1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR."

Transkript

1 Fylkesmannenes beredskapsstab i Vest-Agder Postboks KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 14/365-11/K2-X20/KSL Evalueringsrapport Øvelse ekstremvær 9.desember FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR. Etter temadag om ekstremvær i april og temadag om EPS i mars, gikk kommunen gjennom kriseplanene og gjorde følgende forberedelser: 1.1. Planer for EPS på Nodeland ble gjennomgått og revidert. Nye rutiner for registrering ble etablert i tråd med innspill fra politiet, bl.a. nye lister, merking mm. I juni hadde vi en befaring på EPS songdalen ungdomsskole sammen med representant fra politiet Økt sannsynlighet for 200- og 500-års flom medførte at vi har etablert planer for alternativ EPS på Tunballen skole. Ved slik flom vil hovedinnkjørsel til Songdalen ungdomsskole være under vann og vanskeliggjøre etablering og drift av EPS her Erfaringer fra tidligere øvelser viser at det er krevende å finne en god måte å utnytte CIM. Vi har lagt om organiseringen av loggføring i CIM og lært oss å utnytte funksjonen Informasj0nstavler. Aktuelle brukere av CIM har hatt forberedende øvelser og opplæring i Organisering og fordeling av roller i krisestaben ble gjennomgått og endret i lys av tidligere erfaringer. 2. FORBEREDELSER I VARSLINGSFASEN Kommunen mottok varsel om økt overvåking av mulig ekstremvær fredag 5.desember kl , med oppdaterte varsel fra Fylkesmannen mandag 8.desember kl og kl Samtlige enheter ble varslet, bedt om å bekrefte mottak av melding og rapportere til kriseledelsen innen mandag 8.des kl hvilke forebyggende tiltak som er iverksatt. Samtlige enheter rapporterte til kriseledelsen Kriseledelsen møttes kl des og vurderte ytterligere tiltak i lys av oppdaterte varsel og innspill fra enhetene: Anne Gerd sørger for at det sendes ut melding til alle ansatte med henstilling om at alle møter på jobb som normalt. Årsaken er at stort fravær kan få store konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner som skole, barnehage og helse- og omsorgstjenester. Enhetslederne ved skoler og barnehager sender ut melding til foresatte om at skoler og barnehager holdes åpne som normalt. Viktig å presisere at barna blir tatt vare på i trygge omgivelser på skolen/barnehagen. Besøksadresse: Songdalsvegen Nodeland Postadresse: Postboks NODELAND Tlf: Faks: Organisasjonsnummer:

2 Enheter som har behov sender ut melding til ekstrabemanning med varsel om at det kan bli aktuelt å innkalle til jobb på kort varsel. All aktivitet som drives i kommunale bygg på kveldstid stenges av mandag kveld kl Det sendes spørsmål til fylkesmannen om de kan koordinere/være kontaktpunkt opp mot buss-selskapene. Kriseledelsen samles tirsdag 9.des kl Enhetene ble varslet på mail og SMS om oppfølgingstiltak og rapporterte tilbake på utført tiltak innen mandag kl Kriserommet ble klargjort og satelittelefonene testet mandag ettermiddag Kriseledelsen oppdaterte seg på tilgjengelige eksterne ressurser (ressurser som disponereres av medlemmer i beredskapsrådet) 3. ERFARINGER/IDENTIFISERTE TILTAK I FORHOLD TIL BEREDSKAPSPLANVERKET OG ARBEIDET I KRISELEDELSEN, HERUNDER OGSÅ KRISEKOMMUNIKASJON 3.1. Kriseledelsen ble etablert raskt.( I varslingsfasen fredag 5.des. kun rådmann, ordfører og beredskapsansvarlig.) Kommunikasjon med enhetsledere foregikk via mail, telefon og SMS og fungerte svært bra. De fleste rapporterte tilbake på oppgaver og tiltak innen gitt frist, samtlige etter en påminning Kriseledelsen kunne kvalitetssikret noen av tiltakene med de berørte enhetslederne; f.eks avgjørelsen om å stenge kommunale bygg kl Det ble oppfattet som en ordre hvor det ikke var rom for skjønn eller innspill. For barnehager som normalt stenger kl medførte det unødige arbeid med varsling av foreldre, mulige problemer for foreldre som måtte hente tidligere mm. Også beslutningen om å holde åpen både skole og barnehage burde vært diskutert nærmere med styrere og rektorer i forkant. En kunne f.eks tatt høyde for en mulig evakuering av de mest flomutsatte barnehagene ved å sende barna til barnehagene på Nodelandsheia allerede fra tirsdags morgen. Det bør også åpnes for individuell vurdering, slik at kriseledelsen gjør individuelle vurderinger knyttet til den enkelte skole og barnehage om en skal stenge eller holde åpent I en virkelig situasjon ville en antakelig tatt kontakt med eksterne ressurser som Røde kors, Bondelaget, Bygdekvinnelaget mm og forberedt evt. evakuering og transporthjelp, i øvelsen ble det forutsatt at vi kunne spille på disse slik det er beskrevet i beredskapsplanverket. De frivillige kan stille med traktorer, sambandsutstyr og øvrig teknisk utstyr. Hvor mange frivillige som kan mobiliseres, bør kvalitetssikres nærmere; men det vil alltid være knyttet en viss usikkerhet til dette så lenge ordningen basert på frivillighet og styres av hvem som rent faktisk er tilgjengelig Organisering av kriseledelsen har i stort grad vært lik de siste 15 årene og er basert på mal fra Fylkesmannen. I utgangspunktet er ledergruppa pluss ordfører og kommuneoverlege plassert inn i den eksisterende malen. Det har medført at det blir delvis brudd på likhetsprinsippet, altså at en har samme ansvar i hverdag og krise. Dette kan føre til usikkerhet om hvem som følger de forskjellige ansvarsområdene siden kriseorganiseringen avviker noe fra hvordan ansvaret er fordelt i det daglige. Dette kom særlig tydelig fram siden vi hadde ny rådmann; det var ikke uten videre enkelt og intuitivt å forstå ansvarsfordelingen i kriseledelsen. Eller som rådmannen uttrykte det i en kort oppsummering like etter øvelsen: «Min oppsummering baseres på følgende erkjennelser: Vår ref: 14/365-11/K2-X20/KSL Side 2 av 5

3 - Jeg synes organisering og roller var litt forvirrende - Jeg synes situasjonsbildet var vanskelig å tolke - Jeg opplevde at vi manglet nødvendig spisskompetanse. Dette hemmet min utførelse av min oppgave og jeg ble mer møteleder enn kriseteamleder Innspill fra deltakere under øvelsen peker også på svakheter i krisekommunikasjonen. Slik øvelsen forløp, bli det for lite fokus og tid viet til informasjon, pressemeldinger og kommunikasjon med innbyggerne, både i forberedelsesfasen og under øvelsen. Det er åpenbart fornuftig å gi så mye info som mulig ut før strømmen og mobilnettetfaller ned. Sannsynligvis er det et forbedringspotensial ved at de som driver med kommunikasjon til daglig har større ansvar for krisekommunikasjonen Kriseledelsen og situasjonsbildet. I krisestaben har en person ansvar for fortløpende å lage et skriftlig oversiktsbilde som presenteres på informasjonstavla i CIM. Dette var en betydelig forbedring i forhold til tidligere, men likevel opplevdes det som krevende å få oversikt over situasjonen. Vi bør vurdere å dedikere en gruppe som skal ha ansvar for å lage situasjonsrapport, identifisere problemstillinger og komme med forslag til løsninger overfor kriseledelsen Papirkartene er for små, og må ses på som reserveløsninger ved nettutfall. En bør bruke de gode digitale kartene som finnes på storskjerm, om nødvendig settes opp ekstra storskjerm. Utfordringen er kriserommets skråtak som begrenser mulighetene Sambandsutstyr. Kommunen har anskaffet to satellittelefoner, og vil overta et antall vhfradioer fra KBR (antallet ukjent) i løpet av den nærmeste tida. Gjennom arbeidet med ROSanalyse og beredskapsplanen er det klart at det finnes svært mye sambandsutstyr i privat eie, hos Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner. Det bør lages en plan for etablering av samband ved hjelp av dette utstyret. 4. ERFARINGER I FORHOLD TIL HÅNDTERING AV EKSTREMVÆR og 500-årsflom kombinert med sterk vind/stort snøfall kan i verste fall medføre mange stengte veier kombinert med utfall av strøm/mobil/tlf/internett. EPS må etableres på Tunballen eller Finsland Kommunen kan bli avhengig av alternativ kommunikasjon (vhf, sikringsradio, satelittlf mm) 4.4. Birkelid læringssenter, Oasen skole, Birkelid barnehage og Bjørnungen barnehage må evakueres og etableres i alternative lokaler Innbyggere med hjemmesykepleie/hjemmetjenester må sikres tjenester, enten gjennom midlertidig evakuering til egnet sted eller at hjemmetjenesten sikres transport over flomområder Innbyggere må i verste fall evakueres, alternativt sikres vann, mat og varmeforsyning Det blir antakelig stort behov for skadeforebyggende sikring av hus og innbo (lensepumper, sandsekker mm.) 4.8. Mye skader kan unngås ved å iverksette skadeforebyggende tiltak i forkant som sikring av løse gjenstander, flytting av flomutsatt utstyr, etablering av fysiske sperringer mot flom etc. Vår ref: 14/365-11/K2-X20/KSL Side 3 av 5

4 5. HANDLINGSPLAN FOR IDENTIFISERTE TILTAK Prioritet Tiltak Økonomi Frist Ansvarlig 5.1. Organisering av kriseledelsen Revidere sammensetning og ansvarsfordeling i kriseledelsen Vurdere endring i krisesekretariat (situasjonsbygging, informasjon/kommunikasjon) 5.2. Samband/kommunikasjon Overta vhf-radioer fra KBR, registrering og opplæring Skaffe oversikt over tilgjengelig sambandsutstyr hos eksterne aktører KSL KSL KSL AAN 5.3. Lokaler for kriseledelsen og EPS Vurdere fysisk plassering/organisering i KSL lys av evt. endringer i kriseledelsen Bedre kartløsning i kriserommet KSL Fysisk klargjøring av alternativ EPS Tunballen skole HHI 5.4. Skoler og barnehager Hvordan prioritere åpning/stenging av skoler og barnehager i en beredskapssituasjon Hvordan kommunisere skoler og barnehager med foreldre når telefon og internett ikke fungerer Skaffe oversikt over alternative lokaler til evakuerte skole- og barnehagebarn 5.5. Helse- og omsorgsenheten Skaffe oversikt over lokaler til evakuerte pleietrengende KSL/ Enhetsledere KSL/ Enhetsledere AAN/ enhetsledere AAN/ enhetsleder 5.6. Krisekommunikasjon Lage plan for etablering krisekommunikasjon ved bortfall av mobil-, telefon og internett, inkludert sambandsutstyr og personell fra frivillige organisasjoner 0? KSL Vår ref: 14/365-11/K2-X20/KSL Side 4 av 5

5 Med hilsen Kjell Sverre Langenes ass.rådmann Kopi til: Anders Andersen 4645 NODELAND Kjell A. Kristiansen Postboks NODELAND Vår ref: 14/365-11/K2-X20/KSL Side 5 av 5

Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012

Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012 Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012 Evalueringsrapport Rikke C. Arnulf Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.1.1 Scenario... 4 2.2 Deltakere... 4

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Ann-Kristin Larsen 21.02.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Øvelsestekniske forhold... 5 2 Oppsummering av hovedfunn... 6 3 Innledning... 9 3.1 Om

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Evalueringsrapport Ann Kristin Larsen 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.2 Deltakere... 4 2.3 Overordnet

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland

EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland - kraft ekom vei - 11.05.10 1 SAMMENDRAG Målsettingen med Øvelse Nordland var å teste aktørenes beredskap, krisehåndteringsevne, rolleforståelse og samarbeidsevne i forbindelse

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Evalueringsrapport Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Scenario 3 3. Deltakere 3 3.1 Øvingsledelse 3 3.2 De som ble øvd 4 3.3 Responscelle 4 4. Mål for øvelsen

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012

Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012 Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012 Forord 6. og 7. august 2012 rammet ekstremværet Frida kommunen hardt. Uoffisielle målinger viste at det i løpet av noen timer

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM PLANARBEIDET, LOVGRUNNLAG OG PLANPROSESS... 3 3. MÅL... 4 3.1 OVERORDNA MÅL... 4 3.2 HOVEDMÅL FOR BEREDSKAP VED LANGVARIG STRØMBRUDD...

Detaljer

Beredskapsøvelser i store og små kommuner

Beredskapsøvelser i store og små kommuner VA konferansen 2015 Beredskapsøvelser i store og små kommuner Erfaring fra arbeidet i Driftsassistansen i Hordaland Hvordan jobbe med beredskap i praksis Eksempler på scenarier og dreiebøker Det er sannsynlig

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Alternativ drift av legevaktsentraler

Alternativ drift av legevaktsentraler Saksnummer: 2004/00026-4 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Alternativ drift

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer