ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april Prosedyreregler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler"

Transkript

1 ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon

2 I N N H O L D 1 INFORMASJON Innledning Informasjon om kunden ANSKAFFELSENS OMFANG Beskrivelse av leveransen Omfang og varighet KONTAKTOPPLYSNINGER Kunden Kontaktperson GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Konkurranseform Tilgang til konkurransegrunnlaget Tidsplan Dokumenter Definisjoner Tilbudskonferanse Eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget Spørsmål, tillegg og rettelser Forholdet til konkurranseloven Omkostninger KVALITFIKASJONSKRAV Generelt Foretaksregistrering Skatter og avgifter HMS-erklæring Økonomisk stilling TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING Tilbudets oppbygning Tilbudsbrev Svarbilag i forhold til avtaledokumentene inkl. vedlegg Forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget Prisskjema TILDELING AV AVTALE Generelt Tildelingskriterier Side 2 av 14

3 7.3 Pris og godtgjørelser 70 % Erfaring og leveringsdyktighet 30 % INNLEVERING OG UTFORMING AV TILBUDET Generelt Innleveringstid og sted Merking av tilbud BEHANDLING AV INNKOMMENDE TILBUD Generelt Tilbudsåpning Tilbakekalling Avklaring Vedståelsesfrist Offentliggjøring AVSLUTNING AV KONKURRANSEN Avvising Avlysing av konkurransen og totalforkastelse Tildeling og begrunnelse Klagefrist Inngåelse av avtale Side 3 av 14

4 1. Informasjon 1.1. Innledning Hedmark Trafikk FKF inviterer interesserte leverandører til å gi tilbud på levering av elektroniske betalingskort (Innenlandskort) iht. vedlagte konkurransegrunnlag. Hedmark Trafikk omtales heretter som Kunden. Kunden inviterer herved leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene, ref. kapittel 5, til å gi Tilbud på leveranse av kort gjennom en langsiktig rammeavtale Informasjon om Kunden Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak som har ansvaret for planlegging, kjøp av transporttjenester, koordinering og markedsføring av kollektivtrafikken i Hedmark fylke. Hedmark Trafikk FKF er ikke selv et operatørselskap, men kjøper transport-tjenester av flere transportselskaper/operatører som utfører den daglige transporten. For ytterligere informasjon om Hedmark Trafikk vises det hjemmesidene Kjørekontoret Innlandet AS er et selskap som er heleid av Hedmark fylkeskommune. Kjørekontoret er å anse som en del av kundens organisasjon, og koordinerer, planlegger og formidler anropsstyrt transport for Hedmark Trafikk etter nærmere avtale. Kjørekontoret er også distributør av Elektroniske Betalingskort 2. Anskaffelses omfang 2.1. Beskrivelse av leveransen Kunden, ønsker med dette tilbud på leveranse av berøringsfrie elektroniske betalingskort. Avtalen omfatter anskaffelse av selve betalingskortene, som skal være av to typer; «Mifare DESfire EV1 4K», og «Mifare Ultralight 64 byte» Kortene skal benyttes som elektroniske betalingskort ovenfor Kundens elektroniske billetteringssystem, som er installert i alle busser som kjører ruter for Kunden. Billettsystemet er levert av Fara ASA, Trondheim, og kan bestå av ulike maskinkomponenter. Alle maskinvarianter er imidlertid tilkoblet selvstendig validator som leser og oppdaterer kortenes programmerte innehold. Det er utarbeidet kravspesifikasjon som bl.a. omfatter beskrivelse av produktet, leveransenes intensjon og krav til funksjonalitet, samt leveringsbetingelser og andre vilkår som gjelder for Leverandør. I tillegg til konkurransegrunnlaget er det i kravspesifikasjon henvist til relevant kildemateriale for beskrivelse av betalingskortenes tekniske egenskaper og krav til funksjonalitet. Tilbudet skal omfatte komplette leveranser, i henhold til konkurransegrunnlagets krav, selv om ikke alle underliggende ytelser for å oppnå dette er omtalt eller spesifisert i konkurransegrunnlaget. Side 4 av 14

5 2.2. Omfang og varighet Rammeavtalen gjelder fra det tidspunkt den er undertegnet av begge parter, og frem til 30. juni 2017, med mulighet for forlengelse i ett år. Kunden forplikter å kjøpe et minste kvantum i løpet av avtaleperioden på kort av typen «Mifare DESfire EV1 4K». Det kan forventes at reelt innkjøpsbehov blir noe større. Kunden har foreløpig ikke innført, og har ikke kjøpsforpliktelse av korttypen «Mifare Ultralight 64 byte». Forventet verdi av anskaffelsen er NOK ,- eks. merverdiavgift, under avtaleperiodenes varighet. 3 Kontaktopplysninger 3.1 Kunden Kontaktopplysninger for Kundens virksomhet er: Navn... Hedmark Trafikk FKF Adresse... Disenstrandveien 4 Poststed Hamar Telefon Telefaks E-post... Internett... Org.nr Kontaktperson Kontaktperson under anbudskonkurransen er; Kontaktperson..... Per Christer Konterud Felles e-post Gjennomføring av konkurransen 4.1 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres iht. Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. Valgt anskaffelses prosedyre er åpen anbudskonkurranse. Anbudskonkurransen legger til rette for at tildelingen av Rammeavtale skjer etter reell konkurranse, basert på forretningsmessighet og likebehandling av Tilbyderne. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er fullstendig forhandlingsforbud ved slike anskaffelser. Side 5 av 14

6 4.2 Tilgang til konkurransegrunnlaget Konkurransen er utlyst i DOFFIN-databasen med dokument-id ( , og for EØS-området i TED-databasen (Tenders Electronic Daily) den Konkurransegrunnlaget blir kunngjort som tilleggsinformasjon under kunngjøringen på All kommunikasjon under anbudsprosessen vil foregå via internett og/eller e-post. Alle kunngjøringer underveis i prosessen blir kunngjort på samme nettadresse. Det sendes ut e- postvarsel til registrerte interessenter når det eventuelt legges ut ny informasjon på internettsidene. Interessentene må påse at de får lastet ned alle deler av konkurransegrunnlaget og tilhørende vedlegg. 4.3 Tidsplan Hedmark Trafikk har satt opp følgende foreløpige tidsplan for konkurransen: Kunngjøring av konkurransen 28. februar 2014 Offentliggjøring av konkurransegrunnlaget 10. mars 2014 Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 04. april :00 Frist for innlevering av tilbud (tilbudsfrist) 11. april :00 Tilbudsåpning (ikke åpen) 11. april :00 Valg av leverandør og melding om kontraktstildeling Ca. 01. mai 2014 Klagefrist Minimum 14 dager Avtalesignering Ca. 15. mai 2014 Tidspunkt for valg av Leverandør som det skal inngås Rammeavtale med, antas å finne sted i april måned, dog slik at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode Tilbudet er bindende jfr. vedståelsesfristen. 4.4 Dokumenter Konkurransegrunnlaget består av følgende 2 deler: 1. Prosedyrebeskrivelsen (dette dokument) som inneholder informasjon og rettledning i fasen frem til signering av Rammeavtale. 2. Rammeavtalen som angir vilkår for Oppdraget og regulerer avtaleforholdet mellom Kunden og Operatør med følgende vedlegg: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Prisbilag Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Følgende vedlegg blir tatt med som en del av Rammeavtalen: Vedlegg 4 Referater og korrespondanse fra anbudsperioden Vedlegg 5 Leverandørs tilbud Ved eventuell motstrid gjelder Rammeavtalens tekst foran vedleggenes tekst. Ved eventuell motstrid mellom vedleggene rangeres vedleggene i nummerrekkefølge. Side 6 av 14

7 Prosedyrereglene inngår ikke i Rammeavtalen, og har således ingen avtalemessig status. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og avtaledokumentene skal derfor ikke kunne påberopes ved en avtalefortolkning. 4.5 Definisjoner Definisjoner av sentrale begreper benyttet i konkurransegrunnlaget er tatt inn i Rammeavtalen. I tillegg gjelder følgende definisjoner for dette dokumentet; Tilbud Tilbyder Konkurransegrunnlag Tilbyders komplette tilbud (inkl. svarskjemaer, uttømmende opplysninger, nødvendige erklæringer osv.) Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som Operatør, betegnes som Tilbyder frem til Rammeavtalen er inngått. Prosedyrereglene og Rammeavtalen med tilhørende vedlegg. 4.6 Tilbudskonferanse Det avholdes ikke tilbudskonferanse for denne anskaffelsen. Ved behov for supplerende informasjon, oppfordres Tilbyder til å rette skriftlige henvendelser jfr. neste punkt. 4.7 Eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget Tilbyder plikter, i god tid før Tilbud inngis, å foreta en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, for å avdekke eventuelle uklarheter. En slik gjennomgang skal gjennomføres på et så tidlig tidspunkt, at det er tid for Kunden til å korrigere konkurransegrunnlaget med tilleggsinformasjon før tilbudsfristen utløper. Dersom Tilbyder ikke melder fra om uklarhet, eller dersom Tilbyder ikke oppdager uklarheter som burde vært avdekket ved en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, har Tilbyder risikoen for eventuell tolkningstvil. 4.8 Spørsmål, tillegg og rettelser Frem til tilbudsfristens utløp, har Kunden anledning til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget. Tilbyder som har spørsmål til konkurransegrunnlaget, oppfordres å sende skriftlig henvendelse pr. e-post til kundens kontaktperson Spørsmål som måtte komme under tilbudsprosessen vil bli anonymisert, og sammen med svarene bli kunngjort på konkurransesidene. Dersom spørsmål kommer fra tredjepart, herunder konsulenter, underleverandører o.l. som er engasjert av en Tilbyder, skal det fremgå hvilken Tilbyder denne representerer. Kunden forbeholder seg retten til ikke å besvare eller gjøre spørsmål tilgjengelig for alle Tilbydere dersom Kunden vurderer spørsmålene ikke å være relevante eller for øvrig ikke har generell interesse. Merk at tidsfristen for å stille spørsmål er fredag kl. 12:00. Dersom spørsmål kommer inn senere enn denne tiden, kan de ikke garanteres besvart innen fristens utløp. Side 7 av 14

8 4.9 Forholdet til konkurranseloven Leverandørene er ansvarlig for at ethvert eventuelt samarbeid er innenfor konkurranselovens regler Omkostninger Samtlige omkostninger, inkl. eventuelle reise- og møteomkostninger m.v. som påløper i forbindelse med å utarbeide og innlevere tilbudet, bæres av Tilbyder. Herunder eventuelle reise- og møtekostnader under evaluerings- og kontraktstildelings- prosessen. 5 Kvalifikasjonskrav 5.1 Generelt Kvalifikasjonskravene skal sikre at Leverandørene har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle avtaleforpliktelsene. Avtalen skal utøves gjennom en driftsorganisasjon som har kapasitet og kompetanse som er egnet til å sikre at avtaleforpliktelsene oppfylles gjennom hele avtaleperioden. Tilbyder skal i sitt Tilbud beskrive og dokumentere sine kvalifikasjoner, i følgende rekkefølge: Selskapsform, organisasjonsbeskrivelse, eierstruktur og aksjonærer. Opplysninger om eventuelle morselskap og søsterselskap. Det skal opplyses om administrativ og teknisk kompetanse med CV for nøkkelpersonell. Referanser og informasjon om tilsvarende oppdrag, med opplysninger om kundene, leveransenes varighet og økonomiske verdi. 5.2 Foretaksregistrering Søkeren må være et lovlig etablert foretak. Foretaket skal innlevere firmaattest fra Brønnøysundregisteret som ikke er eldre enn 3 måneder ved dato for tilbudsfrist Dersom det rettssubjekt som leverer inn Tilbud er eid 50 % eller mer av et annet selskap, eller flere selskaper som inngår i konsern, skal firmaattest iht. til pkt. 5.2 innleveres for morselskapet, sammen med informasjon om eierandel, kapitalforhold og organisasjonsmessig tilknytning Er søkeren eller morselskapet et utenlandsk foretak, skal det fremlegges tilsvarende dokumentasjon fra relevant faglig register eller myndighet i det land hvor foretaket har sitt hovedkontor. 5.3 Skatter og avgifter a) Skatteattest for merverdiavgift Tilbyderen skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for merverdiavgift, utstedt fra Skattefogden (skjema RF-1244) i det distrikt der Tilbyderen har sitt hovedkontor. b) Skatteattest for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Tilbyderen skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for skatt og avgifter, utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) i kommunen der Tilbyderen har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 3 måneder ved dato for tilbudsfrist. Side 8 av 14

9 Er Tilbyderen utenlandsk foretak, skal det fremlegges tilsvarende dokumentasjon fra relevant myndighet i det land hvor foretaket har sitt hovedkontor. 5.4 HMS-erklæring Tilbyderen skal framlegge en egenerklæring om at søkeren oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av rammeavtale vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vedlagte mal til HMS-erklæring i bilag C skal leveres i utfylt stand. 5.5 Økonomisk stilling Tilbyderen skal ha en tilfredsstillende økonomisk evne til å gjennomføre leveransen. Tilbyderen skal dokumentere sin økonomiske stilling. Det skal vedlegges styrebehandlet årsregnskap med revisorberetning og styrets beretning for 2012 og 2013, eller siste to regnskapsår dersom selskapet har avvikende regnskapsår. Dersom Tilbyderen ikke kan fremlegge ovennevnte dokumentasjon, eller ønsker å dokumentere at denne gir et misvisende bilde av hans økonomiske situasjon, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling ved hjelp av ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi. Tilbyderen skal særlig begrunne hvorfor den etterspurte dokumentasjonen eventuelt ikke kan leveres eller gir et misvisende bilde. Tilbyderen skal ved siste balansedato ha en positiv egenkapital med et beløp som minst tilsvarer 50 % av rammeavtalens beregnede omsetning, og skal være vurdert med «god kredittverdighet» eller bedre hos uavhengig kreditvurderingsforetak. Kunden forbeholder seg retten til å innhente en uavhengig vurdering av Tilbyderens økonomiske stilling. Det er adgang til å oppfylle krav til økonomisk gjennomføringsevne gjennom bankgaranti eller morselskapsgaranti, forutsatt at morselskapet har den nødvendige økonomiske gjennomføringsevne. Garantiene skal i tilfelle utstedes som «on demand-garanti» (påkravsgaranti) iht. bilag C. 6 Tilbudets innhold og organisering 6.1 Tilbudets oppbygning Innlevert tilbud skal følge følgende oppsett: Kvalifikasjonsdokumenter: Beskrivelse av Tilbyders organisasjon Utskrift fra foretaksregisteret Økonomiske attester o Skatteattest fra Kommunekasserer o Skatteattest vedrørende HMS-erklæring Regnskapsdokumentasjon o Årsregnskap med revisorberetning og styrets beretning siste to år o Kreditopplysningsrapport o Evt. dokumenter for morselskap Side 9 av 14

10 Tilbudsbrev med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Tilbyders svar på avtaledokumentene inkl. vedlegg 1 og 3. Vedlegg 2: Bekreftelse om forbehold, og med beskrivelse av eventuelle forbehold. Vedlegg 3: Utfylt prisskjema 6.2 Tilbudsbrev Hvert tilbud skal følges av et tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos Tilbyder. Brevet skal som minimum angi: Oversikt over dokumentene i tilbudet samt en kort beskrivelse av innholdet Tilbyders kontaktperson, med telefon og e-postadresse. Tilbyder skal oppgi en kontaktperson som Kunden kan kontakte for å få presisert uklarheter i tilbudet. 6.3 Svarbilag i forhold til avtaledokumentene inkl. vedlegg 1 3 Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvordan Kundens funksjonelle og tekniske krav imøtekommes. Tilbyder bør levere en tilbudsbesvarelse som gir en uttømmende beskrivelse av de punkter som har relevans i forhold til sitt Tilbud. Eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer som Tilbyder vil fremheve, utover Kundens krav og betingelser angitt i Rammeavtalen og dens vedlegg, skal tydelig beskrives. Slike elementer vil kunne vektlegges under tildelingskriteriene. Eventuelle forbehold til et eller flere punkter i Vedlegg 1 3 skal angis, og skal tilfredsstille kravene i punkt 6.4. Tilbyder skal i tilfelle kommentere krav og betingelser angitt i vedleggene etter samme inndeling/punktoverskrifter som angitt i vedleggene. 6.4 Forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget Dersom Tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget, herunder om det er tatt forbehold, skal dette fremgå klart av tilbudsbrevet. Det skal vedlegges en oversikt som uttømmende angir alle avvik/forbehold, og det skal angis hvilke konsekvenser forbeholdet har for ytelse, pris eller andre forhold. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at Kunden kan vurdere de uten kontakt med Tilbyderne. Kunden forbeholder seg retten til selv å vurdere og fastsette priskonsekvens av alle forbehold. Det er ikke anledning til å ta forbehold som er vesentlige. Tilbud som etter Kundens vurdering inneholder vesentlige forbehold, vil bli avvist. Det gjøres oppmerksom på at forbehold lett vil føre til avvisningsplikt for Kunden, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser. Før Tilbyder eventuelt tar forbehold, bør nevnte bestemmelse vurderes grundig og juridisk kompetanse bør konsulteres. I stedet for forbehold oppfordrer Kunden Tilbyderne til å stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen, jfr. pkt Dette gjelder også for avvik. Avvik er altså å anse som forbehold. Side 10 av 14

11 6.5 Prisskjema Tilbyder skal innlevere utfylt prisskjema, jfr. Bilag A. Tilbyderne skal konkurrere på alle priselementeene, ved å oppgi priser på de ulike produktene. I prisskjemaet skal Tilbyder oppgi a) en fast kostnad for hver enkelt ordre som skal dekke oppstartskostnader, maskinstillingskostnader, trykkostnader osv, herunder leverandørens administrasjonskostnader, emballering/ og forsendelseskostnader, fortolling etc. En bestilling kan bestå av flere kortserier med forskjellige trykk eller egenskaper. b) enhetspriser for de to korttypene som er uavhengig av bestillingens størrelse, herunder variable produksjons- og trykkekostnader c) og fast kostnad som gjelder for utarbeiding av nytt trykkmateriell. Alle Tilbyderens kostnader og fortjeneste skal være innkalkulert i ovennevnte kostnadskomponenter. Manglende utfylling av en eller flere priskomponenter vil anses som ikke komplett tilbud, og tilbudet vil bli avvist iht. Forskrift om offentlige anskaffelser 20-13, 1. ledd. 7 Tildeling av avtale 7.1 Tildelingskriterier Tildeling av Rammeavtale vil bli basert på følgende vektingsforhold; Tildelingskriterier Vekting av hvert kriterium Pris og godtgjørelser 70 % Erfaring og leveringsdyktighet 30 % 7.2 Pris og godtgjørelser 70 % Følgende inngår i evalueringen: Oppstarts- og ordrekostnader Tilbudte enhetspriser Layoutkostnader Pristillegg for eventuelle forbehold Eventuelle rabatter Med pris, menes de priser som fremkommer av tilbudsskjemaet. Bruk av andre typer priser, istedenfor eller i tillegg til overnevnte priser, vil kunne føre til avvisning av Tilbudet. Manglende utfylling av en eller flere priskomponenter vil anses som ikke komplett tilbud, og tilbudet vil bli avvist iht. Forskrift om offentlige anskaffelser 20-13, 1. ledd. Kunden vil beregne en vektet verdi av de ulike priskomponenter, for en representativ ordremengde gjennom avtalens løpetid. Gunstigste Tilbyder vil bli gitt 70 poeng. Etterfølgende Tilbydere gis prosentuelt lavere poengsum tilsvarende avstand i pris. Side 11 av 14

12 7.3 Erfaring og leveringsdyktighet 30 % Følgende inngår i evalueringen: 1) Erfaring a) Erfaring i egen organisasjon b) Referanser fra tilsvarende leveranser 2) Leveringsdyktighet a) Produksjon b) Leveringstid c) Forsendelse Vurderingen av tildelingskriteriet "erfaring og leveringsdyktighet" gjelder ikke spørsmålet om Tilbyder vil kunne utføre leveransene i henhold til kravspesifikasjonen. Vurderingen tar utgangspunkt i å rangere tilbudenes kvalitetsvariasjoner utover minimumskravene, som tilgodeser Kunden med tjenester som har høyere forretningsmessig eller samfunnsmessig verdi. Evaluering av de underliggende kriterier vil bli foretatt samlet. Tilbyder vil bli gitt individuelle poeng, hvor maksimalt oppnåelig er 30 poeng. 8 Innlevering og utforming av tilbudet 8.1. Generelt Tilbudet skal leveres på norsk, svensk eller dansk språk. Alle dokumenter skal leveres på papir i A4-format og leveres innsatt i perm. I tillegg skal en elektronisk versjon lagret på en CD-plate eller USB-pinne medfølge. Alle dokumenter lagret elektronisk skal være et speilbilde av papirdokumentasjonen. Alle dokumenter skal være adskilte pdf-dokumenter. 8.2 Innleveringstid og -sted Tilbud skal være levert senest fredag kl. 12:00 på følgende adresse: Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, v/resepsjonen 2. etasje 2321 HAMAR Tilbyder har selv ansvaret for at tilbudet kommer frem innen tilbudsfristens utløp. Tilbud som kommer inn etter tilbudsfristens utløp, vil bli avvist som for sent innkommet. Elektronisk oversending aksepteres ikke. 8.3 Merking av tilbud Tilbudet skal være datert og signert, og lagt i lukket og nøytral innpakning som er merket Tilbud Elektroniske betalingskort. Dersom tilbudet fremsendes med post skal selve tilbudet leveres i egen innerpakning som er merket i henhold til ovennevnte. Side 12 av 14

13 9 Behandling av innkommende tilbud 9.1 Generelt Samtlige Tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil Kunden skriftlig bekrefte tidspunktet for når Tilbudet er mottatt. Tilbud mottatt etter fristen vil bli forkastet. Kunden vil ikke returnere tilbudsdokumentene etter at konkurransen er avsluttet. Hedmark Trafikk forbeholder seg retten til å avvise Tilbud som er mangelfulle. Kundens eventuelle behov for avklaringer av Tilbudet vil bli meddelt skriftlig pr. e-post. 9.2 Tilbudsåpning Kunden holder tilbudsåpning kl.12:00. Tilbud vil bli åpnet av minst to personer hos Kunden. Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning. Mottatt Tilbud bekreftes innen 8 dager etter tilbudsåpning. 9.3 Tilbakekalling Avgitt Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av Tilbudet blir betraktet som nytt Tilbud. 9.4 Avklaring Avklaringer av tilbudene, som det vil være nødvendig å ta opp med Tilbyder, vil enten bli sendt ut skriftlig eller bli tatt opp direkte i avklaringsmøter. Tilbyder må påregne at det kan bli nødvendig med avklaringsmøter, og Tilbyder plikter i så fall å stille med personer som kjenner og kan besvare innholdet i det innsendte Tilbudet. Tilbyders representant skal ha nødvendig fullmakt til å kunne forplikte Tilbyder i forhold til tilbudet. Eventuelle avklaringer vil finne sted innenfor hva som er tillatt etter regelverket om offentlige anskaffelser. Forhandlinger er som nevnt ikke tillatt. 9.5 Vedståelsesfrist Tilbud er bindende for Tilbyder frem til kl. 12:00. Alle Tilbud er bindende til vedståelsesfristens utløp, med mindre Tilbudet er skriftlig uttrykkelig avvist av Kunden. 9.6 Offentliggjøring Informasjon om hvem som er valgt som Operatør vil bli bekjentgjort til alle som har levert Tilbud. Kunden forbeholder seg retten til å gå ut med en pressemelding om hvem man har til hensikt å inngå Rammeavtale med, eventuelt har inngått Rammeavtale med, hvilke Tilbydere som deltok i konkurransen, samt i hvilket prisintervall Tilbudene lå. Krav om innsynsrett, med henvisning til Offentleglova, kan medføre krav om innsyn i tilbud som Kunden mottar. Innsyn vil uansett ikke bli gitt før tildelingen er gjennomført. Hvis tilbudet inneholder forretningshemmeligheter, skal Tilbyder også levere en komplett elektronisk Side 13 av 14

14 versjon av tilbudet hvor forretningshemmelighetene er sladdet. Den sladdede versjon legges på egen mappe på CD eller minnepinne som skal leveres med tilbudet. Kunden forbeholder seg retten til å vurdere om sladdet informasjon er å anse som forretningshemmeligheter. I tvilstilfeller vil vi ta dette opp med Tilbyder. 10 Avslutning av konkurransen 10.1 Avvising Om Kunden må vurdere avvisning av en eller flere Tilbud, vil avvisningsgrunnlaget bli vurdert på grunnlag av Forskrift om offentlige anskaffelser og 20-13, eventuelt Avlysing av konkurransen og totalforkastelse Kunden kan avlyse anbudskonkurransen dersom det foreligger saklig grunn Tildeling og begrunnelse Alle Tilbydere som har gitt tilbud vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt Klagefrist Det vil bli gitt en klagefrist på 14 kalenderdager. Rammeavtale vil bli inngått etter utløpet av klagefristen Inngåelse av avtale Kunden er ikke bundet av forpliktelsene i dette konkurransegrunnlaget før bindende Rammeavtale er signert av begge parter Side 14 av 14

Anbudskonkurranse. Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013. Tilbudsfrist: 28. februar 2013. Prosedyreregler

Anbudskonkurranse. Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013. Tilbudsfrist: 28. februar 2013. Prosedyreregler Anbudskonkurranse Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 Tilbudsfrist: 28. februar 2013 Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Forhandlingskonkurranse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler

Forhandlingskonkurranse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler Forhandlingskonkurranse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Versjon 2.1 14.02.2012 INNHOLD 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3 Nåværende avtaleforhold...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0 Bankterminaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hensikt... 3 Ruter skal anskaffe nye bankterminaler til elektonisk billettsystem i oslo og Akershus... 3 1.2 Om... 3 1.3 Definisjoner av begrepene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE ANROPSSTYRT TRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012

TILBUDSKONKURRANSE ANROPSSTYRT TRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 INTERNT HØRINGSUTKAST TILBUDSKONKURRANSE ANROPSSTYRT TRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 DEL 1 PREKVALIFISERINGSDOKUMENT KONKURRANSE MED FORHANDLINGER PREKVALIFISERINGSFRIST: 19.05.2011 Dato: 18.04.2011 I N

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler Versjon 1.2 Dato: 30.08.2011 INNHOLD 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3 Nåværende avtaleforhold... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG... 4 2.1 Beskrivelse av oppdraget...

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 1 Oppdraget...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 KUNNGJØRING /ANNONSERING...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Brannvern Rammeavtale BERGEN VANN KF Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1 Oppdraget... 4 1.1 OPPDRAGSGIVER... 4 1.2 KUNNGJØRING /ANNONSERING... 4 1.3 ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Anskaffelse 3 Elektriske biler

Anskaffelse 3 Elektriske biler Konkurransegrunnlag Anskaffelse 3 Elektriske biler Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/1331 Tilbudsfrist: Fredag 5.2. 2016 Kl.12:00 INNHOLD 1. Oppdragsgiver... 3 2. Beskrivelse av anskaffelsen... 3 3. Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid Saksnr. 201300259 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 ANSKAFFELSENS

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand Rederi Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand Kystverkets saks nr. 2015/3618 INNHOLD Del I Betingelser for

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale - Dentale forbruksartikler

KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale - Dentale forbruksartikler KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale - Dentale forbruksartikler Konkurransegrunnlag Revidert 9.10.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens innhold... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale for trevareverkstedet ved. Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utkast til rammeavtale Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Vedlegg 3: Tilbudsmal/Kravspesifikasjon

Detaljer

Forespørsel. vedrørende. Anskaffelse av Bil og Biladministrasjon

Forespørsel. vedrørende. Anskaffelse av Bil og Biladministrasjon Forespørsel nr. AVT-00058 vedrørende Anskaffelse av Bil og Biladministrasjon (heretter Eidsiva) 14.06.2012 Forespørsel Bil og Biladministrasjon Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

Bredbåndsutbygging i distrikt-tromsø. Konkurransegrunnlag

Bredbåndsutbygging i distrikt-tromsø. Konkurransegrunnlag - Innhold 1 OPPDRAGSGIVER OG DEN ETTERSPURTE YTELSEN... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Prosjektet bredbåndsutbygging i distrikts-tromsø... 4 1.3 Fremdriftsplan... 5 1.4 Alternative tilbud... 5 2 KONKURRANSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

RAMMEAVTALE OM HOTELLOVERNATTING

RAMMEAVTALE OM HOTELLOVERNATTING 3 Tilbudsbrev VEDLEGG 3 Tilbudsbrev til Statsbygg RAMMEAVTALE OM HOTELLOVERNATTING 1 av 8 3 Tilbudsbrev Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer: Kontaktperson: Telefonnummer: Mobilnummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE AV TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA 1. Innledning 3 2. Frister, leveringssted og tidsplan for konkurransen 4 3. Gjennomføring av konkurransen 4 4. Krav til

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.06.2010 1. KONKURRANSEREGLER Konkurransen gjelder Lyse Energi AS, org. nr. 980 001 482

Detaljer

Bredbåndsutbygging i distrikt-tromsø. Konkurransegrunnlag

Bredbåndsutbygging i distrikt-tromsø. Konkurransegrunnlag - Innhold 1 OPPDRAGSGIVER OG DEN ETTERSPURTE YTELSEN... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Prosjektet bredbåndsutbygging i distrikts-tromsø... 4 1.3 Fremdriftsplan... 5 1.4 Alternative tilbud... 5 2 KONKURRANSEN...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Saksnummer: 12/0634 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Kjøp av lyskilder Side 2 av 13 Grunndokument Innhold 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Avtaleperiode...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon...

Detaljer

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder...

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune Saksnr. 16/2651 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INFORMASJON OG REGLER FOR ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt. DLnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt. DLnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Kjøp av bedriftshelsetjenester for Salten politidistrikt DLnr 201301203 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE OG STØRRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE 2014-2017 ID kunngjøring i Doffin: 113356 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM OPPDRAGET OG KONKURRANSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av norske og utenlandske flagg SAKSNR. 16/6123 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON 4 4.

Detaljer