Kriseplan for Marnardal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriseplan for Marnardal kommune"

Transkript

1 Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister Redningsressurser Frivillige organisasjoner

2 INNHOLD 2 Plan for kriseledelse i kommunen 1. INNLEDNING GRÅTT SKILLEARK 1.1 GENERELT KATASTROFER/ULYKKER KOMMUNENS OPPGAVER PLAN FOR KRISELEDELSE I KOMMUNEN IVERKSETTELSE VED STORE ULYKKER ELLER KATASTROFER TILTAKSKORT FORBEREDT FOR SPESIELLE HENDELSER DISTRIBUSJON, REVISJON OG OPPDATERING AV KRISEPLANEN 6 2. IVERKSETTELSE VED ULYKKER/KATASTROFER RØDT SKILLEARK 2.1 ETABLERING AV KRISELEDELSE KRISETEAM FOR PSYKISK HELSE INFORMASJONSPLAN PLAN FOR EVAKUERING/INNKVARTERING VARSLINGSLISTE REDNINGSRESSURSER FRIVILLIGE ORGANISASJONER GENERELL TELEFONLISTE FOR KOMMUNALE ETATER M.M KONTAKTDATA FOR BEREDSKAP I VEST-AGDER (PR ) SITUASJONSRAPPORT MARNARDAL KOMMUNE ORGANISASJON GULT SKILLEARK 3.1 REDNINGSTJENESTEN I NORGE DEN SIVILE KATASTROFELEDELSE TILTAKSKORT FOR SPESIELLE HENDELSER. GRØNT SKILLEARK 4.1 Tiltakskort for spesielle hendelser Tiltakskort, Mal 25 Tiltakskort nr 1 for Tankbilulykke/farlig gods 26 Tiltakskort nr 2 for Ekstrem-vær 27 Tiltakskort nr 3 for Storbrann 28 Tiltakskort nr 4 for Flom 29 Tiltakskort nr 5 for radiacforurensing (atomulykke) 30 Tiltakskort nr 6 for Akutt forurensing 31 Tiltakskort nr 7 for ulykker innenfor/utenfor kommunen 32 Tiltakskort nr 8 for å iverksette rask informasjon til befolkningen 33 Tiltakskort nr 9 for dambrudd VEDLEGG BLÅTT SKILLEARK VEDLEGG 1: SKJEMA FOR UTGÅENDE MELDINGER 35 VEDLEGG 2: SKJEMA FOR INNKOMMENDE MELDINGER 36 VEDLEGG 3: LOGG 37 VEDLEGG 4: INFORMASJONSBEREDSKAP; GODE RÅD 38 VEDLEGG 5; VARSLINGSRUTINE FOR KRISETEAM FOR PSYKISK HELSE 39

3 3 1. Innledning 1.1 Generelt Katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige systemer avslører ofte at samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere vanskelige situasjoner tilfredsstillende. Selv mindre forstyrrelser resulterer ofte i vesentlige tap for mennesker, miljø eller virksomheter. Med enkle midler vil mange slike situasjoner kunne unngås. Naturkatastrofer har vi alltid måttet leve med, men i tillegg har den tekniske og økonomiske utvikling ført til et stadig økende antall uønskede hendelser, som branner og eksplosjoner, miljøforstyrrelser, driftsforstyrrelser, driftsstans og forsyningssvikt. 1.2 Katastrofer/ulykker Som eksempler på større ulykker/katastrofer som kan inntreffe i vårt område kan nevnes: Storm/orkan Olje- og kjemikalieforurensning Flom/oversvømmelser Dambrudd Svikt i elektrisitetsforsyningen Snøras/jordras/leirras Radioaktivt nedfall Større skogbranner Svikt i vann- og avløpssystemer Industribranner Større trafikkulykker Eksplosjoner Togulykker Sabotasje eller hærverk Voldsepisoder I de fleste tilfeller vil ulykker og katastrofer som nevnt ovenfor være av et slikt omfang at redningstjenesten, som ledes av politiet og består av brannvesenet, industrivernet, forsvaret, sivilforsvaret m.fl., vil ha kapasitet til å takle situasjonen. Dersom en omfattende ulykke eller katastrofesituasjon inntreffer, og de ordinære innsatsorganers ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og oppryddingsaksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til innsats fra berørte kommuner, også utover det å stille ressurser til disposisjon. Sist revidert:

4 4 1.3 Kommunens oppgaver Eksempler på forhold som kommunene kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon: ta hånd om skadde personer omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område innkvartering av forulykkede eller redningsmannskaper informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler forpleining eller annen forsyningsstøtte sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann gjennomføre regulerings-/rasjoneringstiltak rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å beskytte miljøet vern om kulturelle verdier 1.4 Plan for kriseledelse i kommunen Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, og i tillegg et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. En plan for kriseledelse i kommunen, som er en samordnet plan for ledelsen, vil være et nødvendig hjelpemiddel for kommunen for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner. Denne planen skal ikke erstatte eksisterende planer for krisehåndtering som er utarbeidet av kommunale virksomheter som det er nevnt eksempler på i skissen under. Kriseplan for kommuneledelsen Fagberedskapsplaner, som for eks. innen brannvern, helse, flyktninger, gassutslipp, kjemikalier, osv. Fagberedskapsplaner i Ansvar Oppbevares hvor Marnardal Smittevernplan Kommunelege Kommunelege/berdskapsansvarlig Plan for helsemessig og sosial Kommunelegen Kommunelege/beredskapsansvarlig beredskap Akutt forurensning Vestre Brannvesen Sør Beredskapsansvarlig Vest-Agder Varslingsplan Dambrudd Mandalsvassdraget Brannvesen Sør/kommunen Beredskapsansvarlig Pandemiplan Kommunelegen Kommunelege/beredskapsansvarlig

5 5 Kontinuitetsplan ROS-analyse og beredskapsplan, Bjelland og Mjåvann vannverk Beredskapsansvarlig Beredskapsansvarlig Teknisk sjef Teknisk sjef/beredskapsansvarlig 1.5 Iverksettelse ved store ulykker eller katastrofer. Dersom en større ulykke eller katastrofe med store konsekvenser for kommunen skulle oppstå, kan ledelsen (ordfører/rådmann) avhengig av situasjonen iverksette følgende forberedte planer: PLAN for etablering av kriseledelse PLAN for informasjon PLAN for evakuering/ innkvartering REDNINGS- RESSURSER FRIVILLIGE ORGANISA- SJONER VARSLINGS- LISTER 1.6 Tiltakskort forberedt for spesielle hendelser. Hvis kommunen ved risiko- og sårbarhetsanalyse, eller at det på annen måte er avdekket spesielt sårbare objekter eller hendelser som antas å ha stor risiko, kan disse registreres på tiltakskort. Hensikten med en slik registrering er at kommunens ledelse skal være oppmerksom på disse risiko, og skal være forberedt på å kunne iverksette tiltak og prosedyrer hvis ulykken skulle være ute. På tiltakskortene skal det kun tas med større sårbare objekter og større uønskede hendelser hvor kommunens ledelse blir involvert og må ta ansvar. Under del 3 i planen er det satt inn tiltakskort som er gjeldende spesielt for kommunen. Tiltakskort for registrering av spesielt sårbare objekter Sist revidert:

6 Plan for kriseledelse, Marnardal kommune Distribusjon, revisjon og oppdatering av kriseplanen Kriseplanen står i servicekontoret og hos beredskapsansvarlig. Den skal for øvrig distribueres til følgende: Ordfører Rådmann Leder av servicekontoret Kommunalsjef Helse og omsorg Teknisk sjef Leder av kriseteamet psykiatrisk sykepleier Helsesøster Kommunelege Kommunalsjef Oppvekst og kultur Prest Kriseplanen revideres og varslingslistene oppdateres minst en gang i året og ellers ved behov. Ansvaret for oppdateringen ligger hos beredskapsansvarlig i kommunen. Leder for kriseteam for psykisk helse er ansvarlig for å melde endringer vedrørende medlemmer av teamet til beredskapsansvarlig.

7 Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 7 2. Iverksettelse ved ulykker/katastrofer 2.1 Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordføreren eller rådmannen beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Kommunens kriseledelse består av: Ordfører Beredskapsansvarlig Rådmann Teknisk sjef Kommunalsjef, oppvekst og kultur Kommunalsjef, helse og omsorg Kommunelege I Kriseledelsen har en fast stab som får oppgaver av- og rapporterer til kriseledelsen. Kriseledelsens faste stab Personalrådgiver Utpekt representant servicekontor Kommuneplanlegger Avhengig av situasjonen kan følgende også være aktuelle: Jord- skogbrukssjef Sivilforsvaret Kommunelege Forsvaret/heimevernet Personalrådgiver Næringsmiddeltilsynet Politi/lensmann Frivillige organisasjoner Brannsjef Veterinær Hvem kan beslutte at kriseledelsen skal etableres: Rådmann eller Ordfører Rådmannen og (Ordfører) vurderer krisens omfang. Den øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale kalles inn etter behov. Fullmakt for kriseledelsen vedtatt av kommunestyret: Ordfører og Rådmann får fullmakt til å disponere inntil kr ,- i en krisesituasjon. Sted for etablering av kriseledelsen: Kommunestyresalen, 1. etasje i Rådhuset i Marnardal. Rådmannskontor og møterom 1. etasje kan fungere som avlastningskontor. Alternativt sted: Marnarheimen Høgtun (har muligheter for vedfyring ) Kommunikasjon, telefoner og telefax:

8 Telefonlinjer: Sentralbord: / Mobil Rådmann: Mobil Ordfører: Rådmannskontor: Kommunestyresal: Kan kobles til 90 Møterom 1. etasje: Fax, servicekontor: Marnarheimen ; fax

9 Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 9 IKT: I kommunestyresalen er det lagt opp til trådløst nettverk for bruk av PC-er. Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal som hovedprinsipp også i krisesituasjoner følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. Kommunale kart finnes ved Teknisk etat. Oppgaver til kriseledelsen: Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier Prioritere ressurser fra kommunens side Holde kontakt med skadestedsledelse eventuelt LRS Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media (2.2) Gi rapport om situasjonen i kommunen til fylkesmannen Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eksterne) etter behov i.h.t. varslingslister under pkt. 2.4, 2.5, 2.6, side Sekretariat: Håndtere post, fordele og arkivere, føre logg (se vedlegg 1) Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med: Politiets operasjonssentral: Lensmannen i Marnardal og Audnedal Fylkesmannens beredskapsavdeling Sykehus, Lege etter behov Nødnummer: 110 Brann 112 Politi Ambulanse Kriseteam Kommunen har et Kriseteam som trer i funksjon etter avtale med kriseledelsen eller etter en henvendelse eksternt(politi,brannvesen evt.lignende). Oppgavene vil være avhengig av situasjon. Rådmann eller (Ordfører) skal alltid varsles når kriseteamet vurderer å tre sammen, dette fordi det kan bli aktuelt å frigjøre ressurser av ulike slg og de skal være orientert. Kriseteamet for psykisk helse består av: Psykiatrisk sykepleier leder Psykiatrisk sykepleier Hjelpepleier innen psykisk helse Prest Kommunelege Ledende Helsesøster Kommunalsjef, Helse og omsorg Kriseteamet står fritt til å knytte til seg de instanser eller personer de måtte trenge i en gitt situasjon, for eksempel lensmann. Se for øvrig Plan for helsemessig og sosial beredskap for mer inngående beskrivelse av helsepersonellets oppgaver. Kriseteamet har en egen varslingsprosedyre; vedlegg Informasjonsplan

10 10 Plan for informasjon til befolkningen og media. Hvem har informasjonsansvaret i kommunen: Leder: Ordfører Nestleder: Leder av servicekontoret Hvor skal informasjonskontoret etableres? Sted: Servicekontoret i Rådhuset Tlf: Fax: Utstyr: Kontorrekvisita, PC, Fax, Kopimaskiner, Skrivemaskiner, telefonlister, kriseplan, kart. Kantina opprettes som venterom for pressen. Tlf: Oppgaver til informasjonstjenesten: Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen og opplyse om evt. tlf. for pårørende. Informere om farlige situasjoner som kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås Informere om helsemessige og sosiale forhold, vareomsetning, energi, kommunikasjon osv. Informere egne ansatte Informere media Aktuelle mediakontakter: Aviser: Lindesnes Avis, Tlf: , Fax: Fædrelandsvennen Mandal, Tlf: , Fax: ,- Kristiansand, Tlf: , Fax: Radio/TV: NRK Sørlandssendinga, Tlf: , Fax: Fvntv (TVSør) Kristiansand, Tlf: , Fax: Lindesnes Nærradio, Tlf: , Fax: Måter å spre informasjon i kommunen:pressekonferanser Info.møter i forsamlingslokaler/folkemøter IKT ( ) NRK-distriktsradio Ved å oppsøke husstander Via postkasse Ved plakatoppslag Ved høytalerbiler Via skolene, info. til elevene Via kommunens hjemmeside Kontaktperson ved Fylkesmannens krisestab: Navn: Yngve Årøy: Tlf , Mob Fax: Se egen varslingsliste for fylkesmannen, side Plan for evakuering/innkvartering

11 11 Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. Evakuering av lokalbefolkning beordres av politiet. Ansvarlig for evakueringsarbeidet: Navn: Rådmannen Mannskapsressurser ved evakueringen: Teknisk etat v/ansvarlig formann Antall: 8 mannsk./biler Brannvesen sør Antall: 12 mannsk./biler Oppgaver til de som skal lede og gjennomføre evakueringen i evakueringsområdet: Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.v.) Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg m.v. Samarbeide med LRS/skadestedsleder Skaffe egnede transportmidler Samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke kan skje direkte Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.v. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.v. (Kriseteam se 2.1) Sørge for forpleining og eventuelt klær Omsorgsfunksjon. Avtale med prest, frivillige organisasjoner, Frelsesarmeen m.v Gi løpende informasjon Liste over aktuelle innkvarteringssteder i kommunen: HØGTUN MARNARHALLEN LAUDAL SKOLE BJELLAND SKOLE MISJONSHUSET MARNARDAL Andre opplysninger i forbindelse med evakueringsplanleggingen: Lensmannen har avtaler med aktuelle mannskaper ved evakuering. Tlf: Fax: Varslingsliste Etat/virksomhet/stilling Kontaktperson Tlf. arb. Tlf. priv. KRISELEDELSE Ordfører Helge Sandåker / Rådmann Hans Stusvik / Kommunalsjef Kjell Rune Olsen / Helse og omsorg Kommunalssjef, Rune Bruskeland / oppvekst og kultur Teknisk sjef Asbjørn Dale / Beredskapsansvarlig Rune Bruskeland / KRISELEDELSENS STAB Personalrådgiver Kristin Lauvdal / Utpekt representant servicekontor Kommuneplanlegger Joakim Damkås KRISETEAM Psykiatrisk sykepleier Kathrine Homme / / Hjelpepleier - psykiatri Kirsten Finsådal / Sist revidert:

12 12 Psykiatrisk sykepleier Helene Grimestad Hageland Sogneprest Arild Knutsen / Kommunelege Vidar Toreid Ledende helsesøster Marianne Bendiksen Kommunalsjef helse & omsorg Kjell Rune Olsen ANDRE Lensmann Tor Damkås / Prest i beredskap kl og helg / Politi/lensmann Opr. sentral: Varaordfører Sidsel Birkeland Skaar / Brannsjef Jon Inge Aasen Fylkesm., beredskap Yngve Årøy Agder Energi Telenor Vegvesen Region Sør Risa/Sveinall Sjef Roar Bakken Vakttelefon Mattilsynet, Vest-Agder NAV Ronny Olsen / Distriktsveterinær Arild Hetland / Andre etatsjefer/fagpersonell: Wenke Nome Økonomisjef Kristin Hestvåg Kontorpersonale / John E.Kristensen Rådgiver kultur Trond Bendixen Jordbrukssjef / Øyvind Jorstad Skogbrukssjef / Ingrid L. Andersen Avdelingsleder PU / Anne Marie Andersen Enhetsleder / hjemmetjeneste Solveig H.Tellefsen Enhetsleder institusjon Jan Terje Einarsmo Barnevern Sør Redningsressurser Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser i kommunen: Instanser/redn.res Kontaktperson Telefon arbeid Telefon privat Brannvernmateriell Brannvesen Sør Aasen / Teknisk etats ressurser Asbjørn Dale / Sivilforsvarets ressurser Geir Ellingsen / Forsvarets/HVs ressurser Inge Ihme Politi/lensmanssressurs Lensmann / Redningsbil Brannvesenet Sør Froskemannsutstyr Brannvesenet Sør Lavinemateriell Lensmann Sanitetsmateriell/apotekvar er Marnarheimen Apotek 1; Mandal Mattilsynet/laboratorium /distriktssjef Eivind Kile Anleggsmaskiner TT-anlegg v/t.eikså

13 13 Nødstrømsaggregater Løfteutstyr/kranbil Transportmateriell Storhusholdning/innkvarte ring Minientreprenøren Tekn.sjef/Asbjørn / Dale TT-anlegg Viking redn.tjeneste, Mandal Falken Mandal Sørlandsruta TT-anlegg Marnarheimen Bjellandsheimen Høgtun/Borghild Løwer / / Frivillige organisasjoner Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuell i en ulykkes- /katastrofesituasjon: Organisasjon Kontakperson Tlf. arb. Tlf. priv. Røde Kors, Mandal Norsk folkehjelp Kr.sand Frelsesarmeen Bjelland Sanitetsforening Eva Britt Haaberg / Kvinners frivillige Anne Berit Møll beredskap Idrettslag Se under Lag og foreninger i Marnardal Lag Kontaktperson Tlf Mobil Foreninger Se under Øyslebø Helselag Synnøve Fidjestøl Laudal Helselag Else Høyland Tjomsland / Bjelland bygdekvinnelag v/sandy Tjelland / Bjelland idrettslag v/ Ingvild Rosseland / Bjelland skytterlag v/ Elling Stedjan / Bjelland Vel v/ Ånen Trygsland Breland krets v/ Gunnar Skaar Brendebakke vel v/shelley Veelo Bruskelandsheia bygdelag v/ Åshild Haraldstad Eiksåbygdas vel v/ John Øyslebø / Flerbruksplanen for v/ Svein Haugland Mandalsvassdraget Heddeland og Breland skytterlag v/ Viggo Hansen / Marnardal næringsråd v/ Ole Sigurd Fidjestøl Marnardal bondelag v/ Sjur Lauvdal Marnardal skogeigarlag v/svein Storebaug Mandalselva elveeigarlag v/ Erik Skjævesland / Mandalselva elveeigarlag - v/ /Erik Skjævesland / sone 3 Mandalselva elveeigarlag - v/ Tor Arve Monan / sone 4 Laudal vel v/ Helge Kjellemo Marnardal vel v/ Kari Håland / Manneskaret vel v/ Jan Haugland / Sist revidert:

14 14 Timberåsen vel v/ Kurt Andersen Øyslebø vel v/ Anders Jørgensen Nome vel v/ Ingelin Larsen Nome / Øyslebø bygdekvinnelag v/ Aslaug Junker / Marnardal JFF v/ Freddy Finsådal Marnardal idrettsråd v/ Ove Fuglestveit / Marnardal idrettslag v/ Magne Håland / Laudal skytterlag v/ Jonny Haraldstad / Generell Telefonliste for kommunale etater m.m. RÅDHUSET Hovednummer Telefax: e-post Hovednummer arbeid Privat Privat ORDFØRER Helge Sandåker RÅDMANNSKONT. Privat Mobil Hans Stusvik Kristin Lauvdal Unni Hartviksen Kristin Hestvåg Landbrukskontor Øyvind Jorstad Berit Sveinall Gunhild Vatne Wenke Nome Elin Lilløy Aukland Torunn Aukland Joakim Damkås HELSE OG Hovednummer arbeid Privat Privat OMSORGSETATEN Kjell Rune Olsen SKOLE OG KULTUR Rune Bruskeland John Erik Kristensen TEKNISK ETAT Privat Mobil Eksp Silje Bang-Larsen Asbjørn Dale Reidun Flystveit Finn Anderen Håkon Heddeland ANDRE ORG. RÅDHUS Felleskantine: KFO John Erik Kristensen Revisor Trekk-kontrollør NAV MARNARDAL TRYGD Ronny Olsen / KIRKE Privat Mobil Arild Knutsen Truls Glesne

15 15 Kari June Greibesland Telefax Agder Skogeigarlag: ANDRE KOM. ETATER Telefon: Mobil/fax: Skoler/barnehager Øyslebø skole Rektor Laudal skole Fax.: Rektor Bjelland skole fax Rektor Heddeland barnehage Tur: Laudal barnehage Styrer Naturbarnehage Bjelland barnehage Styrer Helse og omsorg Helsestasjonen fax Helsesenter Fax Marnarheimen fax kjøkken Bjellandsheimen Avlastning/Heddeland II Manneskaret bolig Heddeland bolig Heddeland Aktivitetshus Øyslebø bibliotek Laudal bibliotek Bjelland bibliotek Marnardal museum Marnarhallen Teknisk drift Lager Heddeland Vannverk Dagfinn Skuland Arne Sløgedal Odd Skuland Tor Rønneberg Anstein Dønnestad Gunnar Tisland Dagfinn Laudal Ewen Martin Knut Eikså Ånen Trygsland, MANKALK Kristian Hestvåg, KLEKKERIET Borghild Løwer, Høgtun Sist revidert:

16 2.8 KONTAKTDATA FOR BEREDSKAP I VEST-AGDER AUDNEDAL KOMMUNE Rådhuset, 4525 Konsmo Tlf: Fax: E-post: 16 Ordfører: Tønnes Seland (Bygdelista) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Kjell Olav Hæåk Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Jordbrukssjef Trond Bendixen Tlf: Mobil: E-post: FARSUND KOMMUNE Postboks 100, 4552 Farsund Tlf: Fax: Mobil: E-post: Ordfører: Stein Arve Ytterdahl (Ap) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: August Salvesen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver Anja Pettersen Tlf: Mobil: E-post: FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord Tlf: Fax: Kontakt utenom arbtid: Rådmannen E-post: Ordfører: Reidar Gausdal (V) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Tone Marie Nybø Solheim Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver Elin Smith Sunde Tlf: Mobil: E-post: HÆGEBOSTAD KOMMUNE Birkeland, 4595 Tingvatn Tlf: Fax: Kontakt utenom arbtid: Beredskapssaksbehandler E-post: Ordfører: John Fidjeland (KrF) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Ivan Sagebakken Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Personalsjef Lars Asbjørn Bryggeså Tlf: Mobil: E-post: KRISTIANSAND KOMMUNE Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Tlf: Fax: E-post:

17 17 Ordfører: Per Sigurd Sørensen (H) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Tor Sommerseth Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Enhetsleder samfunnsmedisinsk enhet Sigurd Paulsen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssekretær Øyvind Haarr Tlf.: Mobil: E-post: KVINESDAL KOMMUNE Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Odd Omland (Ap) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Camilla Dunsæd Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Kommunalsjef Geir Bruli Tlf: Mobil: E-post: LINDESNES KOMMUNE Postboks 183, 4524 Sør-Audnedal Tlf: Fax: Kontakt utenom arbeidstid: Ordfører E-post: Ordfører: Ivar Lindal (KrF) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Ståle Kongsvik Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Teknisk sjef Endre Bjelland Tlf: Mobil: E-post: LYNGDAL KOMMUNE Postboks 353, 4577 Lyngdal Tlf: Fax: Kontakt utenom arbeidstid: Rådmann og beredskapssaksbehandler E-post: Ordfører: Ingunn Foss (H) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Evy-Anni Evensen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver servicekontoret Jan Kristensen Tlf: Mobil: E-post: Sist revidert: MANDAL KOMMUNE Serviceboks 905, 4509 Mandal Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Alf Gottfred Møll (FrP) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Erik Hillesund Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Leder fellessekretariatet Trine Merete Vasby Tlf: Mobil: E-post:

18 MARNARDAL KOMMUNE Rådhuset, 4534 Marnardal Tlf: Fax: E-post: 18 Ordfører: Helge Sandåker (Ap) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Hans S. Stusvik Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver Bjørn Braadland Tlf: Mobil: E-post: SIRDAL KOMMUNE 4440 Tonstad Tlf: Fax: Kontakt utenom arbtid: (Vaktrom Sirdalsheimen) E-post: Ordfører: Thor Jørgen Tjørhom (Sp) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Kjell Arvid Berland Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Enhetsleder Karl Johan Sparr Tlf: Mobil: E-post: SONGDALEN KOMMUNE Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Johnny Greibesland (Sp) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Vidar Skaaland Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Assisterende rådmann Kjell Sverre Langenes Tlf: Mobil: E-post: SØGNE KOMMUNE Postboks 1051, 4682 Søgne Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Solveig Kjelland Larsen (Ap) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Kim Høyer Holum Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Konsulent enhet for helsetjenester Merethe Solheim Tlf: Mobil: E-post: VENNESLA KOMMUNE Postboks 25, 4701 Vennesla Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Torhild Bransdal (KrF) Tlf: Mobil: E-post:

19 19 Rådmann: Svein Skisland Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Rådgiver Hans Thomas Nicolaisen Tlf: Mobil: E-post: ÅSERAL KOMMUNE Rådhuset, 4540 Åseral Tlf: Fax: E-post: Ordfører: Oddmund Ljosland (Sp) Tlf: Mobil: E-post: Rådmann: Rune Stokke Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Formannskapssekretær Birger Øyulvstad Tlf: Mobil: E-post: FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Serviceboks 513, 4605 Kristiansand Tlf: Fax: Kontakt utenom arbeidstid: Beredskapssjef E-post: Satellittlf.: Fylkesmann: Ann-Kristin Olsen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssjef: Yngve Årøy Tlf: Mobil: E-post: Seniorrådgiver beredskap: Odd Bjørn Suvatne Tlf: Mobil: E-post: VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Serviceboks 517, 4605 Kristiansand Tlf: Fax: E-post: Fylkesordfører: Thore Westermoen (KrF) Tlf: Mobil: E-post: Fylkesrådmann: Tine Sundtoft Tlf: Mobil: E-post: Beredskapssaksbehandler: Kontorsjef informasjon og service Arne Karlsen Tlf: Mobil: E-post: Konsernsjef: Tom Nysted Tlf: Mobil: E-post: Sist revidert: AGDER ENERGI Serviceboks 603, 4606 Kristiansand Tlf: Fax: Nettsentral: E-post: Satellittlf. beredsk.led. nett:

20 Kraftforsyningens distriktssjef: Erik Boysen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapskoordinator nett: Jan Solberg Tlf: Mobil: E-post: Leder nettsentral: Vidar Jakobsen Tlf: Mobil: E-post: 20 AGDER POLITIDISTRIKT Serviceboks 514, 4605 Kristiansand Tlf: Fax: Operasjonssentral: E-post: Politimester: Kirsten Lindeberg Tlf: Mobil:? E-post: Stabssjef: Politioverbetjent Svein Vasby Tlf: Mobil:? E-post: Plankoordinator: Politioverbetjent Jon Kvitne Tlf: Mobil: E-post: SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK Serviceboks 416, 4604 Kristiansand Tlf: Fax: E-post: Administrerende direktør: Jan Roger Olsen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapskontakt: Avdelingsleder Hans Kristian Solberg Tlf: Mobil: E-post: STATENS VEGVESEN Serviceboks 723, 4808 Arendal Tlf: Veimeldingssentralen: / E-post: Distriktsvegsjef Vest-Agder: Johan Mjaaland Tlf: Mobil: E-post: Beredskapskontakt: Thor Stein Martinsen Tlf: Mobil: E-post: Beredskapsleder Region Sør: Steffen Ousdal Tlf: Mobil: E-post: TELENOR TELECOM SOLUTIONS Serviceboks 421, 4604 Kristiansand Tlf: Satellittelefon: Beredskapskontakt: Regionleder Bente Walaunet Brandal Tlf: Mobil: E-post: VEST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT Serviceboks 510, 4605 Kristiansand Tlf: Fax: Vakttelefon: Distriktssjef: Geir Ellingsen E-post: Satellittelefon: Tlf: Mobil: E-post:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner.

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner. SNILLFJORD KOMMUNE KRISEPLAN En plan for den kommunale ledelse og kommunens Kriseteam Definisjon av krise : Ulykker og andre påkjenninger som i art og omfang går ut over det som regnes som normalrisiko

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Farsund kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Sirdal kommune 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1 ROS Lister Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS Lister - side 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Sammendrag 5 3 Organisering av arbeidet

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Kommunal beredskapsledelse 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale beredskapsledelse 3.1.1 Støttefunksjoner 3.1.2

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt av Oppland fylkesting 9. desember 2009 Side 2 Hovedoversikt: 1. SAMMENDRAG... 7 2. MÅL FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer