Vedteke i kommunestyret , sak 06/106

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedteke i kommunestyret , sak 06/106"

Transkript

1 Vedteke i kommunestyret , sak 06/106

2 Side 2 av 2 INNHALDSOVERSIKT INNLEIING KVA ER LØNSPOLITISK PLAN MÅL FOR LØNSPOLITIKKEN I ÅMLI KOMMUNE KVEN PLANEN GJELD LOKAL STILLINGSOVERSIKT...3 LØNSPOLITISKE HALDNINGAR OG STANDPUNKT LØN SOM BELØNNINGSSYSTEM Å REKRUTTERE OG BEHALDE ARBEIDSTAKARAR LØN OG LIKESTILLING BRUK AV AVANSEMENTSTILLINGAR LØNSRELASJONAR...6 LOKALE LØNSFORHANDLINGAR ENDRINGAR I LØNS- OG FORHANDLINGSSYSTEM LOKALE DRØFTINGAR LOKALE FORHANDLINGAR, HTA KAPITTEL 3, 4 OG SÆRLEGE FORHANDLINGAR, HTA KAP. 4.A.2 OG 4.A FORHANDLINGAR OM LØN TIL LEIARAR, HTA KAP OG LØNSFASTSETJING VED TILSETJING AV NY ARBEIDSTAKAR...9 RULLERING OG AJOURHALD...9

3 Side 3 av 3 Innleiing 1.1. KVA ER LØNSPOLITISK PLAN Den lønspolitiske planen skal klargjere og synleggjere arbeidsgjevar sine haldningar og standpunkt innan lokal lønspolitikk. Stillingsregulativet i den noverande Hovudtariffavtalen (heretter kalt HTA) slår berre fast kva som er garantiløn, dvs. minste avtalefesta avløning for dei einskilde stillingane/utdanningsgruppene innanfor avtaleområdet. Utover dette er det opp til den lokale arbeidsgjevar og dei lokale partar å fastsetje lokal lønsplassering. Den lønspolitiske planen er i denne samanheng eit nødvendig verktøy for å sikre ein målretta og gjennomtenkt kurs i arbeidsgjevarpolitikken. Den lønspolitiske planen klargjer òg kva for rutiner og rammer som skal gjelde for dei ulike aktivitetane i samband med lønsfastsetjing. Dette gjeld bla. dei ulike forhandlingsheimlane og fastsetjing av løn i samband med nytilsetjing. 1.2 MÅL FOR LØNSPOLITIKKEN I ÅMLI KOMMUNE Forutan å vere ei motyting og beløning for arbeidsinnsats skal løn nyttast for å rekruttere, utvikle og behalde den kompetanse som er naudsynt for å nå kommunen sine vedtekne mål og planar. Lønspolitikken i Åmli kommune har dermed som mål Å sikre samanheng mellom løn og stillinga sitt innhald, ansvarsområde og kompetansekrav. Å oppnå størst mogeleg grad av motiverte og tilfredse medarbeidarar som er positive bidragsytarar i utviklinga av tenestene og arbeidsmiljøet. Å sikre lik løn for arbeid av lik verdi og å sikre at kvinner og menn får like moglegheiter for lønsutvikling. Å sikre at vi er konkurransedyktige på løn i høve til verksemder vi konkurrerer med og som det er naturleg å samanlikne seg med. Å motivere til kompetanseutvikling. 1.3 KVEN PLANEN GJELD Denne planen gjeld for alle stillingar i Åmli kommune. Frå har kommunen overteke forhandlingsansvaret for undervisningspersonell, og planen gjeld difor no fullt ut òg for denne arbeidstakargruppa. 1.4 LOKAL STILLINGSOVERSIKT Ein viktig del av planen er den lokale stillingsoversikten. Denne viser kva for stillingar vi har i vår kommune, lokal tittel, utdanningsgruppe og lønsplassering. Dette er eit nødvendig dokument for å halde oversikten på eigne stillingar. Stillingsoversikten er òg sentral i samband med dei lokale lønsforhandlingane, og må difor haldast kontinuerleg oppdatert.

4 Side 4 av 4 Lønspolitiske haldningar og standpunkt 2.1. LØN SOM BELØNNINGSSYSTEM Problemstilling/utfordringar Dei seinare åra har det vore ei utvikling i retning av meir individuell lønsfastsetjing òg i offentleg sektor, mellom anna gjennom større pott til lokale forhandlingar både på kommunalt og statleg avtaleverk. Ved å bruke løn aktivt som virkemiddel for beløning av prestasjon, innsats og måloppnåing vil ein delvis kome i konflikt med tradisjonell likskapstenking, og ein må rekne med at nokon vil føle seg urettferdig behandla. Det understrekast difor at lik løn slett ikkje alltid er rettferdig løn. I Åmli kommune gjeld følgjande prinsipp/strategiar: Åmli kommune vil bruke løn som eit virkemiddel for å oppnå dei målsetjingar som gjeld for verksemda. Dette gjeld både i høve til arbeidstakarar som er tilsett i kommunen og i samband med rekruttering av ny arbeidskraft. I lønsutviklinga for den einskilde arbeidstakar, er bla. utvida ansvarsområde, personleg innsats, relevant kompetanseheving, resultatoppnåing og meistring element som ein kan ta omsyn til ( jfr. pkt. 2.2., 2.5. og 3.3.) Å REKRUTTERE OG BEHALDE ARBEIDSTAKARAR Problemstilling/utfordringar For kvaliteten på tenestene våre er det avgjerande at vi i Åmli kommune kan klare å konkurrere om god og kvalifisert arbeidskraft. Dette gjeld både i samband med rekruttering av nye arbeidstakarar og ikkje minst i høve til dei som alt er tilsett i organisasjonen. Åmli kommune har som dei fleste andre kommunar rekrutteringsproblem og problem med å halde på dyktige personar. Dette har fleire årsaker, og ein av disse er lønsnivået. Skal vi i Åmli kommune klare å konkurrere med andre kommunar og verksemder, må vi så langt som råd vere fullverdige konkurrentar på løn. I Åmli kommune gjeld følgjande prinsipp/strategiar: Åmli kommune vil nytte løn som eit virkemiddel for å behalde og rekruttere godt kvalifiserte og godt fungerande arbeidstakarar når dette er nødvendig av omsyn til å sikre ei god og forsvarleg teneste. Ein må vere varsam med å nytte dette virkemiddelet dersom det umiddelbart eller over tid resulterer i urimelege lønsrelasjonar i høve til andre samanliknbare stillingar i avdelinga. Åmli kommune skal vere konkurransedyktig på løn i høve til andre verksemder som er reelle konkurrentar om den same arbeidskrafta og som det er naturleg å samanlikne seg med. Krav til formell og reell kompetanse skal vere viktige moment ved lønsvurdering av ei stilling/arbeidstakar, jf. også utdanningsgruppene i HTA. Tilsette som har eller tek spesialutdanning (min. 20 vekttal ut over 3-årig høgskuleutdanning) som er relevant for stillinga skal uavhengig av lokale forhandlingar plasserast i utdanningsgruppe 4. Tilsette som har eller tek fagbrev som er relevant for stillinga, skal uavhengig av lokale forhandlingar plasserast i utdanningsgruppe 2. Tilsette i utdanningsgruppe 2 som har eller tek spesialutdanning som er relevant for stillinga på minimum 6 månader skal uavhengig av lokale forhandlingar gjevast eit tillegg på ,-.

5 Side 5 av 5 Det automatiske tillegget på kr ,- etter førre punkt, kan berre bli gjeve ein gong. Ytterlegare spesialutdanning må evt. vurderast på individuelt grunnlag i samband med dei lokale lønsforhandlingane LØN OG LIKESTILLING Problemstilling/utfordringar Ca. 66% av utførte årsverk i Åmli kommune utførast av kvinner. Hovuddelen av desse årsverka utførast av kvinner i deltidsstillingar. Mange av desse ønskjer større stillingar, men dette ønsket er ofte vanskeleg å imøtekomme av omsyn til optimal økonomisk drift av dei ulike verksemdene. I Åmli kommune gjeld følgjande prinsipp/strategiar: Kjønn skal aldri vere vurderingsfaktor ved fastsetjing av løn Lønsharmonisering mellom ulike yrkesgrupper er eit hovudansvar for dei sentrale partane i tariffoppgjeret. Åmli kommune vil lojalt følgje opp evt. føringar frå desse oppgjera. Det er eit mål for Åmli kommune å få ei jamnare kjønnsfordeling i stillingar der det eine kjønn er kraftig overrepresentert. Dette vil vere positivt i høve til kvaliteten på tenesta og i høve til arbeidsmiljøet. I desse tilfella bør det går fram av utlysingsteksta at det kjønnet som er underrepresentert, spesielt blir oppfordra til å søke (jfr. for øvrig personalpolitiske retningslinjer pkt ). Det er eit høgt prioritert mål for Åmli kommune at flest mogeleg som ønskjer det skal få utvida sine stillingar inntil 100% stilling BRUK AV AVANSEMENTSTILLINGAR Problemstilling/utfordringar Avansementstillingar i si opphavlege form er teke ut av hovudtariffavtalen frå Det er likevel både god personalpolitikk og god lønspolitikk å leggje til rette for at tilsette kan kvalifisere seg for og/eller søkje seg til avansementstillingar, og avtaleverket legg ingen hindringar for slik lokal tilpassing. I Åmli kommune gjeld følgjande prinsipp/strategiar: Begrepet avansementsstilling må knyttast til stillinga sitt innhald, ikkje til kven som har stillinga, eller til kva slags kompetanse vedkomande har. Det er dei oppgåvene og det ansvarsområdet som er lagt til stillinga som er avgjerande for om stillinga skal kunne definerast som ei avansementsstilling i Åmli kommune. Når ei avansementsstilling blir ledig, evt. når det blir oppretta/definert ei ny avansementsstilling, skal denne berre lysast ut internt. Dersom der ikkje er kvalifiserte søkarar internt, må stillinga lysast ut eksternt. Følgjande stillingar blir pr. dags dato definerte som avansementsstillingar i Åmli kommune: - Avdelingsleiarar og soneleiarar PLO/PRO - Arbeidsleiar kjøkken, vaskeri og reinhald - Arbeidsleiar (tidl. formann), teknisk - Førstesekretær, sentraladm - Pedagogisk leiar, barnehagen - Utrykningsleiarar brannvesenet

6 Side 6 av 6 Tilsette i avansementstillingar bør bli løna minimum kr ,- (for full stilling) over det dei ville hatt i si ordinære stilling LØNSRELASJONAR Problemstilling/utfordringar Det er ei stor utfordring i lønspolitikken å operere med lønsrelasjonar som i stort mon blir oppfatta som rimeleg og rettferdig blant dei tilsette. Dette gjeld høvet mellom leiar og dei han /ho er sett til å leie, mellom ulike jamstelte yrkesgrupper (t.d ingeniørar og sjukepleiarar) og mellom yrkesgruppe med ulikt utdanningskrav. I Åmli kommune gjeld følgjande prinsipp/strategiar: Stillingar med tilnærma same arbeids- og ansvarsbelastning samt krav til formell og reell kompetanse skal som hovudregel lønast på omlag same nivå. Rekrutteringssituasjon samt tilleggsutdanning vil likevel kunne forsvare ulik lønsplassering. Personleg meistring og innsats vil i særlege tilfelle òg kunne forsvare ulik løn. For leiargruppa gjeld eigne prinsipp/strategiar for dette, jfr. pkt. 3.5 Lønstillegg utifrå meistring/prestasjon, blir gjeve som tillegg det einskilde året Arbeidstakarar innanfor same arbeidstakargruppe (sjukepleiarar, hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar, reinhaldarar, ingeniørar m.fl) og med om lag same arbeids- og ansvarsbelastning bør som hovudregel lønast tilnærma likt. Einingsleiarar bør som hovudregel lønast minst kr ,- over arbeidstakarar vedkomande er sett til å leie. Den tilsvarande differansen mellom arbeidsleiar og dei han/ho er sett til å leie bør vere minst kr ,-. Storleiken på lønsdifferansen må vurderast i høve til bla. stillinga si arbeids- og ansvarsbelastning, krav til formell og reell kompetanse, rekrutteringssituasjonen, lønsnivå på stillingar det er naturleg å samanlikne med samt individuelle vurderingar (innsats, måloppnåing m.m). Unntak frå hovudregelen om at leiarar bør lønast høgare enn sine underordna kan vere aktuelt i følgjande tilfelle: - Når det er nødvendig for å rekruttere til stillingar med krav til særleg høg kompetanse (fagekspertar). - I høve til omplassert arbeidstakar etter HTA kap. 1 pkt. 3.4 som gir rett til å behalde opphavleg løn. - I høve til arbeidstakar i retrettstilling - Andre høve, etter ei konkret vurdering. Ein må i samarbeid med organisasjonane vurdere korleis løn eventuelt kan nyttast som seniorpolitisk virkemiddel, jf. også intensjonsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv. Lokale lønsforhandlingar 3.1. ENDRINGAR I LØNS- OG FORHANDLINGSSYSTEM Ved tariffrevisjonen i 2002 blei det gjort omfattande endringar både i løns- og forhandlingssystemet. Når det gjeld lønssystemet er både lønsstrukturar, lønsrammer og lønssteg fjerna, slik at grunnlønsplassering nå skjer på bakgrunn av ansiennitet og stillinga si krav til utdanning.

7 Side 7 av 7 Når det gjeld forhandlingssystemet blir løna til kommunalt tilsette nå fastsett etter føresegner i tre ulike kapittel: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Leiarar Her blir alt fastsett gjennom lokale forhandlingar (ingen sentral fastsett pott) Hovudtyngda av dei kommunalt tilsette (inkludert undervisningspersonell) Her blir ein del fastsett gjennom sentrale forhandlingar og ein del gjennom lokale forhandlingar etter ein sentralt fastsett pott Diverse høgskulegrupper. Her blir alt fastsett gjennom lokale forhandlingar (ingen sentral fastsett pott) Punkt i den lønspolitiske planen supplerer og presiserer føresegnene i HTA LOKALE DRØFTINGAR Det blir halde eit felles drøftingsmøte for kapittel 4 og kapittel 5 kvart år. Dei lønspolitiske drøftingsmøta kan m.a. omhandle følgjande tema: - Erfaringar frå tidlegare års lokale forhandlingar - Drøfting av tallmateriale vedr. lønsnivå og lønsutvikling - Drøfting av lokal stillingsoversikt - Gjennomgang av sentralt lønsoppgjer - Førebels orientering om partenes prioriteringar - Fastsetting av forhandlingspott (gjeld kapittel 4) - Drøfting av praktisk gjennomføring av forhandlingane - Evt. andre relevante tema og problemstillingar Drøftingsmøta skal haldast så snart som mogeleg etter at sentralt oppgjer er avslutta og godkjend av partane og i god tid før oppstart av dei lokale forhandlingane innan kvart kapittel. Rådmannen og administrasjonsleiar møter frå arbeidsgjevar. Før møtet bør rådmannen drøfte og få inn signal om prioriteringar frå sine leiarar om det foreståande oppgjeret. Arbeidstakarorganisasjonane kan vere representert med inntil 2 lokale tillitsvalde (inkl. hovudtillitsvald) LOKALE FORHANDLINGAR, HTA KAPITTEL 3, 4 OG 5 Partane sentralt kan setje av ein viss del av den økonomiske ramma til lokale forhandlingar etter HTA kap. 4.A.1. For kapittel 5.2 er det ingen definert pott, då all forhandling skjer lokalt. Det same gjeld leiarforhandlingane etter kap. 3 Åmli kommune vil leggje følgjande hovudkriterium til grunn i samband med dei lokale forhandlingane (ikkje prioritert rekkefølgje): Resultatet av og føringar frå det sentrale lønsoppgjeret (gjeld særleg kapittel 4). Føringar frå tidlegare lokale forhandlingar som begge partar har underteikna i protokoll. Lønsmessige skeivheter (lokale og regionale) som ikkje har bakgrunn i: - ansvars- og oppgåvebelastning - kompetansenivå og krav til kompetanse - rekrutteringsproblematikk

8 Side 8 av 8 Organisasjons- og arbeidsmessige endringar som får ein eller fleire av følgjande konsekvensar: - Auka arbeidsbelastning og/eller ansvar - Auka kvalitetskrav - Auka krav til kompetanse Omsynet til å behalde kvalifisert og godt fungerande personale. Dette gjeld personale som organisasjonen er svært avhengig av og som det er vanskeleg å erstatte og personale som har oppnådd gode resultat og som arbeidsgjevar er svært godt nøgd med. Arbeidstakarar innanfor same arbeidstakargruppe (sjukepleiarar, hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar, reinhaldarar, ingeniørar m.fl) og med om lag same arbeids- og ansvarsbelastning bør likevel som hovudregel lønast tilnærma likt. Relevant kompetanseheving, under føresetnad av at ny tilegna kompetanse blir nyttiggjort i organisasjonen. Sjå også pkt. 2.2 Evne og vilje til samarbeid Evne og vilje til utviklingsarbeid For leiarforhandlingane etter kap. 3, gjeld følgjande tillegg: Oppnådde resultat etter den personlege leiaravtalen: - pkt. 2.2 (Ansvar) - pkt. 2.3 (Forventningar til leiar) - pkt. 3 (Resultatmål) Forhandlingane gjennomførast etter den plan som blir avtalt i drøftingsmøta. Forhandlingane gjennomførast av rådmann/administrasjonsleiar. Leiarane må så langt som råd bli trekt aktivt med i prosessen vedr. dei val og prioriteringar som arbeidsgjevar gjer undervegs. Etter delegasjonsreglementet har rådmannen fått mynde til å gjennomføre forhandlingane etter HTA kap. 4 og 5, medan det politiske forhandlingsutvalet har myndighet til å gjennomføre leiarforhandlingane etter HTA kap SÆRLEGE FORHANDLINGAR, HTA KAP. 4.A.2 OG 4.A.3 HTA slår fast at partane lokalt, uavhengig av det som er nemnt i ovannemnde kapittel, kan ta opp forhandlingar om omgjering av stillingar, alternativ lønsplassering og/eller anna godtgjersle innanfor HTA sine føresegner når det er føreteke betydelege endringar som vedrører stillinga (4.A.2) eller det er heilt spesielle problem med å rekruttere eller behalde kvalifiserte arbeidstakarar (4.A.3) For Åmli kommune gjeld følgjande: Åmli kommune vil sette svært strenge krav til å imøtekome krav etter HTA kap. 4.A.2. Slike krav bør som hovudregel vurderast i samband med dei vanlege lokale forhandlingane. Åmli kommune vil forhandle om endra lønsplassering for å behalde godt kvalifiserte og godt fungerande arbeidstakarar (4.A.3) når slikt behov oppstår. Det same gjeld når det er snakk om personar som har ein verdifull kompetanse som det er vanskeleg å rekruttere til verksemda. Ein må vere varsam med å nytte dette virkemiddelet dersom det resulterer i urimelege lønsrelasjonar i høve til andre samanliknbare stillingar i avdelinga. Slike forhandlingar må skje raskt og effektivt slik at tilbodet kan presenterast for arbeidstakaren snarast mogeleg og før vedkomande evt. bestemmer seg for å byte arbeidsstad.

9 Side 9 av 9 Forhandlingane etter 4.A.2 og 4.A.3 gjennomførast av rådmann/administrasjonsleiar. Leiarane må så langt som råd bli trekt aktivt med i prosessen vedr. dei val og prioriteringar som arbeidsgjevar gjer undervegs 3.5. FORHANDLINGAR OM LØN TIL LEIARAR, HTA KAP OG HTA kap og slår fast at det ein gong pr. år kan gjennomførast lønsforhandlingar for ei nærare definert leiargruppe. Personane som blir omfatta av denne forhandlingsføresegna kan det ikkje forhandlast for etter HTA kap. 4 eller 5. For Åmli kommune gjeld følgjande: Rådmann, einingsleiarar og økonomisjef omfattast for tida av HTA kap Forhandlingar etter denne føresegna skal gjennomførast 1 gong pr. år. Forhandlingane skal gjennomførast så snart som mogeleg etter at forhandlingane for kapittel 4 og 5 er avslutta. Administrasjonen førebur og innkallar til forhandlingane. Forhandlingsutvalet, supplert med rådmannen, gjennomfører forhandlingane. Verknadstidspunkt: i det gjeldande år. I forkant av behandlinga utarbeider rådmannen eit notat til forhandlingsutvalet der han gjer greie for sine vurderingar LØNSFASTSETJING VED TILSETJING AV NY ARBEIDSTAKAR Når stilling blir ledig, evt. for nyoppretta stilling, kan arbeidsgjevar fritt vurdere kva for lønsplassering som skal gjelde for stillinga (innanfor HTA sine rammer). Utgangspunktet for vurderinga er føresegnene i HTA, lokal stillingsoversikt samt lønsplasseringa som vedkomande hadde som var tilsett i stillinga. Dette må vurderast bla. i høve til rekrutteringssituasjonen samt lønsnivået på tilsvarande stillingar i kommunen. Rullering og ajourhald Følgjande punkt gjeld for rullering og ajourhald av planen: Planen skal rullerast minimum kvart andre år (ved kvar sentrale tariffrevisjon). Ved behov rullerast planen kvart år. Planen skal vere ferdig rullert og behandla i god tid før dei lokale drøftingsmøta blir halde. Framlegg til revidert plan skal endeleg godkjennast av Kommunestyret. Arbeidstakarorganisasjonane skal så langt som råd trekkjast aktivt inn i arbeidet med rulleringa. Dette for å sikre størst mogeleg grad av felles fundament og lik forståing vedr. den lokale lønspolitikken. Planen skal vedtas av kommunestyret.

10 Side 10 av 10

11 Side 11 av 11

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval Lønspolitisk plan Suldal kommune Vedteke i kommunestyret 08.05.12 Rullert i partsamansett utval 26.09.14 1. Innleiing Hovudtariffavtalen (HTA) føreset ein lokal lønspolitikk som skal vera kjent for alle

Detaljer

Lønspolitisk plan

Lønspolitisk plan Lønspolitisk plan 2016-2018 Selje kommune Vedteke i administrasjonsutvalet 07.10.15 sak 006/15 Revidert i kommunestyret 15.09.16 sak 057/16 Revidert i kommunestyret 22.06.17 sak 046/17 Innhald: 1. INNLEIING

Detaljer

SELJORD KOMMUNE LØNSPOLITISKE RETNINGSLINER. Revidert 2013/14

SELJORD KOMMUNE LØNSPOLITISKE RETNINGSLINER. Revidert 2013/14 SELJORD KOMMUNE LØNSPOLITISKE RETNINGSLINER Revidert 2013/14 1. Innleiing 1.1 Lønspolitiske retningsliner Dette dokumentet er ei retningsline for lønspolitikk for Seljord kommune, det er ikkje ei avtale.

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN

TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN Vedteken i Tysnes kommunestyre 11. september 2008 Rullert av administrasjonsutvalet 25. oktober 2010 Rullert av kommunestyret 18. september 2012 Rullert av administrasjonsutvalet

Detaljer

Lønspolitisk plan. Masfjorden kommune. Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012

Lønspolitisk plan. Masfjorden kommune. Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012 Lønspolitisk handlingsplan for Masfjorden kommune 2012-2014 side 1 av 9 Lønspolitisk plan 2012 2014 Masfjorden kommune Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012 Lønspolitisk handlingsplan for Masfjorden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.03.2017 Tid: kl.09:00-11:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Lønspolitisk plan

Lønspolitisk plan Lønspolitisk plan 2016 2018 Masfjorden kommune Godkjent i formannskapet den 19.09.2016, sak 085/2016. ArkivsakID:14/ 938. FORORD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2014 til 2016 den 20 oktober

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Radøy kommune Personalsjef 2014 Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Kjetil Morken Post Kontakt www.radoy.kommune.no postmotak@radoy.kommune.no Telefon +47 56 34 90 00 Konto 3636 07 00776

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Personalstaben

ØRSTA KOMMUNE Personalstaben ØRSTA KOMMUNE Personalstaben Formannsskapet Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/1799 10326/2014 HOFSET 520 14.08.2014 LØNSPOLITIKK FOR ØRSTA KOMMUNE- TIL FORMANNSKAPET Ørsta kommune har i samsvar

Detaljer

Lærdal kommune. Lokal lønspolitikk

Lærdal kommune. Lokal lønspolitikk Lærdal kommune Lokal lønspolitikk Vedteken i Kommunestyret 11.11.2010 Revisjon: Vedteken i Administrasjonsutvalet 14.08.2012 Revisjon: Vedteken i Kommunestyret 12.02.2015 Innhaldsliste Innleiing... 3 1

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 14:30 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FRP Sirikit Vågen Medlem Utdanningsforbundet

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FRP Sirikit Vågen Medlem Utdanningsforbundet VOLDA KOMMUNE Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 12.01.2016 Tid: 14:00-15:20 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Fylkesårsmøte mai 2015

Fylkesårsmøte mai 2015 Sak 5.c: Løn som fortent «Vi skal basere lønnspolitikken vår på sentrale og kollektive avtalar og arbeide mot individuelle og lokale forhandlingar.» (Landsmøtet 2009) «Utdanningsforbundet skal motarbeide

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

2.1 Hovudmål for lønspolitikken i Granvin herad: Lønsforståing 2.3 Definisjonar...

2.1 Hovudmål for lønspolitikken i Granvin herad: Lønsforståing 2.3 Definisjonar... I LØI{SPOLITISK PLAN FOR GRANVII{ HERAI) Vedteken i heradsstyret: 12.06.2006 - endra i HS-sak 04/10 den 17.02.2010. Revidert i HS sak 030/15 den 10.6.15 2 Innhald l. Bakgrunn J 2.0. Generelt for alle stillingar

Detaljer

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa-

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa- 1 Overeinskomst Del B Overeinskomst - del B av 2014-2016 Protokolldato: 27.06.14. Utløp: 30. april 2016 HELSE FØRDE HF på den eine sida og NORSK SYKEPLEIERFORBUND på den andre side gjeldande for perioden;

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato:

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 18.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast.

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Lønn ved tilsetting Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Innhaldsliste LØNN VED TILSETTING 3 Generelt om lønn ved tilsetting 3 For søkarar Lønnskrav ved tilsetting 3 Kva seiar tariffavtalen?

Detaljer

Lønspolitikk. for Balestrand kommune. Administrasjonsutvalet

Lønspolitikk. for Balestrand kommune. Administrasjonsutvalet Lønspolitikk for Balestrand kommune Administrasjonsutvalet 08.10.2012 Innhald 1. Innleiing 2 1.1 Generelt.. 2 1.2 Formelt grunnlag 2 2. Mål. 2 3. Stillingsstruktur. 2 4. Kriterium for lønsfastsetjing.

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

LØNSPOLITISK Plan STORDAL KOMMUNE

LØNSPOLITISK Plan STORDAL KOMMUNE NOTAT INTERNT BREV M/OPPFYLGJING STORDAL KOMMUNE «SOA_NAVN» VEDTEKEN AV KOMMUNESTYRET DEN 13.09.06 SAK 050/06. LØNSPOLITISK Plan STORDAL KOMMUNE Postadresse Servicekontoret Telefaks Sakshandsamar dir.

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 27.01.2016 Ref. nr.: 15/43233 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 07/16 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte torsdag 21.

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/12 12/620 Faste saker 009/12 12/618 Vidareføring av lokale lønst

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/12 12/620 Faste saker 009/12 12/618 Vidareføring av lokale lønst SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 24.10.2012 Møtetid: 13:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI Vedteken av kommunestyret 29.01.15, sak 007/15 Innhald 1. Verdigrunnlag... 4 1.1. Status... 4 1.2. Mål... 4 1.3. Strategi... 4 2. Ønska posisjon og omdøme... 5 2.1. Status... 5 2.2.

Detaljer

ARBEIDSAVTALE OG LEIARAVTALE MELLOM VESTNES KOMMUNE VED ADMINISTRASJONSSJEFEN OG DRIFTSLEIAR

ARBEIDSAVTALE OG LEIARAVTALE MELLOM VESTNES KOMMUNE VED ADMINISTRASJONSSJEFEN OG DRIFTSLEIAR VESTNES KOMMUNE 1 eks. til kvar av partane [Sa Ksnr. rgs^ ARBEIDSAVTALE OG LEIARAVTALE MELLOM 2 9 FEB. 20Ø8' VESTNES KOMMUNE VESTNES KOMMUNE VED ADMINISTRASJONSSJEFEN OG DRIFTSLEIAR 1. ARBEIDSAVTALE. 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 010/12 12/628 Lønstillegg til uorganiserte i lokale lønsforhandlinga

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 010/12 12/628 Lønstillegg til uorganiserte i lokale lønsforhandlinga SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 24.10.2012 Møtetid: 13:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK

PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK VED HØGSKULEN I VOLDA Drøftingsmøte 20.03.96, 13.11.96, 29.10.97, 26.10.98, 01.10.99, 30.10.2000, 15.10.01, 07.10.02, 07.09.04, 25.08.06 INNHALD: 1. Mål 2. Generelt 3. Prosedyrer

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

2 av 9 kartleggja arbeidsmiljøet for tilsette i alle einingar i kommunen. Ramsli bad om at dei tillitsvalde prøver å oppmoda tilsette til å svara på u

2 av 9 kartleggja arbeidsmiljøet for tilsette i alle einingar i kommunen. Ramsli bad om at dei tillitsvalde prøver å oppmoda tilsette til å svara på u SAMNANGER KOMMUNE 1 av 9 MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 10.09.2014 Møtetid: 13:00-15:35 Møtestad: Kommunehuset Av 10 medlemmer møtte 10, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

Samarbeid formar framtida

Samarbeid formar framtida Samarbeid formar framtida Fote Terje Løchen Arbeidsgjevarpolitisk plattform for Gol kommune 2016 Utarbeidd av Løn- og personalleiar i samarbeid med leiargruppa og representantar frå dei tilsette Dato 01.09.16

Detaljer

RAPPORT FOR LIKESTILLING

RAPPORT FOR LIKESTILLING VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT RAPPORT FOR LIKESTILLING 2016 VI BYGGJER FORSVARSEVNE KVAR DAG OPPFØLGING AV 1A I LIKESTILLINGSLOVA HR-politikken til Forsvarsbygg er førande for HR-tiltaka i verksemda vår. HR-politikken

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

Hovudtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståing Tariffområde PBL Grunnskulering for nye tillitsvalde

Hovudtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståing Tariffområde PBL Grunnskulering for nye tillitsvalde Hovudtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståing Tariffområde PBL Grunnskulering for nye tillitsvalde Hovudtariffavtalen (HTA) HTA inneheld følgjande kapittel: 1. Fellesbestemmingar 2. Pensjonsforhald

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015. UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD

SOGNDAL KOMMUNE. Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015. UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD SOGNDAL KOMMUNE Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015 UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD 1 1. INNLEIING... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 DELEGASJON... 3 2. HOVUDMÅL... 3 3. VIRKEMIDDEL...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir i -0'_::.:: ---N KOMMUNE _- - -: GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir r' I Styre, utval komite m.m. Møtedato Sakser O vekstutvalet Avgjerd av : Oppvekstutvalet Arkiv: Al Arkivsaker.: Saksbehandlar : Arne Eikenes

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedteke av kommunestyret 6. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON TIME KOMMUNE...

Detaljer

Samarbeid, medråderett og medansvar skal sikre målretta styring av ressursane og eit godt arbeidsmiljø.

Samarbeid, medråderett og medansvar skal sikre målretta styring av ressursane og eit godt arbeidsmiljø. Del 2 REVIDERT REGLEMENT FOR SAMARBEIDSUTVAL (juni 2013) 1. GENERELT Møre og Romsdal fylkeskommune har a. eit sentralt, sektorovergripande samarbeidsutval (HSAMU) b. eit samarbeidsutval for tannhelsesektoren

Detaljer

2 av 10 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 004/12 12/247 Faste saker Oversikt faste saker Godkjenning av innka

2 av 10 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 004/12 12/247 Faste saker Oversikt faste saker Godkjenning av innka SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.04.2012 Møtetid: 13:00 - Møtestad: NB! Samnanger helsetun Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 03.09.2015 Møtetid: Kl. 16:00 16:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 010/15-014/15 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Ragnar Eimhjellen Bjørg Skarstad Hilde Arnestad

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Bakgrunn og siktemål for saka

Bakgrunn og siktemål for saka Fylkesrådmannen OPPLÆRINGSAVDELINGA Notat Dato: 10.07.2015 Arkivsak: 2015/3735-20 Saksbehandlar: hilruns Til: Frå: Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør opplæring Merkantile tenester og merkantil struktur

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Mål sett opp i kommuneplan, økonomiplan og vedtekne personalpolitiske mål og retningsliner vil gje føringar for innhaldet i lønspolitikken.

Mål sett opp i kommuneplan, økonomiplan og vedtekne personalpolitiske mål og retningsliner vil gje føringar for innhaldet i lønspolitikken. 1 2 1 Innleiing 1.1 Generelt Kommunen sin lønspolitikk er eit viktig element i ein samla personalpolitikk. Løn for kommunen sine tilsette skal fastsetjast innanfor eit system som gjeld likt for alle og

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 09.09.2009 Ref. nr.: 09/10794 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 60/09 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte tysdag den

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12: Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12: Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet Møtebok Møtedato: 17.09.2012 Møtetid: Kl. 12:00 13.00 Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.: 008/12-011/12 Følgjande medlemmer møtte Ottar Nygård, Gunn Sande, Toril

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Vedteken av arbeidsmiljøutvalet 03.11.2014 Innhald 1 INNLEIING OG MÅLSETTINGAR... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Heimel for rutinen... 3 1.3 Målsettingar...

Detaljer

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket Hovudavtalen Modul 2 2015 Djupare inn i avtaleverket Innhald Internasjonal forankring i partsforholdet Kva er ein hovudavtale? Kvifor har me ein Hovudavtale? Hovudavtalen sitt innhald/oppbygging Forord

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk

Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk Hjelmeland kommune Plan for strategisk arbeidsgjevarpolitikk Hjelmeland kommune 2009 2012 Vedtatt i Hjelmeland kommunestyre 21.10.2009 sak 055/09 23.10.2009 INNHOLD Innleiing... 3 1. Rammer for arbeidsgjevarpolitikk...

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer