ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april Prosedyreregler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler"

Transkript

1 ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon

2 I N N H O L D 1 INFORMASJON Innledning Informasjon om kunden ANSKAFFELSENS OMFANG Beskrivelse av leveransen Omfang og varighet KONTAKTOPPLYSNINGER Kunden Kontaktperson GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Konkurranseform Tilgang til konkurransegrunnlaget Tidsplan Dokumenter Definisjoner Tilbudskonferanse Eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget Spørsmål, tillegg og rettelser Forholdet til konkurranseloven Omkostninger KVALITFIKASJONSKRAV Generelt Foretaksregistrering Skatter og avgifter HMS-erklæring Økonomisk stilling TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING Tilbudets oppbygning Tilbudsbrev Svarbilag i forhold til avtaledokumentene inkl. vedlegg Forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget Prisskjema TILDELING AV AVTALE Generelt Tildelingskriterier Side 2 av 14

3 7.3 Pris og godtgjørelser 70 % Erfaring og leveringsdyktighet 30 % INNLEVERING OG UTFORMING AV TILBUDET Generelt Innleveringstid og sted Merking av tilbud BEHANDLING AV INNKOMMENDE TILBUD Generelt Tilbudsåpning Tilbakekalling Avklaring Vedståelsesfrist Offentliggjøring AVSLUTNING AV KONKURRANSEN Avvising Avlysing av konkurransen og totalforkastelse Tildeling og begrunnelse Klagefrist Inngåelse av avtale Side 3 av 14

4 1. Informasjon 1.1. Innledning Hedmark Trafikk FKF inviterer interesserte leverandører til å gi tilbud på levering av elektroniske betalingskort (Innenlandskort) iht. vedlagte konkurransegrunnlag. Hedmark Trafikk omtales heretter som Kunden. Kunden inviterer herved leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene, ref. kapittel 5, til å gi Tilbud på leveranse av kort gjennom en langsiktig rammeavtale Informasjon om Kunden Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak som har ansvaret for planlegging, kjøp av transporttjenester, koordinering og markedsføring av kollektivtrafikken i Hedmark fylke. Hedmark Trafikk FKF er ikke selv et operatørselskap, men kjøper transport-tjenester av flere transportselskaper/operatører som utfører den daglige transporten. For ytterligere informasjon om Hedmark Trafikk vises det hjemmesidene Kjørekontoret Innlandet AS er et selskap som er heleid av Hedmark fylkeskommune. Kjørekontoret er å anse som en del av kundens organisasjon, og koordinerer, planlegger og formidler anropsstyrt transport for Hedmark Trafikk etter nærmere avtale. Kjørekontoret er også distributør av Elektroniske Betalingskort 2. Anskaffelses omfang 2.1. Beskrivelse av leveransen Kunden, ønsker med dette tilbud på leveranse av berøringsfrie elektroniske betalingskort. Avtalen omfatter anskaffelse av selve betalingskortene, som skal være av to typer; «Mifare DESfire EV1 4K», og «Mifare Ultralight 64 byte» Kortene skal benyttes som elektroniske betalingskort ovenfor Kundens elektroniske billetteringssystem, som er installert i alle busser som kjører ruter for Kunden. Billettsystemet er levert av Fara ASA, Trondheim, og kan bestå av ulike maskinkomponenter. Alle maskinvarianter er imidlertid tilkoblet selvstendig validator som leser og oppdaterer kortenes programmerte innehold. Det er utarbeidet kravspesifikasjon som bl.a. omfatter beskrivelse av produktet, leveransenes intensjon og krav til funksjonalitet, samt leveringsbetingelser og andre vilkår som gjelder for Leverandør. I tillegg til konkurransegrunnlaget er det i kravspesifikasjon henvist til relevant kildemateriale for beskrivelse av betalingskortenes tekniske egenskaper og krav til funksjonalitet. Tilbudet skal omfatte komplette leveranser, i henhold til konkurransegrunnlagets krav, selv om ikke alle underliggende ytelser for å oppnå dette er omtalt eller spesifisert i konkurransegrunnlaget. Side 4 av 14

5 2.2. Omfang og varighet Rammeavtalen gjelder fra det tidspunkt den er undertegnet av begge parter, og frem til 30. juni 2017, med mulighet for forlengelse i ett år. Kunden forplikter å kjøpe et minste kvantum i løpet av avtaleperioden på kort av typen «Mifare DESfire EV1 4K». Det kan forventes at reelt innkjøpsbehov blir noe større. Kunden har foreløpig ikke innført, og har ikke kjøpsforpliktelse av korttypen «Mifare Ultralight 64 byte». Forventet verdi av anskaffelsen er NOK ,- eks. merverdiavgift, under avtaleperiodenes varighet. 3 Kontaktopplysninger 3.1 Kunden Kontaktopplysninger for Kundens virksomhet er: Navn... Hedmark Trafikk FKF Adresse... Disenstrandveien 4 Poststed Hamar Telefon Telefaks E-post... Internett... Org.nr Kontaktperson Kontaktperson under anbudskonkurransen er; Kontaktperson..... Per Christer Konterud Felles e-post Gjennomføring av konkurransen 4.1 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres iht. Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. Valgt anskaffelses prosedyre er åpen anbudskonkurranse. Anbudskonkurransen legger til rette for at tildelingen av Rammeavtale skjer etter reell konkurranse, basert på forretningsmessighet og likebehandling av Tilbyderne. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er fullstendig forhandlingsforbud ved slike anskaffelser. Side 5 av 14

6 4.2 Tilgang til konkurransegrunnlaget Konkurransen er utlyst i DOFFIN-databasen med dokument-id ( , og for EØS-området i TED-databasen (Tenders Electronic Daily) den Konkurransegrunnlaget blir kunngjort som tilleggsinformasjon under kunngjøringen på All kommunikasjon under anbudsprosessen vil foregå via internett og/eller e-post. Alle kunngjøringer underveis i prosessen blir kunngjort på samme nettadresse. Det sendes ut e- postvarsel til registrerte interessenter når det eventuelt legges ut ny informasjon på internettsidene. Interessentene må påse at de får lastet ned alle deler av konkurransegrunnlaget og tilhørende vedlegg. 4.3 Tidsplan Hedmark Trafikk har satt opp følgende foreløpige tidsplan for konkurransen: Kunngjøring av konkurransen 28. februar 2014 Offentliggjøring av konkurransegrunnlaget 10. mars 2014 Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 04. april :00 Frist for innlevering av tilbud (tilbudsfrist) 11. april :00 Tilbudsåpning (ikke åpen) 11. april :00 Valg av leverandør og melding om kontraktstildeling Ca. 01. mai 2014 Klagefrist Minimum 14 dager Avtalesignering Ca. 15. mai 2014 Tidspunkt for valg av Leverandør som det skal inngås Rammeavtale med, antas å finne sted i april måned, dog slik at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode Tilbudet er bindende jfr. vedståelsesfristen. 4.4 Dokumenter Konkurransegrunnlaget består av følgende 2 deler: 1. Prosedyrebeskrivelsen (dette dokument) som inneholder informasjon og rettledning i fasen frem til signering av Rammeavtale. 2. Rammeavtalen som angir vilkår for Oppdraget og regulerer avtaleforholdet mellom Kunden og Operatør med følgende vedlegg: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Prisbilag Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Følgende vedlegg blir tatt med som en del av Rammeavtalen: Vedlegg 4 Referater og korrespondanse fra anbudsperioden Vedlegg 5 Leverandørs tilbud Ved eventuell motstrid gjelder Rammeavtalens tekst foran vedleggenes tekst. Ved eventuell motstrid mellom vedleggene rangeres vedleggene i nummerrekkefølge. Side 6 av 14

7 Prosedyrereglene inngår ikke i Rammeavtalen, og har således ingen avtalemessig status. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og avtaledokumentene skal derfor ikke kunne påberopes ved en avtalefortolkning. 4.5 Definisjoner Definisjoner av sentrale begreper benyttet i konkurransegrunnlaget er tatt inn i Rammeavtalen. I tillegg gjelder følgende definisjoner for dette dokumentet; Tilbud Tilbyder Konkurransegrunnlag Tilbyders komplette tilbud (inkl. svarskjemaer, uttømmende opplysninger, nødvendige erklæringer osv.) Et selskap som deltar i konkurransen om å komme i betraktning som Operatør, betegnes som Tilbyder frem til Rammeavtalen er inngått. Prosedyrereglene og Rammeavtalen med tilhørende vedlegg. 4.6 Tilbudskonferanse Det avholdes ikke tilbudskonferanse for denne anskaffelsen. Ved behov for supplerende informasjon, oppfordres Tilbyder til å rette skriftlige henvendelser jfr. neste punkt. 4.7 Eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget Tilbyder plikter, i god tid før Tilbud inngis, å foreta en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, for å avdekke eventuelle uklarheter. En slik gjennomgang skal gjennomføres på et så tidlig tidspunkt, at det er tid for Kunden til å korrigere konkurransegrunnlaget med tilleggsinformasjon før tilbudsfristen utløper. Dersom Tilbyder ikke melder fra om uklarhet, eller dersom Tilbyder ikke oppdager uklarheter som burde vært avdekket ved en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, har Tilbyder risikoen for eventuell tolkningstvil. 4.8 Spørsmål, tillegg og rettelser Frem til tilbudsfristens utløp, har Kunden anledning til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget. Tilbyder som har spørsmål til konkurransegrunnlaget, oppfordres å sende skriftlig henvendelse pr. e-post til kundens kontaktperson Spørsmål som måtte komme under tilbudsprosessen vil bli anonymisert, og sammen med svarene bli kunngjort på konkurransesidene. Dersom spørsmål kommer fra tredjepart, herunder konsulenter, underleverandører o.l. som er engasjert av en Tilbyder, skal det fremgå hvilken Tilbyder denne representerer. Kunden forbeholder seg retten til ikke å besvare eller gjøre spørsmål tilgjengelig for alle Tilbydere dersom Kunden vurderer spørsmålene ikke å være relevante eller for øvrig ikke har generell interesse. Merk at tidsfristen for å stille spørsmål er fredag kl. 12:00. Dersom spørsmål kommer inn senere enn denne tiden, kan de ikke garanteres besvart innen fristens utløp. Side 7 av 14

8 4.9 Forholdet til konkurranseloven Leverandørene er ansvarlig for at ethvert eventuelt samarbeid er innenfor konkurranselovens regler Omkostninger Samtlige omkostninger, inkl. eventuelle reise- og møteomkostninger m.v. som påløper i forbindelse med å utarbeide og innlevere tilbudet, bæres av Tilbyder. Herunder eventuelle reise- og møtekostnader under evaluerings- og kontraktstildelings- prosessen. 5 Kvalifikasjonskrav 5.1 Generelt Kvalifikasjonskravene skal sikre at Leverandørene har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle avtaleforpliktelsene. Avtalen skal utøves gjennom en driftsorganisasjon som har kapasitet og kompetanse som er egnet til å sikre at avtaleforpliktelsene oppfylles gjennom hele avtaleperioden. Tilbyder skal i sitt Tilbud beskrive og dokumentere sine kvalifikasjoner, i følgende rekkefølge: Selskapsform, organisasjonsbeskrivelse, eierstruktur og aksjonærer. Opplysninger om eventuelle morselskap og søsterselskap. Det skal opplyses om administrativ og teknisk kompetanse med CV for nøkkelpersonell. Referanser og informasjon om tilsvarende oppdrag, med opplysninger om kundene, leveransenes varighet og økonomiske verdi. 5.2 Foretaksregistrering Søkeren må være et lovlig etablert foretak. Foretaket skal innlevere firmaattest fra Brønnøysundregisteret som ikke er eldre enn 3 måneder ved dato for tilbudsfrist Dersom det rettssubjekt som leverer inn Tilbud er eid 50 % eller mer av et annet selskap, eller flere selskaper som inngår i konsern, skal firmaattest iht. til pkt. 5.2 innleveres for morselskapet, sammen med informasjon om eierandel, kapitalforhold og organisasjonsmessig tilknytning Er søkeren eller morselskapet et utenlandsk foretak, skal det fremlegges tilsvarende dokumentasjon fra relevant faglig register eller myndighet i det land hvor foretaket har sitt hovedkontor. 5.3 Skatter og avgifter a) Skatteattest for merverdiavgift Tilbyderen skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for merverdiavgift, utstedt fra Skattefogden (skjema RF-1244) i det distrikt der Tilbyderen har sitt hovedkontor. b) Skatteattest for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Tilbyderen skal framlegge tilfredsstillende skatteattest for skatt og avgifter, utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) i kommunen der Tilbyderen har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 3 måneder ved dato for tilbudsfrist. Side 8 av 14

9 Er Tilbyderen utenlandsk foretak, skal det fremlegges tilsvarende dokumentasjon fra relevant myndighet i det land hvor foretaket har sitt hovedkontor. 5.4 HMS-erklæring Tilbyderen skal framlegge en egenerklæring om at søkeren oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av rammeavtale vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vedlagte mal til HMS-erklæring i bilag C skal leveres i utfylt stand. 5.5 Økonomisk stilling Tilbyderen skal ha en tilfredsstillende økonomisk evne til å gjennomføre leveransen. Tilbyderen skal dokumentere sin økonomiske stilling. Det skal vedlegges styrebehandlet årsregnskap med revisorberetning og styrets beretning for 2012 og 2013, eller siste to regnskapsår dersom selskapet har avvikende regnskapsår. Dersom Tilbyderen ikke kan fremlegge ovennevnte dokumentasjon, eller ønsker å dokumentere at denne gir et misvisende bilde av hans økonomiske situasjon, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling ved hjelp av ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi. Tilbyderen skal særlig begrunne hvorfor den etterspurte dokumentasjonen eventuelt ikke kan leveres eller gir et misvisende bilde. Tilbyderen skal ved siste balansedato ha en positiv egenkapital med et beløp som minst tilsvarer 50 % av rammeavtalens beregnede omsetning, og skal være vurdert med «god kredittverdighet» eller bedre hos uavhengig kreditvurderingsforetak. Kunden forbeholder seg retten til å innhente en uavhengig vurdering av Tilbyderens økonomiske stilling. Det er adgang til å oppfylle krav til økonomisk gjennomføringsevne gjennom bankgaranti eller morselskapsgaranti, forutsatt at morselskapet har den nødvendige økonomiske gjennomføringsevne. Garantiene skal i tilfelle utstedes som «on demand-garanti» (påkravsgaranti) iht. bilag C. 6 Tilbudets innhold og organisering 6.1 Tilbudets oppbygning Innlevert tilbud skal følge følgende oppsett: Kvalifikasjonsdokumenter: Beskrivelse av Tilbyders organisasjon Utskrift fra foretaksregisteret Økonomiske attester o Skatteattest fra Kommunekasserer o Skatteattest vedrørende HMS-erklæring Regnskapsdokumentasjon o Årsregnskap med revisorberetning og styrets beretning siste to år o Kreditopplysningsrapport o Evt. dokumenter for morselskap Side 9 av 14

10 Tilbudsbrev med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Tilbyders svar på avtaledokumentene inkl. vedlegg 1 og 3. Vedlegg 2: Bekreftelse om forbehold, og med beskrivelse av eventuelle forbehold. Vedlegg 3: Utfylt prisskjema 6.2 Tilbudsbrev Hvert tilbud skal følges av et tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos Tilbyder. Brevet skal som minimum angi: Oversikt over dokumentene i tilbudet samt en kort beskrivelse av innholdet Tilbyders kontaktperson, med telefon og e-postadresse. Tilbyder skal oppgi en kontaktperson som Kunden kan kontakte for å få presisert uklarheter i tilbudet. 6.3 Svarbilag i forhold til avtaledokumentene inkl. vedlegg 1 3 Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvordan Kundens funksjonelle og tekniske krav imøtekommes. Tilbyder bør levere en tilbudsbesvarelse som gir en uttømmende beskrivelse av de punkter som har relevans i forhold til sitt Tilbud. Eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer som Tilbyder vil fremheve, utover Kundens krav og betingelser angitt i Rammeavtalen og dens vedlegg, skal tydelig beskrives. Slike elementer vil kunne vektlegges under tildelingskriteriene. Eventuelle forbehold til et eller flere punkter i Vedlegg 1 3 skal angis, og skal tilfredsstille kravene i punkt 6.4. Tilbyder skal i tilfelle kommentere krav og betingelser angitt i vedleggene etter samme inndeling/punktoverskrifter som angitt i vedleggene. 6.4 Forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget Dersom Tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget, herunder om det er tatt forbehold, skal dette fremgå klart av tilbudsbrevet. Det skal vedlegges en oversikt som uttømmende angir alle avvik/forbehold, og det skal angis hvilke konsekvenser forbeholdet har for ytelse, pris eller andre forhold. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at Kunden kan vurdere de uten kontakt med Tilbyderne. Kunden forbeholder seg retten til selv å vurdere og fastsette priskonsekvens av alle forbehold. Det er ikke anledning til å ta forbehold som er vesentlige. Tilbud som etter Kundens vurdering inneholder vesentlige forbehold, vil bli avvist. Det gjøres oppmerksom på at forbehold lett vil føre til avvisningsplikt for Kunden, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser. Før Tilbyder eventuelt tar forbehold, bør nevnte bestemmelse vurderes grundig og juridisk kompetanse bør konsulteres. I stedet for forbehold oppfordrer Kunden Tilbyderne til å stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen, jfr. pkt Dette gjelder også for avvik. Avvik er altså å anse som forbehold. Side 10 av 14

11 6.5 Prisskjema Tilbyder skal innlevere utfylt prisskjema, jfr. Bilag A. Tilbyderne skal konkurrere på alle priselementeene, ved å oppgi priser på de ulike produktene. I prisskjemaet skal Tilbyder oppgi a) en fast kostnad for hver enkelt ordre som skal dekke oppstartskostnader, maskinstillingskostnader, trykkostnader osv, herunder leverandørens administrasjonskostnader, emballering/ og forsendelseskostnader, fortolling etc. En bestilling kan bestå av flere kortserier med forskjellige trykk eller egenskaper. b) enhetspriser for de to korttypene som er uavhengig av bestillingens størrelse, herunder variable produksjons- og trykkekostnader c) og fast kostnad som gjelder for utarbeiding av nytt trykkmateriell. Alle Tilbyderens kostnader og fortjeneste skal være innkalkulert i ovennevnte kostnadskomponenter. Manglende utfylling av en eller flere priskomponenter vil anses som ikke komplett tilbud, og tilbudet vil bli avvist iht. Forskrift om offentlige anskaffelser 20-13, 1. ledd. 7 Tildeling av avtale 7.1 Tildelingskriterier Tildeling av Rammeavtale vil bli basert på følgende vektingsforhold; Tildelingskriterier Vekting av hvert kriterium Pris og godtgjørelser 70 % Erfaring og leveringsdyktighet 30 % 7.2 Pris og godtgjørelser 70 % Følgende inngår i evalueringen: Oppstarts- og ordrekostnader Tilbudte enhetspriser Layoutkostnader Pristillegg for eventuelle forbehold Eventuelle rabatter Med pris, menes de priser som fremkommer av tilbudsskjemaet. Bruk av andre typer priser, istedenfor eller i tillegg til overnevnte priser, vil kunne føre til avvisning av Tilbudet. Manglende utfylling av en eller flere priskomponenter vil anses som ikke komplett tilbud, og tilbudet vil bli avvist iht. Forskrift om offentlige anskaffelser 20-13, 1. ledd. Kunden vil beregne en vektet verdi av de ulike priskomponenter, for en representativ ordremengde gjennom avtalens løpetid. Gunstigste Tilbyder vil bli gitt 70 poeng. Etterfølgende Tilbydere gis prosentuelt lavere poengsum tilsvarende avstand i pris. Side 11 av 14

12 7.3 Erfaring og leveringsdyktighet 30 % Følgende inngår i evalueringen: 1) Erfaring a) Erfaring i egen organisasjon b) Referanser fra tilsvarende leveranser 2) Leveringsdyktighet a) Produksjon b) Leveringstid c) Forsendelse Vurderingen av tildelingskriteriet "erfaring og leveringsdyktighet" gjelder ikke spørsmålet om Tilbyder vil kunne utføre leveransene i henhold til kravspesifikasjonen. Vurderingen tar utgangspunkt i å rangere tilbudenes kvalitetsvariasjoner utover minimumskravene, som tilgodeser Kunden med tjenester som har høyere forretningsmessig eller samfunnsmessig verdi. Evaluering av de underliggende kriterier vil bli foretatt samlet. Tilbyder vil bli gitt individuelle poeng, hvor maksimalt oppnåelig er 30 poeng. 8 Innlevering og utforming av tilbudet 8.1. Generelt Tilbudet skal leveres på norsk, svensk eller dansk språk. Alle dokumenter skal leveres på papir i A4-format og leveres innsatt i perm. I tillegg skal en elektronisk versjon lagret på en CD-plate eller USB-pinne medfølge. Alle dokumenter lagret elektronisk skal være et speilbilde av papirdokumentasjonen. Alle dokumenter skal være adskilte pdf-dokumenter. 8.2 Innleveringstid og -sted Tilbud skal være levert senest fredag kl. 12:00 på følgende adresse: Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, v/resepsjonen 2. etasje 2321 HAMAR Tilbyder har selv ansvaret for at tilbudet kommer frem innen tilbudsfristens utløp. Tilbud som kommer inn etter tilbudsfristens utløp, vil bli avvist som for sent innkommet. Elektronisk oversending aksepteres ikke. 8.3 Merking av tilbud Tilbudet skal være datert og signert, og lagt i lukket og nøytral innpakning som er merket Tilbud Elektroniske betalingskort. Dersom tilbudet fremsendes med post skal selve tilbudet leveres i egen innerpakning som er merket i henhold til ovennevnte. Side 12 av 14

13 9 Behandling av innkommende tilbud 9.1 Generelt Samtlige Tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil Kunden skriftlig bekrefte tidspunktet for når Tilbudet er mottatt. Tilbud mottatt etter fristen vil bli forkastet. Kunden vil ikke returnere tilbudsdokumentene etter at konkurransen er avsluttet. Hedmark Trafikk forbeholder seg retten til å avvise Tilbud som er mangelfulle. Kundens eventuelle behov for avklaringer av Tilbudet vil bli meddelt skriftlig pr. e-post. 9.2 Tilbudsåpning Kunden holder tilbudsåpning kl.12:00. Tilbud vil bli åpnet av minst to personer hos Kunden. Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning. Mottatt Tilbud bekreftes innen 8 dager etter tilbudsåpning. 9.3 Tilbakekalling Avgitt Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av Tilbudet blir betraktet som nytt Tilbud. 9.4 Avklaring Avklaringer av tilbudene, som det vil være nødvendig å ta opp med Tilbyder, vil enten bli sendt ut skriftlig eller bli tatt opp direkte i avklaringsmøter. Tilbyder må påregne at det kan bli nødvendig med avklaringsmøter, og Tilbyder plikter i så fall å stille med personer som kjenner og kan besvare innholdet i det innsendte Tilbudet. Tilbyders representant skal ha nødvendig fullmakt til å kunne forplikte Tilbyder i forhold til tilbudet. Eventuelle avklaringer vil finne sted innenfor hva som er tillatt etter regelverket om offentlige anskaffelser. Forhandlinger er som nevnt ikke tillatt. 9.5 Vedståelsesfrist Tilbud er bindende for Tilbyder frem til kl. 12:00. Alle Tilbud er bindende til vedståelsesfristens utløp, med mindre Tilbudet er skriftlig uttrykkelig avvist av Kunden. 9.6 Offentliggjøring Informasjon om hvem som er valgt som Operatør vil bli bekjentgjort til alle som har levert Tilbud. Kunden forbeholder seg retten til å gå ut med en pressemelding om hvem man har til hensikt å inngå Rammeavtale med, eventuelt har inngått Rammeavtale med, hvilke Tilbydere som deltok i konkurransen, samt i hvilket prisintervall Tilbudene lå. Krav om innsynsrett, med henvisning til Offentleglova, kan medføre krav om innsyn i tilbud som Kunden mottar. Innsyn vil uansett ikke bli gitt før tildelingen er gjennomført. Hvis tilbudet inneholder forretningshemmeligheter, skal Tilbyder også levere en komplett elektronisk Side 13 av 14

14 versjon av tilbudet hvor forretningshemmelighetene er sladdet. Den sladdede versjon legges på egen mappe på CD eller minnepinne som skal leveres med tilbudet. Kunden forbeholder seg retten til å vurdere om sladdet informasjon er å anse som forretningshemmeligheter. I tvilstilfeller vil vi ta dette opp med Tilbyder. 10 Avslutning av konkurransen 10.1 Avvising Om Kunden må vurdere avvisning av en eller flere Tilbud, vil avvisningsgrunnlaget bli vurdert på grunnlag av Forskrift om offentlige anskaffelser og 20-13, eventuelt Avlysing av konkurransen og totalforkastelse Kunden kan avlyse anbudskonkurransen dersom det foreligger saklig grunn Tildeling og begrunnelse Alle Tilbydere som har gitt tilbud vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt Klagefrist Det vil bli gitt en klagefrist på 14 kalenderdager. Rammeavtale vil bli inngått etter utløpet av klagefristen Inngåelse av avtale Kunden er ikke bundet av forpliktelsene i dette konkurransegrunnlaget før bindende Rammeavtale er signert av begge parter Side 14 av 14

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08. Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.2010 1 Innledning... 3 1.1 Kunngjøring/bakgrunn...3 1.2 Fremdriftsplan...3

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer