Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket."

Transkript

1 CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014

2 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Hvis du som privatperson skal bruke denne typen nettbaserte lagringsløsninger, bør du særlig vurdere hvor sikker løsningen er.

3 3 Innhold Hva er skytjenester?... 4 Ulike former for skytjenester... 4 Virksomheten har behandlingsansvaret... 4 Internkontroll... 5 Risikovurdering og informasjonssikkerhet... 5 Spesielle problemstillinger... 6 Sjekkliste... 7 Privat bruk av skytjenester... 8

4 4 Hva er skytjenester? Skytjenester, eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering. Det betyr at datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden kan betale for det den faktisk bruker. Mange eksterne serverparker står utenfor Norges grenser. En stor utfordring for virksomhetene som bruker slike tjenester er å sørge for at avtalen med skytjenesteleverandøren er i samsvar med norsk lovgivning. Ulike former for skytjenester Det er vanlig å dele skytjenester opp i tjenestemodeller. De tre vanligste er: Programvare som tjeneste (Software as a Service - SaaS), som er en modell for leveranse over et nettverk hvor kunden benytter leverandørens applikasjon(er) på en nettsky-infrastruktur. Kunden har i utgangspunktet ikke kontroll over verken applikasjoner, nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter. Plattform som tjeneste (Platform as a Service - PaaS), hvor kunden innfører applikasjoner utviklet/kjøpt av kunden i leverandørens nettskyinfrastruktur gjennom å benytte programmeringsspråk og verktøy støttet av leverandøren. Kunden har kontroll over egne applikasjoner, men har ikke kontroll over nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter. Infrastruktur som tjeneste (Infrastructure as a Service - IaaS), som gjelder levering av datainfrastruktur som en tjeneste over et nettverk. Kunden har kontroll over relevante applikasjoner, servere, operativsystemer og lagringsmuligheter, samt i noen tilfeller visse elementer i nettverket (for eksempel på brannmursiden). Skytjenester kan i tillegg deles inn i leveransemodeller som: Allmenn tilgjengelig sky (Public Cloud), hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige av leverandøren for alle kunder. Privat tilgjengelig sky (Private Cloud), hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige kun for de virksomheter som skytjenestene skal gjelde for. Her vil miljøet/miljøene som skytjenesten leveres fra, typisk dedikeres til den enkelte kunde eller en definert kundegruppe. Dette opplegget åpner for større grad av spesifikke kundetilpasninger enn tilfellet er med modellen for offentlig tilgjengelig sky. Hybridsky (Hybrid Cloud), som kan være en blanding av modellene over. Virksomheten har behandlingsansvaret Når det gjelder behandling av personopplysninger og behandlingsansvar gjelder de samme reglene for leverandører av elektroniske tjenester på internett som for mer tradisjonelle virksomheter. Behandling defineres i personopplysningsloven 2 nr. 2. Det er den behandlingsansvarlige som velger å ta i bruk skytjenesten. Hvis tjenesten gjennomfører en behandling på vegne av den behandlingsansvarlige, er leverandøren å anse som en databehandler. Datatilsynet anser derfor en leverandør av skytjenester som en databehandler, uavhengig av hvilken tjeneste som leveres. Behandlingsansvarlig Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet. En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med den behandlingsansvarlige, jf. personopplysningsloven 15. Databehandleren plikter i tillegg å gjennomføre sikringstiltak som følger av personopplysningsloven 13 og forskriftens kapittel 2. En databehandleravtale fritar ikke behandlingsansvarlig for lovfestet juridisk ansvar. Datatilsynet har laget en veileder om og eksempel på avtaleskisser for en slik databehandleravtale. Dette finnes på datatilsynet.no. I avtaleskissen og veilederen finnes oversikt over minimumskravene som Datatilsynet forventer at en slik avtale inneholder.

5 5 Det kan være andre punkter som tilkommer selve avtalen, men det er avhengig av internkontrollen til den behandlingssansvarlige som kjøper tjenesten. Noen slike punkter kan være; sikkerhetskopiering, sletting, tilgangsstyring og segmentering av databaser. Internkontroll En velfungerende internkontroll er avgjørende for å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger. Datatilsynet har utarbeidet en veileder om internkontroll og informasjonssikkerhet, som er tilgjengelig på datatilsynet.no. Veilederen hjelper virksomheten gjennom prosessen med å innføre internkontroll og informasjonssikkerhet, og vi vil her kun nevne noen av rutinene som er viktig å gjennomføre før man tar i bruk skytjenester. Kartlegg virksomhetens behandlinger Virksomheten skal ha en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas, og hvilke opplysninger som inngår i disse. Oversikten er nødvendig for at virksomheten skal kunne ivareta pliktene sine. Den danner også grunnlag for utarbeidelse av virksomhetens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, og vil være underlag ved risikovurderinger. Hva skal oversikten inneholde Oversikten skal gi kortfattet informasjon om: hvilke opplysninger som behandles og formålet med behandlingen hjemmelsgrunnlag for å behandle opplysningene klassifikasjon av hvorvidt personopplysningene er sensitive eller ikke teknologiske sikkerhetstiltak med angivelse av sone eller nettverk hvor opplysningene lagres og om de overføres via eksterne media personopplysningenes omfang eventuell avdeling som behandler personopplysningene systemeier og/eller dataeier Rutiner for internkontroll Virksomheten skal ha rutiner for internkontroll og noen av de mest relevante rutinene er for: - innsyn - retting og supplering - sletting - informasjon - samtykke Mer utfyllende informasjon om rutiner og hvordan man kan utarbeide rutinene, finnes i veilederen for internkontroll og informasjonssikkerhet på datatilsynet.no. Vi minner om at de samme pliktene gjelder for behandlingsansvarlig uansett om den bruker skytjenester eller ikke. Risikovurdering og informasjonssikkerhet Virksomheten skal gjennomføre risikovurdering ved endringer i forhold som kan påvirke informasjonssikkerheten, for eksempel endringer i informasjonssystemet eller endringer i trusselbildet. Risiko betegner forholdet mellom sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe og konsekvenser av en slik hendelse. Risikovurderingen må ses i sammenheng med etablerte akseptkriterier for risiko, og den behandlingsansvarlige skal iverksette nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet. For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet må den behandlingsansvarlige kunne forvisse seg om at skytjenesten møter de kravene som er fastlagt under arbeidet med akseptkriteriene og risikovurderingen. Virksomheten må tillegge vurderingen større vekt når den går fra egen drift til skybaserte løsninger, ettersom personopplysningene vil ligge utenfor den behandlingsansvarliges direkte kontroll. Spørsmålet blir: Hvordan skal den behandlingsansvarlige forvisse seg om at informasjonssikkerheten faktisk er tilfredsstillende? Databehandleravtalen skal inneholde en del som omhandler informasjonssikkerhet, og det er viktig at den behandlingsansvarlige går grundig gjennom denne. Avtalen i seg selv er ingen forsikring for at leverandøren har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

6 6 Sikkerhetsrevisjon Personopplysningsforskriftens kapittel 2 om informasjonssikkerhet har en bestemmelse om sikkerhetsrevisjon: Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal gjennomføres jevnlig. Sikkerhetsrevisjon skal omfatte vurdering av organisering, sikkerhetstiltak og bruk av kommunikasjonspartner og leverandører. Dersom sikkerhetsrevisjonen avdekker bruk av informasjonssystemet som ikke er forutsatt, skal dette behandles som avvik, jf Resultatet fra sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres. Datatilsynet er derfor av den oppfatning at: Databehandleren må kunne legge frem dokumentasjon for informasjonssystemets utforming og sikkerhetsløsninger. Dette for at den behandlingssansvarlige kan forvisse seg om at løsningen har tilfredsstillende informasjonssikkerhet sett opp mot risikovurdering og akseptkriterier. Databehandleren ikke kan endre informasjonssikkerhetstiltak uten at den behandlingsansvarlige er blitt informert skriftlig og har godkjent endringen. Les mer på datatilsynet.no om informasjonssikkerhet og internkontroll. Spesielle problemstillinger Leverandører av skytjenester har i utgangspunktet noen fordeler i forhold til tradisjonelle leverandører av servertjenester. For eksempel kan skytjenestene gi mer fleksible og integrerte løsninger. Men slike fordeler fører også med seg noen spesielle problemstillinger som den behandlingsansvarlige må ta stilling til: Sikkerhetskopiering/Speiling: Hvordan fungerer dette? Overføres personopplysningene til et annet land for redundans, eksempelvis fra Irland til USA eller fra Tyskland til India? Er en slik redundans i henhold til de avtaler som er inngått? Hvordan behandles personopplysningene etter at de er overført? Tilgangsstyring: Hvem hos leverandøren har tilgang til personopplysningene som behandles? Er tilgangsstyring i samsvar med lovpålagte krav og egen internkontroll? Se avsnittet over om risikovurdering og informasjonssikkerhet. Autorisert og uautorisert bruk: Tar løsningen høyde for registrering av autorisert og uautorisert bruk i henhold til personopplysningsforskriften 2-14? Dokumentasjon: Er løsningen tilstrekkelig dokumentert med hensyn til kontroll fra offentlige myndigheter? Hvor lagres data? Overføring til tredjeland: Personopplysninger kan ikke uten videre overføres til land utenfor EØS-sonen, men engangsoverføringer kan forhåndsgodkjennes av Datatilsynet. I tillegg er enkelte land godkjent av EU som trygge mottakerstater. Virksomheter som vil overføre personopplysninger til utlandet må følge bestemmelsene i personopplysningsloven kapittel 5 og personopplysningsforskriften kapittel 6. Sletting: Blir personopplysningene slettet i «rimelig tid»? Databehandler har ikke noen rett til å behandle personopplysninger etter at det er bedt om sletting fra behandlingsansvarlig. Bruk til egne formål: Har databehandleren et punkt i avtalen om at data kan brukes til egne formål (for eksempel forbedre egne tjenester)? Virksomheten må sørge for at databehandleravtalen veier høyest, og at leverandøren ikke har en personvernerklæring som kan overgå denne. Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet, slik det står i personopplysningsloven 11 b. Underleverandører: Bruker databehandler underleverandører? Alle eventuelle underleverandører skal være kjent og godkjent av virksomheten. Dette relaterer til problemstillingen over om hvor data lagres og om det overføres data til tredjeland. Segmentering: Datatilsynet har uttalt at den behandlingsansvarliges personopplysninger ikke skal sammenblandes med personopplysninger fra en annen behandlingsansvarlig. Hvordan håndterer leverandøren dette?

7 7 Sjekkliste Gjennomfør en risiko- og sårbarhetsanalyse Kartlegg alle systemer i virksomheten som inneholder personopplysninger. Grader deretter opplysningene fra sensitive til ikke-sensitive. Evaluer hva som kan gå galt. Vurder hvilke følger det kan få om noe går galt, for eksempel at personopplysninger kommer på avveier. Lag en oversikt over hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt for å håndtere eventuelle hendelser. Vurder sikkerhetstiltakene i avtalen med leverandøren av skytjenesten. Tilfredsstiller tjenesten kravene etter risikovurderingen? Sørg for å ha en databehandleravtale med leverandøren av skytjenestene Du har plikt til å ha en databehandleravtale med leverandøren av skytjenestene, og sørge for at denne er i tråd med norsk regelverk. Det er virksomhetens ansvar at lovens krav følges. Viktige momenter som må dekkes i avtalen er blant annet: sikkerhetskopiering, sletting, tilgangsstyring og segmentering av informasjon. Hvordan fungerer sikkerhetskopiering/speiling? Når slettes opplysninger hos leverandøren? Er tilgangsstyring i samsvar med lovpålagte krav og egen internkontroll? Hvordan håndterer leverandøren det at personopplysninger ikke skal sammenblandes mellom ulike behandlingsansvarlige? Kartlegg om leverandøren kan bruke virksomhetens data til egne formål Sørg for at leverandørens personvernvilkår (eller andre vilkår), ikke går utover databehandleravtalen Sørg for å regulere leverandørens bruk av underleverandører, og at virksomheten har oversikt og kontroll over disse. Kartlegg om leverandøren kan bruke opplysningene for egne formål. Gjennomfør en revisjon av databehandleren Bruken av skytjenester må revideres jevnlig. Det vil si at dere selv eller en uavhengig tredjepart gjennomfører en sikkerhetsrevisjon for å sikre at databehandleravtalen følges. Dersom avtalen sier at en tredjepart skal utføre revisjon krev å få se rapporten fra utført revisjon. Sørg for at overføring av data følger loven Overføring til tredjeland: Personopplysninger kan ikke uten videre overføres til land utenfor EØS, men Datatilsynet kan forhåndsgodkjenne overføringer. I tillegg er enkelte land godkjent av EU som trygge mottakerstater. Dataportabilitet. Kan data overføres til ny tjenesteleverandør hvis det er ønskelig? Sørg for sikker kommunikasjon og kryptering Blir opplysningene kryptert før de lagres i nettskyen? Er kommunikasjonen mellom behandlingsansvarlig og databehandler kryptert? Er kommunikasjonen mellom databehandler og underleverandør/datasenter kryptert Hvem sitter på krypteringsnøklene? Få på plass nødvendig dokumentasjon Er løsningen tilstrekkelig dokumentert slik at offentlige myndigheter kan gjennomføre en kontroll?

8 8 Privat bruk av skytjenester Hvis du som privatperson skal bruke nettbaserte lagringsløsninger, bør du stille deg følgende spørsmål: Brukervilkår: Hva sier brukervilkårene? Bør jeg være bekymret for noen av dem? Forstår jeg vilkårene? Seriøsitet: Hvor seriøs fremstår tjenesteleverandøren? Kjenner jeg noen som kan gi meg et råd om bruk av tjenesten er forsvarlig for formålet mitt? Sikkerhet: Hvordan ser det ut til at tjenesteleverandøren har ivaretatt sikkerheten? Hvor enkelt ser det ut til for at uvedkommende kan skaffe seg tilgang? Er sikkerheten godt nok ivaretatt for det jeg ønsker å lagre? Søk gjerne råd hos andre som har greie på sikkerhet. Passord: Hvis tjenesteleverandør stiller krav til kvalitet på passordet er dette et godt tegn. Virker det som leverandør har ivaretatt dette på en god måte? Rettigheter: Hvilke rettigheter har jeg om all informasjonen jeg har lagret blir borte? Sies det noe om det i vilkårene? Har jeg en egen sikkerhetskopi? Lovgivning: Hvilket land er tjenesteleverandøren hjemmehørende i? Hvem kan hjelpe meg hvis noe skulle gå galt? Informasjonen på nettbaserte løsninger kan i utgangspunktet være lagret hvor som helst i verden, og andre regler kan gjelde i utlandet i forhold til i Norge.

9 9 Besøksadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo Telefon: datatilsynet.no personvernbloggen.no

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Kan du legge personopplysninger i skyen?

Kan du legge personopplysninger i skyen? Kan du legge personopplysninger i skyen? 05.05.2015 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis, bank/finans/forsikring,

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim Olav Sataslåtten Riksarkivet 1 Utfordringene Arkivloven pålegger offentlige organer å ha

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere

Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere Målgruppen for denne utredningen er IT-ledere, systemarkitekter og sikkerhetsansvarlige hos skoleeiere. Intensjonen er at

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Cloud juridiske utgangspunkter. advokat Eva I.E. Jarbekk

Cloud juridiske utgangspunkter. advokat Eva I.E. Jarbekk Cloud juridiske utgangspunkter advokat Eva I.E. Jarbekk Utvalgte temaer Hva er cloud Hvorfor hvorfor ikke? Personvern Hvem er behandlingsansvarlig - Databehandleravtaler - Overføring av personopplysninger

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer