje kommune meinar tidsplanen for avvikling av tannlegetilbod i kommunen er urimeleg. Når ein først får planen til høyring seint i oktober med uttalefrist til 15.desember og nedlegging planlagt gjennomført frå 2015, så gjev det lite rom for gode prosessar. I eit større perspektiv opplever Fedje kommune at stadig fleire tenester til innbyggjarane vert redusert og avvikla. Kommunen må heile tida kjempa for å oppretthalda dei tilbod som gjev bulyst og god kvalitet i lokalsamfunnet. Folkehelse: Jo større avstand til tannhelsetilbodet, jo meir sannsynleg er det at fleire vil unnlata å møta opp til tannlegetime, fordi det inneber reisetid og kostnader. Det kan verte eit dårleg signal om tannhelse blir redusert, i ei tid då det er sterkt fokus på alt førebyggjande arbeid Miljø: Fleire må ut på reise, oftast i privatbilar. Fleire bilar på vegen, meir forureining.

17 Økonomi: Ei teneste som hittil har vore lokalt har hatt så godt som ingen kostnader for den einskilde. Barn, i alle fall etter ein viss alder, og unge har i stor grad kunne gå til tannlegen utan skyss og følgje, og om det er følgje vil det vere avgrensa til ein liten halvtime. Det har stor betyding for dei som skal følgje, anten det er barn eller eldre, at tidsbruket er så lite som råd, då det vanlegvis handlar om å ta fri frå eige arbeid. Så lenge tilbodet har vore lokalt, har det ikkje vore nemneverdige reisekostnader knytt til tannlegebesøk. Med ei ordning som inneber reise til Lindås eller Knarvik kjem det reisekostnader som ein sjølv må dekka. I tillegg går det mellom ein halv og ein heil dag, som foreldre/pårørande/helsepersonell må nytta som reisefølgje. Dette vert kostbart både for arbeidsgjevarar og arbeidstakarar. At tannhelsetenesta i Hordaland har fått strammare økonomiske rammer, får direkte konsekvensar for innbyggjarane i distrikta, anten det er på Fedje eller andre ikkje- bynære område. Konklusjon Fedje kommune vil ikkje akseptera at endå eit velferdstilbod vert sentralisert, med dei konsekvensar det får for særskilte innbyggjarargrupper og deira pårørande. Den overordna gevinsten står ikkje i forhold til den ulempa det fører til for innbyggjarane, med omsyn til avstand til næraste klinikk, tidsbruk og økonomi. Kommunen har ein spesiell geografisk beliggenhet, som må kunne takast omsyn til. Forslag til vedtak: Fedje kommune finn ikkje å kunne akseptere framlegg til ny klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland for perioden Fedje kommune meinar eksisterande tilbod om ambulerande tannhelseteneste med to dagar pr. månad må oppretthaldast. Eldrerådet - 020/14 E - behandling: Fellesframlegg. Eldrerådet rår til at vedtaket vert forsterka ved at konklusjonen i tilrådinga inngår i vedtaket. E - vedtak: Fedje kommune vil ikkje akseptera at endå eit velferdstilbod vert sentralisert, med dei konsekvensar det får for særskilte innbyggjarargrupper og deira pårørande. Den overordna gevinsten står ikkje i forhold til den ulempa det fører til for innbyggjarne, med omsyn til avstand til næraste klinikk, tidsbruk og økonomi. Kommunen har ein spesiell geografisk beliggenhet, som må kunne takast omsyn til. Fedje kommune finn ikkje å kunne akseptere framlegg til ny klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland for perioden Fedje kommune meinar eksisterande tilbod om ambulerande tannhelseteneste med to dagar pr. månad må oppretthaldast. Samrøystes.

18 Formannskapet - 104/14 F - behandling: Fellesframlegg: Formannskapet sluttar seg til uttalen frå eldrerådet med følgjande tillegg: Tidsbruk: Tidsbruken i rapporten frå fylkestannlegen er ikkje reell. Tap av skuledagar. Tap av skuledagar for våre elevar vil gje utilsikta ulempar ved tannlegebesøk utanfor kommunen. Dette vil koma fram som fråvær i elevane sine vitnemål. F - vedtak: Fedje kommune vil ikkje akseptera at endå eit velferdstilbod vert sentralisert, med dei konsekvensar det får for særskilte innbyggjarargrupper og deira pårørande. Den overordna gevinsten står ikkje i forhold til den ulempa det fører til for innbyggjarne, med omsyn til avstand til næraste klinikk, tidsbruk og økonomi. Kommunen har ein spesiell geografisk beliggenhet, som må kunne takast omsyn til. Tidsbruk: Tidsbruken i rapporten frå fylkestannlegen er ikkje reell. Tap av skuledagar: Tap av skuledagar for våre elevar vil gje utilsikta ulempar ved tannlegebesøk utanfor kommunen. Dette vil koma fram som fråvær i elevane sine vitnemål. Fedje kommune finn ikkje å kunne akseptere framlegg til ny klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland for perioden Fedje kommune meinar eksisterande tilbod om ambulerande tannhelseteneste med to dagar pr. månad må oppretthaldast. Samrøystes. Kommunestyret - 062/14 K - behandling: K - vedtak: Fedje kommune finn ikkje å kunne akseptere framlegg til ny klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland for perioden Fedje kommune meinar eksisterande tilbod om ambulerande tannhelseteneste med to dagar pr. månad må oppretthaldast. Samrøystes.

19 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /877 Saksnr Utvalg Type Dato 132/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Rekneskapsrapport 3. kvartal Vedlegg: Hovedoversikter drift Økonomiske oversikter 2 Saksutgreiing: Bakgrunn Kommuneøkonomien per 3. kvartal Dokumentliste: Rekneskapstal frå kommunekasserar drift og investeringar per 3. kvartal Tilbakemeldingar frå budsjettansvarlege i Fedje kommune. Rapportar for 1. og 2. kvartal Lovheimel: Kommunelova + kommunen sitt økonomireglement. Vurdering Kvartalsrapporten tar for seg utviklinga i kommunen sine inntekter og utgifter igjennom året. Eventuelle avvik vert kommentert særskilt med forslag til inndekning. Alle budsjettansvarlege er godt kjent med talgrunnlaget frå kommunekasserar. Forbruk og inntekter er oppsummert på ansvarsnivå slik økonomiplanen legg opp til. Materialet er sett inn i ein standardform slik som før.

20 Rapporten tar for seg nøkkeltal på ansvarsnivå. Budsjettet føreset ein jamn aktivitet igjennom året, men slik er det ikkje alltid. Det må vi ta omsyn til i våre prognosar. Mange av dei interne transaksjonane vert ofte gjort på slutten av året og det kan påverka resultatet på einingsnivå. Talgrunnlaget er lagt fram for våre budsjettansvarlege og merknader er innarbeidd i rapporten som her leggjast fram. Tendens. Skjerpa situasjon. Driftsmarginane går ned, men resultatet er tilfredsstillande. Forbruk og inntekter bør liggja i underkant av 75 % per 3. kvartal. Lønskostnadene bør ikkje overstiga 72%. Rapporten per 3. kvartal 2014 tyder på at vi ei kontrollert utvikling. Utgifter / inntekter Inntekter og forbruk Kort situasjonsrapport per 3. kvartal 2014 Inntekter: Brukarbetaling 68.9% (76.1) Svak inntektsutvikling. Tapte inntekter. Det er fare for eit mindre inntektstap her i år. Andre sals- og leigeinntekter Overføringar me krav om motyting Grunngjeving: Ledige senger i pleie og omsorg og tapte inntekter frå oppmåling (73.8) Stabil utvikling % (91.2) Svake inntektstal per 3. kvartal. Mykje vil retta seg, men det vert vanskeleg å nå våre inntektsmål for Rammetilskot 82 % (81.6) Bra utvikling. Ingen fare. Kommunen fekk kr i ekstra skjønnsmidlar i år. Skatt på inntekt og formue 54.2% (55.7) Skatteinngangen er som i fjor svak, men store delar av dette inntektstapet vert kompensert. Vurdering: Vi vil nå våre inntektsmål når det gjeld frie inntekter i Eigedomsskatt 101 (101) Blink Sum driftsinntekter 73.8 (76.6) Svak negativ trend. Fare for eit mindre samla inntektstap i Utgifter: Løn 72% (71) Bra resultat. Stabil utvikling. Sosiale utgifter 76.2% (65) Forverring. Kjøp av varer og 69.5% (70.6) Fin utvikling. tenester Overføringar 76.2% (96.2) Fullt ut tilfredsstillande resultat.

21 Avskriving Gjennomført. Mindre avvik. Nullspelsoppgjer.. Fordelte utgifter 48.3% (38.5) Ingen fare. Sum driftsutgifter 74.6% (74.1) Tilfredsstillande resultat per 3. kvartal Stabil situasjon. DRIFTSNIVÅET På ansvarsnivå er situasjonen fullt ut tilfredsstillande. For noen budsjettområde ligg forbruket litt høgt bl. a. skule + teknisk, barnehage og lege. Dette vert kommentert. For dei andre områda ligg forbruket innafor vedteke budsjett. Når det er sagt, er resultatet så langt i år svakare enn fjoråret. Utgiftsveksten er marginal, men inntektssvikten er merkbar. Våre samla inntekter per 3. kvartal ligg godt under fjorårsnivå. På ansvarsnivå: Nettodrift Situasjonsrapport/kommentar per 3. kvartal 1000 rådmann 85% Høgt. Det meste her truleg vil retta seg når premieavviket er kjent v/ årsskriftet. Råd: Det vil vera behov for å styrka fellesutgifter grunna utgåande skrivaravtale med OCE og meirforbruk bedriftshelsetenesta totalt kr kultur 54 % Bra resultat. Vil gå i pluss bibliotek 69 % Bra resultat ikt 0 % Fordeling drift gjort fullt ut. Vil retta seg Råd: Auka avskrivingar grunna store investeringar i 2013 kr Finansiert av auka motpost i driftsbudsjettet ansvar tiltak 78% Forbruket ligg litt høgt. Fare for eit mindre avvik. Råd: Tiltaksbudsejttet bør aukast med totalt kr Biosfæreprosjektet + pendlartilskot ass. rådmann 70% Bra resultat rektor 81% Forbruket per 3. kvartal 2014 ligg litt høgt. Dette vil retta seg når alle uteståande refusjonar er på

22 plass totalt ca. kr slik rektor ser det. Råd: Ser at det kan verta aktuelt med mindre påslag, men avventer dette til alle refusjonane er på plass barnehage 78 % Samla forbruk ligg høgt. Vi vil ikkje nå våre budsjettmål i år. Relevante korrigeringar: Brukarbetaling vert høgare enn budsjettert kr Lønsforbruket ligg ca over budsjett. Råd: Dette delbudsjettet må styrkast med inntil kr for å dekka inn forventa meirforbruk i år ploms 70 % Bra resultat. Pga. sviktande inntekter (brukerbetaling + samhandlingsreforma/medfinansieringsordninga), har ploms iverksett kostnadsreduserande tiltak på personalsida. Dette gir god effekt. Råd: Det vil vera fullt ut mogleg å nå våre budsjettmål i år. Det vil ikkje vera behov for budsjettmessige korrigeringar helsesøster 60% Bra resultat. Vil gå i pluss lege 85% Avviket her skuldast ein ekstraordinær situasjon i år. Råd: Det er nødvendig med ei påplussing i 2014 inntil kr sosial 44% Bra resultat. Vil gå i pluss teknisk 92 % Forbruket ligg høgt. Skjønnsmidlar frå FM for samfunnsutviklar er inntektsført som rammetilskot kr under ansvar Tar vekk budsjettert inntektspost på kr under ansvar Internoverføring kyrkjeleg administrasjon kr er ikkje inntektsført. Produksjon og distribusjon av vatn. Samla underskot kr Vi får eit større underskot i år, men dette vert ein nullspelsituasjon over tid. Råd: Distribusjon av vatn kr Flytta inntektspost på kr Budsjettet må styrkast for å dekka inn ekstraordinære utgifter i 2014 med til saman kr finansiering 75% Blink. INVESTERINGAR Investeringsdelen av vore for lite påakta ved tidlegare budsjettgjennomgangar. Dette arbeidet er

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar J Å Kvinnherad eldreråd Kvinnherad kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland fellesråd Meland kommune Modalen kommune NTF-Hordaland v/irene Ness

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer