Lovgivningens krav til sikkerhet ved outsourcing - offshoring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovgivningens krav til sikkerhet ved outsourcing - offshoring"

Transkript

1 Lovgivningens krav til sikkerhet ved outsourcing - offshoring Advokat Arve Føyen FØYEN Advokatfirma DA

2 Introduksjon Et konglomerat av lovgivning stiller rammer for outsourcing og offshoring av IKT tjenester Personvernlovgivning Taushetsplikt, Krav til konfidensiell behandling av informasjon Krav til risikovurderinger og datasikkerhet Krav til lokal lagring f. eks av bokføringsopplysninger og bilag for kontrollformål, eller for arkivformål Jeg vil gjennomgå noen sentrale bestemmelser der lovgivningen stiller krav til sikkerhet Langt fra uttømmende 2

3 Bakgrunn forretningsmessige drivere Effektiv bruk av IKT er grunnleggende for å fremme Økonomisk vekst, Høy sysselsetting i Norge Globaliseringen av verdensøkonomien gjør det mulig for høykostland å utnytte fordelen ved leveranseplattformer som består av kombinasjoner av ressurser i lavkostland, og ressurser i høykostland som Norge 3

4 Bakgrunn forretningsmessige drivere Leveransemodeller basert på en kombinasjon av nasjonale og offshore baserte ressurser Er kostnadseffektivt Bidrar til å holde ITkostnadene lavere enn ved bruk av rent nasjonale ressurser Samtidig som man bevarer en lokal touch og forankring av leverandør/- kundeforholdet 4

5 Norge og global sourcing En hovedutfordring i Norge vil i overskuelig fremtid være Tilgang på ressurser i Norge Mangel på menneskelige ressurser Høye personalkostnader Kun ca 3,000 IT ressurser uteksamineres årlig fra universitetene Betydningen av IT vil bare øke i tiden som kommer

6 Norge og global sourcing Fokus på leveransemodeller med lokal forankring av Kundeforhold Kunnskap om rammebetingelser og interaksjon med omverdenen Arkitektur og integrasjon Prosjektledelse Kombinert med ressurser i lavkostland «Nearshoring» Ukraina India og Kina blir (er) supermakter grunnet Den store befolkningen, En massiv satsing på teknisk og realfagorientert utdannelse Afrika og Sør-Amerika er de nye vekstkontinentene for offshoring av tjenester

7 Økt globalisering og behandling av data på tvers av landegrenser har økt utfordringene med etablering av tilstrekkelig datasikkerhet og håndtering av personvern. Ytterligere et nivå av kompleksitet oppstår når data overføres til flere jurisdiksjoner som et ledd i tjenesteyting og databehandling, som f. eks ved sourcing av driftstjenester i lavkostland eller i en cloudløsning

8 Outsourcing hva er rollene? Selskap som sourcer sin databehandling utenfor egen organisasjon, f. eks i the Cloud er gjerne Databehandlingsansvarlige De har ansvar for oppfyllelse av personvern-lovgivningen og andre rammebetingelser Hvilke lands lover Hvordan overholde restriktivt Europeisk personvernregime Fragmentarisk oppbygget Leverandører vil oftest være Databehandlere Hvor er data Hvem kontrollerer data Hvem har rettigheter til data Hvor godt sikret er data Er flytting av data til Outsourcing- leverandør gjort i overensstemmelse med Personvern-lovgivningen og annen relevant lovgivning? 8

9 Manglende compliance - stor risiko Eksponerer virksomheten for økonomisk risiko F.eks forsinket gjennomføring og ekstra kostnader ved å skulle gjøre løsningen compliant i etterhånd Kan føre til tap av eller skade på omdømme Regulatører/tilsyn er raske til å bekjentgjøre brudd på rammebetingelser i media, og det kan skade overtreder Kan føre til pålegg fra kontrollmyndighet Prosjekt kan bli stanset, eller det blir stillet krav til endringer i leveransmodell mv. Kan utsette virksomheten for straff Gebyr eller bøter ilagt av kontrollmyndigheten Straffesak reist av politi/påtalemyndigheter

10 Outsourcing livsløp

11 Lovgivning knyttet til bank og finans På bank og finansområdet har lovgivningen en rekke krav til risikovurderinger og sikkerhet Betalingssystemloven (LOV nr 95: Lov om betalingssystemer m.v.) inneholder i 3-2 et krav om meldeplikt til Finanstilynet om etablering og drift av system for betalingstjenester Denne meldeplikten innebærer også en plikt til å melde fra ved outsourcing av oppgaver knyttet til slik etablering og drift Verdipapirregisterloven 5-1medfører et krav om godkjennelse fra Finanstilsynet ved Outsourcing av tjenester knyttet til drift av verdipapirregister 11

12 Lovgivning knyttet til bank og finans Hvitvaskingsloven 12 inneholder detaljerte krav om outsourcing av kundekontroll Bokføringsloven 13 pålegger krav om hvor data kan lagres Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 1 til 4 skal oppbevares i Norge i ti år etter regnskapsårets slutt. Unntak er gjort for lagring i land Norge har bilateral avtale om kontroll med skatteopplysninger med. Sverige, Danmark, Island og Finland 12

13 Lovgivning knyttet til bank og finans IKT-forskriften forvaltes av Finanstilsynet ( nr 630: Forskrift om bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi (IKT)) Inneholder viktige krav vedr bruk av IKT- teknologi i virksomheter som Finanstilsynet er tilsynsmyndighet for Eksempler på sentrale bestemmelser er 2 om planlegging og organisering av IKTvirksomheten, 3 om Risikoanalyse 12 om Utkontraktering (Outsourcing) 13

14 IKT-Forskriften 2 Planlegging og organisering Foretaket skal fastsette overordnede mål, strategier og sikkerhetskrav for IKT-virksomheten. Det skal foreligge beskrivelse av den enkelte prosess og hvordan ansvaret for administrasjon, anskaffelse, utvikling, drift, systemvedlikehold, sikring av informasjon og avvikling utføres på en betryggende måte. Ved utkontraktering av deler eller hele IKT-virksomheten skal foretaket ha egne retningslinjer som skal sikre leveransen. Det skal oppnevnes en ansvarlig i foretaket for de ulike deler av IKT-virksomheten. Med ansvarlig menes en funksjon eller stilling. 14

15 IKT-Forskriften 3 Risikoanalyse Foretaket skal fastsette kriterier for akseptabel risiko forbundet med bruk av IKT-systemene. Foretaket skal ha en dokumentert prosess for gjennomføring av risikoanalyser av IKT-virksomheten. Prosessen skal blant annet definere klare ansvarsforhold og omfatte oppfølging av tiltak som iverksettes som et resultat av den gjennomførte risikoanalysen. Foretaket skal minst en gang årlig, eller ved endringer som har betydning for IKT-sikkerheten, gjennomføre risikoanalyser for å påse at risiko styres innenfor akseptable grenser i forhold til foretakets virksomhet. Resultatet av risikoanalysen skal dokumenteres. 15

16 IKT-Forskriften 12 Utkontraktering - Ansvar Foretaket har ansvar for at IKT-virksomheten oppfyller alle krav som stilles etter denne forskrift. Dette gjelder også der hele eller deler av IKT-virksomheten er utkontraktert. Det skal foreligge en skriftlig avtale som sikrer dette. Avtalen må sikre at foretak under tilsyn også gis rett til å inspisere og kontrollere de av leverandørens aktiviteter som er knyttet til avtalen. Avtalen skal også sikre håndtering av taushetsbelagt informasjon. Avtalen skal videre sikre at Finanstilsynet gis tilgang til opplysninger fra og tilsyn hos IKT-leverandøren der Finanstilsynet finner det nødvendig som et ledd i tilsynet med foretaket. Foretaket skal sikre, i egen regi eller gjennom et formalisert samarbeid med andre foretak enn IKT-leverandøren, at organisasjonen besitter tilstrekkelig kompetanse til å forvalte utkontrakteringsavtalen. 16

17 Internkontrollforskriften nr 1080: Forskrift om risikostyring og internkontroll Utkontraktering Foretaket har ansvar for risikostyring og internkontroll også der deler av virksomheten er utkontraktert Det skal foreligge en skriftlig avtale som sikrer dette Avtalen må sikre at foretaket gis rett til innsyn i og kontroll med utkontraktert virksomhet Avtalen skal sikre at Finanstilsynet gis tilgang til opplysninger fra og tilsyn med virksomheten der Finanstilsynet finner det nødvendig Foretaket skal sørge for at organisasjonen besitter tilstrekkelig kompetanse til å håndtere utkontrakteringsavtalen 17

18 Personopplysningsloven (POL) kommer til anvendelse Når et norsk offentlig organ eller et privat foretak som er etablert i Norge, behandler personopplysninger Også ved sourcing og offshoring Det organet eller foretaket som kjøper tjenesten, er juridisk ansvarlig «Databehandlingsansvarlig»

19 Behandlingsansvar Behandling av personopplysninger ved outsourcede tjenester, cloud computing og offshoring omfattes alle av reglene i POL Hvis tjenesten gjennomfører en behandling på vegne av den behandlings-ansvarlige, er de å anse som en databehandler. En leverandør av nettskytjenester som omfatter behandling av Personopplysninger, er således en databehandler, uavhengig av hvilken tjeneste som leveres.

20 Krav om «Databehandleravtale» Dersom et foretak behandler personopplysninger på vegne av et annet, slik at det førstnevnte blir å regne som det andre foretakets databehandler, jf. lovens 2 nr. 5, følger det av lovens 15 at selskapene må inngå en databehandleravtale. En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med den behandlingsansvarlige, jf. personopplysningsloven 15. Databehandleren plikter i tillegg å gjennomføre sikringstiltak som følger av personopplysningsloven 13 og forskriftens kapittel 2. En databehandleravtale fritar ikke behandlingsansvarlig for lovfestet juridisk ansvar. 20

21 POL 15 - Databehandleravtale En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige Opplysningene kan heller ikke uten slik avtale overlates til noen andre for lagring eller bearbeidelse. I avtalen med den behandlingsansvarlige skal det også gå frem at databehandleren plikter å gjennomføre slike sikringstiltak som følger av

22 POL 13 Informasjonssikkerhet Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den behandlingsansvarlige og databehandleren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda. 22

23 POL 13 Informasjonssikkerhet (forts) En behandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til personopplysninger, f.eks. en databehandler eller andre som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet, skal påse at disse oppfyller kravene i første og annet ledd. Kongen kan gi forskrift om informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, herunder nærmere regler om organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak. 23

24 Informasjonssikkerhet (POL-forskriften kapittel 2) 2-5 Bestemmelse om sikkerhetsrevisjon: Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal gjennomføres jevnlig. Sikkerhetsrevisjon skal omfatte vurdering av organisering, sikkerhetstiltak og bruk av kommunikasjonspartner og leverandører. Dersom sikkerhetsrevisjonen avdekker bruk av informasjonssystemet som ikke er forutsatt, skal dette behandles som avvik, jf Resultatet fra sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres.

25 Datatilsynet krever jfr Microsoft 365 i Moss Kommune: Databehandleren må kunne legge frem dokumentasjon for informasjonssystemets utforming og sikkerhetsløsninger, slik at den behandlingssansvarlige kan forvisse seg om at løsningen har tilfredsstillende informasjonssikkerhet sett opp mot risikovurdering og akseptkriterier Databehandleren ikke kan endre informasjonssikkerhetstiltak uten at den behandlingsansvarlige er blitt informert skriftlig og har godkjent endringen 25

26 Risikovurdering og informasjonssikkerhet (Datatilsynet) Den behandlingsansvarlige skal gjennomføre en risikovurdering for sin behandling av personopplysninger. Risikovurderingen må ses i sammenheng med etablerte akseptkriterier for risiko, og den behandlingsansvarlige skal iverksette nødvendige tiltak for å oppnå en tilfredsstillende informasjonssikkerhet. For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet må den behandlingsansvarlige kunne forvisse seg om at tjenesten som blir tatt i bruk møter de kravene som er fastlagt under arbeidet med akseptkriteriene og risikovurderingen. Vurderingen må tillegges større vekt når man går fra egen drift til nettskybaserte løsninger, siden personopplysningene vil ligge utenfor den behandlingsansvarliges direkte kontroll. Hvordan skal den behandlingsansvarlige forvisse seg at informasjonssikkerheten faktisk er tilfredsstillende?

27 Databehandleravtalen Skal inneholde en del som omhandler informasjonssikkerhet, og det er viktig at den behandlingsansvarlige går grundig gjennom denne Avtalen i seg selv er ingen forsikring for at leverandøren har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet

28 Informasjonsplikt Det følger av personopplysningsloven 19 at den registrerte skal ha informasjon fra den behandlingsansvarlige om: Navn og adresse på den behandlingsansvarlige, Formålet med behandlingen, Opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, Det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og Annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter personopplysningsloven.

29 Særlige problemstillinger Leverandører av nettskytjenester har i utgangspunktet noen fordeler i forhold til tradisjonelle leverandører av servertjenester, f. eks i form av mer fleksible og integrerte løsninger. Men slike fordeler fører også med seg noen særlige problemstillinger

30 Sikkerhetskopiering/Speiling Hvordan fungerer løsningen? Overføres personopplysningene til et annet land for redundans, eksempelvis fra Irland til USA eller fra Tyskland til India? Er en slik redundans regulert og beskrevet i de avtaler som er inngått? Hvordan behandles personopplysningene etter at de er overført?

31 Segmentering Datatilsynet har uttalt at den behandlingsansvarliges personopplysninger ikke skal sammenblandes med personopplysninger fra en annen behandlingsansvarlig. Hvordan vil dette bli håndtert i en cloudløsning Noe uklart hva Datatilsynet mener med «Sammenblanding»

32 Tilgangsstyring Hvem hos leverandøren har tilgang til personopplysningene som behandles? Er tilgangstyring i samsvar med lovpålagte krav og egen internkontroll? Hvordan håndteres risikovurdering og informasjonssikkerhet.

33 Autorisert og uautorisert bruk Tar løsningen høyde for registrering av autorisert og uautorisert bruk i henhold til personopplysningsfor skriften 2-14 Dokumentasjon Er løsningen tilstrekkelig dokumentert med hensyn til kontroll fra offentlige myndigheter?

34 The End Arve Føyen Advokat - Partner Mobile: Internet: 34

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning Advokaters bruk av Cloud-tjenester Veiledning Juni 2014 Innhold 1 Bakgrunn og mandat 2 2 Cloud computing - hva det er og hvilke tjenester som omfattes 3 3 kategorier av personinformasjon og andre typer

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Advokat Arve Føyen Advokatfirmaet FØYEN Torkildsen

Advokat Arve Føyen Advokatfirmaet FØYEN Torkildsen 1_Tittellysbilde Advokat Arve Føyen Advokatfirmaet FØYEN Torkildsen 1 Tema - bakgrunnsteppe Behovet for global sourcing og bruk av Skytjenester Rollene ved bruk av Skytjenester Krav til internkontroll

Detaljer

Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker. Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn

Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker. Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn DIFI 1.9 2011 Det jeg skal snakke om Tilsyn etter 5, 3 og 12/ regelverk Vi har regelverk som påpeker kontroll

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

Skytjenester regler, sårbarheter, tiltak i finanssektoren. v/ Atle Dingsør

Skytjenester regler, sårbarheter, tiltak i finanssektoren. v/ Atle Dingsør Skytjenester regler, sårbarheter, tiltak i finanssektoren v/ Atle Dingsør Skytjenester regler, risiko, tiltak Skytjenester regler, risiko, tiltak Atle Dingsør, Tilsynsrådgiver, seksjon for tilsyn med IT

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01433 Dato for kontroll: 26.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 08.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hurtigruten ASA Sted: Tromsø Utarbeidet av: Martha Eike

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Kredittilsynet v1.0 01.10.2006 Side 1 av 19 INNLEDNING Med bakgrunn i finansforetakenes økte bruk og avhengighet av IKT, utarbeidet Kredittilsynet

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet

Norm for informasjonssikkerhet Norm for informasjonssikkerhet Helse, omsorgs og sosialsektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2010 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger.

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00933 Dato for kontroll: 30.10.2013 Foreløpig rapport: 20.12.2013 Endelig rapport: 07.08.2014 1 Innledning Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Oslo kommune, Foss videregående skole Sted:

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester

Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester Arbeidsgrupperapport 2015 Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester Overlevert kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. mai 2015 Arbeidsgrupperapport 2015 Kartlegging av hindringer

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00140 Dato for kontroll: 19.03.2014 Foreløpig rapport: 29.04.2014 Endelig rapport: 08.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Akershus fylkeskommune, Skedsmo videregående skole

Detaljer

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Dato: 17.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00937 Dato for kontroll: 17.10.2013 Foreløpig rapport: 13.01.2014 Endelig rapport: 13.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Randaberg kommune, Harestad skole Sted: Randaberg Utarbeidet

Detaljer