Kriseplan for Marnardal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriseplan for Marnardal kommune"

Transkript

1 Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister Redningsressurser Frivillige organisasjoner

2 INNHOLD 2 Plan for kriseledelse i kommunen 1. INNLEDNING GRÅTT SKILLEARK 1.1 GENERELT KATASTROFER/ULYKKER KOMMUNENS OPPGAVER PLAN FOR KRISELEDELSE I KOMMUNEN IVERKSETTELSE VED STORE ULYKKER ELLER KATASTROFER TILTAKSKORT FORBEREDT FOR SPESIELLE HENDELSER DISTRIBUSJON, REVISJON OG OPPDATERING AV KRISEPLANEN 6 2. IVERKSETTELSE VED ULYKKER/KATASTROFER RØDT SKILLEARK 2.1 ETABLERING AV KRISELEDELSE KRISETEAM FOR PSYKISK HELSE INFORMASJONSPLAN PLAN FOR EVAKUERING/INNKVARTERING VARSLINGSLISTE REDNINGSRESSURSER FRIVILLIGE ORGANISASJONER GENERELL TELEFONLISTE FOR KOMMUNALE ETATER M.M KONTAKTDATA FOR BEREDSKAP I VEST-AGDER (PR ) SITUASJONSRAPPORT MARNARDAL KOMMUNE ORGANISASJON GULT SKILLEARK 3.1 REDNINGSTJENESTEN I NORGE DEN SIVILE KATASTROFELEDELSE TILTAKSKORT FOR SPESIELLE HENDELSER. GRØNT SKILLEARK 4.1 Tiltakskort for spesielle hendelser Tiltakskort, Mal 25 Tiltakskort nr 1 for Tankbilulykke/farlig gods 26 Tiltakskort nr 2 for Ekstrem-vær 27 Tiltakskort nr 3 for Storbrann 28 Tiltakskort nr 4 for Flom 29 Tiltakskort nr 5 for radiacforurensing (atomulykke) 30 Tiltakskort nr 6 for Akutt forurensing 31 Tiltakskort nr 7 for ulykker innenfor/utenfor kommunen 32 Tiltakskort nr 8 for å iverksette rask informasjon til befolkningen 33 Tiltakskort nr 9 for dambrudd VEDLEGG BLÅTT SKILLEARK VEDLEGG 1: SKJEMA FOR UTGÅENDE MELDINGER 35 VEDLEGG 2: SKJEMA FOR INNKOMMENDE MELDINGER 36 VEDLEGG 3: LOGG 37 VEDLEGG 4: INFORMASJONSBEREDSKAP; GODE RÅD 38 VEDLEGG 5; VARSLINGSRUTINE FOR KRISETEAM FOR PSYKISK HELSE 39

3 3 1. Innledning 1.1 Generelt Katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige systemer avslører ofte at samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere vanskelige situasjoner tilfredsstillende. Selv mindre forstyrrelser resulterer ofte i vesentlige tap for mennesker, miljø eller virksomheter. Med enkle midler vil mange slike situasjoner kunne unngås. Naturkatastrofer har vi alltid måttet leve med, men i tillegg har den tekniske og økonomiske utvikling ført til et stadig økende antall uønskede hendelser, som branner og eksplosjoner, miljøforstyrrelser, driftsforstyrrelser, driftsstans og forsyningssvikt. 1.2 Katastrofer/ulykker Som eksempler på større ulykker/katastrofer som kan inntreffe i vårt område kan nevnes: Storm/orkan Olje- og kjemikalieforurensning Flom/oversvømmelser Dambrudd Svikt i elektrisitetsforsyningen Snøras/jordras/leirras Radioaktivt nedfall Større skogbranner Svikt i vann- og avløpssystemer Industribranner Større trafikkulykker Eksplosjoner Togulykker Sabotasje eller hærverk Voldsepisoder I de fleste tilfeller vil ulykker og katastrofer som nevnt ovenfor være av et slikt omfang at redningstjenesten, som ledes av politiet og består av brannvesenet, industrivernet, forsvaret, sivilforsvaret m.fl., vil ha kapasitet til å takle situasjonen. Dersom en omfattende ulykke eller katastrofesituasjon inntreffer, og de ordinære innsatsorganers ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og oppryddingsaksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til innsats fra berørte kommuner, også utover det å stille ressurser til disposisjon. Sist revidert:

4 4 1.3 Kommunens oppgaver Eksempler på forhold som kommunene kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon: ta hånd om skadde personer omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område innkvartering av forulykkede eller redningsmannskaper informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler forpleining eller annen forsyningsstøtte sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann gjennomføre regulerings-/rasjoneringstiltak rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å beskytte miljøet vern om kulturelle verdier 1.4 Plan for kriseledelse i kommunen Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, og i tillegg et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. En plan for kriseledelse i kommunen, som er en samordnet plan for ledelsen, vil være et nødvendig hjelpemiddel for kommunen for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner. Denne planen skal ikke erstatte eksisterende planer for krisehåndtering som er utarbeidet av kommunale virksomheter som det er nevnt eksempler på i skissen under. Kriseplan for kommuneledelsen Fagberedskapsplaner, som for eks. innen brannvern, helse, flyktninger, gassutslipp, kjemikalier, osv. Fagberedskapsplaner i Ansvar Oppbevares hvor Marnardal Smittevernplan Kommunelege Kommunelege/berdskapsansvarlig Plan for helsemessig og sosial Kommunelegen Kommunelege/beredskapsansvarlig beredskap Akutt forurensning Vestre Brannvesen Sør Beredskapsansvarlig Vest-Agder Varslingsplan Dambrudd Mandalsvassdraget Brannvesen Sør/kommunen Beredskapsansvarlig Pandemiplan Kommunelegen Kommunelege/beredskapsansvarlig

5 5 Kontinuitetsplan ROS-analyse og beredskapsplan, Bjelland og Mjåvann vannverk Beredskapsansvarlig Beredskapsansvarlig Teknisk sjef Teknisk sjef/beredskapsansvarlig 1.5 Iverksettelse ved store ulykker eller katastrofer. Dersom en større ulykke eller katastrofe med store konsekvenser for kommunen skulle oppstå, kan ledelsen (ordfører/rådmann) avhengig av situasjonen iverksette følgende forberedte planer: PLAN for etablering av kriseledelse PLAN for informasjon PLAN for evakuering/ innkvartering REDNINGS- RESSURSER FRIVILLIGE ORGANISA- SJONER VARSLINGS- LISTER 1.6 Tiltakskort forberedt for spesielle hendelser. Hvis kommunen ved risiko- og sårbarhetsanalyse, eller at det på annen måte er avdekket spesielt sårbare objekter eller hendelser som antas å ha stor risiko, kan disse registreres på tiltakskort. Hensikten med en slik registrering er at kommunens ledelse skal være oppmerksom på disse risiko, og skal være forberedt på å kunne iverksette tiltak og prosedyrer hvis ulykken skulle være ute. På tiltakskortene skal det kun tas med større sårbare objekter og større uønskede hendelser hvor kommunens ledelse blir involvert og må ta ansvar. Under del 3 i planen er det satt inn tiltakskort som er gjeldende spesielt for kommunen. Tiltakskort for registrering av spesielt sårbare objekter Sist revidert:

6 Plan for kriseledelse, Marnardal kommune Distribusjon, revisjon og oppdatering av kriseplanen Kriseplanen står i servicekontoret og hos beredskapsansvarlig. Den skal for øvrig distribueres til følgende: Ordfører Rådmann Leder av servicekontoret Kommunalsjef Helse og omsorg Teknisk sjef Leder av kriseteamet psykiatrisk sykepleier Helsesøster Kommunelege Kommunalsjef Oppvekst og kultur Prest Kriseplanen revideres og varslingslistene oppdateres minst en gang i året og ellers ved behov. Ansvaret for oppdateringen ligger hos beredskapsansvarlig i kommunen. Leder for kriseteam for psykisk helse er ansvarlig for å melde endringer vedrørende medlemmer av teamet til beredskapsansvarlig.

7 Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 7 2. Iverksettelse ved ulykker/katastrofer 2.1 Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordføreren eller rådmannen beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Kommunens kriseledelse består av: Ordfører Beredskapsansvarlig Rådmann Teknisk sjef Kommunalsjef, oppvekst og kultur Kommunalsjef, helse og omsorg Kommunelege I Kriseledelsen har en fast stab som får oppgaver av- og rapporterer til kriseledelsen. Kriseledelsens faste stab Personalrådgiver Utpekt representant servicekontor Kommuneplanlegger Avhengig av situasjonen kan følgende også være aktuelle: Jord- skogbrukssjef Sivilforsvaret Kommunelege Forsvaret/heimevernet Personalrådgiver Næringsmiddeltilsynet Politi/lensmann Frivillige organisasjoner Brannsjef Veterinær Hvem kan beslutte at kriseledelsen skal etableres: Rådmann eller Ordfører Rådmannen og (Ordfører) vurderer krisens omfang. Den øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale kalles inn etter behov. Fullmakt for kriseledelsen vedtatt av kommunestyret: Ordfører og Rådmann får fullmakt til å disponere inntil kr ,- i en krisesituasjon. Sted for etablering av kriseledelsen: Kommunestyresalen, 1. etasje i Rådhuset i Marnardal. Rådmannskontor og møterom 1. etasje kan fungere som avlastningskontor. Alternativt sted: Marnarheimen Høgtun (har muligheter for vedfyring ) Kommunikasjon, telefoner og telefax:

8 Telefonlinjer: Sentralbord: / Mobil Rådmann: Mobil Ordfører: Rådmannskontor: Kommunestyresal: Kan kobles til 90 Møterom 1. etasje: Fax, servicekontor: Marnarheimen ; fax

9 Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 9 IKT: I kommunestyresalen er det lagt opp til trådløst nettverk for bruk av PC-er. Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal som hovedprinsipp også i krisesituasjoner følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. Kommunale kart finnes ved Teknisk etat. Oppgaver til kriseledelsen: Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier Prioritere ressurser fra kommunens side Holde kontakt med skadestedsledelse eventuelt LRS Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media (2.2) Gi rapport om situasjonen i kommunen til fylkesmannen Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eksterne) etter behov i.h.t. varslingslister under pkt. 2.4, 2.5, 2.6, side Sekretariat: Håndtere post, fordele og arkivere, føre logg (se vedlegg 1) Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med: Politiets operasjonssentral: Lensmannen i Marnardal og Audnedal Fylkesmannens beredskapsavdeling Sykehus, Lege etter behov Nødnummer: 110 Brann 112 Politi Ambulanse Kriseteam Kommunen har et Kriseteam som trer i funksjon etter avtale med kriseledelsen eller etter en henvendelse eksternt(politi,brannvesen evt.lignende). Oppgavene vil være avhengig av situasjon. Rådmann eller (Ordfører) skal alltid varsles når kriseteamet vurderer å tre sammen, dette fordi det kan bli aktuelt å frigjøre ressurser av ulike slg og de skal være orientert. Kriseteamet for psykisk helse består av: Psykiatrisk sykepleier leder Psykiatrisk sykepleier Hjelpepleier innen psykisk helse Prest Kommunelege Ledende Helsesøster Kommunalsjef, Helse og omsorg Kriseteamet står fritt til å knytte til seg de instanser eller personer de måtte trenge i en gitt situasjon, for eksempel lensmann. Se for øvrig Plan for helsemessig og sosial beredskap for mer inngående beskrivelse av helsepersonellets oppgaver. Kriseteamet har en egen varslingsprosedyre; vedlegg Informasjonsplan

10 10 Plan for informasjon til befolkningen og media. Hvem har informasjonsansvaret i kommunen: Leder: Ordfører Nestleder: Leder av servicekontoret Hvor skal informasjonskontoret etableres? Sted: Servicekontoret i Rådhuset Tlf: Fax: Utstyr: Kontorrekvisita, PC, Fax, Kopimaskiner, Skrivemaskiner, telefonlister, kriseplan, kart. Kantina opprettes som venterom for pressen. Tlf: Oppgaver til informasjonstjenesten: Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen og opplyse om evt. tlf. for pårørende. Informere om farlige situasjoner som kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås Informere om helsemessige og sosiale forhold, vareomsetning, energi, kommunikasjon osv. Informere egne ansatte Informere media Aktuelle mediakontakter: Aviser: Lindesnes Avis, Tlf: , Fax: Fædrelandsvennen Mandal, Tlf: , Fax: ,- Kristiansand, Tlf: , Fax: Radio/TV: NRK Sørlandssendinga, Tlf: , Fax: Fvntv (TVSør) Kristiansand, Tlf: , Fax: Lindesnes Nærradio, Tlf: , Fax: Måter å spre informasjon i kommunen:pressekonferanser Info.møter i forsamlingslokaler/folkemøter IKT ( ) NRK-distriktsradio Ved å oppsøke husstander Via postkasse Ved plakatoppslag Ved høytalerbiler Via skolene, info. til elevene Via kommunens hjemmeside Kontaktperson ved Fylkesmannens krisestab: Navn: Yngve Årøy: Tlf , Mob Fax: Se egen varslingsliste for fylkesmannen, side Plan for evakuering/innkvartering

11 11 Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Evakuering av lokalbefolkning beordres av politiet. Ansvarlig for evakueringsarbeidet: Navn: Rådmannen Mannskapsressurser ved evakueringen: Teknisk etat v/ansvarlig formann Antall: 8 mannsk./biler Brannvesen sør Antall: 12 mannsk./biler Oppgaver til de som skal lede og gjennomføre evakueringen i evakueringsområdet: Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.v.) Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg m.v. Samarbeide med LRS/skadestedsleder Skaffe egnede transportmidler Samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke kan skje direkte Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.v. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.v. (Kriseteam se 2.1) Sørge for forpleining og eventuelt klær Omsorgsfunksjon. Avtale med prest, frivillige organisasjoner, Frelsesarmeen m.v Gi løpende informasjon Liste over aktuelle innkvarteringssteder i kommunen: HØGTUN MARNARHALLEN LAUDAL SKOLE BJELLAND SKOLE MISJONSHUSET MARNARDAL Andre opplysninger i forbindelse med evakueringsplanleggingen: Lensmannen har avtaler med aktuelle mannskaper ved evakuering. Tlf: Fax: Varslingsliste Etat/virksomhet/stilling Kontaktperson Tlf. arb. Tlf. priv. KRISELEDELSE Ordfører Helge Sandåker / Rådmann Hans Stusvik / Kommunalsjef Kjell Rune Olsen / Helse og omsorg Kommunalssjef, Rune Bruskeland / oppvekst og kultur Teknisk sjef Asbjørn Dale / Beredskapsansvarlig Rune Bruskeland / KRISELEDELSENS STAB Personalrådgiver Kristin Lauvdal / Utpekt representant servicekontor Kommuneplanlegger Joakim Damkås KRISETEAM Psykiatrisk sykepleier Kathrine Homme / / Hjelpepleier - psykiatri Kirsten Finsådal / Sist revidert:

12 12 Psykiatrisk sykepleier Helene Grimestad Hageland Sogneprest Arild Knutsen / Kommunelege Vidar Toreid Ledende helsesøster Marianne Bendiksen Kommunalsjef helse & omsorg Kjell Rune Olsen ANDRE Lensmann Tor Damkås / Prest i beredskap kl og helg / Politi/lensmann Opr. sentral: Varaordfører Sidsel Birkeland Skaar / Brannsjef Jon Inge Aasen Fylkesm., beredskap Yngve Årøy Agder Energi Telenor Vegvesen Region Sør Risa/Sveinall Sjef Roar Bakken Vakttelefon Mattilsynet, Vest-Agder NAV Ronny Olsen / Distriktsveterinær Arild Hetland / Andre etatsjefer/fagpersonell: Wenke Nome Økonomisjef Kristin Hestvåg Kontorpersonale / John E.Kristensen Rådgiver kultur Trond Bendixen Jordbrukssjef / Øyvind Jorstad Skogbrukssjef / Ingrid L. Andersen Avdelingsleder PU / Anne Marie Andersen Enhetsleder / hjemmetjeneste Solveig H.Tellefsen Enhetsleder institusjon Jan Terje Einarsmo Barnevern Sør Redningsressurser Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser i kommunen: Instanser/redn.res Kontaktperson Telefon arbeid Telefon privat Brannvernmateriell Brannvesen Sør Aasen / Teknisk etats ressurser Asbjørn Dale / Sivilforsvarets ressurser Geir Ellingsen / Forsvarets/HVs ressurser Inge Ihme Politi/lensmanssressurs Lensmann / Redningsbil Brannvesenet Sør Froskemannsutstyr Brannvesenet Sør Lavinemateriell Lensmann Sanitetsmateriell/apotekvar er Marnarheimen Apotek 1; Mandal Mattilsynet/laboratorium /distriktssjef Eivind Kile Anleggsmaskiner TT-anlegg v/t.eikså

13 13 Nødstrømsaggregater Løfteutstyr/kranbil Transportmateriell Storhusholdning/innkvarte ring Minientreprenøren Tekn.sjef/Asbjørn / Dale TT-anlegg Viking redn.tjeneste, Mandal Falken Mandal Sørlandsruta TT-anlegg Marnarheimen Bjellandsheimen Høgtun/Borghild Løwer / / Frivillige organisasjoner Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuell i en ulykkes- /katastrofesituasjon: Organisasjon Kontakperson Tlf. arb. Tlf. priv. Røde Kors, Mandal Norsk folkehjelp Kr.sand Frelsesarmeen Bjelland Sanitetsforening Eva Britt Haaberg / Kvinners frivillige Anne Berit Møll beredskap Idrettslag Se under Lag og foreninger i Marnardal Lag Kontaktperson Tlf Mobil Foreninger Se under Øyslebø Helselag Synnøve Fidjestøl Laudal Helselag Else Høyland Tjomsland / Bjelland bygdekvinnelag v/sandy Tjelland / Bjelland idrettslag v/ Ingvild Rosseland / Bjelland skytterlag v/ Elling Stedjan / Bjelland Vel v/ Ånen Trygsland Breland krets v/ Gunnar Skaar Brendebakke vel v/shelley Veelo Bruskelandsheia bygdelag v/ Åshild Haraldstad Eiksåbygdas vel v/ John Øyslebø / Flerbruksplanen for v/ Svein Haugland Mandalsvassdraget Heddeland og Breland skytterlag v/ Viggo Hansen / Marnardal næringsråd v/ Ole Sigurd Fidjestøl Marnardal bondelag v/ Sjur Lauvdal Marnardal skogeigarlag v/svein Storebaug Mandalselva elveeigarlag v/ Erik Skjævesland / Mandalselva elveeigarlag - v/ /Erik Skjævesland / sone 3 Mandalselva elveeigarlag - v/ Tor Arve Monan / sone 4 Laudal vel v/ Helge Kjellemo Marnardal vel v/ Kari Håland / Manneskaret vel v/ Jan Haugland / Sist revidert:

14 14 Timberåsen vel v/ Kurt Andersen Øyslebø vel v/ Anders Jørgensen Nome vel v/ Ingelin Larsen Nome / Øyslebø bygdekvinnelag v/ Aslaug Junker / Marnardal JFF v/ Freddy Finsådal Marnardal idrettsråd v/ Ove Fuglestveit / Marnardal idrettslag v/ Magne Håland / Laudal skytterlag v/ Jonny Haraldstad / Generell Telefonliste for kommunale etater m.m. RÅDHUSET Hovednummer Telefax: e-post Hovednummer arbeid Privat Privat ORDFØRER Helge Sandåker RÅDMANNSKONT. Privat Mobil Hans Stusvik Kristin Lauvdal Unni Hartviksen Kristin Hestvåg Landbrukskontor Øyvind Jorstad Berit Sveinall Gunhild Vatne Wenke Nome Elin Lilløy Aukland Torunn Aukland Joakim Damkås HELSE OG Hovednummer arbeid Privat Privat OMSORGSETATEN Kjell Rune Olsen SKOLE OG KULTUR Rune Bruskeland John Erik Kristensen TEKNISK ETAT Privat Mobil Eksp Silje Bang-Larsen Asbjørn Dale Reidun Flystveit Finn Anderen Håkon Heddeland ANDRE ORG. RÅDHUS Felleskantine: KFO John Erik Kristensen Revisor Trekk-kontrollør NAV MARNARDAL TRYGD Ronny Olsen / KIRKE Privat Mobil Arild Knutsen Truls Glesne

15 15 Kari June Greibesland Telefax Agder Skogeigarlag: ANDRE KOM. ETATER Telefon: Mobil/fax: Skoler/barnehager Øyslebø skole Rektor Laudal skole Fax.: Rektor Bjelland skole fax Rektor Heddeland barnehage Tur: Laudal barnehage Styrer Naturbarnehage Bjelland barnehage Styrer Helse og omsorg Helsestasjonen fax Helsesenter Fax Marnarheimen fax kjøkken Bjellandsheimen Avlastning/Heddeland II Manneskaret bolig Heddeland bolig Heddeland Aktivitetshus Øyslebø bibliotek Laudal bibliotek Bjelland bibliotek Marnardal museum Marnarhallen Teknisk drift Lager Heddeland Vannverk Dagfinn Skuland Arne Sløgedal Odd Skuland Tor Rønneberg Anstein Dønnestad Gunnar Tisland Dagfinn Laudal Ewen Martin Knut Eikså Ånen Trygsland, MANKALK Kristian Hestvåg, KLEKKERIET Borghild Løwer, Høgtun Sist revidert:

16 2.8 KONTAKTDATA FOR BEREDSKAP I VEST-AGDER AUDNEDAL KOMMUNE Rådhuset, 4525 Konsmo Tlf: Fax: E-post: 16 Ordfører: Tønnes Seland (Bygdelista) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Kjell Olav Hæåk Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Jordbrukssjef Trond Bendixen Tlf: Mobil: E-post: FARSUND KOMMUNE Postboks 100, 4552 Farsund Tlf: Fax: Mobil: E-post: Ordfører: Stein Arve Ytterdahl (Ap) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: August Salvesen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver Anja Pettersen Tlf: Mobil: E-post: FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord Tlf: Fax: Kontakt utenom arbtid: Rådmannen E-post: Ordfører: Reidar Gausdal (V) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Tone Marie Nybø Solheim Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver Elin Smith Sunde Tlf: Mobil: E-post: HÆGEBOSTAD KOMMUNE Birkeland, 4595 Tingvatn Tlf: Fax: Kontakt utenom arbtid: Beredskapssaksbehandler E-post: Ordfører: John Fidjeland (KrF) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Ivan Sagebakken Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Personalsjef Lars Asbjørn Bryggeså Tlf: Mobil: E-post: KRISTIANSAND KOMMUNE Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Tlf: Fax: E-post:

17 17 Ordfører: Per Sigurd Sørensen (H) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Tor Sommerseth Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Enhetsleder samfunnsmedisinsk enhet Sigurd Paulsen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssekretær Øyvind Haarr Tlf.: Mobil: E-post: KVINESDAL KOMMUNE Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Odd Omland (Ap) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Camilla Dunsæd Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Kommunalsjef Geir Bruli Tlf: Mobil: E-post: LINDESNES KOMMUNE Postboks 183, 4524 Sør-Audnedal Tlf: Fax: Kontakt utenom arbeidstid: Ordfører E-post: Ordfører: Ivar Lindal (KrF) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Ståle Kongsvik Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Teknisk sjef Endre Bjelland Tlf: Mobil: E-post: LYNGDAL KOMMUNE Postboks 353, 4577 Lyngdal Tlf: Fax: Kontakt utenom arbeidstid: Rådmann og beredskapssaksbehandler E-post: Ordfører: Ingunn Foss (H) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Evy-Anni Evensen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver servicekontoret Jan Kristensen Tlf: Mobil: E-post: Sist revidert: MANDAL KOMMUNE Serviceboks 905, 4509 Mandal Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Alf Gottfred Møll (FrP) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Erik Hillesund Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Leder fellessekretariatet Trine Merete Vasby Tlf: Mobil: E-post:

18 MARNARDAL KOMMUNE Rådhuset, 4534 Marnardal Tlf: Fax: E-post: 18 Ordfører: Helge Sandåker (Ap) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Hans S. Stusvik Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver Bjørn Braadland Tlf: Mobil: E-post: SIRDAL KOMMUNE 4440 Tonstad Tlf: Fax: Kontakt utenom arbtid: (Vaktrom Sirdalsheimen) E-post: Ordfører: Thor Jørgen Tjørhom (Sp) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Kjell Arvid Berland Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Enhetsleder Karl Johan Sparr Tlf: Mobil: E-post: SONGDALEN KOMMUNE Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Johnny Greibesland (Sp) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Vidar Skaaland Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Assisterende rådmann Kjell Sverre Langenes Tlf: Mobil: E-post: SØGNE KOMMUNE Postboks 1051, 4682 Søgne Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Solveig Kjelland Larsen (Ap) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Kim Høyer Holum Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Konsulent enhet for helsetjenester Merethe Solheim Tlf: Mobil: E-post: VENNESLA KOMMUNE Postboks 25, 4701 Vennesla Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Torhild Bransdal (KrF) Tlf: Mobil: E-post:

19 19 Rådmann: Svein Skisland Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver Hans Thomas Nicolaisen Tlf: Mobil: E-post: ÅSERAL KOMMUNE Rådhuset, 4540 Åseral Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Oddmund Ljosland (Sp) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Rune Stokke Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Formannskapssekretær Birger Øyulvstad Tlf: Mobil: E-post: FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Serviceboks 513, 4605 Kristiansand Tlf: Fax: Kontakt utenom arbeidstid: Beredskapssjef E-post: Satellittlf.: Fylkesmann: Ann-Kristin Olsen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssjef: Yngve Årøy Tlf: Mobil: E-post: Seniorrådgiver beredskap: Odd Bjørn Suvatne Tlf: Mobil: E-post: VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Serviceboks 517, 4605 Kristiansand Tlf: Fax: E-post: Fylkesordfører: Thore Westermoen (KrF) Tlf: Mobil: E-post: Fylkesrådmann: Tine Sundtoft Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Kontorsjef informasjon og service Arne Karlsen Tlf: Mobil: E-post: Konsernsjef: Tom Nysted Tlf: Mobil: E-post: Sist revidert: AGDER ENERGI Serviceboks 603, 4606 Kristiansand Tlf: Fax: Nettsentral: E-post: Satellittlf. beredsk.led. nett:

20 Kraftforsyningens distriktssjef: Erik Boysen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapskoordinator nett: Jan Solberg Tlf: Mobil: E-post: Leder nettsentral: Vidar Jakobsen Tlf: Mobil: E-post: 20 AGDER POLITIDISTRIKT Serviceboks 514, 4605 Kristiansand Tlf: Fax: Operasjonssentral: E-post: Politimester: Kirsten Lindeberg Tlf: Mobil:? E-post: Stabssjef: Politioverbetjent Svein Vasby Tlf: Mobil:? E-post: Plankoordinator: Politioverbetjent Jon Kvitne Tlf: Mobil: E-post: SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK Serviceboks 416, 4604 Kristiansand Tlf: Fax: E-post: Administrerende direktør: Jan Roger Olsen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapskontakt: Avdelingsleder Hans Kristian Solberg Tlf: Mobil: E-post: STATENS VEGVESEN Serviceboks 723, 4808 Arendal Tlf: Veimeldingssentralen: / E-post: Distriktsvegsjef Vest-Agder: Johan Mjaaland Tlf: Mobil: E-post: Beredskapskontakt: Thor Stein Martinsen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapsleder Region Sør: Steffen Ousdal Tlf: Mobil: E-post: TELENOR TELECOM SOLUTIONS Serviceboks 421, 4604 Kristiansand Tlf: Satellittelefon: Beredskapskontakt: Regionleder Bente Walaunet Brandal Tlf: Mobil: E-post: VEST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT Serviceboks 510, 4605 Kristiansand Tlf: Fax: Vakttelefon: Distriktssjef: Geir Ellingsen E-post: Satellittelefon: Tlf: Mobil: E-post:

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 05.11.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Varslingslister for Nes kommune

Varslingslister for Nes kommune Varslingslister for Nes kommune Varslingsliste - Kriseledelse Instans Navn Telefon Ordfører Grete Sjøli Mob:90 95 67 93 Rådmann Johnny Pedersen Mob:97 74 76 45 Kommunalsjef Lars Uglem Mob:97 74 32 00 Kommunalsjef

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Temadag om ekstremvær

Temadag om ekstremvær Temadag om ekstremvær Fylkeshuset i Kristiansand 14. juni 2016 Møterom Haven Program for temadag om ekstremvær Tid Ansvarlig 0900 Fremmøte registrering kaffe 0910 0950 1010 Innledning - Hvorfor og hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010)

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) Rådmannens overordnede plan for kriseledelse består av: Risikoanalyser Tiltakskort Varslingslister og utstyrslister Målsetnings-

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA 06.09.16 6.9.16 ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE - ØVELSE Øve bruk av kommunens kriseplan Kalle inn og etablere kriseledelse Øve

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Oppfølgingsplan ROS Agder,

Oppfølgingsplan ROS Agder, Foto: Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt, Anders Martinsen- Agder Energi, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt. Oppfølgingsplan ROS Agder, 2017-2020 Per 12. desember 2016 1

Detaljer

Fredrikstad kommunes beredskapsorganisasjon

Fredrikstad kommunes beredskapsorganisasjon B1 e r e d s k a p s k o n f e r a n s e n i Ø s t f o l d 2 0 1 7 2017-09-06 Fredrikstad kommunes beredskapsorganisasjon organisasjonen vår ohvilken organisasjon vi har ohvordan den ser ut ohvorfor vi

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Plan for kriseledelse

Plan for kriseledelse Plan for kriseledelse Evje og Hornnes kommune Revisjon: Sist endret: 26.04.2017 Revisjonsansvarlig: Beredskapskoordinator Utarbeidet Beredskapssekretær: Sigve B. Jacob av: Godkjent av Kommunestyret 27.10.16

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune 12-13. mai 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5528 Haugesund Kontaktperson i

Detaljer

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Sårbarhet B&A Industri Helse Samband Transport Finans Strømutfall

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 01.09.2011 kl. 18:00 18:08 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Torhild Bransdal (Kristelig folkeparti),

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR.

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR. Fylkesmannenes beredskapsstab i Vest-Agder Postboks 513 4605 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 14/365-11/K2-X20/KSL 15.01.2015 Evalueringsrapport Øvelse ekstremvær 9.desember 2014 1. FORBEREDELSER

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Jon Martin Håland J 0,-kr 6/6 6/2 6/5 6/0 5/4 => 29/17 Trygve Karlsen Kjørslevik 4 0,-kr 6/2 6/1 0/0 6/1 1/1 => 19/05 Jarl Stølen 4 151,-kr 6/0

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan Rælingen kommune Overordnet beredskapsplan Vedtatt av kommunestyret Side 1 av 10 sider

Overordnet beredskapsplan Rælingen kommune Overordnet beredskapsplan Vedtatt av kommunestyret Side 1 av 10 sider 2011 Overordnet beredskapsplan Vedtatt av kommunestyret 06.09.2017 Side 1 av 10 sider 1 Innledning 1.1 Mål for kommunens beredskapsarbeid Rælingen kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN LEBESBY KOMMUNE

PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN LEBESBY KOMMUNE PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN I LEBESBY KOMMUNE Februar 2009 Vedtatt i Kommuenstyresak 09/257 1.0 Generell del 1.1 Forord Den overordnede målsettingen med plan for atomberedskap er å styrke landets atomberedskap

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen. Dato:

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen. Dato: STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.09.2014 Tidsrom: 09.00 14.30 Medlemmer: Åseral Hægebostad Audnedal Marnardal

Detaljer

Selbu kommune. Evakueringsplan. Saksnr.: 2009/ inghol

Selbu kommune. Evakueringsplan. Saksnr.: 2009/ inghol 2014 Selbu kommune Evakueringsplan Saksnr.: 2009/1215-10 inghol Innholdsfortegnelse 1 EVAKUERINGSPLAN for Selbu kommune... 3 1.1 Ansvar, ledelse og ressurser... 3 1.1.1 Ressurser... 3 2 Primæroppgaver...

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017 Tidsrom for tilsynet: 5. og 18. september 2017 Kommunens adresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Detaljer

Evenes kommune. Plan for kommunal atomberedskap

Evenes kommune. Plan for kommunal atomberedskap Evenes kommune Plan for kommunal atomberedskap Innholdsfortegnelse 3.1 PLANENS FORMÅL... 3 Lovhjemmel... 3 3.2 KILDER TIL ULYKKER... 3 3.3 ATOMBEREDSKAPEN OG DET KOMMUNALE KRISEAPPARATET 4 Ansvarsnivåer...

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer