Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger. Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger. Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester"

Transkript

1 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger Olav Johannessen Atle Dingsør Seksjonssjef Tilsynsrådgiver Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester

2 Agenda Registrering Noen praktisk opplysninger Bakgrunn for innføring av retningslinjene Gjennomgang av retningslinjene Lunsj Plan for etterlevelse og oppfølging av retningslinjene Finanstilsynets oppfølging av retningslinjene Ofte stilte spørsmål august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

3 Historikk SecuRe Pay (European Forum for sikkerheten Retail Payments) ble etablert som et frivillig samarbeids initiativ i regi av ECB (den europeiske sentralbanken) Omfatter relevante myndigheter fra det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hensikten var å legge til rette for forståelse av problemstillinger knyttet til sikkerheten for elektroniske betalingstjenester i detaljhandelen. SecuRe Pay utarbeidet retningslinjene for sikkerhet for internettbetalinger i Etterlevelsen var basert på frivillighet og det ble etter hvert erkjent et behov for et sterkere legalt trykk. ECB og EBA enige om at dette kunne gjøres ved at retningslinjene ble utferdiget fra EBA august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

4 Bakgrunn retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger Bekymring for svindel-økningen knyttet til internettbetalinger, særlig for CNP (card-not-present). Behov for mer trygge rammer for nettbetaling i hele EU/EØS. Behov for å etablere et minimums sikkerhetskrav som Payment Services Providers (PSP) i EU/EØS forventes å gjennomføre. Retningslinjene for sikkerhet for internettbetalinger er basert på anbefalingene fra SecuRe Pay med noen modifikasjoner. Retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger gir det rettslige grunnlaget for å oppnå like konkurransevilkår for alle PSPer i hele EU/EØS og gir støtte til utvikling av e-handel samtidig som man sikrer tilstrekkelig beskyttelse av forbrukere august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

5 Tap CNP Tabell 1: Tap ved bruk av betalingskort (tall i hele tusen kroner) Svindeltype betalingskort Misbruk av kortinformasjon, Card-Not-Present (CNP) (internetthandel m.m.) TOTALT Finanstilsynets ROS 2014 Kilde, ECBs 4 rapport om tap på kort av august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

6 Det regulatoriske landskapet Betalingssystemloven 3-3 Forskrift om systemer for betalingstjenester (Under høring) Retningslinjer for sikkerhet ved Internett- betalinger august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

7 Betalingssystemloven Kapittel 3. Systemer for betalingstjenester 3-1. Formål Formålet med bestemmelsene i dette kapittel er å bidra til at systemer for betalingstjenester innrettes og drives slik at hensynet til sikker og effektiv betaling og til rasjonell og samordnet utførelse av betalingstjenester ivaretas Meldeplikt Det skal uten unødig opphold gis melding til Finanstilsynet om etablering og drift av system for betalingstjenester. Meldingen skal inneholde opplysninger om: a) avtalene mellom deltakende institusjoner om overføring eller uttak av betalingsmidler, b) avtalene om tilknytning av brukersteder, c) avtalene mellom systemer for betalingstjenester, d) bruk av betalingskort, tallkoder eller annen form for selvstendig brukerlegitimasjon som skal benyttes ved betaling Alminnelige systemkrav Systemer for betalingstjenester skal innrettes og drives i samsvar med formålet i 3-1. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om standardisering av avtaler, vilkår, tekniske forhold m.v. for systemer for betalingstjenester. Finner Finanstilsynet at et system ikke innrettes eller drives i samsvar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av lov, kan Finanstilsynet gi den institusjonen som driver systemet de pålegg som er nødvendige for å rette på forholdet august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

8 Forskrift om systemer for betalingstjenester Nærmere om forslag til system- og sikkerhetskrav Det foreslås at foretak som tilbyr elektroniske betalingstjenester, skal gjennomføre løpende risiko- og sårbarhetsanalyser enkelte minimumskrav til sikkerhet, herunder påloggingsmekanismer, krav til kryptering og betryggende utlevering av identitetskjennetegn Bestemmelsene antas å være særlig nyttig ved etablering av nye løsninger utenfor de tradisjonelle samarbeidsløsningene. Kravene samsvarer med prinsippene som ligger til grunn for den omforente europeiske standarden (SecuRe Pay). Basert på SecuRe Pay, har EBA fastsatt retningslinjer for sikkerhet for internett-betalinger, gjeldende fra 1. august Kun institusjoner med konsesjon til å drive betalingstjenester kan drive systemer for betalingstjenester. Forskriftsforslaget retter seg derfor til banker og andre kredittinstitusjoner, betalingsforetak, og e- pengeforetak mv. Dette kan være foretak med norsk konsesjon, eller foretak som driver virksomhet her i riket basert på tilsvarende tillatelse i annen EØS-stat i samsvar med EU-retten. Finanstilsynet legger til grunn at kravene som foreslås her vil omfatte de nevnte norske foretak samt foretak som driver virksomhet i Norge som filial i samsvar med "general good- læren" august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

9 Forskrift om systemer for betalingstjenester hjemmel i betalingssystemloven Virkeområde Forskriften gjelder for banker, kredittinstitusjoner, e-pengeforetak, betalingsforetak og filialer av slike foretak med hovedsete i annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). 2 Risikovurdering og etterlevelse av regelverk Foretak som tilbyr elektroniske betalingstjenester skal løpende gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for å sikre tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal gjennomføres som en del av beslutningsgrunnlaget før en ny betalingstjeneste lanseres og ved hendelser eller endringer av betydning for sikkerhetsnivået. Foretaket skal etablere system for å sikre etterlevelse av gjeldende regelverk, bransjens selvregulering og interne rutiner august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

10 Forskrift om systemer for betalingstjenester hjemmel i betalingssystemloven Sikkerhetskrav Foretaket som tilbyr elektroniske betalingstjenester skal etablere tiltak for å sikre nødvendig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for tjenestene. Gjeldende nasjonale standarder og internasjonalt anerkjente standarder skal følges. Foretaket skal beskytte tjenesten i sin helhet (ende til ende) ved hjelp av logiske og fysiske sikringstiltak. Kommunikasjon over åpne nett, herunder internett og telenett, skal være kryptert. Foretakets risiko- og sårbarhetsvurdering skal legges til grunn for å avklare behov for tiltak. For autentisering av kunden skal foretaket ha en sikker påloggingsmekanisme. Foretaket skal sikre at utlevering av identitetskjennetegn skjer på betryggende måte. Videre skal foretaket sikre at kunden på en hensiktsmessig måte kan beskytte sine identitetskjennetegn, og foretaket skal etablere løsninger som gjør at kunden kan sperre videre bruk av identitetskjennetegnene. Foretaket skal overvåke og måle datatrafikk for betalingstjenester for å kunne avdekke og hindre uautorisert bruk av tjenesten august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

11 Retningslinjer for sikkerhet ved Internettbetalinger Regulatorisk er retningslinjene utarbeidet med bakgrunn i det eksisterende betalingstjenestedirektivet i EU og som er innarbeidet i norsk rett i bl.a. Finansavtaleloven. Retningslinjene fra det europeiske banktilsynet (EBA) er adressert til finansinstitusjoner/psper så vel som til nasjonale myndigheter, som begge skal gjøre sitt ytterste for å etterleve dem. Norge har sagt de vil «comply» med retningslinjene, hvilket betyr at vi vil håndheve retningslinjene i vår nasjonale jurisdiksjon. Det betyr at Finanstilsynet vil innlemme retningslinjene inn i sin tilsynspraksis og som en del av tilsynsrammeverket på betalingstjenester gjennom tilsyn og overvåkning sikre at retningslinjene anvendes på en ensartet måte gjennom sin overvåkning og tilsynspraksis følge opp at betalingsintegratorer, enten de betraktes som innløsere eller tilbydere av tekniske tjenester, også følger retningslinjene gjennom sin overvåkning og tilsynspraksis følge opp at brukerstedene også følger retningslinjene august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

12 Retningslinjer for sikkerhet for Internettbetalinger - fremover PSD2, enighet om tekst mai Forventes signert ila høsten EØS-relevant gjennom EØS-implementering Implementeres i norsk rett EBA (Europeiske Banktilsynet) tillagt en rekke oppgaver, herunder Utarbeide regulatoriske tekniske standarder for sikkerhet, bla sterk kunde autentisering og felles åpne standarder for sikker kommunikasjon. Dette vil resultere i endringer i det juridiske landskapet august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

13 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden. 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

14 Målsetting med gjennomgangen «Målsettingen for gjennomgangen er å gi deltakerne en felles forståelse av retningslinjene og krav til tilpasninger i løsningene som de tilbyr, samt innsyn i hvordan tilsynet vil følge opp etterlevelse». Vurderingskriterier: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assessmentguidesecurityinter netpayments201402en.pdf «Vurderingskriteriene skal bidra til felles fortolkning av retningslinjene». «Level playing field» august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

15 Registrering Bakgrunn for innføring av retningslinjene Gjennomgang av retningslinjene Lunsj Plan for etterlevelse og oppfølging av retningslinjene Finanstilsynets oppfølging av retningslinjene Ofte stilte spørsmål 1. Bidra i kampen mot svindel 2. Øke tilliten til internettbetalinger 3. «Level playing field» 4. Generiske «future proof» 5. Forutsigbarhet «future proof» 6. Oppdateres i takt med trusselbildet 7. Løsningsnøytral 8. Uavhengig av brukerterminal 9. Minimumskrav ikke ønske om detaljstyring august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

16 Målsetting med retningslinjene: 1. Bidra i kampen mot svindel 2. Øke tilliten til internettbetalinger 3. «Level playing field» 4. Generiske «future proof» 5. Forutsigbarhet «future proof» 6. Oppdateres i takt med trusselbildet 7. Løsningsnøytral 8. Uavhengig av brukerterminal 9. Minimumskrav ikke ønske om detaljstyring See, for example, the third card fraud report of the ECB, which underlines that with 794 million in fraud losses in 2012, card-not-present fraud was not only the largest category in absolute value, but also the one with the highest growth (up 21.2% from 2011) (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardfraudreport201402en.pdf) august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

17 Målsetting med retningslinjene: 1. Bidra i kampen mot svindel 2. Øke tilliten til internettbetalinger 3. «Level playing field» 4. Generiske «future proof» 5. Forutsigbarhet «future proof» 6. Oppdateres i takt med trusselbildet 7. Løsningsnøytral 8. Uavhengig av brukerterminal 9. Minimumskrav ikke ønske om detaljstyring august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

18 Målsetting med retningslinjene: 1. Bidra i kampen mot svindel 2. Øke tilliten til internettbetalinger 3. «Level playing field» 4. Generiske «future proof» 5. Forutsigbarhet «future proof» 6. Oppdateres i takt med trusselbildet 7. Løsningsnøytral 8. Uavhengig av brukerterminal 9. Minimumskrav ikke ønske om detaljstyring Retningslinjene utgjør minimum forventninger. Uavhengig av disse har PSP-ene ansvar for å overvåke og vurdere risikoene knyttet til betalingstjenestene, utvikle sine egne detaljerte sikkerhetspolicyer og implementere tilstrekkelig sikkerhet, beredskapsløsning, hendelseshåndtering og reserveløsninger som er tilpasset risikoene august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

19 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet Ledelse Risikovurdering Hendelsesovervåking og rapportering. Risikokontroll og risikoreduksjon Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. Innledende kundeidentifisering, informasjon Sterk kundeautentisering. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering Transaksjonsovervåking Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon Kundeopplæring og kommunikasjon Meldinger, grenser Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Omfang (Hvem): Alle PSP-er som tilbyr betalingstjenester på internett, slik det er definert i PSD Ansvarlige for betalingsordninger (kort, kredit overføringer, direkte debitering etc.) august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

20 Omfang (Hvem): Alle PSP-er som tilbyr betalingstjenester på internett, slik det er definert i PSD Ansvarlige for betalingsordninger (kort, kredit overføringer, direkte debitering etc). 1. This Directive lays down the rules in accordance with which Member States shall distinguish the following six categories of payment service provider: (a) credit institutions within the meaning of Article 4(1)(a) of Directive 2006/48/EC; (b) electronic money institutions within the meaning of Article 1(3)(a) of Directive 2000/46/EC; (c) post office giro institutions which are entitled under national law to provide payment services; (d) payment institutions within the meaning of this Directive; (e) the European Central Bank and national central banks when not acting in their capacity as monetary authority or other public authorities; (f) Member States or their regional or local authorities when not acting in their capacity as public authorities august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

21 Omfang (Hvem): Alle PSP-er som tilbyr betalingstjenester på internett, slik det er definert i PSD Ansvarlige for betalingsordninger (kort, kredit overføringer, direkte debitering etc). Ansvarlige for betalingsordninger (kort, kredit overføringer, direkte debitering etc). (Eng.): «governance authorities of payment schemes" august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

22 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet Ledelse Risikovurdering Hendelsesovervåking og rapportering. Risikokontroll og risikoreduksjon Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. Innledende kundeidentifisering, informasjon Sterk kundeautentisering. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering Transaksjonsovervåking Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon Kundeopplæring og kommunikasjon Meldinger, grenser Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Omfang (Hva) Hensikten med retningslinjene er å definere felles minimumskrav for internettbetalingene som er listet nedenfor, uansett hvilket utstyr som benyttes for tilgang til tjenesten: 1. [kort] utførelse av kortbetalinger på internett, inkludert betalinger med virtuelle kort og registrering av kortbetalingsdata for bruk i "lommebok-løsninger". 2. [kreditt-overføringer] gjennomføring av kredittoverføringer (CT-er) på internett 3. [elektroniske betalingsoppdrag] registrere og endre elektroniske oppdrag for direkte debitering 4. [e-penger] overføring av elektroniske penger mellom to e-penge kontoer via internett august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

23 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet Ledelse Risikovurdering Hendelsesovervåking og rapportering. Risikokontroll og risikoreduksjon Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. Innledende kundeidentifisering, informasjon Sterk kundeautentisering. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering Transaksjonsovervåking Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon Kundeopplæring og kommunikasjon Meldinger, grenser Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Unntatt fra retningslinjene er: Andre internett tjenester som tilbys av en PSP via betalingsnettsiden (eks. elektronisk megling, online kontraktsinngåelse) Betalinger der instruksjonene gis via post, telefon, stemme post, eller SMS-basert teknologi Mobile betalinger som ikke er basert på nettleser Kredittoverføringer der en tredjepart aksesserer kundens betalingskonto Betalingstransaksjoner utført av et foretak via dedikerte nettverk Kortbetalinger ved bruk av anonyme eller ikke ladbare fysiske eller virtuelle forhåndsbetalte kort der det ikke er noe fast kundeforhold mellom usteder og kortholder Avregning og oppgjør av betalingstransaksjoner august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

24 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet Ledelse Risikovurdering Hendelsesovervåking og rapportering. Risikokontroll og risikoreduksjon Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. Innledende kundeidentifisering, informasjon Sterk kundeautentisering. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering Transaksjonsovervåking Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon Kundeopplæring og kommunikasjon Meldinger, grenser Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Virtuelt kort er en kortbasert betalingsløsning der et alternativt, midlertidig kortnummer med en redusert gyldighetsperiode, begrenset bruk og forhåndsdefinert beløpsgrense blir generert og som kan brukes til internett kjøp. Lommebok-løsning er en løsning som tillater kunden å registrere data knyttet til en eller flere betalingsinstrumenter for å kunne betale hos flere brukersteder august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

25 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering. 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering. 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Sikkerhets-policy for internettbetalinger Dokumentert Sikkerhetsmål og risikoapetitt Roller og ansvar Direkte rapportering til styre august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

26 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering. 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering. 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Formål og organisering av informasjonssikkerhet Prinsipper for sikker bruk og administrasjon av informasjon og IT-ressurser Roller og ansvar, tiltak og prosesser Personellsikkerhet Logisk/fysisk sikkerhet Sikkerhetstiltak for utkontrakterte tjenester Dokumentert og gjort kjent For GA s policy som gjelder for alle scheme medlemmer har GA bestemmelser eller avtalefestet a) at alle scheme medlemmene skal etterleve GAs policy b) at GA kan kontrollere og pålegge utbedringer august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

27 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering. 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering. 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Minst en gang hvert år, etter alvorlige hendelser og nye trusler, ved store endringer i infrastruktur eller drift i. Tekniske løsninger ii. Tjenester som er utkontraktert til eksterne leverandører iii. Kundens tekniske miljø Overvåking av sikkerhetstrusler august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

28 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering. 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering. 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Prosess for å overvåke, håndtere og følge opp sikkerhetshendelser og sikkerhetsrelaterte kundeklager og rapportere slike hendelser til ledelsen PSP skal informere ansvarlige i betalingsordningen Overvåke, ta i mot, følge opp sikkerhetsrelaterte kundeklager Brukersteder avtaleforpliktet til å samarbeide ved hendelser august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

29 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering. 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering. 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Tiltak i tråd med politikken Flere lag hvis et lag svikter, fanges feilen av neste lag Arbeidsdeling Tilgang: etter behov, fra gang til gang, så avgrenset som mulig Herde servere Applikasjonstilganger EV-sertifikater Teste at tiltakene virker Utkontraktering Brukersteder august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

30 Tiltak i tråd med politikken Flere lag hvis et lag svikter, fanges feilen av neste lag Arbeidsdeling Tilgang: etter behov, fra gang til gang, minst mulig Herde servere Applikasjonstilganger EV-sertifikater Industri standarder for herding: (eks. CICS, ISP, SANS, NIST, etc.) Endre standard ID og PW (eks. administrator) før installering Tillate kun nødvendige porter, protokoller, tjenester Fjerne all unødvendig funksjonalitet, som scripts, drivere, funksjoner, subsystemer og filsystemer og unødvendige server applikasjoner august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

31 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering. 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering. 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Krav om sporing av transaksjoner og elektroniske oppdrag Transaksjonsnummer, tids-stempler, parameterendringer, tilgang til transaksjoner og elektroniske oppdrag Logg-filer som sporer endringer, slettinger, tillegg til transaksjoner eller elektroniske oppdrag Spørring og analyse av transaksjoner, elektroniske oppdrag og loggene august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

32 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering. 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering. 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. «Kjenn din kunde»: Hvis det ser ut som en gås, går som gås og kvekker som en gås. Ja da er det vel en gås da. 3. parts bekreftelse folkeregister, telefon/strøm, betaling av lite beløp Kunden skal identifiseres i tråd med anti-hvitvaskings reglene Kunden skal bekrefte at hun ønsker å benytte tjenestene før det gis tilgang Kunden skal informeres om krav til utstyr og prosedyrer som skal følges og risikoen Ja, det ser ut som en gås, går som gås og kvekker som en gås. Ja da er det vel en gås da august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

33 Kapittel 1 Omfang og definisjoner Omfang Definisjoner Kapittel 2 Retningslinjer for sikkerhet i internettbetalinger Overordnet kontroll og sikkerhet 1. Ledelse 2. Risikovurdering 3. Hendelsesovervåking og rapportering. 4. Risikokontroll og risikoreduksjon 5. Sporbarhet Spesifikke kontroller og sikkerhetstiltak for internett betalinger. 6. Innledende kundeidentifisering, informasjon 7. Sterk kundeautentisering. 8. Registrering og utstedelse av autentiseringsmekanismer og/eller programvare som leveres til kunden 9. Antall innloggingsforsøk, sesjonsvarighet, gyldighet av autentisering 10. Transaksjonsovervåking 11. Beskyttelse av sensitive betalingsdata Kundeadferd, kundeopplæring og kommunikasjon 12. Kundeopplæring og kommunikasjon 13. Meldinger, grenser 14. Kundens adgang til informasjon om status på igangsetting av betaling og utføring av den. Gjelder for: 1. tilgang til og/eller endring av sensitive betalingsdata 2. betalinger august 2015 Seminar retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2012 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2012 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi

Detaljer

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2013 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2013 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo Economics rapport 5-2014 Analyse i markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Betalingsformidling. Rapport 1999

Betalingsformidling. Rapport 1999 Betalingsformidling Rapport 1999 Oslo, juni 2000 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling for 1999 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling er gratis og kan bestilles fra: Norges Bank Abonnementsservice

Detaljer

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Fastsatt av Bransjestyre Bank og betalingsformidling i FNH den 4. mai 2004 og Sparebankforeningens

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2004 2004 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 5

Å rs rap p o r t o m 2004 2004 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 5 Årsrapport om betalingsformidling 24 april 25 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester

SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa Harald Haare, spesialrådgiver, Avdeling for betalingssystemer i Norges Bank 1 28. januar i år ble den første felleseuropeiske girotjenesten

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Betalingssystemet en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn

Betalingssystemet en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn Betalingssystemet en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn Harald Haare, spesialrådgiver, og Inger-Johanne Sletner, direktør, Avdeling for betalingssystemer i Norges Siden tidlig på 90-tallet

Detaljer

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren Alf Hansen (UNINETT FAS) Anund Lie Jon Ølnes (NR) Copyright Norsk Regnesentral Rapport/Report Tittel/Title: FEIDE: FElles elektronisk ID for UoH-sektoren Forfatter/Author:

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering 1. Hovedtrekk Mye av det som har skjedd på betalingssystemområdet fra 2000 og utover har dreid seg om å ta i bruk, effektivisere

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer