ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april Prosedyreregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler"

Transkript

1 ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon

2 I N N H O L D 1 INFORMASJON Innledning Informasjon om kunden ANSKAFFELSENS OMFANG Beskrivelse av leveransen Omfang og varighet KONTAKTOPPLYSNINGER Kunden Kontaktperson GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Konkurranseform Tilgang til konkurransegrunnlaget Tidsplan Dokumenter Definisjoner Tilbudskonferanse Eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget Spørsmål, tillegg og rettelser Forholdet til konkurranseloven Omkostninger KVALITFIKASJONSKRAV Generelt Foretaksregistrering Skatter og avgifter HMS-erklæring Økonomisk stilling TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING Tilbudets oppbygning Tilbudsbrev Svarbilag i forhold til avtaledokumentene inkl. vedlegg Forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget Prisskjema TILDELING AV AVTALE Generelt Tildelingskriterier Side 2 av 14

3 7.3 Pris og godtgjørelser 70 % Erfaring og leveringsdyktighet 30 % INNLEVERING OG UTFORMING AV TILBUDET Generelt Innleveringstid og sted Merking av tilbud BEHANDLING AV INNKOMMENDE TILBUD Generelt Tilbudsåpning Tilbakekalling Avklaring Vedståelsesfrist Offentliggjøring AVSLUTNING AV KONKURRANSEN Avvising Avlysing av konkurransen og totalforkastelse Tildeling og begrunnelse Klagefrist Inngåelse av avtale Side 3 av 14

4 1. Informasjon 1.1. Innledning Hedmark Trafikk FKF inviterer interesserte leverandører til å gi tilbud på levering av elektroniske betalingskort (Innenlandskort) iht. vedlagte konkurransegrunnlag. Hedmark Trafikk omtales heretter som Kunden. Kunden inviterer herved leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene, ref. kapittel 5, til å gi Tilbud på leveranse av kort gjennom en langsiktig rammeavtale Informasjon om Kunden Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak som har ansvaret for planlegging, kjøp av transporttjenester, koordinering og markedsføring av kollektivtrafikken i Hedmark fylke. Hedmark Trafikk FKF er ikke selv et operatørselskap, men kjøper transport-tjenester av flere transportselskaper/operatører som utfører den daglige transporten. For ytterligere informasjon om Hedmark Trafikk vises det hjemmesidene Kjørekontoret Innlandet AS er et selskap som er heleid av Hedmark fylkeskommune. Kjørekontoret er å anse som en del av kundens organisasjon, og koordinerer, planlegger og formidler anropsstyrt transport for Hedmark Trafikk etter nærmere avtale. Kjørekontoret er også distributør av Elektroniske Betalingskort 2. Anskaffelses omfang 2.1. Beskrivelse av leveransen Kunden, ønsker med dette tilbud på leveranse av berøringsfrie elektroniske betalingskort. Avtalen omfatter anskaffelse av selve betalingskortene, som skal være av to typer; «Mifare DESfire EV1 4K», og «Mifare Ultralight 64 byte» Kortene skal benyttes som elektroniske betalingskort ovenfor Kundens elektroniske billetteringssystem, som er installert i alle busser som kjører ruter for Kunden. Billettsystemet er levert av Fara ASA, Trondheim, og kan bestå av ulike maskinkomponenter. Alle maskinvarianter er imidlertid tilkoblet selvstendig validator som leser og oppdaterer kortenes programmerte innehold. Det er utarbeidet kravspesifikasjon som bl.a. omfatter beskrivelse av produktet, leveransenes intensjon og krav til funksjonalitet, samt leveringsbetingelser og andre vilkår som gjelder for Leverandør. I tillegg til konkurransegrunnlaget er det i kravspesifikasjon henvist til relevant kildemateriale for beskrivelse av betalingskortenes tekniske egenskaper og krav til funksjonalitet. Tilbudet skal omfatte komplette leveranser, i henhold til konkurransegrunnlagets krav, selv om ikke alle underliggende ytelser for å oppnå dette er omtalt eller spesifisert i konkurransegrunnlaget. Side 4 av 14

5 2.2. Omfang og varighet Rammeavtalen gjelder fra det tidspunkt den er undertegnet av begge parter, og frem til 30. juni 2017, med mulighet for forlengelse i ett år. Kunden forplikter å kjøpe et minste kvantum i løpet av avtaleperioden på kort av typen «Mifare DESfire EV1 4K». Det kan forventes at reelt innkjøpsbehov blir noe større. Kunden har foreløpig ikke innført, og har ikke kjøpsforpliktelse av korttypen «Mifare Ultralight 64 byte». Forventet verdi av anskaffelsen er NOK ,- eks. merverdiavgift, under avtaleperiodenes varighet. 3 Kontaktopplysninger 3.1 Kunden Kontaktopplysninger for Kundens virksomhet er: Navn... Hedmark Trafikk FKF Adresse... Disenstrandveien 4 Poststed Hamar Telefon Telefaks E-post... Internett... Org.nr Kontaktperson Kontaktperson under anbudskonkurransen er; Kontaktperson..... Per Christer Konterud Felles e-post Gjennomføring av konkurransen 4.1 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres iht. Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. Valgt anskaffelses prosedyre er åpen anbudskonkurranse. Anbudskonkurransen legger til rette for at tildelingen av Rammeavtale skjer etter reell konkurranse, basert på forretningsmessighet og likebehandling av Tilbyderne. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er fullstendig forhandlingsforbud ved slike anskaffelser. Side 5 av 14

6 4.2 Tilgang til konkurransegrunnlaget Konkurransen er utlyst i DOFFIN-databasen med dokument-id ( , og for EØS-området i TED-databasen (Tenders Electronic Daily) den Konkurransegrunnlaget blir kunngjort som tilleggsinformasjon under kunngjøringen på All kommunikasjon under anbudsprosessen vil foregå via internett og/eller e-post. Alle kunngjøringer underveis i prosessen blir kunngjort på samme nettadresse. Det sendes ut e- postvarsel til registrerte interessenter når det eventuelt legges ut ny informasjon på internettsidene. Interessentene må påse at de får lastet ned alle deler av konkurransegrunnlaget og tilhørende vedlegg. 4.3 Tidsplan Hedmark Trafikk har satt opp følgende foreløpige tidsplan for konkurransen: Kunngjøring av konkurransen 28. februar 2014 Offentliggjøring av konkurransegrunnlaget 10. mars 2014 Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 04. april :00 Frist for innlevering av tilbud (tilbudsfrist) 11. april :00 Tilbudsåpning (ikke åpen) 11. april :00 Valg av leverandør og melding om kontraktstildeling Ca. 01. mai 2014 Klagefrist Minimum 14 dager Avtalesignering Ca. 15. mai 2014 Tidspunkt for valg av Leverandør som det skal inngås Rammeavtale med, antas å finne sted i april måned, dog slik at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode Tilbudet er bindende jfr. vedståelsesfristen. 4.4 Dokumenter Konkurransegrunnlaget består av følgende 2 deler: 1. Prosedyrebeskrivelsen (dette dokument) som inneholder informasjon og rettledning i fasen frem til signering av Rammeavtale. 2. Rammeavtalen som angir vilkår for Oppdraget og regulerer avtaleforholdet mellom Kunden og Operatør med følgende vedlegg: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Prisbilag Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Følgende vedlegg blir tatt med som en del av Rammeavtalen: Vedlegg 4 Referater og korrespondanse fra anbudsperioden Vedlegg 5 Leverandørs tilbud Ved eventuell motstrid gjelder Rammeavtalens tekst foran vedleggenes tekst. Ved eventuell motstrid mellom vedleggene rangeres vedleggene i nummerrekkefølge. Side 6 av 14

7 Prosedyrereglene inngår ikke i Rammeavtalen, og har således ingen avtalemessig status. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og avtaledokumentene skal derfor ikke kunne påberopes ved en avtalefortolkning. 4.5 Definisjoner Definisjoner av sentrale begreper benyttet i konkurransegrunnlaget er tatt inn i Rammeavtalen. I tillegg gjelder følgende definisjoner for dette dokumentet; Tilbud Tilbyder Konkurransegrunnlag Tilbyders komplette tilbud (inkl. svarskjemaer, uttømmende opplysninger, nødvendige erklæringer osv.) Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som Operatør, betegnes som Tilbyder frem til Rammeavtalen er inngått. Prosedyrereglene og Rammeavtalen med tilhørende vedlegg. 4.6 Tilbudskonferanse Det avholdes ikke tilbudskonferanse for denne anskaffelsen. Ved behov for supplerende informasjon, oppfordres Tilbyder til å rette skriftlige henvendelser jfr. neste punkt. 4.7 Eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget Tilbyder plikter, i god tid før Tilbud inngis, å foreta en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, for å avdekke eventuelle uklarheter. En slik gjennomgang skal gjennomføres på et så tidlig tidspunkt, at det er tid for Kunden til å korrigere konkurransegrunnlaget med tilleggsinformasjon før tilbudsfristen utløper. Dersom Tilbyder ikke melder fra om uklarhet, eller dersom Tilbyder ikke oppdager uklarheter som burde vært avdekket ved en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, har Tilbyder risikoen for eventuell tolkningstvil. 4.8 Spørsmål, tillegg og rettelser Frem til tilbudsfristens utløp, har Kunden anledning til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget. Tilbyder som har spørsmål til konkurransegrunnlaget, oppfordres å sende skriftlig henvendelse pr. e-post til kundens kontaktperson Spørsmål som måtte komme under tilbudsprosessen vil bli anonymisert, og sammen med svarene bli kunngjort på konkurransesidene. Dersom spørsmål kommer fra tredjepart, herunder konsulenter, underleverandører o.l. som er engasjert av en Tilbyder, skal det fremgå hvilken Tilbyder denne representerer. Kunden forbeholder seg retten til ikke å besvare eller gjøre spørsmål tilgjengelig for alle Tilbydere dersom Kunden vurderer spørsmålene ikke å være relevante eller for øvrig ikke har generell interesse. Merk at tidsfristen for å stille spørsmål er fredag kl. 12:00. Dersom spørsmål kommer inn senere enn denne tiden, kan de ikke garanteres besvart innen fristens utløp. Side 7 av 14

8 4.9 Forholdet til konkurranseloven Leverandørene er ansvarlig for at ethvert eventuelt samarbeid er innenfor konkurranselovens regler Omkostninger Samtlige omkostninger, inkl. eventuelle reise- og møteomkostninger m.v. som påløper i forbindelse med å utarbeide og innlevere tilbudet, bæres av Tilbyder. Herunder eventuelle reise- og møtekostnader under evaluerings- og kontraktstildelings- prosessen. 5 Kvalifikasjonskrav 5.1 Generelt Kvalifikasjonskravene skal sikre at Leverandørene har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle avtaleforpliktelsene. Avtalen skal utøves gjennom en driftsorganisasjon som har kapasitet og kompetanse som er egnet til å sikre at avtaleforpliktelsene oppfylles gjennom hele avtaleperioden. Tilbyder skal i sitt Tilbud beskrive og dokumentere sine kvalifikasjoner, i følgende rekkefølge: Selskapsform, organisasjonsbeskrivelse, eierstruktur og aksjonærer. Opplysninger om eventuelle morselskap og søsterselskap. Det skal opplyses om administrativ og teknisk kompetanse med CV for nøkkelpersonell. Referanser og informasjon om tilsvarende oppdrag, med opplysninger om kundene, leveransenes varighet og økonomiske verdi. 5.2 Foretaksregistrering Søkeren må være et lovlig etablert foretak. Foretaket skal innlevere firmaattest fra Brønnøysundregisteret som ikke er eldre enn 3 måneder ved dato for tilbudsfrist Dersom det rettssubjekt som leverer inn Tilbud er eid 50 % eller mer av et annet selskap, eller flere selskaper som inngår i konsern, skal firmaattest iht. til pkt. 5.2 innleveres for morselskapet, sammen med informasjon om eierandel, kapitalforhold og organisasjonsmessig tilknytning Er søkeren eller morselskapet et utenlandsk foretak, skal det fremlegges tilsvarende dokumentasjon fra relevant faglig register eller myndighet i det land hvor foretaket har sitt hovedkontor. 5.3 Skatter og avgifter a) Skatteattest for merverdiavgift Tilbyderen skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for merverdiavgift, utstedt fra Skattefogden (skjema RF-1244) i det distrikt der Tilbyderen har sitt hovedkontor. b) Skatteattest for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Tilbyderen skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for skatt og avgifter, utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) i kommunen der Tilbyderen har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 3 måneder ved dato for tilbudsfrist. Side 8 av 14

9 Er Tilbyderen utenlandsk foretak, skal det fremlegges tilsvarende dokumentasjon fra relevant myndighet i det land hvor foretaket har sitt hovedkontor. 5.4 HMS-erklæring Tilbyderen skal framlegge en egenerklæring om at søkeren oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av rammeavtale vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vedlagte mal til HMS-erklæring i bilag C skal leveres i utfylt stand. 5.5 Økonomisk stilling Tilbyderen skal ha en tilfredsstillende økonomisk evne til å gjennomføre leveransen. Tilbyderen skal dokumentere sin økonomiske stilling. Det skal vedlegges styrebehandlet årsregnskap med revisorberetning og styrets beretning for 2012 og 2013, eller siste to regnskapsår dersom selskapet har avvikende regnskapsår. Dersom Tilbyderen ikke kan fremlegge ovennevnte dokumentasjon, eller ønsker å dokumentere at denne gir et misvisende bilde av hans økonomiske situasjon, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling ved hjelp av ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi. Tilbyderen skal særlig begrunne hvorfor den etterspurte dokumentasjonen eventuelt ikke kan leveres eller gir et misvisende bilde. Tilbyderen skal ved siste balansedato ha en positiv egenkapital med et beløp som minst tilsvarer 50 % av rammeavtalens beregnede omsetning, og skal være vurdert med «god kredittverdighet» eller bedre hos uavhengig kreditvurderingsforetak. Kunden forbeholder seg retten til å innhente en uavhengig vurdering av Tilbyderens økonomiske stilling. Det er adgang til å oppfylle krav til økonomisk gjennomføringsevne gjennom bankgaranti eller morselskapsgaranti, forutsatt at morselskapet har den nødvendige økonomiske gjennomføringsevne. Garantiene skal i tilfelle utstedes som «on demand-garanti» (påkravsgaranti) iht. bilag C. 6 Tilbudets innhold og organisering 6.1 Tilbudets oppbygning Innlevert tilbud skal følge følgende oppsett: Kvalifikasjonsdokumenter: Beskrivelse av Tilbyders organisasjon Utskrift fra foretaksregisteret Økonomiske attester o Skatteattest fra Kommunekasserer o Skatteattest vedrørende HMS-erklæring Regnskapsdokumentasjon o Årsregnskap med revisorberetning og styrets beretning siste to år o Kreditopplysningsrapport o Evt. dokumenter for morselskap Side 9 av 14

10 Tilbudsbrev med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Tilbyders svar på avtaledokumentene inkl. vedlegg 1 og 3. Vedlegg 2: Bekreftelse om forbehold, og med beskrivelse av eventuelle forbehold. Vedlegg 3: Utfylt prisskjema 6.2 Tilbudsbrev Hvert tilbud skal følges av et tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos Tilbyder. Brevet skal som minimum angi: Oversikt over dokumentene i tilbudet samt en kort beskrivelse av innholdet Tilbyders kontaktperson, med telefon og e-postadresse. Tilbyder skal oppgi en kontaktperson som Kunden kan kontakte for å få presisert uklarheter i tilbudet. 6.3 Svarbilag i forhold til avtaledokumentene inkl. vedlegg 1 3 Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvordan Kundens funksjonelle og tekniske krav imøtekommes. Tilbyder bør levere en tilbudsbesvarelse som gir en uttømmende beskrivelse av de punkter som har relevans i forhold til sitt Tilbud. Eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer som Tilbyder vil fremheve, utover Kundens krav og betingelser angitt i Rammeavtalen og dens vedlegg, skal tydelig beskrives. Slike elementer vil kunne vektlegges under tildelingskriteriene. Eventuelle forbehold til et eller flere punkter i Vedlegg 1 3 skal angis, og skal tilfredsstille kravene i punkt 6.4. Tilbyder skal i tilfelle kommentere krav og betingelser angitt i vedleggene etter samme inndeling/punktoverskrifter som angitt i vedleggene. 6.4 Forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget Dersom Tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget, herunder om det er tatt forbehold, skal dette fremgå klart av tilbudsbrevet. Det skal vedlegges en oversikt som uttømmende angir alle avvik/forbehold, og det skal angis hvilke konsekvenser forbeholdet har for ytelse, pris eller andre forhold. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at Kunden kan vurdere de uten kontakt med Tilbyderne. Kunden forbeholder seg retten til selv å vurdere og fastsette priskonsekvens av alle forbehold. Det er ikke anledning til å ta forbehold som er vesentlige. Tilbud som etter Kundens vurdering inneholder vesentlige forbehold, vil bli avvist. Det gjøres oppmerksom på at forbehold lett vil føre til avvisningsplikt for Kunden, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser. Før Tilbyder eventuelt tar forbehold, bør nevnte bestemmelse vurderes grundig og juridisk kompetanse bør konsulteres. I stedet for forbehold oppfordrer Kunden Tilbyderne til å stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen, jfr. pkt Dette gjelder også for avvik. Avvik er altså å anse som forbehold. Side 10 av 14

11 6.5 Prisskjema Tilbyder skal innlevere utfylt prisskjema, jfr. Bilag A. Tilbyderne skal konkurrere på alle priselementeene, ved å oppgi priser på de ulike produktene. I prisskjemaet skal Tilbyder oppgi a) en fast kostnad for hver enkelt ordre som skal dekke oppstartskostnader, maskinstillingskostnader, trykkostnader osv, herunder leverandørens administrasjonskostnader, emballering/ og forsendelseskostnader, fortolling etc. En bestilling kan bestå av flere kortserier med forskjellige trykk eller egenskaper. b) enhetspriser for de to korttypene som er uavhengig av bestillingens størrelse, herunder variable produksjons- og trykkekostnader c) og fast kostnad som gjelder for utarbeiding av nytt trykkmateriell. Alle Tilbyderens kostnader og fortjeneste skal være innkalkulert i ovennevnte kostnadskomponenter. Manglende utfylling av en eller flere priskomponenter vil anses som ikke komplett tilbud, og tilbudet vil bli avvist iht. Forskrift om offentlige anskaffelser 20-13, 1. ledd. 7 Tildeling av avtale 7.1 Tildelingskriterier Tildeling av Rammeavtale vil bli basert på følgende vektingsforhold; Tildelingskriterier Vekting av hvert kriterium Pris og godtgjørelser 70 % Erfaring og leveringsdyktighet 30 % 7.2 Pris og godtgjørelser 70 % Følgende inngår i evalueringen: Oppstarts- og ordrekostnader Tilbudte enhetspriser Layoutkostnader Pristillegg for eventuelle forbehold Eventuelle rabatter Med pris, menes de priser som fremkommer av tilbudsskjemaet. Bruk av andre typer priser, istedenfor eller i tillegg til overnevnte priser, vil kunne føre til avvisning av Tilbudet. Manglende utfylling av en eller flere priskomponenter vil anses som ikke komplett tilbud, og tilbudet vil bli avvist iht. Forskrift om offentlige anskaffelser 20-13, 1. ledd. Kunden vil beregne en vektet verdi av de ulike priskomponenter, for en representativ ordremengde gjennom avtalens løpetid. Gunstigste Tilbyder vil bli gitt 70 poeng. Etterfølgende Tilbydere gis prosentuelt lavere poengsum tilsvarende avstand i pris. Side 11 av 14

12 7.3 Erfaring og leveringsdyktighet 30 % Følgende inngår i evalueringen: 1) Erfaring a) Erfaring i egen organisasjon b) Referanser fra tilsvarende leveranser 2) Leveringsdyktighet a) Produksjon b) Leveringstid c) Forsendelse Vurderingen av tildelingskriteriet "erfaring og leveringsdyktighet" gjelder ikke spørsmålet om Tilbyder vil kunne utføre leveransene i henhold til kravspesifikasjonen. Vurderingen tar utgangspunkt i å rangere tilbudenes kvalitetsvariasjoner utover minimumskravene, som tilgodeser Kunden med tjenester som har høyere forretningsmessig eller samfunnsmessig verdi. Evaluering av de underliggende kriterier vil bli foretatt samlet. Tilbyder vil bli gitt individuelle poeng, hvor maksimalt oppnåelig er 30 poeng. 8 Innlevering og utforming av tilbudet 8.1. Generelt Tilbudet skal leveres på norsk, svensk eller dansk språk. Alle dokumenter skal leveres på papir i A4-format og leveres innsatt i perm. I tillegg skal en elektronisk versjon lagret på en CD-plate eller USB-pinne medfølge. Alle dokumenter lagret elektronisk skal være et speilbilde av papirdokumentasjonen. Alle dokumenter skal være adskilte pdf-dokumenter. 8.2 Innleveringstid og -sted Tilbud skal være levert senest fredag kl. 12:00 på følgende adresse: Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, v/resepsjonen 2. etasje 2321 HAMAR Tilbyder har selv ansvaret for at tilbudet kommer frem innen tilbudsfristens utløp. Tilbud som kommer inn etter tilbudsfristens utløp, vil bli avvist som for sent innkommet. Elektronisk oversending aksepteres ikke. 8.3 Merking av tilbud Tilbudet skal være datert og signert, og lagt i lukket og nøytral innpakning som er merket Tilbud Elektroniske betalingskort. Dersom tilbudet fremsendes med post skal selve tilbudet leveres i egen innerpakning som er merket i henhold til ovennevnte. Side 12 av 14

13 9 Behandling av innkommende tilbud 9.1 Generelt Samtlige Tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil Kunden skriftlig bekrefte tidspunktet for når Tilbudet er mottatt. Tilbud mottatt etter fristen vil bli forkastet. Kunden vil ikke returnere tilbudsdokumentene etter at konkurransen er avsluttet. Hedmark Trafikk forbeholder seg retten til å avvise Tilbud som er mangelfulle. Kundens eventuelle behov for avklaringer av Tilbudet vil bli meddelt skriftlig pr. e-post. 9.2 Tilbudsåpning Kunden holder tilbudsåpning kl.12:00. Tilbud vil bli åpnet av minst to personer hos Kunden. Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning. Mottatt Tilbud bekreftes innen 8 dager etter tilbudsåpning. 9.3 Tilbakekalling Avgitt Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av Tilbudet blir betraktet som nytt Tilbud. 9.4 Avklaring Avklaringer av tilbudene, som det vil være nødvendig å ta opp med Tilbyder, vil enten bli sendt ut skriftlig eller bli tatt opp direkte i avklaringsmøter. Tilbyder må påregne at det kan bli nødvendig med avklaringsmøter, og Tilbyder plikter i så fall å stille med personer som kjenner og kan besvare innholdet i det innsendte Tilbudet. Tilbyders representant skal ha nødvendig fullmakt til å kunne forplikte Tilbyder i forhold til tilbudet. Eventuelle avklaringer vil finne sted innenfor hva som er tillatt etter regelverket om offentlige anskaffelser. Forhandlinger er som nevnt ikke tillatt. 9.5 Vedståelsesfrist Tilbud er bindende for Tilbyder frem til kl. 12:00. Alle Tilbud er bindende til vedståelsesfristens utløp, med mindre Tilbudet er skriftlig uttrykkelig avvist av Kunden. 9.6 Offentliggjøring Informasjon om hvem som er valgt som Operatør vil bli bekjentgjort til alle som har levert Tilbud. Kunden forbeholder seg retten til å gå ut med en pressemelding om hvem man har til hensikt å inngå Rammeavtale med, eventuelt har inngått Rammeavtale med, hvilke Tilbydere som deltok i konkurransen, samt i hvilket prisintervall Tilbudene lå. Krav om innsynsrett, med henvisning til Offentleglova, kan medføre krav om innsyn i tilbud som Kunden mottar. Innsyn vil uansett ikke bli gitt før tildelingen er gjennomført. Hvis tilbudet inneholder forretningshemmeligheter, skal Tilbyder også levere en komplett elektronisk Side 13 av 14

14 versjon av tilbudet hvor forretningshemmelighetene er sladdet. Den sladdede versjon legges på egen mappe på CD eller minnepinne som skal leveres med tilbudet. Kunden forbeholder seg retten til å vurdere om sladdet informasjon er å anse som forretningshemmeligheter. I tvilstilfeller vil vi ta dette opp med Tilbyder. 10 Avslutning av konkurransen 10.1 Avvising Om Kunden må vurdere avvisning av en eller flere Tilbud, vil avvisningsgrunnlaget bli vurdert på grunnlag av Forskrift om offentlige anskaffelser og 20-13, eventuelt Avlysing av konkurransen og totalforkastelse Kunden kan avlyse anbudskonkurransen dersom det foreligger saklig grunn Tildeling og begrunnelse Alle Tilbydere som har gitt tilbud vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt Klagefrist Det vil bli gitt en klagefrist på 14 kalenderdager. Rammeavtale vil bli inngått etter utløpet av klagefristen Inngåelse av avtale Kunden er ikke bundet av forpliktelsene i dette konkurransegrunnlaget før bindende Rammeavtale er signert av begge parter Side 14 av 14

Anbudskonkurranse. Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013. Tilbudsfrist: 28. februar 2013. Prosedyreregler

Anbudskonkurranse. Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013. Tilbudsfrist: 28. februar 2013. Prosedyreregler Anbudskonkurranse Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 Tilbudsfrist: 28. februar 2013 Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forhandlingskonkurranse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler

Forhandlingskonkurranse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler Forhandlingskonkurranse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Versjon 2.1 14.02.2012 INNHOLD 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3 Nåværende avtaleforhold...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0 Bankterminaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hensikt... 3 Ruter skal anskaffe nye bankterminaler til elektonisk billettsystem i oslo og Akershus... 3 1.2 Om... 3 1.3 Definisjoner av begrepene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Anropsstyrt transport Hamar-regionen Prosedyreregler

Anropsstyrt transport Hamar-regionen Prosedyreregler Anropsstyrt transport Hamar-regionen 2012 Versjon 1.1 14.07.2011 INNHOLD 1. INFORMASJON... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3. Nåværende avtaleforhold... 4 2. ANSKAFFELSENS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE ANROPSSTYRT TRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012

TILBUDSKONKURRANSE ANROPSSTYRT TRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 INTERNT HØRINGSUTKAST TILBUDSKONKURRANSE ANROPSSTYRT TRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 DEL 1 PREKVALIFISERINGSDOKUMENT KONKURRANSE MED FORHANDLINGER PREKVALIFISERINGSFRIST: 19.05.2011 Dato: 18.04.2011 I N

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00 SIDE NR.: I Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/2548-15 Thorbjørn Pedersen 56 15 80 92 12078/11 M00 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger VEDRØRENDE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler Versjon 1.2 Dato: 30.08.2011 INNHOLD 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3 Nåværende avtaleforhold... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG... 4 2.1 Beskrivelse av oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Returkraft AS Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Anskaffelse: 2012/48-2013 Tilbudsfrist: 15.08.2013 kl. 1200 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om Returkraft

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for levering av Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) Sortland kommune Juni 2011 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Om oppdragsgiveren Sortland kommune (heretter

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer